Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Η επιλογή και ο ρόλος των Σχολικών Συμβούλων στο νέο θεσμικό πλαίσιο

"Ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου χρειάζεται αλλαγή, στη θέση αυτή πρέπει να επιλεγούν οι καλύτεροι, όχι μόνο σε ακαδημαϊκά προσόντα, αλλά εκείνοι που διαθέτουν όλα τα χαρακτηριστικά του παιδαγωγικού ηγέτη".
Δημοσίευση: 13/01/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ελένη Μπούντα  , Σχολική Σύμβουλος ΠΕ, μέλος  της ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α.

Σε σχέση με την επιλογή των στελεχών στη διεθνή βιβλιογραφία καταγράφεται η ανάγκη «ανάπτυξης προτύπων» που θα καθορίζουν τι πρέπει να γνωρίζουν και τι πρέπει να είναι ικανά να κάνουν τα στελέχη σε απόλυτη συνάρτηση με το συνολικό όραμα για το σχολείο και την κοινωνία. Αρκετές χώρες έχουν αναπτύξει τέτοια πρότυπα για να επικαιροποιήσουν τα περιγράμματα εργασίας, τις διαδικασίες επιλογής, την προπαρασκευαστική κατάρτιση, την συνεχόμενη επαγγελματική ανάπτυξη, τη στήριξη και την αποτίμηση του ρόλου.

Όσα περιλαμβάνονται στην πρόταση για τις νέες Δομές υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου απέχουν πολύ από το συγκροτούν μια επεξεργασμένη πρόταση στην κατεύθυνση που περιγράφηκε παραπάνω. Ως συστατικά στοιχεία της πρότασης για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης αναφέρονται: «α) η σύνδεση των κριτηρίων της επιλογής στελεχών με το έργο για το οποίο προορίζονται, β) ο διαμορφωτικός ρόλος της αξιολόγησης αυτών κατά τη διάρκεια της θητείας τους και κατά το στάδιο της επιλογής τους (;;;) και γ) η διασφάλιση της διαρκούς ανατροφοδότησης των στελεχών στην εκπαιδευτική πράξη με την καθιέρωση ανώτατου ορίου δύο συνεχών θητειών στην ίδια θέση στελέχους».

Θα σταθώ στο τελευταίο, τη θεσμοθέτηση της «αμειψισποράς» στη διοίκηση, που σχετίζεται με μια αντίληψη που έχει καλλιεργηθεί ότι οι υπηρετούντες σε θέση στελεχών –ιδιαίτερα σε θέσεις Σχολικών Συμβούλων- έχουν χάσει την επαφή τους με την εκπαιδευτική πράξη, με τη σχολική τάξη και τη ζωή του σχολείου. Σαφώς πρόκειται για στρεβλή αντίληψη που καμιά σχέση δεν έχει με την πραγματικότητα, δεδομένου ότι ειδικά οι Σχολικοί Σύμβουλοι, είναι σχεδόν καθημερινά σε τάξη συμβάλλοντας μάλιστα στην αντιμετώπιση των πιο δύσκολων διδακτικών και παιδαγωγικών θεμάτων, αλλά και συχνότατα διδάσκουν τόσο στην τάξη, όσο και στο πλαίσιο επιμορφώσεων. Θα άξιζε, επίσης, να αναδειχθούν οι συχνές παρεμβάσεις των Σχολικών Συμβούλων (είναι καταγεγραμμένες στα ημερολόγια των σχολικών συμβούλων και των σχολείων) σε όλο το πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου, οι οποίες απορροφούν σοβαρές εντάσεις και προβλήματα και αφορούν κυρίως τις σχέσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, το Σύλλογο Διδασκόντων, τις σχέσεις σχολείου και γονέων, ακόμα και τις σχέσεις ανάμεσα σε γονείς και γενικά τα καθημερινά προβλήματα ενός ζωντανού οργανισμού. Οι παρεμβάσεις αυτές, αφενός απορροφούν ένα μεγάλο όγκο προβλημάτων και δεν «φτάνουν» σε άλλα επίπεδα (πχ Περιφερειακή Δ/νση, Υπουργείο, Εισαγγελέα Ανηλίκων, κλπ.), και αφετέρου επιφέρουν συναινετικές λύσεις, οι οποίες συμβάλουν στην ομαλή λειτουργία του σχολείου, καλλιεργούν το  συνεργατικό παιδαγωγικό κλίμα, και ενδυναμώνουν τον κοινωνικό ρόλο του σχολείου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω είναι τουλάχιστον περίεργο και δημιουργεί προβληματισμούς το γεγονός ότι σε προηγούμενες επιλογές διευθυντών σχολείων μοριοδοτήθηκε ως διδακτική ή εκπαιδευτική υπηρεσία σε ΚΕΔΔΥ, ενώ από ότι φαίνεται δεν θα μοριοδοτηθεί ως διδακτική ή εκπαιδευτική υπηρεσία σε θέση σχολικού συμβούλου. Αφετέρου, πρόκειται για «λάθος» ερώτημα σε σχέση με το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι η επιλογή ικανών στελεχών και σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα η ικανότητα συνδέεται απολύτως και με την θετικά αξιολογημένη – και από κάτω προς τα πάνω- εμπειρία που έχουν αποκτήσει οι υποψήφιοι. Εκτός αν λάθος το έχουμε αντιληφθεί και το ζητούμενο είναι ο στοχευμένος αποκλεισμός των στελεχών με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα (ας μην ξεχνάμε ότι η χώρα επένδυσε για την απόκτηση προσόντων) και εμπειρία, τους οποίους ιδεοληπτικά έχουμε χρεώσει στο «κατεστημένο».

Ως προς τις «πηγές μοριοδότησης» ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά στην «ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία χωρίς μονοδιάστατη βαρύτητα μίας περιοχής και ενός τύπου προσόντων». Η αναφορά αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί ως κριτική σε πρακτικές του πρόσφατου παρελθόντος, όπου πρακτικά η διδακτική υπηρεσία αποτέλεσε το πιο καθοριστικό κριτήριο, τόσο εντός των κριτηρίων που αφορούν την εμπειρία, όσο και σε σχέση με τα επιστημονικά κριτήρια. Με αυτή την έννοια θα μπορούσε να εκληφθεί ως θετική. Η προσεκτική της ανάγνωση όμως καταδεικνύει ότι είναι προβληματική. Το ζητούμενο των διαδικασιών επιλογής αποτελεί και πάλι τη «λυδία λίθο». Εφόσον ζητούμενο είναι η επιλογή ικανών στελεχών σε θέσεις που απαιτούν υψηλό επίπεδο επιστημονικής γνώσης και τεχνογνωσίας, είναι προφανές ότι η μοριοδότηση πρέπει να έχει «μονοδιάστατη βαρύτητα» και να είναι ενισχυμένη στην επιστημονική γνώση και στην εξειδίκευση, αλλά και στην εμπειρία άσκησης συναφούς έργου στελέχους. Η εξίσωση της μοριοδότησης του χρόνου διδακτικής εμπειρίας με τη μοριοδότηση επιστημονικών προσόντων που προσδίδουν υψηλό επίπεδο ειδημοσύνης και εξειδίκευσης προφανώς υπηρετεί άλλες στοχεύσεις πολιτικού, πελατειακού έως και λαϊκιστικού χαρακτήρα.

Κλείνοντας θα πρέπει να τεθεί το βασικό ερώτημα για το ρόλο του Σχολικού Συμβούλου στο εκπαιδευτικό σύστημα με  βασικό διακύβευμα την ποιότητα στην εκπαίδευση, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στα μαθησιακά αποτελέσματα. Όλα τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα επενδύουν στον εκπαιδευτικό και τη σχολική μονάδα, στη συνεχή επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη και καθοδήγηση απευθείας και άμεσα σε κάθε σχολείο, σε κάθε τάξη, στους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς, καθώς και σε όλες τις σχέσεις στα εμπλεκόμενα μέρη της σχολικής κοινότητας. Αυτό απαιτεί έναν θεσμό που θα βρίσκεται σε άμεση επαφή με το σχολείο και την καθημερινή διδακτική πράξη.  

Αντί το νέο προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο να ενισχύσει ένα τέτοιον θεσμό, ώστε να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά μαθησιακά αποτελέσματα, απομακρύνει το Σχολικό Σύμβουλο από το σχολείο, δίνοντάς του ρόλο συντονιστή στις Περιφερειακές Διευθύνσεις. Η άμεση συνέπεια αυτής της «απομάκρυνσης» θα είναι η δημιουργία θεσμικής και διοικητικής απόστασης ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και το Σχολικό Σύμβουλο. Θα «σπάσει» μια παιδαγωγική σχέση, η οποία συμβάλλει καθοριστικά, ή θα έπρεπε να συμβάλλει, αν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου το αξιοποιήσει, στην εξειδίκευση και υλοποίηση στην πράξη των εκπαιδευτικών πολιτικών,  αλλά και στη συνεχή επιστημονική και παιδαγωγική ανατροφοδότηση. Το σίγουρο είναι ότι με τον τρόπο αυτό αποδυναμώνεται εντελώς η παιδαγωγική καθοδήγηση και η καθημερινή παρουσία και σχέση του Σχολικού Συμβούλου με τη σχολική μονάδα. Ναι ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου χρειάζεται αλλαγή, στη θέση αυτή πρέπει να επιλεγούν οι καλύτεροι, όχι μόνο σε ακαδημαϊκά προσόντα, αλλά εκείνοι που διαθέτουν όλα τα χαρακτηριστικά του παιδαγωγικού ηγέτη. Χρειάζεται όμως και η σύνδεση του θεσμού του σχολικού συμβούλου με το συνολικό όραμα του σχολείου του 21ου αιώνα, καθώς και  η συνεχής αξιολόγηση του θεσμού και των προσώπων που τον υπηρετούν.

Μήπως, τελικά, αυτή η «απομάκρυνση» του Σχολικού Συμβούλου από τη σχολική μονάδα και τον εκπαιδευτικό και η αποδυνάμωση του συμβουλευτικού του ρόλου, δρομολογεί την εξωτερική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών;      

 

 

Σχόλια (13)

 
Μάχιμος ΣΣ
13 Ιαν 2018 18:54

To χειρότερο στην υπόθεση είναι ότι οι επιμορφώσεις θα γίνονται στα ΠΕΚ μόνο.
Επιμορφώσεις (ενδοσχολικές - εξωσχολικές) που διοργάνωναν οι ΣΣ αυτόνομα ή σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, τέρμα.

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΒΟΥΡΗ
14 Ιαν 2018 00:53

Το αρθρο της καταξιωμένης Σχολικής Συμβούλου παρουσιάζει όλη την πραγματικότητα τόσο της παρούσης κατάστασης οσο και της νέας τάξης πραγμάτων. Λυπαμαι που βλεπω τον θεσμό αντί να βελτιωνεται να έχει παρει την πορεία της εξαφάνισης . Προφανώς ετοιμαζεται μια εξωτερική αξιολόγηση. Χωρίς τον Σχολικό Σύμβουλο το σχολειο στην παιδαγωγική και διδακτική πραξη θα ειναι αβοήθητο . Οι Διευθυντές θα πνίγονται ,οι Δάσκαλοι θα νιώθουν ανασφάλεια , οι Γονείς θα απαιτούν και θα διαμαρτύρονται και τα ΠΑΙΔΙΑ μας θα γινουν οι μελλοντικοι πολιτες που χωρίς γιατρο και φαρμακα θα πρεπει να επιβιώσουν έχοντας αγκαλια τις οδηγίες ενός google.
Συγχαρητηρια στην συναδέλφισσα που τυγχάνει να γνωρίζω και να εκτιμώ εδώ και πολλα χρόνια Καλη συνεχεια στον αγώνα της

 
iremias
14 Ιαν 2018 09:25

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΚ.ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ!!

 
Κυριάκος
14 Ιαν 2018 18:20

Δεν μπορεί να υπάρχει αξιολόγηση του δασκάλου - καθηγητή χωρίς να υπάρχει αξιολόγηση των επιδόσεων των μαθητών του.

 
Ντίνος
14 Ιαν 2018 21:51

Σε ποια σχολεία κυρία Μπούντα γίνονται οι παρεμβάσεις που λέτε;Γιατί εγώ εδώ και πολλά χρόνια δεν άκουσα αυτά που γράφετε.Και επειδή αναφέρετε τα ημερολόγια σχολικής ζωής των σχολικών συμβούλων δώστε τα όλοι στην δημοσιότητα,πλην προσωπικών δεδομένων ,για να πεισθούμε .Αναφέρετε ότι χάρις σε δικές σας παρεμβάσεις υποθέσεις δεν πάνε στην Περιφέρεια ή το Υπουργείο ή τον Εισαγγελέα ανηλίκων.Μα για να φτάσουν εκεί προυποθέτει αδικήματα του διοικητικού και ποινικού δικαίου και άρα είναι αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και όχι δική σας.Που κάνετε δειγματικές διδασκαλίες;.Διορισμοί έχουν να γίνουν από το 2008 και συνεπώς αυτοί που διορίστηκαν τότε είναι πια παλιοί και δεν τις χρειάζονται.Αν είναι αναπληρωτές λόγω πίνακα και αρχαιότητος είναι και αυτοί παλιοί και δεν τις χρειάζονται.Που γίνονται αυτές και σε ποιους παλιούς και σε ποιες τάξεις διδάσκετε;Οι εκπαιδευτικοί τα ενδεχόμενα προβλήματα τα λύνουν μεταξύ τους και όσο για τις επιμορφώσεις είναι οι ίδιες και οι ίδιες ανακυκλούμενες μεταξύ εναλλασόμενων ιδίων ομιλητών κάθε Σεπτέμβριο.Ότι ήταν να πουν το είπαν πριν χρόνια. Διαπιστώνω με θλίψη ότι ενώ όταν επιλέχτηκαν εν γνώση τους επιλέχτηκαν με θητεία και τώρα θέλουν να μείνουν εσαεί στην ίδια θέση μέχρι συνταξιοδοτήσεως.Αυτό δεν υπάρχει στην διεθνή βιβλιογραφία.Και αυτό φαίνεται καθαρά τώρα.Πολλοί συνάδελφοι σας,όπως και Διευθυντές Εκπαίδευσης,αντί να βγούν στη σύνταξη στα 35 χρόνια έχοντας αυτές τις θέσεις έφτασαν στα 37 πάνε στα 38 και θέλουν να ξαναγίνουν εμποδίζοντας έτσι νεώτερους και ενδεχομένως με περισσότερα προσόντα να διεκδικήσουν ισότιμα μια θέση.Πολλοί συνάδελφοι σας είναι σύμβουλοι από το 2003 και οι άλλοι από το 2007.Είναι πολλά τα χρόνια και με το ερώτημα πότε και πόσο μπήκαν σε τάξη. Να μην αναφέρω και την τριετή παράταση της θητείας σας που αγγίζει τα όρια του σκανδάλου.Γιατί αλήθεια δεν μπαίνετε σε τάξη να διδάξετε μόνοι για έναν μήνα;Θα αντέξετε;Από το απώτατο παρελθόν που διδάσκατε μέχρι τώρα έχουν μεσολαβήσει δραματικές αλλαγές παντού και ιδιαίτερα στην συμπεριφορά γονέων και μαθητών.Επειδή δε δεν τα ζείτε δεν τα ξέρετε.Γυρίστε για μια θητεία στις τάξεις να δείτε σε καθημερινή βάση τι γίνεται και να ξαναεπανέλθετε με φρεσκαρισμένες τις γνώσεις σας επί του αντικειμένου σας.Το ερώτημα είναι γιατί δεν το θέλετε.Το 2016 στις επιλογές των Διευθυντών Εκπαίδευσης δεκάδες από αυτούς που δεν επιλέχτηκαν την επόμενη ημέρα στάλθηκαν στις τάξεις.Εσείς αλήθεια τι παραπάνω έχετε;.
Με σεβασμό στο πρόσωπό σας.

 
sim
15 Ιαν 2018 09:22

Η κ. Σύμβουλος αναφέρει..."σε προηγούμενες επιλογές διευθυντών σχολείων μοριοδοτήθηκε ως διδακτική ή εκπαιδευτική υπηρεσία σε ΚΕΔΔΥ, ενώ από ότι φαίνεται δεν θα μοριοδοτηθεί ως διδακτική ή εκπαιδευτική υπηρεσία σε θέση σχολικού συμβούλου''. Προφανώς δε γνωρίζει ακριβώς τον ρόλο και το έργο των ΚΕΔΔΥ γιατί μάλλον δε συνεργάζεται μαζί τους. Ας μάθει λοιπόν ενδεικτικά ότι οι εκπαιδευτικοί των ΚΕΔΔΥ βρίσκονται σε καθημερινή επαφή με μαθητές κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης αλλά και συνεχίζουν να τους υποστηρίζουν με επισκέψεις στα σχολεία, προσφέρουν συμβουλευτική υποστήριξη σε γονείς και εκπαιδευτικούς, συντάσουν εξατομικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης, κλπ.

 
ph
15 Ιαν 2018 12:25

Μένω στις δύο συνεχόμενες θητείες :
- Θα πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα και να ισχύσει παντού (θα βγει αμέσως αντισυνταγματική η διάταξη που σου απαγορεύει να διεκδικήσεις μία θέση).
- Εφόσον αλλάξει το σύνταγμα, θα πρέπει να μείνει η ίδια κυβέρνηση (το βλέπω λίγο δύσκολο).

 
katia
15 Ιαν 2018 12:29

Πριν γίνουν τα όσα περιγράφετε, Sim, τα παιδιά τα παρακολουθούν οι ΣΣ Γενικής και Ειδικής Αγωγής και κάνουν όλα όσα λέτε και πολλά άλλα, όπως επαφή με γονείς και φορείς. Και ως εκπαιδευτικοί πάντα έχουμε για βοήθεια ένα κείμενο copy paste. Μόνιμο παράπονό μας είναι, ότι πέρα από τις διαγνώσεις δεν υπάρχει καμιά βοήθεια από το ΚΕΔΔΥ για τη διαχείριση των παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Γιατί λοιπόν στην μια περίπτωση είναι διδακτικό έργο και στην άλλη δεν είναι; Άρα και το δικό σας δεν θα έπρεπε να λογίζεται σαν τέτοιο.

 
Εκπαιδευτικός
15 Ιαν 2018 12:33

Συμφωνώ με τον @Ντίνο.Εδώ τον Πλατάρο με θητεία σαν Διευθυντή Εκπαίδευσης τον έστειλαν σε τάξη με βαθμολογία του συμβουλίου επιλογής που είχε και σύμβουλο σαν μέλος 10,60.Το ίδιο έκαναν και σε πολλούς άλλους που μάλιστα βγήκαν πρώτοι σε ψήφους και σε προσόντα.Ακούσατε κάποιον από τους δεκάδες αυτούς με πολύχρονη θητεία σαν διευθυντές εκπαίδευσης να κάνουν τόση φασαρία και να διαμαρτύρονται συνέχεια;Αδιαμαρτύρητα πήγαν σε τάξεις και μάλιστα από συμβούλια που ήσασταν και σεις μέλη.Τώρα γιατί διαμαρτύρεστε;Όταν στέλναν αυτούς στις τάξεις τηρούσατε σιγή αν και ήσασταν και στα συμβούλια και ξέρατε τι γίνονταν.Κύκλος είναι η ζωή και ήρθε η σειρά σας και μη διαμαρτύρεστε.

 
ΣΣ
15 Ιαν 2018 17:02

O @Ντίνος θλίβομαι που είναι δάσκαλος και δεν γνωρίζει σωστά την ελληνική γλώσσα, ώστε να την διδάσκει και στους μαθητές/τριες του, γιατί αναφέρει απαντώντας και στην κ. Μπούντα και στον κ. Κατσαρό, τη φράση: "να ξαναεπανέλθετε". 'Η ξανα- ή επαν- κε Ντίνο, ειδάλλως έχουμε πλεονασμό ανεπίτρεπτο, ειδικά στον γραπτό λόγο ενός δασκάλου. Αφήστε λοιπόν τους Σ.Σ. και τον αν πρέπει να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους, επανερχόμενοι στις τάξεις και κοιτάξτε μήπως εσείς πρέπει να ανοίξετε κανένα βιβλίο Γλώσσας για να επικαιροποιήσετε τις δικές σας γνώσεις. Όσο για τον @Εκπαιδευτικό που συγκρίνει ανόμοια πράγματα, ποια σχέση έχει το διοικητικό έργο των Δ/ντών Εκπ/σης με το καθοδηγητικό των Σ.Σ. που συνέχεια βρίσκονται σε σχολ. τάξεις ή σε σεμινάρια επιτελώντας διδακτικό έργο. Για να τελειώνουμε με αυτήν την κοροϊδία "του τι θεωρείται διδακτικό έργο", αν είναι να μετράμε τα κουκιά να τα μετράμε για όλους. Δηλαδή Δ/ντής 8θέσιου σχολείου 8 ώρες εβδ. στην τάξη 1/3 του διδ. έργου.... Δ/ντής 6/θέσιου 12 ώρες εβδ. στην τάξη δηλ. 1/2 του διδ. έργου.... Εκεί θέλετε να καταντήσουμε;

 
TSIFLIKAS
15 Ιαν 2018 23:40

@ ΣΣ
1. Για δες στο κείμενο της κ. Μπούντα την περίοδο '' Σαφώς πρόκειται για στρεβλή αντίληψη που ... στο πλαίσιο επιμορφώσεων.'' Τέλεια σύνταξη !
2. Όσοι γράφουν σύνθετα ρήματα στα κείμενά τους, με δεύτερο συνθετικό το ''βάλλω'', προσέχουν πάντοτε μήπως χρειάζεται το ρήμα δύο λ. Προσέχουν δε διπλά, όταν θέλουν να το δημοσιοποιήσουν.
Υπάρχουν και μερικά άλλα, ασήμαντα. Φυσιολογικά όμως, όταν είσαι αγχωμένος και δεν ξέρεις τι θα γίνει ...

 
Να γελάσουμε λίγο, αλλά θέλει προσοχή
15 Ιαν 2018 23:49

@ΣΣ και Ντίνος
Ο ΣΣ είδε μόνο ένα λάθος στον Ντίνο. Άρα μήπως κι αυτός δεν ξέρει ορθογραφία; Προφανώς κι οι δυο ξέρουν. Και τα δύο κείμενα είναι γραμμένα σε σωστά ελληνικά και τα λάθη μάλλον οφείλονται σε βιασύνη.
Όμως:
α) Που κάνετε δειγματικές διδασκαλίες; (αντί για "πού" με τόνο)
β) Που γίνονται αυτές και σε ποιους παλιούς και σε ποιες τάξεις διδάσκετε; (αντί για "πού" με τόνο)
γ) Ότι ήταν να πουν το είπαν πριν χρόνια. (αντί για "ό,τι" με υποδιαστολή)
δ) νεώτερους (αντί για "νεότερους", με όμικρον, πια)
Ο Ντίνος έκανε τα λάθη. Ο ΣΣ δεν τα είδε.
Πρέπει να προσέχουμε όταν γράφουμε, ακόμα κι αν δεν είμαστε ΠΕ70 ή ΠΕ02. Είμαστε όλοι δάσκαλοι. Κι όπως περιμένουμε από τους μαθητές μας να γράφουν σωστά, έτσι πρέπει κι εμείς.
Με σεβασμό και στους δύο συναδέλφους το σχόλιο. Κυρίως για να γελάσει το χειλάκι μας λίγο.

 
Nikos
11 Μαρ 2018 22:34

Οι Σ.Σ. πρέπει να κάνουν μάθημα 10 ώρες την εβδομάδα. Έχουν αποκοπεί από την πραγματικότητα και κάνουν δειγματικές διδασκαλίες και άλλες δραστηριότητες χωρίς να γνωρίζουν την κατάσταση στα σχολεία. Μόνο αν κάνουν μάθημα θα καταλάβουν τους υπόλοιπους και θα βοηθήσουν ουσιαστικά.
Στις θεωρίες όλοι καλοί είμαστε. Πράξη θέλουμε και αποτέλεσμα. Επίσης έχω βαρεθεί την γκρίνια τους για διάφορα πράγματα (οδοιπορικά κ.α.). Όποιος δε μπορεί να γυρίσει στα σχολεία και να πηγαίνει σε 3 σχολεία. Δηλάδη τι να πούνε οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί.
Έλεος!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ