Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Απόφαση - σταθμός του ΣτΕ για τις μετατάξεις του Ν. 4172/2013: Παραμένουν σε ισχύ για μη κοινές ειδικότητες και διοικητικές θέσεις - Ακυρώνονται για κοινές ειδικότητες

Δημοσίευση: 11/02/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Συνταγματικές, έκρινε το Γ τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας τις   υποχρεωτικές μετατάξεις του Ν. 4172/2013, ύστερα από προσφυγή της Ομοσπονδίας Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επίσης οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι  η προσβαλλόμενη 119655/Δ1/30.8.2013 απόφαση του υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί υποχρεωτικής μετάταξης 3.122 εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι συμπροσβαλλόμενες αυτής, είναι μη νόμιμες και πρέπει να ακυρωθούν, κατά το μέρος που αφορούν τους αιτούντες.

Ειδικότερα στην απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, τονίζεται ότι“η επίμαχη διάταξη του άρθρου 82 παρ. 11 του ν. 4172/2013 που προβλέπει την υποχρεωτική μετάταξη του εκπαιδευτικού προσωπικού που πλεονάζει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε διευθύνσεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή/και αντιστρόφως, μετά από προσδιορισμό των λειτουργικών αναγκών και των κενών οργανικών θέσεων στις βαθμίδες αυτές εκπαίδευσης, δεν αντίκειται στο άρθρο 103 του Συντάγματος, τονίζεται χαρακτηριστικά στην απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου".

Εξάλλου, τονίζει το ακυρωτικό δικαστήριο,  η διάταξη αυτή, θεσπισθείσα σε χρόνο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρωσης των κενών οργανικών θέσεων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τη διενέργεια μεταθέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού που ανήκει στις βαθμίδες αυτές εκπαίδευσης, δεν έχει την έννοια της ανάκλησης των διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν κατά τη διαδικασία αυτή και της εξ υπαρχής ρύθμισης του τρόπου πλήρωσης των θέσεων αυτών, αλλά της κάλυψης των τυχόν εναπομεινασών κενών θέσεων και των λειτουργικών αναγκών που δεν ήταν δυνατόν να καλυφθούν με την προηγηθείσα διαδικασία ή που τυχόν ανέκυψαν μεταγενεστέρως, μέσω υποχρεωτικών μετατάξεων εκπαιδευτικού προσωπικού το οποίο παραμένει πλεονάζον.

Με τα δεδομένα αυτά, σημειώνεται στην απόφαση, η διάταξη αυτή, ενόψει και του εξαιρετικού της χαρακτήρα, αναφερόμενη σε ένα μόνο σχολικό έτος (2013-2014), δεν συνιστά δυσμενή διάκριση σε βάρος των εκπαιδευτικών, οι οποίοι υπηρετούν σε οργανικές θέσεις στην βαθμίδα εκπαίδευσης, στην οποία πρόκειται να μεταταγεί υποχρεωτικά το ως άνω εκπαιδευτικό προσωπικό και δεν θίγει την δυνατότητά τους να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης στον τόπο των συμφερόντων τους.

Συνεπώς, υπογραμμίζει το ανώτατο διακαστήριο, η διάταξη αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τα άρθρα 4 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του Συντάγματος που κατοχυρώνουν αντιστοίχως τις αρχές της ισότητας και αξιοκρατίας, ούτε όμως και με την αρχή της προστατευομένης εμπιστοσύνης, εφόσον, όπως προεκτέθηκε, ο νομοθέτης δεν κωλύεται, στα πλαίσια οργάνωσης του εκπαιδευτικού συστήματος, να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ορθολογική κατανομή του διδακτικού προσωπικού, χωρίς να δεσμεύεται κατ' αρχήν από προηγούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις.

“Οι λόγοι δε ακυρώσεως, με τους οποίους προβάλλονται τα αντίθετα, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι” τονίζουν οι ανώτατοι δικαστές.

Περαιτέρω, τονίζεται στην απόφαση, ως απαράδεκτος πρέπει να απορριφθεί και ο λόγος ακυρώσεως, με τον οποίο προβάλλεται ότι με την επίμαχη νομοθετική ρύθμιση επιδιώκεται η εξυπηρέτηση αλλοτρίων σκοπών από την ομαλή και εύρυθμη οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του κράτους και η καταστρατήγηση του θεσμού των μεταθέσεων, δεδομένου ότι, όπως παγίως γίνεται δεκτό, δεν νοείται κατάχρηση εξουσίας κατά την άσκηση της νομοθετικής λειτουργίας, δηλαδή επιδίωξη από τον νόμο σκοπών αλλοτρίων από τους δεδηλωμένους στο κείμενό του (ΣτΕ 655/2016 Ολομ. σκ. 9, 2151/2015 σκ. 16 κ.ά.).

Σύμφωνα με την απόφαση του ανώτυατου δικαστηρίου:

Α. Οι προσβαλλόμενες πράξεις μετατάξεων έχουν εκδοθεί χωρίς να έχει τηρηθεί ο ουσιώδης τύπος της διαδικασίας που τάσσεται από την διάταξη του άρθρου 82 παρ. 11 του ν. 4172/2013 για την διαπίστωση των κενών θέσεων, των υπηρεσιακών αναγκών και του πλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού ανά βαθμίδα εκπαίδευσης (εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βάση την επεξεργασία και το συσχετισμό των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί, με ευθύνη των διευθυντών εκπαίδευσης, στο προβλεπόμενο στο άρθρο 7 του ν. 3848/2010 ηλεκτρονικό σύστημα).

Β. Υπό τα δεδομένα αυτά, λαμβανομένου υπόψη και του ότι κατά την προηγηθείσα διαδικασία των μεταθέσεων εκπαιδευτικών της Π.Ε. δεν είχαν διαπιστωθεί αντίστοιχης έκτασης οργανικά κενά, οι επίμαχες μετατάξεις διενεργήθηκαν χωρίς επαρκή τεκμηρίωση των υπηρεσιακών αναγκών που τις επέβαλαν, όπως επιτάσσεται από την κατοχυρούμενη στο άρθρο 103 του Συντάγματος αρχή της ορθολογικής οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης.

Γ. Και ναι μεν οι παρεμβαίνοντες, με το υπόμνημά τους μετά τη συζήτηση της υπόθεσης, ισχυρίζονται ότι οι υπηρεσιακές ανάγκες της Π.Ε. αυξήθηκαν σημαντικά μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των μεταθέσεων εκπαιδευτικών της Π.Ε., λόγω του ότι με την Φ.50/174/84570/Γ1/20.6.2013 (Β΄ 1583) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίσθηκαν 321 νέα ολοήμερα δημοτικά σχολεία, στα οποία εφαρμόζεται το ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (ΕΑΕΠ).

Δ. Πλην όμως, ανεξαρτήτως του απαραδέκτου της προβολής του ισχυρισμού αυτού από τους παρεμβαίνοντες το πρώτον με υπόμνημα μετά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση, δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου  ούτε, εξάλλου, ισχυρίζεται η Διοίκηση ότι οι λόγοι που επέβαλαν την διενέργεια των επίμαχων μετατάξεων σχετίζονται με την έκδοση της απόφασης αυτής.

Ε. Για τους λόγους αυτούς, βασίμως προβαλλόμενους με την υπό κρίση αίτηση, η προσβαλλόμενη 119655/Δ1/30.8.2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και οι συμπροσβαλλόμενες αυτής, κατά τα αναφερόμενα στην σκέψη 8, είναι μη νόμιμες και πρέπει να ακυρωθούν, κατά το μέρος που αφορούν τους αιτούντες.

 

Σχόλια (6)

 
STAV
30 Σεπ 2018 20:48

Τι θα γίνει τελικά με την ακύρωση των μετατάξεων για τις κοινές ειδικότητες ? - Αγγλικά- Γυμναστική - Ακυρώθηκαν από το ΣΤΕ - Τρίτο Τμήμα - και ακόμα παραμένουν στις θέσεις τους...Έλεος...

 
EKΠ - ΕΚΠ
12 Φεβ 2018 22:01

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ: ΟΙ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ - ΚΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΝΤΙ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ (ΕΝΩ ΤΟ ΖΗΤΟΥΣΕ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ), ΑΠΛΑ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.

 
αργυρώ
12 Φεβ 2018 17:42

Ποιος βάσιμος ισχυρισμός θα φέρει τους συναδέλφους της α/θμιας κοινών ειδικοτήτων στους τόπους συμφερόντων τους, ακόμη κι αν ακυρωθούν οι μετατάξεις; (δεν το πιστεύω)

 
Ελένη
12 Φεβ 2018 14:26

@ΠΕ2012, Μάλλον εσύ δεν γνωρίζεις που βρέθηκες !

 
ΠΕ20
12 Φεβ 2018 10:21

@Απονομή δικαιοσύνης

Ζητάς, με τροπολογία, να γίνεις πλεονάζον ουσιαστικά στον τόπο συμφερόντων σου. Σκέψου πόσοι θα βρεθείτε εκεί που θες να πας με αυτό που προτείνεις.

Στο κατώφλι περιμένει ο Κυριάκος να αναλάβει, που με τις ευλογίες του ο Αρβανιτόπουλος έκανε όλες αυτές τις αδικίες (μετατάξεις, διαθεσιμότητες κτλ) για τις οποίες μιλάμε. Είναι γνωστό το πρόγραμμά του! Πολλοί τον περιμένουν πως και πως (και όχι μόνο εκπ/κοί)!!!

Είναι καλή ιδέα;

 
Απονομή δικαιοσύνης
11 Φεβ 2018 21:17

Η δικαίωση ηρθε έστω και μετά απο 4 χρόνια για τους γυμναστες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και αγγλικών που είδαν στα έτη αυτά 2 τεράστιες αδικίες .Πρώτον το 2013 να έρχονται με μετάταξη άτομα με λιγότερα μόρια στον τόπο συμφερόντων τους και δεύτερον το 2015 να γίνονται επαναπροσλήψεις πρώην καθηγητών διαθέσιμων των επαλ που επειδή είχαν πτυχιό δεύτερο γυμναστή και αγγλικών και πάλι ανευ οργανικών θέσεων να τους φέρνουν κάτω απο την πόρτα του σπιτιού τους .Τώρα το υπουργείο κάλείται να πάρει γενναίες αποφάσεις Ουσιαστικά και μόνο για τις κοινές ειδικότητες θα πρέπει να βγεί τροπολογία που να φέρνει στους τόπους συμφερόντων τους όσους κατα το έτος μεταθέσεων 2012 -2013 είχαν περισσότερα μόρια απο εκείνα του τελευταίου μεταταγέντα(πχ αν στην ανατολική θεσσαλονίκη ο τελευταίος μεταταγέντας είχε 30 μόρια να ερθουν και οσοι κατά την διάρκεια εκείνου του έτους είχαν ως πρώτη επιλογή την α θεσσαλονικης και πάνω απο 30 μόρια .Σε δεύτερη φάση θα πρέπει να γίνει ανακατανομή των οργανικών θέσεων και σε τρίτη φάση θα πρέπει να ξαναστείλουν πίσω στα Επαλ όσους με δευτερα πτυχία επαναπροσλήφθηκαν ανευ οργανικών στην θεσσαλονικη και αθήνα με ελάχιστα μόρια .Κάθε άλλη πράξη ερχεται σε αντίθεση με την απόφαση του Στε .Ηρθε λοιπόν η ώρα να σπάσει αυγά το υπουργείο και να πάρει γενναιες αποφάσεις .Το ζήτημα δεν είναι μόνο η ηθική δικαίωση αλλά και η εμπρακτη λύση .Μια δίκαια λύση που υποσχέθηκαν.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.