ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Προσόντα εκλογής μελών Δ.Ε.Π.

Δημοσίευση: 28/02/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

 Η περίπτωση β ́ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/ 2011 αντικαθίσταται ως εξής, σύμφωνα με τροποποιητική διάταξη που ψηφίστηκε στο νομοσχέδιο για τα Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής:

«β) Για τα προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ισχύουν, επιπλέον της περίπτώσης α ́ τα εξής:

αα) Για την εκλογή σε θέση Επίκουρου Καθηγητή απαιτούνται:

i) Τρία (3) έτη τουλάχιστον:

ή αυτοδύναμης διδασκαλίας μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα σε Α.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού

ή αναγνωρισμένου επαγγελματικού έργου ανάλογου επιπέδου σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής

ή συμμετοχής με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα.

Το χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών μπορεί να κατανέμεται συνδυαστικά στις ανωτέρω δραστηριότητες, οι οποίες σε κάθε περίπτωση είναι αντίστοιχες με το επιστημονικό επίπεδο και συναφείς με το γνωστικό πεδίο της θέσης που προκηρύσσεται.

ii) Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, αυτοδύναμες ή σε συνεργασία με άλλους ερευνητές

ή πρωτότυπη επιστημονική μονογραφία, εξαιρουμένων των αυτοεκδόσεων

ή συνδυασμός των παραπάνω.

Για την εκλογή θα συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό έργο του υποψηφίου θεμελιώνει προοπτικές ακαδημαϊκής εξέλιξής του.

ββ) Για την εκλογή σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή απαιτούνται:

i) Τέσσερα (4) έτη τουλάχιστον:

αυτοδύναμης διδασκαλίας μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα σε Α.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού

ή αναγνωρισμένου επαγγελματικού έργου κατάλληλου επιπέδου σε σχετικό επιστημονικό πεδίο

ή εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής.

Το χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) ετών μπορεί να κατανέμεται συνδυαστικά στις ανωτέρω δραστηριότητες, οι οποίες σε κάθε περίπτωση είναι αντίστοιχες με το επιστημονικό επίπεδο και συναφείς με το γνωστικό πεδίο της θέσης που προκηρύσσεται.

ii) Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, από τις οποίες ένας αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμες

ή πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες, εξαιρουμένων των αυτοεκδόσεων.

Το συνολικό ερευνητικό έργο του υποψηφίου πρέπει να έχει αναγνωριστεί από την επιστημονική κοινότητα.

γγ) Για την εκλογή σε θέση Καθηγητή α ́ βαθμίδας απαιτούνται:

i) Έξι (6) έτη τουλάχιστον:

αυτοδύναμης διδασκαλίας, μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα, με τεκμηριωμένη συμβολή στη διαμόρφωση και διδασκαλία της ύλης δύο τουλάχιστον μαθημάτων

ή εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής

ή αναγνωρισμένου επαγγελματικού έργου σε σχετικό επιστημονικό πεδίο.

Το χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών μπορεί να κατανέμεται συνδυαστικά στις ανωτέρω δραστηριότητες, οι οποίες σε κάθε περίπτωση είναι αντίστοιχες με το επι- στημονικό επίπεδο και συναφείς με το γνωστικό πεδίο της θέσης που προκηρύσσεται.

ii) Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, από τις οποίες ένας αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμος

ή πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες, εξαιρουμένων των αυτοεκδόσεων.

iii) Διδακτική εμπειρία μεταπτυχιακών σπουδών συνιστάμενη στη διδασκαλία επί τριετία, τουλάχιστον, σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της χώρας ή της αλλοδαπής

ή επίβλεψη, με την ιδιότητα του επιβλέποντος, μίας τουλάχιστον διδακτορικής διατριβής που έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη μέχρι την περαίωσή της

ή συμμετοχή σε τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές δύο τουλάχιστον διδακτορικών διατριβών που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη μέχρι την περαίωσή τους

ή διεύθυνση επί τριετία, τουλάχιστον, αναγνωρισμένων Ερευνητικών Ινστιτούτων ή τριετής τουλάχιστον θητεία σε διευθυντική θέση Διεθνών ή Ευρωπαϊκών Οργανισμών ή, προκειμένου περί υποψηφίων καθηγητών των Ιατρικών Σχολών, η κλινική ή κλινικοεργαστηριακή διεύθυνση επί πέντε (5) τουλάχιστον έτη σε Πανεπιστημιακά νοσοκομεία ή νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ..

Για την εκλογή συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό ερευνητικό έργο του υποψηφίου έχει αναγνωριστεί από την επιστημονική κοινότητα.

δδ) Όπου προβλέπονται αυτοδύναμες δημοσιεύσεις, νοούνται και οι δημοσιεύσεις στις οποίες ο υποψήφιος είναι ο κύριος ερευνητής ή ερευνητής σε δημοσίευση όπου δεν συμμετέχει ο επιβλέπων της διδακτορικής του διατριβής.»

Στην παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 προστίθεται περίπτωση δ ́ που έχει ως εξής:

«δ. Η κρίση για εξέλιξη ή εκλογή μελών Δ.Ε.Π. βασίζεται στο συνολικό διδακτικό έργο των κρινομένων, στη συνολική τους επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα, με έμφαση στη διεθνή τους παρουσία, ικανό μέρος των οποίων πρέπει να έχει συντελεστεί τα τελευταία πέντε (5) έτη από την υποβολή της αίτησης για εξέλιξη ή εκλογή. Επίσης, συνεκτιμώνται ιδιαίτερα κατά την κρίση για κατάληψη θέσης Δ.Ε.Π. το ήθος, η προσωπικότητα του υποψηφίου και η κοινωνική του προσφορά.»

 Οι παράγραφοι 1 και 3 έως 8 του άρθρου 14 του ν. 1268/ 1982 (Α ́ 87) και το άρθρο 15 του ν. 1404/1983 (Α ́173), εξαιρουμένης της περίπτωσης Α ́ της παραγράφου 4, καταργούνται, με την επιφύλαξη των εκκρεμών διαδικασιών εκλογής σε νέες θέσεις μελών Δ.Ε.Π., για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη έως τη δημοσίευση του παρόντος, οι οποίες συνεχίζονται και ολοκληρώνονται με εφαρμογή των διατάξεων αυτών. Το ίδιο ισχύει για τις εκκρεμείς διαδικασίες εξέλιξης ή μονιμοποίησης, για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από το ενδιαφερόμενο για εξέλιξη μέλος Δ.Ε.Π. έως τη δημοσίευση του παρόντος, καθώς και για την εκλογή σύμφωνα με την πρίπτωση δ ́ της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α ́ 114), εφόσον κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχει υποβληθεί αίτηση μετακίνησης.

 

Σχόλια (11)

 
Μελος ΔΕ Πανεπιστημιου ΔΑφρικης
02 Μαρ 2018 13:15

Δηλαδη στη δημοκρατια της Ελλαδας διωκονται και τα φρονηματα;! Να χαρω εγω δημοκρατια!

 
Το δημοκρατικό φρόνημα...
02 Μαρ 2018 12:11

Μια χαρά τα γνωρίζω γιατί έχω συμμετάσχει σε πολύ μεγάλο αριθμό εκλεκτορικών σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Κατά την κρίση για κατάληψη θέσης Δ.Ε.Π. ΠΑΝΤΑ συνεκτιμώνται το ήθος, η προσωπικότητα του υποψηφίου και η κοινωνική του προσφορά. Αλλιώς την αξιολόγηση θα την έκανε ο ΑΣΕΠ και όχι εκλεκτορικό σώμα μελών ΔΕΠ!

Επιπλέον δεν προκύπτει από πουθενά ότι κάποιο κόμμα θα βολέψει τους δικούς του. Τα εκλεκτορικά σώματα δεν καθορίζονται από το Υπουργείο αλλά από το κάθε ΑΕΙ! Φτάνει πια η σπέκουλα και η άγνοια.

Μάλλον δεν έχετε καμία επαφή με το εν λόγω θέμα.

 
Πίπης
01 Μαρ 2018 19:04

@Ο φανατισμός δεν κάνει καλό

Μάλλον δεν τα ξέρετε και πολύ καλά. Ο Νόμος 1268/1982 της "αλλαγής" μιλούσε για "δημοκρατικό φρόνημα" έχοντας υπόψη του άλλες εποχές μέχρι που καταργήθηκε όπως θα περίμενε κανείς σε ένα φυσιολογικό κράτος, με τον 4009/2011.

Με την διάταξη αυτή γυρνάμε στη δεκαετία του 80 και ίσως ακόμη πιο πίσω.

 
Ο φανατισμός δεν κάνει καλό...
01 Μαρ 2018 12:15

@ Πίπης
Το "συνεκτιμώνται ιδιαίτερα κατά την κρίση για κατάληψη θέσης Δ.Ε.Π. το ήθος, η προσωπικότητα του υποψηφίου και η κοινωνική του προσφορά" υπήρχε από το Νόμο 1268/1982 δηλαδή εδώ και 36 χρόνια. Οπότε έχετε δίκιο, το έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ....

@Καθηγητής
Λέτε ότι ξεφτίλισαν την έννοια της αυτοδύναμης δημοσίευσης. Αυτό που ίσχυε μέχρι σήμερα σε όλους τους νόμους ήταν το "Όπου προβλέπονται αυτοδύναμες δημοσιεύσεις, νοούνται και οι δημοσιεύσεις στις οποίες ο υποψήφιος είναι ο κύριος ερευνητής."

Τι σημαίνει στην πράξη αυτό; Τίποτα συγκεκριμένο!
Σε άλλες περιπτώσεις ίσχυε το "αν είσαι πρώτο όνομα", σε άλλες το "να είσαι ο μόνος συγγραφέας" και σε άλλες το "χωρίς τον επιβλέποντα του διδακτορικού σου".
Αναλόγως πως ήθελαν τα εκλεκτορικά σώματα να κάνουν παιχνίδια... Τώρα είναι ξεκάθαρο και σταματούν τα παιχνίδια...

 
Πιπης
01 Μαρ 2018 11:17

"Επίσης, συνεκτιμώνται ιδιαίτερα κατά την κρίση για κατάληψη θέσης Δ.Ε.Π. το ήθος, η προσωπικότητα του υποψηφίου και η κοινωνική του προσφορά.»

Όλο και πιο ασαφή κριτήρια με στόχο το βόλεμα των δικών μας ΣΥΡΙΖΟπαιδιών. Αλήθεια πώς θα μετράται το ήθος η προσωπικότητα και η κοινωνική προσφορά;

 
Ότι να ναι
01 Μαρ 2018 03:13

Αφενός πολύ λιγότεροι από το 70% των πρωτοβάθμιων του ΠΔΑ, δεν έχουν τα προσόντα που περιγράφει ο νόμος, αφετέρου οι πρωτοβάθμιοι του ΠΔΑ, αναφέρεται σε άλλο άρθρο, για να μπουν σε οργανική θέση θα κριθούν μόνο για το εάν έχουν διδάξει 3 χρόνια σε μεταπτυχιακά

 
Καθηγητής
01 Μαρ 2018 00:19

Πάει την ξεφτίλισαν την έννοια της αυτοδύναμης δημοσίευσης. Από το μόνος συγγραφέας που ίσχυε για τα Πανεπιστήμια το φτάσαμε στο "δημοσίευση χωρίς να συμμετέχει ο επιβλέποντας". Απαράδεκτο.

 
Δον
28 Φεβ 2018 22:51

@Δεπ
Σε εχω δει καπου που σε ξερω

 
αδικημένος
28 Φεβ 2018 22:04

Μακάρι, κι ευτυχώς !!!

 
ΔΕΠ
28 Φεβ 2018 20:26

Προφανώς. Αυτός άλλωστε ήταν και ο στόχος !!!!

 
Σκοπους και σκολαρ
28 Φεβ 2018 19:32

Δηλαδη το 70% των καθηγητων α βαθμιδας του πδα, μενει σε προσωποπαγη θεση;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.