ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Προτάσεις του τμ. Κοινωνικής Εργασίας για το Σχέδιο Νόμου για την ίδρυση του Παν. Δυτ. Αττικής

Δημοσίευση: 29/12/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας χαιρετίζει με μεγάλη ικανοποίηση την απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας να προβλέψει την ύπαρξη αυτόνομου Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας στο νομοσχέδιο για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δ. Αττικής.

Θεωρούμε ότι είναι απόφαση μεγάλης σημασίας τόσο από επιστημονικής όσο και από κοινωνικής πλευράς και ότι αποτελεί ένδειξη ιδιαίτερης κοινωνικής ευαισθησίας και αναγνώρισης του κοινωνικού ρόλου που καλείται να παίξει η τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας, η οποία ακόμα βιώνει και προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης.

Η πρόβλεψη αυτή ικανοποιεί αίτημα δεκαετιών των κοινωνικών λειτουργών, των κοινωνικών υπηρεσιών και των κοινωνικών φορέων της χώρας για την ανάγκη αναβάθμισης της εκπαίδευσης στον τομέα της Κοινωνικής Εργασίας.

Η ύπαρξη αυτόνομου Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας στο νέο Πανεπιστήμιο, όπως συμβαίνει διεθνώς με τη λειτουργία αυτόνομων Πανεπιστημιακών Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας, αναγνωρίζει ότι η Κοινωνική Εργασία αποτελεί ένα σαφώς διακριτό επιστημονικό πεδίο και έρχεται να θεραπεύσει παρελθούσες άστοχες εκπαιδευτικές και κοινωνικές πολιτικές δεκαετιών, να δώσει ιδιαίτερη δυναμική στη λειτουργία και στη μελλοντική ανάπτυξη του νέου Πανεπιστημίου και να σηματοδοτήσει μία εκπαιδευτική κοινωνική μεταρρυθμιστική τομή τόσο ως προς την προαγωγή και ανάπτυξη της έρευνας στην Κοινωνική Εργασία όσο και ως προς την ανάπτυξη καινοτόμων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των αυξημένων κοινωνικών προβλημάτων.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης και της συλλογικής σκέψης για τη βελτίωση σημείων του νομοσχεδίου, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας καταθέτει τις παρακάτω προτάσεις με σκοπό την ενδυνάμωση της συνοχής, της δυναμικής και της προοπτικής του νέου Πανεπιστημίου:

A. Προτείνουμε να ιδρυθεί μια νέα σχολή με τίτλο Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η προτεινόμενη Σχολή μπορεί να συμπεριλαμβάνει δύο ήδη προβλεπόμενα από το νομοσχέδιο Τμήματα: α) το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας και β) το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής. Το δεύτερο έχει παραμείνει στη Σχολή Επιστημών Υγείας χωρίς να αποτελεί επιστήμη υγείας αλλά παιδαγωγική επιστήμη, η οποία υπάγεται στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Η λειτουργίας μιας Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, στην οποία θα λειτουργούν συνεκτικά και διεπιστημονικά Τμήματα τα οποία θεραπεύουν κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, όπως η Κοινωνική Εργασία και η Προσχολική Αγωγή, παρουσιάζει τα εξής οφέλη:

  • Δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην εστιασμένη ανάπτυξη των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών και συμβάλλει ώστε να μην διαχέονται οι επιστήμες αυτές με μη συναφείς επιστήμες οικονομίας και διοίκησης. Έτσι επιτυγχάνεται η συνάφεια των επιστημών και η εγγύτητα των γνωστικών πεδίων που θεραπεύουν τα Τμήματα που απαρτίζουν τη Σχολή αυτή.
  • Ανοίγει τον δρόμο για μελλοντική ίδρυση και άλλων Τμημάτων που θεραπεύουν σχετικά γνωστικά αντικείμενα, έτσι ώστε να αποτελέσει έναν δυνατό πυρήνα Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Δ. Αττικής.
  • Παρέχει τη δυνατότητα συντονισμού μεταξύ των Τμημάτων της σε επίπεδο ανάπτυξης εργαστηρίων, έρευνας, παρεμβάσεων, αλλά και σε λειτουργικό επίπεδο.
  • Μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην άσκηση του κοινωνικού ρόλου του νέου Πανεπιστημίου και στην ανάπτυξη της διασύνδεσής του με μία τοπική κοινωνία όπως αυτή της Δυτικής Αττικής, αλλά και συνολικά στην ενίσχυση του εν εξελίξει Σχεδίου Ανάπτυξης της Δυτικής Αττικής, όπως ανακοινώθηκε στο έκτακτο Περιφερειακό Συνέδριο Δυτικής Αττικής.

B. Θεωρούμε απαραίτητη από άποψη ισονομίας και δίκαιης αντιμετώπισης την πρόβλεψη διαδικασίας ισοτίμησης των πτυχίων των αποφοίτων του ΤΕΙ Αθήνας, τουλάχιστον αυτών με ημερομηνία πρώτης εγγραφής από το 2001 και μετά (έτος ανωτατοποίησης των ΤΕΙ με νέα προγράμματα σπουδών 8 εξαμήνων, ισότιμα με τα πανεπιστημιακά) με τα πτυχία του Πανεπιστημίου Δ. Αττικής. Επίσης, είναι απαραίτητη η ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων με ενιαία διαδικασία για παλαιούς και νέους αποφοίτους, όπως έχει συμβεί κατά το παρελθόν σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Γ. Προτείνουμε να συμπεριληφθούν στη διάταξη για αυτοδίκαιη ένταξη στο Πανεπιστήμιο Δ. Αττικής και οι εγγεγραμμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους με την ανάλογη διαδικασία που προβλέπεται για τους εγγεγραμμένους προπτυχιακούς φοιτητές. Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση διετών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, οι φοιτητές αυτοί θα είναι εν ενεργεία κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, όπου θα έχει ιδρυθεί και θα λειτουργεί πλήρως το νέο Πανεπιστήμιο. Εκτιμούμε ότι είναι απαραίτητη η ρύθμιση αυτή για λόγους δικαιοσύνης και ίσης αντιμετώπισης των εγγεγραμμένων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.

Δ. Σχετικά με την ένταξη των καθηγητών Α ́ βαθμίδας στο νέο Πανεπιστήμιο Δ. Αττικής, θεωρούμε ότι αυτοί έχουν ήδη κριθεί, όπως και οι καθηγητές όλων των άλλων βαθμίδων, και μάλιστα με νομοθετημένα κριτήρια αυστηρότερα από αυτά του Πανεπιστημιακού Τομέα. Επίσης, έχουν ήδη αξιολογηθεί από εκλεκτορικά σώματα στα οποία μετείχαν μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων ημεδαπής ή αλλοδαπής και έχουν συμμετάσχει ως μέλη εκλεκτορικών σωμάτων σε αξιολογήσεις καθηγητών Πανεπιστημίων. Επομένως, θεωρούμε ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί το θέμα της αυτοδίκαιης ένταξής τους στο Πανεπιστήμιο Δ. Αττικής χωρίς περαιτέρω κρίση και επιπρόσθετες προϋποθέσεις.

Συνοψίζοντας:

1. Θεωρούμε ότι η ίδρυση του Πανεπιστημίου Δ. Αττικής είναι μία σημαντική απόφαση που προωθεί τον ενιαίο χάρτη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ύπαρξη αυτόνομου Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας στο νέο Πανεπιστήμιο αποτελεί ένδειξη ιδιαίτερης κοινωνικής ευαισθησίας και αναγνώρισης του κοινωνικού ρόλου που καλείται να παίξει η τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας.

2. Προτείνουμε την ίδρυση Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, η οποία να περιλαμβάνει το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας και το Τμήμα
Προσχολικής Αγωγής, ώστε να δοθεί ιδιαίτερη δυναμική στη λειτουργία και στη μελλοντική ανάπτυξη του νέου αυτού Πανεπιστημίου με εστίαση στην ανάπτυξη συναφών επιστημονικών πεδίων.

3. Θεωρούμε απαραίτητη την πρόβλεψη ισοτίμησης των πτυχίων των αποφοίτων του ΤΕΙ Αθήνας, τουλάχιστον αυτών με πρώτη εγγραφή από το 2001 και μετά, με αυτά του νέου Πανεπιστημίου.

4. Θεωρούμε απαραίτητη την αυτοδίκαιη ένταξη των εγγεγραμμένων μεταπτυχιακών φοιτητών στο νέο Πανεπιστήμιο, με την ανάλογη διαδικασία που έχει προβλεφθεί και για τους προπτυχιακούς φοιτητές.

5. Θεωρούμε απαραίτητη την επανεξέταση της αυτοδίκαιης ένταξης των καθηγητών Α ́ Βαθμίδας στο Πανεπιστήμιο Δ. Αττικής, χωρίς περαιτέρω προϋποθέσεις.

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας

 

Σχόλια (6)

 
Υπενθύμιση των αυτονόητων
29 Δεκ 2017 21:36

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ΕΜΠ : Το 1837 ιδρύθηκε το «Βασιλικό Σχολείων των Τεχνών», το οποίο λειτουργούσε Κυριακές και Αργίες, και εκπαίδευε μαστόρους, οικοδόμους και αρχιμαστόρους. Το 1840 ξεκινησε να λειτουργεί και καθημερινές. Το 1887 οι φοίτηση στα τμήματά του γίνεται 4ετής, ανωτατοποιείται και πλέον θεωρείται Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Το 1914 καθιερώνεται ως “Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο”. Εν συντομία αντιστοίχως, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Πανεπιστημιου Μακεδονίας η «Εν Θεσσαλονίκη Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών» (1948) μετονομάσθηκε σε «Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης» (1966) και μετεξελίχθηκε σε «Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών» . Αντίστοιχα επίσης με τις 2ετείς Παιδαγωγικές Ακαδημίες που μετεξελίχθηκαν σε Πανεπιστημιακές 4ετείς. Και τώρα κάποιοι κουνάνε το δάχτυλο στα ΤΕΙ για την εξέλιξή τους από ΚΑΤΕΕ. Όλα τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας εξελίσσονται και αναβαθμίζονται, όσο κι αν κάποιοι για προσωπικούς ιδιοτελείς συντεχνιακούς λόγους (οργανωμένες επαγγελματικές ομάδες) αντιστρατεύονται αυτή την αναβάθμιση. Το άξιο προβληματισμού είναι γιατί, ενώ τα ΤΕΙ έχουν ανωτατοποιηθεί από το 2001 και γίνει 4ετή (240 ECTS), εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται μεθοδευμένα ως υποδεέστερα.

 
bob mastoras
29 Δεκ 2017 19:41

Ο dr έχει δίκιο. Να τα λένε αυτά τα προ και μετά 2001 πάει στο καλό. Να τα λένε τα ιδρύματα είναι απαράδεκτο.

@ θελουμε τα δικαιωματα μας τωρα
Ο υπουργός μας ο Κ. Γαβ. όταν ήταν στις καλές του μίλαγε για 5 -10 μαθήματα που χρειάζονται για την ισοτίμιση για τους τωρινούς φοιτητές. Ο μ.ο μαθημάτων στο εξάμηνο είναι 5. Ας επιβαρυνθούν οι απόφοιτοι των 3,5 ετών με άλλα 5 μαθήματα. Αυτό το λένε αρχή της αναλογικότητας. Να πούμε ότι υπήρχαν και 4ετή πτυχία ΤΕΙ πριν την ένταξη στην «ανωτάτη»

Όσο για τα ΚΑΤΕΕ απλά δεν υπήρχαν 1ετή πτυχία απ΄ όσο γνωρίζω. Ας πούμε όμως ότι υπήρχαν. Μιλάμε για αποφοίτους πριν το 1983. Στα ένα δύο εξάμηνα που προτείνει ο Κ. Γαβ. ας προστεθούν λοιπόν μαθήματα άλλων 3 ετών. Το σύνολο είναι 4 έτη. Δεν βλέπω να κερδίζουν πολλά. Θα πρέπει να περάσουν μαθήματα 4 ετών για να πάρουν ένα πτυχίο 4ετές. Και μιλάμε για ανθρώπους που ο νεώτερος θα είναι 56 ετών. Ο μορφωτικός πανικός για αυτό μας έπιασε;

Το ξαναλέω αρχή της αναλογικότητας.

 
dr
29 Δεκ 2017 18:20

@θελουμε τα δικαιωματα μας τωρα
τα ΚΑΤΕ & ΚΑΤΕΕ ανήκουν στο επίπεδο 5 του ΕΠΠ ενώ τα ΤΕΙ στο 6. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Ν.2916/01 οι απόφοιτοι προ και μετά 2001 είναι ισότιμοι (αυτό έχει κριθεί και από το ΣτΕ). Τέλος, ποτέ δεν υπήρξαν 3ετή ΤΕΙ και 4ετή ΤΕΙ. Η διαφορά είναι 1 εξάμηνο ( 6+1 & 7+1). Τα ΤΕΙ μετά το 2001 (Ν.2916/01) ΔΕΝ ανωτατοποιήθηκαν, αλλά διαπιστώθηκε ο ανώτατος χαρακτήρας τους...Άλλωστε, οι απόφοιτοι ΤΕΙ είχαν δικαίωμα μεταπτυχιακών από το 1995. Και μην ξεχνάς περιπτώσεις που εν μία νυκτή ισοτιμήθηκαν με ΠΕ (π.χ απόφοιτοι 2ετών παιδαγωγικών ακαδημιών, κ.α)

 
συγνώμη
29 Δεκ 2017 15:52

Αυτό σε τι θα ευνοήσει την κοινωνική εργασία και τους σπουδαστές της προσχολικής αγωγής καθώς τα επαγγελματικά δικαιώματα θα μείνουν ίδια ?

 
θελουμε τα δικαιωματα μας τωρα
29 Δεκ 2017 13:48

απαράδεκτος και ο διαχωρισμος των 1 και 2 ετων κατεε απο το πανεπιστημιο, νομικά δεν στέκει εφοσον τα μονοετη κατεε-κατε γιναν 3ετη τει μετα 4ετη τει και τωρα πανεπιστημιο.. λογικη αλληλουχια...οτι εχει σχεση με μη αποδοση πανεπιστημιακων δικαιωματων στα ΤΕΙ απαραδεκτο..

 
dr
29 Δεκ 2017 12:26

και ο διαχωρισμός που κάνετε σε αποφοίτους προ και μετά 2001 είναι είναι επίσης ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ. Που στηρίζετε τον διαχωρισμό;; Νομικά τουλάχιστο δε στέκει...

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.