ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Η απόφαση για τη λειτουργία των Γυμνασίων και Λυκείων

Απουσίες, εγγραφές, μετεγγραφές, αργίες, αποβολές κλπ
Δημοσίευση: 23/01/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφαση για τις Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Η ισχύς της   υπουργικής απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2017-2018 εκτός των άρθρων 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21 και 22, των οποίων η ισχύς αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019.

Ειδικότερα η υπουργική απόφαση προβλέπει τα εξής:

Άρθρο 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Σχολικό Έτος, Διδακτικό Σχολικό και Διδακτικό Έτος

1. Το σχολικό έτος για τα δημόσια και ιδιωτικά Γυμνά- σια, Γενικά Λύκεια, Επαγγελματικά Λύκεια, Γυμνάσια Ει- δικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Λύκεια ΕΑΕ, Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια και Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), ημερή- σια και εσπερινά, αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους.

2. Το διδακτικό έτος για τα ίδια σχολεία αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους.

3. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η διδασκαλία των μαθημάτων και διενεργούνται οι κάθε είδους εξετάσεις.

4. Τα μαθήματα λήγουν την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου. Η λήξη των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενι- κού Λυκείου, του Επαγγελματικού Λυκείου, του Ειδικού Γυμνασίου, του Ειδικού Λυκείου και του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου καθορίζεται κάθε έτος με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μέχρι την 30η Απριλίου.

5. Το διδακτικό έτος στο Γυμνάσιο, στο Γενικό Λύκειο, στο Επαγγελματικό Λύκειο στο Γυμνάσιο ΕΑΕ, στο Λύκειο ΕΑΕ και στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύ- κειο χωρίζεται σε δύο (2) περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα. Το Α' τετράμηνο διαρκεί από την 11η Σεπτεμ- βρίου έως την 20η Ιανουαρίου. Το Β' τετράμηνο διαρκεί από την 21η Ιανουαρίου έως τη λήξη των μαθημάτων. Ειδικότερα για τα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. η έναρξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ορίζεται την 11η Σεπτεμβρίου και η λήξη αυτών και του Β' τετραμήνου ορίζεται την 15η Ιου- νίου του επόμενου έτους.

6. Οι γραπτές εξετάσεις, προαγωγικές και απολυτή- ριες, διεξάγονται μετά τη λήξη των μαθημάτων του Β' τετραμήνου, στις εξεταστικές περιόδους Μαΐου - Ιου- νίου, καθώς και την περίοδο από 1η Σεπτεμβρίου έως την έναρξη των μαθημάτων, όπου η περίοδος αυτή προβλέπεται. Διευκρινίζεται ότι δεν υφίστανται γραπτές εξετάσεις, προαγωγικές και απολυτήριες για τα Ε.Ε.Ε.ΕΚ.

7. Την ημέρα της λήξης των μαθημάτων δεν διεξάγεται διδασκαλία. Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών την ημέρα αυτή αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών και εκτελεί τις απαραίτητες προπα- ρασκευαστικές ενέργειες για την κανονική και απρόσκο- πτη διεξαγωγή των εξετάσεων.

8. Σε περίπτωση απώλειας διδακτικών ωρών, η ανα- πλήρωση τους εξασφαλίζεται με τους ακόλουθους τρόπους: α) αξιοποίηση των σχολικών εορτών με την παράλληλη πραγματοποίηση των εορτών και των μαθημάτων, β) περιορισμός των εργάσιμων ημερών των πολυήμερων εκδρομών και γ) περικοπή περιπάτων και εκδρομών. Με την παύση της λειτουργίας του σχολείου και μέχρι να εξομαλυνθεί η λειτουργία του, ο/η Διευθυντής/ντρια συ- γκαλεί ανά εβδομάδα, τουλάχιστον, το Σχολικό Συμβού- λιο, με σκοπό την αντιμετώπιση της κατάστασης. Μόλις εξομαλυνθεί η λειτουργία του σχολείου, ο/η Διευθυντής/ ντρια συγκαλεί αμέσως το Σχολικό Συμβούλιο, το οποίο εισηγείται στον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών τον τρό- πο αναπλήρωσης των απολεσθεισών ωρών και ολοκλή- ρωσης της διδακτέας ύλης, και ο Σύλλογος αποφασίζει σχετικά. Η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών υποβάλλεται στον/στη Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμι- ας Εκπαίδευσης για ενημέρωση.

9. Αν τα σχολεία δεν λειτουργήσουν για διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, το διδακτικό έτος μπορεί να παραταθεί για αντίστοιχο ή μικρότερο χρονικό διάστημα με απόφαση του Υπουρ- γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μετά από εισήγηση του/της Περιφερειακού/ής Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Άρθρο 2
Διακοπές - Αργίες -Εορταστικές Εκδηλώσεις

1. Διδασκαλία μαθημάτων δεν διεξάγεται και εξετάσεις δεν διενεργούνται κατά τις ακόλουθες χρονικές περιό- δους του σχολικού έτους:

α) Διακοπές Χριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 7η Ιανουαρίου.

β) Διακοπές Πάσχα, από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή του Θωμά.

γ) Θερινές διακοπές, από την 1η Ιουλίου μέχρι και την 31η Αυγούστου, με την επιφύλαξη της παρ. 9 του άρ- θρου 1.

2. Κατά τις θερινές διακοπές κάθε Γυμνάσιο, Γενικό Λύ- κειο, Επαγγελματικό Λύκειο και Εργαστηριακό Κέντρο, Ειδικό Γυμνάσιο, Ειδικό Λύκειο και Ενιαίο Ειδικό Επαγ- γελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. δέχεται το κοι- νό μία ημέρα την εβδομάδα, η οποία ορίζεται από τον/ τη Διευθυντή/ντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ανακοινώνεται στον πίνακα ανακοινώ- σεων του σχολείου και εξωτερικά σε εμφανές σημείο. Την ημέρα αυτή ένας/μία τουλάχιστον από τους/τις διδά- σκοντες/ουσες κάθε Σχολείου, ο/η οποίος/α ορίζεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών πριν από τη λήξη του διδακτικού έτους, είναι υπεύθυνος/η για τη διεκπεραίωση κάθε τρέχοντος υπηρεσιακού θέματος, ασκώντας εκτάκτως αρμοδιότητες Διευθυντή/ντριας σχολείου, και υπογράφει αντ' αυτού/ής κάθε έγγραφο ή τίτλο. Εάν τα καθήκοντα ασκούν περισσότεροι από ένας/ μία διδάσκοντες/ουσες, τις αρμοδιότητες αυτές ασκεί ο/η ανώτερος/η κατά τον βαθμό και επί ισόβαθμων ο/η αρχαιότερος/η. Εάν η ημέρα που έχει οριστεί συμπίπτει με ημέρα αργίας, η σχολική μονάδα δέχεται το κοινό την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Ειδικά στα Εργαστηριακά Κέντρα την ημέρα αυτή γίνονται οι εργασίες συντήρησης που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία τους.

3. Για τα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, Επαγγελματικά Λύκεια, Ειδικά Γυμνάσια, Ειδικά Λύκεια, Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια και Εργαστήρια Ειδι- κής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) ισχύουν οι διατάξεις του ν. 1157/1981 (Α' 126) για την καθιέρωση πενθήμερης εβδομάδας εργασίας, όπως έχουν τροπο- ποιηθεί και ισχύουν.

4. Ημέρες αργίας των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, Γυμνασίων ΕΑΕ, Λυκείων ΕΑΕ, Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων και Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) ορίζονται:

α) όλες οι Κυριακές

β) οι θρησκευτικές εορτές του Αγίου Πνεύματος και των Τριών Ιεραρχών,

γ) οι εθνικές επέτειοι της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου

δ) η Καθαρά Δευτέρα

ε) η 1η Μαΐου

στ) οι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ημέρες
αργίας για την έδρα κάθε σχολείου λόγω τοπικής θρη- σκευτικής ή εθνικής εορτής.

5. Τα ιδιωτικά σχολεία επιτρέπεται, ύστερα από σχετι- κή γνωστοποίηση στον/στην οικείο/α Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης, να αργούν έως δύο επιπλέον ημέρες ανά έτος, σε ημερομηνίες που σχετίζονται με την ιστορία και τη σχολική τους παράδοση ή, στην περίπτωση των ξένων σχολείων, που αποτελούν επίσημη εθνική ή θρησκευτική εορτή στη χώρα προέλευσής τους.

6. Κατά την παραμονή των εθνικών επετείων της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου, καθώς και κατά την επέτειο της 17ης Νοεμβρίου πραγματοποιούνται στα Γυμνάσια, στα Γενικά Λύκεια, στα Επαγγελματικά Λύκεια, στα Γυμνάσια ΕΑΕ, στα Λύκεια ΕΑΕ, στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια και στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις και δρώμενα στον χώρο εκδηλώσεων των σχολείων ή σε άλλο κατάλληλο χώρο με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών. Κατά την παραμονή της θρησκευτικής εορτής των Τρι- ών Ιεραρχών, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ ουσών, αφιερώνεται ένα δίωρο από το ωρολόγιο πρό- γραμμα μαθημάτων για την πραγματοποίηση εκδηλώ- σεων και δραστηριοτήτων σχετικών με την προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα γράμματα. Αν η ημέρα αυτή συμπίπτει με Σάββατο ή αργία, οι ανωτέρω εκδηλώσεις πραγματοποιούνται την προηγουμένη του Σαββάτου ή της αργίας αυτής. Η εορτή της σημαίας πραγματοποιεί- ται την ίδια ημέρα των εορταστικών εκδηλώσεων της επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Υπηρεσιακά Βιβλία - Έντυπα
Άρθρο 3 Υπηρεσιακά Βιβλία

Τα τηρούμενα από τα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, Επαγ- γελματικά Λύκεια, Γυμνάσια ΕΑΕ, Λύκεια ΕΑΕ, Ενιαία Ειδι- κά Επαγγελματικά Γυμνάσια-

α) Πρωτόκολλο, στο οποίο καταχωρίζονται όλα τα ει- σερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα, στα οποία περιλαμ- βάνονται και οι κάθε είδους τίτλοι σπουδών καθώς και τα εμπιστευτικά έγγραφα. Για τα τελευταία σημειώνεται στη στήλη «περιεχόμενο εγγράφου» η ένδειξη ΕΕ. μόνο, ενώ τηρείται ιδιαίτερος φάκελος εμπιστευτικών εγγράφων.

β) Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή/ντριας.

γ) Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών.

δ) Ημερολόγιο Λειτουργίας Σχολείου, στο οποίο κατα-
γράφονται καθημερινά, περιληπτικά, τα κατά την κρίση του/της Διευθυντή/ντριας σημαντικότερα γεγονότα που σχετίζονται με τη λειτουργία του σχολείου.

ε) Βιβλίο Ύλης κατά τάξη ή τμήματα τάξεων, στο οποίο καταχωρίζεται αυθημερόν από κάθε διδάσκοντα/ουσα ο τίτλος της ενότητας που δίδαξε.

στ) Βιβλίο Βιβλιοθήκης, στο οποίο καταχωρίζονται, κατά ενότητες, τα βιβλία.

ζ) Βιβλίο Υλικού, στο οποίο καταχωρίζονται όλα τα μη αναλώσιμα είδη του σχολείου, εκτός από αυτά που καταχωρίζονται στο Βιβλίο Βιβλιοθήκης.

η) Μητρώο Μαθητών/τριών, στο οποίο καταχωρίζο- νται τα προβλεπόμενα, στην παρ. 2 του άρθρου 11, στοι- χεία των μαθητών/τριών που εγγράφονται στο σχολείο.

θ) Ευρετήριο, στο οποίο καταχωρίζονται το επώνυ- μο, το όνομα, το όνομα πατέρα το όνομα μητέρας και ο Αριθμός Μητρώου των εγγεγραμμένων μαθητών/τριών.

ι) Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο).

ια) Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύ- ρυθμης Λειτουργίας. Στο Βιβλίο αυτό, εκτός από τα Παιδαγωγικά Μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 31 της παρούσας υπουργικής απόφασης, καταγράφονται και οι παιδαγωγικές ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτή- ρα (π.χ. προσφυγή σε συμβουλευτικό κέντρο), εφόσον (1) αφορούν συγκεκριμένους/ες μαθητές/τριες και (2) κρίνεται απαραίτητο από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου ή το Συμβούλιο Τμήματος.

ιβ) Ατομικοί φάκελοι των μαθητών/τριών οι οποίοι φοι- τούν στις ΣΜΕΑΕ, σε Τ.Ε. και Παράλληλη Στήριξη (όπως ορίζεται στον ν. 3699/2008-Α' 199).

Άρθρο 4 Υπηρεσιακά Έντυπα

1) Τα τηρούμενα από τα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, Επαγ- γελματικά Λύκεια, Γυμνάσια ΕΑΕ, Λύκεια ΕΑΕ, Ενιαία Ει- δικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια και Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) επίσημα έντυπα είναι:

α) Ατομικά Δελτία μαθητών/τριών. Για κάθε μαθητή/ τρια τηρείται Ατομικό Δελτίο, στο οποίο καταχωρίζονται κατά την εγγραφή και κατά τη διάρκεια της φοίτησης τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας υπουργικής απόφασης στοιχεία.

β) Έντυπα Ημερήσιων Δελτίων Φοίτησης των μαθη- τών/τριών κατά τάξη ή τμήματα τάξης, στα οποία κατα- χωρίζονται κάθε διδακτική ώρα οι απουσίες τους.

γ) Ωρολόγια Προγράμματα Διδασκαλίας Μαθημάτων. δ) Τίτλοι Σπουδών.

ε) Έντυπα Επαλήθευσης Τίτλων.

στ) Υπηρεσιακά Σημειώματα Μετεγγραφής Μαθητών/
τριών.

ζ) Έντυπα Εισήγησης ή Επιβολής Παιδαγωγικών Μέτρων.

η) Καταστάσεις Προφορικής Βαθμολογίας Μαθητών/ τριών.

θ) Πιστοποιητικά για Στρατολογική Χρήση.

ι) Δελτία Κίνησης Προσωπικού.

2) Οι Καταστάσεις Μισθοδοσίας Προσωπικού που
προβλέπονται από το π.δ. 104/1979, άρθρο 4 (Α' 23) καταργούνται για τα δημόσια σχολεία.

Άρθρο 5
Τύπος και επισημοποίηση Υπηρεσιακών Βιβλίων και Εντύπων

1. Ο τύπος και οι διαστάσεις των Βιβλίων και Εντύπων που προβλέπονται από την παρούσα καθορίζονται με υπόδειγμα το οποίο καταρτίζεται από την αρμόδια Κε- ντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Μέχρι την έκδοση υποδειγμάτων εφαρ- μόζονται τα υποδείγματα που έχουν χρησιμοποιηθεί το σχολικό έτος 2016-2017.

2. Από τα Υπηρεσιακά Βιβλία: το Βιβλίο Υλικού, το Βι- βλίο Βιβλιοθήκης, και το Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας τηρούνται σε ηλε- κτρονική μορφή. Εγκύκλιος καθορίζει τις λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής τήρησης. Το Βιβλίο Φοίτησης (απουσι- ολόγιο) και το Ευρετήριο τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα MySchool από το σχολικό έτος 2017-2018.

3. Από τα Υπηρεσιακά Έντυπα, τα Ατομικά Δελτία Μα- θητών/τριών, τα Ωρολόγια Προγράμματα των σχολικών μονάδων (δημόσιων και ιδιωτικών) και τα Δελτία Κίνη- σης Προσωπικού τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή στο πληροφοριακό σύστημα MySchool. Εγκύκλιος καθορίζει τις λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής τήρησης. Τα Ατομι- κά Δελτία Μαθητών/τριών, τα Υπηρεσιακά Σημειώματα Μετεγγραφής Μαθητών/τριών και τα Δελτία Κίνησης Προσωπικού τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα MySchool από το σχολικό έτος 2017-2018.

4. Τα Υπηρεσιακά Βιβλία που τηρούνται εγγράφως, κα- θώς και τα προβλεπόμενα στην παρ. 2, μέχρι την έναρξη τήρησης τους σε ηλεκτρονική μορφή, πριν από τη χρήση τους αριθμούνται κατά σελίδα από τον/τη Διευθυντή/ ντρια του σχολείου, προκειμένου για τα δημόσια σχολεία, και από τον/τη Διευθυντή/ντρια της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου για τα ιδιω- τικά σχολεία. Και στις δύο περιπτώσεις συντάσσεται στην τελευταία σελίδα του Βιβλίου σχετική πράξη.

5. Τα Ωρολόγια Προγράμματα Διδασκαλίας Μαθημά- των, μέχρι την έναρξη τήρησης τους στο πληροφορια- κό σύστημα Myschool, επισημοποιούνται με σφράγιση και υπογραφή από τον/τη Διευθυντή/ντρια του δημό- σιου σχολείου, ενώ για τα ιδιωτικά σχολεία ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 682/1977 (Α' 244), όπως ισχύει.

6. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου οφείλει να φροντίζει για την ενημέρωση του πληροφοριακού συ- στήματος MySchool για κάθε μεταβολή εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την πραγματοποίηση της, λαμ- βανομένων υπόψη των προθεσμιών οι οποίες προβλέ- πονται από την παρ. ΙΑ του άρθρου 9 και της παρ. 6 του άρθρου 21. Ειδικότερα το Βιβλίο Φοίτησης ενημερώνε- ται, το αργότερο, ανά εβδομάδα.

Άρθρο 6
Φύλαξη Υπηρεσιακών Βιβλίων και Εντύπων

1. Από τα Υπηρεσιακά Βιβλία και Έντυπα φυλάσσονται υποχρεωτικά:
α) Το Πρωτόκολλο, το Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή/ ντριας, το Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων/ ουσών, το Ημερολόγιο Λειτουργίας Σχολείου, το Βιβλίο Βιβλιοθήκης, το Βιβλίο Υλικού και το Μητρώο Μαθητών/ τριών, στο διηνεκές.
β) Τα υπάρχοντα αντίτυπα του Βιβλίου Μισθοδοσίας προσωπικού στο διηνεκές.
γ) Το Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας για μια διετία από τη λήξη του σχολικού έτους.
δ) Τα Ατομικά Δελτία για δύο έτη από την ημέρα κατα- χώρισης στο Μητρώο Μαθητών/τριών του οριστικού απο- τελέσματος της τελευταίας φοίτησης κάθε μαθητή/τριας.
ε) Τα αντίγραφα των Δελτίων Κίνησης Προσωπικού για δύο έτη από τη σύνταξη τους.
στ) Τα Βιβλία Ύλης για δύο έτη από τη λήξη του σχο- λικού έτους το οποίο αφορούν.
ζ) Τα Βιβλία Φοίτησης (απουσιολόγια), τα Έντυπα Ημερήσιων Δελτίων Φοίτησης, τα Ωρολόγια Προγράμ- ματα Διδασκαλίας Μαθημάτων, τα Έντυπα Εισήγησης ή Επιβολής Παιδαγωγικών Μέτρων και οι Καταστάσεις Προφορικής Βαθμολογίας για ένα έτος από τη λήξη του σχολικού έτους το οποίο αφορούν.
η) Οι ατομικοί φάκελοι των μαθητών/τριών οι οποίοι/ ες φοιτούν στα Γυμνάσια ΕΑΕ, Λύκεια ΕΑΕ, Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια, Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ή υποστηρί- ζονται στα Τμήματα Ένταξης ή με το πρόγραμμα Πα- ράλληλης Στήριξης-Συνεκπαίδευσης σε Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και Επαγγελματικά Λύκεια, στο διηνεκές.

2. Τα Βιβλία και Έντυπα, εφόσον τηρούνται ηλεκτρονι- κά, φυλάσσονται τουλάχιστον για το προβλεπόμενο στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου χρονικό διάστημα. Η εγκύ- κλιος η οποία καθορίζει τις λεπτομέρειες της ηλεκτρονι- κής τήρησης των Βιβλίων και Εντύπων προβλέπει και το μέσον στο οποίο αυτά θα αποθηκεύονται με ασφάλεια.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος νέων Υπηρεσιακών Βιβλίων και Εντύπων

Τα υφιστάμενα Υπηρεσιακά Βιβλία και Έντυπα που χρησιμοποιούνται πριν από τη δημοσίευση της παρού- σας διατηρούνται σε χρήση, αντικαθίστανται δε από την ηλεκτρονική τους έκδοση από την ημερομηνία που προβλέπει η παρούσα ή σχετική εγκύκλιος. Το Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο), το Ευρετήριο καθώς και το Ατομικό Δελτίο Μαθητή/τριας, και τα Δελτία Κίνησης Προσωπικού τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα MySchool από το σχολικό έτος 2017-2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Εγγραφή μαθητών/τριών
Άρθρο 8
Έννοια της εγγραφής

1) Η εγγραφή μαθητή/τριας στο Γυμνάσιο, στο Γενικό Λύκειο, στο Επαγγελματικό Λύκειο, Γυμνάσιο ΕΑΕ, Λύκειο ΕΑΕ, Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. πραγματοποιείται από τη στιγμή που αυτός/ή αποκτά δικαίωμα φοίτησης σ' αυτό, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2) Ως εγγραφή νοείται η εφάπαξ καταχώριση για πρώ- τη φορά των προβλεπόμενων στο άρθρο 11 στοιχείων του/της μαθητή/τριας στο Ατομικό Δελτίο και το Μη- τρώο Μαθητών/τριών του σχολείου.

Άρθρο 9
Τρόπος και χρόνος εγγραφής

Α. Εγγραφή

1. Οι εγγραφές στα Γυμνάσια, στα Γενικά Λύκεια, στα Γυμνάσια ΕΑΕ και στα Λύκεια ΕΑΕ πραγματοποιούνται κάθε σχολικό έτος μόνο για τους/τις μαθητές/τριες της Α' τάξης που εισάγονται για πρώτη φορά. Κατ' εξαίρεση α) οι μαθητές/τριες που κατέχουν τίτλο σπουδών ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό εγγράφονται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 14, β) οι μαθητές/τριες που έχουν διακόψει τη φοίτηση τους εγ- γράφονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. ΙΔ και στο άρθρο 15 και γ) οι μαθητές/τριες που έχουν δικαίωμα ένταξης σε τάξη εγγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 22 της παρούσας.

2. Οι εγγραφές στα Επαγγελματικά Λύκεια και στα Ενι- αία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. πραγματοποιούνται κάθε σχολικό έτος για τους/τις μαθη- τές/τριες που εισάγονται για πρώτη φορά, σύμφωνα με την περιπτ. 9 και οι οποίοι εντάσσονται σε τάξη σύμφωνα με το άρθρο 22. Κατ' εξαίρεση α) οι μαθητές/τριες που κατέχουν τίτλο σπουδών ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό εγγράφονται σύμφωνα με τις ειδικές δια- τάξεις του άρθρου 14 και β) οι μαθητές/τριες που έχουν διακόψει τη φοίτηση τους εγγράφονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. ΙΔ και στο άρθρο 15.

3. Για την εγγραφή στην Α' τάξη Γυμνασίου που βρί- σκεται εκτός των αστικών κέντρων, κάθε μαθητής/τρια καταθέτει, μέσω του κηδεμόνα του/της, εντός του μηνός Δεκεμβρίου του διανυόμενου σχολικού έτους, στον/στη Διευθυντή/ντρια του Δημοτικού στο οποίο φοιτά δήλω- ση εγγραφής σε ένα από τα Γυμνάσια σύμφωνα με το άρθρο 12. Κατ' εξαίρεση, το σχ. έτος 2017-18, η δήλωση αυτή θα γίνει, το αργότερο, εντός του μηνός Φεβρου- αρίου. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Δημοτικού μεριμνά και έχει την ευθύνη οι μεν δηλώσεις να παραμείνουν στο σχολείο, τα δε απολυτήρια των απολυόμενων μαθη- τών/τριών του σχολείου του/της να διαβιβαστούν στο Γυμνάσιο του προορισμού τους υπηρεσιακώς, με βάση την ονομαστική κατάσταση και επί αποδείξει. Οι μαθη- τές/τριες που έχουν αποφοιτήσει από το Δημοτικό πριν από την έκδοση του π.δ. 739/1980 (Α' 184), καταθέτουν τον πρωτότυπο απολυτήριο τίτλο που τους έχει παρα- δοθεί, απευθείας στο Γυμνάσιο στο οποίο δικαιούνται να εγγραφούν.

4. Για την εγγραφή στην Α' τάξη Γυμνασίου που βρί- σκεται εντός των αστικών κέντρων εφαρμόζονται οι δι- ατάξεις της περιπτ. 3, με εξαίρεση αυτές που αφορούν τα απολυτήρια των απολυόμενων μαθητών/τριών. Αυτά διαβιβάζονται στα Γυμνάσια σύμφωνα με κοινή από-φαση των Διευθυντών/ντριών των οικείων Διευθύνσε- ων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία ορίζει τα Γυμνάσια στα οποία εγγράφονται οι απόφοιτοι/ες κάθε Δημοτικού. Ο όρος αυτός ισχύει μόνο για τα δημόσια Γυμνάσια.

5. Για την εγγραφή στην Α' Γενικού Λυκείου, οι τίτλοι των αποφοίτων κάθε Γυμνασίου διαβιβάζονται υπη- ρεσιακά και επί αποδείξει, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτί- μησης της παρ. Δ, στο αντίστοιχο Γενικό Λύκειο. Αν δεν υφίσταται αντίστοιχο Γενικό Λύκειο, τότε η διαβίβαση γίνεται στο Γενικό Λύκειο που δηλώνεται στη σχετική αίτηση του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας, εφόσον είναι ενήλικος/η, αν αυτό εδρεύει εκτός αστικών κέντρων. Σε διαφορετική περίπτωση, σ' αυτό που έχει οριστεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12. Η διαβίβαση των τίτλων πραγματοποιείται αμέσως μετά την έκδοση τους από το Γυμνάσιο. Η εγγραφή στην Α' τάξη Γενικού Λυκείου με τίτλο που εκδόθηκε το ημε- ρολογιακό έτος εγγραφής πραγματοποιείται μόνο εάν αυτός έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά από το Γυμνάσιο.

6. Για την εγγραφή στην Α' τάξη Επαγγελματικού Λυ- κείου, οι τίτλοι των αποφοίτων κάθε Γυμνασίου διαβιβά- ζονται υπηρεσιακά και επί αποδείξει, μετά την ολοκλή- ρωση της διαδικασίας υποβολής Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης της παρ. Δ, στο Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο έχουν τελικά κατανεμηθεί, σύμφωνα με τη διαδι- κασία της παρ. Δ.

7. Για την πραγματοποίηση εγγραφής μαθητή/τριας που έχει παραλάβει τον τίτλο του Γυμνασίου στην Α' τάξη δημοσίου Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου, α) εάν η εγγραφή πραγματοποιείται το ημερολογιακό έτος έκδοσης του τίτλου, τότε ο τίτλος κατατίθεται στο Γυ- μνάσιο έκδοσης εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην παρ. Β, προκειμένου να διαβιβαστεί σε Γενικό Λύ- κειο ή σε Επαγγελματικό Λύκειο για εγγραφή του σε αυτό, β) εάν η εγγραφή πραγματοποιείται σε μεταγενέστερα έτη από το έτος έκδοσης του και δεν έχει πραγματοποι- ηθεί εγγραφή σε Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο ή ιδιωτικό σχολείο, τότε η εγγραφή πραγματοποιείται με την κατάθεση του τίτλου στο Γενικό Λύκειο ή Επαγγελ- ματικό Λύκειο εγγραφής, δημόσιο ή ιδιωτικό, από τον/ την μαθητή/τρια ή τον κηδεμόνα του/της, εάν αυτός/ή είναι ανήλικος/η.

8. Δικαίωμα εγγραφής στην Α' τάξη του ΓΕ.Λ. έχουν οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου και όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α' τάξη ημερήσιου ή εσπερινού ΓΕ.Λ. ή στη Β' τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. σχολικών ετών μέχρι και 2017-18. Στη Β' τάξη εγ- γράφονται οι προαγόμενοι/ες από την Α' τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ., οι προαγόμενοι/ες από την Α' τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. σχολικών ετών 2017-18 και εφεξής, οι προαγόμενοι/ες από τη Β' τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. σχολικών ετών μέχρι και 2017-18, όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β' ημερήσιου ΓΕ.Λ. και όσοι έχουν απορριφθεί στη Γ' εσπερινού ΓΕ.Λ.. Στη Γ' τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι/ες από τη Β' τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ., οι προαγόμενοι/ες από τη Γ' τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. και όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ' ημερήσιου ΓΕ.Λ. ή στη Δ' εσπερινού ΓΕ.Λ.

9. Δικαίωμα εγγραφής στο Επαγγελματικό Λύκειο (ν. 4386/2016, ΦΕΚ Α' 83) έχουν ανά τάξη:

α. στην Α' τάξη:

1) Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότι- μου τίτλου.
2) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α' τάξη του ΕΠΑ.Λ.
3) Οι κάτοχοι Πτυχίου Κατώτερης Τεχνικής ή Επαγγελ- ματικής Σχολής ή άλλου ισότιμου τίτλου.
4) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α' τάξη παρελ- θόντων ετών των Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά.
5) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α' και Β' τάξη του Α' κύκλου Τ.Ε.Ε.
6) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α' και Β' τάξη των Τ.Ε.Σ.
7) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α' και Β' τάξη εσπερινής Τ.Ε.Σ.
8) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α' τάξη εσπερι- νού Τ.Ε.Λ.

β. στην Β' τάξη:

1) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από την Α' τάξη του ΕΠΑ.Λ.
2) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β' τάξη του ΕΠΑ.Λ.
3) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β' τάξη του ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α' 83) και επιθυμούν να ακολουθήσουν διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών.
4) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α' 83) που επιθυμούν να ακολουθήσουν διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών.
5) Από το σχολικό έτος 2018 - 2019, όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β' τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α' 193). 6) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α' 193) σε ίδιο τομέα, προκειμένου να αποκτήσουν στη Γ' τάξη διαφορετική ειδικότητα από αυτή του πτυχίου τους ή σε
διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών τους. 7) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ' τάξη εσπερινού ή ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α' 193) και επιθυ-
μούν να ακολουθήσουν τον ίδιο ή διαφορετικό τομέα. 8) Κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή Επαγγελμα- τικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4186/2013 (Α' 193) και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών καθώς και οι κάτοχοι αντίστοιχου Απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής, μόνο
για λήψη Πτυχίου και όχι Απολυτηρίου.

9) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α' 146) σε
άλλο τομέα από αυτόν του οικείου τίτλου σπουδών τους ή στον ίδιο τομέα προκειμένου να αποκτήσουν άλλη ειδικότητα εκτός από αυτές για τις οποίες μπορούν να εγγραφούν στη Γ' τάξη, σύμφωνα με τις αντιστοιχίες των παραρτημάτων Ι και II της παρούσας υπουργικής απόφασης.

10) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β' τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α' 146) και επιθυμούν να φοιτήσουν σε διαφορετικό τομέα.

11) Μαθητές/τριες της Δ' τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α' 146) ανεπαρκούς φοίτησης, εγγράφονται στη Β' τάξη στις περιπτώσεις εκείνες που η ειδικότητα τους δεν αντιστοιχείται σύμφωνα με τα παραρτήματα της παρούσας υπουργικής απόφασης.

12) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από την Α' τάξη των Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά. 13) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β' και Γ' τάξη των Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά.

14) Κάτοχοι Πτυχίου Α' κύκλου Τ.Ε.Ε.
15) Κάτοχοι Πτυχίου Β' κύκλου Τ.Ε.Ε. και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών.
16) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στο Β' κύκλο Τ.Ε.Ε.
17) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ' τάξη εσπερι- νού Τ.Ε.Λ.
18) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β' τάξη εσπερι- νού Τ.Ε.Λ.
19) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Σ.
20) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α', Β' τάξη ΕΠΑ.Σ. 21) Κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Σ. και των ισοτίμων με αυτό
τίτλων σπουδών.

γ. στην Γ' τάξη:

1) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β' τάξη ΕΠΑ.Λ.
του ν. 4386/2016 (Α' 83) σε ειδικότητα του τομέα τους.

2) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ' τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α' 83) σε ίδια ή σε διαφορετική ειδικότητα
του ίδιου τομέα.

3) Οι κάτοχοι πτυχίου του ν. 4386/2016 (Α' 83) σε δια-
φορετική ειδικότητα του ίδιου τομέα.

4) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β' τάξη ΕΠΑ.Λ.
του ν. 3475/2006 (Α' 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ' τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α' 83), για την απόκτηση Απολυτηρίου και Πτυχίου, σε ειδικότητα του τομέα που παρακολούθησαν, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, παρακολουθώντας τα μαθήματα Γενι- κής Παιδείας και Ειδικότητας. Μετά την απόκτηση του Πτυχίου, μπορούν να εγγραφούν εκ νέου για απόκτηση άλλου Πτυχίου μόνο στις ειδικότητες του τομέα που πα- ρακολούθησαν και αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, παρακολουθώντας τα μαθήματα Ειδικότητας.

5) Μαθητές/τριες της Δ' Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/ 2006 (Α' 146) ανεπαρκούς φοίτησης, εγγράφονται στη Γ' τάξη Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. στις περιπτώσεις εκείνες που η ειδικότητα τους αντιστοιχείται σύμφωνα με το Παράρ- τημα Ι της παρούσας υπουργικής απόφασης.

6) Οι κάτοχοι Απολυτηρίου και Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α' 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ' τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α' 83) για απόκτηση άλλου Πτυ- χίου μόνο στις ειδικότητες του τομέα που παρακολούθη- σαν και αναφέρονται στο Παράρτημα II της παρούσας, παρακολουθώντας τα μαθήματα Ειδικότητας.

7) Οι κάτοχοι μόνο Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α' 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ' τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α' 83) για απόκτηση Απολυτηρίου και άλλου Πτυχίου, οπότε παρακολουθούν τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας ή για την απόκτηση άλλου Πτυχίου και μόνο στις ειδικότητες του τομέα που παρακολούθησαν και αναφέρονται στο Παράρτημα II της παρούσας υπουργικής απόφασης.
δ. Αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2018-2019 όσοι/ ες εντάσσονται στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 4473/2017 (Α' 78) εγγράφονται στη Δ' τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

Β. Προθεσμίες Εγγραφής

1. Οι αιτήσεις εγγραφής- δηλώσεις προτίμησης πραγ- ματοποιούνται για τα Γυμνάσια, τα Γενικά Λύκεια και τα Επαγγελματικά Λύκεια εντός του Μαΐου του προηγού- μενου σχολικού έτους και η εγγραφή- ένταξη σε τάξη ολοκληρώνεται με την παραλαβή του απολυτηρίου Δημοτικού για την εγγραφή στην Α' Γυμνασίου ή με την έκδοση αποτελεσμάτων στις υπόλοιπες τάξεις. Κατ' εξαί- ρεση πραγματοποιούνται εγγραφές τον Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων: α) για τους/τις μαθη- τές/τριες που παραπέμφθηκαν στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, όπου αυτή προβλέπεται, β) για τους/τις απόφοιτους Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου οι οποίοι/ες επιθυμούν την εγγραφή τους σε Επαγγελμα- τικό Λύκειο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και οι οποίοι/ες συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του προηγούμενου σχολικού έτους και γ) για τους/τις μαθητές/τριες που αδυνατούσαν να εγγραφούν για λό- γους ανωτέρας βίας (π. χ. για λόγους υγείας, σοβαρούς οικογενειακούς λόγους κ.λπ.).

2. Ειδικά όσοι/ες δεν φοιτούν σε σχολεία κατά την πε- ρίοδο που πραγματοποιούνται οι αιτήσεις εγγραφής-δη- λώσεις προτίμησης έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν αίτηση-δήλωση μέχρι την 30ή Μαΐου του προηγούμενου σχολικού έτους.

3. Εκπρόθεσμη εγγραφή πραγματοποιείται μετά από έγκριση του/της οικείου/ας Διευθυντή/ντριας Δευτερο- βάθμιας Εκπαίδευσης έως δέκα (10) ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων. Οι απουσίες των μαθητών/τριών για το χρονικό διάστημα από την έναρξη των μαθημάτων μέχρι την εκπρόθεσμη εγγραφή λογίζονται στο ακέραιο.

4. Σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμων εγγραφών οι μα- θήτριες/τές εντάσσονται σε τμήματα που ήδη λειτουρ- γούν. Αν αυτό δεν είναι εφικτό στη σχολική μονάδα στην οποία εντάσσεται ο/η μαθητής/τρια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, εγγράφεται σε τμήμα που ήδη λειτουργεί σε όμορο σχολείο, με απόφαση του/ της Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

5. Στις σχολικές μονάδες των οποίων η λειτουργία αρ- χίζει μετά την έναρξη του σχολικού έτους, οι εγγραφές πραγματοποιούνται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο από την έναρξη της λειτουργίας τους.

Γ. Τρόπος εγγραφής

1. Κάθε κηδεμόνας μαθητή/τριας εγγεγραμμένου/ης στο Γυμνάσιο, στο Γενικό Λύκειο ή στο Επαγγελματικό Λύκειο πρέπει να προσέλθει στη Διεύθυνση του σχολεί- ου μέχρι την παραμονή της έναρξης των μαθημάτων του σχολικού έτους και να δηλώσει ενυπογράφως ότι είναι νόμιμος κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας.

2. Ο κηδεμόνας της/του μαθήτριας/τή, ή η/ο ίδια/ος η/ο/μαθήτρια/τής, αν είναι ενήλικη/ος, για την εγγραφή σε Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο:
α. Υποβάλλει Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής- δήλωση προτίμησης, όπως ορίζεται στην παρ. Δ.,
β. προσέρχεται εμπρόθεσμα στη Διεύθυνση του Γε- νικού Λυκείου ή του Επαγγελματικού Λυκείου, για να καταθέσει τα οριζόμενα στην παρ. Ε.

3. Οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων είναι υποχρεωμένοι/ες να προβαίνουν στην επαλήθευση των τίτλων σπουδών που κατατίθενται για την εγγραφή των μαθητών/τριών, εφόσον οι τίτλοι αυτοί δεν έχουν διαβι- βαστεί από το σχολείο που τους εξέδωσε.

Δ. Διαδικασία υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης εγγρα- φής - Δήλωσης Προτίμησης

1. Εντός Μαΐου, οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν σε Δημόσιο Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματι- κό Λύκειο ή οι κηδεμόνες τους, εάν είναι ανήλικοι/ες, οφείλουν να υποβάλουν, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής- Δήλωση προτίμησης για τον τύπο Λυκείου (Γενικό ή Επαγγελματικό) στο οποίο επιθυμούν να φοιτήσουν. Εάν δηλώσουν προτίμηση για εγγραφή σε Γενικό Λύκειο, δηλώνουν επίσης, ανάλογα με την Τάξη, τα μαθήματα επιλογής ή/και την Ομάδα Προσανατολισμού που θα παρακολουθήσουν στο Γε- νικό Λύκειο στο οποίο θα διαβιβαστεί το Απολυτήριο του Γυμνασίου, σύμφωνα με τις περιπτ. 5, 6 και 7 της παρ. Α, με δυνατότητα επιλογής περισσότερων του ενός μαθημάτων κατά σειρά προτίμησης, εφόσον υπάρχει υποχρέωση επιλογής μαθημάτων, σύμφωνα με το πρό- γραμμα σπουδών. Η δήλωση αυτή μπορεί να τροποποι- ηθεί μέχρι την έναρξη των μαθημάτων, για τμήματα που ήδη λειτουργούν, λαμβανομένου υπόψη του ελάχιστου και του μέγιστου αριθμού μαθητών ανά τάξη. Εάν δηλώ- σουν προτίμηση για εγγραφή σε Επαγγελματικό Λύκειο, δηλώνουν επίσης: α) για την εγγραφή στην Α' τάξη μέ- χρι τρία (3) ΕΠΑ.Λ. στα οποία επιθυμούν να φοιτήσουν κατά σειρά προτίμησης, καθώς και τα μαθήματα επιλο- γής τα οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν, β) για την εγγραφή στη Β' τάξη τον τομέα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και μέχρι τρία (3) ΕΠΑ.Λ. στα οποία επιθυμούν να φοιτήσουν κατά σειρά προτίμησης, γ) για την εγγραφή στη Γ' τάξη την ειδικότητα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και μέχρι τρία (3) ΕΠΑ.Λ. στα οποία επιθυμούν να φοιτήσουν κατά σειρά προτίμησης. Η δή- λωση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι την έναρξη των μαθημάτων, για τμήματα που ήδη λειτουργούν, λαμβανομένου υπόψη του ελάχιστου και του μέγιστου αριθμού μαθητών ανά τάξη.

Οι Διευθυντές/ντριες των Γενικών Λυκείων ή Επαγ- γελματικών Λυκείων οφείλουν να διευκολύνουν τους κηδεμόνες που δηλώνουν αδυναμία να υποβάλουν μό- νοι τους την Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής- Δήλωση προτίμησης.

Στην ανωτέρω Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής- Δή- λωση προτίμησης οι ενδιαφερόμενοι/ες δεσμεύονται να υποβάλουν τα απαραίτητα κατά την εγγραφή τους δικαιολογητικά. Η Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής- Δή- λωση προτίμησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α' 75).

2. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Ηλε- κτρονικών Δηλώσεων Προτίμησης και την επεξεργασία τους, οι ενδιαφερόμενοι/νες ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος και καλού- νται να προσέλθουν στο Γενικό Λύκειο στο οποίο έχει διαβιβαστεί το Απολυτήριο Γυμνασίου ή στο Επαγγελ- ματικό Λύκειο στο οποίο έχουν τελικά κατανεμηθεί, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. Ε του παρόντος άρθρου. Στην περί- πτωση κατά την οποία οι μαθητές/τριες ενημερώθηκαν μέσω του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος ότι δεν κατατάχθηκαν σε κανένα από τα ΕΠΑ.Λ. προτίμησης τους, απευθύνονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκ- παίδευσης στην οποία ανήκει το/τα σχολείο/α προτίμη- σης. Ο Διευθυντής/τρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προτείνει την εγγραφή τους σε υπάρχοντα τμήματα.

Ε. Δικαιολογητικά εγγραφής

1. Για την εγγραφή μαθητή/τριας σε Γυμνάσιο οι ενδι- αφερόμενοι/ες καλούνται, προκειμένου να ολοκληρώ- σουν την εγγραφή τους, να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απολυτήριο Δημοτικού, εφόσον αυτό δεν έχει δια- βιβαστεί υπηρεσιακά.
β. Σε περίπτωση που ο μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η, Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) του κηδε- μόνα τού/τής μαθητή/τριας στην οποία να δηλώνεται η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας, σύμφωνα με το άρθρο 13, εκτός εάν έχει ήδη υποβάλει δήλωση κηδεμονίας κατά την εγγραφή τον Ιούνιο. Στην ίδια Υπεύ- θυνη Δήλωση δηλώνεται η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/ της μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα σύντομα μηνύματα (SMS).
γ. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/Δη- μοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγε- γραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, εφόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Εάν ο/η μαθητής/τρια δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και δεν υποβληθεί Πιστο- ποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, τότε το Πιστοποιητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, ώστε να καταχω- ρίζονται τα στοιχεία του/της που ορίζονται στο άρθρο 11.

2. Για την εγγραφή μαθητή/τριας σε Γενικό Λύκειο οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, προκειμένου να ολοκλη- ρώσουν την εγγραφή τους, να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Έντυπο της Αίτησης Εγγραφής
β. Απολυτήριο Γυμνασίου, εφόσον αυτό δεν έχει δια- βιβαστεί υπηρεσιακά, ή άλλος ισότιμος τίτλος.
γ. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης
δ. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75), του κη- δεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας αν είναι ενήλικος/η στην οποία θα δηλώνονται:
αα) Η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας σύμ- φωνα με το άρθρο 13 σε περίπτωση που ο/η μαθητής/ τρια είναι ανήλικος/η, εκτός εάν έχει ήδη υποβάλει δή- λωση κηδεμονίας κατά την εγγραφή τον Ιούνιο.
ββ) Η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώ- νου στο οποίο θα αποστέλλονται τα SMS.
γγ) Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν φοιτά σε άλλο Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο ή σχο- λείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή στο μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή αντίστοιχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, σύμφωνα με την παράγραφο ΙΣΤ περί Διπλής Φοίτησης.
δδ) Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν είναι κάτοχος Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ.
ε. Για την περίπτωση που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου μαθητής/τρια δεν έχει λάβει Απολυτήριο, δηλώνει σε Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/ 1986 (Α' 75) αν επιθυμεί να επαναλάβει τη φοίτηση, σύμ- φωνα με το άρθρο 26 του π.δ. 46/2017 (Α' 74), όπως τρο- ποποιήθηκε και ισχύει.
στ. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότη- τας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/ Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγ- γεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, εφόσον δεν έχει δελ- τίο αστυνομικής ταυτότητας. Εάν ο/η μαθητής/τρια δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και δεν υποβληθεί Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μη- τρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/ τρια, τότε το Πιστοποιητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, ώστε να κα- ταχωρίζονται τα στοιχεία του/της που ορίζονται στο άρθρο 11.
Σε όλες τις περιπτώσεις εγγραφής, αν έχει κατατεθεί πρωτότυπος τίτλος Απολυτήριου Γυμνασίου, αυτός δεν επιστρέφεται.

3. Για την εγγραφή μαθητή/τριας στα Επαγγελματικά Λύκεια, οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Έντυπο της Αίτησης Εγγραφής
β. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Δήλωσης
γ. Τίτλο Σπουδών:
αα) Απολυτήριο Γυμνασίου, εφόσον αυτό δεν έχει δι-
αβιβαστεί υπηρεσιακά, ή ισότιμο τίτλο. ή
ββ) Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή απολυτηρίου για όλες τις περιπτώσεις όπου αυτό αποτελεί τυπικό προσόν, σύμ- φωνα με την παράγραφο Α. Στην περίπτωση αυτή, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, πρέπει το ΕΠΑ.Λ. στο οποίο γίνονται οι εγγραφές να ζητήσει με έγγραφο του επαλή- θευση τίτλου και ακριβές απόσπασμα του Μητρώου του/ της μαθητή/τριας από το σχολείο έκδοσης του πτυχίου ή του απολυτηρίου.
ή
γγ) Πιστοποιητικό Σπουδών του/της μαθητή/τριας από το σχολείο στο οποίο φοιτούσε ή από το σχολείο στο οποίο φυλάσσονται τα αρχεία σχολείου που κα- ταργήθηκε. Στην περίπτωση αυτή, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, το σχολείο που εκδίδει το πιστοποιητικό σπουδών στέλνει το Ατομικό Δελτίο του/της μαθητή/ τριας επισημοποιημένο στο σχολείο στο οποίο γίνεται η εγγραφή, με την παρατήρηση ότι αυτό επέχει θέση επίσημου τίτλου εγγραφής.

Σε όλες τις περιπτώσεις εγγραφής, αν έχει κατατεθεί πρωτότυπος τίτλος Απολυτήριου Γυμνασίου, αυτός δεν επιστρέφεται.
δ. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας, αν είναι ενήλικος/η, στην οποία θα δηλώνονται:
αα) Η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας, σύμ- φωνα με το άρθρο 13 σε περίπτωση που ο/η μαθητής/ τρια είναι ανήλικος/κη, εκτός εάν έχουν ήδη υποβάλει δήλωση κηδεμονίας κατά την εγγραφή τον Ιούνιο.
ββ) Η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώ- νου στο οποίο θα αποστέλλονται τα SMS.
γγ) Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν φοιτά σε άλλο ΕΠΑ.Λ. ή σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαί- δευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή της Τρι- τοβάθμιας Εκπαίδευσης ή στο μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.Κ.)- ή αντίστοιχων εκπαιδευτικών ιδρυ- μάτων του εξωτερικού σύμφωνα με την παράγραφο ΙΣΤ περί Διπλής Φοίτησης.
δδ) Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν κατέχει πτυχίο, ούτε οφείλει μαθήματα προς απόκτηση πτυχίου ίδιας ειδικότητας και επιπέδου με αυτό που επιθυμεί να αποκτήσει με την εγγραφή του/της.
εε) Ότι δεν κατέχει απολυτήριο τίτλο σπουδών ούτε οφείλει μαθήματα προς απόκτηση απολυτηρίου, προ- κειμένου ο/η μαθητής/τρια να αποκτήσει Απολυτήριο και Πτυχίο Ειδικότητας του ν. 4386/2016 (Α' 83).
Ότι κατέχει απολυτήριο τίτλο σπουδών ή οφείλει μα- θήματα προς απόκτηση απολυτηρίου, προκειμένου ο/η μαθητής/τρια να αποκτήσει μόνο Πτυχίο Ειδικότητας του ν. 4386/2016 (Α' 83).
ε. Για την περίπτωση που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου μαθητής/τρια δεν έχει λάβει Απολυτήριο ή δεν έχει λάβει Πτυχίο ή δεν έχει λάβει κανένα από τα δύο, δηλώνει σε Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) αν επιθυμεί να επαναλάβει τη φοί- τηση σύμφωνα με το άρθρο 14 του π.δ. 42/2017 (Α' 68).
στ. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότη- τας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/ Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγ- γεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, εφόσον δεν έχει δελ- τίο αστυνομικής ταυτότητας. Εάν ο/η μαθητής/τρια δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και δεν υποβληθεί Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μη- τρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/ τρια, τότε το Πιστοποιητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου, ώστε να καταχωρίζονται τα στοιχεία του/της που ορίζονται στο άρθρο 11.

4. Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής στην Α' τάξη Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου και το αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κατατίθεται στο σχολείο το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή, σύμ- φωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης Φ.6/304/75662/Γ1/15-05-2014 (Β' 1296).

ΣΤ. Εγγραφή αποφοίτων ιδιωτικών Δημοτικών ή Γυ- μνασίων

Για την εγγραφή στην Α' τάξη των Γυμνασίων των αποφοίτων των ιδιωτικών Δημοτικών, η διαβίβαση των τίτλων γίνεται είτε σε ιδιωτικό Γυμνάσιο της προτίμη- σης των ενδιαφερομένων είτε σε δημόσιο Γυμνάσιο της προτίμησης τους εκτός των αστικών κέντρων είτε στο εγγύτερο της μόνιμης κατοικίας Γυμνάσιο, αν αυτό εδρεύει σε αστικό κέντρο, σύμφωνα με σχετική δήλωση των κηδεμόνων.

Για την εγγραφή στην Α' τάξη των Γενικών Λυκείων ή Επαγγελματικών Λυκείων των αποφοίτων των ιδιωτικών Γυμνασίων, η διαβίβαση των τίτλων γίνεται είτε σε ιδιωτι- κό Λύκειο της προτίμησης των ενδιαφερομένων, είτε σε δημόσιο Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο. Για την εγγραφή στην Α' τάξη δημόσιου Γενικού Λυκείου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης από τον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή από τον/την ίδιο/α ,εάν είναι ενήλικος/η, ο τίτλος διαβι- βάζεται είτε στο Γενικό Λύκειο της προτίμησης τους εκτός των αστικών κέντρων, είτε στο εγγύτερο της μόνιμης κα- τοικίας Γενικό Λύκειο, αν αυτό εδρεύει σε αστικό κέντρο, σύμφωνα με σχετική δήλωση των κηδεμόνων. Για την εγγραφή στην Α' τάξη δημόσιου Επαγγελματικού Λυκεί- ου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης από τον κηδεμόνα του/της μαθητή/ τριας ή από τον/την ίδιο/α εάν είναι ενήλικος/η, ο τίτλος δι- αβιβάζεται στο Επαγγελματικό Λύκειο της επιλογής τους.

Ζ. Εγγραφή στα Ιδιωτικά Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και Επαγγελματικά Λύκεια

1. Ο αριθμός των μαθητών/τριών που εγγράφονται και φοιτούν στα ιδιωτικά Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας πρέπει να συμφωνεί με τη δυναμικότητα των μαθητών της κάθε αίθουσας των σχολείων, η οποία ορίζεται στη χορηγηθείσα από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. άδεια του κάθε σχολείου.

2. Οι εγγραφές μαθητών/τριών στα ιδιωτικά σχολεία πραγματοποιούνται μέχρι την προηγούμενη ημέρα της έναρξης των μαθημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 579/1982 (Α' 105).

3. Στα ιδιωτικά σχολεία εγγράφονται και φοιτούν μα- θητές/τριες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανά- γκες με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και προσαρ- μογές που ισχύουν για τα δημόσια σχολεία της γενικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

4. Οι όροι με τους οποίους γίνονται δεκτοί/ές οι μα- θητές/τριες στα ιδιωτικά Γυμνάσια και Λύκεια ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του κάθε σχολείου, ο οποί- ος πρέπει να είναι θεωρημένος από τον/την οικείο/α Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και να παραδίδεται στους γονείς των μαθητών/τριών ενυπό- γραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 682 /1977 (Α' 244).

5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στα υπό- λοιπα άρθρα της παρούσας απόφασης των οποίων οι διατάξεις εφαρμόζονται ανάλογα.

Η. Οικογένειες μετακινούμενων πληθυσμών

Στις περιπτώσεις που οι ανήλικοι/ες μαθητές/τριες της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ανήκουν σε οικογένειες με-τακινούμενων πληθυσμών και δεν έχουν μόνιμη κατοι- κία, οι εγγραφές τους δεν παρακωλύονται και η Διεύθυν- ση του σχολείου συνεργάζεται με τους τοπικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση, τα ιατροκοινωνικά κέντρα, τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας, τα νοσοκομεία, τα ιατρικά κέντρα, καθώς και τους φορείς κοινωνικής στή- ριξης για την έκδοση του Ατομικού Δελτίου Υγείας του/ της μαθητή/τριας. Στην περίπτωση αυτή, οι γονείς/κη- δεμόνες οφείλουν να προσκομίσουν το Ατομικό Δελτίο Υγείας του/της μαθητή/τριας εντός τριμήνου από την αρχική εγγραφή.

Θ. Αστικά Κέντρα

Με τον όρο «αστικά κέντρα» νοούνται οι πόλεις στις οποίες λειτουργούν περισσότερα από ένα ίδιου τύπου σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ι. Εγγραφή κατόχων τίτλων σπουδών ξένου σχολείου που λειτουργεί στην αλλοδαπή Μαθητές/τριες που κατέ- χουν τίτλο σπουδών ξένου σχολείου που λειτουργεί στην αλλοδαπή εγγράφονται στα Γυμνάσια ή Λύκεια σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 14.

ΙΑ. Καταχώριση στοιχείων των εγγραφόμενων στο πληροφοριακό σύστημα Myschool.

Η καταχώριση των εγγραφών στο πληροφοριακό σύ- στημα «Myschool» οφείλει να πραγματοποιηθεί, με ευ- θύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, εντός δύο (2) ημερών από τη λήξη της ημερομηνίας εμπρόθεσμων εγγραφών και αυθημερόν των εκπρόθεσμων.

ΙΒ. Επαλήθευση τίτλων

Οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων είναι υποχρεωμένοι/ες να προβαίνουν στην επαλήθευση των τίτλων σπουδών που κατατίθενται για την εγγραφή των μαθητών/τριών, εφόσον αυτοί δεν έχουν διαβιβαστεί από το σχολείο που τους εξέδωσε.

ΙΓ. Εγγραφή σε Πρότυπα, Πειραματικά, Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία.

Η πλήρωση των θέσεων των Πρότυπων και των Πει- ραματικών σχολείων, καθώς και των Μουσικών και Καλ- λιτεχνικών σχολείων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις.

ΙΔ. Εγγραφή μετά τη διακοπή φοίτησης.
Ενήλικοι/ες που έχουν διακόψει τη φοίτηση τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15, σε περί- πτωση κατάθεσης αίτησης για συνέχιση της φοίτησης τους παραπέμπονται κατά προτεραιότητα σε αντίστοιχες δομές εκπαίδευσης ενηλίκων, εφόσον αυτές υπάρχουν (ενδεικτικά, οι προσερχόμενοι για φοίτηση σε Γυμνάσιο παραπέμπονται στο πλησιέστερο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, εφόσον η απόσταση από τον τόπο κατοικί- ας δεν είναι απαγορευτική) ή σε Εσπερινά Γυμνάσια ή Λύκεια (εφόσον οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις το επιτρέπουν) σε τάξη αντίστοιχη με την τάξη της οποίας έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση, σύμφωνα με όσα προ- βλέπονται στο άρθρο 22. Οι εγγραφές αυτές πραγματο- ποιούνται στις προβλεπόμενες στην παρ. Β προθεσμίες.

ΙΕ. Νομιμότητα φοίτησης

1. Η φοίτηση σε δημόσια ή ιδιωτικά Γυμνάσια ή Λύκεια μαθητών/τριών που δεν έχουν εγγραφεί ή μετεγγραφεί νόμιμα απαγορεύεται. Εξαίρεση μπορεί να υπάρξει μόνο για μαθητές/τριες των οποίων η εγγραφή ή η μετεγγρα- φή δεν έχει ολοκληρωθεί.

2. Μετά την κατά τα ανωτέρω πρώτη εγγραφή μαθη- τή/τριας σε Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο, η φοίτηση αυτού/ής σε άλλο Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο επιτρέπεται μόνο με μετεγγραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ.

ΙΣΤ. Διπλή φοίτηση

Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη φοίτηση σε Γενικό Λύ- κειο ή Επαγγελματικό Λύκειο ή σε σχολική μονάδα Ε.Α.Ε. και σε άλλο σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή στο μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας, ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή αντί- στοιχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού. Για τον λόγο αυτό απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλω- σης του ν. 1599/1986 (Α'75) ανά έτος φοίτησης.

Άρθρο 10
Τρόπος και χρόνος εγγραφής στις ΣΜΕΑΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Α. Γυμνάσια Ε. Α.Ε.

Σύμφωνα με την υποπερ. αα της περ. β της παρ. 1 του άρ. 8 του ν. 3699/2008 (Α' 199), στα Γυμνάσια Ε.Α.Ε. φοι- τούν μαθητές μέχρι το 19° έτος της ηλικίας τους. Περι- λαμβάνουν την προκαταρκτική τάξη και τρεις επόμενες τάξεις, Α', Β', Γ'. Μαθητές απόφοιτοι δημοτικού σχολείου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να εγγράφονται απευθείας στην Α' τάξη του γυμνασίου Ε.Α.Ε., ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιείται από το οικείο ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Β. Λύκεια Ε.Α.Ε.

Σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 56 του ν. 3966/ 2011 (Α' 118), που αντικατέστησε την υποπερ. ββ της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α' 199), τα Λύκεια Ε.Α.Ε. περιλαμβάνουν την προκαταρκτική τάξη και τρεις επόμενες τάξεις ,Α', Β', Γ'. Μαθητές απόφοιτοι γυμνασίου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανά- γκες μπορεί να εγγράφονται απευθείας στην Α' τάξη του λυκείου Ε.Α.Ε ύστερα από αξιολόγηση που πραγματο- ποιείται από το οικείο ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Γ. Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ).

Σύμφωνα με την περ. γ' της παρ.1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α' 199) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4415 (Α' 159), «τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια περιλαμβάνουν τις τάξεις Α', Β', Γ', Δ' Γυμνασίου και τις τάξεις Α', Β', Γ', Δ' Λυκείου. Στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύ- κεια εγγράφονται, μετά από γνωμάτευση του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι επωφελούνται από τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα της συγκεκριμένης δομής, και μέσα από την ακαδημαϊκή και επαγγελματική εκπαίδευση μπο- ρούν να οδηγηθούν σε μεταλυκειακές δομές εκπαίδευ- σης και σε ανεξάρτητη ή εποπτευόμενη εργασία».

Ειδικότερα, «στην Α' τάξη Γυμνασίου δύνανται να εγ- γράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., μαθητές απόφοιτοι Γενικού ή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και της Α' ή Β' τάξης των Ε.Ε.Ε.ΕΚ..

Δικαίωμα πρώτης εγγρα- φής έχουν οι μαθητές/τριες έως το 16ο έτος της ηλικίας τους. Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης των μαθη- τών/τριών στη Δ' τάξη χορηγείται τίτλος απολυτηρίου Γυμνασίου.

Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδι- κού Επαγγελματικού Γυμνασίου -Λυκείου δύνανται να συνεχίσουν τη φοίτηση τους, κατόπιν σχετικής γνωμά- τευσης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ.: i) στην Α' τάξη Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου -Λυκείου, ii) στην Α' τάξη του Γενικού Ημερήσιου ή Εσπερινού Λυκείου, iii) στην Α' τάξη του Ειδικού Λυκείου, iv) στην Α' τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου, v) στην Α' τάξη του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου και vi) σε ΔΓΕΚ ενηλίκων απο- φοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης».

Δ. Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.).

Σύμφωνα με την περ. γ της παρ.1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α' 199) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4415 (Α' 159):
«Τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) αποτελούν σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καλύπτουν την υποχρεωτικότητα της δευ- τεροβάθμιας εκπαίδευσης και διοικητικά υπάγονται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. εγγράφονται απόφοιτοι/ες δημοτικών σχολείων γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης, έως και το 16ο έτος της ηλικίας τους, κατόπιν σχετικής εισήγησης των ΚΕ.Δ.Δ.Υ., οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην παρακολούθηση ακαδημαϊκού προγράμματος του γυμνασίου και παρου- σιάζουν αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».
«Μαθητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει την υποχρε- ωτική εκπαίδευση σε δομή της γενικής ή ειδικής εκπαί- δευσης δεν μπορούν να εγγραφούν ή να επανεγγραφούν σε Ε.Ε.Ε.ΕΚ. στην ίδια ή σε άλλη ειδικότητα».

Άρθρο 11
Στοιχεία που καταχωρίζονται

1. Τα στοιχεία που καταχωρίζονται κατά την εγγραφή ή κατά τη διάρκεια φοίτησης του/της μαθητή/τριας στο Ατομικό Δελτίο του είναι:
α. στοιχεία ταυτότητας, δηλαδή: αα) επώνυμο
ββ)όνομα
γγ) επώνυμο και όνομα πατέρα δδ) επάγγελμα πατέρα
εε) επώνυμο και όνομα μητέρας
στστ) επάγγελμα μητέρας
ζζ) έτος γέννησης
ηη) Δήμος / Δημοτική Ενότητα στον οποίο είναι εγγε-
γραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια και αριθμός μητρώου ή δημοτολογίου
θθ) ιθαγένεια
ιι ) θρήσκευμα
β. ο Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης
γ. στοιχεία εισόδου, δηλαδή: το είδος του τίτλου με
τον οποίο εγγράφεται ο/η μαθητής/τρια και ο εκδότης του τίτλου
δ. στοιχεία επίδοσης, δηλαδή: αναλυτική και γενική κατά μάθημα ετήσια προφορική και γραπτή βαθμολογία ε) στοιχεία φοίτησης, δηλαδή: σύνολο απουσιών κατάστ) στοιχεία διαγωγής, δηλαδή: τα παιδαγωγικά μέτρα που έχουν επιβληθεί ή οι τιμητικές διακρίσεις που έχουν απονεμηθεί
ζ) επώνυμο, όνομα, διεύθυνση (οδός, αριθμός, περιο- χή, πόλη, Ταχ. Κώδικας), αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου και Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφί- ας του κηδεμόνα.

2. Τα στοιχεία που καταχωρίζονται κατά την εγγραφή ή κατά τη διάρκεια φοίτησης του/της μαθητή/τριας στο Μητρώο Μαθητών/τριών είναι:
α. Στοιχεία ταυτότητας, δηλαδή: αα) επώνυμο
ββ)όνομα
γγ) επώνυμο και όνομα πατέρα δδ) επώνυμο και όνομα μητέρας εε) έτος γέννησης
στστ) Δήμος / Δημοτική Ενότητα στον οποίο είναι εγ- γεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια και αριθμός μητρώου ή δημοτολογίου
ζζ) ιθαγένεια
ηη) θρήσκευμα.
β. ο Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης
γ. στοιχεία εισόδου, δηλαδή: το είδος του τίτλου με τον
οποίο εγγράφεται ο/η μαθητή ς/τρια
δ. στοιχεία εξόδου, δηλαδή: το είδος τίτλου με τον
οποίο απολύεται ή μετεγγράφεται ο/η μαθητή ς/τρια
ε. στοιχεία επίδοσης, δηλαδή: ετήσια βαθμολογία κατά
μάθημα και ο γενικός ετήσιος βαθμός
στ. στοιχεία διαγωγής, δηλαδή: ο χαρακτηρισμός της
διαγωγής κάθε μαθητή/τριας.

3. Στοιχεία που δεν αναγράφονται στις ταυτότητες ή
στα πιστοποιητικά γέννησης δεν καταχωρίζονται στα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εκτός αν δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) των γονέων ή του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας.

4. α) Μέχρι την έξοδο του/της μαθητή/τριας από το σχολείο είναι δυνατή η αποκατάσταση στο ορθό των εσφαλμένων στοιχείων ταυτότητας του/της, μετά από αίτηση του κηδεμόνα ή του/της ίδιου/ας, εφόσον είναι ενήλικος/η. Η αποκατάσταση στο Μητρώο Μαθητών/ τριών πραγματοποιείται από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου με ερυθρά γραφή, σύμφωνα με την αστυνομι- κή ταυτότητα του/της μαθητή/τριας ή, αν δεν υπάρχει αυτή, σύμφωνα με πιστοποιητικό του οικείου Δήμου/ Δημοτικής Ενότητας. Για τους/τις μαθητές/τριες που εί- ναι πολίτες ξένων κρατών η αποκατάσταση πραγματο- ποιείται σύμφωνα με έγγραφο αρμόδιας υπηρεσίας του ξένου κράτους μεταφρασμένο επίσημα. Η διόρθωση σφραγίζεται και μονογραφείται από τον/τη Διευθυντή/ ντρια του σχολείου.
β.) Διόρθωση στο Μητρώο Μαθητών/τριών με επι- σημειωματική πράξη και σύνταξη σχετικού πρακτικού μπορεί να λαμβάνει χώρα και μετά την έξοδο του/της μαθητή/τριας από το σχολείο με την προσκόμιση των αναγκαίων για την απόδειξη εγγράφων. Στην περίπτω- ση αυτή δύναται να εκδίδεται αποδεικτικό απόλυσης με αναγραφή της διόρθωσης με επισημειωματική πράξη, όχι όμως και νέος απολυτήριος τίτλος.

γ.) Σε περίπτωση i) υιοθεσίας, στο αποδεικτικό από- λυσης (απολυτηρίου ή πτυχίου) που εκδίδεται πρέπει να αναγράφονται μόνο τα νέα στοιχεία ταυτότητας που απέκτησε ο/η υιοθετούμενος/η με τη νόμιμη διαδικα- σία χωρίς καμία αναφορά των παλαιών και χωρίς μνεία του λόγου μεταβολής, εφόσον ο/η ίδιος/α δηλώσει ότι δεν επιθυμεί ii) αλλαγής των στοιχείων ταυτότητας, είναι δυνατό να χορηγηθεί αποδεικτικό απόλυσης (απολυ- τηρίου ή πτυχίου) υπό τα νέα στοιχεία, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ταυτοπροσω- πία με το πρόσωπο στο όνομα του οποίου είχε εκδοθεί ο τίτλος. Προς διασφάλιση της ιδιωτικής ζωής, στο απο- δεικτικό απόλυσης δεν θα πρέπει να αναγράφονται τα προηγούμενα στοιχεία της ταυτότητας ούτε και ο λόγος μεταβολής τους. Στις περιπτώσεις i) και ii), η σύνδεση του αποδεικτικού με τον πρωτότυπο τίτλο εξασφαλίζε- ται με την αναφορά ότι «στο όνομα του/της ίδιου/ίδιας έχει εκδοθεί το με αρ. πρωτ.... απολυτήριο/πτυχίο». Στις ανωτέρω περιπτώσεις, δύναται να εκδίδεται αποδεικτικό απόλυσης με τα νέα στοιχεία (δηλαδή, χωρίς επισημει- ωματική πράξη) όχι όμως και νέος απολυτήριος τίτλος.

Άρθρο 12
Περιοχή σχολείων και αριθμός μαθητών/τριών που φοιτούν

1. Οι μαθητές/τριες φοιτούν στο Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο στην περιοχή του οποίου ευρίσκεται η μόνιμη κατοικία τους.

2. Στις πόλεις στις οποίες λειτουργούν περισσότερα από ένα Γυμνάσια ή Γενικά Λύκεια, τα όρια της περιοχής τους και ο μεγαλύτερος αριθμός μαθητών/τριών που είναι δυνατόν να φοιτήσουν σε αυτά καθορίζεται με απόφαση του/της αρμόδιου/ας Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμι- ας Εκπαίδευσης. Οι περιοχές των σχολείων, εφόσον δεν μπορούν να καθοριστούν στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας ενός/μίας μόνο Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαί- δευσης, καθορίζονται με απόφαση του/της αρμόδιου/ας Περιφερειακού/ής Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης.

3. Εάν ο αριθμός των μαθητών/τριών που φοιτούν υπερβεί, για οποιονδήποτε λόγο, τις δυνατότητες στέ- γασης του διαθέσιμου διδακτηρίου ενός σχολείου, ο/η αρμόδιος/α Διευθυντής/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαί- δευσης αίρει την υπεραριθμία με αυτεπάγγελτη υπο- χρεωτική μετεγγραφή ανάλογου αριθμού μαθητών/ τριών. Εάν η άρση της υπεραριθμίας που προβλέπεται από την παρούσα παράγραφο δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί στα όρια αρμοδιότητας ενός/μίας Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, λαμ- βάνεται απόφαση του/της αρμόδιου/ας Περιφερειακού/ ής Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισηγή- σεις των αρμόδιων Διευθυντών/ντριών Δευτεροβάθμι- ας Εκπαίδευσης. Κατά την αυτεπάγγελτη υποχρεωτική μετεγγραφή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, λαμβάνονται υπόψη σχετικά χωροταξικά δεδομένα σε συνδυασμό με τις προτιμήσεις των κηδεμόνων των μαθητών/τριών.

Άρθρο 13
Κηδεμονία ανηλίκων μαθητών/τριών

1) Κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας, εφόσον είναι ανή- λικος/η, είναι ο πατέρας και η μητέρα. Σε περίπτωση που αυτοί ελλείπουν ή κωλύονται από τον νόμο, κηδεμόνας του/της ανήλικου/ης μαθητή/τριας είναι αυτός που έχει την επιμέλεια του/της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

2) Εάν ο, κατά την προηγούμενη παράγραφο, κηδεμό- νας του/της μαθητή/τριας δεν κατοικεί στην έδρα του σχολείου, αντιπροσωπεύεται από ενήλικο πρόσωπο το οποίο έχει εξουσιοδοτήσει εγγράφως και το οποίο κα- τοικεί στην έδρα του σχολείου.

3) Όπου στην παρούσα αναφέρεται ο κηδεμόνας, εννοείται και ο/η κατά την προηγούμενη παράγραφο ορισμένος/η αντιπρόσωπος του.

4) Ο κηδεμόνας έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπο- νται από την παρούσα και ιδίως από τα άρθρα 9, 21 και 29.

5) Κανένα στοιχείο της σχολικής κατάστασης του/της ανήλικου/ης μαθητή/τριας δεν γνωστοποιείται ή παρέ- χεται σε άλλο πρόσωπο εκτός από τον κηδεμόνα του/ της ή σε πρόσωπο που έχει οριστεί από τον κηδεμόνα.

Άρθρο 14
Μαθητές/τριες από ξένα σχολεία του εξωτερικού

1. Μαθητές/τριες, κάτοχοι ενδεικτικού ή αποδεικτι- κού σπουδών ή άλλου σχετικού αποδεικτικού στοιχεί- ου της φοίτησης τους, κατά το τρέχον διδακτικό έτος, ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και είναι αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ- σης που λειτουργούν στην Ελλάδα, εγγράφονται χωρίς κατατακτήρια εξέταση, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους, εφόσον προσκομίσουν επίσημα μεταφρασμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σε αντί- στοιχη τάξη των Δημόσιων και Ιδιωτικών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων ή σε κατώτερη, με Υπεύθυνη

Δήλωση του κηδεμόνα. Η αντίστοιχη τάξη καθορίζεται από τον/ την οικείο/α Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαί- δευσης, ο/η οποίος/α καθορίζει, σύμφωνα με την ισχύ- ουσα νομοθεσία, και το σχολείο φοίτησης σε συνεργασία με τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών και με βασικό κριτήριο τον τόπο κατοικίας του/της μαθητή/τριας.

2. Μαθητές/τριες, κάτοχοι ενδεικτικού ή αποδεικτικού σπουδών ή άλλου σχετικού αποδεικτικού στοιχείου της μαθητικής κατάστασης τους, ξένου σχολείου γενικής εκπαίδευσης που λειτουργεί στο εξωτερικό εγγράφονται στα Επαγγελματικά Λύκεια μέχρι τις 15 Οκτωβρίου με τη λήψη της βεβαίωσης αντιστοιχίας του αναφερόμενου αποδεικτικού τους από την οικεία Διεύθυνση Δευτερο- βάθμιας Εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 22. Η βεβαίωση αντιστοιχίας για την οριστικοποίηση της εγγραφής τους κατατίθεται έως τις 15 Οκτωβρίου. Μα- θητές-τριες δύνανται να εγγραφούν σε κατώτερη τάξη με Υπεύθυνη Δήλωση του κηδεμόνα.

3. Μαθητές/τριες, κάτοχοι ενδεικτικού ή αποδεικτικού σπουδών ή άλλου σχετικού αποδεικτικού στοιχείου της φοίτησης τους, ξένου τεχνικού ή επαγγελματικού σχολεί- ου που λειτουργεί στο εξωτερικό, μπορούν να εγγράφο- νται στα Επαγγελματικά Λύκεια, στα Λύκεια των Ενιαίων Επαγγελματικών Γυμνασίων - Λυκείων κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ έως τη λήξη του Α' τετραμήνου, σε αντίστοιχη τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων που λειτουργούν στην Ελλάδα. Για την εγγραφή τους απαι- τείται λήψη ισοτιμίας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Μαθητές-τριες δύνανται να εγγραφούν σε κατώτερη τάξη με Υπεύθυνη Δήλωση του κηδεμόνα.

4. Οι ανήλικοι/ες πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, κατά την παραμονή τους στη χώρα, έχουν πρόσβαση στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, υπό προϋποθέσεις ανάλογες με αυτές που ισχύουν για τους/τις Έλληνες/ ίδες πολίτες και με διευκολύνσεις ως προς την εγγραφή σε περίπτωση δυσχερειών υποβολής όλων των απαι- τούμενων δικαιολογητικών. Οι ανήλικοι πολίτες τρίτων χωρών εγγράφονται κατ' εξαίρεση με ελλιπή δικαιολο- γητικά, εφόσον εμπίπτουν στην παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 4251/2014 (Α' 80). Η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα παρέχεται εφόσον τυχόν μέτρο απομάκρυνσης που εκκρεμεί κατά των ιδίων ή των γονέων τους δεν εκτε- λείται. Το δικαίωμα παρακολούθησης δευτεροβάθμιων σπουδών δεν ανακαλείται λόγω ενηλικίωσης.

5. Η Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής- Δήλωση προτίμη- σης των ανήλικων πολιτών τρίτων χωρών που εμπίπτουν στην παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 4251/2014 (Α' 80) και οι οποίοι/ες επιθυμούν την εγγραφή τους σε Γυμνάσιο, Γενι- κό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο, υποβάλλεται εφόσον:
α. Προστατεύονται από το ελληνικό κράτος ως δικαι- ούχοι διεθνούς προστασίας ή τελούν υπό την προστασία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών.
β. Προέρχονται από περιοχές στις οποίες επικρατεί έκρυθμη κατάσταση.
γ. Έχουν υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση ασύλου.
δ. Είναι πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα, ακόμη και αν δεν έχει ρυθμιστεί η νόμιμη δια- μονή τους σε αυτήν.

6. Αναφορικά με τις περιπτώσεις α, β, γ, προκειμένου για μαθητές/τριες πρόσφυγες οι οποίοι/ες διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας ή σε άλλες δομές, την Ηλεκτρο- νική Αίτηση εγγραφής- Δήλωση προτίμησης μπορεί να υποβάλει ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου, για όλες τις τάξεις, με τους προσωπικούς του/της κωδικούς taxis, αφού οι κηδεμόνες τους υποβάλουν στη διεύθυνση του σχολείου Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία:
αα. εξουσιοδοτούν τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχο- λείου να υποβάλει αντ' αυτών την Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής- Δήλωση προτίμησης,
ββ. δηλώνουν την προτίμηση τους στον τύπο σχολείου ή τμήματος ή ειδικότητας όπου επιθυμούν να εγγραφούν, γγ. δηλώνουν την αδυναμία τους να υποβάλουν οι ίδιοι/ες την Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής- Δήλωση
προτίμησης,
δδ. δηλώνουν ότι θα προσκομίσουν:

1) το τρίπτυχο αίτησης ασύλου και

2) βεβαίωση διαμονής υπογεγραμμένη από τον Διοι-
κητή του κέντρου φιλοξενίας όπου δηλώνει παράλληλα την αδυναμία του/της ενδιαφερόμενου/ης για την από- κτηση κωδικών taxis, ή βεβαίωση διαμονής από άλλη δομή (π.χ. στεγαστικό πρόγραμμα, Μ.Κ.Ο., Δήμους, Δι- εθνή Οργανισμό). Στην περίπτωση αυτή, η βεβαίωση εκδίδεται από τον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα που δηλώνει παράλληλα την αδυναμία του/της ενδιαφερό- μενου/ης για την απόκτηση κωδικών taxis.

7. Αναφορικά με την περίπτωση δ, όπου πρόκειται για πολίτες που δεν έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ρυθμίσουν τη νόμιμη διαμονή τους στη χώρα, την Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής- Δήλω- ση προτίμησης μπορεί να υποβάλει ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου, για όλες τις τάξεις, με τους προσωπικούς του κωδικούς taxis, αφού οι κηδεμόνες τους υποβάλουν στη διεύθυνση του σχολείου Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία:
αα. εξουσιοδοτούν τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχο- λείου να υποβάλει αντ' αυτών την Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής- Δήλωση προτίμησης,
ββ. δηλώνουν την προτίμηση τους στον τύπο σχολείου ή τμήματος ή ειδικότητας που επιθυμούν να εγγραφούν, γγ. δηλώνουν την αδυναμία τους να υποβάλουν οι ίδιοι/ες την Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής- Δήλωση
προτίμησης,
δδ. δηλώνουν ότι δεν έχουν ολοκληρώσει τις απαιτού-
μενες ενέργειες προκειμένου να ρυθμίσουν τη νόμιμη διαμονή τους στη χώρα.

8. Οι βεβαιώσεις και οι υπεύθυνες δηλώσεις/εξουσιο- δοτήσεις όλων των παραπάνω περιπτώσεων πρωτοκολ- λούνται και τηρούνται στο αρχείο του σχολείου.

9. Η ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να λαμ- βάνει χώρα το αργότερο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της ταυτοποίησης του/της ανηλίκου.

10. Με την εγγραφή σύμφωνα με τις παρ. 1 έως 6 απο- δίδεται ο Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης.

11. Σε περίπτωση δυσχερειών υποβολής όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών παρέχονται διευκολύν- σεις ως προς την εγγραφή, κατ' αναλογία με τα οριζόμε- να στις παρ. 15 και 16.

12. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, παρέχονται στους/ στις ανήλικους/ες μαθήματα στις τάξεις υποδοχής των σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προκειμένου να διευκολύνεται η πρόσβαση στο εκπαι- δευτικό σύστημα.

13. Όταν, για ειδικούς λόγους που αφορούν τον/την ανήλικο/η, είναι αδύνατη η πρόσβαση του/της στο εκ- παιδευτικό σύστημα, θα λαμβάνονται τα κατάλληλα προς τούτο μέτρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμε- νης νομοθεσίας.

14. Οι ενήλικες πολίτες τρίτων χωρών εγγράφονται στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί/ές διαμένουν νομίμως στη χώρα.

15. Ο μαθητής/τρια που εγγράφεται με ελλιπή δικαι- ολογητικά, σύμφωνα με την παρ. 4, εγγράφεται με τα στοιχεία με τα οποία έχει καταγραφεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ν. 4251/2014 (Α' 80) ή τις αρμόδιες Δικα- στικές Αρχές. Σε περίπτωση έλλειψης αυτών των στοι- χείων ο/η μαθητής/τρια εγγράφεται με τα στοιχεία που δηλώνει με Υπεύθυνη Δήλωση ο κηδεμόνας του/της.

16. α) Μετά την εγγραφή με ελλιπή δικαιολογητικά, σύμφωνα με την παρ. 4, ο/η Διευθυντής/ντρια του σχο- λείου υποχρεούται να φροντίσει σε συνεργασία με τους κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας και τις αρμόδιες υπη- ρεσίες για τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών.

β) Σε περίπτωση δυσχερειών υποβολής όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας, (λ.χ. φόβος δίωξης στη χώρα προέλευσης) το σχολείο τους ενημερώνει εγγράφως στη διάρκεια του διδακτικού έτους, ως προς την ευθύνη τους και τις συνέπειες της πλημμελούς άσκησης της επιμέλει- ας. Ακολούθως, ενημερώνεται η οικεία Διεύθυνση Δευ- τεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και αποστέλλει το σχετικό θέμα στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία, με τη σειρά της, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να λυθεί το πρόβλημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς το συμφέρον του/ της μαθητή/τριας. Σε ειδικές περιπτώσεις με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι δυνατή η διεξαγωγή κατατακτηρίων εξετάσεων, προαγωγικών ή απολυτήριων, για την ένταξη του/της μαθητή/τριας σε τάξη.

γ) Στις περιπτώσεις αλλοδαπών μαθητών/τριών, των οποίων οι κηδεμόνες δεν προβαίνουν αποδεδειγμένα σε ενέργειες συμπλήρωσης των δικαιολογητικών τους, χωρίς να τεκμηριώνουν και την αδυναμία προσκόμισης αυτών, δεν επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια ή υποκρύ- πτονται άλλοι λόγοι (λ.χ. ψευδής δήλωση στοιχείων μα- θητή/τριας), το σχολείο ενημερώνει εγγράφως στη διάρ- κεια του διδακτικού έτους τους κηδεμόνες ως προς την ευθύνη τους και τις συνέπειες της πλημμελούς άσκησης της επιμέλειας. Εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει ρητή ή σιωπηρή άρνηση συνεργασίας του κηδεμόνα με το σχολείο για την τακτοποίηση των δικαιολογητικών του/ της μαθητή/τριας, το σχολείο ενημερώνει την αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, μεριμνά για τη διευθέτηση του ζητήματος.

δ) Εάν οι ανήλικοι/ες μαθητές/τριες προσέρχονται για εγγραφή χωρίς επίβλεψη ενηλίκου, η έλλειψη του κηδε- μόνα αντιμετωπίζεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, σύμφωνα με τις διαδικασίες που υποδεικνύουν οι κείμενες διατάξεις κατά τον εντοπισμό ασυνόδευτου ανηλίκου.

ε) Μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών των ανήλικων συμπληρώνονται ή διορθώνονται τα στοιχεία στο Βιβλίο Μητρώου Μαθητών/τριών και στο Ατομικό Δελτίο με την προβλεπόμενη διαδικασία για όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες και ενημερώνεται το πληροφο- ριακό σύστημα MySchool.

Άρθρο 15
Έξοδος μαθητή/τριας από το σχολείο

Μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο εγγραφή μαθητή/ τριας στο σχολείο, νοούμενη ως εφάπαξ καταχώριση για πρώτη φορά των προβλεπόμενων στοιχείων των μα- θητών/τριών στο Ατομικό Δελτίο και το Μητρώο Μαθη- τών/τριών, η έξοδος επιτρέπεται μόνο με την απόλυση, τη μετεγγραφή ή την αίτηση διακοπής φοίτησης που υποβάλλει ο/η μαθητής/τρια ή κηδεμόνας του/της αν είναι ανήλικος/η και έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτι- κή εκπαίδευση. Η με οποιοδήποτε τρόπο έξοδος ολο- κληρώνεται με τη διαγραφή του από το πληροφοριακό σύστημα Myschool. Σε περίπτωση αίτησης διακοπής φοίτησης, ο/η μαθητής/τρια έχει δικαίωμα εκ νέου εγ- γραφής, λαμβανομένων υπόψη των ρυθμίσεων της παρ. ΙΔ του άρθρου 9, μετά από αίτηση και κατατάσσεται στην προβλεπόμενη από το άρθρο 22 τάξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' Μετεγγραφή

Άρθρο 16 Γενική Διάταξη

Μετεγγραφή μαθητή/τριας από Γυμνάσιο σε Γυμνάσιο ή από Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο σε άλλο Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο πραγματοποιείται εφόσον υπάρ- χει αποχρών λόγος, όπως αυτός περιγράφεται στα άρθρα 17 και 18, είτε με αίτηση του/της ενδιαφερομένου/ης είτε χωρίς αίτηση για κάλυψη υπηρεσιακής ανάγκης με τις διαδικασίες που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 19 και 20.

Άρθρο 17
Μετεγγραφές με αίτηση

1. Μετεγγραφή μαθητή/τριας δημόσιου Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου πραγματο- ποιείται υποχρεωτικά για την υπηρεσία μετά από αίτηση του κηδεμόνα του/της ή του/της ιδίου/ας αν είναι ενή- λικος/η, εάν διαπιστωθεί ότι συντρέχει ένας από τους παρακάτω λόγους:

α) ο/η μαθητής/τρια μετακόμισε σε απόσταση που καθιστά αδύνατη ή εξαιρετικά δυσχερή τη φοίτηση στο Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή ή την επιμέ- λεια του/της ανέλαβε πρόσωπο που διαμένει σε από- σταση που καθιστά αδύνατη ή εξαιρετικά δυσχερή τη φοίτηση στο Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή. Στην περίπτωση αυτή ο/η μαθητής/τρια εντάσσεται σε τμήμα στο οποίο διδάσκονται τα μαθήματα επιλογής, λειτουργεί η ομάδα προσανατολισμού του ΓΕ.Λ. ή ο το- μέας ή η ειδικότητα, προκειμένου για ΕΠΑ.Λ., που παρα- κολουθούσε στο σχολείο από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή,

β) η μετεγγραφή επιδιώκεται για φοίτηση σε ιδίου τύ- που σχολείο στο οποίο λειτουργεί τμήμα ομάδας προσα- νατολισμού, τμήμα μαθημάτων επιλογής ή τομέας ή ειδι- κότητα, προκειμένου για Επαγγελματικό Λύκειο που δεν λειτουργεί στο σχολείο από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή. Στην περίπτωση αυτή ο/η μαθητής/τρια εντάσσεται υποχρεωτικά σε τμήμα στο οποίο λειτουργεί η ομάδα προσανατολισμού, τα μαθήματα επιλογής ή ο τομέας ή η ειδικότητα, προκειμένου για Επαγγελματικό Λύκειο που δεν λειτουργεί στο σχολείο από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή,

γ) η μετεγγραφή μαθητή/τριας επιδιώκεται για φοίτη- ση σε διαφορετικού τύπου Λύκειο (από Γενικό ή Επαγ- γελματικό Λύκειο σε Επαγγελματικό ή Γενικό Λύκειο αντίστοιχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22,

δ) ο/η ανήλικος/η μαθητής/τρια ημερησίου Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου άρχισε να καλύπτει τις προϋποθέσεις φοίτησης σε εσπερινό Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο και αιτείται την μετεγγραφή του/της σε εσπερινό Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο,

ε) ο/η ανήλικος/η μαθητή ς/τρια εσπερινού Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου έπαυσε να καλύπτει τις προϋποθέσεις φοίτησης σε εσπερινό και αιτείται την μετεγγραφή του/της σε ημερήσιο Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο,

στ) ο/η μαθητής/τρια απέκτησε, σύμφωνα με τις κεί- μενες διατάξεις, δικαίωμα φοίτησης σε Πρότυπο ή Πει- ραματικό ή Μουσικό ή Καλλιτεχνικό Σχολείο.

Οι μετεγγραφές της παραγράφου αυτής, εφόσον τα σχολεία από και προς τα οποία πραγματοποιείται η με- τεγγραφή δεν ανήκουν στην ίδια Περιφερειακή Διεύ- θυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ- σης, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 22, μετά από έγκριση του/της Δ/ντή/ ντριας του σχολείου στο οποίο μετεγγράφεται ο/η μα- θητής/τρια, κατόπιν αίτησης του κηδεμόνα για τους/τις ανήλικους/ες ή του/της ιδίου/ας, εάν είναι ενήλικος/η (για τις περιπτώσεις α., β., γ., και στ. του παρόντος άρ- θρου), στην οποία επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαι- ολογητικά που αποδεικνύουν τους λόγους μετεγγραφής.

Οι μετεγγραφές της παραγράφου αυτής που ανήκουν στις περιπτώσεις α και β, εφόσον τα σχολεία από και προς τα οποία πραγματοποιείται η μετεγγραφή ανήκουν στην ίδια Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευ- τεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται, σύμ- φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 22, μετά από έγκριση των Δ/ντών/ντριών και των δύο σχολείων, κατόπιν αίτησης του κηδεμόνα για τους/τις ανήλικους/ ες ή του/της ίδιου/ας, εάν είναι ενήλικος/η, στην οποία επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τους λόγους μετεγγραφής και η οποία υποβάλλεται στο σχολείο στο οποίο μετεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια και κοινοποιείται στο σχολείο προέλευσης. Σε περίπτωση διαφωνίας των Διευθυντών/ντριών των δύο σχολείων, το αίτημα διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το σχολείο στο οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή και εγκρίνεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης, όταν πρόκειται για σχολεία της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και από τον/την Περιφερειακό/ή Διευθυντή/ντρια όταν πρόκει- ται για σχολεία που ανήκουν σε διαφορετική Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

2. Μετεγγραφή μαθητή/τριας ιδιωτικού Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου σε δημόσιο Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο, της περιοχής κατοικίας του/της μαθητή/τριας πραγματοποι- είται υποχρεωτικά για την υπηρεσία, μετά από αίτηση του κηδεμόνα του/της ή του ιδίου/ας, αν είναι ενήλι- κος/η. Οι μετεγγραφές της παραγράφου αυτής πραγ- ματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 22 της παρούσας, μετά από έγκριση του/της Δ/ντή/ντριας του σχολείου στο οποίο μετεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια κατόπιν αίτησης του κηδεμόνα για τους/ τις ανήλικους/ες ή του/της ίδιου/ας εάν είναι ενήλικος/η.

3. Μετεγγραφή μαθητή/τριας ιδιωτικού Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου σε ιδιωτι-κό Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο, πραγματοποιείται υποχρεωτικά για την υπηρεσία μετά από αίτηση του κηδεμόνα του/της ή του/της ιδίου/ας, εάν είναι ενήλικος/η.

4. Μετεγγραφή μαθητή/τριας δημοσίου Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου σε ιδιωτικό Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό πραγματο- ποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 22.

Οι μετεγγραφές των παρ. 3 και 4 πραγματοποιούνται μετά από έγκριση του/της Δ/ντή/ντριας Δευτεροβάθ- μιας Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του/της οποίου/ ας είναι το σχολείο από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή.

5. Οι μαθητές/τριες των Α', Β' και Γ' τάξεων των Γυμνα- σίων ΕΑΕ και Λυκείων ΕΑΕ δύνανται να μετεγγράφονται στις αντίστοιχες τάξεις των Γυμνασίων, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. και αντιστρόφως, κατόπιν γνωμάτευσης ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Για τις μετεγγραφές μαθητών/τριών Ειδικών Λυκείων προς ΕΠΑ.Λ. και αντιστρόφως, εφόσον υπάρχει γνωμάτευση ΚΕ.Δ.Δ.Υ., ισχύουν τα προβλεπόμενα για τις μετεγγραφές μαθητών/τριών από ΓΕ.Λ. προς ΕΠΑ.Λ. και αντιστρόφως.

6. Οι μαθητές/τριες των Α', Β' και Γ' τάξεων των Γυμνα- σίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων- Λυκείων δύνανται να μετεγγράφονται στις αντίστοιχες τάξεις των Γυμνασίων και των Γυμνασίων ΕΑΕ και αντι- στρόφως, κατόπιν γνωμάτευσης ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Οι μαθητές/ τριες της Δ' τάξης των Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων δύνανται να μετεγ- γράφονται στην Γ' τάξη των Γυμνασίων και των Γυμνασί- ων ΕΑΕ, μετά από γνωμάτευση ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

7. Οι μαθητές/τριες των Α', Β', Γ' και Δ' τάξεων των Λυ- κείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασί- ων-Λυκείων δύνανται να μετεγγράφονται σε τάξεις των Λυκείων ΕΑΕ, των ΓΕ.Λ., των ΕΠΑ.Λ. και των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και αντιστρόφως, μετά από γνωμάτευση ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τις μετεγγραφές μαθητών από εσπερινά ΕΠΑ.Λ. προς ΕΠΑ.Λ. και ΓΕ.Λ. και αντιστρόφως.

8. Οι μαθητές/τριες των Α' ή Β' τάξεων των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. δύνανται να μετεγγράφονται στην Α' τάξη των Γυμνα- σίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων- Λυκείων και στην Α' τάξη των Γυμνασίων ΕΑΕ, κατόπιν γνωμάτευσης ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

9. Οι μαθητές/τριες δικαιούνται μια μόνο μετεγγραφή κατά το ίδιο σχολικό έτος από τάξη Γενικού Λυκείου σε τάξη Επαγγελματικού Λυκείου και αντίστροφα, εφόσον το αρχικό Λύκειο προέλευσης ή τελικό Λύκειο υποδοχής είναι εσπερινό.

10. Εάν ο/η μαθητής/τρια ή ο κηδεμόνας του/της μα- θητή/τριας, στην περίπτωση που είναι ανήλικος/η, επι- θυμεί να υποβάλει αίτηση για μετεγγραφή από δημόσιο Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο σε ίδιου τύπου δημόσιο σχολείο εκτός των λόγων της παρ. 1, τότε υποβάλλει αίτηση στον/στην αρμόδιο/α Διευ- θυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία αναφέρει τους αποχρώντες λόγους της κατ' εξαίρεση με- τεγγραφής, προσκομίζοντας τα έγγραφα και πιστοποιη- τικά, που, κατά την εκτίμηση του/της, τεκμηριώνουν τους  λόγους του αιτήματος του/της. Τις μετεγγραφές αυτές εγκρίνει ο/Προϊστάμενος/η της αντίστοιχης Διεύθυνσης Σπουδών του ΥΠΠ.Ε.Θ., ο /η οποίος/α μπορεί να ζητήσει από τον /την ενδιαφερόμενο/η κάθε αποδεικτικό στοι- χείο που θεωρεί απαραίτητο, για να βεβαιωθεί για τον προβαλλόμενο λόγο μετεγγραφής.

Άρθρο 18
Λοιπές μετεγγραφές

1. Μετεγγραφές μαθητών/τριών δημόσιου Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου σε δημό- σιο Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο αντίστοιχα πραγματοποιούνται από υπηρεσιακή ανάγκη, ακόμα και χωρίς αίτηση των κηδεμόνων σε περίπτωση:

α) κατάργησης ή συγχώνευσης Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου
β) ίδρυσης Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή Επαγγελ- ματικού Λυκείου
γ) επιβολής σε μαθητή/τρια του παιδαγωγικού μέτρου της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος
δ) μη λειτουργίας τομέα ή ειδικότητας Επαγγελματικού Λυκείου
ε) υπέρβασης του καθορισμένου υπέρτατου αριθμη- τικού ορίου μαθητών/τριών

2. Μετεγγραφές μαθητών/τριών ιδιωτικού Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου σε δημό- σιο Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο πραγματοποιούνται από υπηρεσιακή ανάγκη, ακόμα και χωρίς αίτηση των κηδεμόνων σε περίπτωση:
α) παύσης της λειτουργίας ιδιωτικού Γυμνασίου ή Λυ- κείου ή τάξης τους,
β) επιβολής σε μαθητή/τρια του παιδαγωγικού μέτρου της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος,
Οι μετεγγραφές της παραγράφου αυτής είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται και σε ιδιωτικά Γυμνάσια ή Γενι- κά Λύκεια ή Επαγγελματικά Λύκεια της προτίμησης του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας, μόνο στην περίπτωση κατάθεσης από αυτόν/ή σχετικής έγγραφης αίτησης.

3. Οι μετεγγραφές που πραγματοποιούνται λόγω κα- τάργησης ή ίδρυσης σχολείων ή παύσης της λειτουργί- ας ιδιωτικού Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή τάξης τους ή για την άρση της υπεραριθμίας των μαθητών/τριών πραγματοποιούνται στη βάση χωροταξικών δεδομένων σε συνδυασμό, κατά το δυνατόν, με τις τυχόν προτιμή- σεις των κηδεμόνων των μαθητών/τριών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 και 20.

4. Τις μετεγγραφές του παρόντος άρθρου αποφασίζει και εγκρίνει ο/η αρμόδιος/α Διευθυντής/ντρια Δευτερο- βάθμιας Εκπαίδευσης, εκτός από τις μετεγγραφές που πραγματοποιούνται σε υλοποίηση του παιδαγωγικού μέτρου της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος, για τις οποίες, εκτός από την επιλογή του σχολείου στο οποίο θα μετεγγραφεί ο/η μαθητής/τρια, η αρμοδιότητα του/ της, μετά τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης, είναι μόνο εκτελεστική.

Άρθρο 19
Προθεσμία μετεγγραφών

1. Οι μετεγγραφές των μαθητών/τριών Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, Γυμνασίων ΕΑΕ και Λυκείων ΕΑΕ σε σχολείο ίδιου τύπου του άρθρου 17 πραγματοποιού- νται από την έναρξη του διδακτικού έτους έως και τη λήξη του Α' τετραμήνου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17, 20 και 22. Στις περιπτώσεις που οι ανήλι- κοι/ες μαθητές/τριες της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ανήκουν σε οικογένειες μετακινούμενων πληθυσμών και δεν έχουν μόνιμη κατοικία, οι μετεγγραφές πραγ- ματοποιούνται μέχρι τη λήξη των μαθημάτων. Για εξαι- ρετικά σημαντικούς λόγους που εκτιμώνται από τον/τη Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του/της οποίου/ας υπάγεται το σχολείο στο οποίο πραγματοποιούνται οι μετεγγραφές, μπορούν να εγκρίνονται μετεγγραφές μέχρι και 10 ημέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων.

2. Οι μετεγγραφές των μαθητών/τριών Γενικών Λυκεί- ων του άρθρου 18 πραγματοποιούνται από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης του άρθρου 9, έως την ημερομηνία λήξης των μαθημάτων κάθε έτους.

3. Οι μετεγγραφές μαθητών/τριών Γενικού Λυκείου σε Επαγγελματικό Λύκειο και αντίστροφα της παρ. 1 του άρθρου 17 πραγματοποιούνται ως εξής: α) για μεν την Α' τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου, την Α' τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου, τη Β' τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου σχολικών ετών μέχρι και το 2017-18 και για την Α' τάξη Επαγγελματικού Λυκείου από την αρχή του διδακτικού έτους μέχρι τη λήξη του Α' τετραμήνου, β) για τη Β' και Γ' τάξη ημερήσιου ή τη Γ' και Δ' Εσπερινού Γενικού Λυκείου και για τη Β', Γ' τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου ή τη Β', Γ' - Δ' εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου από την αρχή του διδακτικού έτους μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου.

4. Οι μετεγγραφές μαθητών/τριών από Επαγγελματικό Λύκειο σε Επαγγελματικό Λύκειο πραγματοποιούνται:
α. κατά την περίοδο των εγγραφών και αφού υποβά- λουν την Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης με τη δια- δικασία που προβλέπεται στην παρ. Δ του άρθρου 9,
β. από την αρχή του διδακτικού έτους μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου σε υπάρχοντα τμήματα,
γ. από την αρχή του διδακτικού έτους μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου από Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο παρακολουθεί ένα συγκεκριμένο τομέα, σε άλλο Επαγ- γελματικό Λύκειο στο οποίο δεν λειτουργεί ο τομέας του ΕΠΑ.Λ. προέλευσης,
δ. από την αρχή του διδακτικού έτους μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου από Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο παρακολουθεί μία συγκεκριμένη ειδικότητα, σε άλλο Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο δεν λειτουργεί η ειδι- κότητα του ΕΠΑ.Λ. προέλευσης,
ε. για εξαιρετικά σημαντικούς οικογενειακούς λόγους ή για λόγους ανώτερης βίας πραγματοποιούνται μετεγ- γραφές μαθητών/τριών Επαγγελματικού Λυκείου:
αα) της Α' τάξης έως τη λήξη των μαθημάτων, με απόφαση του/της Περιφερειακού/ής Διευθυντή/ντρι- ας Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του/της οποίου/ας ανήκει η σχολική μονάδα στην οποία μετεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια
ββ) της Β'τάξης:
ι) στον ίδιο τομέα πραγματοποιείται έως τη λήξη του Α' τετραμήνου, με απόφαση του/της Περιφερειακού/ής Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του/ της οποίου/ας ανήκει η σχολική μονάδα που μετεγγρά- φεται ο/η μαθητής/τρια
ιι) από Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο παρακολου- θεί ένα συγκεκριμένο τομέα, σε άλλο Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο δεν λειτουργεί ο τομέας του ΕΠΑ.Λ. προέλευσης, μέχρι την 30η Οκτωβρίου με απόφαση του/ της Προϊσταμένου/ης της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
γγ) της Γ' τάξης:
ι) στην ίδια ειδικότητα, πραγματοποιείται έως τη λήξη του Α' τετραμήνου με απόφαση του/της Περιφερειακού/ ής Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του/της οποίου/ας ανήκει η σχολική μονάδα που μετεγ- γράφεται ο/η μαθητής/τρια.
ιι) από Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο παρακολουθεί μία συγκεκριμένη ειδικότητα, σε άλλο Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο δεν λειτουργεί η ειδικότητα του ΕΠΑ.Λ. προέλευσης μέχρι την 30η Οκτωβρίου με απόφαση του/ της Προϊσταμένου/ης της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

5. Μετεγγραφή μαθητή/τριας Επαγγελματικού Λυκεί- ου του άρθρου 18, εξαιτίας κατάργησης, συγχώνευσης, ίδρυσης σχολικών μονάδων, μη λειτουργίας τομέα ή ειδικότητας ή παύσης της λειτουργίας Ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. ή τάξης του, από ΕΠΑ.Λ. στο οποίο παρακολουθεί ένα συγκεκριμένο τομέα ή ειδικότητα σε άλλο ΕΠΑ.Λ. στο οποίο λειτουργεί ο ίδιος τομέας για τη Β' τάξη ή η ίδια ειδικότητα για τη Γ' τάξη, πραγματοποιείται έως και τη λήξη των μαθημάτων με απόφαση του/της αρμόδιου/ ας Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εάν στο Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή δεν λειτουργεί ο ίδιος τομέας για τη Β ' τάξη ή η ειδικότητα για τη Γ' τάξη με αυτόν στον οποίο φοιτούσε ο/η μαθητής/τρια, τότε αυτός/ή επιλέγει, εάν φοιτά στη Β' τάξη, ανάμεσα στους τομείς που λειτουρ- γούν στο σχολείο στο οποίο έχει μετεγγραφεί, ή εάν φοιτά στη Γ' τάξη, ανάμεσα στις ειδικότητες του τομέα στον οποίο είχε φοιτήσει στη Β' τάξη, η δε μετεγγραφή πραγματοποιείται μέχρι την 30η Οκτωβρίου.

Άρθρο 20
Διαδικασία μετεγγραφών - βαθμολογία

1. Για την πραγματοποίηση των μετεγγραφών, εκτός αυτών που αναφέρονται στις περιπτ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 17 και αφορούν μετεγγραφή από και προς σχολεία που ανήκουν στην ίδια Περιφερειακή Διεύθυν- ση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η αρμόδια υπηρεσία που εγκρίνει τη μετεγγραφή ενημε- ρώνει, μέχρι την επόμενη εργάσιμη της έγκρισης, τον/ τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου από το οποίο πραγ- ματοποιείται η μετεγγραφή. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή είναι υποχρεωμένος/η μετά την έγκριση της μετεγγρα- φής από την αρμόδια υπηρεσία, άμεσα και όχι αργότερα από τρεις (3) ημέρες:

α) να αποστείλει το ηλεκτρονικά τηρούμενο Ατομικό Δελτίο του/της μαθητή/τριας, συμπληρωμένο με όλα τα στοιχεία μέχρι την ημέρα αποστολής του,

β) να ενημερώσει για τη μεταβολή αυτή το Μητρώο Μαθητών/τριών,

γ) να αποστείλει υπηρεσιακά και με απόδειξη το πρω- τότυπο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας, σύμφωνα με την περιπτ. ii. της παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ' αριθμ. Φ. 6/304/75662/Γ1/2014 (Β' 1296) κοινής απόφασης των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, καθώς και κάθε πιστοποιητικό, βεβαίωση ή γνωμάτευση έχει καταθέσει ο/η μαθητής/τρια στο σχολείο, διατηρώ- ντας φωτοαντίγραφο στο σχολείο,

δ) να αποστείλει ηλεκτρονικά το Υπηρεσιακό Σημείω- μα Μετεγγραφής Μαθητών/τριών, με το οποίο ο/η μα- θητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει τη διδασκαλία των μαθημάτων του σχολείου στο οποίο μετεγγράφεται.

2. Για την πραγματοποίηση των μετεγγραφών των περιπτ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 17 που αφορούν μετεγγραφή από και προς σχολεία που ανήκουν στην ίδια Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευ- τεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου στο οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή κοινοποιεί ηλεκτρονικά, μέχρι την επόμενη εργάσιμη της έγκρισης, στον/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή, αντίγραφο της αίτησης και των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου από το οποίο πραγ- ματοποιείται η μετεγγραφή είναι υποχρεωμένος/η μετά την έγκριση της μετεγγραφής και από τον/την ίδιον/α ή από τον/τη Διευθυντή/ντρια Δ.Ε. ή από τον/την Περιφε- ρειακό/ή Διευθυντή/ντρια, άμεσα και όχι αργότερα από τρεις (3) ημέρες:

α) να αποστείλει ηλεκτρονικά το Ατομικό Δελτίο του/ της μαθητή/τριας, συμπληρωμένο με όλα τα στοιχεία μέχρι την ημέρα αποστολής του,

β) να ενημερώσει για τη μεταβολή αυτή το Μητρώο Μαθητών/τριών,

γ) να αποστείλει υπηρεσιακά και με απόδειξη το πρω- τότυπο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας, σύμφωνα με την περιπτ. ii. της παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ' αριθμ. Φ. 6/304/75662/Γ1/2014 (Β' 1296) κοινής απόφασης των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, καθώς και κάθε πιστοποιητικό, βεβαίωση ή γνωμάτευση έχει καταθέσει ο/η μαθητής/τρια στο σχολείο, διατηρώ- ντας φωτοαντίγραφο στο σχολείο,

δ) να αποστείλει ηλεκτρονικά το Υπηρεσιακό Σημείω- μα Μετεγγραφής Μαθητών/τριών, με το οποίο ο/η μα- θητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει τη διδασκαλία των μαθημάτων του σχολείου στο οποίο μετεγγράφεται.

3. Το τηρούμενο ηλεκτρονικά Ατομικό Δελτίο του/της μαθητή/τριας παραμένει στη διάθεση του σχολείου από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή, χωρίς δικαί- ωμα μεταβολής του.

4. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου στο οποίο με- τεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια, μόλις λάβει το Ατομικό Δελτίο του/της, καταχωρίζει τα στοιχεία του/της στο Μητρώο Μαθητών/τριών και εντάσσει το Ατομικό Δελ- τίο μεταξύ των Ατομικών Δελτίων των μαθητών/τριών της ίδιας τάξης. Επίσης, μεταφέρει τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας στο πληροφοριακό σύστημα MySchool.

5. Αν ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου από το οποίο μετεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια θεωρεί ότι η έγκριση της μετεγγραφής από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχο- λείου στο οποίο μετεγγράφεται δεν έχει πραγματοποιη- θεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, αποστέλ- λει αμελλητί σχετική αναφορά στον/στην αρμόδιο/α Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο/η οποίος/α και αποφασίζει σχετικά, μετά από ακρόαση του κηδεμόνα ή του/της ιδίου/ας μαθητή/τριας αν είναι ενήλικος/η, που έχει υποβάλει την αίτηση.

6. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των παρα- γράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου η μετεγγραφή θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί και ο/η μαθητής/τρια θεωρείται εγγεγραμμένος/η στη δύναμη του σχολείου.

7. Η μέχρι τη μετεγγραφή βαθμολογία και οι απουσίες των μαθητών/τριών είναι δεσμευτικές για το νέο σχολείο.

Άρθρο 21
Ανανεώσεις εγγραφών

1. Η ένταξη των μαθητών/τριών σχολείου σε τάξη, σε έτος μεταγενέστερο του έτους πρώτης εγγραφής (ανα- νέωση εγγραφής), πραγματοποιείται κάθε σχολικό έτος μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των προαγωγι- κών και απολυτηρίων εξετάσεων για κάθε τύπο σχολείου (Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο) σε ημερομηνίες που καθορίζονται από την αρμόδια Γενι- κή Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Κατ' εξαίρεση πραγματοποιούνται ανα- νεώσεις εγγραφών τον Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων: α) για τους/τις μαθητές/τριες που παρα- πέμφθηκαν σε εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου, όπου αυτές προβλέπονται, και β) για τους/τις μαθητές/τριες που εμποδίστηκαν να ανανεώσουν την εγγραφή τους για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. για λόγους υγείας ή σο- βαρούς οικογενειακούς λόγους). Στην περίπτωση β' ο/η μαθητής/τρια εντάσσεται σε τμήμα που ήδη λειτουργεί.

2. Οι κηδεμόνες ή οι ίδιοι/ες οι μαθητές/τριες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, οφείλουν να ανανεώνουν την εγγρα- φή τους κάθε σχολικό έτος, εντός των προθεσμιών που ορίζονται για τις εγγραφές. Για τον σκοπό αυτό προσέρ- χονται εμπρόθεσμα στη Διεύθυνση του Γυμνασίου, Γενι- κού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου και υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) στην οποία δηλώνεται η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας, σύμφωνα με το άρθρο 13, εφόσον οι μαθητές/τριες είναι ανήλικοι/ες. Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνεται η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρο- νικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα SMS. Για την ανανέωση εγγραφής σε Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο απαιτείται η προ- ηγούμενη υποβολή Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης.

3. Την Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής- Δήλωση προτί- μησης υποβάλλουν οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να ανανεώσουν την εγγραφή στο Γενικό Λύκειο στο οποίο φοιτούν ή οι κηδεμόνες τους, εάν είναι ανήλικοι/ες, στην προθεσμία και με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. Δ του άρθρου 9. Στην Ηλεκτρονική Αίτηση εγγρα- φής-Δήλωση προτίμησης για την ανανέωση εγγραφής δηλώνουν επίσης, τις Ομάδες Προσανατολισμού και τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν, με δυνατότητα επιλογής περισσοτέρων του ενός μαθημάτων κατά σειρά προτίμησης, εφόσον υπάρχει υποχρέωση επιλογής μαθη- μάτων, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. Η Δήλωση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι την έναρξη των μα- θημάτων και οι μαθητές/τριες εντάσσονται σε τμήματα που ήδη λειτουργούν, λαμβανομένου υπόψη του ελάχι- στου και του μέγιστου αριθμού μαθητών ανά τάξη.

4. Την Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής- Δήλωση προτί- μησης υποβάλλουν οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να ανανεώσουν την εγγραφή σε Επαγγελματικό Λύκειο ή οι κηδεμόνες τους, εάν είναι ανήλικοι/ες, στην προθεσμία και με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. Δ του άρθρου 9. Στην Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής- Δήλωση προτίμησης για την ανανέωση εγγραφής σε Επαγγελ- ματικό Λύκειο δηλώνουν επίσης: α) για την ανανέωση εγγραφής στην Α' τάξη τα μαθήματα επιλογής τα οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν β) για την εγγραφή στη Β' τάξη τον τομέα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, γ) για την εγγραφή στην Γ' τάξη την ειδικότητα που επι- θυμούν να παρακολουθήσουν. Η Δήλωση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι την έναρξη των μαθημάτων και οι μαθητές/τριες εντάσσονται σε τμήματα που ήδη λει- τουργούν, λαμβανομένου υπόψη του ελάχιστου και του μέγιστου αριθμού μαθητών ανά τάξη.

5. Για την περίπτωση που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου μαθητής/τρια δεν έχει λάβει απολυτήριο ή δεν έχει λάβει πτυχίο ή δεν έχει λάβει κανένα από τα δύο, δηλώνει σε Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) αν επιθυμεί να επαναλάβει τη φοί- τηση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του π.δ. 46/2016 (Α' 74), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το άρθρο 14 του π.δ. 42/2017 (Α' 68).

6. Οι παραπάνω μεταβολές καταχωρίζονται στο πλη- ροφοριακό σύστημα «Myschool» με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας του σχολείου εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία δήλωσης.

Άρθρο 22
Ένταξη μαθητών/τριών σε τάξεις - Οριστικοποίηση τμημάτων

1. Μετά την εγγραφή τους, τη μετεγγραφή τους ή την ανανέωση της εγγραφής τους στο Γυμνάσιο, το Γενικό Λύκειο ή το Επαγγελματικό Λύκειο, οι μαθητές/τριες εντάσσονται σε τάξεις ως εξής:
Μαθητές/τριες που μετεγγράφονται σε Γυμνάσιο ή Γε- νικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο εντάσσονται στην τάξη στην οποία είχαν ενταχθεί στο ιδίου τύπου σχολείο από το οποίο μετεγγράφηκαν, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων των άρθρων 17 και 18.

Ειδικότερα:

α. Γυμνάσια

αα) στην Α' τάξη εντάσσονται όσοι/ες:

1) εγγράφηκαν στην τάξη αυτή, σύμφωνα με την πα-
ρούσα υπουργική απόφαση,

2) δεν έχουν προαχθεί από την τάξη αυτή,

3) μετεγγράφηκαν από την Α' τάξη άλλου Γυμνασίου

ββ) στη Β' τάξη εντάσσονται όσοι/ες:

1) έχουν προαχθεί από την Α' τάξη,

2) δεν έχουν προαχθεί από τη Β' τάξη,

3) μετεγγράφηκαν από τη Β' τάξη άλλου Γυμνασίου γγ) στη Γ' τάξη εντάσσονται όσοι/ες:

1) έχουν προαχθεί από τη Β' τάξη,

2) δεν έχουν προαχθεί από τη Γ' τάξη,

3) μετεγγράφηκαν από τη Γ' τάξη άλλου Γυμνασίου. β. Ημερήσια Γενικά Λύκεια

αα) στην Α' τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

1) εγγράφηκαν στην τάξη αυτή, σύμφωνα με την πα-
ρούσα υπουργική απόφαση,

2) δεν έχουν προαχθεί από την τάξη αυτή,

3) μετεγγράφηκαν από την Α' τάξη άλλου ημερήσιου
ή εσπερινού Γενικού Λυκείου,

4) μετεγγράφηκαν από την Α' τάξη ημερήσιου ή εσπε-
ρινού Επαγγελματικού Λυκείου,

5) μετεγγράφηκαν από τη Β' τάξη εσπερινού Γενικού
Λυκείου και είχαν αποφοιτήσει από την Α' τάξη εσπερι- νού Γενικού Λυκείου σχολικών ετών μέχρι και το 2016-17,

ββ) στη Β' τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

1) έχουν προαχθεί από την Α' τάξη ημερήσιου Γενικού
Λυκείου,

2) έχουν προαχθεί από την Α' τάξη εσπερινού Γενικού
Λυκείου, σχολικού έτους 2017-2018 και εφεξής,

3) δεν έχουν προαχθεί από τη Β' τάξη ημερήσιου Γε-
νικού Λυκείου,

4) μετεγγράφηκαν από τη Β' τάξη άλλου ημερήσιου ή
τη Γ' τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,

5) μετεγγράφηκαν από τη Β' ή Γ' τάξη ημερήσιου Επαγ-
γελματικού Λυκείου,

6) μετεγγράφηκαν από τη Β' ή Γ' ή Δ' τάξη εσπερινού
Επαγγελματικού Λυκείου

γγ) στη Γ' τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

1) έχουν προαχθεί από τη Β' τάξη ημερήσιου Γενικού
Λυκείου,

2) υποχρεώνονται να επαναλάβουν τη φοίτηση στη Γ'
τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου,

3) μετεγγράφηκαν από τη Γ' τάξη άλλου ημερήσιου ή
τη Δ' τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου.

γ. Εσπερινά Γενικά Λύκεια

αα) στην Α' τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

1) εγγράφηκαν στην τάξη αυτή, σύμφωνα με την παρούσα,

2) δεν έχουν προαχθεί από την Α' τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ.,

3) μετεγγράφηκαν από την Α' τάξη άλλου εσπερινού
Γενικού Λυκείου,

4) μετεγγράφηκαν από τη Β ' τάξη εσπερινού Γενικού
Λυκείου σχολικών ετών μέχρι και το 2017-18,

5) μετεγγράφηκαν από την Α' τάξη ημερήσιου Γενικού
Λυκείου,

6) μετεγγράφηκαν από την Α' τάξη ημερήσιου ή εσπε-
ρινού Επαγγελματικού Λυκείου

ββ) στη Β' τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

1) έχουν προαχθεί από την Α' τάξη εσπερινού Γενικού
Λυκείου,

2) δεν έχουν προαχθεί από τη Β' τάξη εσπερινού Γε-
νικού Λυκείου,

3) μετεγγράφηκαν από τη Β' τάξη άλλου εσπερινού Γενικού Λυκείου,

γγ) στη Γ' τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

1) έχουν προαχθεί από τη Β' τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,

2) δεν έχουν προαχθεί από τη Γ' τάξη εσπερινού Γενι- κού Λυκείου,

3) μετεγγράφηκαν από τη Γ' τάξη άλλου εσπερινού Γενικού Λυκείου,

4) μετεγγράφηκαν από τη Β' τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου,

5) μετεγγράφηκαν από τη Β' τάξη ημερήσιου ή εσπε- ρινού Επαγγελματικού Λυκείου,

6) μετεγγράφηκαν από τη Γ' τάξη ημερήσιου Επαγγελ- ματικού Λυκείου,

7) μετεγγράφηκαν από τη Γ' ή Δ' τάξη εσπερινού Επαγ- γελματικού Λυκείου

δδ) στη Δ' τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

1) έχουν προαχθεί από τη Γ' τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,

2) υποχρεώνονται να επαναλάβουν τη φοίτηση στη Δ' τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,

3) μετεγγράφηκαν από τη Δ' τάξη άλλου εσπερινού Γενικού Λυκείου,

4) μετεγγράφηκαν από τη Γ' τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου.

δ. Ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια

αα) στην Α' τάξη ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ ες:

1) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την πε- ρίπτ. 9 της παρ. Α του άρθρου 9, λαμβανομένων υπόψη και των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου,

2) δεν έχουν προαχθεί από την Α' τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,

3) μετεγγράφηκαν από την Α' τάξη άλλου ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,

4) μετεγγράφηκαν από την Α' τάξη εσπερινού Επαγ- γελματικού Λυκείου,

5) μετεγγράφηκαν από την Α' τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου,

6) μετεγγράφηκαν από την Α' τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,

7) μετεγγράφηκαν από την Β ' τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου έως το σχολικό έτος 2017-2018

ββ) στη Β' τάξη ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

1) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την πε- ρίπτ. 9 της παρ. Α του άρθρου 9, λαμβανομένων υπόψη και των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου,

2) έχουν προαχθεί από την Α' τάξη ημερήσιου Επαγ- γελματικού Λυκείου,

3) δεν έχουν προαχθεί από τη Β' τάξη ημερήσιου Επαγ- γελματικού Λυκείου,

4) μετεγγράφηκαν από τη Β' τάξη άλλου ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,

5) μετεγγράφηκαν από τη Β' ή Γ' τάξη ημερήσιου Γε- νικού Λυκείου,

6) μετεγγράφηκαν από τη Β ' τάξη εσπερινού Επαγ- γελματικού Λυκείου

7) μετεγγράφηκαν από τη Γ' τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,

8) μετεγγράφηκαν από τη Δ' τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,

9) μετεγγράφηκαν από τη Β' τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου και είχαν αποφοιτήσει από την Α' τάξη εσπε- ρινού Γενικού Λυκείου κατά το σχολικό έτος 2017-18.

γγ) στη Γ' τάξη ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

1) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την πε- ριπτ. 9 της παρ. Α του άρθρου 9, λαμβανομένων υπόψη και των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου,

2) έχουν προαχθεί από τη Β' τάξη ημερήσιου Επαγγελ- ματικού Λυκείου,

3) δεν έχουν προαχθεί από τη Γ' τάξη ημερήσιου Επαγ- γελματικού Λυκείου,

4) μετεγγράφηκαν από τη Γ' τάξη άλλου ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,

5) μετεγγράφηκαν από τη Γ' ή Δ' τάξη εσπερινού Επαγ- γελματικού Λυκείου,

ε. Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια

αα) στην Α' τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες: 1) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την πε-
ριπτ. 9 της παρ. Α του άρθρου 9, λαμβανομένων υπόψη και των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου,

2) δεν έχουν προαχθεί από την Α' τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,

3) μετεγγράφηκαν από την Α' τάξη άλλου εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,

4) μετεγγράφηκαν από την Α' τάξη ημερήσιου Επαγ- γελματικού Λυκείου,

5) μετεγγράφηκαν από την Α' τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου,

6) μετεγγράφηκαν από την Α' τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,

7) μετεγγράφηκαν από την Β' τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου έως το σχολικό έτος 2017-2018

ββ) στη Β' τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

1) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την πε- ριπτ. 9 της παρ. Α του άρθρου 9, λαμβανομένων υπόψη και των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου,

2) έχουν προαχθεί από την Α' τάξη εσπερινού Επαγ- γελματικού Λυκείου,

3) δεν έχουν προαχθεί από τη Β' τάξη εσπερινού Επαγ- γελματικού Λυκείου,

4) μετεγγράφηκαν από τη Β' τάξη άλλου εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,

5) μετεγγράφηκαν από τη Β' τάξη ημερήσιου Επαγ- γελματικού Λυκείου,

6) μετεγγράφηκαν από τη Β' ή Γ' τάξη ημερήσιου Γε- νικού Λυκείου,

7) μετεγγράφηκαν από τη Γ' ή Δ' τάξη εσπερινού Γε- νικού Λυκείου

8) μετεγγράφηκαν από τη Β' τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου και είχαν αποφοιτήσει
από την Α' τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου κατά το σχολικό έτος 2017-18.

γγ) στην Γ' τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

1) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την πε- ριπτ. 9 της παρ. Α του άρθρου 9, λαμβανομένων υπόψη και των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου,

2) έχουν προαχθεί από τη Β ' τάξη εσπερινού Επαγγελ- ματικού Λυκείου,

3) δεν έχουν προαχθεί από τη Γ' τάξη εσπερινού Επαγ- γελματικού Λυκείου,

4) μετεγγράφηκαν από τη Γ' τάξη άλλου εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,

5) μετεγγράφηκαν από τη Γ' τάξη ημερήσιου Επαγγελ- ματικού Λυκείου.

δδ) στη Δ' τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

1) έχουν προαχθεί από την Γ' τάξη εσπερινού Επαγ- γελματικού Λυκείου,

2) δεν έχουν προαχθεί από τη Δ' τάξη εσπερινού Επαγ- γελματικού Λυκείου,

3) μετεγγράφηκαν από τη Δ' τάξη άλλου εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.

4) αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2018-2019 όσοι/ ες εντάσσονται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4473/2017 (Α' 78).

στ. Στα Γυμνάσια Ε.Α.Ε. φοιτούν μαθητές/τριες μέ- χρι το 19ο έτος της ηλικίας τους. Περιλαμβάνουν την προκαταρκτική τάξη και τρεις επόμενες τάξεις, Α', Β', Γ'. Μαθητές/τριες απόφοιτοι/ες δημοτικού σχολείου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να εγγράφονται απευθείας στην Α τάξη του Γυμνασίου Ε.Α.Ε., ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιείται από το οικείο ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
ζ. Τα Λύκεια Ε.Α.Ε. περιλαμβάνουν την προκαταρκτική τάξη και τρεις επόμενες τάξεις, Α', Β', Γ'. Μαθητές/τριες απόφοιτοι/ες Γυμνασίου με αναπηρία και ειδικές εκ- παιδευτικές ανάγκες μπορεί να εγγράφονται απευθείας στην Α τάξη του Λυκείου Ε.Α.Ε, ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιείται από το οικείο ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

η. Τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια - Λύκεια περιλαμβάνουν τις τάξεις Α', Β', Γ', Δ' Γυμνάσιου και τις τάξεις Α', Β', Γ', Δ' Λυκείου. Στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελμα- τικά Γυμνάσια-Λύκεια εγγράφονται, κατόπιν γνωμάτευ- σης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδι- κές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι/ες επωφελούνται από τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα της συ- γκεκριμένης δομής, και μέσα από την ακαδημαϊκή και επαγγελματική εκπαίδευση μπορούν να οδηγηθούν σε μεταλυκειακές δομές εκπαίδευσης και σε ανεξάρτητη ή εποπτευόμενη εργασία».
Ειδικότερα, «στην Α' τάξη Γυμνασίου δύνανται να εγγράφονται, μετά από γνωμάτευση του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., μα- θητές/τριες απόφοιτοι/ες Γενικού ή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και της Α' ή Β' τάξης των Ε.Ε.Ε.ΕΚ..

Δικαίωμα πρώτης εγγραφής έχουν οι μαθητές/τριες έως το 16ο εκτός της ηλικίας τους. Μετά την ολοκλή- ρωση της φοίτησης των μαθητών/τριών στη Δ' τάξη χορηγείται τίτλος απολυτήριου Γυμνασίου.

Οι κάτοχοι απολυτήριου Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδι- κού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου δύνανται να συνεχίσουν τη φοίτηση τους, μετά από γνωμάτευση του ΚΕ.Δ.Δ.Υ.: i) στην Α' τάξη Ημερήσιου ή Εσπερινού Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκεί- ου, ii) στην Α' τάξη του Γενικού Λυκείου, iii) στην Α' τάξη του Ειδικού Λυκείου, iv) στην Α' τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου, v) στην Α' τάξη του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου και vi) σε ΔΙΕΚ ενηλίκων αποφοίτων υποχρεω- τικής εκπαίδευσης».

θ. Οι μαθητές/τριες που εγγράφονται στα Επαγγελμα- τικά Λύκεια, με τους παρακάτω αναφερόμενους τίτλους σπουδών, παρακολουθούν, κατά περίπτωση, τα μαθή- ματα ως εξής:

αα) Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.), Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.), Ενιαίου Πο- λυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.), Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή άλλου ισότιμου Απολυτηρίου Λυκείου ή αντί- στοιχου Απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής, οι οποίοι/ ες εγγράφονται στη Β' τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέα και Ειδικότητας για την από- κτηση μόνο Πτυχίου Ειδικότητας του ν. 4386/2016 (Α' 83).

ββ) Οι κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Ε. Β' κύκλου ή άλλου ισότι- μου Πτυχίου (και όχι Απολυτηρίου) οι οποίοι/ες εγγρά- φονται στη Β' τάξη του ΕΠΑ.Λ. δύνανται να επιλέξουν εγγράφως: α) είτε την απόκτηση μόνο Πτυχίου Ειδικό- τητας του ν. 4386/2016 (Α' 83), διαφορετικής από εκεί- νη που αναγράφεται στο εν ισχύ πτυχίο της ειδικότητας τους, οπότε απαλλάσσονται από την παρακολούθηση των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, β) είτε να παρακολου- θήσουν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Τομέα και Ειδικοτήτων για την απόκτηση Πτυχίου Ειδικότητας και Απολυτηρίου του ν. 4386/2016 (Α' 83).

γγ) Οι κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Σ. και των ισότιμων με αυτό τίτλων σπουδών, οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ., οι οποίοι/ες εγγράφονται στη Β' τάξη του ΕΠΑ.Λ., παρακολουθούν όλα τα μαθήματα Γενικής ΠαιδείαςΤομέα και Ειδικότητας για την απόκτηση Απολυτηρίου και Πτυχίου Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α' 83), εφόσον δεν είναι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμων με αυτό τίτλων σπουδών.

δδ) Οι κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Σ. και των ισότιμων με αυτό τίτλων σπουδών, οι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Σ., οι οποίοι/ ες εγγράφονται στη Β' τάξη του ΕΠΑ.Λ., παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέα και Ειδικότητας για την από- κτηση μόνο Πτυχίου Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α' 83), εφόσον είναι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμων με αυτό τίτλων σπουδών.

εε) Οι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι/ες εγγράφο- νται στη Β' τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν όλα τα μα- θήματα Γενικής Παιδείας, Τομέα και Ειδικότητας για την απόκτηση Απολυτηρίου και Πτυχίου άλλης Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α' 83), εφόσον δεν είναι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμων με αυτό τίτλων σπουδών.

στστ) Οι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι/ες εγγρά- φονται στη Β' τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέα και Ειδικότητας για την απόκτηση μόνο Πτυχίου άλλης Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α' 83), εφόσον είναι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμων με αυτό τίτλων σπουδών.

2. α. Μαθητές/τριες για τους/τις οποίους/ες δεν έχει πραγματοποιηθεί εγγραφή σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 14, μετεγγραφή σύμφωνα με τα άρθρα 16 έως 20 ή ανα- νέωση εγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 21 δεν εντάσσο- νται σε τάξη. Εάν κηδεμόνας ανήλικου/ης μαθητή/τριας που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση δεν προσέλθει στο σχολείο για την ολοκλήρωση της εγγραφής ή της ανανέωσης εγγραφής σύμφωνα με την περίπτ. 1 της παρ.
Γ του άρθρου 9 ή την παρ. 2 του άρθρου 21, τότε ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου αναζητά τους λόγους. Μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) εργασίμων ημερών από την έναρξη των μαθημάτων, ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου αποστέλλει στην αντίστοιχη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατάσταση των ανήλι- κων μαθητών/τριών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης οι οποίοι/ες δεν έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή ή την ανανέωση εγγραφής και δεν φοιτούν, και τους λόγους που έχουν προβληθεί από τους γονείς τους, για κάθε έναν/μία. Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενημερώνουν την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή και ζη- τούν τη συνδρομή οποιασδήποτε αρχής ή κοινωνικής υπηρεσίας κρίνουν απαραίτητο.

β. Οι Διευθυντές/ντριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ- σης μέχρι τις 29 Ιουνίου για τα Γυμνάσια και μέχρι την 1η Ιουλίου για τα Γενικά Λύκεια και οι Περιφερειακοί/ές Διευθυντές/ντριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι τις 10 Ιουλίου για τα Επαγγελματικά Λύκεια οριστικοποιούν με απόφαση τους τα τμήματα που θα λειτουργήσουν ανά σχολική μονάδα το επόμενο σχολικό έτος σε όλες τις τάξεις.

γ. Μετά την οριστικοποίηση των τμημάτων, κάθε εγ- γραφή, μετεγγραφή, αλλαγή ομάδας προσανατολισμού, επιλεγόμενου μαθήματος ή αλλαγή τομέα και ειδικότη- τας Επαγγελματικού Λυκείου, πραγματοποιείται απο- κλειστικά σε υπάρχοντα τμήματα στις προθεσμίες που ορίζονται στην παρούσα.

δ. Κατ' εξαίρεση των περιπτ. β' και γ' οι κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών της υποχρεωτικής εκπαίδευ- σης διατηρούν το δικαίωμα αίτησης ένταξης στην προ- βλεπόμενη τάξη οποτεδήποτε στη διάρκεια του διδακτι- κού έτους, μέχρι τη λήξη των μαθημάτων, εφόσον έχουν ακολουθηθεί οι διαδικασίες της περίπτ. α'. Οι απουσίες μέχρι την ημέρα εγγραφής υπολογίζονται στο ακέραιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Φοίτηση μαθητών/τριών

Άρθρο 23 Φοίτηση

1. Η προαγωγή και η απόλυση των μαθητών/τριών των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων Γυμνασίων ΕΑΕ, Λυκείων ΕΑΕ, Ενιαίων Ειδικών Επαγγελ- ματικών Γυμνασίων-Λυκείων και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. εξαρτάται εκτός από την επίδοση τους και από την τακτική τους φοίτηση στο σχολείο κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

2. Η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

3. Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε διδακτική ώρα.

4. Απουσία μαθητή/τριας από πολιτιστικές ή αθλητι- κές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρο- λόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.

5. Απουσία μαθητή/τριας από εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις του σχολείου θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.

6. Απουσία μαθητή/τριας από περίπατο χωρίς χρήση μεταφορικού μέσου θεωρείται απουσία από όλα τα ωρι- αία μαθήματα που προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησης του. Σε περίπτωση που, κατά την πλήρως αιτιολογημένη κρίση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, η συμμετοχή του/της μαθητή/τρι- ας στον περίπατο ήταν εκ των πραγμάτων αδύνατη, οι απουσίες αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη στον χαρακτη- ρισμό φοίτησης. Στις εκδρομές/μετακινήσεις στις οποίες δεν συμμετέχουν οι μαθητές/τριες αλλά δεν παραμένουν στο σχολείο προκειμένου να παρακολουθήσουν ειδικά διαμορφωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα ή δεν συμμετέ- χουν σε σχολικές δραστηριότητες με απόφαση του Συλ- λόγου Διδασκόντων/ουσών, σύμφωνα με τα προβλεπό- μενα στην 33120/ΓΔ4/28-02-2017 υπουργική απόφαση (Β' 681), καταχωρίζονται απουσίες.

Άρθρο 24
Περιπτώσεις όπου απουσίες δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης

1. Όλες οι απουσίες των μαθητών/τριών καταχωρί- ζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο). Για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών δε λαμβάνονται υπόψη:

α) απουσίες από το σχολείο, κατά τις ώρες λειτουργίας του, μαθητών/τριών που συμμετέχουν σε δραστηριό- τητες, στο Εξωτερικό ή το Εσωτερικό, οι οποίες έχουν εγκριθεί από τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατά- ξεις όργανα.

β) Απουσίες μαθητών για την προσέλευση τους ενώ- πιον του Συμβουλίου Επιλογής Οπλιτών, η οποία βεβαι- ώνεται νόμιμα.

γ) Απουσίες μαθητών/τριών: α) του Ρωμαιοκαθολικού Δόγματος κατά τις εορτές του Μνηστήρος Ιωσήφ, της Αγίας Δωρεάς και από την προηγούμενη μέχρι και την επόμενη του Λατινικού Πάσχα, β) του Εβραϊκού θρη- σκεύματος την προηγούμενη και την 1η του Εβραϊκού Έτους, την ημέρα της Εξιλέωσης, καθώς και την προ- ηγούμενη και την ημέρα του Εβραϊκού Πάσχα, γ) του Μουσουλμανικού Θρησκεύματος κατά τις ημέρες των εορτών Εΐντ Αλ-Φιτρ (Σεκέρ Μπαϊράμ) και Εΐντ Αλ-Αντχά (Κουρμπάν Μπαϊράμ), καθώς και την επόμενη ημέρα αυτών. Για να μην ληφθούν υπόψη οι απουσίες της περί- πτωσης αυτής, πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1989 (Α' 75), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του/της μαθητή/τριας ή του κηδεμόνα του/ της εάν είναι ανήλικος/η, για το θρήσκευμα.

δ) Απουσίες μαθητών/τριών που πραγματοποιήθη- καν λόγω της μετεγγραφής τους σε Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο άλλης πόλης μέχρι δύο (2) ημέρες, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι απου- σίες που πραγματοποιήθηκαν την ημέρα έκδοσης του υπηρεσιακού σημειώματος μετεγγραφής.

ε) Απουσίες μαθητών/τριών οι οποίοι/ες απαλλάσσο- νται από τη συμμετοχή τους στη διδασκαλία μαθημά- των, αλλά την ώρα πραγματοποίησης της διδασκαλίας παρευρίσκονται στο σχολείο, σύμφωνα με το άρθρο 25.

στ) Απουσίες μαθητών/τριών που οφείλονται σε δυ- σμενείς καιρικές συνθήκες οι οποίες καθιστούν αντικει- μενικά δύσκολη την προσέλευση στο σχολείο.

ζ) Απουσίες μαθητών/τριών που συμμετέχουν σε πρό- γραμμα μακροχρόνιας κινητικότητας στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με την προϋπόθεση ότι με την επιστροφή τους θα προσκομίσουν βεβαίωση του σχολείου υποδοχής, η οποία θα επιβεβαιώνει την επαρκή φοίτηση τους κατά τη διάρκεια της εκεί παρα- μονής τους.

2. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολό- γιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες έως είκοσι τεσ- σάρων (24) ημερών για όλο το διδακτικό έτος:

α) για τους/τις μαθητές/τριες που υποβάλλονται σε αι- μοκάθαρση συστηματικά μετά από νεφρική ανεπάρκεια ή υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση,

β) για τους/τις μαθητές/τριες που υποβάλλονται σε θεραπεία αποδοχής μοσχεύματος,

γ) για τους/τις μαθητές/τριες που πάσχουν από όλων των τύπων νεοπλασίες και υποβάλλονται σε θεραπεία συντήρησης,

δ) για τους/τις μαθητές/τριες που πάσχουν από σακχα- ρώδη διαβήτη, με τις προϋποθέσεις που ορίζει η υπουρ- γική απόφαση 2209/1998 (Β' 314),

ε) για τους/τις μαθητές/τριες που πάσχουν από μεσο- γειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία και έχουν ανάγκη μετάγγισης αίματος σε ειδικό νοσηλευτικό ίδρυμα.

Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις οι κηδεμό- νες των μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες, αν είναι ενήλικοι/ ες, θα πρέπει:

αα. Να ενημερώσουν τη Διεύθυνση του σχολείου για την ιδιάζουσα περίπτωση του προβλήματος υγείας.

ββ. Να προσκομίσουν με αίτηση τους στη Διεύθυνση του σχολείου φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνω- μάτευση ή εξιτήριο από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από Συντονιστή/στρια Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή νόμιμα εκτε- λούντα/σα χρέη Συντονιστή/στριας Διευθυντή/ντριας Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή Διευθυντή/ ντρια Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του/της μαθητή/τριας, η οποία φέ- ρει σφραγίδα του/της Διευθυντή/ντριας του Κέντρου ή δικαιολογητικά από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία φέ- ρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του Διοικητικού Διευθυντή της ιδιωτικής Κλινικής.

3. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολό- γιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες μαθητών/τριών μέχρι είκοσι (20) ημερών που οφείλονται σε σοβαρά και επείγοντα περιστατικά και απαιτούν μεγάλο χρονικό δι- άστημα ανάρρωσης, εντός της Ελλάδας ή σε χώρες του εξωτερικού όπως :

α. έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα χειρουργική επέμβαση

β. έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα νοσηλεία σε Νοσοκομείο

γ. θεραπείες αρχικές ή συνεχιζόμενες για επιδημίες και χρόνιες παθήσεις που απαιτούν συνεχή παραμονή σε νοσοκομείο ή επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε νοσοκομείο

Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις οι κηδεμό- νες των μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες, αν είναι ενήλικοι/ ες ,θα πρέπει:

αα. Να ενημερώσουν τη Διεύθυνση του σχολείου για την ιδιάζουσα περίπτωση του προβλήματος υγείας.

ββ. Να προσκομίσουν με αίτηση τους στη Διεύθυνση του σχολείου φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνω- μάτευση ή εξιτήριο από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από Συντονιστή/στρια Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή νόμιμα εκτε- λούντα/σα χρέη Συντονιστή/στριας Διευθυντή/ντριας Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή Διευθυντή/ ντρια Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του/της μαθητή/τριας, η οποία φέ- ρει σφραγίδα του/της Διευθυντή/ντριας του Κέντρου ή δικαιολογητικά από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία φέ- ρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του Διοικητικού Διευθυντή της ιδιωτικής Κλινικής. Σε περίπτωση νοσηλείας σε χώρες του εξωτερικού, να προσκομίσουν τις αντίστοιχες ιατρικές γνωματεύσεις και έγγραφα μεταφρασμένα στα Ελληνικά από την αρμόδια Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

γγ. Η αίτηση του/της μαθητή/τριας, με όλα τα απα- ραίτητα κατά περίπτωση έγγραφα και δικαιολογητικά, κατατίθεται στη Διεύθυνση του σχολείου και τίθεται υπό- ψη του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών όπου εξετάζε- ται το αίτημα και, εφόσον ισχύουν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις, συντάσσεται πρακτικό για την εκάστοτε περίπτωση μαθητή/τριας, το οποίο κοινοποιείται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το σχολείο.

4. Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ ουσών καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα, για όσο διάστημα απαιτεί- ται και έως δύο (2) εβδομάδες, μαθητών/τριών με εξαι- ρετικές επιδόσεις στη μουσική, στον χορό ή σε άλλες καλές τέχνες, για τη μετάβαση και τη συμμετοχή τους σε συναυλίες, εκδηλώσεις χορού ή εκθέσεις ζωγραφικής ή γλυπτικής που έχουν πανελλήνια ή πανευρωπαϊκή ή παγκόσμια εμβέλεια. Η απόφαση αυτή εκδίδεται με την προσκόμιση από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες της πρό- σκλησης συμμετοχής τους από το όργανο διοργάνωσης της εκδήλωσης καθώς και βεβαίωσης συμμετοχής τους στην εκδήλωση.

5. Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ ουσών καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα, για όσο διάστημα απαιτεί- ται, για τη συμμετοχή μαθητών/τριών σε πανελλήνιους ή διεθνείς διαγωνισμούς που διεξάγονται με έγκριση του Υπουργείου Παιδείας.

6. Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ ουσών καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες των μαθητών/-τριών λόγω συμμετοχής τους:

α) σε σχολικές αθλητικές δραστηριότητες που διοργα- νώνονται υπό την εποπτεία και έγκριση του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων,

β) σε πανελλήνιους αθλητικούς αγώνες ή διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις εγκεκριμένες από την οικεία αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλη-τισμού (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) Ομοσπονδία με ανώτατο όριο πέντε (5) ημερών,

γ) σε αποδεδειγμένες αθλητικές υποχρεώσεις, προε- τοιμασίας ή αγωνιστικές, με την εκάστοτε εθνική ομάδα με ανώτατο όριο των δέκα (10) ημερών, λαμβανομένων υπόψη των προϋποθέσεων της παρ. 46, του άρθρου 13, του ν. 3149/2003 (Α ́141).

Η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/-ουσών για όλες τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των περιπτώσεων (β) και (γ) θα εκδίδεται εφόσον προσκομίζονται από τους/ τις ενδιαφερομένους/ες οι προσκλήσεις συμμετοχής από τον επίσημο φορέα διοργάνωσης των αγώνων, καθώς και οι σχετικές βεβαιώσεις συμμετοχής τους, ενώ για τις υποχρεώσεις προετοιμασίας με την εθνική ομάδα η σχε- τική βεβαίωση συμμετοχής από την εκάστοτε επίσημη Ομοσπονδία του αθλήματος.

7. Οι απουσίες μαθητών/τριών λόγω συμμετοχής τους σε εθελοντική αιμοδοσία καταχωρίζονται αλλά δεν λαμ- βάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης, ως εξής: Της ημέρας της αιμοδοσίας, όταν ο/η μαθητής/ τρια προσφέρει αίμα για ασθενή του συγγενικού του/ της περιβάλλοντος. Μίας (1) ημέρας επιπλέον όταν ο/η μαθητής/τρια, με δική του/της πρωτοβουλία, προσέρχε- ται να προσφέρει αίμα σε κέντρο αιμοδοσίας ή όταν ο/η μαθητής/τρια ανταποκρίνεται σε πρόσκληση υπηρεσίας αιμοδοσίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης ή όταν συμμε- τέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία.

Σημειώνεται ότι τα ηλικιακά κριτήρια των δοτών/τριών αίματος καθο- ρίζονται από το π.δ. 138/2005 (Α' 195), ήτοι το 18ο έτος. Μπορεί να γίνουν δεκτοί/ες αιμοδότες/τριες ηλικίας 17 ετών με υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα τους.

8. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιο- λόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες που πραγ- ματοποιούνται για συμμετοχή σε εισιτήριες εξετάσεις σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίες δεν εντάσσονται στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσε- ων, όπως π.χ. η Σχολή Καλών Τεχνών. Ο Σύλλογος Δι- δασκόντων/ουσών με εισήγηση του/της Υπεύθυνου/ ης του Τμήματος εξετάζει κατά περίπτωση τις απουσίες της κατηγορίας αυτής του/της μαθητή/τριας με βάση τις ημερομηνίες που φέρουν τα παρακάτω έγγραφα, που πρέπει να προσκομίσει ο/η μαθητής /τρία: α) βεβαίωση κατάθεσης των δικαιολογητικών του/της μαθητή/τριας προκειμένου να συμμετάσχει στις εισιτήριες εξετάσεις, β) βεβαίωση συμμετοχής του/της μαθητή/τριας στις ει- σιτήριες εξετάσεις.

9. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολό- γιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες λόγω υποχρεω- τικής παρουσίας σε Δικαστήριο.

10. Σε κάθε περίπτωση, για να μη ληφθούν υπόψη απουσίες μαθητή/τριας, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, απαιτείται η προσκόμιση των προβλεπόμενων δικαιο- λογητικών.

Άρθρο 25
Απαλλαγή μαθητών/τριών από την ενεργό συμμετοχή σε μαθήματα

1. Φυσική Αγωγή

α) Εάν μαθητής/τρια κωλύεται λόγω πάθησης, μόνιμης ή παροδικής, να συμμετέχει στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, είναι δυνατόν να απαλλαγεί από την υποχρέωση παρακολούθησης του εφόσον ο κηδεμόνας του/της ή ο/η ίδιος/α, εάν είναι ενήλικος/η, υποβάλει σχετική αί- τηση στον/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, συνοδευ- όμενη από ιατρική βεβαίωση, η οποία θα περιλαμβάνει τους λόγους και τη διάρκεια της απαλλαγής, εντός πέντε ημερών από την έναρξη των μαθημάτων ή την εμφάνιση της πάθησης ή την επάνοδο του/της μαθητή/τριας στο σχολείο μετά από ασθένεια. Η βεβαίωση δεν απαιτείται εάν η πάθηση αναφέρεται στο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας, το οποίο κατατίθεται υποχρεωτικά στη σχολική μονάδα και επικαιροποιείται σε κάθε μεταβολή της κατάστασης της υγείας του/ της μαθητή/τριας ή των παραγόντων κινδύνου, οι οποίοι απαιτούν απαλλαγή του/της.

β) Την αίτηση της προηγούμενης παραγράφου εξετά- ζει επιτροπή αποτελούμενη από τον/ τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, τον/την αρμόδιο/α διδάσκοντα/ουσα κα- θηγητή/τρια, και τον/την Υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια του τμήματος στο οποίο φοιτά ο/η μαθητής/τρια, η οποία συντάσσει σχετική πράξη στο Βιβλίο Πράξεων του Συλ- λόγου Διδασκόντων/ουσών, στην οποία καταγράφονται και οι δραστηριότητες στις οποίες θα συμμετέχει ο/η μαθητής/τρια την ώρα διεξαγωγής του μαθήματος. Σε περίπτωση αμφιβολιών, ο/η μαθητής/τρια προσκομίζει γνωμάτευση Δημόσιου Νοσοκομείου.

γ) Σε περίπτωση που από τα στοιχεία του οικείου Ατο- μικού Δελτίου Υγείας Μαθητή/τριας προκύπτουν σο- βαροί λόγοι υγείας που αποκλείουν τη συμμετοχή του μαθητή/τριας στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής ή σε άλλη σχολική αθλητική δραστηριότητα, ο/η Διευθυντής/ ντρια, στις αρχές του σχολικού έτους, συγκροτεί Τριμε- λή Επιτροπή η οποία αποτελείται από τον/την ίδιο/α, ως Πρόεδρο, τον/την αρμόδιο/α εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής και τον/την Υπεύθυνο/η του οικείου τμήματος του σχολείου, ως μέλη. Η Επιτροπή συνεδριάζει αμέσως και αποφαίνεται για την απαλλαγή του/της μαθητή/τριας από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής ή για την αποχή του/της από συγκεκριμένες αθλητικές και άλλες σχολι- κές δραστηριότητες. Η παραπάνω Τριμελής Επιτροπή συγκαλείται από τον/τη Διευθυντή/ντρια και συνεδριάζει όταν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς προκύψουν θέματα της αρμοδιότητας της.

δ) Η απαλλαγή αρχίζει από την έναρξη των μαθημάτων ή από την εμφάνιση της πάθησης και αφορά ολόκληρο το διδακτικό έτος ή τμήμα του. Κατά τη διάρκεια της απαλλαγής ο/η μαθητής/τρια δεν έχει την υποχρέωση να παρακολουθεί το μάθημα. Την ώρα αυτή συμμετέχει στις δραστηριότητες που έχουν αποφασιστεί σύμφωνα με την περιπτ. β'.

ε) Ο/Η μαθητής/τρια είναι δυνατόν να ζητήσει απαλ- λαγή από την παρακολούθηση του μαθήματος της Φυ- σικής Αγωγής μίας διδακτικής ώρας, εφόσον υπάρχει λόγος. Ο/Η διδάσκων/ουσα μπορεί να χορηγήσει την απαλλαγή μετά από έγκριση του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου.

2. Μουσική

α) Εάν μαθητής/τρια κωλύεται λόγω πάθησης, μόνιμης ή παροδικής, να συμμετέχει στο μάθημα της Μουσικής, είναι δυνατόν να απαλλαγεί από την υποχρέωση παρα- κολούθησης του εφόσον ο κηδεμόνας του/της ή ο/η ίδιος/α, εάν είναι ενήλικος/η, υποβάλει σχετική αίτηση στον/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, συνοδευόμενη από ιατρική βεβαίωση, η οποία θα περιλαμβάνει τους λόγους και τη διάρκεια της απαλλαγής, εντός πέντε ημε- ρών από την έναρξη των μαθημάτων ή την εμφάνιση της πάθησης ή την επάνοδο του/της μαθητή/τριας στο σχο- λείο μετά από ασθένεια. Η βεβαίωση δεν απαιτείται εάν η πάθηση αναφέρεται στο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/ τριας ή είναι εμφανής και δεν χρειάζεται απόδειξη.

β) Την αίτηση της προηγούμενης παραγράφου εξε- τάζει επιτροπή αποτελούμενη από τον/τη Διευθυντή/ ντρια του σχολείου, τον/την αρμόδιο/α διδάσκοντα/ ουσα καθηγητή/τρια, και τον/την Υπεύθυνο/η καθηγητή/ τρια του τμήματος στο οποίο φοιτά ο/η μαθητής/τρια, η οποία συντάσσει σχετική πράξη στο βιβλίο πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών. Η ίδια επιτροπή καθορίζει εάν ο/η μαθητής/τρια είναι υποχρεωμένος/η να παρευρίσκεται στην αίθουσα διδασκαλίας την ώρα διεξαγωγής του μαθήματος. Σε περίπτωση αμφιβολιών ο/η μαθητής/τρια προσκομίζει γνωμάτευση Δημόσιου Νοσοκομείου.

γ) Η απαλλαγή αρχίζει από την έναρξη των μαθημάτων ή από την εμφάνιση της πάθησης και αφορά ολόκληρο το διδακτικό έτος ή τμήμα του. Ο Σύλλογος Διδασκό- ντων/ουσών συντάσσει σχετική πράξη στο Βιβλίο Πρά- ξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, στην οποία, σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια δεν είναι υποχρε- ωμένος/η να παρευρίσκεται στην αίθουσα διδασκαλίας, καταγράφονται οι δραστηριότητες στις οποίες θα συμ- μετέχει την ώρα διεξαγωγής του μαθήματος.

3. Θρησκευτικά

Δυνατότητα απαλλαγής των μαθητών/τριών από το μάθημα των Θρησκευτικών παρέχεται σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 12773/Δ2/23-01-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ.

Άρθρο 26
Κατ' ιδίαν διδαχθέντες/θείσες μαθητές/τριες και στρατεύσιμοι

Κατ' οίκον διδασκαλία

1. Στην κατηγορία των κατ' ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών μαθητών/τριών υπάγονται οι μαθητές/τριες που ανα- φέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1894/1990 (Α' 110), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρ- θρου 46 του ν. 2413/1996 (Α’124).

2. Οι αποφάσεις με αριθμό 24945/1973 (Β' 314), 48661/1974 (Β' 607), 42373/1976 (Β' 652), Γ2/3922/1984 (Β' 3), Γ2/3031/1985 (Β' 726), Γ2/3560/1989 (Β' 720) του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποί- ες καθορίζουν τις παθήσεις μαθητών/τριών των Γυμνασί- ων και Γενικών Λυκείων που δικαιολογούν την υπαγωγή τους στην κατηγορία των κατ' ιδίαν διδαχθέντων/χθει- σών, εξακολουθούν να ισχύουν.

3. Οι αποφάσεις με αριθμό Ε1/550/1982 (Β' 296), Ε3/96/1985 (Β' 105), Γ2/3031/1985 (Β' 726), Γ2/3560/1989 (Β' 720) του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά- των, οι οποίες καθορίζουν τις παθήσεις μαθητών/τριών των Επαγγελματικών Λυκείων που δικαιολογούν την υπαγωγή τους στην κατηγορία των κατ' ιδίαν διδαχθέ- ντων/χθεισών, εξακολουθούν να ισχύουν.

4. Από τις ανωτέρω κατηγορίες μαθητών/τριών των Επαγγελματικών Λυκείων, και των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων - Λυκείων υπάγο- νται στους/στις "κατ' ιδίαν διδαχθέντες/χθείσες" μόνο οι μαθητές/τριες της Α' τάξης του ΕΠΑ.Λ. (περ. ε' της παρ. 2 του άρθρου 43 ν. 4186/2013 (Α' 193), όπως τροποποιή- θηκε με το άρθρο 40 του ν. 4403/2016, (Α' 125)).

5. Ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή μαθητών/τριών στην κατηγορία των κατ' ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών:

α. Όταν οφείλεται σε λόγους υγείας, θα πρέπει οι γο- νείς/κηδεμόνες τους ή οι ίδιοι/ες, αν είναι ενήλικοι/ες, με αίτηση τους να προσκομίσουν στο σχολείο φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από Συντονιστή/ στρια Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή νόμιμα εκτελούντα/σα χρέη Συντονι- στή/στριας Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήμα- τος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή Διευθυντή/ντρια Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του/της μαθητή/τριας, η οποία φέρει σφραγίδα του/της Διευθυντή/ντριας του Κέντρου ή δικαιολογητικά από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του Διοικητικού Διευθυντή της ιδιωτικής Κλινικής.

β. Όταν οφείλεται σε παραμονή τους στο εξωτερι- κό, ισχύει η παρ. 11 του άρθρου 5 της αριθμ. ΣΤ5/71/ 1-12-1986 (Β' 834) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι υπαγόμενοι/ες στις διατάξεις των κατ'ιδίαν διδαχθέ- ντων/χθεισών, σύμφωνα με την παρούσα, υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σχετική αίτηση στο οικείο σχολείο τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων του Β' τετραμήνου

6. Για σοβαρά βραχυχρόνια ή χρόνια προβλήματα υγείας, τα οποία δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση και φοί- τηση των μαθητών/τριών στο σχολείο, είναι δυνατή η διδασκαλία στο σπίτι, όταν κρίνεται αναγκαίο. Η έγκριση της διδασκαλίας στο σπίτι γίνεται με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατόπιν αιτιολογημένης πρόσφατης ιατρι- κής γνωμάτευσης, στην οποία αναγράφεται η διάρκεια επιβεβλημένης παραμονής στο σπίτι.

Τα παραπάνω δεν ισχύουν για τη Β' και τη Γ' ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. και τη Β', Γ' και Δ' εσπερινού ΕΠΑΛ. και τη Β', Γ' και Δ' των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνάσιων - Λυκείων.

Η γνωμάτευση αυτή παρέχεται από δημόσια ιατροπαι- δαγωγική υπηρεσία ή δημόσια υγειονομική επιτροπή. Οι προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις διέπονται από τις διατάξεις των κατ' ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών. Στο πρόγραμμα διδασκαλίας στο σπίτι μπορεί να χρησιμο- ποιείται και το σύστημα της τηλεκπαίδευσης.

Η κατ' οίκον διδασκαλία δεν παρέχεται υποχρεωτικά από εκπαιδευτικό ΕΑΕ, παρά μόνο εάν γνωματεύσει σχε- τικά το οικείο ΚΕΔΔΥ.

Άρθρο 27
Έλεγχος και καταχώριση των απουσιών

1. Η απουσία μαθητή/τριας από το σχολείο καταγρά- φεται στο Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης κάθε διδακτική ώρα.

2. Το Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης υπογράφεται στην αρχή κάθε διδακτικής ώρας από τον/τη διδάσκοντα/ ουσα, ο/η οποίος/α έχει και την αποκλειστική ευθύνη του ελέγχου του. Η συμπλήρωση και η φύλαξη του ανα- τίθεται από τον/την Υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια του τμήματος σε μαθητή/τρια ή μαθητές/τριες, σύμφωνα με κριτήρια που για παιδαγωγικούς λόγους ορίζει ο Σύλ- λογος Διδασκόντων/ουσών.

3. Για τον έλεγχο των απουσιών των μαθητών/τριών τηρείται Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο), στο οποίο καταχωρίζεται αριθμητικά το άθροισμα των απουσιών της ημέρας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε, όπως αυτές έχουν καταγραφεί στο Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης. Η τήρηση του Βιβλίου Φοίτησης (απουσιολογίου) ανατί- θεται σε καθηγητή/τρια που ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, ο/η οποίος/α το τηρεί ηλεκτρονι- κά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 της παρούσας.

4. Οι απουσίες που καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοί- τησης (απουσιολόγιο), αφού αθροιστούν κατά τετρά- μηνο, μεταφέρονται συνολικά στα Ατομικά Δελτία των μαθητών/τριών και καταγράφονται στον ατομικό έλεγχο, ώστε να γνωστοποιηθούν στους κηδεμόνες τους.

5. Κατά τη λήξη του Β' τετράμηνου και πριν από την έναρξη των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, οι απουσίες των δύο τετράμηνων αθροίζο- νται και το άθροισμα καταγράφεται στα Ατομικά Δελτία των μαθητών/τριών. Το γενικό σύνολο των απουσιών, καθώς και τα δικαιολογητικά απουσίας που έχουν προ- σκομιστεί, αποτελούν τη βάση για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών.

Άρθρο 28
Χαρακτηρισμός φοίτησης, συνέπειες

1. Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

2. Δεδομένης της υποχρέωσης των υπεύθυνων καθηγητών/τριών και του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου να ενημερώνουν άμεσα τους κηδεμόνες για τις απουσίες των μαθητών/τριών και της υποχρέωσης των κηδεμόνων να ενημερώνουν το σχολείο για τους λόγους απουσίας των μαθητών/τριών, σύμφωνα με το άρθρο 29, κατά τον χαρακτηρισμό φοίτησης οι απουσίες δεν διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.

3. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).

4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τρι- ας που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χα- ρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επα- ναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη.

5. Στην περίπτωση των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων ισχύουν τα αριθμητικά όρια που προβλέπονται στο παρόν άρθρο προσαυξημένα κατά δεκαέξι (16) απουσίες.

6. Στην περίπτωση των Εσπερινών Γυμνασίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων ή Εσπερινών Επαγγελματι- κών Λυκείων ισχύουν τα αριθμητικά όρια που προβλέ- πονται στο παρόν άρθρο προσαυξημένα κατά δεκαέξι (16) απουσίες.

7. Στην περίπτωση των ιδιωτικών σχολείων τα οποία λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο ισχύουν τα αριθ- μητικά όρια που προβλέπονται στο παρόν άρθρο προ- σαυξημένα ανάλογα με τον αριθμό των επιπλέον ωρών.

8. Ειδικά για το σχολικό έτος 2017-18 μπορεί να χαρα- κτηριστεί ως επαρκής και η φοίτηση μαθητή/-τριας που πραγματοποίησε έως 164 απουσίες εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα εξής: α) για τις παραπάνω από τις 114 έχει προσκομίσει δικαιολογητικά από γιατρό που βεβαιώ- νουν την ασθένεια, β) ο Γενικός Μέσος Όρος της προ- φορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των δύο τετραμηνιαίων βαθμών διαι- ρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι δεκαπέντε πλήρες και γ) δεν έχει κάνει χρήση της μη προσμέτρησης απουσιών του άρθρου 24 παρ. 2 και 3.

9. Η φοίτηση των μαθητών/τριών των Επαγγελματικών Λυκείων, οι οποίοι/ες παρακολουθούν μόνο τα μαθήμα- τα Τομέων, Ειδικοτήτων, χαρακτηρίζεται ως εξής:

α. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του/της μαθη- τή/τριας, εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της που σημειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει για τη Β' τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα πέντε (75), για τη Γ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα πέντε (75), για τη Β' τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα οκτώ (78), για τη Γ' τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα οκτώ (78) και για τη Δ' τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις ογδόντα τρεις (83) απουσίες.

β. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/ τριας που σημείωσε πάνω από εβδομήντα πέντε (75) απουσίες για τη Β' τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., πάνω από εβδομήντα πέντε (75) απουσίες για τη Γ' τάξη Ημερη- σίων ΕΠΑ.Λ., πάνω από εβδομήντα οκτώ (78) απουσίες για τη Β' τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., πάνω από εβδομήντα οκτώ (78) απουσίες για τη Γ' τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και πάνω από ογδόντα τρεις (83) απουσίες για τη Δ' τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ..

10. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτη- ρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλά- βουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

11. Χαρακτηρισμός φοίτησης μαθητών/τριών με ανα- πηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες:

Α. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3699/ 2008 (Α' 199):
«Για τους μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκ- παιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολεία της Δευ- τεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η φοίτηση τους θεωρείται επαρκής όταν:
α) το σύνολο των επιπλέον απουσιών δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) των προβλεπόμενων από το οικείο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα και
β) οι επιπλέον από τις προβλεπόμενες κάθε φορά δι- καιολογημένες ή αδικαιολόγητες απουσίες οφείλονται αποδεδειγμένα στη συμμετοχή τους σε προγράμματα αποκατάστασης και θεραπείας που πιστοποιούνται από τον φορέα υλοποίησης».

Β. Σύμφωνα με τον ν. 3699/2008 (Α' 199) όπως τροπο- ποιήθηκε με το αρ. 48 του ν. 4415/2016 (Α' 159) «Η φοί- τηση των μαθητών/τριών στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. χαρακτηρίζεται επαρκής ή όχι από το Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος αποφασίζει κατά περίπτωση και ανεξάρτητα από τον αριθμό απουσιών, συνυπολογίζοντας την επαρκή κατά- κτηση των διδακτικών στόχων, τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή».

Άρθρο 29
Ενημέρωση γονέων - Υποχρεώσεις γονέων μαθη- τών/τριών που απουσιάζουν

1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο σχολείο κατά την εγ- γραφή του/της μαθητή/τριας σε αυτό. Η γνωστοποίηση του λόγου των απουσιών συνοδεύεται από τα απαραί- τητα δικαιολογητικά μόνο στην περίπτωση που προ- βλέπεται ο μη υπολογισμός τους κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 24.

2. Ο/Η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια κάθε τμήματος οφείλει να ενημερώνει τους κηδεμόνες για την απουσία των μαθητών/τριών και να πληροφορείται τους λόγους της απουσίας τους με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως με τηλεφώνημα, με μήνυμα σταλμένο από λογαριασμό του σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο - εφόσον οι γονείς/κηδεμόνες έχουν υποβάλει στο σχολείο σχετι- κή υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρουν την ηλε- κτρονική τους διεύθυνση - ή στο κινητό τηλέφωνο των γονέων/κηδεμόνων (SMS), ή με επιστολή. Εάν η επικοι- νωνία με τους γονείς/κηδεμόνες δεν είναι εφικτή ή εάν οι γονείς/κηδεμόνες αρνηθούν την επικοινωνία ή εάν για οποιονδήποτε άλλο λόγο είναι απαραίτητο, συγκα- λείται το Συμβούλιο του Τμήματος για να εξετάσει την αναγκαιότητα χρήσης ενεργειών παιδαγωγικού χαρα- κτήρα, όπως, ενδεικτικά, η προσφυγή σε υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές ή κοινωνικές υπηρεσίες.

3. Σε περίπτωση που μαθητής/τρια έχει απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο/η εκπαιδευτικός που είναι υπεύθυνος/η του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS ή με επιστολή), πληροφορείται τον λόγο των απουσιών και ενημερώνει τον/τη Διευθυντή/ ντρια του σχολείου. Μετά την πρώτη ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο/η εκ- παιδευτικός τους ενημερώνει τις πρώτες πέντε (5) εργά- σιμες ημέρες κάθε μήνα, εφόσον υπάρχει μεταβολή στον συνολικό αριθμό απουσιών.

4. Όταν πραγματοποιούνται απουσίες σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος (συμπεριλαμβανομένης της πρώτης ή τελευταίας ώρας), μεμονωμένες ή συνεχείς, χωρίς την άδεια του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, αναζητούνται οι λόγοι και πραγματοποιούνται ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα που, ενδεχομένως, κρίνονται απαραίτητες.

5. Οι απουσίες των μαθητών/τριών αθροίζονται και λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών.

6. Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρεται κηδεμόνας του μαθητή/τριας νοείται το φυσικό πρόσωπο που καθορί- ζεται στο άρθρο 13, προκειμένου για μαθητές/τριες που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Οι μαθητές/τριες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους εκπληρώνουν προσωπικά την υποχρέωση για τη γνωστοποίηση του λόγου απουσίας τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Παιδαγωγικές δράσεις και μέτρα για την εύρυθ- μη λειτουργία του σχολείου

Άρθρο 30
Δράσεις για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου

1. Σε κάθε σχολείο ο Σύλλογος των Διδασκόντων/ου- σών αποφασίζει τη λήψη των μέτρων που θεωρεί απα- ραίτητα για την οργάνωση της σχολικής ζωής με τρόπο που να διαμορφώνεται καλό σχολικό κλίμα επικοινωνίας, διαλόγου και εμπιστοσύνης ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες και ενημερώνει το Σύλλογο Γονέων και τις Μαθητικές Κοινότητες.

2. Για τον σκοπό αυτό είναι δυνατόν να αποφασιστεί η συνεργασία με υπευθύνους των υποστηρικτικών δομών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή με κοινωνικές υπηρε- σίες της τοπικής αυτοδιοίκησης και η εφαρμογή κατάλ- ληλων προγραμμάτων εντός του σχολείου.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών έχει επίσης την παι- δαγωγική ευθύνη τροποποίησης της απόφασης αυτής, εάν καταστεί αναγκαίο.

3. Στην αρχή του διδακτικού έτους και το αργότερο μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται παιδαγω- γική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, στην οποία γίνεται ο καταμερισμός των εργασιών του σχολείου στους εκπαιδευτικούς και ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου. Στη συνεδρίαση αυτή ορίζεται για κάθε τμήμα ένας καθηγητής/τρια ως υπεύθυνος/η του τμήματος αυτού. Ο ρόλος του/της υπεύθυνου/ης καθηγητή/τριας είναι η παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών, η συστηματική υποστήριξη τους και η δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική κοινό- τητα, ο έγκαιρος εντοπισμός των μαθησιακών, οικογε- νειακών, οικονομικών και συναισθηματικών δυσκολιών των μαθητών/τριών, ώστε να μπορεί το σχολείο να τις αντιμετωπίσει αποτελεσματικά.

4. Μέχρι τις 10 Οκτωβρίου ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων/ ουσών οργανώνει ενημερωτική συγκέντρωση των γο- νέων και κηδεμόνων των μαθητών/τριών, στην οποία οιβγονείς και κηδεμόνες ενημερώνονται από τους/τις διδά- σκοντες/ουσες για ζητήματα λειτουργίας του σχολείου. Η ημέρα και ώρα της συγκέντρωσης καθορίζονται με κριτήριο τη διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων και κηδεμόνων.

5. Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών έχει την ευθύνη της εφαρμογής των προβλεπόμενων παιδαγωγικών κατευθύνσεων σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του σχο- λείου. Για τον σκοπό αυτό στην αρχή του διδακτικού έτους και σε συνεργασία με τις μαθητικές κοινότητες προχωρά στην κατάρτιση ή τροποποίηση ενός πλαισί- ου κανόνων για την καλύτερη οργάνωση της σχολικής ζωής, του Πλαισίου Οργάνωσης Σχολικής Ζωής. Με το πλαίσιο αυτό εφαρμόζονται οι σκοποί της εκπαίδευσης, όπως καθορίζονται από το Σύνταγμα και τους σχετικούς Νόμους, Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις, στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε σχολείου. Το Πλαίσιο Οργάνω- σης Σχολικής Ζωής κοινοποιείται στη Διεύθυνση Δευτε- ροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μέχρι την ανάδειξη των νέων Μαθητικών Συμβουλίων και την κατάρτιση του ισχύει εκείνο του προηγούμενου σχολικού έτους.

6. Στην εφαρμογή του Πλαισίου Οργάνωσης της Σχο- λικής Ζωής βοηθούν το Συμβούλιο Τμήματος και ο/η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια του τμήματος.

Το Συμβούλιο Τμήματος

α. αποτελείται από όλους τους/τις διδάσκοντες/ουσες στο τμήμα και προεδρεύει ο/η αρχαιότερος/η των διδα- σκόντων/ουσών ή ο/η Διευθυντής/ντρια ή ο/η Υποδιευ- θυντής/ντρια, εφόσον διδάσκουν σ' αυτό,

β. συνεδριάζει έκτακτα κάθε φορά που ανακύπτουν θέματα σχετικά με τη φοίτηση, τη συμπεριφορά, την υγεία και την πρόοδο των μαθητών/τριών του τμήματος,

γ. συγκαλείται από τον/την προεδρεύοντα/ουσα ή αν το ζητήσουν με έγγραφο τους δύο τουλάχιστον διδάσκο- ντες/ουσες, ή και ένας/μία ή περισσότεροι/ες μαθητές/ τριες για σοβαρό λόγο που αφορά όλο το τμήμα,

δ. στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μπορεί να με- τέχει και το προεδρείο της μαθητικής κοινότητας του τμήματος,

ε. συνεδριάζει κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχο- λείου και εκτός ωρών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών,
στ. συζητεί και εισηγείται στον Σύλλογο Διδασκόντων/ ουσών θέματα που σχετίζονται με την παιδαγωγική αντι- μετώπιση των μαθητών/τριών του τμήματος, λαμβάνο- ντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους.

Άρθρο 31
Παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα

1. Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών έχει την παιδαγω- γική ευθύνη να προβαίνει σε ενέργειες και να εφαρμόζει πρακτικές για τη δημιουργία στο σχολείο του κλίματος που απαιτείται για την υλοποίηση των στόχων της εκπαί- δευσης και για τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών έτσι, ώστε να σέβονται τους διαφορετικούς ρόλους και να αναγνωρίζουν την ανάγκη τήρησης των κανόνων. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να χρησιμοποιεί όλους τους δι- αθέσιμους τρόπους (π.χ. συμβουλευτικές συναντήσεις με τις υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές, διαδικασία διαμεσολάβησης) για την αντιμετώπιση κάθε παρεκκλί- νουσας συμπεριφοράς.

Στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών που δε βελτιώ- νουν τη συμπεριφορά τους ο Σύλλογος Διδασκόντων/ ουσών προβαίνει στη λήψη μέτρων, τα οποία είναι: α) προφορική παρατήρηση, β) επίπληξη, γ) αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας, δ) αποβολή από τα μα- θήματα δύο (2) ημερών, ε) αλλαγή σχολικού περιβάλ- λοντος.

2. Τα παιδαγωγικά μέτρα γ' και δ' επιβάλλονται εφόσον κρίνεται ότι τα παιδαγωγικά μέτρα που έχουν ήδη εφαρ- μοστεί στο σχολείο δεν έχουν φέρει αλλαγή της στάσης του/της μαθητή/τριας ή εφόσον πρόκειται για σοβαρή παρέκκλιση, έστω και μεμονωμένη. Το παιδαγωγικό μέτρο της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος επιβάλλε- ται μόνο εάν επιπλέον κρίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος.

3. Τα παιδαγωγικά αυτά μέτρα αξιοποιούνται ως εξής:

α) Κάθε διδάσκων/ουσα καθηγητής/τρια μπορεί να αξιοποιήσει τα παιδαγωγικά μέτρα α και β.

β) Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου μπορεί να αξι- οποιήσει τα παιδαγωγικά μέτρα α, β και γ.

γ) Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών μπορεί να αξιο- ποιήσει τα παιδαγωγικά μέτρα α, β, γ, δ και ε.

δ) Την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος μπορεί να την επιβάλει μόνο ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών με απόφαση στην οποία πρέπει να αιτιολογείται ειδικά ο λόγος για τον οποίο κρίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος και με τη σύμφωνη γνώμη ειδικού των υποστηρικτικών εκπαιδευτικών δομών. Στη συνεδρίαση έχουν δικαίωμα να παρίστανται ο κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας, καθώς και το προεδρείο της Μαθητικής Κοινότητας του τμήματος του/της και το προεδρείο του Μαθητικού Συμβουλίου του σχολείου, οι οποίοι αποχω- ρούν την ώρα της ψηφοφορίας. Το παιδαγωγικό μέτρο της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος ισχύει για το σχο- λικό έτος εντός του οποίου ελήφθη, από δε το επόμενο σχολικό έτος ο/η μαθητής/τρια έχει δικαίωμα να επα- νέλθει στο σχολείο με τη διαδικασία της μετεγγραφής.

4. Επιπλέον για τα παιδαγωγικά μέτρα ισχύουν τα εξής:

α) Η παρατήρηση έχει σκοπό να προειδοποιήσει τον/ τη μαθητή/τρια ότι η συμπεριφορά του/της παρεκκλίνει από τα προβλεπόμενα από το Πλαίσιο Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής και δεν καταχωρίζεται στο Βιβλίο Κατα- γραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας.

β) Τα υπόλοιπα παιδαγωγικά μέτρα καταχωρίζονται στο Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθ- μης Λειτουργίας.

5. Οι μαθητές/τριες που αποβάλλονται παραμένουν τις ημέρες της αποβολής στο σχολείο, οι ώρες απουσί- ας τους από την τάξη καταχωρίζονται και απασχολού- νται με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου. Η μορφή της απασχόλησης εντός του σχολείου καθορί- ζεται από το όργανο που αποφάσισε το συγκεκριμένο παιδαγωγικό μέτρο.

6. Εάν μαθητής/τρια παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθή- ματος, είναι δυνατόν να του/της επιβληθεί προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα δι- δασκαλίας, οπότε απασχολείται με την ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, λαμβάνοντας απουσία. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομα- κρύνσεων και πάντως μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά, το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει τους ενδεδειγμέ- νους χειρισμούς.

7. Στους/στις μαθητές/τριες που επιτυγχάνουν βαθμό ετήσιας προόδου «άριστα» απονέμεται, μετά από από- φαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, «Αριστείο Προόδου».

8. Στους/στις μαθητές/τριες κάθε τμήματος που επι- τυγχάνουν τον μεγαλύτερο βαθμό ετήσιας προόδου και διαγωγή «εξαιρετική» απονέμεται, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, «Βραβείο Προ- όδου». Σε περίπτωση ισοβαθμίας το «Βραβείο Προό- δου» απονέμεται σε όλους/ες τους μαθητές/τριες που ισοβάθμισαν.

9. Στους/στις μαθητές/τριες οι οποίοι/ες έχουν σημειώ- σει σημαντική βελτίωση της επίδοσης τους, απονέμεται, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, «Έπαινος Προσωπικής Βελτίωσης».

10. Στους/στις μαθητές/τριες που διακρίνονται για ιδι- αίτερες πράξεις αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς και για πράξεις που εκφράζουν πνεύμα ανιδιοτελούς φιλαλληλίας απονέμεται ειδικός έπαινος.

11. Ο τύπος και οι διαστάσεις των ειδικών διπλωμά- των που προβλέπονται στο άρθρο αυτό καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρη- σκευμάτων.

12. Όλες οι τιμητικές διακρίσεις επιδίδονται σε επίσημη τελετή κατά την Εορτή της Σημαίας. Στην τελετή αυτή προσκαλούνται να παραστούν οι τοπικές αρχές και οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών.

Άρθρο 32 Διαγωγή

1. Η συμπεριφορά των μαθητών/τριών, που εκδηλώνε- ται με οποιοδήποτε τρόπο εντός ή εκτός του σχολείου με πράξεις ή παραλείψεις, συνιστά τη διαγωγή τους.

2. Η διαγωγή περιλαμβάνεται μεταξύ των στοιχείων της μαθητικής κατάστασης των μαθητών/τριών που φοιτούν κάθε έτος στο Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο, στα Γυμνάσια ΕΑΕ, στα Λύκεια ΕΑΕ, στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και ελέγχεται, χαρακτηρίζεται και καταχωρίζεται στα οικεία βιβλία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

3. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να ακολουθούν τους κα- νόνες που διέπουν τη σχολική ζωή, όπως αυτοί ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και το Πλαίσιο Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής (σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 30). Κάθε πράξη ή παράλειψη που έρχεται σε αντίθεση με αυτούς αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται με παιδα- γωγικά μέσα.

4. Η διαγωγή κάθε μαθητή/τριας χαρακτηρίζεται ως «εξαιρετική», «καλή» ή «μεμπτή» ως εξής:

α) «Εξαιρετική» χαρακτηρίζεται η διαγωγή του/της μαθητή/τριας, όταν τηρεί απολύτως τους κανόνες της σχολικής ζωής.

β) «Καλή» χαρακτηρίζεται η διαγωγή του/της μαθητή/ τριας, όταν υπάρχουν παρεκκλίσεις από την τήρηση των κανόνων της σχολικής ζωής.

γ) «Μεμπτή» χαρακτηρίζεται η διαγωγή μαθητή/τριας όταν αυτός/ή αποκλίνει από την προσήκουσα διαγωγή σε βαθμό ανεπίτρεπτο, αλλά κρίνεται ότι είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης αυτής εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος.

δ) Όταν κρίνεται ότι η απόκλιση από την προσήκουσα διαγωγή δεν είναι δυνατόν να επανορθωθεί εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος, ο/η μαθητής/τρια υπο- χρεώνεται σε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, με τη διαδικασία που περιγράφεται στην περιπτ. δ της παρ. 3 του άρθρου 31, ώστε σε ένα νέο σχολικό περιβάλλον να δοθεί η ευχέρεια βελτίωσης της διαγωγής του/της.

5. Ο ετήσιος χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθη- τών/τριών πραγματοποιείται με τη λήξη του διδακτικού έτους με ειδική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων/ου- σών, ο οποίος αποφαίνεται κατά πλειοψηφία συνεκτι- μώντας την εν γένει συμπεριφορά τους στο σχολείο και εκτός αυτού καθώς και τα παιδαγωγικά μέτρα ή τις ηθικές αμοιβές που έχουν καταχωριστεί στα οικεία βιβλία. Κάθε χαρακτηρισμός διαγωγής ως «καλής» ή «μεμπτής» πρέ- πει να είναι αιτιολογημένος.

6. Στην ίδια πράξη χαρακτηρίζεται και η διαγωγή των μαθητών/τριών των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίστηκε ανεπαρκής.

7. α) Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών/τρι- ών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στον εντοπισμό προβλημά- των συμπεριφοράς και στην καλύτερη παιδαγωγική αντι- μετώπιση τους στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Κανένας χαρακτηρισμός που αφορά τη διαγωγή των μαθητών/ τριών αυτών δεν αναγράφεται στους τίτλους σπουδών, όπως στα απολυτήρια, στα αποδεικτικά απόλυσης και στα κάθε είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπου- δών.

β) Αποδεικτικά απόλυσης και κάθε είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών, που αφορούν μαθητές/τρι- ες που φοίτησαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκδίδονται εφεξής χωρίς την αναγραφή του χαρακτηρισμού της διαγωγής.

8. Καμία μεταβολή της διαγωγής μαθητή/τριας δεν μπορεί να γίνει από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών μετά την οριστική έξοδο του/της από το σχολείο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ Άλλες διατάξεις

Άρθρο 33
Ιδιωτική Εκπαίδευση

Οι διατάξεις της παρούσας υπουργικής απόφασης όπου δεν ορίζεται ειδικότερα, ισχύουν για τους/τις μαθη- τές/τριες, τους/τις Διευθυντές/ντριες και το εκπαιδευτικό προσωπικό των ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και για την οργάνωση της σχολικής ζωής στα σχολεία αυτά.

Άρθρο 34
Εκκλησιαστικά Γυμνάσια, Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια και Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης

Τα σχολεία αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Θρησκευ- τικής Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Θρησκευ- μάτων (Εκκλησιαστικά Γυμνάσια, Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια και Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης) υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας, με την επιφύ- λαξη ειδικώς ισχυουσών διατάξεων, οι οποίες συμπλη- ρωματικά ή κατά παρέκκλιση διατάξεων της παρούσας ορίζουν διαφορετικά.

Άρθρο 35
Αντιστοιχίες τάξεων Ημερήσιων και Εσπερινών Λυκείων

1. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπου αναφέρεται Α' τάξη εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων νοείται η Α' τάξη των ημερήσιων Επαγγελματικών Λυ- κείων και αντιστρόφως, όπου αναφέρεται Β' τάξη εσπε- ρινών Επαγγελματικών Λυκείων νοείται η Β' τάξη των ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων και αντιστρόφως και όπου αναφέρεται Γ' και Δ' τάξη εσπερινών Επαγγελ- ματικών Λυκείων νοείται η Γ' τάξη των ημερήσιων Επαγ- γελματικών Λυκείων και αντιστρόφως.

2. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπου αναφέρεται Α' και Β' τάξη εσπερινών Γενικών Λυκείων νοείται η Α' τάξη των ημερήσιων Γενικών Λυκείων και αντιστρόφως, όπου αναφέρεται Γ' τάξη εσπερινών Γενι- κών Λυκείων νοείται η Β' τάξη των ημερήσιων Γενικών Λυκείων και αντιστρόφως και όπου αναφέρεται Δ' τάξη εσπερινών Γενικών Λυκείων νοείται η Γ' τάξη των ημε- ρήσιων Γενικών Λυκείων και αντιστρόφως.

3. Ειδικά για τους/τις μαθητές/τριες της Α' εσπερινού Γενικού Λυκείου που φοίτησαν το σχολικό έτος 2017- 2018 και εφεξής ισχύει:
Κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας υπουργικής απόφασης όπου αναφέρεται Α' τάξη εσπε- ρινών Γενικών Λυκείων νοείται η Α' τάξη των ημερήσιων Γενικών Λυκείων και αντιστρόφως, σύμφωνα με την με αριθμ. 147899/Δ2/2017 (Β' 3202) υπουργική απόφαση.

Άρθρο 36 Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας υπουργικής απόφασης τα κάτωθι παραρ- τήματα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Όσοι/ες μαθητές/τριες έχουν προαχθεί από τη Β' τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α' 146) ή μαθητές/τριες της Δ' Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α' 146) ανεπαρ- κούς φοίτησης, εγγράφονται στη Γ' τάξη των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α' 83) σε ειδικότητα του ίδιου ή αντίστοιχου τομέα ως εξής:

Σχόλια (7)

 
Θανάσης
26 Ιαν 2018 00:03

Τα Σάββατα θα κάνουμε μάθημα;

 
ανωνυμος
25 Ιαν 2018 22:53

Η πιο βλακεια αποφαση που πηραν ηταν να περιορισουν τις καλοκαιρινες διακοπες!! Τι ειναι αυτο? Τελειωνουν τα σχολεια στις 30 Ιουνιου και αρχιζουν στις 1 Σεπτεμβριου??? Πανε οι τρεις μηνες του καλοκαιριου...

 
petran
24 Ιαν 2018 21:37

Προς θετική κατεύθυνση οι αλλαγές!!!

 
ΠΕΠ
24 Ιαν 2018 19:47

Μπράβο στο ΣΥΡΙΖΑ από έναν ορκισμένο Αντισυριζαίο.
Στοιχειώδη και αυτονόητα πράγματα, όπως και τα τετράμηνα, ο περιορισμός των γραπτών εξετάσεων και η επέκταση του σχολικού έτους στα Γυμνάσια. Ακόμη και η Θεματική Εβδομάδα, που τόσο λοιδωρήθηκε, επιτρέπει μεγάλα περιθώρια αυτονομίας στη σχολική μονάδα, θα μπορούσε όμως να επιλέγονται από το σχολείο και οι θεματικοί άξονες.
Είναι αλλαγές που δεν κοστίζουν καθόλου, αλλά, δυστυχώς, από αδιαφορία, αβελτηρία ή ...φοβία οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν τόλμησαν.

 
Ηλίας
24 Ιαν 2018 18:38

Οι περισσότερες αλλαγές έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και πολλά χρόνια.

@PE19
Οι "Σαμαροβενιζέλοι" που κατήργησαν πόσες ειδικότητες ΕΠΑΛ ούτε έγιναν καταλήψεις, ούτε απεργίες και ως είδηση πέρασε στα "ψιλά" γράμματα των δελτίων ειδήσεων ένα καλοκαίρι... μετά την τιμή του fredo στις πλαζ της Αττικής!

 
Νίκος
24 Ιαν 2018 08:51

Τροποποιείται ένας νόμος με υπουργική απόφαση; Αλλα γνώριζα έως τώρα!!

 
PE19
24 Ιαν 2018 08:48

Μπράβο στο υπουργείο καλύτερες αποφάσεις δεν θα μπορούσε να πάρει κάποιος. Κόβει τις δικαιολογημένες απουσίες και τις κάνεις όλες αδικαιολόγητες ποιο βλακεία από το να τραβάς τον μπαμπά ή τη μαμά στο σχολείο να υπογράφει για το γεγονός ότι το τέκνο της έκατσε σπίτι δεν υπήρχε .
10000 Μπράβο
Για να δω τώρα τα καλά μας τα παιδιά που από 164 ή τις 214 απουσίες θα μένουν στις 114 αυστηρά ακόμα και αν έχουν 20 στον έλεγχο, θα κάνουν καταλήψεις ? Αν το έκαναν οι Σαμαροβενζέλοι 1 μήνα κλειστά θα ήταν τα σχολεία.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.