ΒΟΥΛΗ

Ρύθμιση για τα οικονομικά των Ε.Λ.Κ.Ε. και των Ερευνητικών Κέντρων

Δημοσίευση: 11/01/2018
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με το άρθρο 11 του  Σχεδίου Νόμου για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής  Αττικής   τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 56, 62 και 66 του ν. 4485/2017.

Καταρχήν προβλέπεται ότι η ανάληψη υποχρέωσης εκδίδεται για κάθε δαπάνη άνω των 1000 ευρώ, ενώ αποσαφηνίζεται ο τρόπος έκδοσής της όταν πρόκειται για περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης.

Η συγκεκριμένη διάταξη κρίνεται απαραίτητη λόγω της ύπαρξης απρόβλεπτων δαπανών στην υλοποίηση ενός έργου, όπως έκτακτη αναθεώρηση στόχων και ανακατεύθυνση της ερευνητικής πορείας σε συνδυασμό με την εποχικότητα σε ερευνητικά αντικείμενα, την μη προβλέψιμη σε επίπεδο οικονομικού έτους εισροή και εκροή διαθέσιμων πόρων και κατ’ αντιστοιχία εκτέλεσης δαπανών, τις έκτακτες δαπάνες λόγω αποκλίσεων των ερευνητικών δεδομένων ή ερευνητικών αστοχιών, των εκτάκτων ζημιών κατά την εκτέλεση της έρευνας όπου οποιαδήποτε καθυστέρηση θα ακυρώσει την πολύμηνη προσπάθεια εξαγωγής συμπερασμάτων.

Επίσης, με την εν λόγω διάταξη τροποποιούνται οι παρ. 2 και 6 του άρθρου 87 του ν. 4485/2017, ώστε να είναι σαφές ότι υπάγονται στο ρυθμιστικό πεδίο των εν λόγω διατάξεων και τα ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα που έχουν συσταθεί ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

Με την παρ. 8 αποσαφηνίζεται ότι στα Α.Ε.Ι. που λειτουργεί Διοικούσα Επιτροπή, αυτή ασκεί και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ.

Τέλος, με την παρ. 9 επιχειρείται η ομαλοποίηση του μεταβατικού καθεστώτος της λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας σύμφωνα με τα άρθρα 50 έως 68 του ν. 4485/2017, δεδομένου ότι δεν έχουν ακόμα εκδοθεί τα προβλεπόμενα από το άρθρο 3 του ν. 2194/1994 (Α΄34) προεδρικά διατάγματα, δεν υφίστανται Σύγκλητος, Αντιπρύτανης Έρευνας ούτε Τμήματα όπως στα Α.Ε.Ι..

Άρθρο 11
Οικονομικά των Ερευνητικών Κέντρων και των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι.

1. Οι  παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 56 του ν. 4485/2017 αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων προϋπολογισμού έργου ή προγράμματος απαιτείται έγγραφο τεκμηριωμένο αίτημα του Επιστημονικού Υπεύθυνου προς τον ΠΜΟΔΥ, σύμφωνα με το άρθρο 62.

3. Για την πληρωμή δαπανών του έργου ή προγράμματος, απαιτείται η αποστολή αιτήματος πληρωμής από τον επιστημονικό υπεύθυνο συνοδευόμενο με τα σχετικά δικαιολογητικά προς τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την πληρωμή των σχετικών δαπανών.»

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 62 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Στο άρθρο 4 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

5. Ειδικά, για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων του προϋπολογισμού των Ε.Λ.Κ.Ε.:

α. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δύναται να εκδίδεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάληψης εκτέλεσης του έργου από τον Ε.Λ.Κ.Ε. για το σύνολο ή μέρος των πιστώσεων του έργου ανά έτος, συνοδευόμενη από αναλυτική κατάσταση κατανομής τους ανά δαπάνη, κατηγορία δαπάνης και λογαριασμό.

β. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται μόνο για δαπάνες ίσες ή ανώτερες των 1.000 ευρώ.

γ. Σε κάθε περίπτωση, της έκδοσής της προηγείται τεκμηριωμένο αίτημα του επιστημονικού υπευθύνου σε συνέχεια: i) της έκδοσης απόφασης αποδοχής της διαχείρισης της Επιτροπής, η οποία επέχει θέση απόφασης έγκρισης του συνόλου των δαπανών του έργου  και ii) της ένταξης του προϋπολογισμού του έργου στον προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε. ή και την τροποποίηση αυτού.

δ. Σε περίπτωση δαπάνης που αφορά προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών η οποία εκτελείται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, το αίτημα ανάληψης υποχρέωσης υποβάλλεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο ταυτόχρονα με το αίτημα απευθείας ανάθεσης και, στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2γ του άρθρου 66 του ν. 4485/2017.

ε. Αν υπάρχει διαθέσιμη πίστωση, αλλά δεν συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις παροχής της βεβαίωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος, η διαφωνία αυτή γνωστοποιείται εγγράφως στην Επιτροπή Ερευνών. Αν προκύψει διάσταση απόψεων μεταξύ της Επιτροπής Ερευνών και του ΠΟΥ, εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης γ` της παρ. 1 του άρθρου 4. Στην περίπτωση αυτή ο ΠΜΟΔΥ του Ε.Λ.Κ.Ε. κοινοποιεί τη διαφωνία του στην Σύγκλητο του Α.Ε.Ι..
στ. Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους δεσμεύονται στον προϋπολογισμό του οικείου Ε.Λ.Κ.Ε., πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 3, στο πλαίσιο εγκεκριμένου έργου του Ε.Λ.Κ.Ε., πιστώσεις που αφορούν σε δεσμευμένες πιστώσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους χωρίς να απαιτείται να εκκρεμεί σχετική υποχρέωση.».

3. Στην περίπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4485/2017 η φράση «ανά κατηγορία» διαγράφεται.

4. Η περίπτ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για δαπάνη που αφορά προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που εκτελείται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, το τεκμηριωμένο αίτημα του επιστημονικού υπευθύνου συνοδεύεται από απόδειξη έρευνας αγοράς και η απόφαση απευθείας ανάθεσης έπεται της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για δαπάνη ίση ή κατώτερη του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., δεν απαιτείται έρευνας αγοράς. Οι αποφάσεις απευθείας ανάθεσης και τα τεκμηριωμένα αιτήματα καταχωρούνται στο ΚΗΜΔΗΣ για αξία μεγαλύτερη ή ίση του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.».

5. Στην παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4485/2017 προστίθεται στοιχείo ζ΄ ως εξής:
«ζ. εκδίδει τις αποφάσεις απευθείας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων για αξία ίση ή μικρότερη του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.».

6. α. Το άρθρο 62 του ν. 4485/2017 αρχίζει και ισχύει από 1.7.2018. Έως τότε για δαπάνες που διενεργούνται σε βάρος του προϋπολογισμού των ΕΛΚΕ, των ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων και των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων δεν απαιτείται έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και η έλλειψη αυτή δεν καθιστά τις ανωτέρω δαπάνες μη κανονικές.

β. Η υπουργική απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4485/2017 αρχίζει και ισχύει από 1.7.2018. Έως τότε η διαδικασία και ο τρόπος ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και εξόφλησης των δαπανών των Ε.Λ.Κ.Ε. των ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων και των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες έως την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 διατάξεις.  

7.α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 87 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Δαπάνες των Ε.Λ.Κ.Ε., των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.) που διενεργήθηκαν και εξοφλήθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά παρέκκλιση των διατάξεων που προβλέπονται στο ν. 4270/ 2014, το π.δ. 113/2010 και το π.δ. 80/2016, εφόσον έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις κοινές υπουργικές αποφάσεις 679/1996, 5439/1985 και 120/1/ 837/1988 ή από τις ισχύουσες διατάξεις για τα ν.π.ι.δ. είναι νόμιμες και δεν αναζητούνται ευθύνες από τα αρμόδια όργανα».

β. Η παράγραφος 6 του άρθρου 87 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Τα άρθρα 60 και 61 του παρόντος αφορούν τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 και μετά. Έως τότε, και για τα αντικείμενα που ρυθμίζουν τα άρθρα αυτά, ισχύουν οι κοινές υπουργικές αποφάσεις 679/1996, 5439/1985 και 120/1/837/1988 ή οι ισχύουσες διατάξεις για τα ν.π.ι.δ.. Για δαπάνες που διενεργούνται σε βάρος του τρέχοντος προϋπολογισμού δεν απαιτείται έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και η έλλειψη αυτή δεν καθιστά τις ανωτέρω δαπάνες μη κανονικές. Ομοίως, από την 1η.1.2018 αρχίζουν και ισχύουν και τα άρθρα 57 παράγραφος 2, 58 και 59 παράγραφος 4. Έως τότε, για τα ζητήματα που τα εν λόγω άρθρα ρυθμίζουν ισχύουν αναλόγως οι ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις ή οι ισχύουσες διατάξεις για τα ν.π.ι.δ..  

8. Στα Α.Ε.Ι. τα οποία διοικούνται από Διοικούσα Επιτροπή, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. ασκούνται από την Διοικούσα Επιτροπή του Α.Ε.Ι..

9. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 87 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114) προστίθενται τα κάτωθι εδάφια:

«Ως Σύγκλητος νοείται η Γενική Συνέλευση της Ε.Σ.Δ.Υ. (άρθρο 22 παρ. 4 του ν. 4452/2017), ως Πρύτανης ο Κοσμήτορας της Ε.Σ.Δ.Υ. και ως μέλη Δ.Ε.Π. τα μέλη της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης. Η Επιτροπή Ερευνών της Ε.Σ.Δ.Υ. είναι πενταμελής, αποτελείται από μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ορίζει η τελευταία και συγκροτείται με διαπιστωτική πράξη του Κοσμήτορα, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά όσων προβλέπονται στα άρθρα 50 έως 68. Έως την συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης, οι αρμοδιότητες της Συγκλήτου ασκούνται από τον Σύλλογο των Καθηγητών (π.δ. 1233/1981), ο οποίος ορίζει τα μέλη της Επιτροπής Ερευνών».

 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.