Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Επιτροπές Ηθικής της Έρευνας σε κάθε Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ της χώρας

Δημοσίευση: 18/12/2017
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Τη λειτουργία Επιτροπής Ηθικής της Έρευνας (εφεξής, Ε.Η.Ε.)  σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) και σε κάθε ερευνητικό και τεχνολογικό κέντρο, προβλέπεται  στο Σχέδιο Νόμου για την ίδρυση  του Πανεπιστημίου  Δυτικής Αττικής.

Ειδικότερα:

Άρθρο 16
Σύσταση - Σκοπός

1. Συστήνεται και λειτουργεί σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) και σε κάθε ερευνητικό και τεχνολογικό κέντρο του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014  (εφεξής, ερευνητικό φορέα) Επιτροπή Ηθικής της Έρευνας (εφεξής, Ε.Η.Ε.).

2. Σκοπός των Ε.Η.Ε. είναι να παρέχουν εγγύηση αξιοπιστίας σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στα Α.Ε.Ι. και στους ερευνητικούς φορείς. Οι Ε.Η.Ε. ελέγχουν κατά πόσον ένα ερευνητικό έργο, πέραν της επιστημονικής του επάρκειας, διενεργείται με σεβασμό στην αξία των ανθρώπινων όντων και την αυτονομία των συμμετεχόντων προσώπων, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και στην ευζωία των ζώων και την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Οι Επιτροπές ελέγχουν επίσης την τήρηση των γενικά παραδεδεγμένων αρχών της ακεραιότητας της έρευνας και των κριτηρίων της ορθής επιστημονικής πρακτικής.

Άρθρο 17
Σύνθεση - θητεία

1. Οι Ε.Η.Ε. αποτελούνται από πέντε (5) ή από επτά (7) τακτικά μέλη και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά τους.

Για τον ακριβή αριθμό των μελών των Ε.Η.Ε. αποφασίζει η Επιτροπή Ερευνών του Α.Ε.Ι./ Δ.Σ. του ερευνητικού φορέα, ανάλογα με τα γνωστικά αντικείμενα του Ιδρύματος.

Τα μέλη πρέπει να είναι επιστήμονες, με ειδίκευση σε θέματα έρευνας, ηθικής/βιοηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. Ένα τουλάχιστον μέλος πρέπει να έχει ειδίκευση στην ηθική/βιοηθική.

Τουλάχιστον δύο (2) εκ των μελών πρέπει να είναι πρόσωπα εκτός του Α.Ε.Ι./ ερευνητικού φορέα.

Τα γνωστικά αντικείμενα των μελών θα πρέπει να εξασφαλίζουν, κατά το μέτρο του δυνατού, την εκπροσώπηση των γνωστικών αντικειμένων του Ιδρύματος.

2. Τα μέλη των Ε.Η.Ε. επιλέγονται ως εξής:

α. Η Επιτροπή Ερευνών του Α.Ε.Ι./ το ΔΣ. του ερευνητικού φορέα, τρεις (3) μήνες το αργότερο πριν τη λήξη της θητείας κάθε μέλους, καταρτίζει και δημοσιεύει στο διαδικτυακό τόπο του Α.Ε.Ι. / ερευνητικού φορέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων. Στην πρόσκληση προσδιορίζεται ο ακριβής αριθμός των μελών των Ε.Η.Ε. του φορέα, εξειδικεύονται τα προσόντα που πρέπει να έχουν τα μέλη της Ε.Η.Ε., ανάλογα με τα επιστημονικά πεδία του Α.Ε.Ι./ ερευνητικού φορέα. Οι υποψηφιότητες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά.

β. Η Επιτροπή Ερευνών /το Δ.Σ. αξιολογεί τις υποψηφιότητες και αποφασίζει για την σύνθεση της Ε.Η.Ε..

γ. Η Ε.Η.Ε. συγκροτείται με απόφαση του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. / του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ερευνητικού Φορέα. Στην απόφαση συγκρότησης της Ε.Η.Ε. ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.

3. Η διάρκεια της θητείας των μελών των Ε.Η.Ε. είναι τριετής (3ετής), με δυνατότητα ανανέωσης για μια (1) ακόμα φορά.

4. Εάν κάποιο μέλος της Ε.Η.Ε. παραιτηθεί, ελλείψει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παύσει τη θητεία του, αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του από το αναπληρωματικό του μέλος.

Άρθρο 18
Αρμοδιότητες

1. Αρμοδιότητα της Ε.Η.Ε. είναι να διαπιστώνει εάν συγκεκριμένο ερευνητικό έργο που πρόκειται να εκπονηθεί στο Α.Ε.Ι./ερευνητικό φορέα δεν αντιβαίνει στη νομοθεσία και συνάδει με γενικά παραδεδεγμένους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας, όσο ως το περιεχόμενο όσο και ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της.

2. α. Ένα χρηματοδοτούμενο ερευνητικό έργο, και κάθε τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου του, δεν μπορεί να αρχίσει να υλοποιείται στο Α.Ε.Ι. ή τον ερευνητικό φορέα εφόσον δεν έχει προηγουμένως εγκριθεί από την Ε.Η.Ε.

β. Υποβάλλονται προς έγκριση από την Ε.Η.Ε. τα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα που, κατά δήλωση του επιστημονικού υπευθύνου, περιλαμβάνουν έρευνα στον άνθρωπο, σε υλικό που προέρχεται από άνθρωπο (γενετικό υλικό, κύτταρα, ιστοί, προσωπικά δεδομένα, κλπ.), σε ζώα ή στο περιβάλλον (φυσικό και πολιτιστικό).

γ. Πέραν των ερευνητικών έργων της περ. β΄, είναι δυνατόν, ύστερα από αίτηση ενδιαφερομένου προσώπου ή κατόπιν καταγγελίας, η Ε.Η.Ε. να εξετάσει επίσης, και άλλο ερευνητικό έργο ή άρθρο προς δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό ή υπό εκπόνηση διπλωματική εργασία ή διδακτορική διατριβή.

δ. Οι αποφάσεις της Ε.Η.Ε. είναι δεσμευτικές για το Α.Ε.Ι. και τον ερευνητικό φορέα.

3. Στις περιπτώσεις που η νομοθεσία προβλέπει έγκριση ή αδειοδότηση του έργου από άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία ή ανεξάρτητη διοικητική Αρχή, η σχετική απόφαση της Ε.Η.Ε. δεν υποκαθιστά την εν λόγω έγκριση/αδειοδότηση.

4. Η Ε.Η.Ε. αξιολογεί την ερευνητική πρόταση και:

α. την εγκρίνει ή

β. προβαίνει σε συστάσεις και εισηγείται την αναθεώρησή της, εφόσον προκύπτουν ηθικά και δεοντολογικά κωλύματα. Οι συστάσεις/εισηγήσεις είναι ειδικά αιτιολογημένες.

5. Η Ε.Η.Ε. μπορεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις από τον επιστημονικό υπεύθυνο του ερευνητικού έργου. Η Ε.Η.Ε. αποφασίζει εντός ευλόγου χρόνου, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες από την κατάθεση της αίτησης και των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων. Σε περίπτωση που, εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος η Ε.Η.Ε. δεν αποφασίσει, η αίτηση θεωρείται εγκεκριμένη.

6. Η Ε.Η.Ε. δύναται να παρακολουθεί την εξέλιξη των ερευνητικών έργων που έχει εγκρίνει. Σε περίπτωση καταγγελίας, σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου, η Ε.Η.Ε. αποφασίζει το αργότερο εντός 15 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης καταγγελίας. Εφόσον δεν αποφασίσει θεωρείται ότι έχει απορριφθεί η καταγγελία.

7. Κατά των συστάσεων αναθεώρησης της Ε.Η.Ε., κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει εντός δέκα (10) ημερών, αίτηση θεραπείας ενώπιον της Ε.Η.Ε., καταθέτοντας νέα στοιχεία. Η Ε.Η.Ε. ζητά τη γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, η οποία οφείλει να την διατυπώσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Σε περίπτωση που η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής δεν διατυπώσει γνώμη εντός της προθεσμίας, η Ε.Η.Ε. επανεξετάζει την αίτηση και είτε τη δέχεται, εν όλω ή εν μέρει, είτε την απορρίπτει.

Άρθρο 19
Υποβολή προτάσεων

1. Προκειμένου να εξετασθεί από την Ε.Η.Ε. μια πρόταση ερευνητικού έργου, θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει:

α. Αίτηση προς την Ε.Η.Ε.,

β. ερωτηματολόγιο και συνοπτική έκθεση σχετικά με την καταλληλότητα και συμβατότητα του ερευνητικού έργου με την ισχύουσα νομοθεσία. Στην έκθεση αυτή ο επιστημονικός υπεύθυνος προσδιορίζει αν ο σκοπός και η μεθοδολογία του ερευνητικού έργου συμβιβάζονται με τις αρχές της ηθικής και τη νομοθεσία.

2. Οι αιτήσεις και τα ανωτέρω συνοδευτικά έγγραφα δύνανται να υποβάλλονται από τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού τόπου του οικείου Α.Ε.Ι. / ερευνητικού φορέα. Οι εν λόγω αιτήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα δύνανται να υποβάλλονται στην Επιτροπή Ερευνών του Α.Ε.Ι./ Δ.Σ. του ερευνητικού φορέα, προκειμένου να διαβιβαστεί στην Ε.Η.Ε..

3. Για κάθε αίτηση που υποβάλλεται, αναλόγως του επιστημονικού αντικειμένου του ερευνητικού έργου, ο Πρόεδρος της Ε.Η.Ε. ορίζει εισηγητή, κατά προτεραιότητα, μέλος της Ε.Η.Ε. Εάν το γνωστικό αντικείμενο του έργου δεν μπορεί να καλυφθεί από τα μέλη της Ε.Η.Ε., ορίζεται εξωτερικός εμπειρογνώμονας, ο οποίος γνωμοδοτεί χωρίς να έχει δυνατότητα ψήφου. Οι συνεδριάσεις της Ε.Η.Ε. μπορεί να γίνονται εξ αποστάσεως, με ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 20
Λειτουργία της Ε.Η.Ε.

1. Η Ε.Η.Ε. συνεδριάζει τακτικά μια (1) φορά το μήνα και εκτάκτως όποτε αυτό ζητηθεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών του Α.Ε.Ι., τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ερευνητικού φορέα ή τον Πρόεδρο της Ε.Η.Ε..

2.Ο Πρόεδρος της Ε.Η.Ε. έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής και συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις της.

3. Η Ε.Η.Ε. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον 3 μέλη της εφόσον είναι πενταμελής ή 4 από τα μέλη της εφόσον είναι επταμελής, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου ή Αντιπροέδρου αυτής, καθώς και ενός από τα εξωτερικά μέλη της, και αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων.

4. Τα μέλη της Ε.Η.Ε. δεν δικαιούνται αμοιβής ή άλλης αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Ε.Η.Ε..

5. Εργαζόμενος του Α.Ε.Ι./ερευνητικού φορέα υποστηρίζει γραμματειακά την Επιτροπή και την επικουρεί στο έργο της. Μεταξύ άλλων, παραλαμβάνει τις αιτήσεις, ελέγχει την πληρότητα των φακέλων και τηρεί αρχείο αιτήσεων (εισερχομένων) και αποφάσεων (εξερχομένων).

6. Η Επιτροπή Ερευνών του Α.Ε.Ι. / Δ.Σ. του ερευνητικού φορέα καταρτίζει Κανονισμό Αρχών και Λειτουργίας των Ε.Η.Ε.. Στον Κανονισμό εξειδικεύονται οι βασικές αρχές ηθικής και ακεραιότητας της έρευνας που διεξάγεται στο οικείο Α.Ε.Ι./ερευνητικό φορέα, η διαδικασία υποβολής των προτάσεων και τα συνοδευτικά έγγραφα αυτής, η διαδικασία αξιολόγησής του από την Ε.Η.Ε., οι τρόποι συνεργασίας μεταξύ των Ε.Η.Ε. και της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής καθώς και άλλης αρμόδιας Αρχής,  καθώς και κάθε άλλη ειδική λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία των Ε.Η.Ε..

Άρθρο 21
Ασυμβίβαστα - Σύγκρουση συμφερόντων

1. Η ιδιότητα του μέλους Ε.Η.Ε. είναι ασυμβίβαστη:

α. Με την ιδιότητα του Πρύτανη, του Αντιπρύτανη και του Κοσμήτορα, μέλους της Επιτροπής Ερευνών ή Προέδρου Τμήματος του οικείου Α.Ε.Ι..

β. Με την ιδιότητα του Προέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ε.Σ.Ι. του οικείου ερευνητικού και τεχνολογικού κέντρου ή ινστιτούτου του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014.

2. Τα μέλη της Ε.Η.Ε. αποφεύγουν κάθε περίπτωση κατά την οποία μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων. Σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει όταν μέλος της Ε.Η.Ε. έχει συμφέρον, το οποίο μπορεί να επηρεάσει ή φαίνεται να επηρεάζει την αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων του. Ως τέτοιο νοείται οποιοδήποτε πιθανό πλεονέκτημα υπέρ του ιδίου ή της οικογένειάς του.

Σε περίπτωση δήλωσης τέτοιου κωλύματος αναφορικά με συγκεκριμένη υπό αξιολόγηση πρόταση, το μέλος το οποίο δηλώνει το κώλυμα, αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό του.

3. Τα μέλη των Ε.Η.Ε., οι εισηγητές και κάθε μέλος εμπλεκόμενο που ασκεί υποστηρικτικό έργο, έχουν υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας σχετικά με τις υπό αξιολόγηση ερευνητικές προτάσεις.

Άρθρο 22
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Δ΄

1. Τα Α.Ε.Ι./ερευνητικοί φορείς οφείλουν να συγκροτήσουν Ε.Η.Ε. εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Εφόσον διαθέτουν ήδη Ε.Η.Ε. ή Επιτροπής Βιοηθικής ή άλλο συλλογικό όργανο που να ασχολείται με τα ερευνητικά προγράμματα, οφείλουν, εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος, να τις προσαρμόσουν στις διατάξεις του παρόντος.

2. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Α.Ε.Ι. /Διοικητικού Συμβουλίου του ερευνητικού φορέα καταρτίζεται Κανονισμός Αρχών και Λειτουργίας, με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών/ Διοικητικού Συμβουλίου εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Στον εν λόγω Κανονισμό εξειδικεύονται τα έγγραφα που υποβάλλονται από τους επιστημονικούς υπευθύνους (αίτηση, ερωτηματολόγιο, έκθεση καταλληλότητας, κλπ.) και η διαδικασία υποβολής τους, ο τρόπος λειτουργίας και λήψης αποφάσεων των Ε.Η.Ε., καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Λοιπές Διατάξεις

Άρθρο 23

1.    Στο πρώτο εδάφιο της περίπτ. iii της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87) μετά τις λέξεις «σε μεταπτυχιακά προγράμματα» διαγράφεται η λέξη «Πανεπιστημίων» και τίθενται οι λέξεις «Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)».

2. Η παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 3328/2005 (Α΄ 80), όπως προστέθηκε με το άρθρο 76 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), αντικαθίσταται αφότου ίσχυσε ως ακολούθως: «8. Οι τίτλοι σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης διεθνών οργανισμών στους οποίους μετέχει η Ελληνική Δημο¬κρατία, είναι ισότιμοι προς τους τίτλους σπουδών των ελληνικών δημοσίων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, χωρίς να απαιτείται η έκδοση πράξης αναγνώρισης».

3. Στο τέλος της περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: «Τα προγράμματα της παρούσας περίπτωσης υπάγονται στις εξαιρέσεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 4485/2017  (Α΄ 114)».

 

 

Σχόλια (1)

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ