Placeholder

ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Οι προτάσεις της ΠΕΣΣ για το θεσμό των Σχολικών Συμβούλων και για ζητήματα παιδείας

Δημοσίευση: 23/10/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το  esos ενόψει της ημερίδας της Τετάρτης όπου ο υπουργός Κώστας Γαβρόγλου θα αναλύσει την  πρόταση του υπ. Παιδείας για το Νέο Δίκτυο Δομών Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού έργου, δημοσιεύει το κείμενο προτάσεων που είχε υποβάλει η Πανελλήνια Ενωση Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ) το Μάρτιο 2016, στον τότε υπουργό Νίκο Φίλη, όπως μας είχε ζητήσει ο ίδιος ο υπουργός. Έκτοτε πέρασαν 19 μήνες χωρίς να υπάρξει ανταπόκριση.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Θέμα: «Προτάσεις της ΠΕΣΣ για ζητήματα εκπαίδευσης και για το θεσμό του Σχολικού Συμβούλου»

Αξιότιμε κ. Υπουργέ Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

Σας υποβάλλουμε Υπόμνημα με τις προτάσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ) για ζητήματα εκπαίδευσης και για το θεσμό του Σχολικού Συμβούλου:

Πριν από 34 χρόνια, με το ν.1304/82, θεσπίσθηκε ο διαχωρισμός της Διοίκησης της Εκπαίδευσης από την παιδαγωγική και επιστημονική εποπτεία, με τη δημιουργία αφενός των Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης που θα ασκούσαν τη διοικητική εποπτεία, και του θεσμού των Σχολικών Συμβούλων που θα ασκούσαν την παιδαγωγική και επιστημονική εποπτεία των εκπαιδευτικών καθώς και (αργότερα) την αξιολόγηση.

Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια μεγέθυνση της γραφειοκρατικής δομής της εκπαίδευσης και μια αντιστροφή των προτεραιοτήτων στην Εκπαίδευση. Δηλαδή, δίνεται πρωτίστως προτεραιότητα στη Διοίκηση και δευτερευόντως στη μαθησιακή και παιδαγωγική διάστασή της. Τη λογική αυτή επιτείνει ο πρόσφατος Ν.4354 ΦΕΚ 176/16-12- 2015, υποβαθμίζοντας οιονεί τον ρόλο των Σχολικών Συμβούλων, σε ανακολουθία τόσο με τη σημασία του παιδαγωγικού και επιστημονικού τους έργο όσο και με τα υψηλά επιστημονικά τους προσόντα.

Για τη βελτίωση του Θεσμού των Σχολικών Συμβούλων, προς όφελος της εκπαίδευσης, η ΠΕΣΣ τοποθετείται ακροθιγώς στα παρακάτω:

α) Στη γενικότερη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Οι προτάσεις αυτές είναι διαγραμματικού χαρακτήρα και μπορούν να αναλυθούν λεπτομερέστερα.

β) Σε ζητήματα που σχετίζονται με την αποδοτικότερη λειτουργία του θεσμού του Σχολικού Συμβούλου.

γ) Προτάσεις σχετικά με το πλαίσιο επιλογής στελεχών.

Επισημαίνεται ότι σε ενδεχόμενη διαφορετική προσέγγιση του υπουργείου, η ΠΕΣΣ ζητά τη συμμετοχή της στη διαμόρφωση του νέου πλαισίου.

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1.1. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ

Από τον διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων διοικητικής και παιδαγωγικής-επιστημονικής καθοδήγησης το 1982, μέχρι σήμερα, πολλά δεδομένα έχουν μεταβληθεί, όπως π.χ. η κατάργηση των Γραφείων Εκπαίδευσης, η δημιουργία παράλληλων δομών (υπεύθυνοι προγραμμάτων στις Δ/νσεις Εκπ/σης, Δ/νση ΣΕΠΕΔ κ.ά.). Επιπρόσθετα, τα τελευταία χρόνια, η γραφειοκρατία έχει αυξηθεί σε τεράστιο βαθμό, ενώ η δομή του σχολείου παραμένει αμετάβλητη επί πολλές δεκαετίες και δεν μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού σχολείου, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των περισσοτέρων εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης.

Τα παραπάνω οδηγούν στην ανάγκη ανασχεδίασης της οργανοδιοικητικής δομής της εκπαίδευσης, με στόχο τη βελτίωση του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου και με βασικές προϋποθέσεις τη διασφάλιση των διακριτών ρόλων διοίκησης και επιστημονικής/παιδαγωγικής καθοδήγησης, τη δομημένη ιεραρχία και το πλαίσιο της μεταξύ τους συνεργασίας.

1.2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Ένα οργανοδιοικητικό σχήμα, για να μπορέσει να είναι αποδοτικό, θα πρέπει να διαπνέεται από τις εξής βασικές αρχές.

1. Να υπηρετεί την εκπαίδευση, τους εκπαιδευτικούς και την κοινωνία

2. Να είναι σύγχρονο, ρεαλιστικό και λειτουργικό

3. Να είναι αντιγραφειοκρατικό και να συμβάλει στην αποκέντρωση

4. Να καλύπτει τόσο τη διοικητική όσο και την παιδαγωγική διάσταση της
εκπαίδευσης

5. Να διαπνέεται από οικονομία ανθρώπινων και υλικών πόρων χωρίς αυτό να
αποβαίνει εις βάρος της εκπαίδευσης και της κοινωνίας

6. Να εμπιστεύεται και να αξιοποιεί το δυναμικό της εκπαίδευσης

7. Να προβλέπει τους απαραίτητους υποστηρικτικούς μηχανισμούς επιμόρφωσης

8. Να μην έχει εξάρτηση από την πολιτική εξουσία

9. Να προβλέπει σύστημα επιλογής στελεχών σταθερό, αξιοκρατικό, αξιόπιστο έγκυρο
και απαλλαγμένο από μικροπολιτικές σκοπιμότητες.

1.3. ΠΡΟΤΑΣΗ
1.3.1. Σχολική μονάδα

Η σχολική μονάδα αποτελεί το βασικό εκπαιδευτικό κύτταρο όπου επιτελείται η πρωτογενής παραγωγή εκπαιδευτικού έργου. Απαιτείται ενδυνάμωση της σχολικής μονάδας καθώς και των μελών της, με απόδοση μεγαλύτερης αυτονομίας και περισσότερων αρμοδιοτήτων ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία, λιγότερη γραφειοκρατία και μεγαλύτερη αποδοτικότητα.

Συγκεκριμένα προτείνονται:

1. Εξέταση θέσπισης υποδιευθυντή σε κάθε σχολική μονάδα, λόγω αυξημένων διοικητικών και γραφειοκρατικών ευθυνών των διευθυντών των σχολικών μονάδων.

2. Αξιοποίηση της εμπειρίας των εκπαιδευτικών, που απορρέει από την αρχαιότητα, τις σπουδές και την εμπειρία τους, με τη θέσπιση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων συντονισμού, όπως υπευθύνων τάξης, υπευθύνων διδακτικών αντικειμένων, κλπ. με κατάλληλη μείωση του διδακτικού ωραρίου του εκπαιδευτικού.

3. Οι σχολικές μονάδες της ίδιας βαθμίδας, για κάθε Δήμο ή Δημοτικό Διαμέρισμα, συνθέτουν ένα συνεργαζόμενο τοπικό σχολικό δίκτυο, για την ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών δράσεων. Για το λόγο αυτό, ορίζεται ως συντονιστής του τοπικού σχολικού δικτύου ο διευθυντής με τη μεγαλύτερη διευθυντική υπηρεσία.

4. Σε κάθε τοπικό σχολικό δίκτυο, με αρμοδιότητες σε όλα τα σχολεία του δικτύου, τοποθετείται Σχολικός Ψυχολόγος και Κοινωνικός Λειτουργός, κατά τα πρότυπα των ΕΔΕΑΥ, στα συμβούλια των οποίων συμμετέχει και Σχολικός Σύμβουλος.

5. Για την αποτελεσματικότερη παιδαγωγική εποπτεία και καθοδήγηση της Σχολικής Μονάδας, απαιτείται επικαιροποίηση καθηκόντων και αναβάθμιση του ρόλου των Σχολικών Συμβούλων.

1.3.2. Εποπτεία των Σχολικών Μονάδων

Η εποπτεία των σχολικών μονάδων του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών διακρίνεται α) σε Επιστημονική/Παιδαγωγική και β) σε Διοικητική. Σε πρώτο επίπεδο, η εποπτεία των Σχολικών Μονάδων γίνεται σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, σε δεύτερο επίπεδο, σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης και, σε τρίτο επίπεδο, Κεντρικά στο Υπουργείο.

1.3.2.1. Σε επίπεδο Διεύθυνσης

Στην κατεύθυνση της παιδαγωγικής εποπτείας:

 • Η παιδαγωγική εποπτεία ασκείται από τους Σχολικούς Συμβούλους. Βελτιωτικές προτάσεις σχετικά με το θεσμό αναφέρονται στη συνέχεια.

Στην κατεύθυνση της διοικητικής εποπτείας:

 •  Επαναπροσδιορίζεται η περιοχή ευθύνης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, ώστε ο αριθμός των σχολείων ανά Δ/νση να είναι ρεαλιστικός, λαμβανομένης υπόψη και της γεωγραφικής κατανομής των σχολείων.
 • Ανασυγκροτούνται τα Υπηρεσιακά Συμβούλια με τη συμμετοχή Σχολικού Συμβούλου.
 • Σε κάθε Δ/νση Εκπ/σης, θεσπίζεται θέση Υποδιευθυντή Δ/νσης. Ο Υποδιευθυντής Δ/νσης έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως την αρμοδιότητα των μαθητικών θεμάτων, και αναπληρώνει τον Δ/ντη Εκπ/σης, όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει. Η θέση του Υποδιευθυντή Εκπ/σης καλύπτεται με βάση τον αξιολογικό πίνακα επιλογής Δ/ντων Εκπ/σης.

1.3.2.2. Σε επίπεδο Περιφέρειας

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις ενισχύονται με αύξηση αρμοδιοτήτων, που θα συμβάλλει στην αποκέντρωση.

Συγκεκριμένα:

 • Η Περιφερειακή Διεύθυνση ενισχύεται με μεταφορά αρμοδιοτήτων.
 • Η θέση του Περιφερειακού Διευθυντή θα πρέπει να αποτελέσει θέση εξέλιξης μέσα
 • στην εκπαιδευτική πυραμίδα και η επιλογή να γίνεται με αδιάβλητες και πλήρως
 • αξιοκρατικές διαδικασίες.
 • Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, στις οποίες θα εξακολουθούν να υπάγονται οι
 • Σχολικοί Σύμβουλοι, θα πρέπει να δοθούν επιπρόσθετες αρμοδιότητες, όπως π.χ.:
 • έγκριση διεύρυνσης των Ωρολογίων Προγραμμάτων.
 • Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις θα συντονίζουν το έργο των Σχολικών Συμβούλων.

Ειδικότερα στη Δ.Ε. συντονίζουν το έργο των Σχολικών Συμβούλων της ίδιας ειδικότητας μέσω του Συμβουλίου Ειδικότητας (μη αμειβόμενο), που θεσπίζεται και το οποίο λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα και οπωσδήποτε μία φορά πριν την έναρξη και μια μετά τη λήξη του διδακτικού έτους.

Για τον συντονισμό δράσεων Σχολικών Συμβούλων Π.Ε. και Δ.Ε θεσπίζεται Συντονιστικό Συμβούλιο Π.Ε. και Δ.Ε. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η παιδαγωγική διασύνδεση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις συντονίζουν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μέσω των ΠΕΚ, τα οποία υπάγονται στις Διευθύνσεις αυτές. Για την αποτελεσματική και συστηματική υποστήριξη των εκπαιδευτικών απαιτείται αναβάθμιση των ΠΕΚ και μετατροπή τους σε τοπικές σχολές επιμόρφωσης, που θα αποτελούν τον τοπικό βραχίονα της επιμόρφωσης, με την ενεργό και στενή συνεργασία με τους κατά τόπους Σχολικούς Συμβούλους.

2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Με το νόμο 1304/82, θεσπίσθηκε ο θεσμός των Σχολικών Συμβούλων, με αρμοδιότητα την παιδαγωγική και επιστημονική εποπτεία των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών, ενώ στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης παρέμεινε η αποκλειστική αρμοδιότητα της διοικητικής εποπτείας. Με το Νόμο 1566/85 και ειδικότερα με την Υ.Α. Φ353.1/324/105657/Δ1 (ΦΕΚ 1340/2002), καθορίσθηκαν λεπτομερώς οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των στελεχών εκπαίδευσης, των συλλόγων διδασκόντων και των εκπαιδευτικών της τάξης. Με την υφιστάμενη νομοθεσία και, ειδικότερα, σύμφωνα με το κεφάλαιο Β της ανωτέρω Υ.Α., οι αρμοδιότητες των Σχολικών Συμβούλων γενικά περιλαμβάνουν:

"Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (προσχολικής αγωγής, ειδικής αγωγής και δημοτικής Εκπαίδευσης) έχουν την ευθύνη της επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών μιας περιφέρειας που προσδιορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ενθαρρύνουν κάθε προσπάθεια για επιστημονική έρευνα στο χώρο της Εκπαίδευσης και συμμετέχουν στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών των σχολείων της περιοχής τους.

2. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν την ευθύνη της επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών του αντίστοιχου κλάδου μιας περιφέρειας που προσδιορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ενθαρρύνουν κάθε προσπάθεια για επιστημονική έρευνα στο χώρο της εκπαίδευσης και συμμετέχουν στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών των σχολείων της περιοχής τους"

Το παραπάνω θεσμικό πλαίσιο περιγράφει αναλυτικά τις αρμοδιότητες του θεσμού και για τη βελτίωση του και για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του, προς όφελος της εκπαίδευσης, η ΠΕΣΣ υποστηρίζει τη διατήρηση του βασικού θεσμικού πλαισίου, που καθορίζεται από τους Ν. 1304/1982, Ν.1566/1985 και Υ.Α. Φ353.1/324/105657/Δ1 (ΦΕΚ 1340/2002) με τις ακόλουθες προτάσεις.

2. 1. Γενικές Προτάσεις ως προς το διοικητικό χαρακτήρα

Στην κατεύθυνση αυτή προτείνονται:

Να θεσμοθετηθούν, σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, οργανωμένα Γραφεία
Σχολικών Συμβούλων με γραμματεία και την απαραίτητη υλικοτεχνική υποστήριξη. Η γραμματειακή υποστήριξη (με αποσπάσεις εκπαιδευτικών ύστερα από σχετικές προτάσεις του Γραφείου Σχολικών Συμβούλων ή οργανικές θέσεις διοικητικών υπαλλήλων) να παρέχεται μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων και όχι μέσω των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Σε κάθε Γραφείο ένας εκ των Συμβούλων να ορίζεται ως Συντονιστής Σχολικών Συμβούλων με καθορισμένες διοικητικές και παιδαγωγικές αρμοδιότητες. Η επιλογή να γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια. Η θέση του συντονιστή να εντάσσεται σε ένα πλαίσιο υπηρεσιακής εξέλιξης των Σχολικών Συμβούλων.

Στο Γραφείο Συμβούλων να υπάγονται όλες οι τοπικές υποστηρικτικές δομές της εκπαίδευσης, όπως οι Υπεύθυνοι σχολικών δραστηριοτήτων,

ΕΚΦΕ, ΣΣΝ, Παρατηρητήριο Σχολικής Βίας, ΚΕΣΥΠ, ΕΔΕΑΥ, κ.ο.κ., ώστε να γίνονται ολοκληρωμένες και όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις, υπό την εποπτεία των Σχολικών Συμβούλων.

Το Γραφείο Σχολικών Συμβούλων να υπάγεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με άμεσο προϊστάμενο τον Προϊστάμενο ΕΠΚ και, σε επόμενο βαθμό, τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι να συνεπικουρούνται στο έργο τους από επιστημονικούς συνεργάτες, με τη δημιουργία δομών ανά γνωστικό αντικείμενο ή ομάδα γνωστικών αντικειμένων, με συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων κατ’ αναλογία προς το υφιστάμενο πρότυπο συνεργασίας Σχολικού Συμβούλου ΠΕ04 - ΕΚΦΕ.

Να επικαιροποιηθούν οι περιφέρειες αρμοδιότητας των Σχολικών Συμβούλων σε ορθολογική βάση ώστε η υλοποίηση των καθηκόντων τους να είναι ρεαλιστική. Η επικαιροποίηση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της: α) τον αριθμό των σχολικών μονάδων ευθύνης κάθε Σχολικού Συμβούλου, β) τον αριθμό των υπηρετούντων εκπαιδευτικών και γ) τη γεωγραφική διασπορά των σχολικών μονάδων.

2.2. Προτάσεις ως προς το επιμορφωτικό έργο του Σχολικού Συμβούλου

Σχετικά με το επιμορφωτικό έργο προτείνονται:

Να θεσμοθετηθεί σταθερή και διαρκής επιμόρφωση για τους Σχολικούς
Συμβούλους σε θέματα κυρίως παιδαγωγικά-διδακτικά, με τη θεσμική οργανωτική
συμμετοχή της ΠΕΣΣ.

Όσον αφορά στο έργο του Σχολικού Συμβούλου, σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς,
να θεσμοθετηθεί περιοδική, μόνιμη, πιστοποιημένη επιμόρφωση με συγκεκριμένο - επιστημονικά σχεδιασμένο - περιεχόμενο, βασισμένο στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων και υπό την αιγίδα του Ι.Ε.Π., η οποία να συνδεθεί με το επιμορφωτικό έργο των Σχολικών Συμβούλων.

Να αξιοποιηθεί η γνώση και η εμπειρία των υπηρετούντων στα ΠΕΚ καθώς και η υλικοτεχνική υποδομή τους. Να αξιοποιούνται, όπου υπάρχουν, οι εγκαταστάσεις και οι υποδομές των ΠΕΚ και να αποτελούν τον βασικό χώρο υλοποίησης της επιμορφωτικής δράσης των Σχολικών Συμβούλων.

Σε κάθε ΠΕΚ, να προΐσταται Σχολικός Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με δύο υποδιευθυντές Σχολικούς Συμβούλους, ένα από κάθε βαθμίδα.

Η εισαγωγική επιμόρφωση μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, να υλοποιείται από τους Σχολικούς Συμβούλους, μέσω των ΠΕΚ. Ακόμη και σε περιπτώσεις μεμονωμένων διορισμών (κυρίως αναπληρωτών), πριν ο εκπαιδευτικός αναλάβει διδακτικά καθήκοντα, θα πρέπει να έχει επιμορφωθεί από τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο σε ταχύρρυθμο πρόγραμμα. Η τοποθέτησή του σε σχολική μονάδα να γίνεται μετά τη σχετική επιμόρφωση και αφού προηγηθεί σχετικό έγγραφο υπογραφόμενο από τον Σχολικό Σύμβουλο.

Να καθορισθεί ο χρόνος εντός ωραρίου που ο Σχολικός Σύμβουλος θα υλοποιεί βραχύχρονα επιμορφωτικά σεμινάρια/επιμορφωτικές συναντήσεις. Για τις επιμορφωτικές αυτές δράσεις δεν θα απαιτείται έγκριση από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Απλά, ο Σχολικός Σύμβουλος θα κοινοποιεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση την πρόσκληση που απευθύνει προς τους εκπαιδευτικούς. Έτσι μειώνεται η γραφειοκρατία, χωρίς καμία επίπτωση.

Τα ΠΕΚ θα πρέπει να αποκτήσουν τη δυνατότητα ανάληψης χρηματοδοτούμενων έργων. Με δεδομένο ότι αυτό απαιτεί οργανωμένη οικονομική υπηρεσία, προτείνεται αυτό να γίνεται μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων, οι οποίες και θα εποπτεύουν τη λειτουργία των ΠΕΚ.

Το ευρύτερο επιμορφωτικό έργο των Σχολικών Συμβούλων να συντονίζεται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις και τα Τμήματα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης (βλ. Πρόταση για Περιφερειακές Διευθύνσεις). Για να υπάρχει αποτελεσματικότητα στις επιμορφώσεις, θα πρέπει οι γενικές κατευθύνσεις να δίδονται από το Υπουργείο και το ΙΕΠ προς τις περιφέρειες και από εκεί να κατευθύνονται προς τα γραφεία Σχολικών Συμβούλων και τα ΠΕΚ.

2.3. Προτάσεις ως προς την επιστημονική και παιδαγωγική εποπτεία

Σχετικά με την επιστημονική και παιδαγωγική εποπτεία προτείνονται:

Να δοθεί έμφαση στην παιδαγωγική καθοδήγηση της σχολικής μονάδας. Στην κατεύθυνση αυτή ο Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης θα σχεδιάζει και θα υλοποιεί, σε συνεργασία με τους Συλλόγους Διδασκόντων, με άλλους Σχολικούς Συμβούλους και με τους υπεύθυνους των υποστηρικτικών δομών, βιωματικές δράσεις σε γενικά παιδαγωγικά θέματα, όπως: σχολικό κλίμα, διαχείριση κρίσεων, σχολική βία, διαφορετικότητα, κοινωνική και πολιτική αγωγή κ.ά. Οι δράσεις αυτές μπορεί να απευθύνονται και σε ομάδα όμορων σχολείων. Κατ' έτος, για κάθε σχολική μονάδα ή ενότητα σχολικών μονάδων, να έχει υλοποιηθεί τουλάχιστον μία δράση προς αυτή την κατεύθυνση.

Η παιδαγωγική ευθύνη των σχολείων με ιδιαίτερο θεματικό προσανατολισμό (π.χ. μουσικά, εκκλησιαστικά) να ανατίθεται στον Σχολικό Σύμβουλο της ανάλογης ειδικότητας που σχετίζεται με τον ιδιαίτερο θεματικό προσανατολισμό του σχολείου.

Να προβλέπονται επαρκή κονδύλια για την κάλυψη των εκτός έδρας μετακινήσεων των Σχολικών Συμβούλων στα σχολεία. Το πρόβλημα είναι τεράστιο για τους Σχολικούς Συμβούλους της επαρχίας και των νησιωτικών περιοχών. Τα τελευταία χρόνια, πολλοί Σχολικοί Σύμβουλοι καλύπτουν εξ ιδίων τα έξοδα μετακίνησης, ενώ είναι αναγκασμένοι, ακόμη και με τα μειωμένα κονδύλια μετακίνησης, να προπληρώνουν τα έξοδα. Μέχρι να αποζημιωθούν, παρέρχεται μεγάλο χρονικό διάστημα και έχουν δαπανήσει ήδη κι άλλα χρήματα για επόμενες μετακινήσεις.

Ο Σχολικός Σύμβουλος διοργανώνει διδασκαλίες σε σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης του, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, τις οποίες παρακολουθούν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας είτε και άλλων σχολικών μονάδων. Βασικό ρόλο μπορούν να έχουν οι εκπαιδευτικοί των πρότυπων πειραματικών σχολείων. Επιπλέον, ο Σχολικός Σύμβουλος μπορεί να παρακολουθεί διδασκαλίες με σκοπό τη βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών αλλά και του παιδαγωγικού κλίματος της
τάξης.

Για περιπτώσεις εκπαιδευτικών που αδυνατούν να παράσχουν στοιχειωδώς
επαρκές εκπαιδευτικό έργο, το υπουργείο οφείλει, σε συνεργασία με στελέχη εκπαίδευσης και ομοσπονδίες (ΠΕΣΣ, Διευθυντές Εκπαίδευσης, ΟΛΜΕ, ΔΟΕ), να θεσπίσει πρωτόκολλο που θα περιγράφει με σαφήνεια τις απαιτούμενες ενέργειες από πλευράς των συναρμόδιων στελεχών και υπηρεσιών, για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών, με θεσμική θωράκιση των εμπλεκόμενων μερών. Θεωρείται αυτονόητο ότι όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες θα πρέπει να γίνονται με σεβασμό προς την ανθρώπινη και εκπαιδευτική διάσταση της προσωπικότητας του εκπαιδευτικού, με μόνο στόχο τη βελτίωση καταστάσεων.

2.4. Προτάσεις ως προς την Αξιολόγηση

Είναι γνωστό ότι με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ΦΕΚ 1340/2002), ο Σχολικός Σύμβουλος "Συμμετέχει στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία. Σκοπός εν γένει της αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης είναι η επισήμανση αδυναμιών και δυσκολιών στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου, η παροχή βοήθειας για την αναίρεσή τους, η ενίσχυση πρωτοβουλιών και η δημιουργία θετικών κινήτρων στην εκπαίδευση." (άρθρο 8, παρ.4).

Επίσης, ο Σχολικός Σύμβουλος έχει αρμοδιότητες στην αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας π.χ. "Στο τέλος της σχολικής χρονιάς γίνεται η αυτοαξιολόγηση, κατά την οποία αξιολογείται ο βαθμός επίτευξης των στόχων που τέθηκαν κατά τον προγραμματισμό και η αποτελεσματικότητα των προγραμματισμένων ενεργειών. Η έκθεση αυτοαξιολόγησης, στην οποία περιλαμβάνονται και οι προτάσεις για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που έχουν διαπιστωθεί, υποβάλλεται μέσω του Διευθυντή του σχολείου στον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο και στον Προϊστάμενο Γραφείου. Όταν δεν υπάρχει Προϊστάμενος Γραφείου ή έκθεση υποβάλλεται στο Διευθυντή Εκπαίδευσης." άρθρο 41, παρ.3).

Πάγια θέση της ΠΕΣΣ ήταν και είναι υπέρ ενός θεσμικού πλαισίου αξιολόγησης/αποτίμησης με σκοπό τη βελτίωση του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου, χωρίς κανένα τιμωρητικό χαρακτήρα.

Η ΠΕΣΣ επισημαίνει ότι η θέσπιση και εφαρμογή οποιουδήποτε πλαισίου αξιολόγησης/αποτίμησης οφείλει να συνδέεται με ένα σταθερό σύστημα επιμόρφωσης, η αναγκαιότητα του οποίου είναι ανεξάρτητη από το οποιοδήποτε θεσμικό πλαίσιο αξιολόγησης/αποτίμησης. Στο σύστημα αυτό επιμόρφωσης, βασικό ρόλο θα πρέπει να έχουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι.

2.5. Προτάσεις ως προς την αρμοδιότητα ως διαύλου της εκπαιδευτικής πολιτικής

Στην κατεύθυνση αυτή, προτείνεται να δοθεί αρμοδιότητα στον Σχολικό Σύμβουλο:

Στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων των σχολικών μονάδων, να συμμετέχει στην προσαρμογή διαφοροποιημένων Αναλυτικών και Ωρολογίων Προγραμμάτων Σπουδών, όπου απαιτείται.

Να υποστηρίζει τις σχέσεις του σχολείου με την τοπική κοινωνία και τους κοινωνικούς φορείς, σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων, ενισχύοντας την πολιτική του ανοιχτού σχολείου στην κοινωνία.

Να συμμετέχει σε Επιτροπές Περιφερειακού και επιμέρους Σχολικού Προγραμματισμού, και σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων να προωθεί την εναρμόνιση των σχέσεων Γονέων-Σχολείου.

Να εγκρίνει την παιδαγωγική διάσταση, των ΕΩΠ, τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, τα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας, τα προγράμματα Π.Δ.Σ, τις Βιωματικές Δράσεις και τις Ερευνητικές Εργασίες των εκπαιδευτικών, τις διδακτικές επισκέψεις στο πλαίσιο των μαθημάτων και των προγραμμάτων, καθώς και τις προσκλήσεις ειδικών ομιλητών ή παιδαγωγών στο σχολείο. Να διασφαλιστεί, επίσης, η ενημέρωση και συμμετοχή των Σχολικών Συμβούλων στη διεξαγωγή των πρακτικών ασκήσεων και άλλων προγραμμάτων των Π.Π.Σ.

3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σχετικά με το πλαίσιο επιλογής στελεχών, η ΠΕΣΣ πιστεύει ότι:

1. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα θεσμικό πλαίσιο επιλογής σταθερό, αξιόπιστο,
έγκυρο, δίκαιο και αξιοκρατικό, ώστε κάθε εκπαιδευτικός να γνωρίζει τις προϋποθέσεις υπηρεσιακής εξέλιξής του. Για το λόγο αυτό απαιτείται διάλογος με τις Ομοσπονδίες ΟΛΜΕ, ΔΟΕ και ΠΕΣΣ.

Διατάξεις αναδρομικού χαρακτήρα δεν μπορεί να γίνονται δεκτές.

2. Οι βασικές αρχές του πλαισίου αυτού, που δεν θα πρέπει να περιέχει διατάξεις αναδρομικού χαρακτήρα, θα πρέπει να είναι διασφαλίζουν:

Την Επιστημονική και Παιδαγωγική Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών, με αποτίμηση όλων των σπουδών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, επιμορφώσεων, συγγραφικού, επιστημονικού και επιμορφωτικού έργου με δίκαιη αναλογική αποτίμηση κάθε επιμέρους στοιχείου. Το πεδίο αυτό θα πρέπει να έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα στη συνολική μοριοδότηση, σε ποσοστό όχι μικρότερο του 50%. Η αποτίμηση του επιστημονικού και του συγγραφικού έργου θα πρέπει να γίνεται από αρμόδια επιτροπή Πανεπιστημιακών, είτε Συμβούλων Α ́ του ΙΕΠ.

Την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την αρχαιότητα και κυρίως από την άσκηση καθηκόντων σε θέσεις ευθύνης, με αποτίμηση ανάλογη της σημαντικότητας της θέσης και της εξ αυτής απορρέουσας ευθύνης, σε ποσοστό, τουλάχιστον, 30%.

Την αποτίμηση της προσωπικότητας του εκπαιδευτικού μέσα από αδιάβλητη δομημένη, σε συγκεκριμένους άξονες συνέντευξη η οποία πρέπει να προηγείται κάθε άλλης διαδικασίας και να προσμετράται σε ποσοστό 20%.

Σχόλια (11)

 
ΑΝ
25 Οκτ 2017 16:08

@alkis.Καμία επιθετικότητα και μένος δεν υπάρχει.Λένε την άποψη τους.Και τη λένε όσοι αποκλείστηκαν από τις επιλογές Σχολ.Συμβ στις επιλογές του 2011 με μια τροποποιητική εγκύκλιο της Διαμαντοπούλου.Με αυτή την καλοκαιρινή τροπολογία 575 δάσκαλοι,πάνω από το 50% των υποψηφίων,βρέθηκαν εκτός διαδικασίας επιλογών σχολικών συμβούλων επειδή κατείχαν θέσεις ευθύνης από τις οποίες πρώτα έπρεπε να παραιτηθούν.Επομένως αυτοί οι 575 που αποκλείστηκαν δικαίως μέχρι σήμερα διαμαρτύρονται.Οι επιλογές έγιναν το 2011 και η θητεία έληξε στις 30 Ιουλίου 2015 και επομένως βρισκόμαστε στο τρίτο έτος παράτασης της θητείας.Άρα αυτοί που αποκλείστηκαν αντισυνταγματικά το 2011 περίμεναν τις νέες επιλογές του 2015 που δεν έγιναν με αποτέλεσμα την διαιώνιση του αντισυνταγματικού αποκλεισμού του 2011.Επομένως δικαίως διαμαρτύρονται ποιο έντονα.Μαζί με αυτούς να προσθέσουμε και τους νέους υποψήφιους που ήθελαν να πάρουν μέρος στις επιλογές του 2015 που όπως φαίνεται θα γίνουν όταν φύγουν στο άγνωστο μέλλον.Άρα δικαίως και αυτοί διαμαρτύρονται.Μαζί με αυτούς διαμαρτύρονται και αυτοί που βλέπουν ότι η συνεχής παράταση είναι άδικη και εντελώς αναξιοκρατική τη στιγμή που οι διευθυντές σχολείων επιλέγηκαν για τρίτη φορά και οι διευθυντές εκπαίδευσης πάνε και αυτοί για τρίτη του χρόνου.Είναι λοιπόν μια κατάφωρη αδικία έναντι όλων των υπολοίπων στελεχών της εκπαίδευσης αυτή η διάκριση.Όσο για τα επιστημονικά κριτήρια και όχι τα ιδεολογικά για τις επιλογές θα συμφωνήσω απόλυτα.Συμφωνεί όμως και μια μικρή μερίδα των σχολ.συμβ που ήταν μέλη των συμβουλίων επιλογής και στις επιλογές διευθυντών εκπαίδευσης του 2016 και στις φετινές των διευθυντών σχολείων;Γιατί αν κρίνουμε από τις μηνύσεις που έγιναν και τις προσφυγές μάλλον θα διαφωνήσω

 
Σχολικοί σύμβουλοι ειδικοτήτων
25 Οκτ 2017 14:45

Απαραίτητη προυπόθεση για να γίνει κάποιος σχολικός σύμβουλος πρέπει πέρα απο το νεαρό της ηλικίας για να μπορεί να κάνει και διδακτικές μονάδες προτυπες πρέπει να είναι ειδικά για τις ειδικότητες η κατευθυνση του μεταπτυχιακού να είναι το σχολείο(πχ σχολική φυσική αγωγή για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια),να μοριοδοτούνται διετείς επιμορφώσεις εγκεκριμένες πάνω στην διοίκηση των σχολείων και το σχολείο του μέλλοντος ,όπως και η διδακτική θητεία σε Αει και οι δημοσιευσεις πάνω σε εκπαιδευτικά θέματα της ειδικότητας του.Φυσικά και η δεκαετής διδακτική προυπηρεσία πρέπει να είναι προυπόθεση διότι πρέπει να αποδυκνείει οτι γνωρίζει και ως εκπαιδευτικός τα θέματα των σχολείων εκ των έσω.Αυτό όμως που πρέπει να φύγει ως προυπόθεση είναι τα βιβλία που δήθεν εγραψαν κάποιοι και τα διδακτορικά των βαλκανίων οπως και κάποιων περιφερειακών πανεπιστημίων.Επίσης θα πρέπει να δωθεί η δυνατότητα κατάθεσης αίτησης και εκπαιδευτικών ειδικοτήτων απο άλλες περιφερειακές διευθύνσεις προς κεντρικές διευθύνσεις πχ απο νησία σε κεντρική μακεδονία η Αθήνα .Αν θέλουμε κάτι αξιόλογο στην εκπαίδευση και πλήρη αξιοποίηση του ανθρώπινου εκπαιδευτικού δυναμικού και προσοντούων εκπαιδευτικών θα πρέπει να γίνουν δυναμικές αλλαγές στο νέο θεσμό.Περισσότεροι προσοντούχοι χρειαζόμαστε σε κάθε νομό και να μικρύνουν τα επιδόματα των σχολικών συμβούλων,αν θέλουμε ουσιά πρέπει αν είναι πιο πολλοί πιο νέοι με κέφι για την εκπάίδευση και όχι μόνο οι των προηγούμενων δεκαετιών και λίγα έτη προ σύνταξης .

 
Προβληματισμένος γονέας
25 Οκτ 2017 09:27

Ξεχάσατε τον άλλο παράλληλο κόσμο, αγαπητέ Στράτο, τον ιδανικό, τον τέλειο, αυτόν του "μάχιμου εκπαιδευτικού" που δεν θα αξιολογείται ποτέ! Διότι είναι απλά ....τέλειος, εξ ορισμού! Είναι απόλυτα εξισωμένος με αυτούς που δίνουν το αίμα τους στην τάξη. Και τα παιδάκια μας στα χέρια ορισμένων; Εν ολίγης, είναι όλοι "μάχιμοι";

 
Γιώργος
24 Οκτ 2017 21:16

Ξεκάθαρα καθήκοντα διευθυντών ΣΜ και ΣΣ δίχως επικαλύψεις ρόλων.
Έμφαση καθηκόντων ΣΣ στο επιμορφωτικό έργο ιδίως των νέων συναδέλφων.
Δεν χρειάζονται οι ΣΣ να ενημερώνονται για μια διδακτική επίσκεψη πχ είναι άσκοπη διαδικασία. Σίγουρα δεν θα πρέπει να είναι αυτός ο ρόλος τους.

 
alkis
24 Οκτ 2017 21:07

Το έργο παίζεται σε επανάληψη και λίγο αρχίζει να κουράζει το ακροατήριο. Επιθετικότητα και μένος για μία μερίδα συναδέλφων εκπαιδευτικών, εναντίωση στη φύση, στους όρους και στα ζητήματα του διαλόγου που άνοιξε το Υπουργείο ως προς τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες σήμερα των σχολικών συμβούλων αύριο των διευθυντών εκπαίδευσης, των διευθυντών και των εκπαιδευτικών. Οι ίδιες στερεότυπες ατάκες για τις επιλογές του 2011, η ίδια απαξιωτική επωδός για το έργο των συμβούλων... Όμως η καθημερινή σχολική πραγματικότητα μάλλον δεν επιβεβαιώνει τις παραπάνω τοποθετήσεις των συναδέλφων, αφού όλοι έχουμε, ύστερα από τόσο χρόνια εμπειρίας, διαμορφώσει την άποψη ότι «στα δύσκολα…ο σύμβουλος ήταν πάντα εκεί, και πάντα δίπλα, όταν αυτό χρειάστηκε εντός και εκτός της τάξης».
Είναι βέβαιο ότι ο συγκεκριμένος διχαστικός λόγος δεν συν-κινεί τους διακόνους του δημόσιου σχολείου (από όποια θέση και αν αυτοί το υπηρετούν) και το μόνο που καταφέρνει είναι να βάζει νερό στο πηγάδι των αποδομητών του. Αλήθεια, γιατί αντιδρούμε στις προτάσεις της ΠΕΣΣ, όλοι μας δεν γνωρίζουμε ότι σε κάθε διάλογο ο καθένας που προσέρχεται, η ομοσπονδία, το Υπουργείο, οι επιστημονικοί φορείς, έχει τη διάθεση να υποστηρίξει και να ενισχύσει πρωτίστως το θεσμικό του ρόλο. Αυτό κάνει και η ΠΕΣΣ στην περίπτωσή μας, τίποτα περισσότερο τίποτε λιγότερο. Είναι φρονιμότερο νομίζω να διατυπωθούν άλλες φωνές...φωνές που μας βοηθούν να βγούμε μπροστά ως διδασκαλικό κίνημα και να μην περιοριζόμαστε στη μεμψιμοιρία και στο αλληλοφάγωμα… να αρθρώσουμε φωνές που ενώνουν τους δασκάλους και δεν τους αποξενώνουν μεταξύ τπυς...πώς θα βάλουμε αρχή; μία πρώτη πράξη σε αυτή τη κατεύθυνση θα ήταν να απαιτήσουμε να αναδειχθούν στις επόμενες κρίσεις οι αξιότεροι συνάδελφοί μας στις θέσεις διοικητικής ευθύνης και παιδαγωγικής καθοδήγησης με κριτήρια επιστημονικά και μη ιδεολογικά.

 
Στράτος
24 Οκτ 2017 16:01

Υπάρχουν δύο παράλληλοι κόσμοι:
1. Ο κόσμος των Σχολικών Συμβούλων.
2. Ο κόσμος των σχολείων, μαθητών και εκπαιδευτικών.

Και όπως έγραψα ήδη οι δύο κόσμοι είναι παράλληλοι. Ξέρετε τι συμβαίνει στα παράλληλα; Δεν θα απαντήσω μαθηματικά αλλά με το γνωστό άσμα του Νότη:

"Περπατάμε παράλληλα κι όλα είν' ακατάλληλα για να σμίξουμε πάλι".

 
Gas
24 Οκτ 2017 15:55

Πιστεύω ότι αύριο θα ζητήσετε από τον υπουργό παρουσία του ακροατηρίου να γίνουν άμεσα οι επιλογές σας.Οι τελευταίες έγιναν το 2011.Πέρασε πολύς χρόνος από τότε.Όσο για τις προτάσεις σας που περιέχουν παντού επιτροπές που φυσικά σε όλες εξέχοντα και καθοδηγητικό ρόλο θα παίξετε εσείς θέλουν τόσα χρήματα ,από τα δανεικά που μας δίνουν,που δε θα γίνουν ποτέ δεκτά.Ειδικά οι επιστημονικοί σύμβουλοι που ζητάτε να αποτελούν την ομάδα του καθενός από σας.Και επειδή οι πρόθυμοι του δωρεάν τελείωσαν δε θα γίνει τίποτα.Πάντως οι προτάσεις σας ποιο πολύ μοιάζουν με υποψηφίων πολιτικών ή συνδικαλιστών που γνωρίζουν ότι δε θα υλοποιηθούν ποτέ.Δυστυχώς.Ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει που δεν έκανε το 2015 τις επιλογές σας και εσείς που το δέχεστε χωρίς να τις ζητάτε.Και η Διαμαντοπούλου για τα υπόλοιπα.

 
ΜΑΚ
24 Οκτ 2017 12:58

Φυσικά και πάλι λέξη δε γράψατε ότι είστε στον τρίτο χρόνο παράτασης της θητείας σας και να ζητήσετε άμεσα επιλογές.Ας όψετε η Διαμαντοπούλου για την αντισυνταγματική τροπολογία της.Οι προτάσεις σας περιέχουν προχειρότητα και καμμία μελέτη.Π.χ.μιλάτε για επαναπροσδιορισμό περιοχής ευθύνης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης που σημαινει νέες Διευθύνσεις εκπαίδευσης, νέα επιδόματα,και άλλοι υπάλληλοι,ενοίκια,λειτουργικά έξοδα κλπ.Θα τα πληρώσετε από την τσέπη σας;Προτείνετε θέσπιση θέσης Υποδιευθυντή του ΔΕ και αναφέρετε τα καθήκοντα του.Υπάρχει όμως ο Αναπληρωτής του και ο Προιστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων με τα καθήκοντα που γράφετε.Άρα νέα επιδόματα όταν κόβουν τις συντάξεις.Θα πληρώσετε εσείς αυτά τα επιδόματα;Δε θέλω να σχολιάσω τις πρόχειρες υπόλοιπες προτάσεις σας που δεν έχουν κάν οικονομική ανάλυση και από που θα βρεθούν τα χρήματα σε ένα φτωχευμένο κράτος να υλοποιηθούν.έτσι όλοι μπορούν να κάνουν προτάσεις απλά για νε τις κάνουν.Στην 2.1 πρόταση ζητάτε δημιουργία αμειβόμενων(;)ομάδων από επιστημονικούς συνεργάτες που θα σας ...πλαισιόνουν.Τέτοιες ομάδες έχει μόνο ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί και εσείς προφανώς και δεν είστε.Οι προτάσεις σας γενικά αποπνέουν το πνεύμα του να είσαστε παντού ,να ελέγχεται τα πάντα ,και να σας υπηρετούν οι πάντες.Λυπάμαι γιατί είχα άλλη άποψη για σας αλλά τώρα επιβεβαιώσατε πλήρως αυτούς που ζητάν την κατάργηση του θεσμού.Α

 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
24 Οκτ 2017 09:37

Πλήρης πρόταση και ρεαλιστική.Αντίθετα ε την πρόταση του Υπουργείου που θα γίνει ο κακός χαμός με καμία δομή να μην λειτουργεί

 
ΗΡΑ*
24 Οκτ 2017 09:07

Σε σχόλιό μου πριν από 2 - 3 μέρες πάλι για τους σχολικούς συμβούλους και με αφορμή σχετικό ρεπορτάζ του esos μίλησα για ξαναζεσταμένη σούπα... Και ετούτοι/ες εδώ, τους κυρίους και τις κυρίες του Δ.Σ. της ΠΕΣΣ εννοώ, σχεδόν τρέχοντας έσπευσαν να επιβεβαιώσουν του λόγου μου το αληθές ! Πώς; Ξαναζεσταίνοντας τη "σούπα" που είχαν παραδώσει στον πρώην υπουργό Παιδείας Φίλη πριν από 19-20 μήνες!!! Από τότε μέχρι σήμερα, σαν να μην πέρασε μια μέρα και δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα, ενώ πέρασαν ε ξ α κ ό σ ι ε ς (600) ολόκληρες μέρες!!! Μελέτησα με προσοχή τις προτάσεις της ΠΕΣΣ. Τι ζητάνε οι κ.κ. σχολικοί σύμβουλοι; Να μην αλλάξει τίποτα, ή σχεδόν τίποτα στο θεσμό του σχολικού συμβούλου !!! Και λέω "σχεδόν", γιατί οι όποιες προτάσεις υπαινίσσονται - γιατί περί υπαινιγμών πρόκειται - μάλλον επί τα χείρω βαίνουσι. Ενώ για την ταμπακιέρα, που δεν είναι άλλη από τα κριτήρια επιλογής των σχολικών συμβούλων που επί Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ άλλαζαν σαν τα πουκάμισα, ούτε καν υπαινιγμός ! Να μην αλλάξει τίποτα ! Αλήθεια, Τι έχετε να πειτε για την επαναφορά του μέτρου - προϋπόθεση - της 10ετούς ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ εμπειρίας;
Διευκρίνιση: Προς άρσιν κάθε παρεξήγησης και προς αποφυγήν σχηματισμού εσφαλμένων συνειρμών δηλώνω πως δεν έχω καμιά σχέση με τον μνημονιακό ΣΥΡΙΖΑ...

 
Ματινα
24 Οκτ 2017 00:13

Νομιζω εχετε παραλειψει την δυνατοτητα να σας ανατεθει η εποπτεια του Αρείου Πάγου, της Βουλής και του Υπουργείου Παιδείας!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ