Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

28 εκ ευρώ το κόστος του νέου Οργανισμού του υπουργείου Παιδείας

Στις 116 Δ/νσεις Εκπ/σης οι σημερινοί διακόσιοι τριάντα δύο (232) Τμηματάρχες θα ανέλθουν σε πεντακόσιους ογδόντα (580).
Δημοσίευση: 03/11/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Από έρευνα και στοιχεία του Συλλόγου μας σας γνωρίζουμε ότι το κόστος η δαπάνη για το   νέο οργανόγραμμα θα είναι 25.000.000 με 28.000.000 Ευρώ.

Τη δήλωση αυτή έκανε στο esos ο πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων του υπουργείου Παιδείας Κώστας Κοτσαμπασάκης, και σημειώνει τα εξής:

Α. Η οργάνωση και η λειτουργία των ανωτέρω αποκεντρωμένων υπηρεσιών χρήζουν ουσιαστικών βελτιώσεων. Αντί όμως οι υπηρεσίες αυτές να αναδιοργανωθούν με βάση τις αρχές της ουσιαστικής αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων από την Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) του Υπουργείου και να διέπονται από τις αρχές της χρηστής διοίκησης, της εγγύτητας στον πολίτη και της λογοδοσίας, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου επιλέγει συνειδητά τη δημιουργία ενός γραφειοκρατικού τέρατος συγκεντρωτισμού, μπροστά στο οποίο ο Λεβιάθαν ωχριά.

Β. Συγκεκριμένα, αντί να ενισχυθούν και να θωρακιστούν οι αποκεντρωμένες αυτές υπηρεσίες με ουσιαστικές αποφασιστικές αρμοδιότητες υπό την εποπτεία της Κ.Υ., στην ουσία καταργείται η ίδια η αρχή της αποκέντρωσης της δημόσιας διοίκησης, με το πρόσχημα του ενιαίου Οργανισμού του Υπουργείου. Στην πραγματικότητα, η πολιτική ηγεσία επιβάλλει ένα αυταρχικό, υπερσυγκεντρωτικό σύστημα διοίκησης, στο οποίο όλες οι αποφάσεις, ακόμα και οι πιο απλές, θα ελέγχονται με τρόπο ασφυκτικό από τα πολιτικά γραφεία του Υπουργού και του Γενικού Γραμματέα.

Γ. Ταυτόχρονα, με τον ψευδεπίγραφο ενιαίο οργανισμό, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου επιδιώκει την δημιουργία μιας κομματικής στρατιάς πραιτωριανών της που θα τοποθετήσει με τρόπο αδιαφανή και αδιάβλητο (χωρίς κρίσεις επιλογής) στις σχεδιαζόμενες εκατοντάδες θέσεις ευθύνης που ιδρύει στις Δ/νσεις Εκπ/σης.

Δ. Συγκεκριμένα, εν μέσω αλλεπάλληλων περικοπών σε μισθούς, συντάξεις και προνοιακά επιδόματα, οι κύριοι Γαβρόγλου και Παντής μεθοδεύουν, βάσει του σχεδίου οργανισμού που οι ίδιοι κοινοποιήσαν, την αύξηση των θέσεων ευθύνης στις Δ/νσεις Εκπ/σης ως εξής:

Ε. Στις 13 Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης οι θέσεις ευθύνης σε επίπεδο Προϊσταμένου Τμήματος αυξάνονται από τις σημερινές πενήντα δύο (52) στις εξήντα πέντε (65).

Ζ. Στις 116 Δ/νσεις Εκπ/σης οι σημερινοί διακόσιοι τριάντα δύο (232) Τμηματάρχες θα ανέλθουν σε πεντακόσιους ογδόντα (580).

Η. Αύξηση θέσεων για Τμηματάρχες που θα τοποθετήσει η πολιτική ηγεσία απευθείας, χωρίς κρίσεις, σε θέσεις που συστήνονται με μη ορθολογικά κριτήρια,  τριακόσιες εξήντα μία (361). Συστήνονται δηλαδή εκατοντάδες θέσεις ευθύνης σε υπηρεσίες που πρακτικά δεν είναι θα είναι πια αποκεντρωμένες αλλά διαβιβαστές των υπουργικών αποφάσεων. Υπενθυμίζεται ότι το μηνιαίο επίδομα του Τμηματάρχη ανέρχεται σε διακόσια ενενήντα (290) ευρώ.

Θ. Αντίστοιχα διογκωμένη είναι και η σύσταση θέσεων ευθύνης σε επίπεδο Τμηματάρχη, Διευθυντή και Γενικού Διευθυντή προβλέπονται από τα σχέδια της πολιτικής ηγεσίας και στην Κ.Υ. του Υπουργείου, όπου επίσης όλες οι θέσεις ευθύνης θα καταληφθούν με τοποθέτηση από τον Υπουργό και τον Γενικό του Γραμματέα με καθοριστικό  κριτήριο το συριζόμετρο.

Οι υπάρχουσες θέσεις ευθύνης των αποκεντρωμένων Δ/νσεων Εκπ/σης του Υπουργείου Παιδείας έχουν ως εξής:

Στις 13 Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΠΔΕ), οι θέσεις ευθύνης σε καθεμία από αυτές είναι:

·         Ένας (1) Περιφερειακός Διευθυντής Εκπ/σης

·         Ένας (1) Προϊστάμενος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής καθοδήγησης Π.Ε.

·         Ένας (1) Προϊστάμενος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής καθοδήγησης Δ.Ε.

·         Ένας (1) Δ/ντης Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης

·         Τέσσερις (4) Τμηματάρχες

Πανελλαδικά, οι 13 ΠΔΕ έχουν τις ακόλουθες θέσεις ευθύνης:

Δεκατρείς (13) Περιφερειακοί Δ/ντές Εκπ/σης

Είκοσι έξι (26) Προϊστάμενους Επιστημονικής – Παιδαγωγικής καθοδήγησης

Δεκατρείς (13) Δ/ντές Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης

Πενήντα δύο (52) Τμηματάρχες.

Αντίστοιχα στις 116 Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης,οι θέσεις ευθύνης σε καθεμία από αυτές είναι:

·         Ένας (1) Δ/ντης Εκπ/σης

·         Δύο (2) Τμηματάρχες

Πανελλαδικά, οι 116 Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης έχουν τις ακόλουθες θέσεις ευθύνης:

Εκατόν δέκα έξι (116) Δ/ντες Εκπ/σης

Διακόσιους τριάντα δύο (232) Τμηματάρχες

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Στην  παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 114/2014  (ΦΕΚ 181/τ.Α΄/29-8-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η φράση «Γενική Γραμματεία Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» αντικαθίσταται από τη φράση «Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Ο τίτλος του άρθρου 5 τροποποιείται από «Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων» σε Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στην παρ. 2 του άρθρου 5 «Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» του Π.Δ. 114/2014, προστίθενται περ. ζ) Αυτοτελές Τμήμα Πρωτοκόλλου και περ. η) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας.
Στην παρ. 2 του άρθρου 9  διαγράφεται η περ. δ΄.
Η παρ. 6 του άρθρου 9 διαγράφεται.
 Στην παρ. 3 του άρθρου 9 προστίθεται περίπτωση θ΄ ως εξής: «την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και της μετάδοσης θεμάτων εξετάσεων και εγγράφων μέσω πληροφοριακών συστημάτων Vertical Blanking Interval (VBI) ή άλλων παρόμοιων συστημάτων.».
Στο άρθρο 11 προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής: «2. Αυτοτελές Τμήμα Πρωτοκόλλου και Αρχείων» με τις εξής αρμοδιότητες:
α) τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, της επικύρωσης όλων των εξερχόμενων εγγράφων και την παρακολούθηση της προς δημοσίευση ύλης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
β) τη διαχείριση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου,
γ) την τήρηση του Γενικού Αρχείου των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου,
δ) τη διαχείριση των ψηφιακών υπογραφών
ε) το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.
Στο άρθρο 11 προστίθεται τρίτη παράγραφος ως εξής: «3. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας» με τις εξής αρμοδιότητες:
α)την ασφάλεια, συντήρηση, επισκευή και φύλαξη του κτηρίου/ων του Υπουργείου και όλα τα σχετικά θέματα που αφορούν στο αρμόδιο για τις ως άνω υπηρεσίες προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων
              β) την  καθαριότητα των χώρων του Υπουργείου και όλα τα σχετικά θέματα που αφορούν στο προσωπικό καθαριότητας του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων,
             γ) τη μεταφορά προσώπων και όλα τα σχετικά θέματα που αφορούν στους οδηγούς του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων,
 δ)τη διακίνηση εγγράφων και όλα τα σχετικά θέματα που αφορούν στους κλητήρες του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων,
              ε) τη διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία των καταλυμάτων του Υπουργείου στο Δήμο Μαραθώνα, (πρώην μαθητικές κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα Νέας Μάκρης),
στ) το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Στο εδάφιο η΄ της παρ. 3 του άρθρου 7 διαγράφεται η τελευταία φράση «…..καθώς και το χειρισμό κάθε θέματος σχετικού με τα καταλύματα του Υπουργείου στο Δήμο Μαραθώνα».

 

Σχόλια (4)

 
loyk
03 Νοε 2017 10:17

εκλογες πλησιαζουν να βολεψουμε τους δικους μας. να τους δωσουμε και επιδοματακι, να ψηφισουν με χαρα!!!!

 
Vradynous
03 Νοε 2017 12:53

Το ποσό με προβληματίζει αν είναι αυτό, καίτοι ξέρω ότι αυτά κοστίζουν πολύ.
Πόσο κόστισε το "νέο" σήμα του Υπουργείου που είχε κάνει ο Στυλιανίδης; Θυμάται κανείς; Τι απέγινε;
Όμως με εντυπωσίασε που ο Σύλλογος μιλάει για λογοδοσία, ενώ αρνήθηκε την αξιολόγηση.
Μπορούν να μας δώσουν τον ορισμό της λογοδοσίας; Ποιος, σε ποιον, με ποια κριτήρια αξιοπιστίας και για ποιο σκοπό;
Όσο για τον αριθμό στελεχών μιας Περιφέρειας, δεν το βρίσκω υπερβολικό. Σίγουρα ένας Περιφερειακός δεν επαρκεί μόνος του.

 
Ν
03 Νοε 2017 13:25

Για εδώ υπάρχουν 28 εκατομμύρια ευρώ.Για μένα η αποζημίωση για νέα γυαλιά όρασης με σκελετό από τον ΕΟΠΠΥ δεν μου δόθηκε εδώ και χρόνια γιατί λεφτά δεν υπάρχουν.

 
Κώστας
03 Νοε 2017 17:40

Άντε και υπουργός οικονομικών κύριε Κοτσαμπασάκη να νοικοκυρέψετε και το κράτος!
Εγώ θα πρότεινα αντί να αυξηθούν οι θέσεις ευθύνης (τι χρειάζεται εξάλλου τμήμα οικονομικών εκεί που βγαίνει η μισθοδοσία, οι υπερωρίες, οι διάφορες δαπάνες κ.λ.π.;), να μειωθούν! Τι τους θέλουμε τους προϊσταμένους Διοικητικού στις Περιφερειακές Υπηρεσίες;...περιφερειακοί είναι! ...ας μείνουν στο περιθώριο αυτοί!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ