ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Πρύτανης ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ :’Όποια κρίση των μελών ΔΕΠ των ΤΕΙ είναι αντισυνταγματική

"Η ένταξη των Καθηγητών του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. και του Τ.Ε.Ι. Αθήνας στα Τμήματα του Π.Δ.Α. και στις αντίστοιχες βαθμίδες με απλή Διαπιστωτική Πράξη".
Δημοσίευση: 18/12/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

"Απαντώντας στην ανακοίνωση των Πρυτάνεων, τεκμηριώνουμε ότι οποιαδήποτε κρίση των μελών ΔΕΠ των ΤΕΙ είναι αντισυνταγματική".

Τη δήλωση αυτή έκανε στο esos ο Πρύτανης του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ Καθηγητής Λάζαρος Βρυζίδης, με αφορμή τη σχετική ανακοίνωση της Συνόδου Πρυτάνεων

Ο Πρύτανης του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ θεωρεί ότι η ένταξη των Καθηγητών του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. και του Τ.Ε.Ι. Αθήνας στα Τμήματα του Π.Δ.Α. και στις αντίστοιχες βαθμίδες  θα πρέπει να γίνει με απλή Διαπιστωτική Πράξη.

Παράλληλα ο κ. Βρυζίδης διατυπώνει την ακόλουθη νομική τεκμηρίωση επί του ζητήματος:

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ:

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος (βλέπε συνημμένο 1) :

"………………………………….

5. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από Ιδρύματα που αποτελούν ΝΠΔΔ με πλήρη αυτοδιοίκηση. Τα Ιδρύματα αυτά ……..…

6. Οι Καθηγητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είναι δημόσιοι λειτουργοί. Το υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό  τους επιτελεί επίσης δημόσιο λειτούργημα, με τις προϋποθέσεις που νόμος ορίζει.

Τα σχετικά ….……….. Οι Καθηγητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δεν μπορούν να … Νόμος ορίζει το όριο ηλικίας των Καθηγητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Έως ότου εκδοθεί αυτός οι Καθηγητές αποχωρούν αυτοδικαίως …………… το 67ο έτος της ηλικίας τους.

7. Η επαγγελματική και κάθε άλλη ειδική εκπαίδευση παρέχεται από το κράτος με σχολές ανώτερης βαθμίδας για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από τρία (3) χρόνια, όπως προβλέπεται ειδικότερα από το Νόμο που ορίζει και τα επαγγελματικά δικαιώματα όσων αποφοιτούν από τις σχολές αυτές …………"

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Χώρας :

α) η ανώτατη εκπαίδευση στη Χώρα μας παρέχεται από τα Α.Ε.Ι.,

β) η επαγγελματική και κάθε άλλη ειδική εκπαίδευση στη Χώρα μας, παρέχεται από σχολές ανώτερης βαθμίδας για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3)  ετών και

γ) ο όρος Πανεπιστήμιο ή Πολυτεχνείο δεν αναφέρεται στο Σύνταγμα.

Ι. Περιπτώσεις Μετατροπής Ιδρύματος Ανώτερης Εκπαίδευσης σε Α.Ε.Ι.

Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου, υπάρχοντα και λειτουργούντα Ιδρύματα Ανωτέρας Εκπαιδεύσεως μετετράπησαν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.).

Παλαιότερη είναι η περίπτωση της Ανωτέρας Γεωπονικής Σχολής (Ν. 1844/1920) η οποία, κατηργήθη το 1937 (Β.Δ. 18/1937) και επανασυστήθηκε το 1943 ως Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών (ΑΓΣΑ) (Ν. 672/1943) ενσωματώνοντας αυτοδικαίως όσους εκ των Καθηγητών της Ανωτέρας Γεωπονικής Σχολής το επιθυμούσαν.

Περισσότερο ενδιαφέρουσα είναι η περίπτωση της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς (σήμερα Πανεπιστήμιο Πειραιώς). Συγκεκριμένα :

α) Με τον Α.Ν. 800/1948 δημιουργήθηκε, με έδρα την Αθήνα, η Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών (βλέπε συνημμένο 2).

β) Με τον Ν.Δ. 3876/1958 (βλέπε συνημμένο 3) η Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών μετονομάζεται σε Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή (ΑΒΣΠ) με έδρα τον Πειραιά.

γ) Το υπηρετούν, κατά τη στιγμή της μετονομασίας, διδακτικό προσωπικό της Ανωτέρας Σχολής Βιομηχανικών Σπουδών εντάχθηκε αυτοδικαίως στην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς εάν στην εκλογή του είχαν συμμετάσχει τουλάχιστον 5 τακτικοί Καθηγητές Ανωτάτων Σχολών. Το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό της Ανωτέρας Σχολής Βιομηχανικών Σπουδών (αυτό δηλαδή που στην εκλογή του δεν είχαν συμμετάσχει 5 τουλάχιστον Καθηγητές Ανωτάτων Σχολών) εντάχθηκε στην ΑΒΣΠ μετά από κρίση από ειδικά 5μελή Εκλεκτορικά Σώματα στα οποία συμμετείχαν τακτικοί Καθηγητές αυτής (δηλ. Καθηγητές που είχαν  εκλεγεί με συμμετοχή στο Εκλεκτορικό τους Σώμα τουλάχιστον 5 Καθηγητών Ανωτάτων Σχολών).

ΙΙ. Η Πορεία των Τ.Ε.Ι.

Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) ιδρύθηκαν με το Ν. 1404/1983, ο οποίος «τα οργάνωσε ως σχηματισμούς της προβλεπόμενης από το άρθρο 16 παρ.7 του Συντάγματος ανώτερης επαγγελματικής εκπαίδευσης» (Σ.τ.Ε 1958/2000).

Στη συνέχεια, με όλες τις τροποποιήσεις του Ν. 1404/1983 που ακολούθησαν μέχρι την ψήφιση του Ν. 2916/2001, τα Τ.Ε.Ι. εξακολούθησαν να ανήκουν στην Ανώτερη Εκπαίδευση και όχι στην Ανώτατη Εκπαίδευση, παρόλο που με τις τροποποιήσεις αυτές αναβαθμίστηκαν τα προσόντα που απαιτούντο για την εκλογή στις βαθμίδες των μελών του εκπαιδευτικού τους προσωπικού (Σ.τ.Ε 1291/2003) (βλέπε συνημμένο 4).

Με την ψήφιση του Ν. 2916/2001 τα Τ.Ε.Ι. ως «σχολές ανώτερης βαθμίδας» καταργήθηκαν και, ταυτόχρονα, με την ίδια ονομασία (δηλαδή Τ.Ε.Ι.) ιδρύθηκαν Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Σ.τ.Ε 1291/2003).

Τα «νέα» αυτά Τ.Ε.Ι. οργανώθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 παρ. 5 του συντάγματος, με εκπαιδευτικό προσωπικό αυξημένων προσόντων που ασκεί το κύριο διδακτικό και ερευνητικό έργο και απολαμβάνει των εγγυήσεων του άρθρου 16 παρ.5 του Συντάγματος (Σ.τ.Ε 1291/2003).

Το προ της ψήφισης του Ν. 2916/2001 εκπαιδευτικό προσωπικό των Τ.Ε.Ι. δεν ενετάχθη αυτοδικαίως στις αντίστοιχες βαθμίδες των «νέων» Τ.Ε.Ι., αλλά μόνο αφού η θέση των μελών του μετετράπη σε προσωποπαγή (οι κατέχοντες δε τη θέση Καθηγητή υπεβιβάσθησαν στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή σε προσωποπαγή θέση) (βλέπε συνημμένο 5, τα ΦΕΚ μετατροπής των θέσεων μελών Ε.Π των ΤΕΙ Πειραιώς και Αθηνών σε προσωποπαγείς θέσεις με βάση το Ν. 2916/2001) και στη συνέχεια τους εδόθη η δυνατότητα να καταλάβουν τακτική θέση στα «νέα» Τ.Ε.Ι. στην αντίστοιχη ή στην επόμενη βαθμίδα μετά από κρίση (Ν. 2916/2001, άρθρο 6) (βλέπε συνημμένο 6).

Η εν λόγω κρίση και μέχρις ότου υπάρξει η απαραίτητη κρίσιμη μάζα τακτικών Καθηγητών των, με βάση τα νέα αυξημένα προσόντα του Ν. 2916/2001 τα οποία είναι αντίστοιχα των προβλεπόμενων στο Ν. 1268/1982, «νέων» Τ.Ε.Ι., έλαβε χώρα από ειδικά 5μελή Εκλεκτορικά Σώματα στα οποία συμμετείχαν πρωτοβάθμιοι Καθηγητές των Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων της Χώρας (Ν. 2916/2001, άρθρο 6, παρ.1γ) (βλέπε συνημμένο 7,  ενδεικτικό Πρακτικό Ειδικού 5μελούς Ε.Σ αποτελούμενου από Καθηγητές Πανεπιστημίου και Διαπιστωτική Πράξη μετατροπής προσωποπαγούς σε τακτική θέση).

Μετά τη διαμόρφωση της κρίσιμης μάζας τακτικών Καθηγητών στα «νέα» Τ.Ε.Ι., η εκλογή νέων τακτικών Καθηγητών οποιασδήποτε βαθμίδας λαμβάνει χώρα από Εκλεκτορικά Σώματα αποτελούμενα δηλαδή από τακτικούς Καθηγητές Τ.Ε.Ι. κατάλληλης βαθμίδας (Ν. 2916/2001, άρθρο 6 παρ. 1γ)  ή / και από Καθηγητές Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων (βλέπε συνημμένο 8, ενδεικτικά Πρακτικά Ειδικών 5μελών Ε.Σ αποτελούμενων από Τακτικούς Καθηγητές ΤΕΙ).

Κατόπιν των παραπάνω και αφού κατά το άρθρο 16 του Συντάγματος, η Ανώτατη Εκπαίδευση παρέχεται από τα Α.Ε.Ι., στα οποία διδάσκουν οι Καθηγητές Α.Ε.Ι., οι τακτικοί Καθηγητές των «νέων» Τ.Ε.Ι., ως Καθηγητές Α.Ε.Ι. πλέον, συμμετέχουν σε 3μελείς και 7μελείς Επιτροπές Διδακτορικών των Πανεπιστημίων, καθώς και στις βάσεις εξωτερικών εκλεκτόρων πολλών Τμημάτων των Πανεπιστημίων της Χώρας.

ΙΙΙ. Μετονομασία Ανωτάτων Σχολών (Α.Ε.Ι.) σε Πανεπιστήμια.

Στη Χώρα μας, μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1989 - 1990 λειτουργούσαν στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.5 του Συντάγματος, Α.Ε.Ι. με διάφορα ονόματα όπως : Πανεπιστήμια (Αθηνών, Πατρών κτλ), Πολυτεχνεία (ΕΜΠ κτλ), και Ανώτατες Σχολές (ΑΣΟΕΕ, ΑΒΣΠ κτλ).

Το ακαδημαϊκό έτος 1989 - 1990 τέσσερις από αυτές τις Ανώτατες Σχολές ήτοι ΑΣΟΕΕ, ΑΒΣΠ, ΑΓΣΑ, ΠΑΣΠΕ (Πάντειος Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών), μετονομάστηκαν σε Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), Πανεπιστήμιο Πειραιώς (ΠΑΠΕΙ),  Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) και Πάντειο Πανεπιστήμιο αντίστοιχα, με το Π.Δ 377/1989 (βλέπε συνημμένο 6) που κυρώθηκε με το Ν. 1892/1990.

Επειδή, οι τέσσερις παραπάνω Ανώτατες Σχολές ήσαν Α.Ε.Ι., το εκπαιδευτικό προσωπικό τους, ως Καθηγητές Α.Ε.Ι. κατά την έννοια του άρθρου 16 παρ.5 του Συντάγματος, κριθέντες για την κατάληψη της θέσης Καθηγητή Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τα ισχύοντα στη νομοθεσία τη σχετική με την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Ε.Ι., ενετάχθη αυτοδικαίως στις αντίστοιχες βαθμίδες των νέων Πανεπιστημίων (άρθρο 24 του Π. Δ 377/1989). Η ίδια διαδικασία ένταξης προεβλέφθη και για τους μη διδάκτορες επιμελητές, βοηθούς και επιστημονικούς συνεργάτες (βλέπε ίδιο άρθρο του Π.Δ 377/1989).

ΙV. Συμπέρασμα

1)    Κατά τη μετονομασία των Ανωτάτων Σχολών (Α.Ε.Ι.) το 1989 σε Πανεπιστήμια, οι Καθηγητές των, οιασδήποτε βαθμίδος, κατενεμήθησαν και ενετάχθησαν στα Τμήματα των αντίστοιχων Πανεπιστημίων και στις αντίστοιχες βαθμίδες, χωρίς καμία περαιτέρω προϋπόθεση (εκ νέου κρίση κτλ). Αυτό, οφείλεται στο γεγονός ότι οι εν λόγω Καθηγητές είχαν ήδη τον τίτλο του Καθηγητή Α.Ε.Ι., είχαν δε, κατά συνέπεια, κριθεί προηγουμένως από Εκλεκτορικά Σώματα στα οποία συμμετείχαν Καθηγητές Α.Ε.Ι.

2)    Κατά τη μετονομασία Ιδρύματος Ανωτέρας Εκπαίδευσης σε Α.Ε.Ι. (της Ανωτέρας Σχολής Βιομηχανικών Σπουδών σε ΑΒΣΠ) η αυτοδίκαιη ένταξη των Καθηγητών του Ιδρύματος Ανώτερης Εκπαίδευσης στο αντίστοιχο Α.Ε.Ι. έγινε με κριτήριο εάν είχαν εκλεγεί στη θέση τους από Καθηγητές Α.Ε.Ι.

3)    Το 2001 τα Τ.Ε.Ι. ως Ιδρύματα Ανωτέρας Εκπαιδεύσεως καταργήθηκαν, στη θέση τους δε ιδρύθηκαν Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) με την ίδια ονομασία (Τ.Ε.Ι.). Το εκπαιδευτικό προσωπικό των Τ.Ε.Ι. (ως Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης) δεν ενετάχθη αυτοδικαίως στις αντίστοιχες βαθμίδες των «νέων» Τ.Ε.Ι. (ως Α.Ε.Ι.), αλλά μετά από κρίση. Στα Εκλεκτορικά Σώματα τα οποία συστάθηκαν για την εν λόγω κρίση υπήρχαν είτε Καθηγητές Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων) αποκλειστικά και μέχρις  ότου υπάρξει ο κρίσιμος αριθμός τακτικών Καθηγητών στα «νέα» Τ.Ε.Ι., είτε τακτικοί Καθηγητές των «νέων» Τ.Ε.Ι. ή / και Καθηγητές Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων.

4)    Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η διαδικασία που προεκρίθη για την ένταξη των Τ.Ε.Ι. στην Ανώτατη Εκπαίδευσης, είναι εις ότι αφορά το διδακτικό προσωπικό, η ίδια με την ακολουθηθείσα κατά την «ανωτατοποίηση» της Ανωτέρας Σχολής Βιομηχανικών Σπουδών.

V. Πρόταση

Με βάση την παραπάνω ανάλυση και τεκμηρίωση, μετά τη νομοθέτηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής το εκπαιδευτικό Προσωπικό (μέλη ΔΕΠ) των Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. και Τ.Ε.Ι. Αθήνας θα πρέπει να :

-    κατανεμηθούν στα Τμήματα του νέου Πανεπιστημίου

-    ενταχθούν στις αντίστοιχες βαθμίδες
με Διαπιστωτική Πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Π.Δ.Α.

Η αποδοχή της ανωτέρω Πρότασης συνιστά μονόδρομο, αφού προδιαγράφει διαδικασία που έχει υπάρξει και εφαρμοσθεί και κατά το παρελθόν.

 

 

Σχόλια (2)

 
Γιάννης Μ.
18 Δεκ 2017 20:08

Πείτε τίποτα και για τις ισοτιμήσεις των αποφοίτων μα δεν είναι ντροπή.

 
Γιώργος Χώτος
18 Δεκ 2017 19:34

Απολύτως ορθή, τεκμηριωμένη και ακλονήτως εδραζόμενη στην κείμενη νομοθεσία η επιχειρηματολογία του κ. Βρυζίδη. Εάν όντως επιχειρηθεί να νομοθετηθεί ένα τέτοιο εξάμβλωμα είναι σίγουρος ο διασυρμός-απόρριψή του στα δικαστήρια. Απλώς για άλλη μια φορά θα αναγκασθούν καθηγητές να μπουν σε αυτή την ταλαιπωρία. Το ανέμενα βέβαια το να γίνει η κυβίστηση αυτή με δεδομένη την γνωστή αμηχανία των πανεπιστημιακών μελών ΔΕΠ όταν ασχολούνται με τα Τεχνολογικά Ιδρύματα. Οταν τους ενοχλεί κάτι βέβαια (και δικαίως ενίοτε) τότε επικαλούνται το Σύνταγμα. Τώρα που πρόκειται για ένα διαδικαστικό θέμα (διότι δεν κρίνεται η εκαπίδευση) επικρατούν ως φαίνεται βαθύτατα (ψυχικώς) απορριπτικά απωθημένα. Το ζήτημα για να τελειώνουμε έγκειται στον υπουργό και μόνο σε αυτόν. Αφού πήρε το πολιτικό θάρρος για να δημιουργήσει αυτό το πανεπιστήμιο, ας τελειώσει το εγχείρημα με άψογο νομικό τρόπο και ας φωνάζουν όποιοι δεν τους αρέσει.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.