Placeholder

ΒΟΥΛΗ

Ρυθμίσεις για την Έρευνα

Δημοσίευση: 11/01/2018
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με το άρθρο 13   του  Σχεδίου Νόμου για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής  Αττικής   τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4310/2014 για την έρευνα.

Ειδικότερα, με την πρώτη παράγραφο της προτεινόμενης διάταξης τροποποιείται το άρθρο 3 του ν. 4310/2014 (Α 258) προκειμένου να αποσαφηνιστεί το πεδίο εφαρμογής του νόμου με την προσθήκη του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

Συγκεκριμένα, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Είναι το πρώτο ιδρυθέν ερευνητικό Ινστιτούτο της χώρας (1929) με ευρεία επιστημονική βάση σε θέματα φυτοϋγείας, φυτοπροστασίας, εκτίμησης επικινδυνότητας και ασφαλούς χρήσης γεωργικών φαρμάκων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, ασφάλειας των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων.

To Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο με τη συσσωρευμένη και την εξειδικευμένη γνώση του παρέχει υπηρεσίες που το καθιστούν θεματοφύλακα της ποιότητας, της ασφάλειας και της αειφορικής ανάπτυξης στη γεωργία με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και στον άνθρωπο, υποστηρίζοντας την ελληνική κοινωνία και την οικονομία.

Επίσης,  προστίθεται το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών στους φορείς που δύναται να χρηματοδοτηθούν από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας για την επιστημονική έρευνα που αυτό διεξάγει.

Με την προτεινόμενη διάταξη και εν όψει της συμβολής των ως άνω φορέων στην επιστημονική έρευνα της χώρας προστίθενται και αυτοί στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 του ν. 4310/2014, ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα που προκηρύσσονται μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Σημειώνεται ότι οι εν λόγω φορείς θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν αυτοδικαίως σε κάθε πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΓΓΕΤ το οποίο προκηρύσσεται για τους φορείς του άρθρου 13Α.

Με τη δεύτερη παράγραφο της προτεινόμενης διάταξης συμπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 13 α. του ν.4310/2014 με σκοπό την επικαιροποίηση της τυπικής αναγνώρισης της ερευνητικής ταυτότητας των Ινστιτούτων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας (πρώην ΕΘΙΑΓΕ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ που εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τα ερευνητικά Ινστιτούτα του πρώην ΕΘΙΑΓΕ (ιδρύθηκε με το ν.1845/1989) και του καθολικού διαδόχου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ μετά το 2011, είχαν και διατηρούν την οργάνωση και λειτουργία των Ινστιτούτων του ν.1514/1985 που εποπτεύονταν/εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ.

Η  δε επιστημονική αξιολόγηση του ερευνητικού προσωπικού τους για πρόσληψη και εξέλιξη στις ερευνητικές βαθμίδες ακολουθούσε και ακολουθεί τις  αντίστοιχες τις ρυθμίσεις – ακαδημαϊκές απαιτήσεις του ν.1514/1985.

Κρίθηκε από το υπουργείο Παιδείας αναγκαία η συμπερίληψη της συγκεκριμένης ρύθμισης στο νέο νόμο πλαίσιο για την έρευνα και τεχνολογία (ν.4310/2014 όπως ισχύει) ούτως ώστε να εναρμονιστεί  η οργάνωση και λειτουργία των ερευνητικών Ινστιτούτων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και του ερευνητικού τους προσωπικού στις παρούσες γενικές ρυθμίσεις για την επιστημονική έρευνα της χώρας μας   και να έχουν ισχυρή και ασφαλή νομική βάση κατά τη διεκδίκηση ερευνητικών προγραμμάτων και έργων χρηματοδοτούμενων κατά κύριο λόγο από την ΕΕ, τα αποτελέσματα των οποίων θα συμβάλλουν στην ανέλιξη της αγροτικής παραγωγής και στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Επίσης, η ανάληψη ερευνητικών έργων από τα Ινστιτούτα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ που η χρηματοδότησή τους προέρχεται στο μεγαλύτερο μέρος τους από πόρους της ΕΕ ελαφρύνει τις λειτουργικές τους δαπάνες.

Με την τρίτη παράγραφο παρατείνεται η προθεσμία σύνταξης Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που εποπτεύονται από την Γ.Γ.Ε.Τ..

Με την τέταρτη παράγραφο παρέχεται η αναγκαία εξουσιοδότηση στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να εκδώσει Οδηγό Διαχείρισης για τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας της Γ.Γ.Ε.Τ., ο οποίος είναι αναγκαίος για τη εξειδίκευση των προβλεπόμενων ρυθμίσεων του ν. 4485/2017 όσον αφορά τα χρηματοδοτικά κονδύλια που διαχειρίζεται ο εν λόγω Ε.Λ.Κ.Ε..

Με την πέμπτη παράγραφο διευρύνεται η σύνθεση της διυπουργικής Επιτροπής Μετεγκατάστασης Οργανισμών Ελληνικού (ΕΜΟΕ) της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 4062/2012 (Α’ 70), με την συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Με την παράγραφο 6 ρυθμίζεται το ζήτημα της κάλυψης δαπάνης υποτροφίας μηνός Αυγούστου στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες» του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, η καταβολή της οποίας πραγματοποιείται μέσω των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των Α.Ε.Ι. των υποψηφίων διδακτόρων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής της ως άνω Δράσης, ως ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Χορήγησης της Υποτροφίας.

Παρά την έκδοση των αποφάσεων χορήγησης υποτροφίας, σε ορισμένα Α.Ε.Ι., δεν κατέστη δυνατή η έγκαιρη σύγκλιση συνέλευσης της Επιτροπής Ερευνών εντός του μηνός Αυγούστου για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών του ν. 4485/2017 και την έναρξη υλοποίησης των υποτροφιών.

Ως εκ τούτου, με την εν λόγω διάταξη διασφαλίζεται η δυνατότητα καταβολής της συγκεκριμένης υποτροφίας και η ενιαία αντιμετώπιση και ίση μεταχείριση των υποτρόφων της Δράσης ανεξαρτήτως της έγκαιρης ή μη συνέλευσης της Επιτροπής Ερευνών του Α.Ε.Ι. στο οποίο ανήκουν.

Με την παράγραφο 7 ιδρύεται στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) νέο Ινστιτούτο με την επωνυμία «Ινστιτούτο Αστροφυσικής».

Το προτεινόμενο Ινστιτούτο  δεν αφορά σε μια νέα δραστηριότητα, αλλά μια ήδη επιτυχημένη δραστηριότητα του ΙΤΕ (βλ. την ερευνητική ομάδα που ήδη από καιρό δραστηριοποιείται και λειτουργεί στην Κρήτη το Αστεροσκοπείο Σκίνακα).

Για το λόγο αυτό, άλλωστε, η ίδρυση του εν λόγω Ινστιτούτου είχε ήδη εγκριθεί ομόφωνα από το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ) από τον Νοέμβριο 2007.

Εντούτοις, δεν είχε έως σήμερα προχωρήσει ο αρχικός σχεδιασμός. Βασικός ερευνητικός κορμός του Ινστιτούτου θα αποτελέσει η Ομάδα Αστροφυσικής που επί 30 έτη δραστηριοποιείται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΙΤΕ και η οποία θα αποκτήσει αυτόνομη υπόσταση.

Για τους ανωτέρω λόγους, η ίδρυση του Ινστιτούτου δεν θα επιφέρει καμία επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό Αντιθέτως, η παρουσία του Ινστιτούτου θα ενισχύσει σημαντικά τις προοπτικές επιτυχούς διεκδίκησης για την Ελλάδα επιπλέον κονδυλίων από την Ευρώπη και Διεθνείς Οργανισμούς στις Επιστήμες του Διαστήματος. Επιπλέον, κατά τα πρότυπα των υφιστάμενων ινστιτούτων του ΙΤΕ, η αυτόνομη υπόσταση του Ινστιτούτου και η συνέχιση της συνεργασίας του με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, θα αποτελέσει πόλο έλξης νέων επιστημόνων (Ελλήνων και ξένων) από το εξωτερικό.

Προκειμένου να ιδρυθεί το νέο αυτό Ινστιτούτο ακολουθήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται στο νόμο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5 του ν. 4310/2014, υποβλήθηκε μελέτη οικονομοτεχνική, μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και έκθεση συμβατότητας με τον στρατηγικό σχεδιασμό και τον αναπτυξιακό προγραμματισμό (βλ. το από 12.9.2017 έγγραφο του Προέδρου του ΔΣ του ΙΤΕ). Στις εν λόγω μελέτες, οι οποίες υπεβλήθησαν στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, προκύπτει η ανάγκη που θα καλυφθεί από την ίδρυση του συγκεκριμένου φορέα.

Οι μελέτες αυτές εν συνεχεία υπεβλήθησαν στο ΕΣΕΚ και έλαβαν τη σύμφωνη γνώμη του (βλ. τις από 26.5.2017 και 30.9.2017 αποφάσεις της Ολομέλειας του ΕΣΕΚ). Εν συνεχεία οι εν λόγω μελέτες έλαβαν και την έγκριση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Ομοίως, με την παράγραφο 8 ιδρύεται Ινστιτούτο Πολιτικών Ερευνών στο ΕΚΚΕ. Η ίδρυση του εν λόγω Ινστιτούτου είναι αναγκαία αφενός μεν για τον ερευνητικό εκσυγχρονισμό, αφετέρου δε για τον διοικητικό εξορθολογισμό του ερευνητικού κέντρου.

Ειδικότερα, με το ν. 4051/2012 τα τότε τρία (3) ινστιτούτα του ΕΚΚΕ συμπτύχτηκαν σε ένα ινστιτούτο με αποτέλεσμα τη διοικητική δυσλειτουργία και την απουσία ουσιαστικής εξοικονόμησης πόρων.

Με την ίδρυση του Ινστιτούτου Πολιτικών Ερευνών (ΙΠΕ) επιτυγχάνεται η αναγκαία ακαδημαϊκή/ερευνητική και διοικητική ανασυγκρότηση του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) ενώ η οικονομική επιβάρυνση θα είναι ελάχιστη.

Από ακαδημαϊκή/ερευνητική άποψη, η σύσταση δεύτερου Ινστιτούτου στο ΕΚΚΕ θα επιτρέψει την επαρκή εξειδίκευση της δραστηριότητας των ερευνητών του ΕΚΚΕ οι οποίοι συστεγάζονται τώρα στο σύνολό τους σε ένα γενικού και πολυ-θεματικού χαρακτήρα Ινστιτούτο.

Από διοικητική άποψη, η σύσταση δεύτερου Ινστιτούτου θα επιτρέψει την ομαλότερη λειτουργία των διοικητικών οργάνων του ΕΚΚΕ και, συγκεκριμένα, την αποσύνδεση των ιδιοτήτων του Διευθυντή Ινστιτούτου και του Προέδρου του Κέντρου οι οποίες τώρα είναι συγκεντρωμένες σε ένα πρόσωπο).

Το ΙΠΕ θα επικεντρωθεί τόσο στη μελέτη «παραδοσιακών» αντικειμένων της Πολιτικής Κοινωνιολογίας και της Πολιτικής Επιστήμης (πολιτική συμπεριφορά, πολιτική συμμετοχή, κόμματα, ομάδες πίεσης κ.λπ.), όσο και στη μελέτη αντικειμένων που απασχολούν τη σύγχρονη συζήτηση (πολιτική της ταυτότητας, πολιτική της διαφοράς, πολιτική της αναπαράστασης κ.λπ.).

Με την παράγραφο 9 τροποποιείται το άρθρο 8 του ν. 4429/2016. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος μπορεί κατά τη διάρκεια της θητείας του να παυθεί από τα καθήκοντά του με απόφαση όχι μόνο της Γενικής Συνέλευσης του ΕΛΙΔΕΚ, αλλά και του αρμόδιου Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Επίσης, ορίζεται ότι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου μπορεί παυθεί προ της λήξης της θητείας του και για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του.

Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση, η εν λόγω διάταξη του άρθρου 8 του ν. 4429/2016 εναρμονίζεται με τη διάταξη του άρθρου 13 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999).

Με την παράγραφο 10 ορίζεται ότι ειδικά για το ΙΚΥ οι επιστημονικοί υπεύθυνοι των έργων μπορούν να είναι πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης.

Με την παράγραφο 11 ρυθμίζεται το ζήτημα της μετάταξη μόνιμων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέσεις Ειδικού Επιστημονικού – Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Ε.Τ.Π.) της παραγράφου 7 του άρθρου 18 του ν. 4310/2014 των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Κέντρων του Άρθρου 13Α του ν. 4310/2014.

Και τούτο, κατά τρόπο ανάλογο με τη δυνατότητα μετάταξής τους σε Α.Ε.Ι., σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 7 του ν. 4386/2016.

Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα μετάταξης επιστημόνων υψηλών προσόντων από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε ερευνητικά κέντρα και, ως εκ τούτου, ενισχύεται το Επιστημονικό – Τεχνικό προσωπικό των κέντρων αυτών.

Άρθρο 13
Ρυθμίσεις για την Έρευνα

1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4310/2014 (Α 258), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Στους φορείς της παρούσας υπάγονται και οι ακόλουθοι φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την επιστημονική έρευνα που διεξάγουν:
α) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.
β) το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών.
Οι φορείς του προηγούμενου εδαφίου έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα χρηματοδότησης της ΓΓΕΤ τα οποία προκηρύσσονται για τους φορείς του άρθρου 13Α».

2. Στο άρθρο 13Α του ν. 4310/2014 προστίθεται παράγραφος Γ. ως εξής:
«Γ. Τα ερευνητικά Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), που εποπτεύονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος ως προς:
- τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις πρόσληψης και εξέλιξης του ερευνητικού προσωπικού, καθώς και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτού,
- τους Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα Επιστημονικά Συμβούλια των Ινστιτούτων και
- την ανάληψη και τη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων/ έργων.
Ως προς τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ειδικού θεσμικού τους πλαισίου.
Στα εν λόγω ερευνητικά Ινστιτούτα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 2, 43 παρ. 1 και 3, 44 παρ. 3 και 49 παρ. 2 και 7 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

3. Η παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4386/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η προθεσμία των έξι (6) μηνών της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4310/2014 παρατείνεται έως τις 31.12.2018.».

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  εγκρίνεται ο Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης των κονδυλίων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.). Στον Οδηγό εξειδικεύεται η δομή και λειτουργία του Ε.Λ.Κ.Ε., οι ειδικότερες διαδικασίες οικονομικής διαχείρισης των έργων, οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των επιστημονικών υπευθύνων και του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εύρυθμη λειτουργία των Ε.Λ.Κ.Ε. και των προγραμμάτων/έργων που αυτός διαχειρίζεται.

5. Στη διυπουργική Επιτροπή Μετεγκατάστασης Οργανισμών Ελληνικού (ΕΜΟΕ) της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 4062/2012 (Α’ 70) συμμετέχει και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

6. Δαπάνες υποτροφίας που πραγματοποιήθηκαν από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι. στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες» και αφορούν στο διάστημα από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Χορήγησης Υποτροφίας έως και την απόφαση έγκρισης του έργου από τις Επιτροπές Ερευνών των ΕΛΚΕ είναι νόμιμες και κανονικές, υπό τον όρο ότι κατά τα λοιπά έχουν τηρηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες που ορίζονται στο ν. 4485/2017.

7. Η παράγραφος 10 της περ. Α του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (Ι.Μ.Β.Β.).
β. Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (Ι.Ε.Χ.ΜΗ.).
γ. Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (Ι.Η.Δ.Λ.).
δ. Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Ι.Μ.Σ.).
ε. Ινστιτούτο Πληροφορικής (Ι.Π.).
στ. Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (Ι.Υ.Μ.).
ζ. Ινστιτούτο Αστροφυσικής (Ι.Α.)».

8. Η παράγραφος 6 της περ. Α του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών.
β. Ινστιτούτο Πολιτικών Ερευνών».

9. Η παράγραφος 7 του άρθρου 8 του ν. 4429/2016 (Α’ 199) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος μπορεί κατά τη διάρκεια της θητείας του να παυθεί από τα καθήκοντά του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του ή για δραστηριότητες ασυμβίβαστες ή για πράξεις απάδουσες προς την ιδιότητα του μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος».

10. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 50 του ν. 4485/2017 προστίθεται η ακόλουθη φράση:
«Στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) ο επιστημονικός υπεύθυνος μπορεί να είναι μέλος του διοικητικού προσωπικού (μονίμου ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) εφόσον κατέχει πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης».

11. Μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού μπορούν να μεταταγούν σε θέσεις Ειδικού Επιστημονικού – Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Ε.Τ.Π.) της παραγράφου 7 του άρθρου 18 του ν. 4310/2014 των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Κέντρων του Άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης και της δαπάνης της μισθοδοσίας τους και σύστασης της θέσης στο οικείο Ερευνητικό Κέντρο, εφόσον σωρευτικά:
α) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει το ερευνητικό κέντρο,
β) έχουν δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, σχετικό με τα αντικείμενα αυτά και
γ) έχουν μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος αποδεδειγμένα επιτελέσει για τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκά έτη σε ελληνικό Α.Ε.Ι ή ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής σχετικό με τα αντικείμενα της περίπτωσης Α' επιστημονικό/εφαρμοσμένο/ερευνητικό έργο και συγκεκριμένα έχουν εκπαιδευτική εμπειρία ή εμπειρία σε εργαστηριακό - εφαρμοσμένο - διδακτικό έργο ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό/ερευνητικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή έχουν τουλάχιστον διετή σχετική εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή συνδυασμό των ανωτέρω.
Για την μετάταξη απαιτείται:
α) αίτηση του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού που υποβάλλεται στην υπηρεσία στην οποία ανήκει και στο οικείο Ερευνητικό Κέντρο έως την 31 η Μαρτίου κάθε έτους, και αφορά το επόμενο της ημερομηνίας υποβολής διδακτικό έτος αντίστοιχα.
β) Έγκριση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο εκπαιδευτικός.
γ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου, ύστερα από σχετική εισήγηση τριμελούς επιτροπής, τα μέλη της οποίας έχουν συναφές προς τη θέση γνωστικό αντικείμενο και η οποία αποτελείται από δύο Ερευνητές και ένα μέλος της κατηγορίας Ε.Ε.Τ.Π. ανά περίπτωση, που ορίζονται από το ΕΣΙ του αντίστοιχου Ινστιτούτου. Για την ανωτέρω απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη της τις ανάγκες του ερευνητικού κέντρου στα γνωστικά αντικείμενα που αυτό θεραπεύει. Αν υποβληθούν περισσότερες από μια αιτήσεις για το ίδιο γνωστικό αντικείμενο με την απόφασή της η Συνέλευση θα προβαίνει σε αξιο¬λογική κατάταξη των υποψηφίων. Προϋπόθεση για την έγκριση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο εκπαιδευτικός είναι η προηγούμενη της έγκρισης απόφαση του Διοικητού Συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου.
Η μετάταξη του εκπαιδευτικού σε θέση των ανωτέρω κατηγοριών Ε.Ε.Τ.Π διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ένταξη του εκπαιδευτικού σε θέση Ε.Ε.Τ.Π στο ερευνητικό κέντρο διενεργείται με διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Ερευνητικού Κέντρου, η οποία εκδίδεται το αργότερο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών. Το προσωπικό που μετατάσσεται διέπεται από τις διατάξεις περί βαθμολογικών προαγωγών και μισθολογικής εξέλιξης των Ε.Ε.Τ.Π του Ερευνητικού Κέντρου. Για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των μετατασσομένων εκπαιδευτικών αναγνωρίζεται ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας στο Δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Η μετάταξη μπορεί να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από προηγούμενη μετάταξη του αιτούντος εκπαιδευτικού σε άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης ή του χρόνου διορισμού του.

13. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του αρ. 12 ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με την ίδια απόφαση ο ως άνω Υπουργός ορίζει τον αριθμό των μελών των ΤΕΣ, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη τους καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη συγκρότηση και τη λειτουργία τους. Δεν απαιτείται ο αριθμός των μελών να είναι ίδιος για όλα τα ΤΕΣ. Σε κάθε περίπτωση, τα τακτικά μέλη τους των ΤΕΣ δεν μπορεί να είναι λιγότερα από δέκα (10)».

 

 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.