Placeholder

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Η ρύθμιση για τις μετεγγραφές των φοιτητών

Περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Νόμου για το Παν. Δυτικής Αττικής
Δημοσίευση: 13/02/2018
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με το άρθρο 17  του Σχεδίου Νόμου για το Παν. Δυτικής Αττικής, διευκολύνονται οι μετεγγραφές φοιτητών που έχουν αδελφό ή αδελφή φοιτητή που σπουδάζει σε διαφορετική πόλη, των οποίων η οικογένεια αδυνατεί οικονομικά να συντηρήσει δύο ή και περισσότερες φοιτητικές κατοικίες, πέραν της μόνιμης κατοικίας.

Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στην διευκόλυνση της άσκησης του ατομικού δικαιώματος στην ανώτατη εκπαίδευση, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 16 του Συντάγματος.

Με την παρ. 3 επιδιώκεται η αποφυγή καταστρατηγήσεων του σκοπού για τον οποίο τίθεται το δικαίωμα μετεγγραφής, καθώς με αυτήν εξαιρούνται του δικαιώματος φοιτητές που έχουν ήδη λάβει μετεγγραφή, φοιτητές που έχουν διακόψει τη φοίτησή τους καθώς και φοιτητές που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με ευνοϊκές διατάξεις.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ

1. Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής:

α) Οι φοιτητές, οι οποίοι έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών που προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, στο οποίο φοιτούν.

β) Οι φοιτητές στους οποίους έχει χορηγηθεί μετεγγραφή ή μεταφορά θέσης εισαγωγής και αιτούνται εκ νέου μετεγγραφή από τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο έχουν εγγραφεί με μετεγγραφή, με την επιφύλαξη της υποπερίπτ. iv της περίπτ. ε΄ της παρ. 8.

γ) Οι φοιτητές που με αίτησή τους έχουν διακόψει τη φοίτησή τους και για όσο χρόνο διαρκεί η διακοπή της φοίτησης και της φοιτητικής ιδιότητας, εκτός αν αυτή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας.

δ) Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. με τις κάτωθι κατηγορίες:

αα) Τέκνα των Ελλήνων Εξωτερικού.

ββ) Αλλοδαποί - Αλλογενείς.

γγ) Υπότροφοι Αλλοδαποί - Αλλογενείς που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα Τμήματα Θεολογικών Σχολών των Πανεπιστημίων και στα προγράμματα σπουδών των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) καθ` υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε όλες τις υπόλοιπες Σχολές.

δδ) Υπότροφοι Ομογενείς.

εε) Αθλητές που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.».

2. Η περίπτ. ζ΄ της παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) καταργείται.

3. Στην παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:

«ε) Αδέλφια προπτυχιακοί φοιτητές που σπουδάζουν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα τόσο μεταξύ τους, όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας και με την προϋπόθεση ότι πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Για τις ανάγκες του παρόντος η Περιφέρεια Αττικής νοείται ως μία Περιφερειακή Ενότητα, με εξαίρεση τις Περιφερειακές Ενότητες Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σαλαμίνας, Σπετσών, Τροιζηνίας - Μεθάνων και Ύδρας.

Επιπλέον προϋποθέσεις για την υπαγωγή στην παρούσα περίπτωση είναι: αα) οι αιτούντες να μην είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και να μην έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών που προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, και ββ) σε περίπτωση που αιτείται ο ένας μόνο φοιτητής μετεγγραφή, ο αδερφός του αιτούντος να μην έχει υπερβεί δύο έτη πλέον των προβλεπόμενων ετών φοίτησης.

Ως προς τις μετεγγραφές της παρούσας περίπτωσης ισχύουν τα εξής:

i. Ο φοιτητής μπορεί να μετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τμήμα, το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού του.

ii. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού του, ο φοιτητής μπορεί να μετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τμήμα που εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας των γονέων του.

iii. Αν δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, τα αδέλφια μπορούν να μετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχα Τμήματα που εδρεύουν σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

iv. Εάν συντρέχει απόλυτη οικονομική δυσχέρεια, τα αδέρφια μπορούν από κοινού να μετεγγραφούν σε αντίστοιχο Τμήμα οποιασδήποτε Περιφερειακής Ενότητας. Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει ο περιορισμός της φοίτησης σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα τόσο μεταξύ τους, όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας. Τα οικονομικά κριτήρια για την εφαρμογή των δύο προηγούμενων εδαφίων ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

v. Δικαιούνται μετεγγραφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, οι φοιτητές που έχουν λάβει μετεγγραφή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, η διαδικασία των μετεγγραφών και κάθε σχετικό θέμα με την εφαρμογή του παρόντος.»

 

Σχόλια (5)

 
Σταύρος
13 Φεβ 2018 17:23

"Οι φοιτητές που με αίτησή τους έχουν διακόψει τη φοίτησή τους και για όσο χρόνο διαρκεί η διακοπή της φοίτησης και της φοιτητικής ιδιότητας..."

Τι σημαίνει η πιο πάνω πρόταση;

 
Γονιός
13 Φεβ 2018 21:12

Σωστή νομίζω η ρύθμιση, αλλά δεν προβλέπει μια απλή περίπτωση.
Εστω οικογένεια που διαμένει στην Ηπειρο.
Το ένα παιδί περνά ΤΕΦΑΑ λ.χ.στα Τρίκαλα, το άλλο Πολυτεχνείο λ.χ. στην Ξάνθη.
Που θα μεταγραφούν αυτά τα παιδιά, όταν αποκλείεται η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη;

 
Αντιγονη
13 Φεβ 2018 23:09

Οταν λέει οτι ο ένας αδερφός να μη έχει υπερβεί το όριο σπουδών συν δυο χρόνια εννοεί τα τεσσερα +2 δηλαδη 6 . Όταν ομως οι συνθήκες οπως το να χάσεις τον πατέρα σου ενω σπουδαζεις και αναγκαστικά υπερβαίνεις το όριο σπουδών τοτε ο αδερφός σου δεν παίρνει μεταγραφή. Νομιζω οτι αυτή τη πτυχη δεν τη ελαβε υποψη ο υπουργός.

 
logikos
14 Φεβ 2018 21:18

Να παιρνουν μεταγραφη τα αδερφια,αλλα οχι με εισοδημα 50 και 40 χιλιαδες αλλα το οριο να μπει καπου στις 32 χιλιαδες,ωστε οι υπολοιπες κενες θεσεις των μεταγραφων να τις παρουν οικογενειες με 1 παιδι που αδυνατει να σπουδασει

 
Μητέρα
15 Φεβ 2018 11:16

Οκ καταλάβαμε!!! 'Η θα πληρώνουμε ενοίκια ή θα πληρώνουμε τα καύσιμα στα ελικόπτερα μας και στα πλεούμενά μας, καποιοι μπορούν να κάνουν και κουπί,ή θα πληρούνουμε τα Κτελ...όταν οι σχολές είναι στην ίδια περιφέρεια...Χίος με Σάμος, Κοζάνη με Φλώρινα, Βόλος με Λάρισα...και άλλα πολλά.....για να μην αναφερθώ σε εκείνες τις σχολές που δεν έχουν αντιστοιχία....ευχαριστώ!!!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.