Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Προϋποθέσεις προκήρυξης θέσεων και διαδικασίας επιλογής μελών Ε.Ε.Π. Ε. ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π.

Δημοσίευση: 26/10/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Την προσωρινή ρύθμιση των όρων και προϋποθέσεων προκήρυξης θέσεων και διαδικασίας επιλογής μελών των κατηγοριών Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού(Ε. ΔΙ.Π,) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού του Ιδρύματος, προβλέπει απόφαση την οποία υπέγραψε ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Καθηγητής  Γιώργος Παπαδούλης, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Προκήρυξη - Δικαιολογητικά

1. Η πλήρωση θέσεων των κατηγοριών Ειδικού Εκ- παιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) γίνεται με ανοι- χτή διαδικασία ύστερα από προκήρυξη της θέσης από τον Πρύτανη. Η Συνέλευση του Τμήματος ή η Γενική Συνέλευση της Σχολής ή η Σύγκλητος, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει η θέση, ύστε- ρα από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα, εφόσον υφίστανται Τομείς στα Τμήματα, αποφασίζει την προκήρυξη της αντίστοιχης θέσης. Η απόφαση για την προκήρυξη της θέσης πρέπει να είναι πλήρως αιτιολο- γημένη ως προς την αναγκαιότητά της, την κατηγορία, το γνωστικό αντικείμενο και τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται.

2. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και το Ίδρυμα την ανακοινώνει με έγγραφο στον ημερήσιο τύπο. Η ανακοίνωση γίνεται σε τρεις (3) εφημερίδες, πανελλήνιας κυκλοφορίας, κοινοποιείται σε όλα τα Α.Ε.Ι. και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας καθώς και σε συναφείς με το αντικείμενο της θέσης επιστημονικούς φορείς, και αναρτάται στους δικτυακούς τόπους της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας και του Ιδρύματος.

Με την προκήρυξη καθορίζονται:

α) Η κατηγορία προσωπικού (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ), η εισαγωγική κατά κατηγορία (Π.Ε. ή Τ.Ε.) βαθμίδα διορισμού και η ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει η προκηρυσσόμενη θέση.

β) Τα τυπικά προσόντα που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις απαιτούνται για την κατάληψη της προκηρυσσόμενης θέσης, τα δικαιολογητικά που απαιτείται να υποβληθούν από τους υποψηφίους, η αποκλειστική προθεσμία για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων και δικαιολογητικών, ο τρόπος και η διαδικασία πλήρωσης της θέσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια που κρίνεται απαραίτητη για την πλήρη ενημέρωση των υποψηφίων. Τα τυπικά προσόντα για την πλήρωση θέσεων Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. καθορίζονται στις παραγράφους 1γ, 2γ και 3γ του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 όπως ισχύουν κάθε φορά.

3. Οι αιτήσεις και τα σχετικά νόμιμα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη γραμματεία της αρμόδιας ακαδημαϊκής μονάδας από τους ενδιαφερόμενους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο.

4. Απολύτως απαραίτητα δικαιολογητικά υποβαλλόμενα μαζί με την αίτηση είναι:

α) Αντίγραφο των πτυχίων και των λοιπών τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση έκδοσης των πτυχίων και των τίτλων σπουδών από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, πρέπει να υποβάλλονται και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (ή ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας, με υποχρέωση προσκόμισης της βεβαίωσης ισοτιμίας το αργότερο κατά τον χρόνο της κρίσης.

β) Βιογραφικό σημείωμα.

γ) Άλλα δικαιολογητικά τα οποία ορίζονται στην προκήρυξη ως απαραιτήτως συνυποβαλλόμενα με την αίτηση.

Η αίτηση πρέπει να αναφέρει όλα τα συνημμένα έγγραφα και δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση και να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις. Αντίγραφο της διδακτορικής διατριβής ή της διπλωματικής εργασίας, εφόσον πρόκειται για μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ή τυχόν επιστημονικό και συγγραφικό έργο ή δημοσιεύσεις, υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο μέσο αποθήκευσης) και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία της αρμόδιας ακαδημαϊκής μονάδας. Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διασαφηνιστικα στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από την οικεία εισηγητική επιτροπή και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.

4. Μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων, η γραμ- ματεία της αρμόδιας ακαδημαϊκής μονάδας, στην οποία υποβλήθηκαν οι αιτήσεις, καταγράφει σε σχετικό πίνακα κατά αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των υπο- ψηφίων και τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά τους όπως αυτά προκύπτουν από τις σχετικές αιτήσεις των υποψηφίων και τον διαβιβάζει μαζί με τον φάκελο κάθε υποψηφίου στην εισηγητική επιτροπή.

Άρθρο 2
Εισηγητική Επιτροπή

1. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία προ- κηρύχτηκε η θέση, τριμελής εισηγητική επιτροπή, η οποία αποτελείται: α) από τον Πρόεδρο του Τμήματος ή τον Κοσμήτορα ή τον Πρύτανη, β) από έναν καθηγητή ή υπηρετούντα λέκτορα του ιδίου ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου με αυτό της προκηρυχθείσας θέσης και γ) από ένα μέλος της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού, το οποίο ανήκει στην ακαδημαϊκή μονάδα που προκήρυξε τη θέση και είναι του ιδίου ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου με αυτό της προκηρυχθείσας θέσης. Αν δεν υπηρετεί μέλος αυτής της κατηγορίας προσωπικού στην οικεία ακαδημαϊκή μονάδα τότε η Επιτροπή συμπληρώνεται με μέλος της ίδιας κατηγορίας προσωπικού της οικείας Σχολής και σε περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιου μέλους στη Σχολή, ορίζεται μέλος που ανήκει στο Ίδρυμα.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιο μέλος στο Ίδρυμα η επιτροπή συμπληρώνεται από μέλος της ίδιας κατηγορίας άλλου Ιδρύματος με το ίδιο ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο με αυτό της προκηρυχθείσας θέσης. Στην περίπτω- ση αυτή ο ορισμός του εκπροσώπου της αντίστοιχης κατηγορίας γίνεται εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος στο οικείο ίδρυμα, με υπόδειξη της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει και πάντως όχι αργότερα από την προθεσμία των τριά- ντα (30) ημερών. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να ορισθεί ή δεν ορισθεί εντός τριάντα(30)ημερών το μέλος της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού, τότε στη συγκρότηση της επιτροπής μετέχει αντ’ αυτού ως τρίτο μέλος καθηγητής ή υπηρετών λέκτορας, στο ίδιο ή συγγενέστερο αντικείμενο με αυτό της προκηρυχθείσας θέσης.

2.Η ανωτέρω εισηγητική επιτροπή μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τον ορισμό της υποβάλλει στο αρμόδιο όργανο γραπτή εισηγητική έκθεση στην οποία περιλαμβάνονται:

α) Πίνακας των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά, στον οποίο καταγράφονται τα τυπικά τους προσόντα.

β) Αναλυτική παρουσίαση και αξιολόγηση των υποψηφίων με βάση την ουσιαστική κρίση της επιτροπής για το βαθμό ανταπόκρισης τους στα απαιτούμενα προσόντα, σύμφωνα με την προκήρυξη.

γ) Αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων.

3. Η ανωτέρω εισηγητική έκθεση επιδίδεται και στους υποψηφίους δια της οικείας γραμματείας της ακαδημαϊκής μονάδας, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν σχετικό υπόμνημα προς το αρμόδιο όργανο που αποφάσισε την προκήρυξη της θέσης, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησής της. Αν παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες για την υποβολή τόσο της γραπτής εισηγητικής έκθεσης της ανωτέρω επιτροπής όσο και των σχετικών υπομνημάτων των υποψηφίων, η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς αυτά.

Άρθρο 3
Διαδικασία επιλογής

1. Μέσα σε αποκλειστική ημερομηνία δέκα πέντε (15) ημερών από την υποβολή της γραπτής εισηγητικής έκθεσης της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής ή μετά την άπρακτη πάροδο της σχετικής προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος, συνέρχεται το αρμόδιο όργανο για να αποφασίσει για την επιλογή του υποψηφίου, το οποίο ανάλογα με τη μονάδα που προκήρυξε τη θέση είναι η Συνέλευση του Τμήματος ή η Γενική Συνέλευση της Σχολής ή η Σύγκλητος του Ιδρύματος, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Τμήματος ή του Κοσμήτορα της Σχολής ή του Πρύτανη αντίστοιχα.

2. Στο όργανο αυτό συμμετέχουν τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα για τη νόμιμη συγκρότηση του μέλη, καθώς και τρία μέλη της αντίστοιχης κατηγορίας του ιδίου ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου με αυτό της προκηρυχθείσας θέσης και τα οποία υπηρετούν στη μονάδα αυτή. Τα τρία αυτά μέλη στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το μέλος που συμμετείχε στην εισηγητική επιτροπή, ορίζονται με απόφαση του αρ- μόδιου οργάνου. Αν στην ακαδημαϊκή μονάδα υπηρετούν λιγότερα από τρία μέλη, ο αριθμός των μελών του αρμόδιου για την πλήρωση της θέσης συλλογικού οργάνου, συμπληρώνεται με μέλη του ιδίου κλάδου και του ιδίου ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου με αυτό της προκηρυχθείσας θέσης, από άλλη ακαδημαϊκή μονάδα του ιδρύματος. Αν δεν υπάρχουν δεν γίνεται συμπλήρωση.

3.Το ως άνω αρμόδιο όργανο, προκειμένου να προβεί σε ουσιαστική αξιολόγηση των υποψηφίων, λαμβάνει υπόψη του όλα τα στοιχεία των φακέλων τους, τη γραπτή εισηγητική έκθεση της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, καθώς και τα υπομνήματα που τυχόν υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους. Διαπιστώνει ποιοι από αυτούς έχουν τα τυπικά προσόντα και προϋποθέσεις που προβλέπονται για την προκηρυχθεισα θέση, αποκλείει από την κρίση όσους δεν κατέχουν τα ανωτέρω τυπικά προσόντα και στη συνέχεια προβαίνει στην αξιολογική κρίση όλων των λοιπών υποψηφίων. Με απόφαση του ιδίου οργά- νου, είναι δυνατή η πρόσκληση των υποψηφίων στη συνεδρίαση, προκειμένου να αναπτύξουν προφορικά τις σχετικές απόψεις τους και να απαντήσουν σε σχετικές ερωτήσεις των μελών του οργάνου. Οι υποψήφιοι σε κάθε περίπτωση αποχωρούν πριν από την έναρξη της συζήτησης.

3. Για την επιλογή ενός υποψηφίου απαιτείται η απόλυτη υπέρ αυτού πλειοψηφία των παρόντων μελών του συνεδριάζοντος οργάνου. Στην περίπτωση που κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκέντρωσε από- λυτη πλειοψηφία, τότε επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία για την επιλογή ενός εκ των δύο υποψηφίων που πλειοψήφησαν κατά την προηγούμενη ψηφοφορία. Σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προεδρεύοντος του οικείου οργάνου. Οι λευκές ψήφοι και οι αποχές δεν προσμετρώνται στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Όσοι έδωσαν λευκή ψήφο ή απείχαν σε μια ψηφοφορία δεν υπολογίζονται στον αριθμό των παρόντων, χωρίς αυτό να έχει καμία επίπτωση σε θέματα απαρτίας. Υποδεικνύεται, επίσης, με χωριστή ψηφοφορία ο δεύτερος καταλληλότερος υποψήφιος, εφόσον υπάρχει.

Οι εργασίες του αρμόδιου για την επιλογή οργάνου, ολοκληρώνονται με την σύνταξη σχετικού πρακτικού το οποίο υποβάλλεται μαζί με το φάκελο της υπό πλήρωσης θέσης στον Πρύτανη του Ιδρύματος εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Άρθρο 4 Διορισμός

1. Ο υποψήφιος που τελικά επιλέγεται για την προκηρυχθείσα θέση, διορίζεται με σχετική πράξη του Πρύτανη, που εκδίδεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την υποβολή του σχετικού πρακτικού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η σχετική πράξη διορισμού κοινοποιείται στον υποψήφιο, ο οποίος οφείλει να αναλάβει καθήκοντα μέσα σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση της πράξης. Παράταση της προθεσμίας έως έξι (6) μήνες είναι δυνατή με απόφαση του Πρύτανη για εξαιρετικούς λόγους.

2. Αν ο πρώτος επιλεγείς δεν αποδεχθεί το διορισμό του ή ανακληθεί η πράξη διορισμού του ή συντρέχει αντικειμενικό κώλυμα διορισμού του, διορίζεται ο δεύτερος καταλληλότερος υποψήφιος, εφόσον υπάρχει. Αν και ο δεύτερος υποψήφιος δεν αποδεχθεί το διορισμό του ή ανακληθεί η πράξη διορισμού του ή συντρέχει αντικειμενικό κώλυμα διορισμού του, τότε γίνεται επαναπροκήρυξη πλήρωσης της θέσης.

Άρθρο 5
Επαναπροκήρυξη πλήρωσης της θέσης.

1. Επαναπροκήρυξη πλήρωσης θέσης σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 1 της παρούσας είναι δυνατή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Αν δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις μετά από σχετική προκήρυξη.

β) Αν κηρύχθηκε άγονη η διαδικασία επιλογής υποψηφίου για την κάλυψη της προκηρυχθείσας θέσης.

γ) Αν ο υποψήφιος που επιλέχθηκε, μετά το διορισμό του δεν ανέλαβε υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο ή υπέβαλε στο οικείο ίδρυμα δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη απο- δοχής του διορισμού του στη θέση για την οποία επελέγη.

2. Η ως άνω επαναπροκήρυξη γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από τον χρόνο κατά τον οποίο διαπιστώνεται η συνδρομή μιας εκ των προϋποθέσεων α, β και γ της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διατηρείται η σχετική πίστωση, είναι δε δυνατή η επαναπροκήρυξη της θέσης και σε διαφορετική εκπαιδευτική Κατηγορία (ΠΕ ή ΤΕ) και σε διαφορετικό διδακτικό έργο, εφόσον πρόκειται για την κατηγορία μελών Ε.Ε.Π. ή εργαστηριακό/εφαρμοσμένο διδακτικό έργο εφόσον πρόκειται για την κατηγορία μελών Ε.ΔΙ.Π.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ