ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Το Σχέδιο Νόμου για το Παν. Δυτ. Αττικής όπως κατατέθηκε στη Βουλή

Κατατέθηκε προς επεξεργασία, στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής
Δημοσίευση: 11/01/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Κατατέθηκε σήμερα από τον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, προς επεξεργασία, στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής, το Σχέδιο Νόμου για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

1. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το Σχέδιο Νόμου

2. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την Αιτιολογική Εκπαίδευση

3. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τον Πίνακας Τροποποιούμενων και Καταργούμενων Διατάξεων

Το Σχέδιο Νόμου, μεταξύ άλλων, προβλέπει:

Το Πανεπιστήμιο θα διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή έως την 31-12-2018, οπότε και θα αναλάβει πλέον καθήκοντα ο εκλεγμένος Πρύτανης και η Σύγκλητος. Οι εκλογές για τα λοιπά όργανα διοίκησης (Σχολών και Τμημάτων) θα διεξαχθούν νωρίτερα, έως την 1-4-2018.

Δημιουργούνται συνολικά πέντε Σχολές και είκοσι έξι Τμήματα. Σήμερα, μαζί με τις εισαγωγικές κατευθύνσεις, υπάρχουν 42 Τμήματα.

Ο πρώτος κύκλος σπουδών όλων των Τμημάτων διαρκεί οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα και περιλαμβάνει μαθήματα 240 πιστωτικών μονάδων.

Ως προς τα μέλη ΔΕΠ

Ορίζεται η ένταξη των μελών Δ.Ε.Π. των απορροφώμενων Τ.Ε.Ι. στα Τμήματα του πανεπιστημίου. Τα μέλη Δ.Ε.Π. αποκτούν τους ακαδημαϊκούς τίτλους των μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατ’ αντιστοίχιση των κατεχόμενων θέσεων (α΄ βαθμίδας, αναπληρωτές, επίκουροι, υπηρετούντες λέκτορες), και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων, με την ίδια εργασιακή σχέση που κατέχουν (τακτική θέση ή προσωποπαγή). Η υπαγωγή και στο αντίστοιχο μισθολογικό καθεστώς γίνεται από 1-9-2018.

Διάκριση εισάγεται μόνο για τους καθηγητές α΄ βαθμίδας, οι οποίοι εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις και για να μετατραπεί η θέση τους σε τακτική οφείλουν να καταθέσουν αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Ως προς τους φοιτητές

Οι φοιτητές των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά, εντάσσονται στα αντίστοιχα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Μέχρι και την ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2018 εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα προγράμματα σπουδών των δύο Τ.Ε.Ι., ενώ τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής εφαρμόζονται από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018- 2019.

Ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης των νέων Τμημάτων, γίνεται η αντιστοίχιση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων των απορροφώμενων Τ.Ε.Ι. με μαθήματα του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο καθορίζονται τα μαθήματα που υπολείπονται να ολοκληρώσει επιτυχώς κάθε φοιτητής, μεταξύ των μαθημάτων που προσφέρονται βάσει των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ώστε να λάβει τον τίτλο σπουδών είτε Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είτε Τμήματος Τ.Ε.Ι. ανάλογα με την επιλογή του φοιτητή. Δηλαδή, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να επιλέξουν  να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. στο οποίο έχουν εισαχθεί, υποβάλλοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση στη γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος  του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έως την 30η  Σεπτεμβρίου 2018, η οποία δεν ανακαλείται.

Οι φοιτητές που κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2018- 2019 έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, δεν μπορούν να λάβουν πτυχίο πανεπιστημίου, αλλά έχουν μόνο το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι..

Αυξάνεται από 1% σε 5% το ποσοστό εισαγωγής των αποφοίτων των ΕΠΑΛ μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η αύξηση του ποσοστού κρίνεται αναγκαία ενόψει της απορρόφησης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Τ.Ε.Ι. Πειραιά στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Τα διπλώματα μεταπτυχιακών σπουδών που θα απονεμηθούν σε φοιτητές που έχουν εισαχθεί και παρακολουθούν προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε Τμήματα των απορροφώμενων Τ.Ε.Ι., θα απονεμηθούν από τα αντίστοιχα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως διπλώματα μεταπτυχιακών σπουδών πανεπιστημίου.

Διετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης για αποφοίτους ΕΠΑ.Λ.

Με το σχέδιο νόμου ιδρύονται στα Α.Ε.Ι τα Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) στα οποία θα οργανώνονται διετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης για αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.). Τα Κ.Ε.Ε. θα παρέχουν διπλώματα επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και η φοίτηση θα είναι δωρεάν.

Δίνεται επίσης η δυνατότητα να συνδέουν τα μαθησιακά αποτελέσματα με μονάδες του European Credit System for Vocational and Education and Training – ECVET, που περιγράφεται στη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009 (Ε.Ε. C 155/02 της 8.7.2009) η απόδοση των οποίων επιτρέπει τόσο την αντιστοίχιση των αποκτούμενων προσόντων και την ισοτιμία των τίτλων σπουδών όσο και την κινητικότητα μεταξύ διαφόρων εκπαιδευτικών συστημάτων και των διαφόρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιτροπές Ηθικής της Έρευνας σε κάθε ΑΕΙ, ερευνητικό και τεχνολογικό κέντρο

Το σχέδιο νόμου προβλέπει τη σύσταση για πρώτη φορά Επιτροπών Ηθικής της Έρευνας σε κάθε ΑΕΙ και σε κάθε ερευνητικό και τεχνολογικό κέντρο που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι Επιτροπές Ηθικής της Έρευνας θα ασκούν ένα είδος «προληπτικού ελέγχου ηθικής καταλληλότητας» στα ερευνητικά έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν στον συγκεκριμένο κάθε φορά φορέα (Α.Ε.Ι. ή ερευνητικό φορέα). Μέσω των Επιτροπών Ηθικής της Έρευνας θα εξετάζεται αν ένα ερευνητικό έργο εξασφαλίζει επαρκείς εγγυήσεις ώστε να μη θίγονται θεμελιώδεις αρχές και αξίες που αφορούν τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον.

Ε.Λ.Κ.Ε.

Με σχετικές ρυθμίσεις διευκολύνονται τα ΑΕΙ ως προς τη διαχείριση των Ε.Λ.Κ.Ε. αφού προβλέπεται ότι η ανάληψη υποχρέωσης εκδίδεται για κάθε δαπάνη άνω των 1.000 ευρώ, ενώ αποσαφηνίζεται ο τρόπος έκδοσής της όταν πρόκειται για περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης.

Επαναπροσδιορίζεται το ποσό οφειλής των καθηγητών που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε ατομικώς είτε μέσω εταιρείας, στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι. όπου υπηρετούν και εξορθολογίζεται η διαδικασία είσπραξής τους. Συγκεκριμένα, λόγω των περικοπών στους μισθούς των καθηγητών και των φόρων που οφείλουν να καταβάλουν, ορίζεται ότι οι καθηγητές υποχρεούνται να αποδίδουν στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι., όπου υπηρετούν, ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος. Επιπλέον, ορίζεται ότι αν και η οφειλή για το παρελθόν να παραμένει επί του ακαθάριστου εισοδήματος, ορίζεται ότι αυτή θα παραγράφεται στην πενταετία του έτους στο οποίο γεννήθηκε.

Επίσης, ιδρύεται στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) νέο Ινστιτούτο με την επωνυμία «Ινστιτούτο Αστροφυσικής». Το προτεινόμενο Ινστιτούτο  δεν αφορά σε μια νέα δραστηριότητα, αλλά μια ήδη επιτυχημένη δραστηριότητα του ΙΤΕ.

Τέλος, ιδρύεται Ινστιτούτο Πολιτικών Ερευνών στο ΕΚΚΕ. Η ίδρυση του Ινστιτούτου είναι αναγκαία για τον ερευνητικό εκσυγχρονισμό και τον διοικητικό εξορθολογισμό του ερευνητικού κέντρου.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Άρθρο 1
Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

1. Ιδρύεται από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του παρόντος, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου κατά το άρθρο 16 του Συντάγματος και κατά την έννοια της περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), με έδρα το Αιγάλεω. Από την ίδρυσή του, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά (Τ.Ε.Ι. Πειραιά), με έδρα τον Πειραιά, και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών (Τ.Ε.Ι. Αθηνών), με έδρα το Αιγάλεω, απορροφώνται αυτοδικαίως από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής χωρίς άλλη διαδικασία και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης. Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, οι οποίες συνδέονται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, με τα ακόλουθα γνωστικά πεδία:
α) Κοινωνικές, Διοικητικές και Οικονομικές Επιστήμες,
β) Επιστήμες Μηχανικού,
γ) Επιστήμες Τροφίμων,
δ) Επιστήμες Υγείας και Πρόνοιας
ε) Καλλιτεχνικές Σπουδές.

2. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας προκειμένου περί ακινήτων, καθώς και σε όλες τις υποχρεώσεις των απορροφώμενων Ιδρυμάτων. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ως διάδοχο σχήμα, συνεχίζει αυτοδικαίως τις εκκρεμείς δίκες, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές. Ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες των απορροφώμενων Τμημάτων/Σχολών Τ.Ε.Ι. μεταφέρονται στα αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 4, Τμήματα/Σχολές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Αν ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες ανήκουν σε ένα εκ των απορροφώμενων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της υποπερίπτ. δδ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4, μεταφέρονται σε ένα εκ των αντίστοιχων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ύστερα από απόφαση της Διοικούσας που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

3. Μεταβολές στο ιδρυόμενο με τον παρόντα νόμο Πανεπιστήμιο, καθώς και στις Σχολές και τα Τμήματα αυτού, όπως ενδεικτικά συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, μεταβολή έδρας, γνωστικού αντικειμένου, πραγματοποιούνται με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 5 και 10 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Σχολές και Τμήματα

1. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ιδρύονται οι κάτωθι Σχολές και Τμήματα:
α) Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η οποία συγκροτείται από:
αα) το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών,
ββ) το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής,  
γγ) το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής,
δδ) το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών,
εε) το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής,
στστ) το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών,
ζζ) το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών,
ηη) το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.
β) Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η οποία συγκροτείται από:
αα) το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης,
ββ) το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων,
γγ) το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού,
δδ) το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας,
εε) το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
στστ) το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής.
γ) Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,  η οποία συγκροτείται από:
αα) το Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας,
ββ) το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής,
γγ) το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης,
δδ) το Τμήμα Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών.
δ) Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η οποία συγκροτείται από:
αα) το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών,
ββ) το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας,
γγ) το Τμήμα Εργοθεραπείας,
δδ) το Τμήμα Μαιευτικής,
εε) το Τμήμα Νοσηλευτικής,
στστ) το Τμήμα Φυσικοθεραπείας.
ε) Σχολή Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η οποία συγκροτείται από:
αα) το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
ββ) το Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου  & Ποτών  

2. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διαρκεί οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα και περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν σε 240 πιστωτικές μονάδες.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου και του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. καθορίζεται το περιεχόμενο σπουδών κάθε Τμήματος, που περιλαμβάνει ιδίως την αποστολή και το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος, τους γνωστικούς στόχους ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του αντίστοιχου προς το Τμήμα επαγγέλματος και τη δομή των σπουδών.

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται οι έδρες των Σχολών και των Τμημάτων, με τη σύμφωνη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής, ακολουθούμενης κατά τα λοιπά της διαδικασίας της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 3
Όργανα Διοίκησης

1. Τα όργανα διοίκησης του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  είναι τα οριζόμενα στο ν. 4485/2017. Προσωρινά, και μέχρι την ανάδειξη των οργάνων αυτών με εκλογική διαδικασία, το Ίδρυμα διοικείται από τη Διοικούσα Επιτροπή, που έχει τις  αρμοδιότητες της Συγκλήτου, ενώ οι Σχολές και τα Τμήματα από προσωρινούς Κοσμήτορες και Προέδρους, σύμφωνα με την παρ. 3.

2.  Η Διοικούσα Επιτροπή είναι ενδεκαμελής, αποτελούμενη από μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., ενεργά ή αφυπηρετήσαντα, ή και διακεκριμένα μέλη της κοινωνίας των πολιτών με εμπειρία διοίκησης. Η Διοικούσα Επιτροπή συστήνεται και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση, ορίζεται ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος αυτής μεταξύ των μελών της. Ο Πρόεδρος, ο οποίος ασκεί τις αρμοδιότητες Πρύτανη, μπορεί με απόφασή του και προς υποβοήθηση του έργου του να μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε μέλη της Διοικούσας Επιτροπής. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να συγκροτεί ομάδες εργασίας για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.

3. Προσωρινοί Κοσμήτορες και Πρόεδροι Τμημάτων ορίζονται ύστερα από κλήρωση μεταξύ των αντίστοιχων, σύμφωνα με την περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4, καταργούμενων μονοπρόσωπων οργάνων ανά ακαδημαϊκή μονάδα των απορροφώμενων Τ.Ε.Ι. και μέχρι την ανάδειξη με εκλογική διαδικασία σύμφωνα με την παρ. 5, με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εντός δέκα (10) ημερών από τον ορισμό της. Σε περίπτωση μοναδικού υποψηφίου ανακηρύσσεται προσωρινός Κοσμήτορας – Πρόεδρος χωρίς κλήρωση. Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος Πρόεδροι του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά συμμετέχουν στην κλήρωση για προσωρινοί Πρόεδροι του Τμήματος, στο οποίο εντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 4. Σε περίπτωση μη ύπαρξης υποψηφίου, μη αποδοχής, παραίτησης ή για οποιονδήποτε λόγο κένωσης της θέσης πριν τη διενέργεια εκλογών, τη θέση καταλαμβάνει το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας, ξεκινώντας από την α΄ βαθμίδα και έως τη βαθμίδα του αναπληρωτή, προκειμένου για Κοσμήτορα, και έως τη βαθμίδα του επίκουρου για Πρόεδρο Τμήματος. Οι προσωρινοί αναπληρωτές Κοσμήτορα και Προέδρου ορίζονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Εντός της ίδιας προθεσμίας συγκροτούνται και τα προσωρινά συλλογικά όργανα των Σχολών και Τμημάτων, στα οποία μετέχουν τα μέλη των αντίστοιχων καταργούμενων οργάνων των απορροφώμενων Τ.Ε.Ι. και χωρίς τον περιορισμό της υποπεριπτ. ββ΄ της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4485/2017. Μέχρι τον ορισμό των μονοπρόσωπων και τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων των προηγούμενων εδαφίων, τις αρμοδιότητες αυτών ασκούν ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής και η Διοικούσα Επιτροπή, αντίστοιχα.

4. Την 1-4-2018 λήγει αυτοδικαίως η θητεία όλων των προσωρινών μονοπρόσωπων και συλλογικών οργάνων των Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και την 31-12-2018 λήγει αυτοδικαίως η θητεία των μελών της Διοικούσας Επιτροπής, οπότε παύουν να ισχύουν οι περί αυτής διατάξεις  και αναλαμβάνουν οι νέες Πρυτανικές αρχές την 1-1-2019.
Οι προθεσμίες αυτές μπορεί να παρατείνονται μέχρι δύο φορές, για το σύνολο ή μη των οργάνων, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

5. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής γίνεται από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής έως την 15-3-2018 για τα όργανα Σχολών και Τμημάτων και έως την 30η Σεπτεμβρίου 2018 για Πρύτανη και Αντιπρυτάνεις, αναλογικά εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των άρθρων 15, 19 και 23 του ν. 4485/2017. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, η αρμοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στη Διοικούσα Επιτροπή και αν αυτή αδρανεί για χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών, η εν λόγω αρμοδιότητα περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο Πρόεδρος της Διοικούσας, ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο, είναι αρμόδιος και για την έγκαιρη προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των διοικητικών υπαλλήλων και των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στα συλλογικά όργανα διοίκησης. Οι εκλογές για Δ/ντες Τομέων διενεργούνται όταν συστήνονται Τομείς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4485/2017.

Άρθρο 4
Προσωπικό

1. α) Τα μέλη Δ.Ε.Π. των απορροφώμενων Τ.Ε.Ι. αποκτούν τους ακαδημαϊκούς τίτλους των μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατ’ αντιστοίχιση των κατεχόμενων θέσεων (α΄ βαθμίδας, αναπληρωτές, επίκουροι, υπηρετούντες λέκτορες), και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων, καθώς και στο αντίστοιχο μισθολογικό καθεστώς από 1-9-2018, με την ίδια εργασιακή σχέση που κατέχουν (τακτική θέση ή προσωποπαγή), κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικότερης διάταξης σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα και με την επιφύλαξη της περίπτ. γ΄.
β) Συγκεκριμένα, τα μέλη Δ.Ε.Π. των απορροφώμενων Τ.Ε.Ι. εντάσσονται στα   Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως εξής:

αα) Μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας:

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υποπερίπτ. δδ΄.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται σε ένα εκ των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υποπερίπτ. δδ΄.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υποπερίπτ. δδ΄.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Γραφιστικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Εργοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Αισθητικής & Κοσμητολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μαιευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Επιστημών  Οίνου, Αμπέλου  & Ποτών  του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

ββ) Μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά:

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υποπερίπτ. δδ΄.

γγ) Για τη ένταξη εκδίδεται, εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος διαπιστωτική πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, αναρτητέα στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

δδ) Όσον αφορά στα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, εντάσσονται σε ένα εκ των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο και τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος, ύστερα από αίτησή τους και αιτιολογημένη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, με πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, που εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από τον ορισμό της και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια ως άνω διαδικασία τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

γ) αα) Οι θέσεις καθηγητών α΄ βαθμίδας, που υπηρετούν στα απορροφώμενα Τ.Ε.Ι. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, και εντάσσονται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής σύμφωνα με την περίπτ. β΄, μετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου. Όποιος κατέχει προσωποπαγή θέση σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να ζητά τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του σε μόνιμη τακτική θέση της ίδιας βαθμίδας. Η μετατροπή θέσης διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής διάταξης ύστερα από διαπίστωση συνδρομής των προβλεπόμενων στην περίπτ. iii της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87), όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, προσόντων. Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι 31 Αυγούστου 2024 στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εξετάζεται από τριμελή επιτροπή κρίσης, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου (καθηγητές α΄ βαθμίδας) με ετήσια θητεία ανανεώσιμη. Συγκροτείται μία επιτροπή κρίσης για κάθε Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Οι αιτήσεις εξετάζονται αμελλητί και πάντως όχι πέραν του διμήνου από την υποβολή τους με πλήρη φάκελο. Κατ’ εξαίρεση οι αιτήσεις που κατατίθενται εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξετάζονται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την  υποβολή τους.

ββ) Οι αποφάσεις των επιτροπών υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για έλεγχο νομιμότητας και συγκοινοποιούνται στη Διοικούσα Επιτροπή. Αν δεν αναπεμφθούν μέσα σε πέντε ημέρες από την περιέλευσή τους στο Υπουργείο, θεωρούνται εγκεκριμένες και ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής εκδίδει για τη μετατροπή της θέσης σχετική διαπιστωτική πράξη που μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι διαπιστωτικές πράξεις που εκδίδονται, ύστερα από αιτήσεις μετατροπής θέσεις που κατατίθενται εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν έναρξη ισχύος την ημερομηνία ιδρύσεως του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Οι λοιπές διαπιστωτικές, επί αιτήσεων μετατροπής που κατατίθενται μετά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, ισχύουν από τη δημοσίευση της σχετικής πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

γγ) Η ένταξη των μελών Δ.Ε.Π. των απορροφώμενων Τ.Ε.Ι. στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και η υπαγωγή στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου, γίνεται αποκλειστικά κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, οι οποίες υπερισχύουν κάθε άλλης ειδικής διάταξης που προβλέπει αξιολόγηση ουσιαστικών προσόντων, όπως ενδεικτικά αξιολόγηση του συνολικού διδακτικού και ερευνητικού έργου του υποψηφίου και της ποιότητας των δημοσιεύσεων,  και κατά παρέκκλιση του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) περί συγκρότησης εκλεκτορικών.

δδ) Με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο μέλους Δ.Ε.Π. που κατέχει προσωποπαγή θέση, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου, η θέση του μετατρέπεται αυτοδικαίως σε τακτική θέση της ίδιας βαθμίδας του αντίστοιχου Τμήματος. Για τη μετατροπή συντάσσεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

δ) Διατάξεις που παρέχουν δικαίωμα μετατροπής υφιστάμενης κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου προσωποπαγούς θέσης σε τακτική δεν θίγονται.

ε) Οι διαδικασίες εκλογής σε νέες θέσεις μελών Δ.Ε.Π. για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη έως τη δημοσίευση του παρόντος, καθώς και διαδικασίες εξέλιξης ή μονιμοποίησης για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από το ενδιαφερόμενο για εξέλιξη μέλος Δ.Ε.Π. έως τη δημοσίευση του παρόντος, καθώς και οι διαδικασίες μετακίνησης που εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, συνεχίζονται κανονικά από το σημείο που βρίσκονται και ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα των αντίστοιχων σύμφωνα με την περίπτ. β΄ της παρ. 1 Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης η υποβολής της αίτησης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην περίπτ. α΄, στην υποπερίπτ. δδ΄ της περίπτ. β΄ και στην περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του παρόντος.

στ) Οι μετακινήσεις των μελών Δ.Ε.Π. από Τμήμα σε Τμήμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, διενεργούνται μετά την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με εκλογική διαδικασία, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3, με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).

ζ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. που μετακινούνται συνεχίζουν να ασκούν τα ανατεθειμένα σε αυτούς διδακτικά καθήκοντα στο Τμήμα προέλευσης, σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, μέχρι την ολοκλήρωση των εξαμήνων και των εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

η) Τα έτη που οι καθηγητές έχουν διανύσει στην εκάστοτε βαθμίδα ως καθηγητές Τ.Ε.Ι. συνυπολογίζονται, μετά την ένταξή τους στο πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ωσεί διανυθέντα στην οικεία βαθμίδα καθηγητή πανεπιστημίου.

2. α) Τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και Τεχνικών Εργαστηρίων μεταφέρονται σε Τμήματα/Σχολές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με την αντιστοιχία της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του παρόντος, άλλως στο Ίδρυμα, αναλόγως με το που ανήκουν οι θέσεις τους, με την ίδια εργασιακή σχέση που κατέχουν (τακτική θέση ή προσωποπαγή), υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. πανεπιστημίου, καθώς και στο αντίστοιχο μισθολογικό καθεστώς από 1-9-2018. Αν προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ως εργαζόμενοι σε Τ.Ε.Ι., η διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Η εν λόγω προσωπική διαφορά μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών, πλην της χορήγησης παροχών και επιδομάτων που εξαιρούνται. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται για τα υπηρετούντα κατά τη δημοσίευση του παρόντος μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Τ.Ε.Ι. Πειραιά οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο. Όσον αφορά στα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, εντάσσονται σε ένα εκ των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο και τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος, ύστερα από αίτησή τους και αιτιολογημένη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, με πράξη του Προέδρου της Διοικούσας, που εκδίδεται εντός τριάντα (30) ημερών από τον ορισμό της και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια ως άνω διαδικασία τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

β) Οι εκκρεμείς διαδικασίες κρίσης και μονιμοποίησης μελών Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π. ολοκληρώνονται από τα όργανα του Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο οποίο μεταφέρονται.

3. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί μέχρι τη δημοσί¬ευση του παρόντος νόμου στα απορροφώμενα Τ.Ε.Ι., μεταφέρεται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με την ίδια εργασιακή σχέση που κατέχει (τακτική θέση ή προσωποπαγή) και στην ίδια κατηγορία, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα.

4. Λοιπό προσωπικό των δύο Τ.Ε.Ι. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επιστημονικοί συνεργάτες και εργαστηριακοί συνεργάτες, ακαδημαϊκοί υπότροφοι, δικηγόροι με σύμβαση αορίστου χρόνου και πάγια μηνιαία αμοιβή, καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντα τους στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με το ίδιο καθεστώς, όρους και διάρκεια. Το ίδιο ισχύει και για τις συναφθείσες συμβάσεις έργου.

5. Η μεταφορά προσωπικού των παρ. 2 και 3 διαπιστώνεται με σχετική πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, η οποία αναρτάται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», εντός δύο (2)  μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, όπως ιδίως για τη διαδικασία μετατροπής θέσης, τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τον έλεγχο νομιμότητας των διαδικασιών αυτών, τη μεταφορά του λοιπού προσωπικού.

Άρθρο 5
Φοιτητές

1. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές των Τμημάτων των απορροφώμενων Τ.Ε.Ι εντάσσονται αυτοδίκαια στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με την αντιστοιχία της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4. Φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται αυτοδίκαια στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται αυτοδίκαια στο Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Φοιτητές των εισαγωγικών κατευθύνσεων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, εντάσσονται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με πράξη του Προέδρου Τμήματος, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται στη Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος έως την 30η Σεπτεμβρίου 2018, η οποία δεν ανακαλείται.

2. Τα προπτυχιακά μαθήματα Τμημάτων των απορροφώμενων Τ.Ε.Ι., συνεχίζονται σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών μέχρι την ολοκλήρωση των εξαμήνων και των εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής εφαρμόζονται από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018- 2019. Η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/11. Τα προγράμματα αυτά θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Α.ΔΙ.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70 έως και 72, και του δευτέρου εδαφίου της περίπτ. δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/11 (Α΄ 195).

3. Με πράξη του Προέδρου Τμήματος, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, γίνεται η αντιστοίχιση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων των απορροφώμενων Τ.Ε.Ι. με μαθήματα του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

4. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής επιθυμεί να ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι. υποβάλλει σχετική υπεύθυνη δήλωση στη γραμματεία του Τμήματος έως την 30η  Σεπτεμβρίου 2018, η οποία δεν ανακαλείται. Οι φοιτητές που κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2018- 2019 έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν μόνο το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι.. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών, την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων στους φοιτητές της παρούσας παραγράφου, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τμημάτων των δύο Τ.Ε.Ι. που απορροφώνται, αρμόδιοι είναι τα μέλη Δ.Ε.Π. και τα όργανα των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με την αντιστοιχία της παρ. 1. Ο παρεχόμενος τίτλος σπουδών φέρει τον υφιστάμενο κατά το χρόνο εισαγωγής του φοιτητή τίτλο και τύπο.

5. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων των δυο Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος από εγγεγραμμένους φοιτητές, κατά τα οριζόμενα στην παρ.  2 του άρθρου 85 του ν. 4485/2017, σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών. Στους αποφοίτους των Π.Μ.Σ. απονέμεται μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

6. Με πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ή του Πρύτανη διαπιστώνεται ο αριθμός των φοιτητών που εντάσσονται στα νέα Τμήματα, καθώς και η εκπαιδευτική κατάστασή τους.

Άρθρο 6
Σύσταση Δικαστικού Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου  του Κράτους στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

1. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής συνιστάται Δικαστικό Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).

2. Στο Δικαστικό Γραφείο προΐσταται Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ., ο οποίος έχει:
α) τη γενική εποπτεία του Γραφείου, την επιμέλεια για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του και τη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως υποθέσεων αρμοδιότητάς του,
β) τη γνωμοδοτική αρμοδιότητα σε νομικής φύσεως ερωτήματα που υποβάλλουν ο Πρύτανης και, μέσω του Γραφείου του Πρύτανη, η Σύγκλητος, το Πρυτανικό Συμβούλιο και οι Αντιπρυτάνεις του Ιδρύματος,
γ) τη δικαστική εκπροσώπηση του Ιδρύματος ενώπιον όλων των δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, διαιτητικών δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής δικαστικής ή διοικητικής.

3. Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα ασκείται μέσω του Προϊσταμένου του Γραφείου. Η δικαστική εκπροσώπηση του Πανεπιστημίου διενεργείται είτε από τον Προϊστάμενο του Γραφείου, είτε από δικηγόρους, στους οποίους κατανέμονται οι υποθέσεις με ευθύνη του Προϊσταμένου.

4. Για την άσκηση ή μη ενδίκων βοηθημάτων και μέσων εισηγείται στη Σύγκλητο ο Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ..

5. Οι οργανικές θέσεις των Παρέδρων του Ν.Σ.Κ. αυξάνονται κατά μία (1).

6. Στο Δικαστικό Γραφείο του πανεπιστημίου συνιστώνται δύο θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή, οι οποίοι επικουρούν τον Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. στο έργο του. Για την πρόσληψη εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208). Μέχρι την πρόσληψη των δικηγόρων μπορεί να χρησιμοποιούνται δικηγόροι αμειβόμενοι κατά υπόθεση.

7. Ο Πρύτανης, ύστερα από έγκριση της Συγκλήτου και σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου του Γραφείου, μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπηση του Πανεπιστημίου σε οποιουδήποτε βαθμού δικαστήριο της Ελλάδας ή της αλλοδαπής και για συγκεκριμένη υπόθεση, σε δικηγόρο ή δικηγόρους που δεν ανήκουν στο Δικαστικό Γραφείο, αν αυτό επιβάλλεται από το φόρτο των εκκρεμουσών στο Δικαστικό Γραφείο υποθέσεων ή λόγω της βαρύτητας της υπόθεσης και της πολυπλοκότητας των νομικών προβλημάτων της.

8. Τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου, τα όργανα των Σχολών και των Τμημάτων, το προσωπικό κάθε κατηγορίας του Ιδρύματος και τα όργανα διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) υποχρεούνται να παρέχουν στο Δικαστικό Γραφείο κάθε έγγραφο που κατέχουν ή τους ζητηθεί από αυτό για τη νομική υπεράσπιση του Πανεπιστημίου στις εκκρεμούσες στο Δικαστικό Γραφείο υποθέσεις της αρμοδιότητάς του, καθώς και να παρέχουν σε αυτό εγγράφως το ιστορικό (πραγματικό) της υπόθεσης.

9. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής υποχρεούται να παρέχει στο Δικαστικό Γραφείο την απαραίτητη για τη λειτουργία του υλικοτεχνική υποδομή. Για τη γραμματειακή υποστήριξη του Γραφείου, ο Πρύτανης διαθέτει μέχρι δύο διοικητικούς υπαλλήλους του Πανεπιστημίου για χρονικό διάστημα έως δύο έτη που μπορεί να παραταθεί.

Άρθρο 7

1. α) Διαδικαστικές και άλλες λεπτομέρειες που ανακύπτουν από την απορρόφηση των Τμημάτων και τη λειτουργία του νέου Α.Ε.Ι. και δεν προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος ούτε από τις κείμενες διατάξεις ρυθμίζονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής ή της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

2. Ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος εκδίδονται σε προθεσμία ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 4485/2017.

3. Εκκρεμείς υποθέσεις μελών Δ.Ε.Π. των δύο Τ.Ε.Ι. ενώπιον του οικείου Πειθαρχικού Συμβουλίου, παραπέμπονται και κρίνονται από το αρμόδιο πλέον Πειθαρχικό Συμβούλιο μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων.

4. Αν ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ή μονοπρόσωπα ή συλλογικά όργανα διοίκησης αδυνατούν ή παραλείπουν να λάβουν αποφάσεις ή να ενεργήσουν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο αρμοδιότητές τους για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών η αρμοδιότητα περιέρχεται στη Διοικούσα Επιτροπή ή στη Σύγκλητο.  

5. Εκκρεμείς διαδικασίες (μετατάξεις κλπ.) συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

6. Στα συλλογικά όργανα διοίκησης Τμημάτων και Τομέων συμμετέχουν όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. είτε κατέχουν τακτικές είτε προσωποπαγείς θέσεις. Οι κατέχοντες προσωποπαγείς θέσεις στερούνται του δικαιώματος εκλέγεσθαι σε θέσεις μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης για τις οποίες απαιτείται η ιδιότητα του καθηγητή α΄ βαθμίδας.

7. Στα εκλεκτορικά σώματα του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 μετέχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. (καθηγητές α΄ βαθμίδας) που εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εκτός όπου απαιτείται η ιδιότητα του καθηγητή α΄  βαθμίδας.

8. Καταργούνται οι περιπτ. Α΄ και Γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173), το π.δ. 69/2013 (Α΄ 119),  π.δ. 95/2013 (Α΄ 133 /5-6-2013), π.δ. 68/2016 (Α΄ 123), με την επιφύλαξη της μεταβατικής λειτουργίας ως ορίζεται στο άρθρο 5.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Δομές Διετούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Άρθρο 8
Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

1.    Στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), οι λέξεις «σύμφωνη γνώμη» αντικαθίστανται από τη λέξη «πρόταση», μετά από τις λέξεις «του οικείου Ιδρύματος» και πριν από τη λέξη «γνώμη» αντικαθίσταται ο σύνδεσμος «και» με κόμμα «,» και μετά το ακρωνύμιο «(Ε.Σ.ΣΚ.Α.Α.Δ.)» προστίθενται οι λέξεις «και γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.) του άρθρου 79».

2.    Στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4485/2017 μετά τις λέξεις «μπορεί να» και πριν τις λέξεις «διετή προγράμματα» η φράση «οργανώνονται στα Α.Ε.Ι.» αντικαθίσταται από τη φράση «ιδρύονται στα Α.Ε.Ι. Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) που παρέχουν» και μετά τη λέξη «Προσόντων»  προστίθεται  η φράση «όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 46Α.»

3.    Μετά το άρθρο 46 του ν. 4485/2017 προστίθεται άρθρο 46Α που έχει ως εξής:
Άρθρο 46Α

Κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται με τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 1, ιδρύεται σε κάθε Α.Ε.Ι. Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.), που αποτελεί ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος. Η πρόταση της Συγκλήτου αναγράφει: α) τα γνωστικά αντικείμενά που θεραπεύουν τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης του Κ.Ε.Ε. και τα οποία πρέπει να τελούν σε σχετική συνάφεια με ένα εκ των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύουν τα Τμήματα του Ιδρύματος, β) την ύπαρξη των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία των προγραμμάτων, ήτοι προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής, καθώς και ποιο μέρος από αυτούς το Α.Ε.Ι. μπορεί να διαθέσει, με ταυτόχρονη εκτίμηση του ετήσιου κόστους για το μέρος των πόρων που το Α.Ε.Ι. δεν μπορεί να καλύψει. Σε περίπτωση διενέργειας του εκπαιδευτικού προγράμματος σε χώρους που έχουν παραχωρηθεί στο οικείο Α.Ε.Ι. σύμφωνα με την παρ. 13, η πράξη παραχώρησης προσκομίζεται για την έκδοση της απόφασης ίδρυσης, γ) τη σκοπιμότητα ίδρυσής του σύμφωνα με τις εθνικές και περιφερειακές ανάγκες της εθνικής οικονομίας. Η σκοπιμότητα ίδρυσης μπορεί να τεκμηριώνεται με προτάσεις των Περιφερειακών Επιτροπών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, των Επιμελητηρίων και Επιστημονικών Ενώσεων της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει το Α.Ε.Ι., προτάσεις του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και προτάσεις του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται έως τις 31 Μαρτίου, καθορίζεται ο μέγιστος αριθμός εισακτέων κατ’ έτος. Στην ιδρυτική απόφαση αναγράφονται τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης που παρέχονται στο Κ.Ε.Ε..

2. Όργανα του Κ.Ε.Ε. είναι:
α) το Συμβούλιο,
β) ο Πρόεδρος,
γ) οι Διευθυντές προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης.

3. α) Το Συμβούλιο είναι πενταμελές και αποτελείται:
αα) από τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, με αναπληρωματικό του, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης,
ββ) τρία μέλη Δ.Ε.Π. του ιδρύματος, με τους αναπληρωματικούς τους, ομοίως μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος, που επιλέγονται από τη Σύγκλητο για τετραετή θητεία, ύστερα από εισηγήσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων του Ιδρύματος,
γγ) τον Διευθυντή προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης. Ανάλογα με το θέμα που συζητάται μετέχει και ο αντίστοιχος Διευθυντής του οικείου διετούς προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης.
β) Το Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τον Κανονισμό του Κ.Ε.Ε.:
αα) διαμορφώνει την πολιτική του Κ.Ε.Ε. στο πλαίσιο της ιδρυτικής απόφασης της παρ. 1,
ββ) εισηγείται  στη Σύγκλητο την επιλογή των Διευθυντών,
γγ) εισηγείται στη Σύγκλητο προς έγκριση τα προγράμματα σπουδών του Κ.Ε.Ε., τα οποία μετά την έγκρισή τους κοινοποιούνται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
δδ) εποπτεύει τη λειτουργία των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης,
εε) καθορίζει τον τύπο των πιστοποιητικών που απονέμει το Κέντρο,
στστ) εισηγείται στη Σύγκλητο προς έγκριση τον Κανονισμό του Κ.Ε.Ε.,
ζζ) εισηγείται στη Σύγκλητο προς έγκριση την ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του Κ.Ε.Ε., η οποία αφού εγκριθεί κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
ηη) ορίζει ομάδες για την εσωτερική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου,
θθ) εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Κ.Ε.Ε. για τις εκπαιδευτικές και λοιπές λειτουργικές του ανάγκες.

4. Ο Πρόεδρος έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) συγκαλεί το Συμβούλιο και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη,
β) επιβλέπει την εφαρμογή της πολιτικής του Κέντρου και την τήρηση του Κανονισμού του,
γ) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου,
ε) υπογράφει τα απονεμόμενα από το Κ.Ε.Ε. πιστοποιητικά,
στ) συνυπογράφει με τον οικείο Διευθυντή, ύστερα από έγκριση του Συμβουλίου, τις συμβάσεις προσωπικού, τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, μέσα στο πλαίσιο των εγκεκριμένων από τη Σύγκλητο πιστώσεων,

5. Ο Διευθυντής εκάστου προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης επιλέγεται από τη Σύγκλητο ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου, για τετραετή θητεία, είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος, και απαλλάσσεται μέρους των διδακτικών του καθηκόντων έπειτα από απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. της ανώτερης βαθμίδας, εκ των τακτικών μελών του Συμβουλίου της υποπερίπτ.  ββ΄ της περίπτ.  α΄ της παρ. 3.  Ο Διευθυντής έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) εισηγείται στο Συμβούλιο το πρόγραμμα σπουδών και είναι αρμόδιος για την υλοποίησή του,
β) εισηγείται στο Συμβούλιο σχέδια για την αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών,
γ) εισηγείται στο Συμβούλιο την ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του Κ.Ε.Ε. έκαστος Διευθυντής ως προς το διετές πρόγραμμα εκπαίδευσης αρμοδιότητάς του,
δ) είναι εισηγητής των θεμάτων ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου ως προς το διετές πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης αρμοδιότητάς του,
ε) εισηγείται στο Συμβούλιο για τη σύναψη συμβάσεων προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Κ.Ε.Ε. για τις εκπαιδευτικές και λοιπές λειτουργικές του ανάγκες ως προς το διετές πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης αρμοδιότητάς του,
στ) συνυπογράφει με τον Πρόεδρο του Κ.Ε.Ε., ύστερα από έγκριση του Συμβουλίου, τις συμβάσεις προσωπικού, τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών της περιπτ. ε΄, μέσα στο πλαίσιο των εγκεκριμένων από τη Σύγκλητο πιστώσεων,
ζ) ορίζει, όπου απαιτείται, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου, τις επιτροπές επιλογής εκπαιδευομένων, ως προς το διετές πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης αρμοδιότητάς του,
η) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

6. Για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Κ.Ε.Ε. συνιστάται Γραμματεία, η οποία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).

7. Οι πόροι του Κ.Ε.Ε. προέρχονται από:
α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι.,
β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
γ) χρηματοδοτήσεις, δωρεές και κάθε είδους χορηγίες από φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και προς το Κέντρο,
δ) μέρος των πόρων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. και πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος, που μπορεί να διατίθενται ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, για την ανάπτυξη του Κ.Ε.Ε.,
ε) κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

8. Ως διδάσκοντες στα προγράμματα απασχολούνται:
α) μέλη Δ.Ε.Π.,
β) Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. του Ιδρύματος με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από γνώμη της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκουν,
γ) ακαδημαϊκοί υπότροφοι της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), επιστημονικούς και εργαστηριακούς συνεργάτες του άρθρου 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173),
δ) προσωπικό με ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός έως τριών διδακτικών ετών, πλήρους η μερικής απασχόλησης. Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου γίνεται από τη Σύγκλητο, ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου του Κ.Ε.Ε.. Το προσωπικό της παρούσας περίπτωσης λαμβάνει αμοιβή ωρομίσθιου, υπολογιζόμενη κατ’ αναλογία των αποδοχών εκπαιδευτικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, άλλως αν πρόκειται για εκπαιδευτές ενηλίκων της περιπτ. γ΄ της παρ. 14 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), την αμοιβή που κάθε φορά ορίζεται για αυτούς.
Οι συμβάσεις που συνάπτονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν υπάγονται στις διατάξεις των Κεφαλαίων A΄, Β΄ και Γ΄ του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), αλλά υπάγονται στις εξαιρέσεις της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄280). Τα κριτήρια επιλογής των διδασκόντων ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.Ε..

9. Η φοίτηση παρέχεται δωρεάν. Οι εκπαιδευόμενοι επιλέγονται στο πρόγραμμα βάσει του βαθμού του απολυτηρίου από το ΕΠΑ.Λ.. Επιπλέον κριτήρια μπορεί να ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.Ε. Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης, συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών ωρών σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, πλέον πρακτικής άσκησης συνολικής διάρκειας 960 ωρών, που μπορεί να πραγματοποιείται παράλληλα με τη φοίτηση, μετά την ολοκλήρωση του δευτέρου εξαμήνου. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να πραγματοποιούν την πρακτική άσκηση σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και δημόσιες υπηρεσίες, με ευθύνη του Α.Ε.Ι. στο οποίο φοιτούν, υπό την εποπτεία του Διευθυντή προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης, ο οποίος παρακολουθεί την παρουσία του εκπαιδευόμενου, τη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας του ασκούμενου, διενεργεί επιτόπιους ελέγχους στην επιχείρηση και τηρεί ατομικό φάκελο πρακτικής άσκησης με τις σχετικές μηνιαίες εκθέσεις προόδου. Οι εκπαιδευόμενοι που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 από την υποχρέωση πρακτικής άσκησης. Η πρακτική άσκηση μπορεί σε όλες τις περιπτώσεις να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

10. Το πρόγραμμα σπουδών κάθε προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου και περιέχει τους τίτλους των μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο, τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων, λεπτομέρειες για το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης. Περιέχει, επίσης, το επαγγελματικό προφίλ, τα μαθησιακά αποτελέσματα (γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες) και τα προσόντα που αποκτώνται από το σύνολο του προγράμματος σπουδών, καθώς και από κάθε επί μέρους μάθημα ή εκπαιδευτική δραστηριότητα ή πρακτική άσκηση που περιλαμβάνεται σε αυτό. Για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών κάθε προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά επαγγελματικά περιγράμματα που πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 3 του ν. 3369/2005 (Α΄171), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον υπάρχουν, άλλως τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα.

11. Τα μαθήματα διεξάγονται σε χώρους του οικείου Α.Ε.Ι., καθώς και σε κτίρια σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μόνο απογευματινές ώρες, ή άλλα κτίρια, που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, και μπορεί να παραχωρούνται για το σκοπό αυτό στο οικείο Α.Ε.Ι..

12. Για τους εκπαιδευόμενους η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις που απαιτούνται για την Πρακτική Άσκηση, εφόσον οι σπουδαστές δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, γίνονται δωρεάν από δημόσια νοσοκομεία ή από ιατρούς συμβεβλημένους με το Δημόσιο ή με φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 3232/2004, μόνο σε για την περίπτωση ατυχήματος στους χώρους εργασίας κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της Πρα¬κτικής Άσκησης.

13. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμονται διπλώματα επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Επιπλέον, μπορούν να συνδέονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό, τα μαθησιακά αποτελέσματα με μονάδες του European Credit System for Vocational and Education and Training – ECVET που περιγράφεται στη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009 για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού συστήματος πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

14. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου του Κέντρου, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Κανονισμός του Κέντρου, όπου ρυθμίζoνται ιδίως:
α) θέματα που αφορούν στην οργάνωση, στη λειτουργία και στη διοίκηση του Κ.Ε.Ε. και δεν προβλέπονται από τον παρόντα νόμο,
β) Επιπλέον κριτήρια επιλογής εκπαιδευόμενων πέραν του βαθμού απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ., όπως ιδίως η εργασιακή εμπειρία και κοινωνικά κριτήρια.
γ) η διαδικασία και ο τρόπος εγγραφών, θέματα που αφορούν στην οργάνωση των σπουδών, στην έναρξη και λήξη του εκπαιδευτικού έτους, στον καθορισμό των διακοπών και αργιών, του ανώτατου ορίου απουσιών, καθώς και κάθε θέμα που αφορά στη φοίτηση και στην πρακτική άσκηση,
δ) ειδικότερες προϋποθέσεις και επιπλέον κριτήρια επιλογής των διδασκόντων,
ε) υποχρεώσεις και δικαιώματα εκπαιδευόμενων, θέματα που αφορούν στα πειθαρχικά παραπτώματα και στις ποινές που επιβάλλονται στους εκπαιδευόμενους, καθώς και στα αρμόδια όργανα και στη διαδικασία για την επιβολή τους,
στ) οι διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης των δομών και των εκπαιδευόμενων,
ζ) τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτών, καθώς και η διαδικασία αξιολόγησής τους,
η) θέματα που αφορούν στα πειθαρχικά παραπτώματα και στις ποινές που επιβάλλονται στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, καθώς και στα αρμόδια όργανα και στη διαδικασία για την επιβολή τους. Μέχρι να ρυθμιστούν με τον Κανονισμό τα θέματα του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζονται αναλογικά οι κείμενες πειθαρχικές διατάξεις για προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

15. Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους το Συμβούλιο συντάσσει, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, ετήσια έκθεση απολογισμού έργου, την οποία κοινοποιεί αμελλητί προς έγκριση στη Σύγκλητο και, αφού εγκριθεί, στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το Κ.Ε.Ε. υπόκειται τουλάχιστον ανά διετία, σε διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης διασφάλισης της ποιότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του. Η εξωτερική αξιολόγηση και η πιστοποίηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών ή επιμορφωτικών προγραμμάτων του Κ.Ε.Ε., πραγματοποιείται από την Α.ΔΙ.Π., σύμφωνα με την υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4009/ 2011.

16. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα που αντιστοιχούν στους τίτλους του παρόντος άρθρου, αν δεν έχει ήδη εκδοθεί σχετικό προεδρικό διάταγμα για τη συγκεκριμένη ειδικότητα, δυνάμει της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 3879/2010.

17. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να καθορίζονται λεπτομέρειες για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης και κάθε άλλο λεπτομερειακό θέμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση και έρευνα

Άρθρο 9
Αναγνώριση προϋπηρεσίας

1. Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν. 4452/2017 τροποποιείται ως εξής:
«3. Κατά τη σύναψη των συμβάσεων εργασίας των προηγούμενων παραγράφων αναγνωρίζεται μισθολογικά ως προϋπηρεσία, έπειτα από την υποβολή σχετικής αίτησης από τον εργαζόμενο,  η προηγούμενη απασχόληση του στον Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός καθορίζεται με την διάταξη της παραγράφου 1 άρθρου 7 ν. 4354/2015, καθώς και  στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στους επίσημους θεσμούς και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει σύμβασης έργου , κατά παρέκκλιση της διάταξης του άρθρου 11 του ν 4354/2015. Στην περίπτωση αυτή η αναγνωριζόμενη προϋπηρεσία δεν μπορεί να υπερβεί τα επτά έτη ενώ το έργο που έχει υλοποιήσει ο αιτούμενος την αναγνώριση, βάσει των συμβάσεων έργου που επικαλείται, θα πρέπει να είναι συναφές με τα καθήκοντα που αναλαμβάνει βάσει της σύμβασης εργασίας που συνάπτει. Ως αρμόδιο όργανο για να εξετάσει εάν συντρέχουν  οι προϋποθέσεις για να αναγνωριστεί η αιτούμενη προϋπηρεσία ορίζεται η Επιτροπή Ερευνών του οικείου Α.Ε.Ι. ή το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου ερευνητικού φορέα».

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 133 παράγραφος του ν. 4472/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύει καθώς και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου. Για τους Ερευνητές και τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, εφόσον οι τίτλοι σπουδών που αυτά παρέχουν αναγνωρίζονται από το αρμόδιο για το σκοπό αυτό όργανο ως ακαδημαϊκά ισότιμοι με αυτούς των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και το ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα του εξωτερικού καθώς και  ο χρόνος υποτροφίας, εφόσον οδήγησε στη λήψη διδακτορικού διπλώματος. Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών».

3. Για την κάλυψη της θέσης του Προϊσταμένου της Μονάδας Διοικητικής Υποστήριξης (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. του άρθρου 47 του ν. 4485/2017 και των προϊσταμένων των επιμέρους οργανικών μονάδων της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., η άσκηση καθηκόντων Προϊστάμενου ή Αναπληρωτή Προϊσταμένου των Γραμματειών των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), οι οποίοι ορίστηκαν από την Επιτροπή Ερευνών σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ 679/1996 (Β’ 826) ισοδυναμεί με άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης και η άσκηση καθηκόντων των επιμέρους μονάδων της Γραμματείας του Ε.Λ.Κ.Ε. ισοδυναμεί με άσκηση καθηκόντων προϊσταμένων Τμημάτων.

Άρθρο 10
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Η χρήση γης του αγροτεμαχίου και των κτιρίων που παραχωρήθηκαν και χρησιμοποιούνται από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος δυνάμει της με αριθμ. πρωτ. 1255/67091/09.06.2016 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ορίζεται ως τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 περ. Β αριθ. 12 του π.δ. 23.2/6.3.1987 "Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης" (ΦΕΚ Δ΄ 166), κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου.

Άρθρο 11
Οικονομικά των Ερευνητικών Κέντρων και των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι.

1. Οι  παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 56 του ν. 4485/2017 αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων προϋπολογισμού έργου ή προγράμματος απαιτείται έγγραφο τεκμηριωμένο αίτημα του Επιστημονικού Υπεύθυνου προς τον ΠΜΟΔΥ, σύμφωνα με το άρθρο 62.
3. Για την πληρωμή δαπανών του έργου ή προγράμματος, απαιτείται η αποστολή αιτήματος πληρωμής από τον επιστημονικό υπεύθυνο συνοδευόμενο με τα σχετικά δικαιολογητικά προς τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την πληρωμή των σχετικών δαπανών.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 62 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στο άρθρο 4 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
5. Ειδικά, για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων του προϋπολογισμού των Ε.Λ.Κ.Ε.:
α. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δύναται να εκδίδεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάληψης εκτέλεσης του έργου από τον Ε.Λ.Κ.Ε. για το σύνολο ή μέρος των πιστώσεων του έργου ανά έτος, συνοδευόμενη από αναλυτική κατάσταση κατανομής τους ανά δαπάνη, κατηγορία δαπάνης και λογαριασμό.
β. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται μόνο για δαπάνες ίσες ή ανώτερες των 1.000 ευρώ.
γ. Σε κάθε περίπτωση, της έκδοσής της προηγείται τεκμηριωμένο αίτημα του επιστημονικού υπευθύνου σε συνέχεια: i) της έκδοσης απόφασης αποδοχής της διαχείρισης της Επιτροπής, η οποία επέχει θέση απόφασης έγκρισης του συνόλου των δαπανών του έργου  και ii) της ένταξης του προϋπολογισμού του έργου στον προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε. ή και την τροποποίηση αυτού.
δ. Σε περίπτωση δαπάνης που αφορά προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών η οποία εκτελείται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, το αίτημα ανάληψης υποχρέωσης υποβάλλεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο ταυτόχρονα με το αίτημα απευθείας ανάθεσης και, στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2γ του άρθρου 66 του ν. 4485/2017.
ε. Αν υπάρχει διαθέσιμη πίστωση, αλλά δεν συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις παροχής της βεβαίωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος, η διαφωνία αυτή γνωστοποιείται εγγράφως στην Επιτροπή Ερευνών. Αν προκύψει διάσταση απόψεων μεταξύ της Επιτροπής Ερευνών και του ΠΟΥ, εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης γ` της παρ. 1 του άρθρου 4. Στην περίπτωση αυτή ο ΠΜΟΔΥ του Ε.Λ.Κ.Ε. κοινοποιεί τη διαφωνία του στην Σύγκλητο του Α.Ε.Ι..
στ. Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους δεσμεύονται στον προϋπολογισμό του οικείου Ε.Λ.Κ.Ε., πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 3, στο πλαίσιο εγκεκριμένου έργου του Ε.Λ.Κ.Ε., πιστώσεις που αφορούν σε δεσμευμένες πιστώσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους χωρίς να απαιτείται να εκκρεμεί σχετική υποχρέωση.».
3. Στην περίπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4485/2017 η φράση «ανά κατηγορία» διαγράφεται.
4. Η περίπτ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για δαπάνη που αφορά προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που εκτελείται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, το τεκμηριωμένο αίτημα του επιστημονικού υπευθύνου συνοδεύεται από απόδειξη έρευνας αγοράς και η απόφαση απευθείας ανάθεσης έπεται της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για δαπάνη ίση ή κατώτερη του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., δεν απαιτείται έρευνας αγοράς. Οι αποφάσεις απευθείας ανάθεσης και τα τεκμηριωμένα αιτήματα καταχωρούνται στο ΚΗΜΔΗΣ για αξία μεγαλύτερη ή ίση του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.».
5. Στην παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4485/2017 προστίθεται στοιχείo ζ΄ ως εξής:
«ζ. εκδίδει τις αποφάσεις απευθείας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων για αξία ίση ή μικρότερη του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.».
6. α. Το άρθρο 62 του ν. 4485/2017 αρχίζει και ισχύει από 1.7.2018. Έως τότε για δαπάνες που διενεργούνται σε βάρος του προϋπολογισμού των ΕΛΚΕ, των ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων και των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων δεν απαιτείται έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και η έλλειψη αυτή δεν καθιστά τις ανωτέρω δαπάνες μη κανονικές.
β. Η υπουργική απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4485/2017 αρχίζει και ισχύει από 1.7.2018. Έως τότε η διαδικασία και ο τρόπος ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και εξόφλησης των δαπανών των Ε.Λ.Κ.Ε. των ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων και των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες έως την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 διατάξεις.  
7.α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 87 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Δαπάνες των Ε.Λ.Κ.Ε., των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.) που διενεργήθηκαν και εξοφλήθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά παρέκκλιση των διατάξεων που προβλέπονται στο ν. 4270/ 2014, το π.δ. 113/2010 και το π.δ. 80/2016, εφόσον έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις κοινές υπουργικές αποφάσεις 679/1996, 5439/1985 και 120/1/ 837/1988 ή από τις ισχύουσες διατάξεις για τα ν.π.ι.δ. είναι νόμιμες και δεν αναζητούνται ευθύνες από τα αρμόδια όργανα».
β. Η παράγραφος 6 του άρθρου 87 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Τα άρθρα 60 και 61 του παρόντος αφορούν τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 και μετά. Έως τότε, και για τα αντικείμενα που ρυθμίζουν τα άρθρα αυτά, ισχύουν οι κοινές υπουργικές αποφάσεις 679/1996, 5439/1985 και 120/1/837/1988 ή οι ισχύουσες διατάξεις για τα ν.π.ι.δ.. Για δαπάνες που διενεργούνται σε βάρος του τρέχοντος προϋπολογισμού δεν απαιτείται έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και η έλλειψη αυτή δεν καθιστά τις ανωτέρω δαπάνες μη κανονικές. Ομοίως, από την 1η.1.2018 αρχίζουν και ισχύουν και τα άρθρα 57 παράγραφος 2, 58 και 59 παράγραφος 4. Έως τότε, για τα ζητήματα που τα εν λόγω άρθρα ρυθμίζουν ισχύουν αναλόγως οι ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις ή οι ισχύουσες διατάξεις για τα ν.π.ι.δ..  
8. Στα Α.Ε.Ι. τα οποία διοικούνται από Διοικούσα Επιτροπή, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. ασκούνται από την Διοικούσα Επιτροπή του Α.Ε.Ι..
9. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 87 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114) προστίθενται τα κάτωθι εδάφια:

«Ως Σύγκλητος νοείται η Γενική Συνέλευση της Ε.Σ.Δ.Υ. (άρθρο 22 παρ. 4 του ν. 4452/2017), ως Πρύτανης ο Κοσμήτορας της Ε.Σ.Δ.Υ. και ως μέλη Δ.Ε.Π. τα μέλη της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης. Η Επιτροπή Ερευνών της Ε.Σ.Δ.Υ. είναι πενταμελής, αποτελείται από μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ορίζει η τελευταία και συγκροτείται με διαπιστωτική πράξη του Κοσμήτορα, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά όσων προβλέπονται στα άρθρα 50 έως 68. Έως την συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης, οι αρμοδιότητες της Συγκλήτου ασκούνται από τον Σύλλογο των Καθηγητών (π.δ. 1233/1981), ο οποίος ορίζει τα μέλη της Επιτροπής Ερευνών».

Άρθρο 12
Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα

1. Τα υφιστάμενα και λειτουργούντα κατά την 31.12.2017 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) των Α.Ε.Ι. συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι την 31.12.2019, ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες αξιολόγησής τους, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

2. Η αξιολόγηση διενεργείται από  Επιτροπή Πιστοποίησης που συγκροτείται, σύμφωνα με το άρθρο 70 του ν. 4009/2011, για την αξιολόγηση του οικείου Α.Ε.Ι.. Η αξιολόγηση δύναται να συνδυάζεται και να συμπίπτει χρονικά με την αντίστοιχη διενεργούμενη αξιολόγηση του Α.Ε.Ι. με το οποίο συνδέεται το Ε.Π.Ι..

3. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης, τα Ε.Π.Ι. αξιολογούνται εντός του πρώτου εξαμήνου κάθε τετάρτου έτους από την προηγούμενη αξιολόγηση.

4. α. Οι τομείς με βάση τους οποίους αξιολογείται η λειτουργία του Ε.Π.Ι. είναι τα επιστημονικά του επιτεύγματα, η εθνική και διεθνής παρουσία και αναγνώριση του έργου του, η διάδοση και εμπορική χρήση των αποτελεσμάτων της έρευνας που διενεργείται σε αυτό, η οικονομική βιωσιμότητά του και η επιλογή στρατηγικής του.
β. Κριτήρια αξιολόγησης του ΕΠΙ αποτελούν ιδίως η επιτυχής ολοκλήρωση των ερευνητικών προγραμμάτων που έχουν διενεργηθεί στο Ε.Π.Ι., η αναγνωρισιμότητα της έρευνας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, οι ερευνητικές συνεργασίες και διακρίσεις, η εμπορική χρήση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου, τα έσοδά του από τις άδειες χρήσης και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, η απορρόφηση κονδυλίων ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων, η χρηματοοικονομική διαχείριση και τα αποτελέσματα διαχειριστικών και λοιπών ελέγχων που έχουν διεξαχθεί στο Ε.Π.Ι., οι υποδομές και το προσωπικό των Ε.Π.Ι., τα οικονομικά τους στοιχεία, η βιωσιμότητα και η εν γένει επίτευξη του στρατηγικού σχεδιασμού που έχει θέσει κάθε Ινστιτούτο. Τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης και η βαρύτητα κάθε κριτηρίου, η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την αξιολόγηση καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, η οποία εκδίδεται εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Τα Ε.Π.Ι. που δεν θα αξιολογηθούν επιτυχώς καθώς και όσα δεν περατώσουν τις διαδικασίες αξιολόγησης εντός των ανωτέρω προθεσμιών, συγχωνεύονται δι’ απορροφήσεως με τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των οικείων Ιδρυμάτων, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στην περίπτωση αυτή, οι Ε.Λ.Κ.Ε. υποκαθίστανται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις των απορροφούμενων Ε.Π.Ι. και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε δίκες των απορροφούμενων νομικών προσώπων συνεχίζονται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. που προβλέπεται χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους, λόγω της συγχώνευσης. Τα απορροφούμενα νομικά πρόσωπα λύονται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση. Τα απορροφούμενα νομικά πρόσωπα μεταβιβάζουν το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) στον Ε.Λ.Κ.Ε., ο οποίος καθίσταται αποκλειστικός κύριος, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας, καθώς και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου των απορροφούμενων νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των κειμένων διατάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών. Το με κάθε σχέση εργασίας προσωπικό των ανωτέρω νομικών προσώπων μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στον Ε.Λ.Κ.Ε., διατηρώντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σχέση εργασίας που ισχύουν κατά το χρόνο συγχώνευσης.

Άρθρο 13
Ρυθμίσεις για την Έρευνα

1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4310/2014 (Α 258), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Στους φορείς της παρούσας υπάγονται και οι ακόλουθοι φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την επιστημονική έρευνα που διεξάγουν:
α) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.
β) το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών.
Οι φορείς του προηγούμενου εδαφίου έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα χρηματοδότησης της ΓΓΕΤ τα οποία προκηρύσσονται για τους φορείς του άρθρου 13Α».

2. Στο άρθρο 13Α του ν. 4310/2014 προστίθεται παράγραφος Γ. ως εξής:
«Γ. Τα ερευνητικά Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), που εποπτεύονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος ως προς:
- τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις πρόσληψης και εξέλιξης του ερευνητικού προσωπικού, καθώς και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτού,
- τους Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα Επιστημονικά Συμβούλια των Ινστιτούτων και
- την ανάληψη και τη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων/ έργων.
Ως προς τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ειδικού θεσμικού τους πλαισίου.
Στα εν λόγω ερευνητικά Ινστιτούτα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 2, 43 παρ. 1 και 3, 44 παρ. 3 και 49 παρ. 2 και 7 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

3. Η παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4386/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η προθεσμία των έξι (6) μηνών της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4310/2014 παρατείνεται έως τις 31.12.2018.».

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  εγκρίνεται ο Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης των κονδυλίων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.). Στον Οδηγό εξειδικεύεται η δομή και λειτουργία του Ε.Λ.Κ.Ε., οι ειδικότερες διαδικασίες οικονομικής διαχείρισης των έργων, οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των επιστημονικών υπευθύνων και του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εύρυθμη λειτουργία των Ε.Λ.Κ.Ε. και των προγραμμάτων/έργων που αυτός διαχειρίζεται.

5. Στη διυπουργική Επιτροπή Μετεγκατάστασης Οργανισμών Ελληνικού (ΕΜΟΕ) της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 4062/2012 (Α’ 70) συμμετέχει και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

6. Δαπάνες υποτροφίας που πραγματοποιήθηκαν από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι. στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες» και αφορούν στο διάστημα από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Χορήγησης Υποτροφίας έως και την απόφαση έγκρισης του έργου από τις Επιτροπές Ερευνών των ΕΛΚΕ είναι νόμιμες και κανονικές, υπό τον όρο ότι κατά τα λοιπά έχουν τηρηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες που ορίζονται στο ν. 4485/2017.

7. Η παράγραφος 10 της περ. Α του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (Ι.Μ.Β.Β.).
β. Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (Ι.Ε.Χ.ΜΗ.).
γ. Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (Ι.Η.Δ.Λ.).
δ. Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Ι.Μ.Σ.).
ε. Ινστιτούτο Πληροφορικής (Ι.Π.).
στ. Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (Ι.Υ.Μ.).
ζ. Ινστιτούτο Αστροφυσικής (Ι.Α.)».

8. Η παράγραφος 6 της περ. Α του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών.
β. Ινστιτούτο Πολιτικών Ερευνών».

9. Η παράγραφος 7 του άρθρου 8 του ν. 4429/2016 (Α’ 199) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος μπορεί κατά τη διάρκεια της θητείας του να παυθεί από τα καθήκοντά του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του ή για δραστηριότητες ασυμβίβαστες ή για πράξεις απάδουσες προς την ιδιότητα του μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος».

10. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 50 του ν. 4485/2017 προστίθεται η ακόλουθη φράση:
«Στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) ο επιστημονικός υπεύθυνος μπορεί να είναι μέλος του διοικητικού προσωπικού (μονίμου ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) εφόσον κατέχει πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης».

11. Μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού μπορούν να μεταταγούν σε θέσεις Ειδικού Επιστημονικού – Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Ε.Τ.Π.) της παραγράφου 7 του άρθρου 18 του ν. 4310/2014 των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Κέντρων του Άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης και της δαπάνης της μισθοδοσίας τους και σύστασης της θέσης στο οικείο Ερευνητικό Κέντρο, εφόσον σωρευτικά:
α) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει το ερευνητικό κέντρο,
β) έχουν δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, σχετικό με τα αντικείμενα αυτά και
γ) έχουν μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος αποδεδειγμένα επιτελέσει για τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκά έτη σε ελληνικό Α.Ε.Ι ή ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής σχετικό με τα αντικείμενα της περίπτωσης Α' επιστημονικό/εφαρμοσμένο/ερευνητικό έργο και συγκεκριμένα έχουν εκπαιδευτική εμπειρία ή εμπειρία σε εργαστηριακό - εφαρμοσμένο - διδακτικό έργο ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό/ερευνητικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή έχουν τουλάχιστον διετή σχετική εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή συνδυασμό των ανωτέρω.
Για την μετάταξη απαιτείται:
α) αίτηση του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού που υποβάλλεται στην υπηρεσία στην οποία ανήκει και στο οικείο Ερευνητικό Κέντρο έως την 31 η Μαρτίου κάθε έτους, και αφορά το επόμενο της ημερομηνίας υποβολής διδακτικό έτος αντίστοιχα.
β) Έγκριση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο εκπαιδευτικός.
γ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου, ύστερα από σχετική εισήγηση τριμελούς επιτροπής, τα μέλη της οποίας έχουν συναφές προς τη θέση γνωστικό αντικείμενο και η οποία αποτελείται από δύο Ερευνητές και ένα μέλος της κατηγορίας Ε.Ε.Τ.Π. ανά περίπτωση, που ορίζονται από το ΕΣΙ του αντίστοιχου Ινστιτούτου. Για την ανωτέρω απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη της τις ανάγκες του ερευνητικού κέντρου στα γνωστικά αντικείμενα που αυτό θεραπεύει. Αν υποβληθούν περισσότερες από μια αιτήσεις για το ίδιο γνωστικό αντικείμενο με την απόφασή της η Συνέλευση θα προβαίνει σε αξιο¬λογική κατάταξη των υποψηφίων. Προϋπόθεση για την έγκριση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο εκπαιδευτικός είναι η προηγούμενη της έγκρισης απόφαση του Διοικητού Συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου.
Η μετάταξη του εκπαιδευτικού σε θέση των ανωτέρω κατηγοριών Ε.Ε.Τ.Π διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ένταξη του εκπαιδευτικού σε θέση Ε.Ε.Τ.Π στο ερευνητικό κέντρο διενεργείται με διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Ερευνητικού Κέντρου, η οποία εκδίδεται το αργότερο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών. Το προσωπικό που μετατάσσεται διέπεται από τις διατάξεις περί βαθμολογικών προαγωγών και μισθολογικής εξέλιξης των Ε.Ε.Τ.Π του Ερευνητικού Κέντρου. Για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των μετατασσομένων εκπαιδευτικών αναγνωρίζεται ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας στο Δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Η μετάταξη μπορεί να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από προηγούμενη μετάταξη του αιτούντος εκπαιδευτικού σε άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης ή του χρόνου διορισμού του.

13. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του αρ. 12 ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με την ίδια απόφαση ο ως άνω Υπουργός ορίζει τον αριθμό των μελών των ΤΕΣ, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη τους καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη συγκρότηση και τη λειτουργία τους. Δεν απαιτείται ο αριθμός των μελών να είναι ίδιος για όλα τα ΤΕΣ. Σε κάθε περίπτωση, τα τακτικά μέλη τους των ΤΕΣ δεν μπορεί να είναι λιγότερα από δέκα (10)».

Άρθρο 14
Ρυθμίσεις για τα Α.Ε.Ι.

Για την εφαρμογή του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (Α’ 205) σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ισχύουν, τηρουμένων των λοιπών προβλέψεων του ανωτέρω άρθρου, τα ακόλουθα:

α) Στη διαδικασία επιλογής των προσώπων δύνανται να συμμετέχουν και αλλοδαποί, υπήκοοι τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής που τους παρέχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Η προϋπόθεση της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2431/1996 (Α’ 175) λογίζεται ότι πληρούται και στις περιπτώσεις που ο αλλοδαπός αποδεικνύει εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην Ελλάδα, εντός των τελευταίων έξι (6) ετών πριν την υποβολή της αίτησης.

β) Κατ’ εξαίρεση της παρ. 11Α του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α’ 28):
i) η ανεργία μοριοδοτείται με διακόσιες (200) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τέσσερις (4) συνεχείς μήνες ανεργίας και μόνον εφόσον κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης είναι άνεργος ο υποψήφιος,
ii) η εργασιακή εμπειρία μοριοδοτείται με δέκα (10) μονάδες ανά μήνα, για συνολική εμπειρία μέχρι εκατόν είκοσι (120) μήνες, εφόσον είναι ομοειδής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Άρθρο 15
Οφειλές καθηγητών σε Ε.Λ.Κ.Ε. Α.Ε.Ι.

Η παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«3.α. Οι αμοιβές των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης της περίπτωσης α` της προηγούμενης παραγράφου εισπράττονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ιδρύματος όπου υπηρετούν και υπόκεινται σε παρακράτηση πέντε τοις εκατό (5%) επί του ακαθάριστου ποσού. Η ανωτέρω παρακράτηση αποτελεί πόρο του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι..

β. Οι καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης υποχρεούνται να αποδίδουν στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι., όπου υπηρετούν, ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος που υπάγεται στην περίπτωση θ` της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Το ανωτέρω αποδιδόμενο ποσό αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Η παράλειψη εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με την περίπτωση στ` της παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 160/2008 (Α` 220).

γ. Για τους καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης, οι οποίοι ασκούν ή ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα ατομικά και δεν έχουν αποδώσει στον Ε.Λ.Κ.Ε. το οφειλόμενο ποσό, ο Ε.Λ.Κ.Ε. εκδίδει πράξη επιβολής των οφειλόμενων για κάθε οικονομικό έτος, για το οποίο υπήρχε υποχρέωση απόδοσης. Οι πράξεις επιβολής των οφειλόμενων μπορούν, κατόπιν αίτησης του καθηγητή, να προβλέπουν τη ρύθμιση της καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε μηνιαίες δόσεις. Ο μέγιστος αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το λόγο του συνολικού οφειλόμενου ποσού προς το 1/10 του ακαθάριστου μηνιαίου εισοδήματος του τελευταίου οικονομικού έτους. Σε περίπτωση που ο αριθμός των δόσεων είναι μεγαλύτερος του αριθμού των υπολειπόμενων μηνών μέχρι την αφυπηρέτηση του υπόχρεου, ο μέγιστος αριθμός των δόσεων θα ισούται με τον ως άνω αριθμό υπολειπόμενων μηνών. Για τους αφυπηρετήσαντες καθηγητές, ο μέγιστος αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να  υπερβαίνει το λόγο του συνολικού οφειλόμενου ποσού προς το 1/12 του ακαθάριστου μηνιαίου εισοδήματος του τελευταίου οικονομικού έτους. Σε περίπτωση παράλειψης ή πλημμελούς εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης, ο Ε.Λ.Κ.Ε. εκδίδει πράξης επιβολής για τα οφειλόμενα των υπολειπόμενων μηνών.

δ. Τα ποσά που οφείλονται, σύμφωνα με το εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2817/2000, την περίπτωση στ΄ του άρθρου 59 του ν. 4009/2011, του άρθρου 18 του ν. 4283/2014, του άρθρου 24 του ν. 4386/2016, από τους καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε ατομικώς είτε μέσω εταιρείας, παραγράφονται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, με την πάροδο πενταετίας από το τέλος του οικονομικού έτους το εντός του οποίου γεννήθηκε η οφειλή. Τα εν λόγω ποσά που οφείλονται στους Ε.Λ.Κ.Ε. εισπράττονται και διεκδικούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. Για τον προσδιορισμό του οφειλόμενου ως άνω ποσού οι Ε.Λ.Κ.Ε. μπορούν να απευθύνονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., η οποία υποχρεούται να παρέχει κάθε αναγκαίο στοιχείο σχετικό με το ύψος των εισοδημάτων των υπόχρεων από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά τα κρίσιμα έτη. Οι Επιτροπές Ερευνών των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. οφείλουν να προβούν στην έκδοση και κοινοποίηση πράξεων επιβολής των οφειλόμενων κρατήσεων σε βάρος των υπόχρεων για το τρέχον και τα παρελθόντα οικονομικά έτη, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης της επόμενης παραγράφου, διαφορετικά υπέχουν ευθύνη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για το χρονικό διάστημα που αφορά τη θητεία τους. Σε περίπτωση κατά την οποία έχουν ζητηθεί στοιχεία από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. η προθεσμία αρχίζει από την περιέλευση των στοιχείων στους Ε.Λ.Κ.Ε..

ε. Οι οφειλές Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων μελών εταιρειών, οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δυνάμει των ως άνω διατάξεων, υπόκεινται σε περαίωση. Η περαίωση πραγματοποιείται εφόσον υποβληθεί αίτηση περαίωσης στον οικείο Ε.Λ.Κ.Ε. εντός έξι (6) μηνών από τη βεβαίωση των σχετικών οφειλών. Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί για τη συντέλεση της περαίωσης ανέρχεται στο είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής οφειλής που βεβαιώνεται επί του καθαρού εισοδήματος.
στ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης ή συμψηφισμού του ποσού που περιέρχεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, ο τρόπος και το είδος ρύθμισης της οφειλής, ο αριθμός και το είδος των ρυθμιζόμενων δόσεων, η διαδικασία είσπραξης παλαιότερων οφειλών, η διαδικασία περαίωσης καθώς, και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Επιτροπές Ηθικής της Έρευνας

Άρθρο 16
Σύσταση - Σκοπός

1. Συστήνεται και λειτουργεί σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) και σε κάθε ερευνητικό και τεχνολογικό κέντρο του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014  (εφεξής, ερευνητικό φορέα) Επιτροπή Ηθικής της Έρευνας (εφεξής, Ε.Η.Ε.).

2. Σκοπός των Ε.Η.Ε. είναι να παρέχουν εγγύηση αξιοπιστίας σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στα Α.Ε.Ι. και στους ερευνητικούς φορείς. Οι Ε.Η.Ε. ελέγχουν κατά πόσον ένα ερευνητικό έργο, πέραν της επιστημονικής του επάρκειας, διενεργείται με σεβασμό στην αξία των ανθρώπινων όντων και την αυτονομία των συμμετεχόντων προσώπων, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και στην ευζωία των ζώων και την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Οι Επιτροπές ελέγχουν επίσης την τήρηση των γενικά παραδεδεγμένων αρχών της ακεραιότητας της έρευνας και των κριτηρίων της ορθής επιστημονικής πρακτικής.

Άρθρο 17
Σύνθεση - θητεία

1. Οι Ε.Η.Ε. αποτελούνται από πέντε (5) ή από επτά (7) τακτικά μέλη και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά τους.
Για τον ακριβή αριθμό των μελών των Ε.Η.Ε. αποφασίζει η Επιτροπή Ερευνών του Α.Ε.Ι./ Δ.Σ. του ερευνητικού φορέα, ανάλογα με τα γνωστικά αντικείμενα του Ιδρύματος.
Τα μέλη πρέπει να είναι επιστήμονες, με ειδίκευση σε θέματα έρευνας, ηθικής/βιοηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. Ένα τουλάχιστον μέλος πρέπει να έχει ειδίκευση στην ηθική/βιοηθική.
Τουλάχιστον δύο (2) εκ των μελών πρέπει να είναι πρόσωπα εκτός του Α.Ε.Ι./ ερευνητικού φορέα.
Τα γνωστικά αντικείμενα των μελών θα πρέπει να εξασφαλίζουν, κατά το μέτρο του δυνατού, την εκπροσώπηση των γνωστικών αντικειμένων του Ιδρύματος.

2. Τα μέλη των Ε.Η.Ε. επιλέγονται ως εξής:
α. Η Επιτροπή Ερευνών του Α.Ε.Ι./ το ΔΣ. του ερευνητικού φορέα, τρεις (3) μήνες το αργότερο πριν τη λήξη της θητείας κάθε μέλους, καταρτίζει και δημοσιεύει στο διαδικτυακό τόπο του Α.Ε.Ι. / ερευνητικού φορέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων. Στην πρόσκληση προσδιορίζεται ο ακριβής αριθμός των μελών των Ε.Η.Ε. του φορέα, εξειδικεύονται τα προσόντα που πρέπει να έχουν τα μέλη της Ε.Η.Ε., ανάλογα με τα επιστημονικά πεδία του Α.Ε.Ι./ ερευνητικού φορέα. Οι υποψηφιότητες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά.
β. Η Επιτροπή Ερευνών /το Δ.Σ. αξιολογεί τις υποψηφιότητες και αποφασίζει για την σύνθεση της Ε.Η.Ε..
γ. Η Ε.Η.Ε. συγκροτείται με απόφαση του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. / του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ερευνητικού Φορέα. Στην απόφαση συγκρότησης της Ε.Η.Ε. ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.

3. Η διάρκεια της θητείας των μελών των Ε.Η.Ε. είναι τριετής (3ετής), με δυνατότητα ανανέωσης για μια (1) ακόμα φορά.

4. Εάν κάποιο μέλος της Ε.Η.Ε. παραιτηθεί, ελλείψει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παύσει τη θητεία του, αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του από το αναπληρωματικό του μέλος.

Άρθρο 18
Αρμοδιότητες

1. Αρμοδιότητα της Ε.Η.Ε. είναι να διαπιστώνει εάν συγκεκριμένο ερευνητικό έργο που πρόκειται να εκπονηθεί στο Α.Ε.Ι./ερευνητικό φορέα δεν αντιβαίνει στη νομοθεσία και συνάδει με γενικά παραδεδεγμένους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας, τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της.

2. α. Ένα χρηματοδοτούμενο ερευνητικό έργο, και κάθε τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου του, δεν μπορεί να αρχίσει να υλοποιείται στο Α.Ε.Ι. ή τον ερευνητικό φορέα εφόσον δεν έχει προηγουμένως εγκριθεί από την Ε.Η.Ε.
β. Υποβάλλονται προς έγκριση από την Ε.Η.Ε. τα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα που, κατά δήλωση του επιστημονικού υπευθύνου, περιλαμβάνουν έρευνα στον άνθρωπο, σε υλικό που προέρχεται από άνθρωπο (γενετικό υλικό, κύτταρα, ιστοί, προσωπικά δεδομένα, κλπ.), σε ζώα ή στο περιβάλλον (φυσικό και πολιτιστικό).
γ. Πέραν των ερευνητικών έργων της περ. β΄, είναι δυνατόν, ύστερα από αίτηση ενδιαφερομένου προσώπου ή κατόπιν καταγγελίας, η Ε.Η.Ε. να εξετάσει επίσης, και άλλο ερευνητικό έργο. Η Ε.Η.Ε. δύναται επίσης να γνωματεύσει για θέματα ηθικής και δεοντολογίας που αφορούν άρθρο προς δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό ή υπό εκπόνηση διπλωματική εργασία ή διδακτορική διατριβή, μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων προσώπων
δ. Οι αποφάσεις της Ε.Η.Ε. είναι δεσμευτικές για το Α.Ε.Ι. και τον ερευνητικό φορέα.

3. Στις περιπτώσεις που η νομοθεσία προβλέπει έγκριση ή αδειοδότηση του έργου από άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία ή ανεξάρτητη διοικητική Αρχή, η σχετική απόφαση της Ε.Η.Ε. δεν υποκαθιστά την εν λόγω έγκριση/αδειοδότηση.

4. Η Ε.Η.Ε. αξιολογεί την ερευνητική πρόταση και:
α. την εγκρίνει ή
β. προβαίνει σε συστάσεις και εισηγείται την αναθεώρησή της, εφόσον προκύπτουν ηθικά και δεοντολογικά κωλύματα. Οι συστάσεις/εισηγήσεις είναι ειδικά αιτιολογημένες.

5. Η Ε.Η.Ε. μπορεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις από τον επιστημονικό υπεύθυνο του ερευνητικού έργου. Η Ε.Η.Ε. αποφασίζει εντός ευλόγου χρόνου, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες από την κατάθεση της αίτησης και των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων. Σε περίπτωση που, εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος η Ε.Η.Ε. δεν αποφασίσει, η αίτηση θεωρείται εγκεκριμένη.

6. Η Ε.Η.Ε. δύναται να παρακολουθεί την εξέλιξη των ερευνητικών έργων που έχει εγκρίνει. Σε περίπτωση καταγγελίας, η Ε.Η.Ε. αποφασίζει το αργότερο εντός 15 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης καταγγελίας. Εφόσον δεν αποφασίσει θεωρείται ότι έχει απορριφθεί η καταγγελία.

7. Κατά των συστάσεων αναθεώρησης της Ε.Η.Ε., κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει εντός δέκα (10) ημερών, αίτηση θεραπείας ενώπιον της Ε.Η.Ε., καταθέτοντας νέα στοιχεία. Η Ε.Η.Ε. ζητά τη γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, η οποία οφείλει να την διατυπώσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Σε περίπτωση που η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής δεν διατυπώσει γνώμη εντός της προθεσμίας, η Ε.Η.Ε. επανεξετάζει την αίτηση και είτε τη δέχεται, εν όλω ή εν μέρει, είτε την απορρίπτει.

Άρθρο 19
Υποβολή προτάσεων

1. Προκειμένου να εξετασθεί από την Ε.Η.Ε. μια πρόταση ερευνητικού έργου, θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει:
α. Αίτηση προς την Ε.Η.Ε.,
β. ερωτηματολόγιο και συνοπτική έκθεση σχετικά με την καταλληλότητα και συμβατότητα του ερευνητικού έργου με την ισχύουσα νομοθεσία. Στην έκθεση αυτή ο επιστημονικός υπεύθυνος προσδιορίζει αν ο σκοπός και η μεθοδολογία του ερευνητικού έργου συμβιβάζονται με τις αρχές της ηθικής και τη νομοθεσία.

2. Οι αιτήσεις και τα ανωτέρω συνοδευτικά έγγραφα δύνανται να υποβάλλονται από τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού τόπου του οικείου Α.Ε.Ι. / ερευνητικού φορέα. Οι εν λόγω αιτήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα δύνανται να υποβάλλονται στην Επιτροπή Ερευνών του Α.Ε.Ι./ Δ.Σ. του ερευνητικού φορέα, προκειμένου να διαβιβαστεί στην Ε.Η.Ε..

3. Για κάθε αίτηση που υποβάλλεται, αναλόγως του επιστημονικού αντικειμένου του ερευνητικού έργου, ο Πρόεδρος της Ε.Η.Ε. ορίζει εισηγητή, κατά προτεραιότητα, μέλος της Ε.Η.Ε. Εάν το γνωστικό αντικείμενο του έργου δεν μπορεί να καλυφθεί από τα μέλη της Ε.Η.Ε., ορίζεται εξωτερικός εμπειρογνώμονας, ο οποίος γνωμοδοτεί χωρίς να έχει δυνατότητα ψήφου. Οι συνεδριάσεις της Ε.Η.Ε. μπορεί να γίνονται εξ αποστάσεως, με ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 20
Λειτουργία της Ε.Η.Ε.

1. Η Ε.Η.Ε. συνεδριάζει τακτικά μια (1) φορά το μήνα και εκτάκτως όποτε αυτό ζητηθεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών του Α.Ε.Ι., τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ερευνητικού φορέα ή τον Πρόεδρο της Ε.Η.Ε..

2.Ο Πρόεδρος της Ε.Η.Ε. έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής και συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις της.

3. Η Ε.Η.Ε. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον 3 μέλη της εφόσον είναι πενταμελής ή 4 από τα μέλη της εφόσον είναι επταμελής, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου ή Αντιπροέδρου αυτής, καθώς και ενός από τα εξωτερικά μέλη της, και αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων.

4. Τα μέλη της Ε.Η.Ε. δεν δικαιούνται αμοιβής ή άλλης αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Ε.Η.Ε..

5. Εργαζόμενος του Α.Ε.Ι./ερευνητικού φορέα υποστηρίζει γραμματειακά την Επιτροπή και την επικουρεί στο έργο της. Μεταξύ άλλων, παραλαμβάνει τις αιτήσεις, ελέγχει την πληρότητα των φακέλων και τηρεί αρχείο αιτήσεων (εισερχομένων) και αποφάσεων (εξερχομένων).

6. Η Επιτροπή Ερευνών του Α.Ε.Ι. / Δ.Σ. του ερευνητικού φορέα καταρτίζει Κανονισμό Αρχών και Λειτουργίας των Ε.Η.Ε.. Στον Κανονισμό εξειδικεύονται οι βασικές αρχές ηθικής και ακεραιότητας της έρευνας που διεξάγεται στο οικείο Α.Ε.Ι./ερευνητικό φορέα, η διαδικασία υποβολής των προτάσεων και τα συνοδευτικά έγγραφα αυτής, η διαδικασία αξιολόγησής του από την Ε.Η.Ε., οι τρόποι συνεργασίας μεταξύ των Ε.Η.Ε. και της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής καθώς και άλλης αρμόδιας Αρχής,  καθώς και κάθε άλλη ειδική λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία των Ε.Η.Ε..

Άρθρο 21
Ασυμβίβαστα - Σύγκρουση συμφερόντων

1. Η ιδιότητα του μέλους Ε.Η.Ε. είναι ασυμβίβαστη:
α. Με την ιδιότητα του Πρύτανη, του Αντιπρύτανη και του Κοσμήτορα, μέλους της Επιτροπής Ερευνών ή Προέδρου Τμήματος του οικείου Α.Ε.Ι..
β. Με την ιδιότητα του Προέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ε.Σ.Ι. του οικείου ερευνητικού και τεχνολογικού κέντρου ή ινστιτούτου του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014.

2. Τα μέλη της Ε.Η.Ε. αποφεύγουν κάθε περίπτωση κατά την οποία μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων. Σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει όταν μέλος της Ε.Η.Ε. έχει συμφέρον, το οποίο μπορεί να επηρεάσει ή φαίνεται να επηρεάζει την αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων του. Ως τέτοιο νοείται οποιοδήποτε πιθανό πλεονέκτημα υπέρ του ιδίου ή της οικογένειάς του. Σε περίπτωση δήλωσης τέτοιου κωλύματος αναφορικά με συγκεκριμένη υπό αξιολόγηση πρόταση, το μέλος το οποίο δηλώνει το κώλυμα, αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό του.

3. Τα μέλη των Ε.Η.Ε., οι εισηγητές και κάθε μέλος εμπλεκόμενο που ασκεί υποστηρικτικό έργο, έχουν υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας σχετικά με τις υπό αξιολόγηση ερευνητικές προτάσεις.

Άρθρο 22
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Δ΄

1. Τα Α.Ε.Ι./ερευνητικοί φορείς οφείλουν να συγκροτήσουν Ε.Η.Ε. εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Εφόσον διαθέτουν ήδη Ε.Η.Ε. ή Επιτροπής Βιοηθικής ή άλλο συναφές συλλογικό όργανο που να ασχολείται με τα ερευνητικά προγράμματα, οφείλουν, εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος, να τις προσαρμόσουν στις διατάξεις του παρόντος.

2. Με τον Οδηγό Χρηματοδότησης του άρθρου 68 του ν. 4485/2017 καταρτίζεται Κανονισμός Αρχών και Λειτουργίας της Ε.Η.Ε.. Στον εν λόγω Κανονισμό εξειδικεύονται τα έγγραφα που υποβάλλονται από τους επιστημονικούς υπευθύνους (αίτηση, ερωτηματολόγιο, έκθεση καταλληλότητας, κλπ.) και η διαδικασία υποβολής τους, ο τρόπος λειτουργίας και λήψης αποφάσεων της Ε.Η.Ε., καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της Ε.Η.Ε..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Λοιπές Διατάξεις

Άρθρο 23

1.    Στο πρώτο εδάφιο της περίπτ. iii της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87) μετά τις λέξεις «σε μεταπτυχιακά προγράμματα» διαγράφεται η λέξη «Πανεπιστημίων» και τίθενται οι λέξεις «Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)».

2. Η παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 3328/2005 (Α΄ 80), όπως προστέθηκε με το άρθρο 76 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), αντικαθίσταται αφότου ίσχυσε ως ακολούθως: «8. Οι τίτλοι σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης διεθνών οργανισμών στους οποίους μετέχει η Ελληνική Δημο¬κρατία, ανεξάρτητα από το χρόνο που χορηγήθηκαν οι τίτλοι αυτοί, είναι ισότιμοι προς τους τίτλους σπουδών των ελληνικών δημοσίων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, χωρίς να απαιτείται η έκδοση πράξης αναγνώρισης».

3. Στο τέλος της περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: «Τα προγράμματα της παρούσας περίπτωσης υπάγονται στις εξαιρέσεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 4485/2017  (Α΄ 114)».

4. Στην παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση σε νεοϊδρυθέν Α.Ε.Ι. και για χρονικό διάστημα ενός έτους από την ίδρυσή του, Κατευθύνσεις Προχωρημένου Εξαμήνου ιδρύονται με τη διαδικασία της παρ. 4.»

5. Για την πληρωμή αναδρομικών αποδοχών, επιδομάτων κλπ. των εν ενεργεία και αφυπηρετησάντων μελών ΔΕΠ και του πάσης φύσεως προσωπικού των ΑΕΙ, που αμείβεται μέσω της ΕΑΠ, σε συμμόρφωση με εκτελεστή δικαστική απόφαση, αρμόδιος διατάκτης είναι ο Πρύτανης. Πριν από την εκκαθάριση και ενταλματοποίηση της ανωτέρω δαπάνης, τα ΑΕΙ εγγράφουν σε διακριτό κωδικό αριθμό στον προϋπολογισμό τους πιστώσεις για το συγκεκριμένο σκοπό, οι οποίες εγκρίνονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με την τμηματική εκκαθάριση των σχετικών δαπανών που διαβιβάζονται στις υπηρεσίες τους, τα ΑΕΙ επιχορηγούνται τμηματικά από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατόπιν σχετικού αιτιολογημένου αιτήματος που υποβάλλεται από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες τους. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας και την καταβολή της χρηματοδότησης στα ΑΕΙ εκδίδεται από αυτά το σχετικό ένταλμα πληρωμής. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να καθορίζονται ειδικότερες λεπτομέρειες ως προς τη διαδικασία και τον τρόπο πληρωμής, και κάθε άλλο λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

6. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτ. β΄ της παρ. 6 του άρθρου 78 του ν. 4009/11 (Α΄ 195) μετά τη  λέξη «μέχρι» και πριν από το κόμμα «, » η ημερομηνία «31.12.2018» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «31.12.2022».

7. Στην αρχή της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), πριν τις λέξεις «Οι προπτυχιακοί» τίθεται το στοιχείο «αα)» και στον τέλος της υποπερίπτ. αα΄ προστίθεται υποπερίπτ. ββ΄ που έχει ως εξής: «ββ) Η έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.), κατ’ εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 883/04 και 987/09 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης των Κρατών-Μελών, για προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, καθώς και η απόδοση των δαπανών που προκύπτουν, πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) της χώρας, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν. Για το σκοπό αυτό, οι ανωτέρω υπηρεσίες αποκτούν πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ανασφάλιστων Πολιτών που τηρεί η ΗΔΙΚΑ Α.Ε.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να ρυθμιστούν ειδικότερα θέματα που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.».

8. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017 προστίθενται εδάφια που έχουν ως εξής:
«Δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, καθώς και διευκολύνσεις για τις μετακινήσεις τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 53 του ν. 4009/2011, μέχρι την ημερομηνία ανακήρυξής τους ως κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών».

Άρθρο 24
Τμήματα Τ.Ε.Ι.

1. Το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων του Τ.Ε.Ι. Σερρών με έδρα τις Σέρρες εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Τ.Ε.Ι. Καβάλας με έδρα την Καβάλα εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας  του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα τη Δράμα.

3. Το Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Καστοριά εντάσσεται στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.

4. Το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με έδρα την Καρδίτσα εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.

5. Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Πάτρας με έδρα την Πάτρα εντάσσεται στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.

6. Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πάτρας με έδρα την Πάτρα εντάσσεται στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.

7. Το Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Πάτρας με έδρα την Πάτρα εντάσσεται στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας  με έδρα το Αίγιο.

8. Tο Τμήμα Λογοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας με έδρα την Καλαμάτα εντάσσεται στο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου.

9. Τα ανωτέρω Τμήματα δέχονται εισακτέους από το ακαδημαϊκό έτος 2017−2018 και εφεξής.

10. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη των προεδρικών διαταγμάτων 83/2013 (Α΄ 123), 87/2013 (Α΄ 129), 90/2013 (Α΄ 136), 91/2013 (Α΄ 131), 94/2013 (Α΄ 132),  102/2013 (Α΄ 136) και 127/2013 (Α΄190) που αντίκειται στην παρούσα διάταξη καταργείται.

Άρθρο 25
Σύσταση Δικαστικού Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου  του Κράτους στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

1. Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου συνιστάται Δικαστικό Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).

2. Στο Δικαστικό Γραφείο προΐσταται Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ., ο οποίος έχει:
α) τη γενική εποπτεία του Γραφείου, την επιμέλεια για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του και τη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως υποθέσεων αρμοδιότητάς του,
β) τη γνωμοδοτική αρμοδιότητα σε νομικής φύσεως ερωτήματα που υποβάλλουν ο Πρύτανης και, μέσω του Γραφείου του Πρύτανη, η Σύγκλητος, το Πρυτανικό Συμβούλιο και οι Αντιπρυτάνεις του Ιδρύματος,
γ) τη δικαστική εκπροσώπηση του Ιδρύματος ενώπιον όλων των δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, διαιτητικών δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής δικαστικής ή διοικητικής.

3. Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα ασκείται μέσω του Προϊσταμένου του Γραφείου. Η δικαστική εκπροσώπηση του Πανεπιστημίου διενεργείται είτε από τον Προϊστάμενο του Γραφείου, είτε από δικηγόρους, στους οποίους κατανέμονται οι υποθέσεις με ευθύνη του Προϊσταμένου.

4. Για την άσκηση ή μη ενδίκων βοηθημάτων και μέσων εισηγείται στη Σύγκλητο ο Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ..

5. Οι οργανικές θέσεις των Παρέδρων του Ν.Σ.Κ. αυξάνονται κατά μία (1).

6. Στο Δικαστικό Γραφείο του πανεπιστημίου συνιστώνται δύο θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή, οι οποίοι επικουρούν τον Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. στο έργο του. Για την πρόσληψη εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208). Μέχρι την πρόσληψη των δικηγόρων μπορεί να χρησιμοποιούνται δικηγόροι αμειβόμενοι κατά υπόθεση.

7. Ο Πρύτανης, ύστερα από έγκριση της Συγκλήτου και σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου του Γραφείου, μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπηση του Πανεπιστημίου σε οποιουδήποτε βαθμού δικαστήριο της Ελλάδας ή της αλλοδαπής και για συγκεκριμένη υπόθεση, σε δικηγόρο ή δικηγόρους που δεν ανήκουν στο Δικαστικό Γραφείο, αν αυτό επιβάλλεται από το φόρτο των εκκρεμουσών στο Δικαστικό Γραφείο υποθέσεων ή λόγω της βαρύτητας της υπόθεσης και της πολυπλοκότητας των νομικών προβλημάτων της.

8. Τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου, τα όργανα των Σχολών και των Τμημάτων, το προσωπικό κάθε κατηγορίας του Ιδρύματος και τα όργανα διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) υποχρεούνται να παρέχουν στο Δικαστικό Γραφείο κάθε έγγραφο που κατέχουν ή τους ζητηθεί από αυτό για τη νομική υπεράσπιση του Πανεπιστημίου στις εκκρεμούσες στο Δικαστικό Γραφείο υποθέσεις της αρμοδιότητάς του, καθώς και να παρέχουν σε αυτό εγγράφως το ιστορικό (πραγματικό) της υπόθεσης.

9. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου υποχρεούται να παρέχει στο Δικαστικό Γραφείο την απαραίτητη για τη λειτουργία του υλικοτεχνική υποδομή. Για τη γραμματειακή υποστήριξη του Γραφείου, ο Πρύτανης διαθέτει μέχρι δύο διοικητικούς υπαλλήλους του Πανεπιστημίου για χρονικό διάστημα έως δύο έτη που μπορεί να παραταθεί.

Άρθρο 26

1. α) Στην αρχή της παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4494/2017 (Α΄ 165) πριν τη λέξη «Ειδικά» προστίθεται το στοιχείο «α)», μετά τη λέξη «Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» διαγράφονται οι λέξεις «, των στρατιωτικών σχολών, των σχολών των σωμάτων ασφαλείας και των σχολών ΑΕΝ Πλοιάρχων -Μηχανικών» και τα στοιχεία «α)» και «β)» αντικαθίστανται με τα στοιχεία «αα)» και «ββ)» αντίστοιχα.
β)  Στο τέλος της παρ. 4 προστίθεται περίπτ. β΄ που έχει ως εξής:
«β. Για τους μαθητές της περίπτ. α΄ και για την εισαγωγή τους, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σε Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.), Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), Σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, προβλέπεται ειδικό ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 και επιπλέον του ποσοστού που προβλέπεται στην παρ. 33 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193). Η επιλογή γίνεται χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, του σχολικού έτους 2016-2017.»
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται τα θέματα των υποπεριπτ. αα΄ και ββ΄ της περίπτ. α΄ για την εισαγωγή στις Σχολές  της παρούσας περίπτωσης».

2. Στην υποπερίπτ. α΄ της περίπτ. iv του εδαφίου (α) της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188), μετά τις λέξεις «Ελληνική καταγωγή», διαγράφεται η φράση «και οι ίδιοι είναι υπήκοοι της χώρας στην οποία έχουν αποφοιτήσει».

3. α) Η περίπτ. ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109, διόρθ. σφάλμ. Α΄112) αντικαθίσταται ως εξής: «ια) την εορτή των Τριών Ιεραρχών, την ημέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του σχολείου και την ημέρα της τοπικής εθνικής εορτής.» Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από την 30ή-1-2018.
β) Καταργείται η περίπτ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017.

4. α) Μετά την περίπτ. κα΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4452/2017 προστίθενται περίπτ. κβ΄ και κγ΄ ως εξής:
 «κβ) Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που ορίζεται από τον αρμόδιο Υπουργό.
κγ) Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.»
β) Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, και εφόσον οι εκπρόσωποι των περίπτ. κβ΄ και κγ΄ οριστούν πριν τη λήξη της τρέχουσας θητείας των ήδη ορισθέντων μελών του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, η θητεία του λήγει μαζί με τη θητεία των ήδη ορισθέντων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, μελών.

Άρθρο 27
Ρυθμίσεις για ζητήματα δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, μαθητείας, επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης

1. α) Στο τέλος του τέταρτου εδαφίου της υποπερίπτ. αα΄της περίπτ. Α΄της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4468/2017 (Α΄61), προστίθενται εδάφια, τα οποία έχουν ως εξής:

Στην παρούσα υποπερίπτ. αα΄ υπάγονται και οι κάτοχοι πτυχίου επαγγελματικού λυκείου που αποκτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3475/2006 (Α΄146).»
β) Η υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄193) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι συμμετέχοντες στις ανωτέρω ειδικές εξετάσεις έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν θέσεις και σε τμήματα σχολών των Πανεπιστημίων, σε ειδικό ποσοστό 5 % επιπλέον των θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων σε τμήματα που είναι αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς από τους οποίους αποφοιτούν, καθώς και σε κοινή ομάδα Τμημάτων Σχολών Πανεπιστημίων στην οποία εισάγονται απόφοιτοι όλων των τομέων.»
γ) Κατ’ εξαίρεση των οριζόμενων στο πρώτο εδάφιο της περίπτ. Γ΄ της παρ.1 του άρθρου 13, η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων μπορεί να μην είναι κοινά για τους υποψήφιους από τη Γ΄ τάξη ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και για τους υποψηφίους από τη Δ΄ τάξη εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 2017-2018, στις περιπτώσεις στις οποίες η διδακτέα εξεταστέα ύλη διαφοροποιείται σύμφωνα με τις αριθ. Φ6/162684/Δ4/2017 (Β΄ 3588) και Φ6/162681/Δ4/2017 (Β΄3602) αποφάσεις για τον καθορισμό της διδακτέας-εξεταστέας ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και της Δ’ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 2017-2018.

2. α) Η περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50), καταργείται.
β) Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4186/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4327/2015, προστίθεται παρ. 6, η οποία έχει ως εξής:
«6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Ι.Ε.Π. παρέχονται οδηγίες διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων και των διδακτικών τεχνικών, των μεθόδων διδασκαλίας και των ενδεδειγμένων εποπτικών μέσων για τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του «Δευτεροβάθμιου και Μεταδευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών»».

3. α) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4452/2017 (Α΄17), αντικαθίσταται ως εξής:
«Το πρόγραμμα του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» έχει διάρκεια εννέα (9) μηνών, αρχίζει στο χρονικό διάστημα από την έναρξη κάθε σχολικού έτους και έως 31 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται έως τη λήξη του οικείου σχολικού έτους.»
β) Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 (Α΄83), αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Σύμβαση Μαθητείας είναι δυνατόν: α) να καταγγελθεί από τους μαθητευόμενους ή τους εργοδότες για λόγους που ανάγονται στην αθέτηση των υποχρεώσεων τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίοι υποχρεούνται να ενημερώσουν εγγράφως τον Διευθυντή του οικείου Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ. και τον αρμόδιο Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ., β) να ακυρωθεί από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ. μετά από εισήγηση του υπεύθυνου καθηγητή, εφόσον ο εργοδότης αθετεί τις υποχρεώσεις του.».

4. Το τρίτο εδάφιο της περίπτ. Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α΄28) , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3812/2009 (Α΄234), αντικαθίσταται ως εξής:
«Πτυχίο ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας» ή στους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. μετά από πιστοποίηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) εννεάμηνης τουλάχιστον φοίτησης ή δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης για την κατηγορία ΔΕ, της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη: εκατόν πενήντα (150) μονάδες.»

5. Κατ’ εξαίρεση, για το σχολικό έτος 2017-2018 η λειτουργία των τμημάτων του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας» μπορεί να αρχίζει κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018 και να συνεχίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του χρονικού διαστήματος των εννέα (9) μηνών της μαθητείας κατά το σχολικό έτος 2018-2019 και έως 31-12-2018. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζεται ο χρόνος έναρξης και ολοκλήρωσης της λειτουργίας.

Άρθρο 28
Σύσταση Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Μαθητείας (Ε.Σ.Ο.Μ.)

1. Συστήνεται το Εθνικό Συντονιστικό Όργανο Μαθητείας (Ε.Σ.Ο.Μ.), το οποίο αποτελεί γνωμοδοτικό όργανο για θέματα Μαθητείας.
Σκοπός του Ε.Σ.Ο.Μ. είναι να εισηγείται στους αρμόδιους Υπουργούς Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για: α) τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και β) θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και τον τρόπο αξιολόγησης των προγραμμάτων Μαθητείας. Για την εκπλήρωση του σκοπού του το Ε.Σ.Ο.Μ. μπορεί να συνεργάζεται με επιμελητήρια, ιδρύματα και οργανισμούς ερευνών και μελετών και λοιπούς φορείς.

2. Μέλη του Ε.ΣΟ.Μ. είναι:
α) δύο εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται ως Συντονιστής του Ε.Σ.Ο.Μ.,
β) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
γ) ένας εκπρόσωπος του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.),
δ) ένας εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.),
ε) ένας εκπρόσωπος της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.),
στ) ένας εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.),
ζ) ένας εκπρόσωπος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.),
η) ένας εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.),
θ) ένας εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.)
ι) ένας εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.),
ια) ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών (ΕΝ.ΠΕ.) και
ια) ένας εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.).
Τα μέλη του Ε.ΣΟ.Μ. με τους αναπληρωτές τους διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ύστερα από υπόδειξη των κατά περίπτωση αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων. Οι οικείες υπηρεσίες και φορείς οφείλουν να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στην περίπτωση που οι ανωτέρω υπηρεσίες και φορείς δεν υποδείξουν εμπρόθεσμα τους εκπροσώπους τους, το Ε.Σ.Ο.Μ. συγκροτείται με τα μέλη που έχουν υποδειχθεί εμπρόθεσμα.

3. Η θητεία όλων των μελών του Ε.Σ.Ο.Μ. είναι τριετής (3). Σε περίπτωση λήξης της θητείας πριν από τον ορισμό των νέων μελών, αυτή παρατείνεται αυτοδικαίως έως τον ορισμό των νέων. Σε κάθε περίπτωση η παράταση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.

4. Το Ε.Σ.Ο.Μ. συνεδριάζει στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και υποστηρίζεται διοικητικά από υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με την απόφαση της συγκρότησής του.

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται: α) ειδικότερα θέματα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του Ε.Σ.Ο.Μ. και β) κάθε θέμα που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

6. Τα μέλη του Ε.Σ.Ο.Μ. δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτό κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένων και των οδοιπορικών τους.

Άρθρο 29
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.

 

Σχόλια (46)

 
Γιαννης Κ.
13 Ιαν 2018 09:47

Οι αποφοιτοι προηγουμενων ετων των δυο Τ.Ε.Ι. ειναι παιδια ενος κατωτερου θεου τελικα.Σε αυτη τη χωρα οποιος και να κυβερνησει οτι χρωμα και να ειναι δεν θα καταφερει ποτε να επαναφερει το αισθημα δικαιου στους πολιτες της.Προσωπικα εγω πιστεψα οτι με αυτη την κυβερνηση ισως κατι θα αλλαζε.Πλεον ειμαι σιγουρος οτι αυτη η χωρα δεν θα δει ποτε μια κυβερνηση να λειτουργει με δικαιοσυνη.Δεν πειραζει ελπιζουμε στα δικαστηρια να δικαιωθουμε οι παλαιοι αποφοιτοι γιατι ειναι ο μονος θεσμος που εχει ακομα σε μεγαλο βαθμο την αξιοπιστια του.

 
apofoitos tei, Msc
12 Ιαν 2018 16:46

Γιατί ξαφνικά όλοι ξεχνούν το άρθρο 5 παρ. 3 του Ν. 4485/2017 ???

Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 ρυθμίζονται θέματα που συνδέονται με την ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, μεταβολή έδρας ή κατάργηση Α.Ε.Ι., όπως ιδίως τα σχετικά με την προσωρινή διοίκηση των μη αυτοδύναμων Α.Ε.Ι. από Διοικούσα Επιτροπή και την πλήρωση των πρώτων θέσεων των μελών Δ.Ε.Π., την κατανομή και την ένταξη φοιτητών και προσωπικού, το χρόνο έναρξης της λειτουργίας των νέων Ιδρυμάτων, την προθεσμία έκδοσης του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού τους, τον παρεχόμενο τίτλο σπουδών και τα θέματα αντιστοιχίας και επαγγελματικών προσόντων των παλαιών και νέων πτυχίων.

 
Μιχάλης
12 Ιαν 2018 16:37

@ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ

Δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ πιθανότητα δικαστικής νίκης όταν πας να τα βάλεις με το κράτος...στην καλύτερη των περιπτώσεων να επικαλεστούν το "εθνικό συμφέρον" κ.λπ. και να σου δώσουν μια "υποσχετική" (όπως τα επαγγελματικά δικαιώματα που τα καθυστερούν 35 χρόνια τώρα χωρίς καμία απολύτως συνέπεια)...

 
Αντώνης
12 Ιαν 2018 16:28

"...Καμία προκύρηξη δεν πρόκειται να βγει πλέον για θέσεις ΤΕ. Κανένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα δεν θα πάρει απόφοιτους ΤΕΙ αφού τέτοια ιδρύματα δεν θα υπάρχουν πλέον..."

Το ότι θα κλείσουν τα Τ.Ε.Ι. και δε μας έκατσε η φάση τελικά (όπως έκατσε π.χ. στους δασκάλους) δε σημαίνει ότι ο κάτοχός τους θα πάψει να είναι κάτοχος πτυχίου που αναγνωρίζεται ως Bachelor!
Ας μη φέρνουμε την καταστροφή...τι είχαμε τι χάσαμε, όπως πορευθήκαμε έως τώρα έτσι θα πορευθούμε και στη συνέχεια!
Λες και μια "ισοτίμηση" με τις τετραετείς σχολές μηχανικών που μαγειρεύουν θα μας έδινε αυτομάτως επαγγελματικά δικαιώματα (το κυριότερο των προβλημάτων μας, όλα τ' άλλα είναι πταίσματα*), θα μας άνοιγε την πόρτα για μεταπτυχιακές σπουδές στο Delft ή στο MIT ή γενικότερα θα μας έλυνε κάποιο απ' τα προβλήματά μας!
Όσο για το "κύρος"...το μόνο που έχω να πω είναι ότι όποιος συνάδελφος περίμενε το Π.Δ.Α. για να αποκτήσει κύρος το βιογραφικό του, μάλλον έχει πολύ σοβαρότερα θέματα να αντιμετωπίσει και να βελτιώσει από αυτό!

*Δεν αναφέρω το διαχωρισμό Π.Ε. & Τ.Ε. στο Δημόσιο, γιατί για πολλούς αυτό αποτέλεσε πλεονέκτημα για το διορισμό τους...

 
Κωνσταντίνος
12 Ιαν 2018 16:05

@Κωστης

"...όσοι μπήκαν ΜΕΧΡΙ και το 2012-2013 παραμένουν ως έχουν" ήθελα να πω...

 
Κωστης
12 Ιαν 2018 14:51

@Κωνσταντίνος

εχεις κανει δυο σφαλματα

1) αυτο που αναφερεις δεν υπηρχε στο σχεδιο της διαβουλευσης ενω ο υπουργος ελεγε πως οι αποφοιτοι δεν θα παρουν ισοτημηση. επειδη φωναξαμε για την ισοτητα με τους αιωνιους στη διαβουλευση ετσι μπηκε το ν+2. αρχικα ο υπουργος θες να μου πεις πως δεν γνωριζε αυτο που αναφερεις εσυ? δεν ειχε αυτο στο μυαλο του οταν ειπε πως δεν υπαρχει δυνατοτητα για τους αποφοιτους γιατι τοτε θα ειχε γραψει το ν+2 απο τη διαβουλευση.

2) τα υπολοιπα ΤΕΙ που θα γινει συγχωνευση τα επομενα χρονια θα γραψουν αντιστοιχα ν+3, ν+4,ν+5? ή θα γραφει παλι ν+2? αν γραφει παλι ν+2 δεν θα ισχυει αυτο που αναφερει ο νομος που παραθετεις γιατι εκεινος ο φοιτητης θα εχει μπει μετα το 2012-2013 που λεει ο νομος. αν παλι γραψουν ν+3 κλπ τοτε θα υπαρχει θεμα διαφορετικης αντιμετωπισης και ισονομιας

αστο φιλε δε βγαινει με τιποτα. απλα μαθηματικα ειναι και χρονος

 
Απόστολος, ΤΕΙ-Α, BSc, MSc
12 Ιαν 2018 14:14

Πίσω από την ίδρυση του ΠΔΑ κρύβεται το κλείσιμο των δυο καλύτερων ΤΕΙ της χώρας. Γιαυτό και αποκλείονται τα πτυχία των αποφοίτων και δεν αναγνωρίζονται. Διότι τα ιδρύματα καταργούνται!

Όταν λοιπόν όλα τα ΤΕΙ καταργηθούν με τον ένα ή άλλο τρόπο, τα αντίστοιχα πτυχία των ΤΕΙ θα είναι άχρηστα και δεν θα αναγνωρίζονται πλέον. Καμία προκύρηξη δεν πρόκειται να βγει πλέον για θέσεις ΤΕ. Κανένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα δεν θα πάρει απόφοιτους ΤΕΙ αφού τέτοια ιδρύματα δεν θα υπάρχουν πλέον.

Στην καλύτερη περίπτωση να δοθεί μια αναγνώριση-ισοτιμία σε κατόχους μεταπτυχιακών (ΤΕΙ+μεταπτυχιακό) με απλό πτυχίο ΠΕ. Αυτό ΑΝ κάποια συγκεκριμένη κυβέρνηση θελήσει να νομοθετήσει.

Αλλά ευτυχώς οι καθηγητές μας δεν θίγονται, σε μια νύκτα γίνονται Πανεπιστημιακοί με αντίστοιχες αμοιβές και την δυνατότητα μέχρι το 2022 να κάνουν διδακτορικό όσοι δεν έχουν. Ευτυχώς.

Το καλό είναι ότι η κοροιδία με τα ΤΕΙ 40 χρόνια τώρα θα τελειώσει, θα πάψουν να υπάρχουν αυτά τα ιδρύματα και θα σβήσει ο Τεχνολογικός τομέας που πάντα η ελληνική κοινωνία τον έβλεπε ως κάτι κατώτερο και υποτιμιτικά.

 
Κωνσταντίνος
12 Ιαν 2018 12:43

@Κωστης

Δεν τα υπολόγισες σωστά...λέει χονδρικά ότι "όσοι μπήκαν από το 2012-2013 παραμένουν ως έχουν"...ο εισαχθέντας το 2013-2014 του χρόνου θα είναι στο 6ο έτος...άρα μέσα πέφτει!
Ακόμη και η ρητορική του τωρινού νόμου για το Π.Δ.Α. είναι ίδια ακριβώς...άστο αγόρι μου μην το ψάχνεις, σας έκλεισαν τις σχολές!
Κοιτάξτε να πάρετε κάνα μεταπτυχιακό όσοι δεν έχετε (όχι από Τ.Ε.Ι.) για να μπορέσετε τουλάχιστον να βγείτε να εργαστείτε στο εξωτερικό χωρίς προβλήματα!
Γιατί διαφορετικά με σκέτο πτυχίο Τ.Ε.Ι. ΤΙΠΟΤΑ δε θα είναι "δεδομένο"...

 
Κωστης
12 Ιαν 2018 10:51

@Κωνσταντίνος

καμια σχεση γιατι στην συγκεκριμενη περιπτωση δινει δικαιωμα στους φοιτητες μεχρι 6 ετων να παρουν πτυχιο πανεπιστημιου ενω

" « Ο παρεχόμενος τίτλος σπουδών φέρει τον υφιστάμενο κατά το χρόνο εισαγωγής του φοιτητή τίτλο και τύπο»."

θα ηταν το ιδιο με τον νομο Άρθρο 7 παρ. 4 εδάφιο γ του Ν.4142/13:

εαν ελεγε πως πτυχια πανεπιστημιου θα παιρνουν μονο οι φοιτητες απο το 2018-2019

 
Απόφοιτος ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ
12 Ιαν 2018 10:40

Ο σύλλογος αποφοίτων ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ πρέπει να κινητοποιηθεί με παρέμβαση στον Πρωθυπουργό!Ο υπουργός ζει στη σφαίρα του ακαδημαικού ρατσισμού .

 
apofoitos tei
12 Ιαν 2018 08:45

Ολο αυτο το χαος για 2 λογους:1ον για τα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ και 2ον για την εξισωση ΠΕ και ΤΕ. Μισω καθε κυβερνηση . Μακαρι να λυθουν αυτα τα ζητηματα δικαστικα.

 
Rhadamanthes
12 Ιαν 2018 08:25

Το άλλο τραγελαφικό στο νομοσχέδιο είναι ότι στους φοιτητές που έχουν ξεπεράσει το ν+2 θα απονέμεται πτυχίο ενός ιδρύματος που δεν θα υπάρχει πλέον. Τι θα γράφει το πτυχίο τους "Εκ μέρους του αποβιώσαντος ΤΕΙ Αθήνας το ΠΔΑ απονέμει πτυχίο ΤΕΙ..."; Θα τους κάνουν και ξεχωριστή ορκομωσία;

 
Κωνσταντίνος
12 Ιαν 2018 08:24

@ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ

Ναι, τώρα τα πιάσατε τα λεφτά σας!

 
Gik
12 Ιαν 2018 04:45

Ευχαριστουμε Υπουργε μου!!
Προσωπικα ημουν πολυ ευχαριστημενος και ενιωθα οτι ηθελα μια υποβαθμιση στο πτυχιο γιατι ηταν πιο πανω απο την Ασοεε η αξια.
Τωρα που μηδενιστηκε νιωθω καλυτερα. Οσο για τον ασεπ που θα ημαστε τε , πε η κατι αλλο? Γιατι θα υπαρχουν μονο πανεπιστημια οποτε οι υπολοιποι τον ....Τωρα ειλικρινα , σε ολους καλη δυναμη για αυτο που παθαμε...

 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
12 Ιαν 2018 01:25

@ Αλέξανδρος Αν.
"... το εγχείρημα ΑΠΕΤΥΧΕ ΠΑΤΑΓΩΔΩΣ!!! ..."
Για τους καθηγητές των ΤΕΙ δεν απέτυχε, ίσα, ίσα, τους έδωσε τον πολυπόθητο τίτλο: Καθηγητής Πανεπιστημίου.
Σιγά μη δεν ήξεραν οι πρυτάνεις των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά ποιες ήταν οι προθέσεις του υπουργού. Από την αρχή, τα είχαν συμφωνήσει όλα αυτά.
Απλά... ΜΑΣ ΠΡΟΔΩΣΑΝ.

 
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ
12 Ιαν 2018 00:18

Δυστυχώς ή ευτυχώς τα δικαστήρια , τόσο τα Ελληνικά όσο και τα Ευρωπαϊκά, έχουν το λόγο από δω και ύστερα και πρέπει να κινηθούμε μαζικά και συντεταγμένα.

 
Αλέξανδρος Αν.
11 Ιαν 2018 23:04

Δυστυχώς τα χάψαμε τα ψέματα:
Ο κ. Υπουργός εξέφραζε όπου στεκόταν τη δυσφορία του αναφορικά με την αδικία που έχουν βιώσει τα ΤΕΙ και φυσικά οι απόφοιτοί τους!
Και εμείς ελπίζαμε ότι ήρθε η Αριστερά να μας λυτρώσει από τα κακώς κείμενα της προβληματικής Ελλάδας της μεταπολίτευσης! Ελπίζαμε ότι βρέθηκε ο άνθρωπος που θα έδινε οξυγόνο στους τόσους χιλιάδες αποφοίτους των ΤΕΙ που ασφυκτιούν 20 χρόνια τώρα κάτω από την πίεση των συντεχνιών και των συμφερόντων. Μάταια όμως.

Ο κ. Υπουργός μας πρόδωσε με τον χειρότερο τρόπο. Τι έκανε δηλαδή;
Μας έκλεισε τα Ιδρύματα (Ανώτατα παρακαλώ) που σπουδάσαμε, τα εξαφάνισε από τον χάρτη και μαζί και τους αποφοίτους των. Δηλαδή ενώ αναγνώρισε την αδικία που βιώνουμε νέοι και μεγαλύτεροι απόφοιτοι των ΤΕΙ.

Δηλαδή όλο αυτό το εγχείρημα ΓΙΑΤΙ ΕΓΙΝΕ. Γι’ αυτούς που θα μπούν στο μέλλον; Δεν είχε δηλαδή ουσία καμία παρά μόνο την εξοικονόμηση πόρων;

Έχω μείνει άφωνος…δεν πιστεύω αυτό που γίνεται.

Και ο πρύτανης του ΑΕΙ ΤΤ που είναι να παραιτηθεί τώρα;
Που είναι ο κ. Μπρατάκος;
Η κα Βενετίκου που είναι;
Ο κ. Κοκκώσης και αυτός εξαφανισμένος;
Ο κ. Κάλδης παρομοίως;

Όλοι αυτοί οι Δάσκαλοι, αν θέλουνε να λέγονται Πανεπιστημιακοί, έχουν ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΥΣΤΑΤΗ ΩΡΑ….ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ να παραιτηθούν ΓΙΑΤΙ το εγχείρημα ΑΠΕΤΥΧΕ ΠΑΤΑΓΩΔΩΣ!!! Το ΠΔΑ είναι η καταστροφή χιλιάδων αποφοίτων όλων των ηλικιών, 20άρηδων, 30άρηδων, 40άρηδων κοκ. Ανθρώπων συμπολιτών μας, φορολογούμενων που φτύνουν αίμα στην Ελλάδα της κρίσης για αντιμετωπίσουν τα καθημερινά προβλήματα. Και επιπλέον αναλογίζονται τη λαίλαπα που έρχεται με το ΠΔΑ. Μας μηδενίσανε τα πτυχία μας μέσα σε λίγες μέρες.

 
Γιάννης Μ.
11 Ιαν 2018 23:01

@nikos
Όλα λύνονται όταν υπάρχει πολιτική βούληση. Όταν κάτι δεν μπορείς να το διορθώσεις ενιαία, τότε βάζεις κριτήρια, προϋποθέσεις και δίνεις σε όλους ευκαιρίες. Εδώ ούτε αυτά δε βάζουν στο νομοσχέδιο.

 
nikos
11 Ιαν 2018 22:33

Η αποφυγή αναφοράς πρόβλεψης για τους αποφοίτους στο νομοσχέδιο έχει ρίζες πολύ παλιές και συγκεκριμένα αυτές έρχονται από το παλιό 1983, όταν δηλαδή έγινε η ισοτίμηση των πτυχιούχων ΚΑΤΕΕ και των πτυχιούχων ΤΕΙ( στις προκηρύξεις του δημοσίου τουλάχιστον αυτό γράφεται ) . Φανταστείτε αν το νομοσχέδιο προέβλεπε την ισοτίμηση των μέχρι τώρα πτυχιούχων των δύο ΤΕΙ που συγχωνεύονται με τους πτυχιούχους του νέου ΠΔΑ, τι θα γινόταν ; Μέσα σε μια νύχτα οι πτυχιούχοι ΚΑΤΕΕ θα είχαν ισοτιμηθεί με πτυχιούχους πανεπιστημιακού τομέα . Είναι δίκαιο αυτό ; Άρα το πρόβλημα είναι πολύ παλιό και δύσκολο να λυθεί ( για αυτό καθυστερούν και τα επαγγελματικά δικαιώματα) . Όπως ανέφερε και κάποιος παραπάνω μένουμε με το level 6 ( να σημειώσω ότι για τους παλιoύς απόφοιτους ΚΑΤΕΕ δεν αναγνωρίζεται το πτυχίο τους ως level 6 αλλά level 5 και άρα δεν μπορούν να πάρουν μάστερ και διδακτορικό ) και τα όποια μάστερ και Phd έχουμε πάρει ορισμένοι . Αφήνω τελευταίο την καταξίωση στην πιάτσα των αποφοίτων ΤΕΙ και την υψηλή τους απορροφητικότητα στην αγορά εργασίας . Αυτά τα δύο παραπάνω δεν μπορεί κανένα νομοσχέδιο να τα αμφισβητήσει.

 
Γιάννης Μ.
11 Ιαν 2018 22:27

@ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ναι το έχω "κατεβάσει" το κείμενο. το ωραιοποίησε αρκετά το θέμα των πτυχιούχων, στο ότι δεν θέλει να προτείνει κάτι. Ε και; Προς το παρόν στο κείμενο του Σχεδίου Νόμου δεν υπάρχει κάτι, οπότε πάει το ένα που λέει η Σύγκλητος. Για τη μεταγενέστερη νομοθετική ρύθμιση ξέρει κάτι; Μάλλον δεν ξέρει και επειδή ζούμε στην Ελλάδα, όλοι ξέρουμε ότι παραπομπή θέματος στο μέλλον είναι ισοδύναμο (και ισότιμο για να το κάνουμε επίκαιρο) με το "θα δούμε", "αφήστε τώρα και βλέπουμε", "κάντε υπομονή" κλπ
Τα μισόλογα και τα γλυκόλογα για αποφυγή "κραξίματος" δε λύνουν το θέμα των πτυχιούχων. Λες και υπάρχει περίπτωση να μη γίνει το ΠΔΑ.
Γι αυτό λέω. Ας βγουν στη δημοσιότητα πρακτικά και πόρισμα της Επιτροπής που προετοίμασε (μόνη της άραγε;) το ν/σ. Εκεί θα φανούν όλα.

 
Κωνσταντίνος
11 Ιαν 2018 22:23

Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος:

Άρθρο 7 παρ. 4 εδάφιο γ του Ν.4142/13:
«Ειδικά, για τους εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έως και το ακαδημαϊκό έτος 2012−2013 ο παρεχόμενος τίτλος σπουδών φέρει τον υφιστάμενο κατά το χρόνο εισαγωγής τους τίτλο και τύπο, ακόμα και στην περίπτωση που το Α.Ε.Ι. ή η Σχολή ή το Τμήμα εισαγωγής τους συγχωνεύθηκε, κατατμήθηκε, μετονομάστηκε ή καταργήθηκε».

Άρθρο 5 παρ. 4 του νομοσχεδίου (τελευταία πρόταση):
« Ο παρεχόμενος τίτλος σπουδών φέρει τον υφιστάμενο κατά το χρόνο εισαγωγής του φοιτητή τίτλο και τύπο».

Μη μπλέκετε με ατελέσφορους και μάταιους δικαστικούς αγώνες...

 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
11 Ιαν 2018 22:13

@ Γιαννης Μ.

Άρθρο 5 παρ. 1
Η Σύγκλητος του Τ.Ε.Ι. Αθήνας επιφυλάσσεται και δεν διατυπώνει γνώμη ως προς το
νομικό καθεστώς συγκεκριμένων κατηγοριών προσώπων που επηρεάζονται - ή
ενδέχεται να επηρεασθούν - από τις διατάξεις του Σχεδίου Νόμου (α. εγγεγραμμένοι
φοιτητές των Τμημάτων των απορροφώμενων Τ.Ε.Ι. που θα ολοκληρώσουν τις
σπουδές τους στο ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, β. απόφοιτοι Τμημάτων των
απορροφώμενων Τ.Ε.Ι. πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 4009/2011, γ. απόφοιτοι
Τμημάτων των απορροφώμενων Τ.Ε.Ι. μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4009/2011),
αναμένοντας τα αποτελέσματα της διαδικασίας διαβούλευσης του Σχεδίου Νόμου και
τις σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων (ισοτιμία πτυχίων, επαγγελματικά δικαιώματα κλπ.), που μπορεί είτε
να ενταχθούν στο κείμενο του Σχεδίου Νόμου, είτε να αποτελέσουν αντικείμενο
μεταγενέστερης νομοθετικής ρύθμισης .

 
Γιάννης Μ.
11 Ιαν 2018 21:59

Η Σύγκλητος του ΑΤΕΙ Αθήνας θα τοποθετηθεί τώρα, αφού έλεγε στην τελευταία της απόφαση (04-01-2018) ότι θα τοποθετηθεί αργότερα για τους αποφοίτους;
Ας βγει επιτέλους στη δημοσιότητα και εκείνο το πόρισμα της επιτροπής που προετοίμαζε το νομοσχέδιο.

 
Κωνσταντίνος
11 Ιαν 2018 21:55

Περαστικά σε όσους έβλεπαν πίσω από την ίδρυση του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οτιδήποτε άλλο πέρα από το ΚΛΕΙΣΙΜΟ των Τ.Ε.Ι. και την κατάργηση του Τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα...
Επίσης όσοι πιστεύουν ότι θα βγάλει ποτέ Ελληνικό δικαστήριο απόφαση που θα αποδώσει "ισοτίμηση" πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. με πτυχιούχους πανεπιστημίου (έστω κι αν πρόκεται για το πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής που προήλθε από τα δύο Τ.Ε.Ι. κ.λπ. κ.λπ.) μάλλον δεν έχουν διαβάσει την απόφαση του Αρείου Πάγου το 2008...και μάλλον τους περιμένει δυσάρεστη έκπληξη!
Για να το κλείνουμε...οι λύσεις για όσους θέλουν επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχου πανεπιστημίου ή θέλουν να μπουν στο Δημόσιο με μισθό Π.Ε. αντί για Τ.Ε. είναι:
-Για όσους έχουν λεφτά:
Μαζική εγγραφή σε ιδιωτικό κολλέγιο (για να σας κάνουν και καλή τιμή και να σας βάλουν στο τελευταίο εξάμηνο),
-Για όσους δεν έχουν λεφτά:
Κατατακτήριες σε πολυτεχνική σχολή Ελληνικού πανεπιστημίου ή πολυτεχνείου...
Οι υπόλοιποι δεν υπάρχει λόγος να τρελαίνεστε, bachelor έχετε, στο επίπεδο 6 είστε κ.λπ. κι αυτό δε μπορεί να σας το στερήσει καμία κυβέρνηση...γιατί απλούστατα, αν μπορούσε θα το είχε κάνει ήδη!

 
Απόφοιτος ΤΕΙ
11 Ιαν 2018 21:47

@Νικόλαος
"Ο υπουργός δεν ξέχασε τους αποφοίτους των ΤΕΙ απλά με αυστηρά "ακαδημαϊκά" κριτήρια τους ισοτίμησε με τους αποφοίτους ιδιωτικών σχολείων ηθοποιών!!! "
Συνάδελφε με μία φράση τα είπες όλα!
Από δω και στο εξής, οι ευθύνες που θα αποδοθούν και οι μαζικές αγωγές που θα κατατεθούν, πιστεύω πως θα είναι προσωποποιημένες.

 
Ερώτηση
11 Ιαν 2018 21:43

Ο κ. υπουργός δεν κάνει ισότιμα τα πτυχία των αποφοίτων ΤΕΙ με τα πτυχία του ΠΔΑ. Πώς κάνει, όμως, ισότιμους τους καθηγητές με βασικό πτυχίο ΤΕΙ με τους καθηγητές Πανεπιστημίων;
Δεν έχω ακούσει ποτέ καθηγητή με βασικό πτυχίο ΤΕΙ να είναι καθηγητής Πανεπιστημιου.

 
Κωνσταντίνος Λ.
11 Ιαν 2018 21:20

Λοιπόν,

ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος. Με τις συγχωνεύσεις και τις μελλοντικές απορροφήσεις Τ.Ε.Ι. με Πανεπιστήμια πετυχαίνει διττό σκοπό. Πρώτον, εξοικονομεί πόρους (υπόδειξη του Ο.Ο.Σ.Α.) χωρίς να κουνηθεί "κουνούπι" και δεύτερον, οι καθηγητές των Τ.Ε.Ι. να λέγονται Πανεπιστημιακοί, γίνονται. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι η μετονομασία των Τ.Ε.Ι. σε Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών. Στο εξωτερικό έχουν μεγάλη απήχηση γιατί συνδυάζουν υψηλού επιπέδου θεωρητικές γνώσεις με την πράξη. Στην Ευρώπη τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος ακολουθεί αυτόν τον τομέα. Για την κατάντια της ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης φταίει η Πολιτεία που δεν μερίμνησε τόσο χρόνια για τα προβλήματα που αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν τα Τ.Ε.Ι. Άλλη μια αιτία που διαιωνίζει αυτή την κατάσταση είναι η "ξεροκεφαλιά" των ελληνικών οικογενειών ότι ΑΕΙ είναι Πανεπιστήμιο και τίποτα άλλο δεν υπάρχει. Η επιτυχία σε εισαγωγή σε Τ.Ε.Ι. θεωρείται αποτυχία! Είμαστε άξιοι της κακιάς μας μοίρας που εμείς επιλέξαμε. Μεταρρύθμιση (αναδιάρθρωση) πρέπει να γίνει συλλογικά (Πολιτεία - Επιμελητήρια - Τ.Ε.Ι.) από μηδενική βάση και χωρίς προκαταλήψεις του παρελθόντος.

Σκέψεις από έναν απόφοιτο Τ.Ε.Ι. που καμαρώνει για το πτυχίο του!!!

 
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ,MSc
11 Ιαν 2018 21:15

Ραντεβού στα δικαστήρια.

 
stefanos
11 Ιαν 2018 21:15

Ετοιμαστείτε για καταλήψεις διαρκείας στις σχολές. Το ΠΔΑ δεν θα λειτουργήσει ποτέ όσο αποκλείει τους αποφοίτους των απορροφόμενων ιδρυμάτων. Θα είναι άλλη μια αποτυχία της κυβέρνησης.

Το υπουργείο οικονομικών να ετοιμαστεί να καταβάλλει αποζημιώσεις στους αποφοίτους, καθότι θα κινηθούμε ταυτοχρόνως και δικαστικά.

Αν νομίζετε ότι τόσο εύκολα μπορείτε να καταστρέφετε καριέρες και ζωές ανθρώπων,είστε γελασμένοι.

 
Απόφοιτος ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ
11 Ιαν 2018 21:04

Κύριε Πρωθυπουργέ τα θερμά μου συγχαρητήρια!!!Να χαίρεστε τον Υπουργό σας και την κυβέρνηση του ηθικού σας πλεονεκτήματος -εδώ γελάνε και οι πέτρες!!!Εκτός απο τους αποφοίτους των σχολών ηθοποιών που ο εκπληκτικός Υπουργός σας ισοτίμησε με τους αποφοίτους ΤΕΙ με αυστηρά ακαδημαικά κριτήρια-εδώ ξαναγελάνε και οι πέτρες-εμάς μας τελείωσε,μας εξευτέλισε μας προσέβαλε την αξιοπρεπεια μας και εσείς τρέχετε για την σύνοδο του Νότου να μιλήστε για αξίες και ιδανικά!!!Επόμενο βήμα η ισοτίμηση του απολυτηρίου Λύκείου με τα πτυχία ΤΕΙ.Ποιο δεξιά δεν γίνεται κύριε Πρωθυπουργέ!
Τα λέμε στις κάλπες και στα δικαστήρια κύριε Πρωθυπουργέ.
Αίσχος!!!!!Απλά Α Ι Σ Χ Ο Σ!!!!!

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.