ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Συμμετοχή Γενικών Λυκείων στην πιλοτική δράση: «Γενικά Λύκεια και Βιβλιοθήκες συνεργάζονται στην υλοποίηση των Δημιουργικών Εργασιών»

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων είναι η Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11:00 πρωινή.
Δημοσίευση: 19/12/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Tο Γραφείο Βιβλιοθήκης, Αρχείων και Εκδόσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής , με εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας, καλεί Γενικά Λύκεια να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να συμμετάσχουν στην πιλοτική δράση: «Γενικά Λύκεια και Βιβλιοθήκες συνεργάζονται στην υλοποίηση των Δημιουργικών Εργασιών», η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών (ΓΣΒ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατά το σχολικό έτος 2017-18, υπό τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται παρακάτω.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ και ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της ΔΡΑΣΗΣ

Βασική επιδίωξη της δράσης αποτελεί η αλληλεπίδραση σχολείων και βιβλιοθηκών με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας και της ενεργού εμπλοκής των εκπαιδευτικών και των μαθητών και μαθητριών στην εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών, μέσω της οποίας θα υποστηριχθούν, θα καλλιεργηθούν και θα αναδειχθούν:

  • η ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής ιδεών και η ανάδειξη καλών πρακτικών μεταξύ σχολείων και βιβλιοθηκών,
  • η ενθάρρυνση των μαθητών/-τριών να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία,
  • η υποστήριξη της ολόπλευρης ανάπτυξης των μαθητών/-τριών,
  • η ενίσχυση των κινήτρων μάθησης και η υποστήριξη των προσπαθειών εκπαιδευτικών και μαθητών/-τριών,
  • η ενίσχυση διαρκούς διαλόγου μεταξύ του σχολείου και της τοπικής κοινωνίας.

Ειδικότερα, αντικείμενο της δράσης αποτελεί:

  •  Η υποστήριξη των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση της κατάλληλης βιβλιογραφίας, η οποία θα παραπέμπει στα τεκμήρια με τις αξιόπιστες, κατάλληλες και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με το θέμα της Δημιουργικής Εργασίας.
  • Η υποστήριξη των μαθητών και μαθητριών στο πώς να χρησιμοποιήσουν, επεκτείνουν, προσαρμόσουν και εξειδικεύσουν τη βιβλιογραφία στις δικές τους ανάγκες και προβληματισμούς.
  • Η παροχή στους εκπαιδευτικούς και μαθητές και μαθήτριες των τεκμηρίων των βιβλιογραφιών, ή της απαιτούμενης πρόσβασης σε αυτά, για την ανάπτυξη της εργασίας.

Επίσης, όσον αφορά:

  • Στην υλοποίηση των ανωτέρω αντικειμένων ο χώρος πραγματοποίησης (σχολείο ή/και βιβλιοθήκη) θα εξαρτηθεί από τις απαιτήσεις και τις δυνατότητες κάθε σχολείου. Σε ορισμένες περιοχές (βλ. Πίνακα

Ι) θα προσφέρεται και η δυνατότητα των Βιβλιοαυτοκινήτων.

  • Στην πρόσβαση στα τεκμήρια (έντυπα και ηλεκτρονικά) της βιβλιογραφίας θα προηγείται προετοιμασία και συνεργασία του/της εκπαιδευτικού με τον/την βιβλιοθηκονόμο της επιλεγμένης βιβλιοθήκης για να είναι διαθέσιμα τα απαιτούμενα τεκμήρια σε ικανό αριθμό αντιτύπων. Σε περίπτωση πρόσβασης ηλεκτρονικών πηγών θα προηγείται η σχετική προετοιμασία (υπολογιστές, σύνδεση με το διαδίκτυο, κωδικοί πρόσβασης κ.ά.).

Στην παρούσα δράση θα συμμετέχουν συνολικά 14 βιβλιοθήκες οι οποίες εξέφρασαν εγγράφως την επιθυμία τους να συμμετέχουν (βλ. Πίνακα Ι). Η επιλογή των βιβλιοθηκών πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

(α) ύπαρξη βιβλιοθηκονόμου με εμπειρία σε σχετικές δράσεις Πληροφοριακού Γραμματισμού,

(β) δυνατότητα υποστήριξης της δράσης από τη βιβλιοθήκη, η οποία απαιτεί τους κατάλληλους χώρους, την κατάλληλη συλλογή τεκμηρίων, την υποστήριξη και από άλλο προσωπικό, τη δυνατότητα μετακίνησης στο σχολείο του βιβλιοθηκονόμου, καθώς επίσης και τη μεταφορά τεκμηρίων σε αυτό. Επίσης, λήφθηκε υπόψη και η ύπαρξη σε λειτουργία βιβλιοαυτοκινήτου.

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Στο ανωτέρω πλαίσιο, κατά το τρέχον σχολικό έτος 2017-18, θα επιλεγούν για την πιλοτική δράση 14 Γενικά Λύκεια (και θα καταρτισθεί και αλφαβητικός κατάλογος αναπληρωματικών), τα οποία θα υποστηριχθούν στην εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών από τις 14 βιβλιοθήκες που συμμετέχουν στη δράση. Κάθε βιβλιοθήκη θα συνεργαστεί με ένα σχολείο της περιοχής της. Στην περίπτωση των βιβλιοαυτοκινήτων η συνεργασία θα γίνει με σχολεία της περιοχής εμβέλειάς τους, όπως αναφέρονται στον ανωτέρω Πίνακα Ι. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, κάποιο από τα επιλεγέντα σχολεία για την πιλοτική δράση αποχωρήσει, δύναται να αντικατασταθεί από σχολείο του αλφαβητικού καταλόγου των αναπληρωματικών. Επισημαίνεται ότι οι προτάσεις των σχολείων θα πρέπει να αφορούν Δημιουργικές Εργασίες που πρόκειται να υλοποιηθούν μετά την 15η Φεβρουαρίου 2018 και μέχρι τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους.

Η τελική επιλογή των σχολικών μονάδων θα γίνει με αξιολόγηση των αιτήσεων σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια, κατά τη σειρά καταγραφής τους, με σκοπό την καλύτερη δυνατή κατανομή της δράσης και των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων της:

1. Ενδιαφέρον και εμπειρία σχολείου και εκπαιδευτικών (Πλήθος ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών ανά σχολείο, συνεργασία με βιβλιοθήκες, εμπειρία στην υλοποίηση ΔΕ).

2. Πρωτοτυπία προτάσεων Δημιουργικών Εργασιών.

3. Γεωγραφική κατανομή και απόσταση σχολείου από τη βιβλιοθήκη (τα σχολεία που
βρίσκονται πλησιέστερα στη βιβλιοθήκη θα έχουν προτεραιότητα).

4. Για τα σχολεία που θα επιλέξουν τα βιβλιοαυτοκίνητα, στις περιοχές που υπάρχει δυνατότητα, θα ληφθεί υπόψη και η αντιπροσωπευτικότητα αστικών και μη αστικών
περιοχών.

3. ΥΠΟΒΟΛΗΑΙΤΗΣΕΩΝ

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των Γενικών Λυκείων είναι προαιρετική και δεν προβλέπεται οικονομική ενίσχυση των σχολείων.

Οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, με τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/-τριας και σε συνεργασία με τον/την Υπεύθυνο εκπαιδευτικό για τις διαδικασίες κατανομής των Δημιουργικών Εργασιών στο σχολείο τους, μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. (https://iep.edu.gr/services/libraries/). Κάθε σχολείο θα υποβάλει μία αίτηση στην οποία θα αναφέρεται ο ενδιαφερόμενος ή οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καθώς και η τάξη, ο πυλώνας και το μάθημα στο οποίο θα εκπονηθεί η Δημιουργική Εργασία. Η είσοδος των σχολείων γίνεται με τους κωδικούς του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων είναι η Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11:00 πρωινή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να απευθύνονται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: bibliotheque@iep.edu.gr και στο τηλ. 210-6014206.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο

 

Ετικέτες: 
ΙΕΠΒιβλιοθήκες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ