ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού- Κέντρα Εκπαιδευτικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης-Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία

Δημοσίευση: 23/10/2017
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Τη δημιουργία Περιφερειακών  Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού,  Κέντρων Εκπαιδευτικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία, προβλέπει η πρόταση του υπ. Παιδείας για τις   Δομές Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου.

Ειδικότερα:

1. ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) λειτουργούν Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), με έργο τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, την οργάνωση της επιμόρφωσης και την υποστήριξη του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης τους. Κάθε ΠΕΚΕΣ έχει ως έδρα την έδρα της ΠΔΕ και διαθέτει γραμματειακή υποστήριξη.

Το ΠΕΚΕΣ στελεχώνεται από Περιφερειακούς Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και Επιμόρφωσης, ανά κλάδο και ειδικότητα, με αυξημένα ακαδημαϊκά και διοικητικά προσόντα, οι οποίοι επιλέγονται από το Συμβούλιο Επιλογής. Με απόφαση του ιδίου Συμβουλίου Επιλογής ένας εκ των Περιφερειακών Συντονιστών ορίζεται Οργανωτικός Συντονιστής. Οι Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕΚΕΣ έχουν άμεση επικοινωνία με το ΙΕΠ και το ΥΠΠΕΘ κατά περίπτωση.

Ο αριθμός στελεχών του ΠΕΚΕΣ εξαρτάται από το πλήθος των σχολικών μονάδων, των μαθητών και των εκπαιδευτικών κάθε ΠΔΕ. Στις ΠΔΕ Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας λειτουργούν περισσότερα του ενός ΠΕΚΕΣ. Με ΥΑ καθορίζονται ο αριθμός των ΠΕΚΕΣ ανά ΠΔΕ και ο αριθμός ανά κλάδο και ειδικότητα των Περιφερειακών Συντονιστών ανά ΠΔΕ.

Τα ΠΕΚΕΣ ενσωματώνουν τις αρμοδιότητες των υφισταμένων Περιφερειακών Κέντρων Επιμόρφωσης (ΠΕΚ), των Προϊσταμένων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και των Σχολικών Συμβούλων. Οι υποδομές των ΠΕΚ υπάγονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και αξιοποιούνται από τα ΠΕΚΕΣ για την πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων και άλλων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του σχεδιασμού και του προγραμματισμού των δράσεών τους.

Οργάνωση και Λειτουργία ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

Έργο του ΠΕΚΕΣ είναι ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός στην περιοχή ευθύνης του με στόχο: α) την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής, β) τη στήριξη όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας, γ) την οργάνωση και υλοποίηση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δ) την επιστημονική/ παιδαγωγική καθοδήγηση αυτών, ε) την υποστήριξη του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης του, στ) την ενίσχυση της ικανότητας των εκπαιδευτικών να αντιμετωπίζουν οι ίδιοι και να επιλύουν προβλήματα και να συνεργάζονται με όλους τους παράγοντες του  εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος της Σχολικής Μονάδας.

Ειδικότερα:

1.    Σε κάθε ΠΕΚΕΣ ορίζεται Οργανωτικός Συντονιστής με τον Αναπληρωτή του, εκ των Περιφερειακών Συντονιστών, με απόφαση του Συμβουλίου Επιλογής. Ο Οργανωτικός Συντονιστής βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με το ΙΕΠ, προκειμένου για τον συντονισμό του Περιφερειακού και Εθνικού Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού.

2.    Οι Περιφερειακοί Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και Επιμόρφωσης αναλαμβάνουν την ευθύνη υποστήριξης συγκεκριμένων σχολικών μονάδων σε όλες τις φάσεις προγραμματισμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου και έχουν τη γενική επιστημονική και παιδαγωγική εποπτεία των εκπαιδευτικών.

3.    Το ΠΕΚΕΣ σχεδιάζει τον προγραμματισμό των δράσεών του συνδυάζοντας τις κεντρικές προτάσεις του εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού για την επιμόρφωση με τις ανάγκες που προκύπτουν από τον προγραμματισμό και τα αιτήματα των σχολείων της περιοχής ευθύνης του. Επίσης, διενεργεί διαμορφωτική και τελική αποτίμηση του έργου του με εκθέσεις για την επανεξέταση της δράσης του και τη συνεχή βελτίωση του έργου του. Ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού του ΠΕΚΕΣ υποβάλλονται στο ΥΠΠΕΘ και στο ΙΕΠ.

4.     Ο προγραμματισμός δράσης του ΠΕΚΕΣ περιλαμβάνει τον σχεδιασμό υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων περιοχής ευθύνης του καθώς και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών τους, σύμφωνα με τον οποίο οι Περιφερειακοί Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και Επιμόρφωσης όλων των ειδικοτήτων συνεργαζόμενοι κατά περίπτωση:

•    Οργανώνουν και υλοποιούν επιμορφωτικά προγράμματα για όλους τους εκπαιδευτικούς, είτε σε συνεργασία με το ΙΕΠ, είτε με δικό τους σχεδιασμό για θέματα που προέκυψαν μετά την καταγραφή των αναγκών των σχολικών μονάδων περιοχής ευθύνης τους. Για τις επιμορφωτικές δράσεις αξιοποιούν στελέχη των οικείων ΚΕΣΥ και ΚΕΑ, εκπαιδευτικούς με αυξημένα προσόντα ή/και εμπειρία σε συγκεκριμένα θέματα, καθώς και το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας

•    Οργανώνουν την ενημέρωση των εκπαιδευτικών στα σύγχρονα επιστημονικά, παιδαγωγικά και διδακτικά θέματα και ενημερώνουν για τα προγράμματα Σπουδών, τα νέα βιβλία, τις αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα και στους τρόπους αξιολόγησης μαθημάτων και μαθητών.

•    Μεριμνούν, σε συνεργασία με τα οικεία ΚΕΣΥ, για την αντιμετώπιση φαινομένων σχολικής αποτυχίας, διαρροής μαθητών, σχολικού εκφοβισμού, κ.α. βοηθώντας να εφαρμοστούν αντισταθμιστικά εκπαιδευτικά προγράμματα για την αντιμετώπισή τους.

•    Παρακολουθούν και στηρίζουν τη λειτουργία των εργαστηρίων και των σχολικών βιβλιοθηκών και συντονίζουν την αξιοποίηση του εργαστηριακού εξοπλισμού σε επίπεδο Διεύθυνσης από όλα τα σχολεία.

•    Μεριμνούν για την υποστήριξη  όλων των εκπαιδευτικών, θέτοντας στη διάθεσή τους εκπαιδευτικό υλικό για αξιοποίηση και φροντίζουν ώστε το εκπαιδευτικό υλικό που παράγεται από τους εκπαιδευτικούς να αναρτάται στα ηλεκτρονικά αποθετήρια, ώστε να είναι στη διάθεση όλων.

•    Στηρίζουν, σε συνεργασία με τα ΚΕΑ, τους συλλόγους διδασκόντων στη διοργάνωση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων για θέματα περιβάλλοντος, πολιτισμού και υγείας.  

•    Μεριμνούν, σε συνεργασία με τα οικεία ΚΕΣΥ, για την καταπολέμηση κάθε μορφής αποκλεισμού και διακρίσεων και την προώθηση της ενταξιακής εκπαίδευσης, ενισχύοντας και στηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς με επιμορφώσεις .

•    Οργανώνουν επιμορφωτικά σεμινάρια για γονείς.

•    Μελετούν τον προγραμματισμό δράσης και την αποτίμηση του έργου των οικείων ΚΕΣΥ και ΚΕΑ, προτείνουν παρεμβάσεις, υποστηρίζουν και αξιολογούν το έργο τους.

5.    Τα ΠΕΚΕΣ σε συνεργασία με τα «Περιφερειακά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης» διαμορφώνουν προγράμματα ενεργής εμπλοκής και συνεργασίας των σχολικών μονάδων και των υποστηρικτικών δομών (ΠΕΚΕΣ, ΚΕΣΥ, ΚΕΑ) με τα προγράμματα Σπουδών και Έρευνας που πραγματοποιούνται από τα Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Ιδρύματα.

2. Κ.Ε.Σ.Υ.

Σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης λειτουργεί, κοινό και για τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης, Κέντρο Εκπαιδευτικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), το οποίο παρέχει υποστήριξη στο σύνολο της σχολικής και ευρύτερης κοινότητας της περιοχής ευθύνης του (σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές, τοπική κοινότητα) σε πολλαπλά επίπεδα (πρόληψη, αξιολόγηση, εισήγηση, παρέμβαση, ενημέρωση-επιμόρφωση, ευαισθητοποίηση) με στόχο τη διασφάλιση της  ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στο εκπαιδευτικό αγαθό. Ανάμεσα στις πολυδιάστατες αρμοδιότητές του φορέα περιλαμβάνονται και οι κάτωθι:

α) η υποστήριξη των σχολικών μονάδων και η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, στους εκπαιδευτικούς του σχολείου, σε ζητήματα βέλτιστης διδακτικής πρακτικής, αναπηρίας ή/και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, αποδοχής της διαφορετικότητας, ενδυνάμωσης συγκεκριμένων μελών ή ευάλωτων ομάδων της σχολικής κοινότητας, ψυχοκοινωνικής στήριξης όλων των μαθητών, ενίσχυσης της ακαδημαϊκής επίδοσης και αποφυγής της σχολικής διαρροής καθώς και ομαλής  μετάβασης στην ενήλικη ζωή και την αγορά εργασίας και εφαρμογής λοιπών επιστημονικών, κοινωνικών και άλλων υποστηρικτικών μέτρων για το σύνολο των μαθητών της σχολικής κοινότητας

β) παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους γονείς σε σχέση με ζητήματα υποστήριξης της σχολικής μάθησης, οργάνωσης της μελέτης, υποστήριξης των μαθητών, συνεργασίας με το σχολείο

γ) η ανίχνευση, η διαπίστωση και η συνεκτίμηση του είδους των δυσκολιών αλλά και των πιθανών φραγμών στη μάθηση και στην ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και το σύνολο των μαθητών της σχολικής κοινότητας

δ) η συνεκτίμηση με τη σχολική κοινότητα ζητημάτων που αφορούν, αφενός, την κατάταξη, την εγγραφή τη φοίτηση μαθητών σε κατάλληλα σχολικά πλαίσια και, αφετέρου, την αξιοποίηση συγκεκριμένων μεθόδων και μέσων περαιτέρω υποστήριξης της μαθησιακής διαδικασίας σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο (π.χ. παροχή τεχνικών βοηθημάτων σε μαθητές, αντικατάσταση γραπτών δοκιμασιών, διαφοροποίηση της διδασκαλίας, αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση κ.ο.κ.)

ε) ο σχεδιασμός επιμορφωτικών δράσεων, σε συνεργασία με το ΠΕΚΕΣ & το ΚΕΑ, προς όφελος όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, η προώθηση συνεργασιών και ανάμεσα στα σχολεία, τις οικογένειες και τους φορείς της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας καθώς και η ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας σε θέματα διαφορετικότητας, ψυχοκοινωνικής υγείας και σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας

στ) η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού έργου, στην οργάνωση Ηλεκτρονικών Δικτύων μάθησης και επικοινωνίας για την σχολική κοινότητα και η τεχνική υποστήριξη των σχολικών μονάδων.

Τα ΚΕΣΥ ενσωματώνουν τις αρμοδιότητες των υφιστάμενων δομών ΚΕΔΔΥ, ΣΣΝ, ΚΕΣΥΠ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ και εδρεύουν στις έδρες των υφιστάμενων ΚΕΔΔΥ.

Τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) ενσωματώνονται στα Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ) και λειτουργούν στα πλησιέστερα ΕΚ ή σε αυτά που ενδείκνυνται λόγω κτιριακών υποδομών υποστηρίζοντας το σύνολο των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με σκοπό την προαγωγή της εργαστηριακής και πειραματικής διδασκαλίας, την αξιοποίηση των σχολικών εργαστηρίων και τη χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών.

Διοίκηση - Στελέχωση

Το ΚΕΣΥ διοικείται από Προϊστάμενο, ο οποίος επιλέγεται με διαδικασίες κρίσης από Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής.

Το ΚΕΣΥ στελεχώνεται, από εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν αίτησής τους με μετάθεση ή απόσπαση, σύμφωνα με τις διαδικασίες των υπηρεσιακών μεταβολών, με προσόντα στη σχολική ψυχολογία ή στη συμβουλευτική ή στην ειδική αγωγή, καθώς και σχολικούς ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, λογοθεραπευτές ή/και άλλες ειδικότητες, με εκπαιδευτική υπηρεσία πέντε (5) ετών εκ των οποίων τα τρία (3) τουλάχιστον έτη έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα.

Για την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών και των μελών του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ ή ΣΣΝ ή ΚΕΣΥΠ ή ΚΕΠΛΗΝΕΤ.

Με ΥΑ καθορίζονται ο κανονισμός λειτουργίας του ΚΕΣΥ καθώς και ο αριθμός των οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών και του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ανά κλάδο και ειδικότητα για κάθε ΚΕΣΥ, σε αναλογία αντίστοιχη με τη δυναμικότητα κάθε Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι υφιστάμενες οργανικές θέσεις σε κάθε ΚΕΔΔΥ των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού διατηρούνται ως έχουν και μεταφέρονται στον νέο φορέα. Σε περίπτωση που στο νέο φορέα δεν προβλέπονται κάποιες από τις υφιστάμενες οργανικές θέσεις, οι θέσεις αυτές μετατρέπονται σε προσωποπαγείς και διατηρούνται μέχρι την υπηρεσιακή αποχώρηση των κατεχόντων τις συγκεκριμένες οργανικές θέσεις (μετάθεση ή συνταξιοδότηση), οπότε οι θέσεις αυτές καταργούνται.

Όργανα διοίκησης του Κ.Ε.Σ.Υ.

Όργανα διοίκησης του ΚΕΣΥ είναι ο Προϊστάμενος και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Προϊστάμενος του Κ.Ε.Σ.Υ.

Ο Προϊστάμενος του ΚΕΣΥ ασκεί διοικητικά, επιστημονικά και παιδαγωγικά καθήκοντα. Αναφέρεται διοικητικά στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και επιστημονικά και παιδαγωγικά στο οικείο ΠΕΚΕΣ. Επιτελεί το ρόλο του συνεργαζόμενος με το ΠΕΚΕΣ, τον Σύλλογο Εκπαιδευτικού Προσωπικού, το οικείο ΚΕΑ, τα στελέχη και τις υπηρεσίες της Διοίκησης της Εκπαίδευσης, τους διευθυντές/προϊσταμένους των σχολικών μονάδων, τους  εκπροσώπους της επιστημονικής κοινότητας και τους φορείς της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας.

Έχει την ευθύνη της οργάνωσης του σχεδιασμού και του συντονισμού της υλοποίησης του προγραμματισμού δράσης, καθώς και της κριτικής αποτίμησης του έργου του ΚΕΣΥ, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Συμμετέχει στις συνεδριάσεις του οικείου ΠΕΚΕΣ, ενημερώνεται για τις προτεραιότητες του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και ενημερώνει για τις ιδιαιτερότητες των σχολικών μονάδων περιοχής ευθύνης τους.

Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Κ.Ε.Σ.Υ.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετούν στο ΚΕΣΥ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας συγκροτούν τον Σύλλογο Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΚΕΣΥ:

•    Συνεδριάζει, με ευθύνη του Προϊσταμένου, τακτικά τουλάχιστον δύο (2) φορές το μήνα και έκτακτα ύστερα από πρόσκληση του Προϊσταμένου ή ύστερα από σχετικό αίτημα προς τον Προϊστάμενο του 1/3 των μελών του.

•    Έχει την ευθύνη σχεδιασμού και οργάνωσης του προγραμματισμού δράσης και της κριτικής αποτίμησης του έργου του ΚΕΣΥ. Κατά τις συνεδριάσεις σχεδιασμού του προγραμματισμού δράσης του ΚΕΣΥ μετέχει ο Συντονιστής  Λειτουργίας του οικείου ΚΕΑ.

•    Αποφασίζει τη συγκρότηση των διεπιστημονικών ομάδων ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου, και καθορίζει το έργο τους ανά τομέα, περιοχή και θεματική ευθύνη

•    Οργανώνει το σύνολο των παρεμβάσεων του ΚΕΣΥ σε επίπεδο πρόληψης, συμβουλευτικής υποστήριξης των σχολικών μονάδων, αξιολόγησης και διάγνωσης, επιμόρφωσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης,

•    Συμμετέχει στην οργάνωση και υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων που οργανώνονται σε συνεργασία με το οικείο ΠΕΚΕΣ και ΚΕΑ.

Διοικητικός Γραμματέας του Κ.Ε.Σ.Υ.

Σε κάθε ΚΕΣΥ υπηρετεί διοικητικός γραμματέας, ο οποίος ασκεί καθήκοντα διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης του ΚΕΣΥ και είναι υπεύθυνος για την τήρηση του αρχείου και των πρακτικών των συνεδριάσεων του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού και των διεπιστημονικών ομάδων. Οι υπηρετούντες ως διοικητικοί γραμματείς στα ΚΕΔΔΥ διατηρούν τις θέσεις τους στα ΚΕΣΥ.  

3. Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΕΑ)

Τα Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΕΑ) είναι η μετεξέλιξη των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) και σε αυτά ενσωματώνονται οι αρμοδιότητες των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων. O ρόλος των ΚΕΑ διαφοροποιείται και η θεματολογία τους διευρύνεται, ώστε να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο διεπιστημονικό πεδίο με μεγαλύτερη έμφαση σε όλους κλάδους που σχετίζονται με την  εκπαίδευση για την αειφορία.

Σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης λειτουργεί, κοινό και για τις δύο βαθμίδες, Κέντρο Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) με έργο την υποστήριξη των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα σχετικά με την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία.

Στο πλαίσιο αυτό τα ΚΕΑ έχουν ως αποστολή:

α) Την ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές και εκπαιδευτικούς, στις εγκαταστάσεις των ΚΕΑ, σε επιλεγμένα πεδία και στα σχολεία.

β) Την υιοθέτηση και προβολή προσεγγίσεων στη διδασκαλία και τη μάθηση που είναι βιωματικές/ επικοινωνιακές/ενεργητικές/αλληλεπιδραστικές, προσανατολισμένες στην εμπλοκή ολόκληρης της σχολικής κοινότητας με την ευρύτερη κοινότητα.

γ)  Την παραγωγή και τη διάθεση εκπαιδευτικού υλικού στις σχολικές μονάδες και την κοινότητα σε έντυπη ή/και ψηφιακή μορφή.

δ) Την ανάπτυξη επιμορφωτικών προγραμμάτων και την παροχή επιμόρφωσης σε εκπαιδευτικούς, είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως.

ε) Τη διάθεση των υποδομών τους αφενός σε σχολικές και εκπαιδευτικές ομάδες για την υλοποίηση σχετικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων, αφετέρου στην τοπική κοινωνία για την υλοποίηση σχετικών (ΠΕ/ΕΑ) δραστηριοτήτων.

θ) Τη συνεργασία με ΑΕΙ και ΤΕΙ για σχετικές ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Στελέχωση

Κάθε ΚΕΑ στελεχώνεται από Παιδαγωγική Ομάδα συνολικά πέντε (5) εκπαιδευτικών, με θητεία τριών (3) ετών, οι οποίοι επιλέγονται από Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με εκπαιδευτική υπηρεσία έξι (6) ετών εκ των οποίων τα πέντε (5) τουλάχιστον έτη έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Προκειμένου να διασφαλισθεί ο διεπιστημονικός χαρακτήρας της σύνθεσης της Παιδαγωγικής Ομάδας τα ΚΕΑ στελεχώνονται τουλάχιστον από δύο (2) εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας και δύο (2) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας (1) εξ αυτών να είναι κλάδου ΠΕ60 ή ΠΕ70. Επίσης, τουλάχιστον ένας εκ των ανωτέρω εκπαιδευτικών είναι ειδικότητας Πληροφορικής (ΠΕ19-20).

Για τη στελέχωση των ΚΕΑ λαμβάνονται υπόψη: α) οι σπουδές σε θέματα εκπαίδευσης για την αειφορία και β) η προϋπηρεσία σε ΚΠΕ ή σε θέσεις Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών προγραμμάτων.

Σε κάθε ΚΕΑ ένας εκπαιδευτικός από την πενταμελή Παιδαγωγική Ομάδα ορίζεται ως Υπεύθυνος Λειτουργίας του ΚΕΑ με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Λειτουργίας του ΚΕΑ.

Καθήκοντα Υπεύθυνου Λειτουργίας ΚΕΑ

Ο Υπεύθυνος Λειτουργίας του ΚΕΑ ασκεί διοικητικά, οργανωτικά και παιδαγωγικά καθήκοντα, είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού. Έχει διοικητικό προϊστάμενο τον Προϊστάμενο του ΚΕΣΥ και επιστημονικά και παιδαγωγικά αναφέρεται στο οικείο ΠΕΚΕΣ.

Μεριμνά για την προώθηση και υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής, τον σχεδιασμό του προγραμματισμού δράσης και αποτίμησης του έργου του ΚΕΑ και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Ειδικότερα :

•    Εκπροσωπεί στη συνεργασία με τα οικεία ΠΕΚΕΣ & ΚΕΣΥ, με άλλα ΚΕΑ και με φορείς της επιστημονικής και τοπικής κοινότητας (ΟΤΑ, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικά κέντρα, μουσεία, πολιτιστικά κέντρα και άλλους φορείς που υποστηρίζουν τις δράσεις τόσο του ΚΕΑ όσο και των σχολικών μονάδων),

•    Είναι υπεύθυνος για την αποστολή του προγραμματισμού δράσης του ΚΕΑ στο οικείο ΠΕΚΕΣ και συμμετέχει στις συνεδριάσεις του ΠΕΚΕΣ εφόσον προσκαλείται για θέματα που αφορούν στην αρμοδιότητά του,

•    Συνεργάζεται με το οικείο ΚΕΣΥ συμμετέχοντας στις συσκέψεις για τον προγραμματισμό δράσης του ΚΕΣΥ, καθώς και σε όλες τις τακτικές συνεδριάσεις του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του οικείου ΚΕΣΥ, προκειμένου για την αλληλοενημέρωση σχετικά με τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης τους και τον συντονισμό για την υποστήριξη αυτών,   
•    Φροντίζει για την από κοινού οργάνωση με το ΚΕΣΥ επιμορφωτικών δράσεων για τους εκπαιδευτικούς της περιοχής ευθύνης τους και την υποστήριξη των προγραμμάτων που υλοποιούν οι σχολικές μονάδες.

Καθήκοντα Παιδαγωγικής Ομάδας ΚΕΑ

Η Παιδαγωγική Ομάδα συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις τουλάχιστον δύο (2)  φορές το μήνα και έκτακτα ύστερα από πρόσκληση του Υπεύθυνου Λειτουργίας ή ύστερα από σχετικό αίτημα του 1/3 των μελών του. Όλα τα μέλη της παιδαγωγικής ομάδας συμπεριλαμβανομένου και του Υπευθύνου Λειτουργίας συμμετέχουν ισότιμα με προτάσεις και συναποφασίζουν για τον προγραμματισμό του έργου του ΚΕΑ, για τις δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν με βάση τις αρχές της διεπιστημονικότητας και φροντίζουν με τις εισηγήσεις τους και τις αποφάσεις τους να περιλαμβάνεται και να αποτυπώνεται στο περιεχόμενο των προγραμμάτων και των δράσεων του ΚΕΑ θέματα από τον ιδιαίτερο τομέα ευθύνης τους.

Συγκεκριμένα η Παιδαγωγική Ομάδα:

•    Αποφασίζει για τον προγραμματισμό, την οργάνωση, την υλοποίηση, τη διαμορφωτική αξιολόγηση και τελική αποτίμηση του εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού έργου του ΚΕΑ σύμφωνα με τις αρχές της εκπαίδευσης για αειφορία,

•    Σχεδιάζει και υλοποιεί τα προγράμματα που παρέχει το ΚΕΑ και συμμετέχει στην παραγωγή του απαιτούμενου εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη των προγραμμάτων, καθώς και για την παραγωγή επιμορφωτικού – εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή,

•    Αξιολογεί και προτείνει τροποποιήσεις-βελτιώσεις των προγραμμάτων σύμφωνα με τις παιδαγωγικές αρχές της Εκπαίδευσης για την Αειφορία,

•    Ιδρύει και συντονίζει Δίκτυα (τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και διεθνή) του ΚΕΑ και αποφασίζει τη συμμετοχή του ΚΕΑ σε Δίκτυα άλλων ΚΕΑ ή σχολικών μονάδων,

•    Μεριμνά για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού έργου, στην οργάνωση Ηλεκτρονικών Δικτύων μάθησης και επικοινωνίας για την σχολική κοινότητα, για τη διαδικτυακή ενημέρωση και υποστήριξη εκπαιδευτικών (μέσω λειτουργίας ιστοσελίδας, σελίδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κλπ).

Σχόλια (2)

 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ
24 Οκτ 2017 10:33

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ

 
npokias
24 Οκτ 2017 09:34

Μια έκθεση ιδεών τίποτα δεν γίνεται στην πράξη.ΔΕΝ θα λειτουργήσει καμιά δομή έτσι.Όλοι υπευθυνοανευθυνοι.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.