ΒΟΥΛΗ

Αυξάνεται από 1% στο 5% ο αριθμός εισακτέων στα ΑΕΙ μαθητών ΕΠΑΛ

Ρυθμίσεις για ζητήματα δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, μαθητείας, επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης
Δημοσίευση: 11/01/2018
Εξετάσεις
Alt Text: 
Εξετάσεις
Title Text: 
Εξετάσεις
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με το  άρθρο 27, παρ 1, του  Σχεδίου Νόμου για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής  Αττικής,καθορίζονται ζητήματα που αφορούν τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ότι οι κάτοχοι πτυχίου επαγγελματικού λυκείου που αποκτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3475/2006 υπάγονται και αυτοί στην υποπερίπτ. αα΄της περίπτ. Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013, προκειμένου να αρθούν αμφισημίες σχετικά με το ποιοι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. μπορούν να συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις της υποπερίπτ. αα΄.

Επιπλέον, αυξάνεται το ειδικό ποσοστό θέσεων της υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 από 1% σε 5%.

Η αύξηση του ποσοστού κρίνεται αναγκαία ενόψει της απορρόφησης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Τ.Ε.Ι. Πειραιά στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Περαιτέρω, προβλέπεται κατά παρέκκλιση της πάγιας διάταξης της περίπτ. Γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 ότι η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων μπορεί να μην είναι κοινά για τους υποψήφιους από τη Γ΄ τάξη ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και αυτούς από τη Δ΄ τάξη εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 2017-2018, τις περιπτώσεις που η διδακτέα - εξεταστέα ύλη διαφοροποιείται το σχολικό έτος 2017-2018 σύμφωνα με τις αριθ. Φ6/162684/Δ4/2017 (Β΄ 3588) και Φ6/162681/Δ4/2017 (Β΄3602) αποφάσεις.

Με την παρ. 2 προβλέπεται ότι οι οδηγίες διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων και των διδακτικών τεχνικών, των μεθόδων διδασκαλίας και των ενδεδειγμένων εποπτικών μέσων των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών του Δευτεροβάθμιου και Μεταδευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών των ΕΠΑ.Λ. παρέχονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και όχι με την απόφαση με την οποία καθορίζονται τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών.

Με την παρ. 3 ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας». Συγκεκριμένα, καθορίζεται η χρονική περίοδος έναρξης και λήξης του, προκειμένου να επιτυγχάνεται η βέλτιστη οργάνωση και λειτουργία του προγράμματός του, καθώς και προβλέπεται η καταγγελία της σύμβασης μαθητείας και η ακύρωσή της και οι λόγοι αυτών.

Με την παρ. 4 προβλέπεται ότι το Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους του «Μεταλυκειακού ΄έτους – τάξης μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ. μοριοδοτείται με εκατό πενήντα (150) μονάδες στις διαδικασίας διορισμού ή πρόσληψης σύμφωνα με το νόμο 2190/1994.

Η ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη ενόψει της αρχής της ισότητας που επιτάσσει την ίση μεταχείριση των αποφοίτων του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» με τους αποφοίτους των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), δεδομένου ότι και οι δύο κατηγορίες αποφοίτων λαμβάνουν μετά από εξετάσεις πιστοποίησης πτυχίο ή δίπλωμα επιπέδου πέντε (5) σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4186/2013.

Με την παρ. 5 προβλέπεται κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2017-2018 ειδική χρονική περίοδος έναρξης και λήξης του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας», η οποία αρχίζει κατά το σχολικό έτος 2017-2018 και διαρκεί ως 31-12-2018.

Άρθρο 27
Ρυθμίσεις για ζητήματα δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, μαθητείας, επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησ
ης

1. α) Στο τέλος του τέταρτου εδαφίου της υποπερίπτ. αα΄της περίπτ. Α΄της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4468/2017 (Α΄61), προστίθενται εδάφια, τα οποία έχουν ως εξής:

Στην παρούσα υποπερίπτ. αα΄ υπάγονται και οι κάτοχοι πτυχίου επαγγελματικού λυκείου που αποκτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3475/2006 (Α΄146).»

β) Η υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄193) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι συμμετέχοντες στις ανωτέρω ειδικές εξετάσεις έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν θέσεις και σε τμήματα σχολών των Πανεπιστημίων, σε ειδικό ποσοστό 5 % επιπλέον των θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων σε τμήματα που είναι αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς από τους οποίους αποφοιτούν, καθώς και σε κοινή ομάδα Τμημάτων Σχολών Πανεπιστημίων στην οποία εισάγονται απόφοιτοι όλων των τομέων.»

γ) Κατ’ εξαίρεση των οριζόμενων στο πρώτο εδάφιο της περίπτ. Γ΄ της παρ.1 του άρθρου 13, η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων μπορεί να μην είναι κοινά για τους υποψήφιους από τη Γ΄ τάξη ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και για τους υποψηφίους από τη Δ΄ τάξη εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 2017-2018, στις περιπτώσεις στις οποίες η διδακτέα εξεταστέα ύλη διαφοροποιείται σύμφωνα με τις αριθ. Φ6/162684/Δ4/2017 (Β΄ 3588) και Φ6/162681/Δ4/2017 (Β΄3602) αποφάσεις για τον καθορισμό της διδακτέας-εξεταστέας ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και της Δ’ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 2017-2018.

2. α) Η περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50), καταργείται.

β) Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4186/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4327/2015, προστίθεται παρ. 6, η οποία έχει ως εξής:

«6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Ι.Ε.Π. παρέχονται οδηγίες διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων και των διδακτικών τεχνικών, των μεθόδων διδασκαλίας και των ενδεδειγμένων εποπτικών μέσων για τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του «Δευτεροβάθμιου και Μεταδευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών»».

3. α) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4452/2017 (Α΄17), αντικαθίσταται ως εξής:

«Το πρόγραμμα του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» έχει διάρκεια εννέα (9) μηνών, αρχίζει στο χρονικό διάστημα από την έναρξη κάθε σχολικού έτους και έως 31 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται έως τη λήξη του οικείου σχολικού έτους.»

β) Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 (Α΄83), αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Σύμβαση Μαθητείας είναι δυνατόν: α) να καταγγελθεί από τους μαθητευόμενους ή τους εργοδότες για λόγους που ανάγονται στην αθέτηση των υποχρεώσεων τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίοι υποχρεούνται να ενημερώσουν εγγράφως τον Διευθυντή του οικείου Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ. και τον αρμόδιο Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ., β) να ακυρωθεί από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ. μετά από εισήγηση του υπεύθυνου καθηγητή, εφόσον ο εργοδότης αθετεί τις υποχρεώσεις του.».

4. Το τρίτο εδάφιο της περίπτ. Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α΄28) , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3812/2009 (Α΄234), αντικαθίσταται ως εξής:

«Πτυχίο ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας» ή στους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. μετά από πιστοποίηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) εννεάμηνης τουλάχιστον φοίτησης ή δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης για την κατηγορία ΔΕ, της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη: εκατόν πενήντα (150) μονάδες.»

5. Κατ’ εξαίρεση, για το σχολικό έτος 2017-2018 η λειτουργία των τμημάτων του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας» μπορεί να αρχίζει κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018 και να συνεχίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του χρονικού διαστήματος των εννέα (9) μηνών της μαθητείας κατά το σχολικό έτος 2018-2019 και έως 31-12-2018. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζεται ο χρόνος έναρξης και ολοκλήρωσης της λειτουργίας.

 

Σχόλια (3)

 
Γιαβρολου
27 Ιαν 2018 00:49

Θα σας αλλάξουμε τα φώτα .. Τα επαλ ειναι για τους φτωχούς

 
Κωνσταντίνος Αδριανουπολίτης
13 Ιαν 2018 12:48

Το μέτρο είναι θετικό και αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την αναβάθμιση του Επαγγελματικού Λυκείου. Μένουν πολλά άλλα να γίνουν.
Ίδωμεν.

 
Νίκος
12 Ιαν 2018 00:07

Υπέροχο για τους φετινους υποψηφιους των επαλ που θελανε να περασουν στο τει αθηνας(40 θεσεις) αποκλειστικα και ξαφνικα θα βρεθουν στο τει Εβρου!!!μιας και απο 40 θεσεις που επερνε το τει αθηνων φετος θα παρει 2 -3 ανα σχολη!παμε ολοι διδιμοτειχο!!!ντροπη σας!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ