Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Κομισιόν: Μέτρα για τόνωση της κινητικότητας των μαθητών μέσω Erasmus+ και αύξησης του αριθμού των εικονικών ανταλλαγών μεταξύ των σχολείων

"Ωστε τα παιδιά να μάθουν για την κοινή κληρονομιά και την ποικιλομορφία της Ευρώπης και να κατανοήσουν καλύτερα τη λειτουργία της ΕΕ"
Δημοσίευση: 17/01/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η Ευρωπαική Επιτροπή Επιτροπή θα λάβει μέτρα για την αύξηση του αριθμού των εικονικών ανταλλαγών μεταξύ των σχολείων, ιδίως μέσω του επιτυχημένου δικτύου ηλεκτρονικής αδελφοποίησης (e-Twinning (link is external)) και για την τόνωση της κινητικότητας των μαθητών μέσω του προγράμματος Erasmus+.

Αυτό τονίζει   η Κομισιόν, σε σημερινό  κείμενο της για τις   εξής τρεις πρωτοβουλίες  της, για την προώθηση των κοινών αξιών και της ευαισθητοποίησης των μαθητών σχετικά με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:    

1. Μια σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση: Βασιζόμενη στη σύσταση για τις βασικές ικανότητες που είχε εγκριθεί το 2006, η νέα αυτή πρόταση επιφέρει σημαντικές επικαιροποιήσεις που αντικατοπτρίζουν την ταχεία εξέλιξη της διδασκαλίας και της μάθησης από τότε. Η σύσταση αποσκοπεί να βελτιώσει την ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων των ατόμων όλων των ηλικιών σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους και να παράσχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο επίτευξης του στόχου αυτού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προώθηση της επιχειρηματικής δυναμικότητας και του πνεύματος καινοτομίας, προκειμένου να απελευθερωθούν οι δυνατότητες των ατόμων, η δημιουργικότητα και η προσωπική τους πρωτοβουλία. Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει μέτρα για να ενισχυθούν οι ικανότητες στους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (ΘΕΤΜΜ) και για να παρασχεθούν κίνητρα σε περισσότερους νέους ώστε να ακολουθήσουν σταδιοδρομία στους τομείς αυτούς. Οι προτάσεις που διατυπώθηκαν σήμερα θα πρέπει επίσης να θεωρηθούν ως μέρος της δράσης για να βελτιωθούν επειγόντως τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα ώστε να αντιμετωπίσουν τις πολλές προκλήσεις που επισημαίνονται στην τελευταία έρευνα PISA. Γενικότερα, τα μέτρα θα στηρίξουν τα κράτη μέλη προκειμένου να προετοιμάσουν καλύτερα τους διδασκόμενους για τις μεταβαλλόμενες αγορές εργασίας και για ενεργό συμμετοχή στα κοινά, μέσα σε πιο διαφοροποιημένες, κινητικές, ψηφιακές και παγκόσμιες κοινωνίες.

2. Ένα σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση, το οποίο περιγράφει πώς η ΕΕ μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα εκπαιδευτικά συστήματα να προσαρμοστούν καλύτερα στη ζωή και στην εργασία σε μια εποχή ταχείας ψηφιακής αλλαγής:

  •     με την καλύτερη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για τη διδασκαλία και τη μάθηση·
  •     με την ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη διαβίωση και την εργασία σε μια εποχή ψηφιακού μετασχηματισμού· και
  •     με τη βελτίωση της εκπαίδευσης μέσω της καλύτερης ανάλυσης των δεδομένων και των προβλέψεων.

Οι πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν τη στήριξη των σχολείων με ευρυζωνική σύνδεση υψηλής ταχύτητας, ένα νέο, αναβαθμισμένο, εργαλείο αυτοαξιολόγησης για τα σχολεία σχετικά με την χρήση της τεχνολογίας για τη διδασκαλία και τη μάθηση (SELFIE) και μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τη διαδικτυακή ασφάλεια, τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας και την κυβερνοϋγιεινή.

3. Μια σύσταση του Συμβουλίου για τις κοινές αξίες, την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και την ευρωπαϊκή διάσταση της διδασκαλίας: Η πρωτοβουλία αυτή προτείνει τρόπους με τους οποίους η εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει τους νέους να κατανοήσουν τη σημασία των κοινών αξιών που ορίζονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να τις ενστερνιστούν. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή και να συμβάλει στην καταπολέμηση της ανόδου του λαϊκισμού, της ξενοφοβίας, του διχαστικού εθνικισμού και της διασποράς ψευδών ειδήσεων.

Η πρόταση ενισχύει επίσης την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, ώστε να προαχθεί η ποιοτική εκπαίδευση για όλους τους μαθητές, καθώς και την ευρωπαϊκή διάσταση της διδασκαλίας, ώστε τα παιδιά να μάθουν για την κοινή κληρονομιά και την ποικιλομορφία της Ευρώπης και να κατανοήσουν καλύτερα τη λειτουργία της ΕΕ. Για να στηρίξει τους στόχους αυτούς, η Επιτροπή θα λάβει μέτρα για την αύξηση του αριθμού των εικονικών ανταλλαγών μεταξύ των σχολείων, ιδίως μέσω του επιτυχημένου δικτύου ηλεκτρονικής αδελφοποίησης (e-Twinning (link is external)) και για την τόνωση της κινητικότητας των μαθητών μέσω του προγράμματος Erasmus+.

Ιστορικό

Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συζήτησαν ανεπίσημα σχετικά με την εκπαίδευση και την κατάρτιση στη διάρκεια της κοινωνικής διάσκεψης κορυφής του Γκέτεμποργκ τον Νοέμβριο του 2017, με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της εκπαίδευσης και του πολιτισμού». Οι συζητήσεις κατέληξαν στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2017, με τα οποία καλούνται τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο και η Επιτροπή να προωθήσουν το θεματολόγιο που συζητήθηκε στο Γκέτεμποργκ. Η επανεξέταση της σύστασης του 2006 του Συμβουλίου σχετικά με τις βασικές ικανότητες της διά βίου μάθησης ανακοινώθηκε στο νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη, το οποίο εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2016. Η Επιτροπή, για να προετοιμάσει την πρότασή της, διοργάνωσε μια δημόσια διαβούλευση και μια διάσκεψη των ενδιαφερόμενων μερώνΑναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του συνδέσμου αυτούEN••• το 2017.

Η προτεινόμενη σύσταση του Συμβουλίου για την προώθηση των κοινών αξιών, της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και της ευρωπαϊκής διάστασης της διδασκαλίας βασίζεται στην Δήλωση του Παρισιού σχετικά με την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και των κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανεκτικότητας και της αποφυγής των διακρίσεων μέσω της εκπαίδευσηςΑναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του συνδέσμου αυτούEN•••, η οποία εγκρίθηκε κατά την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Παιδείας στις 17 Μαρτίου 2015. Ανακοινώθηκε στην ανακοίνωση για την υποστήριξη της πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί σε βίαιο εξτρεμισμό, την οποία εξέδωσε η Επιτροπή στις 14 Ιουνίου 2016. Η Επιτροπή, για να κατευθύνει σωστά την πρότασή της, διεξήγαγε μια δημόσια διαβούλευση το 2017.

 

Ετικέτες: 
κομισιόν

Σχόλια (2)

 
καθηγήτρια eTwinner
19 Ιαν 2018 16:10

Τι μέτρα παίρνει το υπουργείο μας ακριβώς ; Ενώ γνωρίζουμε οτι ένα ολοκληρωμένο/επιτυχημένο ευρωπαϊκό έργο etwinning απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς στράτευση, ικανότητες, επιμόρφωση και πολύωρη απασχόληση, εδώ και δύο χρόνια δεν προσφέρει κανένα απολύτως κίνητρο και κατήργησε ακόμη και την δύωρη απαλλαγή ωραρίου. Για την τιμή των όπλων παλεύει ο ενδιαφερόμενος καθηγητής και για να μην ακυρώσει την μέχρι τώρα δουλειά του για την οποία κόπιασε πολύ τα προηγούμενα χρόνια. Από λόγια χορτάσαμε !

 
καθηγήτρια eTwinner
20 Ιαν 2018 13:21

Να προσθέσω στις παραπάνω "διευκολύνσεις" που προσφέρει στον καθηγητή το υπουργείο και την παντελή έλλειψη τεχνολογικών υποδομών (σύνδεση στο διαδίκτυο, διαθέσιμη αίθουσα για τους μαθητές, προτζέκτορες, υπολογιστές κ.α.).

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean