ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ

Διπλασιάστηκαν οι αιτήσεις αναγνώρισης Μεταπτυχιακών- “Κατακόρυφη” αύξηση προπτυχιακών και Διδακτορικών τίτλων

26 ερωτήσεις-απαντήσεις για την αναγνώριση πτυχίων από τον ΔΟΑΤΑΠ
Δημοσίευση: 17/01/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το έτος 2016,σε σχέση με το 2014, διπλασιάστηκαν  οι αιτήσεις αναγνώρισης Μεταπτυχιακών , ενώ αυξήθηκαν “κατακόρυφα” οι αιτήσεις για την αναγνώριση  προπτυχιακών και Διδακτορικών τίτλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το esos:

Το 2016 κατατέθηκαν:

Αιτήσεις Βασικών Τίτλων  1759

Αιτήσεις Μεταπτυχιακών Τίτλων 4004

Αιτήσεις Διδακτορικών Τίτλων  421

Το 2017 μέχρι και 7 Σεπτεμβρίου κατατέθηκαν:

Αιτήσεις Βασικών Τίτλων  1.190

Αιτήσεις Μεταπτυχιακών Τίτλων 3.433

Αιτήσεις Διδακτορικών Τίτλων  395

2014

Αιτήσεις Βασικών Τίτλων  1059

Αιτήσεις Μεταπτυχιακών Τίτλων 2.536

Αιτήσεις Διδακτορικών Τίτλων  273

2013

Αιτήσεις Βασικών Τίτλων 1387

Αιτήσεις Μεταπτυχιακών Τίτλων 1951

Αιτήσεις Διδακτορικών Τίτλων 305

2012

Αιτήσεις Βασικών Τίτλων 1679

Αιτήσεις Μεταπτυχιακών Τίτλων 2478

Αιτήσεις Διδακτορικών Τίτλων 409

2011

Αιτήσεις Βασικών Τίτλων 2151

Αιτήσεις Μεταπτυχιακών Τίτλων 2747

Αιτήσεις Διδακτορικών Τίτλων 557

2010

Αιτήσεις Βασικών Τίτλων 2801

Αιτήσεις Μεταπτυχιακών Τίτλων 3.497

Αιτήσεις Διδακτορικών Τίτλων  679

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για να αναγνωρίσω το βασικό πτυχίο μου;

Για την αναγνώριση του Τίτλου Σπουδών πρέπει να κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1.    Αίτηση (το έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία ή  εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα μας) η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο κατά την κατάθεση. Σε περίπτωση που κατατίθεται από άλλο πρόσωπο ή αποστέλλεται ταχυδρομικά, απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου από Αστυνομικό Τμήμα / ΚΕΠ / Ελληνική Προξενική Αρχή.

2.    Παράβολο 230,40€ (225€ + 2%χαρτ. + 20%ΟΓΑ χαρτ.) (ΦΕΚ 3165/B/30-12-2011) για κάθε κρινόμενο Τίτλο σπουδών. Το ποσό αυτό κατατίθεται μόνο στην Τράπεζα της Ελλάδος (αριθμ. λογαριασμού του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 26072595). Στο αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται ως καταθέτης ο πολίτης που υποβάλλει την αίτηση αναγνώρισης.

3.    Tαυτότητα ή διαβατήριο σε ευκρινές φωτοαντίγραφο (στη περίπτωση ταυτότητας ή διαβατηρίου της αλλοδαπής, ευκρινές φωτοαντίγραφο από το αντίγραφο που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο της ημεδαπής)

4.    Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (συντάσσεται και σε απλό χαρτί, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1068985/900 Τ & Φ/12-7-01 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 950 τ. Β΄) η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο κατά την κατάθεση.  Σε περίπτωση που κατατίθεται από άλλο πρόσωπο ή αποστέλλεται ταχυδρομικά, απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου από Αστυνομικό Τμήμα / ΚΕΠ / Ελληνική Προξενική Αρχή.

Στην  Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνεται ότι:
•    τα πιστοποιητικά που υποβάλλονται είναι γνήσια
•    έχω περατώσει τις σπουδές μου για τον τίτλο σπουδών του οποίου την αναγνώριση αιτούμαι
•    δεν έχει υποβληθεί άλλη αίτηση για αναγνώριση του κρινόμενου Τίτλου Σπουδών  στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή σε άλλη Δημόσια Αρχή και
•    ο τόπος παρακολούθησης των μαθημάτων ή σεμιναρίων, εκπόνησης εργασιών (εάν προβλέπονται) και εξετάσεων, προφορικών και γραπτών, ήταν ............................................... , (συμπληρώνεται ο τόπος των σπουδών και εάν κάποιο μέρος των σπουδών έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και σε ποια πόλη).

5.    Έντυπο Συγκατάθεσης  (Consent Form) το οποίο συμπληρώνεται και υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο σε δύο αντίτυπα για κάθε ένα από τα Ιδρύματα όπου σπούδασε. Με το έντυπο αυτό, εξουσιοδοτείται ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. να ζητά από το/τα Ιδρύματα διευκρινιστικά / συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν τον/τους τίτλο/ους σπουδών του.  

6.    Απολυτήριο Λυκείου ημεδαπής ή εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλου ισοτίμου, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου.  Εάν οι σπουδές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν πραγματοποιηθεί στην αλλοδαπή (πλην των χωρών Ε.Ε. και  EFTA, της πρ. Ε.Σ.Σ.Δ., Αυστραλίας, Η.Π.Α. και Καναδά) πρέπει να υποβληθεί ο καταληκτικός Τίτλος αυτού του κύκλου σπουδών (πρωτότυπος ή σε νομίμως επικυρωμένο, από Ελληνική αρχή, φωτοαντίγραφο), συνοδευόμενος από μία βεβαίωση αρμόδιας αρχής της χώρας χορήγησής του (π.χ. Μορφωτικός Ακόλουθος της αντίστοιχης Πρεσβείας στην Ελλάδα) στην οποία θα αναφέρεται ότι ο τίτλος αυτός παρέχει στον κάτοχό του το δικαίωμα εισαγωγής σε Α.Ε.Ι. της χώρας προέλευσης. Επίσης πρέπει να κατατεθεί επίσημη μετάφραση του απολυτηρίου (και της βεβαίωσης), εκτός αν είναι στην Ελληνική, Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα.

7.    Τίτλος σπουδών (πτυχίο) του οποίου ζητείται η αναγνώριση, θεωρημένος για τη γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE), πρωτότυπος ή σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο και με επίσημη μετάφρασή του εκτός αν αυτό είναι στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα οπότε δεν απαιτείται μετάφραση.    Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη Σύμβαση ή η χώρα μας έχει εγείρει αντίρρηση, και μόνο γι’ αυτές, η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.  Οι θεωρήσεις αυτές δεν χρειάζονται, αν ο τίτλος εκδίδεται στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα και το Ίδρυμα που έχει απονείμει τον τίτλο σπουδών στείλει απευθείας στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., επικυρωμένο αντίγραφό του. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει την αποστολή του από το Πανεπιστήμιο στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τον κανονισμό του Ιδρύματος χορηγείται και ενδιάμεσος τίτλος σπουδών θα πρέπει να κατατίθεται και αυτός.

8.    Επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων (official transcript) με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών φοίτησης το οποίο πρέπει να είναι ενυπόγραφο, να φέρει τη σφραγίδα του Ιδρύματος και να αναφέρει την ημερομηνία απονομής του τίτλου.  Κατατίθεται το επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων, θεωρημένο για τη γνησιότητα των υπογραφών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE), πρωτότυπο ή σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο και με επίσημη μετάφρασή του εκτός αν αυτό είναι στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα οπότε δεν απαιτείται μετάφραση.  Για  όσες χώρες  δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης ή η χώρα μας έχει εγείρει αντίρρηση, και μόνο για αυτές,  η θεώρηση  γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.  Δεν απαιτείται θεώρηση αν το επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων εκδίδεται στην  ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα και το Ίδρυμα στείλει απευθείας στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. επικυρωμένο αντίγραφό του. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει την αποστολή του από το Πανεπιστήμιο στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

9.    Βεβαίωση για τον τόπο πραγματοποίησης των σπουδών (ΒΤΣ), η οποία πρέπει να ζητηθεί με ευθύνη του αιτούντος, να σταλεί απευθείας στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π από το Ίδρυμα προέλευσης.   Εάν η ΒΤΣ είναι σε γλώσσα άλλη από την ελληνική, αγγλική ή γαλλική, θα πρέπει να κατατεθεί, επιπλέον, από τον ενδιαφερόμενο η ΒΤΣ, θεωρημένη για τη γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE), πρωτότυπη ή σε νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και με επίσημη μετάφρασή της. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη Σύμβαση ή η χώρα μας έχει εγείρει αντίρρηση, και μόνο γι’ αυτές, η θεώρηση γίνεται  από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.  Στη βεβαίωση αυτή πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερομένου, η διάρκεια και ο τόπος πραγματοποίησης των σπουδών, ως εξής:

•     «Βεβαιώνουμε ότι οι σπουδές τ.. (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) …… που διήρκεσαν από ……… έως ………… πραγματοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν στο …..… (Ίδρυμα, Πόλη, Χώρα) και σε κανένα άλλο μέρος»

•    “His / Her studies, from …… (χρόνος έναρξης)  to …… (χρόνος αποφοίτησης),  took place and were completed in …..(όνομα πόλης, χώρας) campus of the ……….. (Ίδρυμα) and at no other campus”.

•    “Ses études de …….. (χρόνος έναρξης) à …… (χρόνος αποφοίτησης) se sont déroulées en totalité à ……. en ……. (όνομα πόλης,  χώρας ) ……  à …(Ίδρυμα )”.

Στη περίπτωση των εξ αποστάσεως σπουδών, αντί της βεβαίωσης για το τόπο πραγματοποίησης των σπουδών, θα αποστέλλεται απευθείας στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. από το Ίδρυμα συμπληρωμένο το σχετικό ερωτηματολόγιο (http://www.doatap.gr/gr/distant.php στην αγγλική και γαλλική γλώσσα ).

10.    Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement), εφόσον χορηγείται από το Ίδρυμα.

11.    Οδηγός σπουδών του Ιδρύματος εάν το Ίδρυμα δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με τα αναγνωρισμένα Α.Ε.Ι.

12.    Βεβαίωση Υποτροφίας. Για φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα απαιτείται βεβαίωση του Ι.Κ.Υ. ότι είναι υπότροφοι ή βεβαίωση του Τμήματος του οικείου Πανεπιστημίου ότι έχουν γίνει δεκτοί σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

1.    Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει :
•    δια ζώσης στα γραφεία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. από τον ενδιαφερόμενο ή από άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (η εξουσιοδότηση θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου)
•    με συστημένη επιστολή
•    με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς

2.    Διευκρινίζεται ότι ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει στοιχεία σχετικά με τις σπουδές του αιτούντος πέραν των παραπάνω αναφερομένων.  Ο αιτών έχει δικαίωμα να καταθέσει οποιοδήποτε  σχετικό  έγγραφο θεωρεί υποστηρικτικό για την  διεκπεραίωση της υπόθεσής του.

3.    Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται δεν επιστρέφονται εκτός από τις διπλωματικές εργασίες, οι οποίες επιστρέφονται ταυτόχρονα με την Πράξη αναγνώρισης.

4.    Όλα τα πιστοποιητικά που αναφέρονται παραπάνω και κάθε έγγραφο από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής δεν γίνονται δεκτά με FAX και E-MAIL (απόφ. Φ5/Β3/2427/ΦΕΚ 462/28-4-99 τ.Β’).

5.    Κάθε στοιχείο που κατατίθεται είναι απόρρητο.

6.    Η έναρξη διαδικασίας αναγνώρισης προϋποθέτει την κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

7.    Η θεώρηση των ανωτέρω δικαιολογητικών με τη σφραγίδα APOSTILLE γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία στη χώρα έκδοσής τους.  Για  όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης ή η χώρα μας έχει εγείρει αντίρρηση, και μόνο για αυτές,  η θεώρηση  γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.

8.    Οι επίσημες μεταφράσεις των ανωτέρω δικαιολογητικών (εκτός αν αυτά είναι στην Ελληνική, Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα) γίνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές, από πτυχιούχο μεταφραστή του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μεταφράσεως και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου ή από δικηγόρο στην Ελλάδα που βεβαιώνει ότι πρόκειται για μετάφραση του συγκεκριμένου εγγράφου.

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για την  Αναγνώριση Μεταπτυχιακών Τίτλων (Μεταπτυχιακών/Διδακτορικών) της αλλοδαπής;

Για την αναγνώριση του τίτλου σπουδών πρέπει να κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1.    Αίτηση  (το έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία ή εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα μας) η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο κατά την κατάθεση. Σε περίπτωση που κατατίθεται από άλλο πρόσωπο ή αποστέλλεται ταχυδρομικά, απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου από Αστυνομικό Τμήμα /    ΚΕΠ /  Ελληνική Προξενική Αρχή.

2.    Παράβολο 184,32€ (180€ + 2%χαρτ. + 20%ΟΓΑ χαρτ.) (ΦΕΚ 3165/B/30-12-2011), για κάθε κρινόμενο τίτλο σπουδών. Το ποσό κατατίθεται μόνο στην Τράπεζα της Ελλάδος (αριθμ. Λογαριασμού του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 26072595). Στο αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται ως καταθέτης ο πολίτης που υποβάλλει την αίτηση αναγνώρισης.

3.    Tαυτότητα ή διαβατήριο σε ευκρινές φωτοαντίγραφο (στη περίπτωση ταυτότητας ή διαβατηρίου της αλλοδαπής, ευκρινές φωτοαντίγραφο από το αντίγραφο που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο της ημεδαπής)

4.    Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (συντάσσεται και σε απλό χαρτί, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1068985/900 Τ & Φ/12-7-01 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 950 τ. Β΄ ) η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο κατά την κατάθεση. Σε περίπτωση που κατατίθεται από άλλο πρόσωπο ή αποστέλλεται ταχυδρομικά, απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου από Αστυνομικό Τμήμα / ΚΕΠ / Ελληνική Προξενική Αρχή.

Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνεται ότι:

•    τα πιστοποιητικά που υποβάλλονται είναι γνήσια

•    έχω περατώσει τις σπουδές μου για τον τίτλο σπουδών του οποίου την αναγνώριση αιτούμαι

•    δεν έχει υποβληθεί άλλη αίτηση για αναγνώριση του κρινόμενου τίτλου σπουδών στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή σε άλλη δημόσια αρχή και

•    ο τόπος παρακολούθησης των μαθημάτων ή σεμιναρίων, εκπόνησης εργασιών (εάν προβλέπονται) και εξετάσεων, προφορικών και γραπτών, ήταν ………… (συμπληρώνεται ο τόπος των σπουδών. Εάν κάποιο μέρος των σπουδών έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα ,πρέπει να δηλωθεί).

5.    Έντυπο Συγκατάθεσης  (Consent Form) το οποίο συμπληρώνεται και υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο σε δύο αντίτυπα για κάθε ένα από τα Ιδρύματα όπου σπούδασε. Με το έντυπο αυτό, εξουσιοδοτείται ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. να ζητά από το/τα Ιδρύματα διευκρινιστικά / συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν τον/τους τίτλο/ους σπουδών του.

6.    Βασικό Πτυχίο / Δίπλωμα Ελληνικού Α.Ε.Ι., σε ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου.   Στις περιπτώσεις που οι βασικές σπουδές πραγματοποιήθηκαν σε Ίδρυμα της αλλοδαπής πρέπει να υποβληθεί ευκρινές φωτοαντίγραφο της Πράξης (Βεβαίωσης) Αναγνώρισης του βασικού τίτλου σπουδών. Εάν δεν έχει αναγνωριστεί ο βασικός τίτλος σπουδών, πρέπει πρώτα να ζητηθεί η αναγνώριση αυτού του τίτλου.

7.    Τίτλος Σπουδών (μεταπτυχιακό ή διδακτορικό) του οποίου ζητείται η αναγνώριση, θεωρημένος για τη γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE), πρωτότυπος ή σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο και με επίσημη μετάφρασή του εκτός αν αυτό είναι στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα οπότε δεν απαιτείται μετάφραση.    Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη Σύμβαση ή η χώρα μας έχει εγείρει αντίρρηση, και μόνο γι’ αυτές, η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.  Οι θεωρήσεις αυτές δεν χρειάζονται, αν ο τίτλος εκδίδεται στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα και το Ίδρυμα που έχει απονείμει τον τίτλο σπουδών στείλει απευθείας στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., επικυρωμένο αντίγραφό του. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει την αποστολή του από το Πανεπιστήμιο στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τον κανονισμό του Ιδρύματος χορηγείται και ενδιάμεσος τίτλος σπουδών θα πρέπει να κατατίθεται και αυτός.

8.    Εργασία Μεταπτυχιακού Τίτλου / διδακτορική διατριβή, η οποία επιστρέφεται μετά την αναγνώριση.

9.    Επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων (official transcript) (εάν το πρόγραμμα σπουδών απαιτούσε παρακολούθηση μαθημάτων) με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών φοίτησης του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράμματος σπουδών, το οποίο πρέπει να είναι ενυπόγραφο, να φέρει τη σφραγίδα του Ιδρύματος και να αναφέρει την ημερομηνία απονομής του τίτλου. Κατατίθεται το επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων, θεωρημένο για τη γνησιότητα των υπογραφών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE), πρωτότυπο ή σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο και με επίσημη μετάφρασή του εκτός αν αυτό είναι στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα οπότε δεν απαιτείται μετάφραση.  Για  όσες χώρες  δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης ή η χώρα μας έχει εγείρει αντίρρηση, και μόνο για αυτές,  η θεώρηση  γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.  Δεν απαιτείται θεώρηση αν το επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων εκδίδεται στην  ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα και το Ίδρυμα στείλει απευθείας στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. επικυρωμένο αντίγραφό του. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει την αποστολή του από το Πανεπιστήμιο στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

10.     Α. Βεβαίωση για τον τόπο πραγματοποίησης των σπουδών, (πλην διδακτορικών τίτλων των οποίων το πρόγραμμα δεν απαιτούσε παρακολούθηση μαθημάτων) η οποία πρέπει να ζητηθεί με ευθύνη του αιτούντος, να σταλεί απευθείας στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π από το Ίδρυμα προέλευσης.   Εάν η ΒΤΣ είναι σε γλώσσα άλλη από την ελληνική, αγγλική ή γαλλική, θα πρέπει να κατατεθεί, επιπλέον, από τον ενδιαφερόμενο η ΒΤΣ, θεωρημένη για τη γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE), πρωτότυπη ή σε νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και με επίσημη μετάφρασή της.  Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη Σύμβαση ή η χώρα μας έχει εγείρει αντίρρηση, και μόνο γι’ αυτές, η θεώρηση γίνεται  από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.  Στη βεβαίωση αυτή πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερομένου, η διάρκεια και ο τόπος πραγματοποίησης των σπουδών, ως εξής :

•    «Βεβαιώνουμε ότι οι σπουδές τ…(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)…. που διήρκεσαν από ….. έως ….πραγματοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν στο…(Ίδρυμα, πόλη, χώρα) και σε κανένα άλλο μέρος».

•    « His/Her studies, from ...... (χρόνος έναρξης) to ...... (χρόνος αποφοίτησης), took place and were completed in ..... (όνομα πόλης, χώρας, campus) of the ....... (Ίδρυμα) and at no other campus».

•    «Ses études de ...... (χρόνος έναρξης) á ….. (χρόνος αποφοίτησης) se sont déroulées en totalité á ...... en ........ (όνομα πόλης, χώρας) ….. á ….. (Ίδρυμα)».

Στη περίπτωση των εξ αποστάσεως μεταπτυχιακών σπουδών, αντί της βεβαίωσης για το τόπο πραγματοποίησης των  σπουδών, καθώς και στην περίπτωση των εξ αποστάσεως διδακτορικών σπουδών θα αποστέλλεται απευθείας στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. από το Ίδρυμα συμπληρωμένο το σχετικό ερωτηματολόγιο (http://www.doatap.gr/gr/distant.php στην αγγλική και γαλλική γλώσσα ).

Β. Επιστολή επιβεβαίωσης διδακτορικού τίτλου (μόνο για διδακτορικούς τίτλους των οποίων το πρόγραμμα δεν απαιτούσε παρακολούθηση μαθημάτων) η οποία πρέπει να ζητηθεί με ευθύνη του αιτούντος, να σταλεί απευθείας στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π από το Ίδρυμα προέλευσης.   Εάν η επιστολή επιβεβαίωσης είναι σε γλώσσα άλλη από την ελληνική, αγγλική ή γαλλική, θα πρέπει να κατατεθεί, επιπλέον, από τον ενδιαφερόμενο η επιστολή επιβεβαίωσης, θεωρημένη για τη γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE), πρωτότυπη ή σε νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και με επίσημη μετάφρασή της.  Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη Σύμβαση ή η χώρα μας έχει εγείρει αντίρρηση, και μόνο γι’ αυτές, η θεώρηση γίνεται  από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.   

Στη βεβαίωση αυτή πρέπει να αναφέρονται: τα στοιχεία του ενδιαφερομένου, η διάρκεια των σπουδών, η ημερομηνία αποφοίτησης,  ο τρόπος παρακολούθησης του διδακτορικού προγράμματος και ο τρόπος υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής    

Γ. Για διδακτορικούς τίτλους από : Ρουμανία, Σερβία, Βουλγαρία και Αλβανία απαιτούνται επιπρόσθετα δικαιολογητικά (πληροφορίες στο τμήμα ενημέρωσης).

11.    Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement), εφόσον χορηγείται από το Ίδρυμα.

12.    Σε περίπτωση σύμπραξης Ελληνικού Α.Ε.Ι.  με Ίδρυμα της αλλοδαπής για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, πρέπει να κατατίθεται και το σχετικό Φ.Ε.Κ. έγκρισης λειτουργίας του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος.

13.    Οδηγός σπουδών του Ιδρύματος εάν αυτό δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με τα αναγνωρισμένα Ιδρύματα της αλλοδαπής. Οδηγός σπουδών απαιτείται και στην περίπτωση που το τμήμα ενός Ιδρύματος (faculty school…) δεν έχει κριθεί.

14.    Βεβαίωση Υποτροφίας. Για φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί για διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα απαιτείται βεβαίωση του Ι.Κ.Υ. ότι είναι υπότροφοι ή βεβαίωση του Τμήματος του οικείου Πανεπιστημίου ότι έχουν γίνει δεκτοί σε διδακτορικό πρόγραμμα.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

1.    Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει :

•    δια ζώσης στα γραφεία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. από τον ενδιαφερόμενο ή από άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (η εξουσιοδότηση θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου)

•    με συστημένη επιστολή

•    με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς

2.    Διευκρινίζεται ότι ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει στοιχεία σχετικά με τις σπουδές του αιτούντος πέραν των παραπάνω αναφερομένων. Ο αιτών έχει δικαίωμα να καταθέσει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο θεωρεί υποστηρικτικό για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής του.

3.    Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται δεν επιστρέφονται εκτός από τις διπλωματικές εργασίες, οι οποίες επιστρέφονται κατά την παραλαβή της πράξης αναγνώρισης.

4.    Όλα τα πιστοποιητικά που αναφέρονται παραπάνω και κάθε έγγραφο από Ίδρυμα της αλλοδαπής δεν γίνονται δεκτά με FAX και E-MAIL (απόφ. Φ5/Β3/2427/ΦΕΚ 462/28-4-99 τ.Β΄).

5.    Κάθε στοιχείο που κατατίθεται είναι απόρρητο.

6.    Η έναρξη διαδικασίας αναγνώρισης προϋποθέτει την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

7.    Η θεώρηση των ανωτέρω δικαιολογητικών με τη σφραγίδα APOSTILLE γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία στη χώρα έκδοσής τους.  Για  όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης και μόνο για αυτές  η θεώρηση  γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.

8.    Οι επίσημες μεταφράσεις των ανωτέρω δικαιολογητικών (εκτός αν αυτά είναι στην Ελληνική, Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα) γίνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές, από πτυχιούχο μεταφραστή του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μεταφράσεως και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου ή από δικηγόρο στην Ελλάδα που βεβαιώνει ότι πρόκειται για μετάφραση του συγκεκριμένου εγγράφου.

Τι δικαιολογητικά  χρειάζονται για την Αναγνώριση Συνεκτιμώμενων Τίτλων Σπουδών (Βασικού και Μεταπτυχιακού) ως προς Βασικό Τίτλο;

Για την αναγνώριση συνεκτιμώμενων τίτλων σπουδών πρέπει να κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1.    Αίτηση Συνεκτίμησης  (το έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία ή εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα μας) η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο κατά την κατάθεση. Σε περίπτωση που κατατίθεται από άλλο πρόσωπο ή αποστέλλεται ταχυδρομικά, απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου από Αστυνομικό Τμήμα / ΚΕΠ / Ελληνική Προξενική Αρχή.

2.    Παράβολο 414,72€ (225€ + 180€ + 2%χαρτ. + 20%ΟΓΑ χαρτ.) (ΦΕΚ 3165/B/30-12-2011). Το ποσό αυτό κατατίθεται μόνο στην Τράπεζα της Ελλάδος (αριθμ. Λογαριασμού του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 26072595). Στο αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται ως καταθέτης ο πολίτης που υποβάλλει την αίτηση αναγνώρισης.

3.    Tαυτότητα ή διαβατήριο σε ευκρινές φωτοαντίγραφο (στη περίπτωση ταυτότητας ή διαβατηρίου της αλλοδαπής, ευκρινές φωτοαντίγραφο από το αντίγραφο που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο της ημεδαπής)

4.    Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (συντάσσεται και σε απλό χαρτί, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1068985/900 Τ & Φ/12-7-01 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 950 τ. Β΄ ) η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο κατά την κατάθεση. Σε περίπτωση που κατατίθεται από άλλο πρόσωπο ή αποστέλλεται ταχυδρομικά, απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου από Αστυνομικό Τμήμα / ΚΕΠ / Ελληνική Προξενική Αρχή.

Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνεται ότι:

•    τα πιστοποιητικά που υποβάλλονται είναι γνήσια

•    έχω περατώσει τις σπουδές μου για τον τίτλο σπουδών του οποίου την αναγνώριση αιτούμαι

•    δεν έχει υποβληθεί άλλη αίτηση για αναγνώριση των κρινόμενων τίτλων σπουδών στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή σε άλλη δημόσια αρχή και

•    ο τόπος παρακολούθησης των μαθημάτων ή σεμιναρίων, εκπόνησης εργασιών (εάν προβλέπονται) και εξετάσεων, προφορικών και γραπτών, ήταν ………… (συμπληρώνεται ο τόπος των σπουδών .Εάν κάποιο μέρος των σπουδών έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα ,πρέπει να δηλωθεί.).

5.    Έντυπο Συγκατάθεσης  (Consent Form) το οποίο συμπληρώνεται και υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο σε δύο αντίτυπα για κάθε ένα από τα Ιδρύματα όπου σπούδασε. Με το έντυπο αυτό, εξουσιοδοτείται ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. να ζητά από το/τα Ιδρύματα διευκρινιστικά / συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν τον/τους τίτλο/ους σπουδών του.

6.    Απολυτήριο λυκείου ημεδαπής ή εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλου ισοτίμου, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου.  Εάν οι σπουδές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν πραγματοποιηθεί στην αλλοδαπή (πλην των χωρών Ε.Ε. και  EFTA, της πρ. Ε.Σ.Σ.Δ., Αυστραλίας, Η.Π.Α. και Καναδά) πρέπει να υποβληθεί ο καταληκτικός Τίτλος αυτού του κύκλου σπουδών (πρωτότυπος ή σε νομίμως επικυρωμένο, από Ελληνική αρχή, φωτοαντίγραφο), συνοδευόμενος από μία βεβαίωση αρμόδιας αρχής της χώρας χορήγησής του (π.χ. Μορφωτικός Ακόλουθος της αντίστοιχης Πρεσβείας στην Ελλάδα) στην οποία θα αναφέρεται ότι ο τίτλος αυτός παρέχει στον κάτοχό του το δικαίωμα εισαγωγής σε Α.Ε.Ι. της χώρας προέλευσης. Επίσης πρέπει να κατατεθεί επίσημη μετάφραση του απολυτηρίου (και της βεβαίωσης), εκτός αν είναι στην Ελληνική, Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα.

7.    Τίτλοι Σπουδών (Βασικού και Μεταπτυχιακού) των οποίων ζητείται η συνεκτίμηση, θεωρημένοι για τη γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE), πρωτότυποι ή σε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα και με επίσημη μετάφρασή τους εκτός αν αυτοί είναι στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα οπότε δεν απαιτείται μετάφραση.   Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη Σύμβαση ή η χώρα μας έχει εγείρει αντίρρηση, και μόνο γι’ αυτές, η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές. Οι θεωρήσεις αυτές δεν χρειάζονται, για τίτλο σπουδών που εκδίδεται στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα και το Ίδρυμα που τον έχει απονείμει στείλει απευθείας στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., επικυρωμένο αντίγραφό του. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει την αποστολή του από το Πανεπιστήμιο στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τον κανονισμό του Ιδρύματος χορηγείται και ενδιάμεσος τίτλος σπουδών θα πρέπει να κατατίθεται και αυτός.

8.    Εργασία Μεταπτυχιακού Τίτλου, η οποία επιστρέφεται μετά την αναγνώριση.

9.    Επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων (official transcript) για κάθε έναν από τους συνεκτιμώμενους τίτλους σπουδών, με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών φοίτησης, το οποίο πρέπει να είναι ενυπόγραφο, να φέρει τη σφραγίδα του Ιδρύματος και να αναφέρει την ημερομηνία απονομής των δυο τίτλων. Κατατίθεται το επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων, θεωρημένο για τη γνησιότητα των υπογραφών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE), πρωτότυπο ή σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο και με επίσημη μετάφρασή του εκτός αν αυτό είναι στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα οπότε δεν απαιτείται μετάφραση.  Για  όσες χώρες  δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης ή η χώρα μας έχει εγείρει αντίρρηση, και μόνο για αυτές,  η θεώρηση  γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.  Δεν απαιτείται θεώρηση αν το επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων εκδίδεται στην  ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα και το Ίδρυμα στείλει απευθείας στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. επικυρωμένο αντίγραφό του. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει την αποστολή του από το Πανεπιστήμιο στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

10.    Βεβαίωση για τον τόπο πραγματοποίησης των σπουδών (ΒΤΣ) για κάθε έναν από τους συνεκτιμώμενους τίτλους σπουδών,  η οποία πρέπει να ζητηθεί με ευθύνη του αιτούντος, να σταλεί απευθείας στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π από το Ίδρυμα προέλευσης.   Εάν η ΒΤΣ είναι σε γλώσσα άλλη από την ελληνική, αγγλική ή γαλλική, θα πρέπει να κατατεθεί, επιπλέον, από τον ενδιαφερόμενο η ΒΤΣ, θεωρημένη για τη γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE), πρωτότυπη ή σε νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και με επίσημη μετάφρασή της. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη Σύμβαση ή η χώρα μας έχει εγείρει αντίρρηση, και μόνο γι’ αυτές, η θεώρηση γίνεται  από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.  Στη βεβαίωση αυτή πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερομένου, η διάρκεια και ο τόπος πραγματοποίησης των σπουδών, ως εξής::

•    «Βεβαιώνουμε ότι οι σπουδές τ…(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)…. που διήρκεσαν από ….. έως ….πραγματοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν στο…(Ίδρυμα, πόλη, χώρα) και σε κανένα άλλο μέρος».

•    « His/Her studies, from ...... (χρόνος έναρξης) to ...... (χρόνος αποφοίτησης), took place and were completed in ..... (όνομα πόλης, χώρας, campus) of the ....... (Ίδρυμα) and at no other campus».

•    «Ses études de ...... (χρόνος έναρξης) á ….. (χρόνος αποφοίτησης) se sont déroulées en totalité á ...... en ........ (όνομα πόλης, χώρας) ….. á ….. (Ίδρυμα)».

Στη περίπτωση των εξ αποστάσεως σπουδών, αντί της βεβαίωσης για το τόπο πραγματοποίησης των σπουδών, θα αποστέλλεται απευθείας στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. από το Ίδρυμα συμπληρωμένο το σχετικό ερωτηματολόγιο.

11.    Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) για κάθε έναν από τους συνεκτιμώμενους τίτλους σπουδών, εφόσον χορηγείται από το/τα  Ίδρυμα/Ιδρύματα.

12.    Οδηγός σπουδών του Ιδρύματος ή των Ιδρυμάτων εάν αυτά δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με τα αναγνωρισμένα Ιδρύματα της αλλοδαπής. Οδηγός σπουδών απαιτείται και στην περίπτωση  που το τμήμα ενός Ιδρύματος δεν έχει κριθεί (faculty,department …)

13.    Βεβαίωση Υποτροφίας. Για φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα απαιτείται βεβαίωση του Ι.Κ.Υ. ότι είναι υπότροφοι ή βεβαίωση του Τμήματος του οικείου Πανεπιστημίου ότι έχουν γίνει δεκτοί σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

1.    Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει :

•    δια ζώσης στα γραφεία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. από τον ενδιαφερόμενο ή από άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (η εξουσιοδότηση θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου)

•    με συστημένη επιστολή

•    με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς

2.    Διευκρινίζεται ότι ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει στοιχεία σχετικά με τις σπουδές του αιτούντος πέραν των παραπάνω αναφερομένων.  Ο αιτών έχει δικαίωμα να καταθέσει οποιοδήποτε  σχετικό  έγγραφο θεωρεί υποστηρικτικό για την  διεκπεραίωση της υπόθεσής του.

3.    Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται δεν επιστρέφονται εκτός από τις διπλωματικές εργασίες, οι οποίες επιστρέφονται ταυτόχρονα με την Πράξη αναγνώρισης.

4.    Όλα τα πιστοποιητικά που αναφέρονται παραπάνω και κάθε έγγραφο από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής δεν γίνονται δεκτά με FAX και E-MAIL (απόφ. Φ5/Β3/2427/ΦΕΚ 462/28-4-99 τ.Β’).

5.    Κάθε στοιχείο που κατατίθεται είναι απόρρητο.

6.    Η έναρξη διαδικασίας αναγνώρισης προϋποθέτει την κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

7.    Η θεώρηση των ανωτέρω δικαιολογητικών με τη σφραγίδα APOSTILLE γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία στη χώρα έκδοσής τους.  Για  όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης ή η χώρα μας έχει εγείρει αντίρρηση, και μόνο για αυτές,  η θεώρηση  γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.

8.    Οι επίσημες μεταφράσεις των ανωτέρω δικαιολογητικών (εκτός αν αυτά είναι στην Ελληνική, Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα) γίνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές, από πτυχιούχο μεταφραστή του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μεταφράσεως και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου ή από δικηγόρο στην Ελλάδα που βεβαιώνει ότι πρόκειται για μετάφραση του συγκεκριμένου εγγράφου.

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για την  Αναγνώριση Ομοταγούς;

•    Αίτηση (το έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή εκτυπώνεται από το site του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

•    Ο Οδηγός σπουδών του Ιδρύματος προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος. Δεν απαιτείται μετάφραση αν είναι γραμμένος στα αγγλικά ή στα γαλλικά.

•    Παράβολο 1024€ (1000€ + 2%χαρτ. + 20%ΟΓΑ χαρτ.) (ΦΕΚ 3165/B/30-12-2011). Το ποσό κατατίθεται μόνο στην Τράπεζα της Ελλάδος (αριθμ. Λογαριασμού του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 26072595).

Σπούδασα ένα χρόνο στο πανεπιστήμιο και μετά πήρα μεταγγραφή στο 2ο έτος στο πανεπιστήμιο.  Χρειάζομαι  δικαιολογητικά και από τα δύο πανεπιστήμια;

Δικαιολογητικά απαιτούνται από κάθε Ίδρυμα στο οποίο έχει πραγματοποιηθεί μέρος ή το σύνολο των σπουδών. Υπενθυμίζουμε σχετικά ότι ο Ν.3328/2005 για την διαδικασία  αναγνώρισης προβλέπει ότι το ήμισυ τουλάχιστον των σπουδών θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα που απένειμε τον τίτλο.

Σε πόσο καιρό θα αναγνωριστεί το πτυχίο μου;

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο του ΔΟΑΤΑΠ 3328/2005 η διαδικασία αναγνώρισης τίτλου της αλλοδαπής πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 3 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης όλων των απαραιτήτων δικαιολογητικών και έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι επιμέρους ενέργειες ελέγχου τους.

Θα ειδοποιηθώ όταν ολοκληρωθεί η αναγνώριση και θα μου την στείλετε στην διεύθυνση μου;

Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης του τίτλου του από την υπηρεσία μας με sms ή e-mail. Η ολκλήρωση της διαδικασίας δηλώνεται στην On-line πορεία της ιστοσελίδας μας με το χαρακτηρισμό ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ. Ωστόσο, οι Πράξεις Αναγνώρισης και οι Βεβαιώσεις βαθμολογικής αντιστοιχίας δεν αποστέλλονται. Παραλαμβάνονται από τον ενδιαφερόμενο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του από το τμήμα Παραλαβής του ΔΟΑΤΑΠ.

Δεν μπορώ να παραλάβω ο ίδιος την πράξη αναγνώρισης μου. Μπορεί να την παραλάβει κάποιος άλλος για μένα και με ποιο τρόπο;

Παραλαβή της πράξης αναγνώρισης (ή άλλου σχετικού εγγράφου) πραγματοποιείται από άλλον με την επίδειξη σχετικής εξουσιοδότησης.

Χρειάζομαι την αντιστοιχία βαθμού του πτυχίου μου. Τι πρέπει να κάνω;

Εφόσον έχει εκδοθεί Πράξη Αναγνώρισης για Ισοτιμία και Αντιστοιχία προς ελληνικά Πανεπιστήμια/ΑΤΕΙ, η αντιστοιχία βαθμού, αν δεν αναφέρεται στην ίδια την Πράξη, εκδίδεται κατόπιν σχετικής αιτήσεως του ενδιαφερομένου.

Έχω κάνει αίτηση για αντιστοιχία βαθμού  / για επανέκδοση στο ορθό. Σε πόσο καιρό θα είναι έτοιμο; Θα ενημερωθώ από την υπηρεσία;

Η έκδοση αντιστοιχίας βαθμού οφείλει να έχει ολοκληρωθεί εντός 3 μηνών εφόσον αποσταλεί η βαθμολογία των συμπληρωματικών μαθημάτων από το ελληνικό Α.Ε.Ι. Η επανέκδοση στο ορθό Πράξης Αναγνώρισης  πραγματοποιείται σε διάστημα 10-15 ημερών.

Πώς μπορώ να δω την πορεία της αίτησης μου στο site  του ΔΟΑΤΑΠ;

Ηλεκτρονική ενημέρωση για την πορεία της διαδικασίας αναγνώρισης παρέχεται από την ιστοσελίδα του Οργανισμού μας μέσω της On-line Πορείας. Αρκεί γι’ αυτό η χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου του ατομικού φακέλου και της ημερομηνίας γεννήσεως του ενδιαφερόμενου .

Έχω στείλει ένα  fax  στην υπηρεσία σας σχετικά με το θέμα------. Πώς θα μαθω αν το λάβατε;

Η σχετική ενημέρωση πραγματοποιείται από:

Α)το τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ που βρίσκεται στον 1ο όροφο του ΔΟΑΤΑΠ και

Β) τηλεφωνικώς στο 210 5281000, εσ.201, 108 ή στο 2105233312

Βλέπω στο  site  του ΔΟΑΤΑΠ ότι υπάρχει εκκρεμότητα. Τι πρέπει να κάνω;

Η ενημέρωση σχετικά με την πορεία της διαδικασίας αναγνώρισης μπορεί να γίνει από:

Α)το τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ που βρίσκεται στον 1ο όροφο του ΔΟΑΤΑΠ και

Β) τηλεφωνικώς στο 210 5281000, εσ. 108 ή στο 2105233312

Επιπλέον για θέματα που αφορούν εκκρεμότητα είναι δυνατή και η απευθείας επικοινωνία με τους Ειδ. Εισηγητές, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί:

α.   Δευτέρα - Πέμπτη* 12:00 έως 14:00 στα γραφεία του Οργανισμού
    *εξαιρείται η Παρασκευή ως ημέρα συνεδριάσεων επιτροπών και Δ.Σ.).

β.   τηλεφωνικά (βλέπε Αρχική/Επικοινωνία)

γ.   με e-mail (βλέπε Αρχική/Επικοινωνία)

Έχουν  έρθει τα δικαιολογητικά από το πανεπιστήμιο απευθείας από την αλλοδαπή; Πως θα το πληροφορηθώ; Μπορώ να κάνω την αίτηση  προτού φτάσουν  τα δικαιολογητικά;

Η σχετική ενημέρωση πραγματοποιείται από:

α)       το τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ που βρίσκεται στον 1ο όροφο του ΔΟΑΤΑΠ και

β)       τηλεφωνικώς στο 210 5281000, εσ. 108 ή στο 2105233312

Αίτηση για την αναγνώριση τίτλου μπορεί να κατατεθεί και πριν από την παραλαβή των σχετικών δικαιολογητικών από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Μπορώ να επικοινωνήσω με τον εισηγητή μέσω mail;

Είναι δυνατή η επικοινωνία με τους ειδ. εισηγητές μέσω e-mail. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις σχετικές διευθύνσεις από την ιστοσελίδα   www.doatap.gr  .

Έχω πάρει  απορριπτική απόφαση από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ. Μπορώ να κάνω αίτηση επανεξέτασης;

Αίτηση επανεξέτασης για όλες τις περιπτώσεις μπορεί να κατατεθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής αποφάσεως.

Ποια πανεπιστήμια είναι αναγνωρισμένα στην (χώρα) στον τομέα της__(κλάδος)_ ;

Μπορείτε να ενημερωθείτε για όλα τα Αναγνωρισμένα Ιδρύματα της αλλοδαπής, τις Σχολές και τα Τμήματά τους   ΕΔΩ

Αναγνωρίζεται το πτυχίο μου που έκανα στο παράρτημα---- στην Ελλάδα, του πανεπιστημίου------του εξωτερικού;

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο 3328/2005, αρ.4, παρ.β, όλες οι σπουδές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί σε ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πτυχία που προέρχονται από σπουδές ή μέρος σπουδών που έχει πραγματοποιηθεί σε παράρτημα ξένου Πανεπιστημίου στην Ελλάδα δεν αναγνωρίζονται ακαδημαϊκά, καθώς η αναγνώρισή τους δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 8 του Ελληνικού Συντάγματος το οποίο ορίζει ότι: "Η σύσταση ανώτατων σχολών από Ιδιώτες απαγορεύεται".

Αναγνωρίζεται το μεταπτυχιακό πρόγραμμα/βασικό πτυχίο ----- στο πανεπιστήμιο ----- που έγινε εξ' αποστάσεως;

Η αναγνώριση πτυχίων που προέρχονται από εξ’ αποστάσεως προγράμματα σπουδών προβλέπεται απ’ τον ιδρυτικό νόμο του ΔΟΑΤΑΠ 3328/2005, (άρθρο 4, παρ 1.β), υπό συγκεκριμένες προυποθέσεις.(βλέπε Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.-Νόμος  3328/2005).

Εάν κάνω ένα μεταπτυχιακό μέσω του Ανοικτού πανεπιστημίου, μπορώ να ζητήσω συνεκτίμηση  του με το Bachelor που έχω κατόπιν 3ετούς φοίτησης με κανονική παρακολούθηση;

Σύμφωνα με  απόφαση του Δ.Σ. του ΔΟΑΤΑΠ  δεν προβλέπεται η δυνατότητα συνεκτίμησησης συμβατικού ΒΑ και μεταπτυχιακού από Ίδρυμα τύπου «Ανοικτού Πανεπιστημίου» επειδή προέρχονται από μη ομοειδή προγράμματα σπουδών.

Διάβασα στα δικαιολογητικά για την σφραγίδα Apostille. Τι είναι ακριβώς αυτή η σφραγίδα; Πού μπαίνει;

Η διεθνής σφραγίδα Apostille επικυρώνει το γνήσιο της υπογραφής του υπογραφόντος τον τίτλο και αποδίδεται από διοικητική αρχή της χώρας έκδοσης του τίτλου, εφόσον η χώρα αυτή έχει κυρώσει την σχετική σύμβαση.

Έχω την αναλυτική βαθμολογία μου και την βεβαίωση του τόπου σπουδών σε κλειστό  φάκελο. Μπορώ να τα καταθέσω ο ίδιος;

Η κατάθεση διακαιολογητικών στον Οργανισμό μας που έχουν επιδοθεί στον ενδιαφερόμενο απευθείας από το Ίδρυμα που πραγματοποίησε τις σπουδές του σε κλειστό και επίσημα σφραγισμένο φάκελο ειναι αποδεκτή.

Ωστόσο αν η αρμόδια εκτελεστική επιτροπή το κρίνει απαραίτητο μπορεί να ζητήσει εκ νέου την απευθείας αποστολή τους από το αντίστοιχο Ίδρυμα.

Έχω τελειώσει Ιατρική/Οδοντιατρική στην Βουλγαρία/Ρουμανία. Τώρα που μπήκαν οι χώρες αυτές στην Ε.Ε. το πτυχίο μου αναγνωρίζεται αυτόματα;

Η επαγγελματική αναγνώριση Τίτλων Επιστημών Υγείας που προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. αποδίδεται από τις κατά τόπους Νομαρχίες ή το Υπουργείο Υγείας.

Το ΔΟΑΤΑΠ αποδίδει την ακαδημαϊκή αναγνώριση των τίτλων Οδοντιατρικής/Ιατρικής Βουλγαρίας και Ρουμανίας για όλους τους εγγραφέντες στα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών πριν από την ένταξη των χωρών αυτών στην Ε.Ε. κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής των ενδιαφερομένων σε υποχρεωτικές συμπληρωματικές εξετάσεις που διενεργούνται από τον ίδιο τον Οργανισμό.

Συνεκτιμάται το μεταπτυχιακό που αποκτήθηκε  μέσω προγράμματος Σύμπραξης  ξένου πανεπιστημίου με ελληνικό ΑΤΕΙ, με το Bachelor που έχω πάρει στην αλλοδαπή;

Η συνεκτίμηση μεταπτυχιακού τίτλου που αποκτήθηκε μέσω προγράμματος Σύμπραξης ξένου Πανεπιστημίου με ελληνικό ΑΤΕΙ με τίτλο BACHELOR που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή δεν είναι δυνατή επειδή οι σχετικοί τίτλοι προέρχονται από μη ομοειδή προγράμματα σπουδών.

Έχω σπουδάσει στην σχολή------του πανεπιστημίου ------. Με ποιά σχολή  στην Ελλάδα θα αντιστοιχηθεί αυτός ο τίτλος; Θα δώσω μαθήματα;

Η επιλογή του τμήματος ελληνικού ΑΕΙ/ΑΤΕΙ προς το οποίο επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος να αποδοθεί αντιστοιχία οφείλει να γίνεται κατά βάσιν με γνώμονα την σύγκριση των μαθημάτων του πτυχίου του με τα μαθήματα τμήματος της ημεδαπής.

Συνιστούμε η σύγκριση αυτή να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο και πριν από την έναρξη των σπουδών του.

Ο καθορισμός μαθημάτων στα οποία ο ενδιαφερόμενος θα οφείλει να εξετασθεί προκειμένου να του αποδοθεί «Ισοτιμία και Αντιστοιχία»  καθώς και ο αριθμός τους κρίνεται από την αρμόδια εκτελεστική επιτροπή κατά περίπτωση.

Το Ι.Β (International Baccalaureate) είναι ισότιμο με το απολυτήριο Λυκείου;

Η κατάθεση του ΙΒ ως απολυτηρίου Λυκείου είναι αποδεκτή από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Έχω σπουδάσει στο εξωτερικό. Πώς μπορώ να πάρω βεβαίωση γλωσσομάθειας για την αντίστοιχη γλώσσα;

Η βεβαίωση γλωσσομάθειας αποδίδεται από την Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών, του Υπουργείου Παιδείας.

Ποια είναι οι αιτήσεις με τα αντίστοιχα παράβολα;

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΑΝΑ ΑΙΤΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΟΑΤΑΠ

Αναγνώρισης Τίτλου Σπουδών:ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Η αίτηση που πρέπει να υποβάλετε για την αναγνώριση οποιουδήποτε τίτλου σπουδών (Βασικό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό ή σε περίπτωση συνεκτίμησης τίτλων σπουδών [Βασικού και Μεταπτυχιακού])

Αναγνώρισης Ομοταγούς :ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Η αίτηση, που πρέπει να υποβάλετε σε περίπτωση που θέλετε να κριθεί το εάν ένα Ίδρυμα πληροί τα κριτήρια του Ομοταγούς, ώστε να συγκαταλέγεται στην λίστα των Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων

Αντιστοιχίας Βαθμού :ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Η αίτηση, που πρέπει να υποβάλετε σε περίπτωση που θέλετε αντιστοιχία βαθμού στην Ελληνική δεκάβαθμη κλίμακα. Η βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού χορηγείται μετά την αναγνώριση της ισοτιμίας του τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση χρέωσης μαθημάτων για την αντιστοιχία, η βεβαίωση θα χορηγείται μετά την επιτυχή εξέταση στα μαθήματα αυτά.

Έκδοση Ακριβών Αντιγράφων :ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Η αίτηση, που πρέπει να υποβάλετε σε περίπτωση που θέλετε έκδοση ακριβών αντιγράφων των αποφάσεων του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Υπεύθυνη έκδοσης ακριβών αντιγράφων
τηλ: 210 5281000 εσωτερικό 102
email: copies@doatap.gr

Έκδοση Αποσπάσματος Πρακτικών Δ.Σ. :ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Η αίτηση, που πρέπει να υποβάλετε σε περίπτωση θέλετε αποσπάσματα απο πρακτικά του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Επανεξέτασης :ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Η αίτηση, που πρέπει να υποβάλετε σε περίπτωση που επιθυμείτε επανεξέταση του τίτλου σπουδών. Η αίτηση Επανεξέτασης υποβάλλεται εντός ενός έτους από την ημερομηνία παραλαβής της Πράξης Αναγνώρισης

Ετικέτες: 
ΔΟΑΤΑΠ

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.