Placeholder

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

Η Γνωμοδότηση της Δικηγόρου Ν.Σ της ΔΟΕ για το υποχρεωτικό 30ωρο

Δημοσίευση: 03/02/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

H διάταξη του άρθρου 245 του ν. 4512/2018, δεν θεσπίζει υποχρέωση παραμονής στο σχολείο των εκπαιδευτικών για τον πέραν του διδακτικού ωραρίου χρόνο, παρά μόνο όταν η παραμονή συνδέεται με συγκεκριμένα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στους εκπαιδευτικούς από τα αρμόδια όργανα και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των 6 ωρών ημερησίως και των 30 ωρών εβδομαδιαίως. Καμία άλλη νομική προσέγγιση των εν λόγω διατάξεων από οποιαδήποτε κατεύθυνση και εάν προέρχεται δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην γραμματική και τελολογική ερμηνεία αυτών.

Τη Γνωμοδότηση αυτή  διατύπωσε η δικηγόρος, Νομική Σύμβουλος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα, στο ερώτημα εάν μέσω της διατάξεως του άρθρου 245 του ν.4512/2018, καθίσταται πλέον υποχρεωτική η παραμονή στο σχολείο κατά τις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας μέχρι την συμπλήρωση έξι ωρών ημερησίων ή τριάντα ωρών εβδομαδιαίως και  ποια επιρροή ασκεί  η εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων;

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ι. Επί του ερωτήματος, που ετέθη.

Μετά την πρόσφατη αντικατάσταση του άρθρου 13 παρ. 8 του ν. 1566/1985  

ΙΙ. Επί των εφαρμοστέων διατάξεων.

Το άρθρο 245 του ν. 4512/2018 προέβλεψε, "Η παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (Α` 167) αντικαθίσταται ως εξής: «8. Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα και με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου ΣΤ` του άρθρου 11, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που ανατίθενται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου και συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως η προετοιμασία του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού και των εργαστηριακών ασκήσεων, η διόρθωση εργασιών και διαγωνισμάτων, η καταχώρηση-ενημέρωση της αξιολόγησης των μαθητών, η συμμετοχή στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η επικοινωνία με δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, η συνεργασία με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα ή που διδάσκουν τα ίδια γνωστικά αντικείμενα, οι παιδαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών, η επίβλεψη σχολικών γευμάτων, η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, η τήρηση βιβλίων του σχολείου και η εκτέλεση διοικητικών εργασιών. [..]".

Η προγενέστερη διατύπωση του ως άνω άρθρου ήταν η εξής: "8. Όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της  πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο  σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών, που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και  πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των
γονέων και  κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου και εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Κάθε εκπαιδευτικός παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο, στις εργάσιμες μέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που του έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείου όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 της περίπτωσης ΣΤ του άρθρου 11 [..]".

Από την συγκριτική επισκόπηση των δύο διατάξεων, ήτοι της διάταξης του άρ. 13 παρ. 8 του ν.1566/1985 και της ίδιας διάταξης μετά την τροποποίησή της από το άρ. 245 του ν.4512/2018, προκύπτουν εξαιρετικά χρήσιμα συμπεράσματα προκειμένου να δοθεί μια ασφαλής απάντηση στο ερώτημα που ετέθη. Έτσι, και οι δύο διατάξεις κάνουν λόγο για υποχρεωτική παραμονή των εκπαιδευτικών στο σχολείο μετά την συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου, όχι πέραν των 6 ωρών ημερησίως και όχι πέραν των 30 ωρών εβδομαδιαίως. Από την διατύπωση αυτή ευκόλως κατανοεί κανείς, ότι ο νόμος δεν προβλέπει την υποχρεωτική παραμονή στο σχολείο για 30 ώρες εβδομαδιαίως και για 6 ώρες ημερησίως. Αντιθέτως, μέσω και των δύο διατάξεων σκοπός του νομοθέτη φαίνεται να είναι να ορίσει το μέγιστο των ωρών, κατά τις οποίες ένας εκπαιδευτικός μπορεί να υποχρεωθεί να παραμείνει στο σχολείο ανά ημέρα ή ανά εβδομάδα. Εάν ο νομοθέτης επεδίωκε να θεσπίσει με τον τρόπο αυτό υποχρεωτικό ωράριο 30 ωρών εβδομαδιαίως και 6 ωρών ημερησίως, τότε η διατύπωση την οποία θα επέλεγε θα ήταν προφανώς διαφοροποιημένη, αφού θα παρέλειπε την φράση "όχι πέραν" και θα προέβλεπε ευθέως υποχρεωτική παραμονή έξι ωρών την ημέρα και 30 την εβδομάδα.

Αμφότερες οι διατάξεις, εκλαμβάνουν ως κύριο έργο του εκπαιδευτικού το διδακτικό έργο και σκοπούν να επιτρέψουν την αξιοποίηση των εκπαιδευτικών και σε άλλες συναφείς μεν αλλά μη διδακτικές δραστηριότητες. Κατά τούτο η ανάθεση αρμοδιοτήτων συναφών προς την εκπαιδευτική ή την διοικητική δραστηριότητα του σχολείου είναι επιτρεπτή και αντιστοίχως θεσπίζεται υποχρέωση του εκπαιδευτικού για παροχή πρόσθετης μη διδακτικής εργασίας, υπό την αναγκαία ωστόσο προϋπόθεση της μη υπέρβασης των ορίων, που ρητώς θέτει ο νόμος ήτοι των 6 ωρών ημερησίως και των 30 ωρών εβδομαδιαίως. Αμφότερες, ωστόσο, οι διατάξεις προβλέπουν με απόλυτη ελαστικότητα την προσφορά πρόσθετων υπηρεσιών συναφών με την λειτουργία του σχολείου, αφού τα όργανα διοικήσεως του σχολείου, κατά το μέτρο της εκάστοτε αρμοδιότητάς τους, αποφασίζουν την ανάθεση συγκεκριμένων μη διδακτικών καθηκόντων προς τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι και είναι υποχρεωμένοι να τα εκτελέσουν. Σκοπός, ωστόσο, αμφότερων των διατάξεων δεν είναι η θέσπιση ωραρίου στους εκπαιδευτικούς αλλά η πρόβλεψη, ότι πέραν των κυρίων καθηκόντων αυτών, ήτοι των διδακτικών, αυτοί υποχρεούνται να προσφέρουν πρόσθετο έργο, που συνδέεται με την εν γένει εκπαιδευτική λειτουργία του σχολείου.

Από την άλλη πλευρά, παρατηρεί κανείς, ότι η απαρίθμηση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων, που μπορούν να ανατεθούν σε εκπαιδευτικούς είναι ενδεικτική και όχι αποκλειστική αφού και οι δύο διατάξεις κάνουν χρήση της λέξεως "όπως". Σημαντική διαφοροποίηση, ωστόσο, παρατηρεί κανείς μεταξύ της αντικατασταθείσας διατάξεως και της ισχύουσας αναφορικά με την ενδεικτική απαρίθμηση των εργασιών, που μπορούν προσθέτως να ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς. Έτσι, ενώ στην προγενέστερη διάταξη προβλέπονταν ως πρόσθετες εργασίες "συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και  πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και  κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου και εκτέλεση διοικητικών εργασιών" πλέον ο κατάλογος αυτών γίνεται μακροσκελής και περιλαμβάνει μια σειρά αρμοδιοτήτων "όπως η προετοιμασία του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού και των εργαστηριακών ασκήσεων, η διόρθωση εργασιών και διαγωνισμάτων, η καταχώρηση-ενημέρωση της αξιολόγησης των μαθητών, η συμμετοχή στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η επικοινωνία με δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, η συνεργασία με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα ή που διδάσκουν τα ίδια γνωστικά αντικείμενα, οι παιδαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών, η επίβλεψη σχολικών γευμάτων, η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, η τήρηση βιβλίων του σχολείου και η εκτέλεση διοικητικών εργασιών". Χωρίς αμφιβολία, ωστόσο, ακόμα και βάσει της προγενέστερης διατάξεως του άρθρου 13 παρ. 8 του ν.1566/1985 πολλές εργασίες, που σχετίζονται με την λειτουργία της σχολικής μονάδας, θα μπορούσαν να ενταχθούν στην υποχρέωση για παροχή πρόσθετης εργασίας, αφού η απαρίθμηση ήταν ενδεικτική και η έννοια των "διοικητικών εργασιών" μπορεί να συμπεριλάβει μια μεγάλη σειρά δράσεων, που σχετίζονται με την λειτουργία της σχολικής μονάδας. Βεβαίως, η απαρίθμηση των ενδεικτικών εργασιών, που μπορούν να ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς είναι πλέον τόσο γενική που δυνητικά, ανάλογα με τις αποφάσεις των οργάνων διοικήσεως του Σχολείου, μπορούν να απολήξουν στην αύξηση των ωρών απασχόλησης ενός εκπαιδευτικού στην σχολική μονάδα που υπηρετεί, χωρίς κάτι τέτοιο να αποτελεί ευθέως την επιδίωξη του νομοθέτη και χωρίς στην πραγματικότητα μία τέτοια πρόβλεψη να προκύπτει από την γραμματική και τελολογική ερμηνεία του νόμου.

Σε καμία, ωστόσο, περίπτωση δεν εισαγόταν, μέσω της προγενέστερης διατύπωσης του άρθρου 13 παρ.8 του ν.1566/1985 αλλά ούτε και μέσω της ισχύουσας διατάξεως, υποχρέωση παραμονής στην σχολική μονάδα για 6 ώρες ημερησίως ή 30 ώρες εβδομαδιαίως, όταν μάλιστα αυτή η παραμονή δεν συνδέεται με συγκεκριμένα καθήκοντα, που σχετίζονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως περιγράφεται από το νόμο. Μια τέτοια προσέγγιση θα οδηγούσε στο άτοπο να πρέπει να παραμείνει εκπαιδευτικός στην σχολική μονάδα συνολικά 6 ώρες ημερησίως, χωρίς την ίδια στιγμή να του έχουν ανατεθεί συγκεκριμένες πρόσθετες εργασίες και χωρίς να έχει να απασχοληθεί με οτιδήποτε. Μία τέτοια αντίληψη, ωστόσο, δεν ήταν εντός του σκοπού του νομοθέτη, όπως αυτός ρητώς εκφράστηκε στην γραμματική διατύπωση του επίμαχου άρθρου.

Στις 26-1-2018 εκδόθηκε η υπ' αρ. 14181/ΓΔ4/26-1-2018 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με την οποία:

 "1. Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας όπως αυτές προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα. 2.  Στους εκπαιδευτικούς ανατίθενται από τα όργανα διοίκησης της σχολικής μονάδας υπηρεσίες που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως η προετοιμασία του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού και των εργαστηριακών ασκήσεων, η διόρθωση εργασιών και διαγωνισμάτων, η καταχώρηση-ενημέρωση της αξιολόγησης των μαθητών, η συμμετοχή στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η επικοινωνία με δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, η συνεργασία με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα ή που διδάσκουν τα ίδια γνωστικά αντικείμενα, οι παιδαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών, η επίβλεψη σχολικών γευμάτων, η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, η τήρηση βιβλίων του σχολείου και η εκτέλεση διοικητικών εργασιών".  

Κατ' αρχήν, είναι προφανές ακόμα και σε όσους δεν διαθέτουν εξειδικευμένες νομικές γνώσεις, ότι μία εγκύκλιος σκοπό έχει να ερμηνεύσει τον νόμο και σε καμία περίπτωση να μεταβάλλει το περιεχόμενό του ή να αλλάξει τις ρυθμίσεις του. Δεδομένου δε του χαρακτήρα των εγκυκλίων, σε περίπτωση, που μία εγκύκλιος περιέχει ρυθμίσεις διαφορετικές από τον νόμο τότε προφανώς υπερισχύει η διάταξη νόμου, η οποία διαθέτει ανώτερη τυπική ισχύ.

Στην επίμαχη εγκύκλιο, παρατηρείται μία αισθητή διαφοροποίηση έναντι της διατάξεως του άρθρου 245 του ν. 4512/2018, η οποία δεν είναι σαφές εάν οφείλεται σε πρόθεση της διοικήσεως να επιβάλλει "δια της πλαγίου" την τήρηση 30ώρου στους εκπαιδευτικούς ή σε κακή και ανεπιτυχή διατύπωση της εγκυκλίου, η οποία προσπαθώντας να διαφοροποιηθεί από το νόμο, "έκοψε" την λογική συνέχεια της φράσεως αυτού, με αποτέλεσμα το νόημα που εξάγεται να είναι διαφορετικό. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και με την ως άνω ανεπιτυχή διατύπωση, το περιεχόμενο της εγκυκλίου δεν φαίνεται να εισάγει ευθέως υποχρέωση τήρησης 30ωρου, αφού και η εγκύκλιος κάνει χρήση των όρων «μέχρι 6 ώρες ημερησίως και μέχρι 30 ώρες εβδομαδιαίως». Αντιθέτως, ο νόμος, όπως και ανωτέρω εκτέθηκε, συνδέει άμεσα την παραμονή στον χώρο του σχολείου με την ύπαρξη συγκεκριμένου, νομίμως ανατεθειμένου εκ των προτέρων από τα όργανα διοικήσεως του σχολείου, έργου. Υπό την έννοια αυτή η εγκύκλιος ακόμα και εάν, ήθελε υποτεθεί ότι, εισάγει ρυθμίσεις αποκλίνουσες από τον νόμο, σε καμία περίπτωση δεν υπερισχύει αυτού.

Σημειώνεται, αν και δεν αποτελεί περιεχόμενο του ερωτήματος, ότι, όπως και ανωτέρω εκτέθηκε, η αρμοδιότητα των οργάνων διοικήσεως της σχολικής μονάδας για την ανάθεση των πρόσθετων εργασιών στους εκπαιδευτικούς θα πρέπει να αναζητηθεί στις επί μέρους διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Συγκεκριμένα τα άρθρα 38 και 39 της Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/Β/16-10-2002)  προβλέπουν:

«Άρθρο 38. Έργο του Συλλόγου των Διδασκόντων

1. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας έχει την ευθύνη να υλοποιεί τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης με συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Στο έργο του σχολείου περιλαμβάνονται τρεις κυρίως εκπαιδευτικοί σκοποί. α) Η καλλιέργεια και ανάπτυξη των γνωστικών και των νοητικών ικανοτήτων των μαθητών. β) Η συναισθηματική καλλιέργεια για την αποδοχή αρχών που θα στηρίξουν τις αξίες τους και θα επηρεάσουν τη συμπεριφορά τους, ώστε να διαμορφώσουν θετική στάση για τη ζωή και την κοινωνία. γ) Η καλλιέργεια και διεύρυνση των ψυχοκινητικών ικανοτήτων του μαθητή για την απόκτηση δεξιοτήτων και την ομαλή ένταξή του στην κοινωνία. 2. Για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών ο Σύλλογος των Διδασκόντων πρέπει: α) Να προγραμματίζει και να οργανώνει το έργο του, να το παρακολουθεί και, τέλος, να το αξιολογεί. β) Να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις, ώστε τα μέλη του να επιμορφώνονται διαρκώς, να ανανεώνουν τις γνώσεις τους στον επιστημονικό τομέα και στις επιστήμες της αγωγής (ψυχοπαιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση), για να είναι πιο αποτελεσματικοί στο έργο τους. γ) Να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις φαινομένων σχολικής αποτυχίας και διαρροής των μαθητών, εφαρμόζοντας κατάλληλα αντισταθμιστικά εκπαιδευτικά προγράμματα για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. δ) Να ανανεώνει και να αξιοποιεί τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα και τη σύγχρονη τεχνολογία στη διδακτική πράξη για την αποτελεσματικότερη άσκηση του εκπαιδευτικού έργου.

Άρθρο 39 Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Συλλόγου των Διδασκόντων

Α’ Γενικά: 1. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων σε τακτική συνεδρίαση πριν από την έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες για όλο το σχολικό έτος. α) Στον τομέα της επιμόρφωσης λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των μελών του και με βάση αυτές υποβάλλει πρόταση στο Σχολικό Σύμβουλο ή στο Διευθυντή Εκπαίδευσης ή στον Προϊστάμενο Γραφείου, κατά περίπτωση, προκειμένου να αντιμετωπισθούν με την ενδοσχολική επιμόρφωση. Ο Σύλλογος συνεκτιμά και τις αντίστοιχες προσπάθειες που έγιναν κατά τα προηγούμενα έτη. β) Σχετικά με την αναγκαιότητα των αντισταθμιστικών εκ- παιδευτικών παρεμβάσεων λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα της σχολικής επίδοσης των μαθητών κατά το προηγούμενο διδακτικό έτος και τα συμπεράσματα της αυτοαξιολόγησης του σχολείου για το διάστημα αυτό. Συνεκτιμά, δηλαδή εάν εφαρμόστηκαν προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας, Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης, ένταξης παλιννοστούντων ή άλλων εκπαιδευτικών καινοτομιών, σε ποιους μαθητές και με ποιο αποτέλεσμα. γ) Στον τομέα των μέσων, των πόρων και των προγραμμάτων εσωσχολικής ζωής λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες του σχολείου. 2. Ο Σύλλογος Διδασκόντων παρακολουθεί και εφαρμόζει τον αρχικό προγραμματισμό και, εφόσον, χρειασθεί παρεμβαίνει διορθωτικά. 3. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς γίνεται η αυτοαξιολόγηση, κατά την οποία αξιολογείται ο βαθμός επίτευξης των στόχων που τέθηκαν κατά τον προγραμματισμό και η αποτελεσματικότητα των προγραμματισμένων ενεργειών. Η έκθεση αυτοαξιολόγησης, στην οποία περιλαμβάνονται και οι προτάσεις για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που έχουν διαπιστωθεί, υποβάλλεται μέσω του Διευθυντή του σχολείου στον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο και στον Προϊστάμενο Γραφείου. Όταν δεν υπάρχει Προϊστάμενος Γραφείου ή έκθεση υποβάλλεται στο Διευθυντή Εκπαίδευσης. 4. Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου, την ανάθεση στο διδακτικό προσωπικό της διδασκαλίας των μαθημάτων στις τάξεις και τα τμήματα. 5. Οργανώνει τον καταμερισμό των εργασιών στα μέλη του, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, έτσι ώστε να αξιοποιούνται οι δυνατότητες όλων των μελών του και να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και η ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας. 6. Εισηγείται στο Διευθυντή Εκπαίδευσης ή στον Προϊστάμενο του Γραφείου και στον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο τη λειτουργία τμημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας, Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και τάξεων υποδοχής. 7. Αναθέτει στους εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου ώρες του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας για τη συμπλήρωση του ωραρίου. Επίσης, αναθέτει υπερωριακή διδασκαλία στο πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας, όπως η νομοθεσία προβλέπει. 8. Αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου, την ανάληψη δράσεων, πρωτοβουλιών, προγραμμάτων, την οργάνωση επισκέψεων και εκδηλώσεων που ανοίγουν το σχολείο στην κοινωνία. Με τον τρόπο αυτό ευαισθητοποιούνται και προβληματίζονται οι μαθητές και διαμορφώνουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές. 9. Ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει την ευθύνη για την ποιοτική βελτίωση και την αξιοποίηση των σχολικών εγκαταστάσεων, ιεραρχώντας και προτείνοντας στη σχολική επιτροπή, μέσω του Διευθυντή, την κάλυψη των αναγκών και αναθέτοντας στα μέλη του συγκεκριμένες αρμοδιότητες. 10. Αποφασίζει, σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους, με τα Επιμορφωτικά Κέντρα και τον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ή με τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ την οργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων σε ενδοσχολικό επίπεδο ή συμμετέχει σε γενικότερα προγράμματα επιμόρφωσης, όταν διαπιστώνονται ανάγκες, όταν εισάγονται καινοτομίες ή επιβάλλεται να αντιμετωπισθούν ειδικά προβλήματα της σχολικής μονάδας. Τα προγράμματα αυτά πραγματοποιούνται εκτός ωρών διδασκαλίας. 11.Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει για την πραγματοποίηση εκδρομών, περιπάτων ή επισκέψεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 12. Ενημερώνει, σε συνεργασία με το Διευθυντή, τους γονείς και κηδεμόνες, τουλάχιστον κάθε τρίμηνο ή τετράμηνο, σχετικά με τη φοίτηση, την πρόοδο και τη συμπεριφορά των μαθητών. Η ενημέρωση γίνεται εκτός των ωρών εργασίας του σχολείου. 13. Συνεργάζεται με όλα τα στελέχη Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και της Διοίκησης για τον καλύτερο συντονισμό και την υλοποίηση του διδακτικού έργου, την ανταλλαγή απόψεων και την αντιμετώπιση των διάφορων διδακτικών και άλλων ζητημάτων που ενδεχομένως προκύπτουν. 14. Ορίζει, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, τους υπεύθυνους των τμημάτων ή τάξεων για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών. Επίσης ορίζει τους συμβούλους των αντίστοιχων μαθητικών κοινοτήτων. 15. Όταν ο Σύλλογος, για οποιονδήποτε λόγο, αδυνατεί να αναθέσει στους εκπαιδευτικούς τη διδασκαλία μαθημάτων ή την κατανομή τάξεων και τμημάτων, την απόφαση παίρνει ο Διευθυντής του σχολείου σε συνεργασία με τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο. Σε περίπτωση αδυναμίας να ανατεθούν εργασίες και τομείς ευθύνης εντός του σχολείου, την απόφαση παίρνει ο Διευθυντής. Β’. Ειδικές αρμοδιότητες του Συλλόγου των Διδασκόντων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 1. Αναθέτει υπερωριακή διδασκαλία για την κάλυψη των ωρών του ωρολογίου προγράμματος σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 2. Ορίζει τους εκπροσώπους του στην επιτροπή ελέγχου της λειτουργίας των σχολικών κυλικείων, η οποία επιτροπή σε συνεργασία με τις μαθητικές κοινότητες παρακολουθεί τις συνθήκες λειτουργίας του. 3. Αποφασίζει για τη δικαιολόγηση των απουσιών των μαθητών, για την προαγωγή, απόλυση, παραπομπή σε επανεξέταση ή απόρριψη στο τέλος του διδακτικού έτους, με βάση τα σχετικά στοιχεία και τη βαθμολογία που έχει καταχωριστεί στα οικεία βιβλία, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. 4. Επιβάλλει στους μαθητές τις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις ποινές. Στο τέλος του διδακτικού έτους αποφασίζει για το χαρακτηρισμό της διαγωγής, τεκμηριώνοντας τις αποφάσεις του. Γ’. Ειδικές αρμοδιότητες του Συλλόγου Διδασκόντων των ΣΕΚ 1. Προτείνει στο διευθυντή τον αριθμό, το είδος και τους χώρους των εργαστηρίων κατεύθυνσης που θα λειτουργήσουν. 2. Προτείνει στο διευθυντή την ένταξη των εργαστηρίων κατεύθυνσης στον αντίστοιχο τομέα. 3. Προτείνει στο διευθυντή, την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων στο εκπαιδευτικό προσωπικό που έχει διατεθεί στο ΣΕΚ και με προτεραιότητα σε τμήματα μαθητών των σχολικών μονάδων από τις οποίες προέρχονται. 4. Προτείνει στο διευθυντή την κατανομή των εργασιών του ΣΕΚ μεταξύ των μελών του. Σε περίπτωση αδυναμίας πρότασης, για την κατανομή εργασιών αποφασίζει ο Διευθυντής του ΣΕΚ. 5. Κατά τις τακτικές συνεδριάσεις, μετά το τέλος των τετραμήνων, αξιολογεί τη διδακτική πράξη σε σχέση με τα προ- γράμματα των σχολείων και προτείνει λύσεις. 6. Το διδακτικό προσωπικό του ΣΕΚ συμμετέχει στους συλλόγους διδασκόντων των σχολικών μονάδων που ανήκουν. Εάν την ώρα που συνεδριάζει ο σύλλογος μιας σχολικής μονάδας οι εκπαιδευτικοί του ΣΕΚ ασχολούνται με την άσκηση μαθητών άλλου σχολείου, συμμετέχουν στον σύλλογο μόνο μετά από συνεννόηση με το Διευθυντή του ΣΕΚ. 7. Για γενικότερα ζητήματα παιδαγωγικά, διδακτικά, εισηγείται στις σχολικές μονάδες που είναι αρμόδιες για να αποφασίσουν. 8. Υποβοηθά και στηρίζει τη συνεργασία του ΣΕΚ και των σχολικών μονάδων με τους κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς στους περιοχής. 9. Αξιοποιεί τις δυνατότητες εκπαιδευτικών και μαθητών για κατασκευές εργαστηριακών ασκήσεων, συσκευών και οργάνων που υποβοηθούν στους σκοπούς και τη λειτουργία των εργαστηρίων. 10. Διατυπώνει στο διευθυντή στο τέλος κάθε διδακτικού έτους, προτάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των εργαστηρίων. 11.Αναλαμβάνει την οργάνωση της παρουσίασης των εργασιών κάθε τομέα, με έκθεση έργων στο τέλος του διδακτικού έτους και κατά τη διάρκειά του. Δ’ Ειδικές αρμοδιότητες του Συλλόγου Διδασκόντων της Δημοτικής Εκπαίδευσης 1. Παραπέμπει τους μαθητές σε κατατακτήριες εξετάσεις, οργανώνει αυτές και επικυρώνει τα αποτελέσματά τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 2. Στα συστεγαζόμενα σχολεία το ωρολόγιο πρόγραμμα δια- μορφώνεται ύστερα από συνεργασία των Διευθυντών και του διδακτικού προσωπικού των σχολείων αυτών, ώστε να διευκολύνεται η αμοιβαία συμπλήρωση του ωραρίου των εκπαιδευτικών των σχολείων αυτών και να εξασφαλίζονται η δυνατότητα εφαρμογής ενιαίου ωρολογίου προγράμματος. 3. Εισηγείται στο Γραφείο Εκπαίδευσης ή στη Διεύθυνση τη λειτουργία τμημάτων διευρυμένου ωραρίου. 4. Αποφασίζει από την αρχή της σχολικής χρονιάς τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η αναπλήρωση εκπαιδευτικών που εν- δέχεται να λείψουν για μικρό χρονικό διάστημα. Ε’ Ειδικές αρμοδιότητες του Συλλόγου των Διδασκόντων προσχολικής αγωγής 1. Το διδακτικό προσωπικό του Νηπιαγωγείου διενεργεί την κλήρωση για την επιλογή των νηπίων που θα εγγραφούν, όταν ο αριθμός των υποψηφίων δεν επιτρέπει την ικανοποίηση όλων των αιτήσεων. 2. Πέντε ημέρες πριν από τη λήξη του τριμήνου και όποτε προκύψει ανάγκη, σε κάθε νηπιαγωγείο πραγματοποιούνται συσκέψεις του διδακτικού προσωπικού, με σκοπό την εκτίμηση της προόδου των νηπίων και την ανταλλαγή απόψεων για τη χάραξη γενικών κατευθύνσεων σχετικών με τη λειτουργία του Νηπιαγωγείου. Στις συσκέψεις αυτές μπορεί να πάρει μέρος και ο αρμόδιος Σχολικός Σύμβουλος ή ο Διευθυντής Εκπαίδευσης ή ο Προϊστάμενος του Γραφείου. Οι συσκέψεις γίνονται εκτός ωραρίου. 3. Ο Σύλλογος Διδασκόντων Προσχολικής αγωγής έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών, για την εφαρμογή του ημερήσιου προγράμματος, την προστασία των νηπίων, την καθαριότητα των σχολικών χώρων και την οργάνωση της σχολικής μονάδας. 4. Τα μέλη του συλλόγου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ισότιμα και με βάση τη συναδελφικότητα και το σεβασμό της προσωπικότητας εκάστου μέλους σε όλα τα προγράμματα. 5. Ο Σύλλογος προσχολικής αγωγής δεν ορίζει εφημερεύοντες κατά τη λειτουργία του νηπιαγωγείου αλλά κάθε νηπιαγωγός έχει την αποκλειστική ευθύνη της επιτήρησης των νηπίων του τμήματός της. 6. Το διδακτικό προσωπικό των συστεγαζόμενων νηπιαγωγείων συνέρχεται σε κοινές συνεδριάσεις με πνεύμα συνεργασίας, ώστε τα νηπιαγωγεία να λειτουργούν ως ενιαίες σχολικές μονάδες και να επιτυγχάνουν από κοινού τους σκοπούς τους. Σε περίπτωση διαφωνίας την απόφαση παίρνει, ανάλογα με το θέμα, ο αρμόδιος Σχολικός Σύμβουλος ή ο Διευθυντής Εκπαίδευσης. Στις κοινές συνεδριάσεις προεδρεύουν εκ περιτροπής οι προϊστάμενοι των Νηπιαγωγείων.».

Εκ των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει, ότι η οργάνωση και εκπλήρωση, εν γένει, του εκπαιδευτικού έργου κάθε σχολικής μονάδας ανατίθεται, από τον νομοθέτη, στον σύλλογο διδασκόντων ο οποίος φέρει και την αποφασιστική αρμοδιότητα. Επιπροσθέτως, οι επιμέρους δραστηριότητες που περιγράφονται στο άρθρο 245 του ν. 4512/2018 ευθέως ανήκουν στην αρμοδιότητα του συλλόγου διδασκόντων. Συνεπώς, για την ανάθεση πρόσθετων εργασιών στους εκπαιδευτικούς και την οργάνωση του τρόπου παροχής τους, αρμόδιο όργανο είναι ο σύλλογος διδασκόντων ενώ τονίζεται για μια ακόμη φορά ότι οι εργασίες που καλείται κάθε εκπαιδευτικός να παρέχει, θα πρέπει να του έχουν εκ των προτέρων, ανατεθεί, υπό την έννοια, πρωτίστως, ότι όπως περιγράφονται στο άρθρο 245 δεν φαίνεται να φέρουν έκτακτο χαρακτήρα.

ΙΙΙ. Επί της απαντήσεως, που προσήκει στο ερώτημα, που ετέθη.

Όπως και ανωτέρω εκτέθηκε, σε καμία περίπτωση η διάταξη του άρθρου 245 του ν. 4512/2018, δεν θεσπίζει υποχρέωση παραμονής στο σχολείο των εκπαιδευτικών για τον πέραν του διδακτικού ωραρίου χρόνο, παρά μόνο όταν η παραμονή συνδέεται με συγκεκριμένα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στους εκπαιδευτικούς από τα αρμόδια όργανα και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των 6 ωρών ημερησίως και των 30 ωρών εβδομαδιαίως. Καμία άλλη νομική προσέγγιση των εν λόγω διατάξεων από οποιαδήποτε κατεύθυνση και εάν προέρχεται δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην γραμματική και τελολογική ερμηνεία αυτών.

Παραμένω στην διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα
Νομική Σύμβουλος Δ.Ο.Ε.

Σχόλια (23)

 
dim
05 Φεβ 2018 00:25

ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗΣ
Για το σενάριο 1. Κάθε σχολείο έχει τους εφημερεύοντες, οπότε αναλαμβάνουν αυτοί το περιστατικό, αφού εμπεριέχεται στα καθηκοντά τους, μαζί με τον διευθυντή. Μαλιστα θα γνωρίζετε ότι με το νέο προεδρικό διάταγμα οι εκπαιδευτικοι της τάξης είναι υπεύθυνοι για την μετακίνηση των παιδιών από την τάξη στην αυλή για να αναλάβουν έπειτα οι εφημερεύοντες.
Για το σεναριο 2 . Δεν γνωρίζω κανέναν εκπαιδευτικό να εγκαταλείπει μαθητή μόνο του, στην τύχη του. Αυτό που κάνουν οι συνάδελφοι/σσες και ο υπεύθυνος του ολοήμερου σε περίπτωση καθυστέρησης είναι να επικοινωνήσουν με τους γονείς του.
Τα σενάρια που αναφέρετε, κατά την ταπεινή γνώμη μου, δεν τεκμηριώνουν το 30ωρο, και δεν σχετίζονται με την υποχρεωτικοτητά του. Αντίθετα στο 1 δείχνουν την ιδιαίτερη ευαισθησία των εκπαιδευτικών όταν προκυπτουν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης!

 
Αλλεργικος στο σανο
04 Φεβ 2018 23:37

Δον κιχωτης ο δευτερος και με το 312ΠΚ.Αλλα ολα αυτα δεν εχουν σημασια αφου η κα Τσιπρα(!) μας καθησυχαζει και οπως ειπε και καποια εδω μεσα θα το γραψουμε και στο πρακτικο. Θα γελανε και τα παγκακια στο δικαστηριο...

 
Δάσκαλος
04 Φεβ 2018 20:40

Αυτή η ...γνωμοδότηση της κας Τσίπρα δεν έχει καμία νομική ισχύ ενώπιον κάθε δικαστηρίου.Είναι καθαρά ιδιωτική και για να δουλευόμαστε μεταξύ μας.Νομική ισχύ έχουν μόνο γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ,του Αρείου Πάγου και του ΣτΕ. Πάντως κρατικών και δημόσιων φορέων και όχι ιδιωτών δικηγόρων με έμμισθη σχέση με ένα συνδικαλιστικό όργανο.Αν ήταν έτσι ο καθένας μας που θα πήγαινε στο δικαστήριο θα έπαιρνε από το δικηγόρο του μια τέτοια...γνωμοδότηση και θα κέρδιζε άμα τη εμφανίσει. Δεν γίνεται όμως.Σκεφτείτε μια απλή υπόθεση.Πάει ένας στο δικαστήριο έναν εκπαιδευτικό ή τον Διευθυντή για αυτό το θέμα και προσκομίζουν αυτοί την ιδιωτική γνωμοδότηση.Υπάρχει έστω μια περίπτωση να γίνει δεκτή και να κερδίσουν;Καμία και ας το σκεφτείτε καλά.

 
Μήπως;
04 Φεβ 2018 20:36

"...υποχρεωτική παραμονή των εκπαιδευτικών στο σχολείο μετά την συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου, όχι πέραν των 6 ωρών ημερησίως και όχι πέραν των 30 ωρών εβδομαδιαίως..."

"...υποχρεωτική παραμονή των εκπαιδευτικών στο σχολείο μετά την συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου, 6 ώρες ημερησίως και 30 ώρες εβδομαδιαίως..."

Το ίδιο είναι;

 
Δον Κιχωτης
04 Φεβ 2018 19:01

@ dim
Για το σύννεφο...
Πραγματικό Περιστατικό 1.
Πριν 6 περίπου χρόνια, μία μέρα, εκεί γύρω στις 1:45μ.μ., είμαι στο γραφείο μαζί με μία συναδέλφισσα. Κάποιοι συνάδελφοι είναι στις αίθουσες και κάποιοι έχουν σχολάσει. Ξαφνικά, μπαίνει μέσα ο Διευθυντής μαζί με ένα παιδί που αιμορραγεί από τη μύτη και το στόμα. Λιποθύμησε στις σκάλες και χτύπησε.
Ο Διευθυντής μου το παραδίδει και μου λέει: '' Έχω ειδοποιήσει το 166 και προσπαθώ να επικοινωνήσω με τους γονείς του. Πρόσεχέ τον.''
Τον έχω σε μία καρέκλα και πιέζω ένα συγκεκριμένο σημείο στη μύτη του. Συχνά τον βάζω να φτύνει το αίμα που έχει στο στόμα του. Είμαι νοσοκόμος;

To ασθενοφόρο ήρθε στις 2:40. Πήραν οι διασώστες το παιδί και έφυγαν.
Στις 2:55 περίπου σηκώνομαι να φύγω και πριν προλάβω να κάνω δυο βήματα, μπαίνει στο γραφείο ο Διευθυντής με τη μητέρα του παιδιού που μόλις έχει έρθει. Βλέπει στο δάπεδο τα αίματα του παιδιού της και λιποθυμά...
Στις 3:25 έφυγα για το σπίτι μου.

Αν στις 14:00 έλεγα του Διευθυντή ότι τώρα φεύγω... νομίζεις ότι θα μου το επέτρεπε;
Αποφασίζω να φύγω και το παιδί λιποθυμά ξανά την ώρα που ο Διευθυντής είναι στο γραφείο γιατί πρέπει να ειδοποιήσει τους γονείς. Ξαφνικά μπαίνει ο πατέρας του μέσα... Για δες τι λέει το άρθρο 306 του Ποινικού Κώδικα.

Πραγματικό Περιστατικό 2. ( σύνηθες )
Ένας εκπαιδευτικός στην ΠΕ είναι στο σχολείο από τις 10:00 και είναι εφημερία.
Στις 4:00 τα παιδιά σχολούν. Δύο παιδιά περιμένουν τους γονείς τους... Ο εκπαιδευτικός φεύγει; H ώρα είναι 5:10μ.μ. Οι γονείς δεν έχουν έρθει ακόμα!
Ο εκπαιδευτικός φεύγει και στις 5:20μ.μ. έρχεται η μητέρα τους... Για ξαναδές τι λέει το άρθρο 306 του Ποινικού Κώδικα.

 
Αχταρμάς
04 Φεβ 2018 12:48

Κατανοητά και δεκτά τα τελευταία σχόλια. Πιστεύω ότι θα ήταν χρησιμότερο να συνεννοούνται εκεί στο Υπουργείο πριν βγάλουν "διερευνητική" που δεν ωφελεί παρά μόνον θόρυβο προκαλεί... ή μήπως αυτός είναι ο σκοπός; Ας ρίξουμε προειδοποιητική να "κόψουμε" αντιδράσεις. Όλο και κάποια ψευτοαπεργία θα γίνει να μαζέψουμε και κάτι, ξεχνάμε συλλαλητήρια και κρίση, τους βάζουμε να μαλώνουν μεταξύ τους (τις κοινωνικές ομάδες) και βλέπουμε...
Λέτε;... 'Αντε και καλή εβδομάδα.

 
ekp/kos
04 Φεβ 2018 11:57

ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΟΥ ΕΞΗΓΗΣΕΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕ ΧΩΡΑΝΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ;
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ; ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ;
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ; ΑΙΘΟΥΣΕΣ Η.Υ; ΠΟΛΥΧΩΡΟΙ;
ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ,ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ Ή ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΜΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ;

 
dim
04 Φεβ 2018 11:14

Για τα σενάρια 1,2 που ανάφερετε παραπάνω και το σύννεφο "κατηγορούμενος σε κάποιο δικαστηριο" για το συγκεκριμένο ζήτημα που αφορά στο 30 ώρο δεν προκύπτει από πουθενά εκτός εάν ορίσετε κάποιον εκπαιδευτικό υπηρεσία ως "νοσοκόμου" ή άλλο μη διδακτικό έργο με βάση όμως την σχετική νομοθεσία και φύγει. Οι εκπαιδευτικοί σε περιστατικά που ανεφερέρετε βρίσκουν λύσεις και λειτουργούν ευσυνείδητα.
Από όσο γνωρίζω έχουν ήδη τοποθετηθεί και η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ.

 
stratis
04 Φεβ 2018 10:27

Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Η κυβέρνηση έλαβε εντολή από τους θεσμούς να επιβάλλει ωράριο 8-2 στους εκπαιδευτικούς. Επειδή όμως δεν το επιθυμεί για πολλούς λογους, αποφάσισε να εκδώσει μια ασαφή εγκύκλιο και να πετάξει το μπαλάκι στους συνδικαλιστές και τους νομικούς συμβούλους για να ερμηνεύσουν το χρησμό της Πυθίας. Θα μπορούσε, αν ήθελε, να βγάλει εγκύκλιο που να όριζε υποχρεωτικό ωράριο 8-2 και τελείωνε η υπόθεση.
Πάμε τώρα στην ουσία. Οι φωστήρες της τρόικας, ναι αυτοί που θυσιάσανε την Ελλάδα για να σωθούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες, θέλουν να κάνουν τους εκπαιδευτικούς δημόσιους υπαλλήλους. Ας αναρωτηθούμε πόσο εφικτό και ρεαλιστικό είναι αυτό:
1. Ο δημόσιος υπάλληλος όταν σχολάει το μεσημέρι κλείνει τον υπολογιστή του και αφήνει όλη τη δουλειά της επόμενης μέρας να τον περιμένει στο γραφείο του.
Ο εκπαιδευτικός θα κουβαλάει μαζί του στο σπίτι, τα βιβλία του για να προετοιμάσει τα μαθήματα της επόμενης μέρας, διαγωνίσματα ή εργασίες μαθητών για διόρθωση, εργασίες που είτε δεν θα προλάβει να τελειώσει μέχρι τις 2, αν του έχουν ανατεθεί και πρόσθετες εξωδιδακτικές εργασίες, είτε δεν υπάρχουν διαθέσιμοι υπολογιστές και εκτυπωτές για όλους τους εκαπιδευτικούς, ώστε να βγει η δουλειά.
Αν εφαρμοστεί λοιπόν το 8-2, θα κάνει ότι προλάβει ο καθένας στο σχολείο και στις 2 η ώρα θα παίρνει το καπελάκι του, θα αφήνει βιβλία και τετράδια στο γραφείο και άντε γεια. Και την επόμενη μέρα θα μπορεί κάλλιστα να πει στα παιδιά, συγγνώμη σήμερα δεν θα προχωρήσουμε παρακάτω γιατί δεν πρόλαβα χτες να ετοιμάσω το μάθημα.
Αστεία πράγματα. Το παραμύθι ότι οι εκπαιδευτικοί δουλεύουν λίγες ώρες πρέπει να σταματήσει. Μία ώρα διδασκαλίας ισοδυναμεί, σύμφωνα με μελέτες, με δύο ώρες εργασίας ενός υπαλλήλου μπροστά στον υπολογιστή του.
Αν πάνε να εφαρμόσουν υποχρεωτικό ωράριο θα τους γυρίσει μπούμεραγκ.
Μερικές φορές έχω φύγει μεσάνυχτα από το σχολείο γιατί έπρεπε να τελειώσω επείγουσα δουλειά. Δεν το έκανα επειδή κάποιος μου το επέβαλε αλλά γιατί ήθελα να είμαι εντάξει απέναντι στους μαθητές και τους συναδέλφους.
Αν επιβάλουν ωράριο 8-2 θα γίνω και εγώ ένας καλός δημόσιος υπάλληλος. Θα χτυπάω τη κάρτα μου 8-2 και πέραν τούτου ουδέν.

 
Αλλεργικος στο σανο
04 Φεβ 2018 10:01

Δεν υπαρχουν 7 ωρες στις σχολικες μοναδες της βθμιας,το σχολειο λειτουργει 8-2

 
Δον Κιχωτης
04 Φεβ 2018 03:09

Προς τους σχολιαστές,
1. Κατ' αρχάς θέλω να διορθώσω ένα λάθος που έχω κάνει εντός της παρένθεσης. Αντέγραψα τη φράση από την τελευταία παράγραφο της γνωμοδότησης της κ. Τσίπρα. Ο Ν. 1566 και ο Ν. 4512/2018 αρθ. 245, αντί του ''και'', έχει το διαζευκτικό (ή). Μπορεί να φαίνεται ασήμαντο αλλά δεν είναι έτσι.

2. Όταν μελετάς έναν νόμο, προκύπτουν μερικές φορές διάφορα υποθετικά σενάρια ερμηνείας. Ο σκοπός της διατύπωσής τους είναι η πλήρης κατανόηση και μόνο. Κι αυτό γιατί, μερικές φορές, νιώθεις ανασφαλής ως προς τη διαχείριση κάποιων καταστάσεων που δημιουργούνται στο σχολείο. Άλλωστε, τέτοια σενάρια διατυπώνουν συχνά οι καθηγητές των Νομικών Σχολών και ζητούν από τους φοιτητές αιτιολόγηση των απαντήσεων τους με παράθεση νομοθετικών διατάξεων. Τα σενάρια δεν απορρίπτονται με ειρωνικά σχόλια. Απλώς κρίνονται με αιτιολόγηση.

3. Η κ. Τσίπρα δίνει για τη φράση '' όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα...'', μία και μόνο μία, γραμματική ερμηνεία. Πέντε φορές οι 6 ώρες ίσον 30 ώρες. Οι 30 ώρες δηλαδή, προκύπτουν μόνο ως γινόμενο. Για να ενισχύσει δε τη γραμματική ερμηνεία που δίνει, έβαλε στη θέση του ''ή'' το ''και''.

4. Ο νομοθέτης, κατά τη γνώμη μου, δε θέλει να νομοθετήσει τις 30 ώρες ως γινόμενο και μόνο γινόμενο. Αν το ήθελε, θα υπήρχε άλλη διατύπωση. Σύμφωνα με την αριστοτελική και τη μαθηματική λογική, το '' 30 ώρες '' μπορεί να είναι το άθροισμα 5 προσθετέων που αντιστοιχούν στις 5 εργάσιμες ημέρες:
7ώρες + 5ώρες + 6ώρες + 6ώρες + 6ώρες = 30ώρες.
Με αυτή τη λογική, το 2ο σενάριο είναι σύννομο και λύνεται το πρόβλημα που πιθανόν να σκέφτηκε ο νομοθέτης. ( τελολογική ερμηνεία )

5. Πιστεύω ότι το θέμα δεν πρόκειται να αποσαφηνιστεί! Τα ψηφαλάκια είναι πολλά... Σκέφτομαι μόνο τον ''άγνωστο συνάδελφο'' που ίσως βρεθεί κατηγορούμενος σ' ένα δικαστήριο...
Περιμένω από τη ΔΟΕ και την ΟΛΜΕ να τοποθετηθούν...

 
dim
04 Φεβ 2018 01:08

Κοίτα που γίνατε όλοι και δικηγόροι!!!! Τελικά εμείς οι εκπαιδευτικοί όλα τα γνωρίζουμε!!!! Αν ήθελε ο νομοθέτης -ίσως με την επόμενη κυβέρνηση που προσδοκάτε κάποιοι- να σας βάλει να βρίσκεστε στο σχολείο (εαν χωράτε όλοι στο γραφείο) για 30 ώρες, και το ενα πόδι ψηλά για τιμωρία θα μπορούσε να το ορίζει ρητά χωρίς κανένας να μπορεί να το αμφισβητήσει. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, έχεις έργο που σου έχει αναθετεί μένεις, δεν έχεις φεύγεις. Όσοι γνωρίζουν απο διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων θα καταλάβουν.

 
Αλλεργικός στο σανό
03 Φεβ 2018 23:05

τί πρακτικό θα γράψεις ekp/kos; τα ακούτε αυτά που λέτε; O σύλλογος δεν είναι Βουλή, ούτε ΠτΔ.

 
ekp/kos
03 Φεβ 2018 20:54

ΟΠΩΣ ΤΑ ΛΕΕΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ ΝΑ ΜΗ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30 ΩΡΕΣ
ΑΥΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΙΝΕΤΑΙ
ΜΑΚΑΡΙ
ΑΣ ΦΤΙΑΞΕΙ ΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Η ΔΟΕ ΝΑ ΤΟ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ...
ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΑ ΚΟΤΣΙΑ ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ...

 
Αχταρμάς
03 Φεβ 2018 20:40

Δον Κιχώτη... 1) διθέσιο είναι το σχολείο; παράνομη ηθικά ή νομικά ενέργεια;
2) Ο εκπ/κός είναι και νοσοκόμος, τραυματιοφορέας, τηλεφωνητής κ.λ.π. ;
3) Πού ακριβώς προβλέπεται έγγραφη άδεια αποχώρησης;
4) Το νόμο τελικά τον διαβάσαμε ή λέμε τα δικά μας...
Δημήτρη φίλε μου ο νόμος κάνει "κουμάντο" κι όχι η εγκύκλιος. Όσο για τις εκλογές, είναι αργά για δάκρυα.

 
test
03 Φεβ 2018 20:07

Δον Κιχωτη....σε συνέχεια του σεναρίου 2.... αν στις 14:15 εχει κάποιο ατύχημα κατά την άσκηση της εργάσιας που του έχει ανατεθεί από τον διευθυντη ...είναι εργατικό ατύχημα ??

 
Αλλεργικος στο σανο
03 Φεβ 2018 19:47

Το ωραριο των σχολειων ειναι 8-2,δηλ 6 ωρες(οχι διδακτικες).Κανεις δεν καθεται επισημα μεχρι τις 2.50. Ξαναλεμε ο νομος ετσι οπως ειναι γραμμενος ειναι μνημειο νομοθετησης χαμηλοτατου επιπεδου με αοριστιες και ασαφειες.Να παραιτηθουν ολοι οι διευθυντες αν δεν ερθει ξεκαθαρη σαφη απαντηση στο 8-2.

 
Κομφούκιος
03 Φεβ 2018 18:39

Κι εγώ αν ήμουν Ν.Σ. της ΔΟΕ, τα ίδια θα έλεγα....

 
Δον Κιχωτης
03 Φεβ 2018 12:30

Σενάριο 1ο.
Εκπαιδευτικός έρχεται στο σχολείο τη Δευτέρα στις 8 το πρωί και στις 12:25 ή στις 13:15, τελειώνει το διδακτικό του ωράριο. Ο Σύλλογος Διδασκόντων ή ο Διευθυντής δεν του έχουν αναθέσει κάποιο έργο μέχρι τις 13:15.
O εκπαιδευτικός αποχωρεί από το σχολείο στις 13:20. Στις 13:45 τον αναζητεί ο Διευθυντής του σχολείου για να του αναθέσει εκτάκτως κάποιο έργο που επείγει. Π.χ. Έχει τραυματιστεί μαθητής.. Ο Διευθυντής δεν τον βρίσκει και την άλλη μέρα αναφέρει το συμβάν στη Διεύθυνση. Πού είναι η παράνομη ενέργεια;

Σενάριο 2ο.
Το ίδιο με το προηγούμενο με τη διαφορά ότι ο εκπαιδευτικός δεν αποχωρεί. Περιμένει να αποχωρήσει στις 2:00μ.μ. Στις 13:45 ο Διευθυντής του αναθέτει συγκεκριμένο έργο που έχει σχέση με τον τραυματισμό του μαθητή.
Ο εκπαιδευτικός το αναλαμβάνει και στις 14:50, έχοντας ολοκληρώσει το έργο, αποχωρεί από το σχολείο. Τις δύο επόμενες ημέρες ο Διευθυντής του Σχολείου του επιτρέπει εγγράφως να αποχωρήσει από το σχολείο 50 λεπτά νωρίτερα συνολικά, ώστε να είναι σύννομος. ( ...και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των 6 ωρών ημερησίως και των 30 ωρών εβδομαδιαίως.)
Πού είναι η παράνομη ενέργεια;

 
Νίκος
03 Φεβ 2018 11:22

Επιτέλους, γράφτηκε και κάτι σοβαρό για το θέμα.
Ας ευχηθούμε να ακολουθήσει τα ίδια βήματα και η ΟΛΜΕ.

 
Δημήτρης
03 Φεβ 2018 10:47

Σαχλαμάρες, η εγκύκλιος είναι συγκεκριμένη και ορίζει υποχρεωτικά την παραμονή στο σχολείο χωρίς να σου αναθέσει ο διευθυντής συγκεκριμένη εργασία. Όποιος δεν το βλέπει αυτό είναι φανατικός ΣΥΡΙΖΑ . Δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει το Όχι ναι και το άσπρο μαύρο. Φτάνει πλέον το δούλεμα. Στις επόμενες εκλογές θα μιλήσουμε.

 
Κωνσταντίνος
03 Φεβ 2018 10:39

Λυπάμαι, αλλά δεν είναι έτσι! Νομικός δεν είμαι, αλλά ξέρω να διαβάζω και να κατανοώ! Όταν η ερμηνευτική εγκύκλιος λέει ότι πρέπει μέσα στο καθημερινό 6ωρο να ενημερώνονται και οι γονείς, σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός έχει τελειώσει το διδακτικό του ωράριο και τις ανατιθέμενες εργασίες και έχει αποχωρήσει από τη σχολική μονάδα, που θα τον βρει ο γονέας για να τον ρωτήσει; (Πουθενά δε λέει ότι οι εκπαιδευτικοί ενημερώνουν τους γονείς συγκεκριμένη ημέρα).

 
Στράτος
03 Φεβ 2018 10:15

Η Νομική Σύμβουλος της ΔΟΕ γνωμοδοτεί με τρόπο που να στηρίζει τη θέση της ΔΟΕ για το 30ωρο.

Σαφώς η εγκύκλιος η ερμηνευτική του νόμου διαβάζεται και διαφορετικά ώστε να καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι είναι υποχρεωτική η παραμονή για 30 ώρες στο σχολείο ασχέτως εάν έχει κάποιος εργασίες ή όχι.

Δεν θα επιχειρήσω όμως αντίλογο για το θέμα με δικανικούς όρους. Άλλωστε δεν υποστηρίζω ότι είναι απαραίτητη και ουσιαστικού περιεχομένου μία άνευ περιεχομένου απλώς υποχρεωτική παραμονή εκπαιδευτικών στο σχολείο.

Το σημαντικότερο πάντως είναι ότι η κυβέρνηση, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, ασχέτως των διατυπώσεων των νόμων και εγκυκλίων δεν επιθυμεί καθόλου την υποχρεωτική παραμονή των εκπαιδευτικών στο σχολείο για 30 ώρες και την εφαρμογή τέτοιου μέτρου επί των ημερών της. Μπορεί να το θέλουν οι Θεσμοί, ίσως και να το επιδιώξει μια άλλη επόμενη κυβέρνηση... Εάν υπάρξει τέτοια πολιτική βούληση τότε θα υπάρξουν και οι σχετικές ερμηνευτικές, νομοθετικές και άλλες απαραίτητες παρεμβάσεις.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ