ΜΑΘΗΤΕΣ

Υπουργείο: Σε εφαρμογή η ηλεκτρονική ειδοποίηση των γονιών για τις απουσίες των μαθητών

Οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων της χώρας, οι οποίοι είναι οι αποκλειστικοί υπεύθυνοι για τη συλλογή των ηλεκτρονικών διευθύνσεων επικοινωνίας των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών τους, κατόπιν συναίνεσης αυτών.
Δημοσίευση: 01/03/2018
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το ΥΠΠΕΘ και το ΠΣ myschool, έχουν ετοιμάσει την “πλατφόρμα” και  προχωρά από σήμερα  στην υλοποίηση της ηλεκτρονικής αποστολής των ειδοποιητηρίων απουσιών των μαθητών στους γονείς/κηδεμόνες αυτών.

Η συγκεκριμένη λειτουργία είναι καθαρά προαιρετική, αξιοποιήσιμη από τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων της χώρας, οι οποίοι είναι οι αποκλειστικοί υπεύθυνοι για τη συλλογή των ηλεκτρονικών διευθύνσεων επικοινωνίας των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών τους, κατόπιν συναίνεσης αυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες,οι Διευθυντές των Σχολείων με τον κωδικό τους μπορούν να αναζητήσουν  τον οδηγό χρήσης που έχει αναρτηθεί στη σελίδα των Απουσιών.

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, η συγκεκριμένη λειτουργικότητα θα επεκταθεί περαιτέρω με προσωποποιημένα μηνύματα προς τους γονείς όπως εκδρομές  δραστηριότητες σχολείων κλπ.   

Σημειώνεται ότι με τον τρόπο αυτό εξοικομείται ένα σημαντικό ποσό που δαπανούσε το δημόσιο για την αποστολή επιστολών προς τους γονείς ταχυδρομικά, για γραφική ύλη, ταχυδρομικά τέλη και φυσικά εξοικονομούνται πολλές εργατοώρες εκπαιδευτικών που ήταν επιφορτισμένοι για την όλη διαδικασία.

Οδηγίες χρήσης της νέας υπηρεσίας

Στον φάκελο του μαθητή, στην καρτέλα «Απουσίες», έχει προστεθεί μία νέα λειτουργικότητα η οποία επιτρέπει στον χρήστη να στείλει με email το σύνολο των απουσιών του μαθητή. Το email στο οποίο γίνεται η αποστολή αντλείται από τα στοιχεία κηδεμόνα που έχουν δηλωθεί στην καρτέλα «Στοιχεία Επικοινωνίας». Όταν δεν έχει δηλωθεί email κηδεμόνα, τότε εμφανίζεται σχετικό μήνυμα με παραπομπή στην αντίστοιχη καρτέλα του μαθητή.
Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται η λειτουργικότητα στο κάτω μέρος της καρτέλας «Απουσίες».
 
Όταν δεν έχει συμπληρωθεί η Προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση του κηδεμόνα ή η Ηλεκτρονική διεύθυνση εργασίας του κηδεμόνα στην καρτέλα «Στοιχεία Επικοινωνίας», τότε εμφανίζεται το μήνυμα όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Πατώντας τον υπερσύνδεσμο πραγματοποιείται μετάβαση στα στοιχεία επικοινωνίας του μαθητή.

Όταν είτε η Προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση του κηδεμόνα, είτε η Ηλεκτρονική διεύθυνση εργασίας του κηδεμόνα είναι συμπληρωμένη (με αυτή τη σειρά), η αποστολή γίνεται επιτυχώς και εμφανίζεται σχετικό μήνυμα:

Το μήνυμα που αποστέλλεται ταυτίζεται στη μορφή με το ειδοποιητήριο απουσιών που έως τώρα εκτύπωναν, υπέγραφαν και έστελναν οι σχολικές μονάδες, όπως αυτό ισχύει.
Ο χρήστης έχει δικαίωμα αποστολής έως 5 e-mails ημερησίως για κάθε μαθητή. Αν υπερβεί το όριο των emails εμφανίζεται σχετικό μήνυμα:

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να δει πληροφορίες σχετικές με τα τελευταία e-mails που έχει αποστείλει για κάθε μαθητή. Συγκεκριμένα, στον πίνακα «Απεσταλμένα e-mails» εμφανίζονται η ημερομηνία, ο παραλήπτης και ο αριθμός απουσιών που εστάλησαν.

Για οποιαδήποτε απορία, καλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης του συστήματος.

Ενημέρωση γονέων - Υποχρεώσεις γονέων μαθητών/τριών που απουσιάζουν

Η εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας για τις απουσίες προβλέπει τα εξής:

1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο σχολείο κατά την εγγραφή του/της μαθητή/τριας σε αυτό. Η γνωστοποίηση του λόγου των απουσιών συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο στην περίπτωση που προ- βλέπεται ο μη υπολογισμός τους κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 24.

2. Ο/Η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια κάθε τμήματος οφείλει να ενημερώνει τους κηδεμόνες για την απουσία των μαθητών/τριών και να πληροφορείται τους λόγους της απουσίας τους με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως με τηλεφώνημα, με μήνυμα σταλμένο από λογαριασμό του σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο - εφόσον οι γονείς/κηδεμόνες έχουν υποβάλει στο σχολείο σχετική υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση - ή στο κινητό τηλέφωνο των γονέων/κηδεμόνων (SMS), ή με επιστολή. Εάν η επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες δεν είναι εφικτή ή εάν οι γονείς/κηδεμόνες αρνηθούν την επικοινωνία ή εάν για οποιονδήποτε άλλο λόγο είναι απαραίτητο, συγκαλείται το Συμβούλιο του Τμήματος για να εξετάσει την αναγκαιότητα χρήσης ενεργειών παιδαγωγικού χαρακτήρα, όπως, ενδεικτικά, η προσφυγή σε υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές ή κοινωνικές υπηρεσίες.

3. Σε περίπτωση που μαθητής/τρια έχει απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο/η εκπαιδευτικός που είναι υπεύθυνος/η του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS ή με επιστολή), πληροφορείται τον λόγο των απουσιών και ενημερώνει τον/τη Διευθυντή/ ντρια του σχολείου. Μετά την πρώτη ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο/η εκ- παιδευτικός τους ενημερώνει τις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα, εφόσον υπάρχει μεταβολή στον συνολικό αριθμό απουσιών.

4. Όταν πραγματοποιούνται απουσίες σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος (συμπεριλαμβανομένης της πρώτης ή τελευταίας ώρας), μεμονωμένες ή συνεχείς, χωρίς την άδεια του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, αναζητούνται οι λόγοι και πραγματοποιούνται ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα που, ενδεχομένως, κρίνονται απαραίτητες.

5. Οι απουσίες των μαθητών/τριών αθροίζονται και λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών.

6. Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρεται κηδεμόνας του μαθητή/τριας νοείται το φυσικό πρόσωπο που καθορίζεται στο άρθρο 13, προκειμένου για μαθητές/τριες που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Οι μαθητές/τριες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους εκπληρώνουν προσωπικά την υποχρέωση για τη γνωστοποίηση του λόγου απουσίας τους.

Φοίτηση μαθητών/τριών

1. Η προαγωγή και η απόλυση των μαθητών/τριών των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων Γυμνασίων ΕΑΕ, Λυκείων ΕΑΕ, Ενιαίων Ειδικών Επαγγελ- ματικών Γυμνασίων-Λυκείων και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. εξαρτάται εκτός από την επίδοση τους και από την τακτική τους φοίτηση στο σχολείο κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

2. Η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

3. Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε διδακτική ώρα.

4. Απουσία μαθητή/τριας από πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρο- λόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.

5. Απουσία μαθητή/τριας από εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις του σχολείου θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.

6. Απουσία μαθητή/τριας από περίπατο χωρίς χρήση μεταφορικού μέσου θεωρείται απουσία από όλα τα ωριαία μαθήματα που προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησης του. Σε περίπτωση που, κατά την πλήρως αιτιολογημένη κρίση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, η συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στον περίπατο ήταν εκ των πραγμάτων αδύνατη, οι απουσίες αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη στον χαρακτηρισμό φοίτησης. Στις εκδρομές/μετακινήσεις στις οποίες δεν συμμετέχουν οι μαθητές/τριες αλλά δεν παραμένουν στο σχολείο προκειμένου να παρακολουθήσουν ειδικά διαμορφωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα ή δεν συμμετέχουν σε σχολικές δραστηριότητες με απόφαση του Συλ- λόγου Διδασκόντων/ουσών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 33120/ΓΔ4/28-02-2017 υπουργική απόφαση (Β' 681), καταχωρίζονται απουσίες.

Περιπτώσεις όπου απουσίες δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης

1. Όλες οι απουσίες των μαθητών/τριών καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο). Για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών δε λαμβάνονται υπόψη:

α) απουσίες από το σχολείο, κατά τις ώρες λειτουργίας του, μαθητών/τριών που συμμετέχουν σε δραστηριότητες, στο Εξωτερικό ή το Εσωτερικό, οι οποίες έχουν εγκριθεί από τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατά- ξεις όργανα.

β) Απουσίες μαθητών για την προσέλευση τους ενώ- πιον του Συμβουλίου Επιλογής Οπλιτών, η οποία βεβαιώνεται νόμιμα.

γ) Απουσίες μαθητών/τριών: α) του Ρωμαιοκαθολικού Δόγματος κατά τις εορτές του Μνηστήρος Ιωσήφ, της Αγίας Δωρεάς και από την προηγούμενη μέχρι και την επόμενη του Λατινικού Πάσχα, β) του Εβραϊκού θρη- σκεύματος την προηγούμενη και την 1η του Εβραϊκού Έτους, την ημέρα της Εξιλέωσης, καθώς και την προηγούμενη και την ημέρα του Εβραϊκού Πάσχα, γ) του Μουσουλμανικού Θρησκεύματος κατά τις ημέρες των εορτών Εΐντ Αλ-Φιτρ (Σεκέρ Μπαϊράμ) και Εΐντ Αλ-Αντχά (Κουρμπάν Μπαϊράμ), καθώς και την επόμενη ημέρα αυτών. Για να μην ληφθούν υπόψη οι απουσίες της περί- πτωσης αυτής, πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1989 (Α' 75), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του/της μαθητή/τριας ή του κηδεμόνα του/ της εάν είναι ανήλικος/η, για το θρήσκευμα.

δ) Απουσίες μαθητών/τριών που πραγματοποιήθη- καν λόγω της μετεγγραφής τους σε Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο άλλης πόλης μέχρι δύο (2) ημέρες, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι απου- σίες που πραγματοποιήθηκαν την ημέρα έκδοσης του υπηρεσιακού σημειώματος μετεγγραφής.

ε) Απουσίες μαθητών/τριών οι οποίοι/ες απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους στη διδασκαλία μαθημάτων, αλλά την ώρα πραγματοποίησης της διδασκαλίας παρευρίσκονται στο σχολείο, σύμφωνα με το άρθρο 25.

στ) Απουσίες μαθητών/τριών που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες οι οποίες καθιστούν αντικειμενικά δύσκολη την προσέλευση στο σχολείο.

ζ) Απουσίες μαθητών/τριών που συμμετέχουν σε πρόγραμμα μακροχρόνιας κινητικότητας στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με την προϋπόθεση ότι με την επιστροφή τους θα προσκομίσουν βεβαίωση του σχολείου υποδοχής, η οποία θα επιβεβαιώνει την επαρκή φοίτηση τους κατά τη διάρκεια της εκεί παραμονής τους.

2. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες έως είκοσι τεσσάρων (24) ημερών για όλο το διδακτικό έτος:

α) για τους/τις μαθητές/τριες που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση συστηματικά μετά από νεφρική ανεπάρκεια ή υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση,

β) για τους/τις μαθητές/τριες που υποβάλλονται σε θεραπεία αποδοχής μοσχεύματος,

γ) για τους/τις μαθητές/τριες που πάσχουν από όλων των τύπων νεοπλασίες και υποβάλλονται σε θεραπεία συντήρησης,

δ) για τους/τις μαθητές/τριες που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, με τις προϋποθέσεις που ορίζει η υπουρ- γική απόφαση 2209/1998 (Β' 314),

ε) για τους/τις μαθητές/τριες που πάσχουν από μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία και έχουν ανάγκη μετάγγισης αίματος σε ειδικό νοσηλευτικό ίδρυμα.

Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες, αν είναι ενήλικοι/ ες, θα πρέπει:

αα. Να ενημερώσουν τη Διεύθυνση του σχολείου για την ιδιάζουσα περίπτωση του προβλήματος υγείας.

ββ. Να προσκομίσουν με αίτηση τους στη Διεύθυνση του σχολείου φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση ή εξιτήριο από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από Συντονιστή/στρια Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή νόμιμα εκτελούντα/σα χρέη Συντονιστή/στριας Διευθυντή/ντριας Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή Διευθυντή/ ντρια Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του/της μαθητή/τριας, η οποία φέρει σφραγίδα του/της Διευθυντή/ντριας του Κέντρου ή δικαιολογητικά από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του Διοικητικού Διευθυντή της ιδιωτικής Κλινικής.

3. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες μαθητών/τριών μέχρι είκοσι (20) ημερών που οφείλονται σε σοβαρά και επείγοντα περιστατικά και απαιτούν μεγάλο χρονικό δι- άστημα ανάρρωσης, εντός της Ελλάδας ή σε χώρες του εξωτερικού όπως :

α. έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα χειρουργική επέμβαση

β. έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα νοσηλεία σε Νοσοκομείο

γ. θεραπείες αρχικές ή συνεχιζόμενες για επιδημίες και χρόνιες παθήσεις που απαιτούν συνεχή παραμονή σε νοσοκομείο ή επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε νοσοκομείο

Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες, αν είναι ενήλικοι/ ες ,θα πρέπει:

αα. Να ενημερώσουν τη Διεύθυνση του σχολείου για την ιδιάζουσα περίπτωση του προβλήματος υγείας.

ββ. Να προσκομίσουν με αίτηση τους στη Διεύθυνση του σχολείου φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση ή εξιτήριο από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από Συντονιστή/στρια Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή νόμιμα εκτελούντα/σα χρέη Συντονιστή/στριας Διευθυντή/ντριας Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή Διευθυντή/ ντρια Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του/της μαθητή/τριας, η οποία φέρει σφραγίδα του/της Διευθυντή/ντριας του Κέντρου ή δικαιολογητικά από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία φέ- ρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του Διοικητικού Διευθυντή της ιδιωτικής Κλινικής. Σε περίπτωση νοσηλείας σε χώρες του εξωτερικού, να προσκομίσουν τις αντίστοιχες ιατρικές γνωματεύσεις και έγγραφα μεταφρασμένα στα Ελληνικά από την αρμόδια Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

γγ. Η αίτηση του/της μαθητή/τριας, με όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση έγγραφα και δικαιολογητικά, κατατίθεται στη Διεύθυνση του σχολείου και τίθεται υπόψη του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών όπου εξετάζεται το αίτημα και, εφόσον ισχύουν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις, συντάσσεται πρακτικό για την εκάστοτε περίπτωση μαθητή/τριας, το οποίο κοινοποιείται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το σχολείο.

4. Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ ουσών καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα, για όσο διάστημα απαιτείται και έως δύο (2) εβδομάδες, μαθητών/τριών με εξαιρετικές επιδόσεις στη μουσική, στον χορό ή σε άλλες καλές τέχνες, για τη μετάβαση και τη συμμετοχή τους σε συναυλίες, εκδηλώσεις χορού ή εκθέσεις ζωγραφικής ή γλυπτικής που έχουν πανελλήνια ή πανευρωπαϊκή ή παγκόσμια εμβέλεια. Η απόφαση αυτή εκδίδεται με την προσκόμιση από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες της πρόσκλησης συμμετοχής τους από το όργανο διοργάνωσης της εκδήλωσης καθώς και βεβαίωσης συμμετοχής τους στην εκδήλωση.

5. Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ ουσών καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα, για όσο διάστημα απαιτείται, για τη συμμετοχή μαθητών/τριών σε πανελλήνιους ή διεθνείς διαγωνισμούς που διεξάγονται με έγκριση του Υπουργείου Παιδείας.

6. Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ ουσών καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες των μαθητών/-τριών λόγω συμμετοχής τους:

α) σε σχολικές αθλητικές δραστηριότητες που διοργ νώνονται υπό την εποπτεία και έγκριση του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων,

β) σε πανελλήνιους αθλητικούς αγώνες ή διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις εγκεκριμένες από την οικεία αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλτισμού (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) Ομοσπονδία με ανώτατο όριο πέντε (5) ημερών,

γ) σε αποδεδειγμένες αθλητικές υποχρεώσεις, προετοιμασίας ή αγωνιστικές, με την εκάστοτε εθνική ομάδα με ανώτατο όριο των δέκα (10) ημερών, λαμβανομένων υπόψη των προϋποθέσεων της παρ. 46, του άρθρου 13, του ν. 3149/2003 (Α ́141).

Η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών για όλες τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των περιπτώσεων (β) και (γ) θα εκδίδεται εφόσον προσκομίζονται από τους/ τις ενδιαφερομένους/ες οι προσκλήσεις συμμετοχής από τον επίσημο φορέα διοργάνωσης των αγώνων, καθώς και οι σχετικές βεβαιώσεις συμμετοχής τους, ενώ για τις υποχρεώσεις προετοιμασίας με την εθνική ομάδα η σχετική βεβαίωση συμμετοχής από την εκάστοτε επίσημη Ομοσπονδία του αθλήματος.

7. Οι απουσίες μαθητών/τριών λόγω συμμετοχής τους σε εθελοντική αιμοδοσία καταχωρίζονται αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης, ως εξής: Της ημέρας της αιμοδοσίας, όταν ο/η μαθητής/ τρια προσφέρει αίμα για ασθενή του συγγενικού του/ της περιβάλλοντος. Μίας (1) ημέρας επιπλέον όταν ο/η μαθητής/τρια, με δική του/της πρωτοβουλία, προσέρχεται να προσφέρει αίμα σε κέντρο αιμοδοσίας ή όταν ο/η μαθητής/τρια ανταποκρίνεται σε πρόσκληση υπηρεσίας αιμοδοσίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης ή όταν συμμε- τέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία.

Σημειώνεται ότι τα ηλικιακά κριτήρια των δοτών/τριών αίματος καθορίζονται από το π.δ. 138/2005 (Α' 195), ήτοι το 18ο έτος. Μπορεί να γίνουν δεκτοί/ες αιμοδότες/τριες ηλικίας 17 ετών με υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα τους.

8. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες που πραγματοποιούνται για συμμετοχή σε εισιτήριες εξετάσεις σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίες δεν εντάσσονται στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων, όπως π.χ. η Σχολή Καλών Τεχνών. Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών με εισήγηση του/της Υπεύθυνου/ ης του Τμήματος εξετάζει κατά περίπτωση τις απουσίες της κατηγορίας αυτής του/της μαθητή/τριας με βάση τις ημερομηνίες που φέρουν τα παρακάτω έγγραφα, που πρέπει να προσκομίσει ο/η μαθητής /τρία: α) βεβαίωση κατάθεσης των δικαιολογητικών του/της μαθητή/τριας προκειμένου να συμμετάσχει στις εισιτήριες εξετάσεις, β) βεβαίωση συμμετοχής του/της μαθητή/τριας στις εισιτήριες εξετάσεις.

9. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες λόγω υποχρεωτικής παρουσίας σε Δικαστήριο.

10. Σε κάθε περίπτωση, για να μη ληφθούν υπόψη απουσίες μαθητή/τριας, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, απαιτείται η προσκόμιση των προβλεπόμενων δικαι λογητικών.

Σχόλια (18)

 
Γιάννης Πλατάρος
06 Μαρ 2018 10:03

@ΚΜ
Το ίδιο ακριβώς λέει και ο νυν ισχύων νόμος, η παρούσα Υπουργική απόφαση. Ομιλεί ΣΑΦΩΣ περί υποχρέωσης παρακολούθησης της φοίτησης από τον κηδεμόνα. Κι ενώ υπάρχει τέτοια ΣΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ, ο νόμος (και ο νυν και ο παλιός) ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ομιλούν περί ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ από μέρους του εκπαιδευτικού. Αυτή η υποχρέωση ΔΕΝ εξαντλείται με την αποστολή επιστολής, έστω πρωτοκολλημένης, έστω με αποδεικτικό κατάθεσης από το ταχυδρομείο. εξαντλείται ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, όπου η επιστολή είνια συστημένη, όπου ο παραλήπτης την παραλαμβάνει επ αποδείξει, ενυπογράφως με ευθύνη του ταχυδρομικού υπαλλήλου. Αυτό για λόγους τεραστίου κόστους, δνε μπορεί να καθιερωθεί. Από πολύ παλιά ήταν αίτημα του κλάδου η κατοχύρωση των εκπαιδευτικών από μηνύσεις εξαγριωμένων γονέων, για το ότι το παιδί τους έχασε την τάξη λόγω απουσιών. Ο προβληματισμός και το αίτημα κατοχύρωσης των εκπαιδευτικών αφορά και μόνον αυτή την περίπτωση «ατυχήματος» όπου δεν το δέχεται ο γονέας και αρχίζει τις μηνύσεις. Με διοικητικές προσφυγές, δεν δικαιώνεται, αφού μέχρι να βγει απόφαση η χρονιά έχει χαθεί, άσε που το διοικητικό δικαστήριο δεν αποφασίζει επί της ουσίας, αλλά «αναπέμπει» την λανθασμένη απόφαση για επαν-απόφαση. Στην πράξη, αν έχει κάνει λάθος ένας Σύλλογος διδασκόντων, το δέχεται επί τόπου και αυτοστιγμεί πριν γίνουν οι προσφυγές. Και τυπικά και ουσιαστικά, κανένας γονέας δεν κάνει τίποτα με προσφυγή σε διοικητικά δικαστήρια. Η μήνυση όμως για παράβαση καθήκοντος είναι σοβαρή και αναφέρεται σε ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ εκπαιδευτικού που ΔΕΝ ΤΗΡΗΣΕ.
-Τηλεφωνήσατε στον κηδεμόνα;
-Ναι, παρουσία μαρτύρων των τάδε εκπαιδευτικών μάλιστα και του είπα για τις απουσίες!
-Δεν ήμουν εγώ κύριε! Είδατε ταυτότητα; Γνωρίζετε φωνή; Ο παππούς με το αλτσχάϊμερ ήταν. Έχετε αποδείξεις ότι τηλεφωνήσατε, όχι όμως ότι ήταν και ο κηδεμόνας που σας απάντησε! Μπορεί να ήταν και ο γιός μου!
(Το παραπάνω ανήκει σε δέσμη επιχειρημάτων παρόμοιου τύπου, πάμε σε δεύτερη δέσμη)
-Ειδοποιούσατε έκαστο πενθήμερο εκάστου μηνός ανελλιπώς;
-Βεβαίως !.... μόνο τον Μάϊο δεν ειδοποιήσαμε διότι είχε ήδη υπερβεί από τον Γενάρη τις 200 απουσίες!
-Παραδέχεστε λοιπόν ότι κάνατε παράβαση καθήκοντος! Αν έπαιρνε ο κηδεμόνας άλλη μια τέτοια ειδοποίηση, θα πήγαινε στο νοσοκομείο να πάρει δικαιολογητικά για τις 24 μέρες νοσηλείας που είχε το παιδί με ατύχημα με το μηχανάκι και να τις δικαιολογούσε όλες!
Ένοχος , κι αν ένοχος, μπορεί ο γονέας να αρχίσει τις αστικές αγωγές, για αποζημιώσεις. Αν ο καθηγητής έχει καταδικαστεί στο ποινικό, σχεδόν αυτομάτως καταδικάζεται και στο αστικό.
Τα παραπάνω, εξ ορισμού και περιγραφής, αφορούν σπάνιο περιστατικό:
Πρέπει να συντρέξουν όλα:
*** Να μείνει ο μαθητής.
*** Να μην είναι «πεθαμένος μαθητής» κατά την εκπαιδευτική ορολογία.
*** Να μην αποδεχθεί το αποτέλεσμα της απόφασης του ΣΔ ο γονέας.
*** Να έχει εσωτερική πληροφόρηση από «πληροφοριοδότη» για πράξεις και παραλήψεις (ιδίως παραλήψεις) των εκπαιδευτικών.
*** Να έχει την οικονομική πολυτέλεια να προσφύγει σε δικαστήριο.
*** Να έχει μια ελαφριά δικομανία.
Σπάνιο να συντρέξουν.
Αν συντρέξουν, είμαστε ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ!
Κάποιος μπορεί να αντιτάξει το επιχείρημα ότι «Όποιος θέλει, για ό,τι θέλει, μπορεί να κάνει μήνυση σε όποιον θέλει.... Επομένως, πώς υπάρχει κατοχύρωση;»
Εδώ απαντάμε ως εξής:
Πριν η υπόθεση πάει στο δικαστήριο (και αρχίσουν τα έξοδα για τον μηνυόμενο καθηγητή με έξοδα δικηγόρου) γίνεται ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ. Ο μηνυόμενος καθηγητής ή Σύλλογος Διδασκόντων, παραθέτει υπόμνημα . Αυτό το υπόμνημα είναι ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ότι έχει κάνει καλά την δουλειά του.
Αποδεικτικό στοιχείο ενημέρωσης γονέα ΠΛΗΝ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΊΣΕΙ.
Άρα το πρόβλημα ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ.
Εκεί θέλαμε (όσοι γνωρίζαμε ) ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ του εκπαιδευτικού . Δηλ. ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ!!!!!!!
Όχι αυτό που λέει η Υ.Α. «......ενημερώνουμε με κάθε μέσο........»
ΜΕ ΣΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ: Για παράδειγμα:
Αν ο μαθητής ξεπεράσει τις 80, καλείται ο γονέας στο σχολείο «με κάθε μέσο» Αν δεν έλθει μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες, τον φέρνει το περιπολικό της Αστυνομίας και του χρεώνει σε ειδικό παράβολο βενζίνες και ανθρωποώρες απασχόλησης προσωπικού.
Στο Σχολείο υπογράφει ότι γνωρίζει ότι ο μαθητής του αν λείψει 2-3 μέρες ακόμη ή πάρει 2-3 μέρες αποβολή μένει και ότι θα φροντίζει με ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΝΗ να παρακολουθεί ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ από το ΤΑΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ, την φοίτηση του γιού του το οποίο και θα καταγράφεται.
Σας φαίνονται υπερβολικά τα παραπάνω;
Αν τηρηθούν τα παραπάνω (σαφώς μηδενικού κόστους με την τεχνολογία που ΠΛΕΟΝ έχουμε) όλα καλά , ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΝ. Ο Εισαγγελέας θα την βάζει κατ΄ευθείαν στο ΑΡΧΕΙΟ.
Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα την στέλνει στο ακροατήριο. Όποιος πάει στο ακροατήριο, ακόμα και ένοχος να μην είναι μπορεί το το ανακαλύψει ότι ήταν και δεν το ήξερε, διότι «ενόμιζε»
Πρωτόκολλο ενεργειών, σαφές, ελέγξιμο άμεσα, που δεν ακουμπά ποινικά τους εκπαιδευτικούς για παράβαση καθήκοντος, εφ΄όσον το έχουν τηρήσει. Τα λοιπά πρωτόκολλα ενεργειών και του παρελθόντος νόμου και του ισχύοντος ΔΕΝ καλύπτουν τους εκπαιδευτικούς από συρσίματα στα δικαστήρια.
Όποιος μπορεί να προτείνει ένα λιγότερο επαχθές πρωτόκολλο σαν κι αυτό που παραδειγματικά προέτεινα ας προτείνει. Θα πρέπει όμως να εξασφαλίζει ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ.

 
Μαρια
05 Μαρ 2018 20:48

1979,. Μετά από 40 χρόνια κάτι πάει να αλλάξει και ..... ολοι είναι δυσαρεστημένοι. Μνημόνια for ever !!

 
ΚΜ
05 Μαρ 2018 15:37

Πδ 104/1979, Άρθρο 25, παρ.2, ο κηδεμόνας οφείλει να πηγαίνει σχολείο στην αρχή κάθε μήνα και να ενημερώνεται για την φοίτηση.

Η επιστολή ενημέρωσης δεν χρειάζεται να είναι συστημένη

 
Γιάννης Πλατάρος
05 Μαρ 2018 10:07

Επειδή σε συζητήσεις που κάνω με τους εκπαιδευτικούς διαπιστώνω ότι δεν γίνεται αντιληπτός ο πυρήνας του προβλήματος, σπεύδω να τον διευκρινίσω, διότι αντιληπτό γίνεται μόνο το μέρος του προβλήματος και όχι το όλον. Γίνεται αντιληπτό το μέρος , διότι οι εκπαιδευτικοί, ΔΕΝ εμπλέκονται στην όλη διαδικασία ενεργά και ολιστικά. Νομίζουν ότι το πρόβλημα είναι να ενημερώσουν τους γονείς εγκαίρως ανά εβδομάδα, όπως προβλέπει η νέα ΥΑ. Δεν είναι αυτό όμως. Αυτό είναι το 10% του εν δυνάμει προβλήματος που εμφανίζεται σπανίως μεν, αλλά με σοβαρές επιπτώσεις.
Το πρόβλημα θα εμφανιστεί με τις σοβαρές επιπτώσεις του , όταν συμβεί το ατύχημα και μείνει από απουσίες μαθητής.
Πρέπει να συντρέξουν κι άλλοι λόγοι. Να μην αποδεχθεί την απόφαση των αποτελεσμάτων φοίτησης ένας γονέας. Δεν είναι ανάγκη να πάει στα δικαστήρια. Θέλει έναν «σύμβουλο» ο οποίος δύναται να υπάρξει «αυτοβούλως» ο οποίος θα συμβουλεύσει (=«καρφώσει») στον ενδιαφερόμενο, ότι :
Σας ενημέρωσαν το πρώτο πενθήμερο εκάστου μήνα;
Σας ενημέρωσαν μόλις πέρασε τις 30 απουσίες;
Σας έστειλαν ειδοποίηση για κάθε μία παραπάνω απουσία και ανά μήνα, μόλις πέρασε τις 30;
Μήπως υπήρξε μήνας που ΔΕΝ σας ειδοποίησαν έστω κι αν είχε περάσει ο μαθητής το όριο του 114;
Μήπως ......(κι άλλα δικανικά που δεν μπορώ να σκεφθώ, ας φαίνονται μη αναγκαία)
Από την στιγμή που ο γονέας έχει ενημερωθεί τηλεφωνικά, μπορεί να αρνηθεί ότι ειδοποιήθηκε.
Από την στιγμή που έχει ειδοποιηθεί με επιστολή, επίσης μπορεί να το αρνηθεί, ας είναι πρωτοκολλημένη η ειδοποίηση, εξαιρείται η περίπτωση της συστημένης, με πρωτόκολλο.
Ο καθηγητής ΔΕΝ κατοχυρώνεται.
Θα έπρεπε να υπάρχει μια διατύπωση, του τύπου:
1. Ο κηδεμόνας (δηλ. και οι δύο κηδεμόνες που μπορεί να είναι και τρεις με τον νέο θεσμό του «αντιπρόσωπου τοπικού κηδεμόνα», ασχέτως αν την κη) ενημερώνεται για κάθε μία επί πλέον απουσία του μαθητή και με SMS και με μεηλ (εφ΄όσον έχει) και με φωνητικό μέηλ στο σταθερό του τηλέφωνο, με τρόπο τεχνολογικά αξιόπιστο, αυτόματα από το σύστημα MySchool.
2. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου των 30, οφείλει να αναζητηθεί και να πάει στο Σχολείο και να υπογράψει Υπεύθυνη Δήλωση, με ένα περίπου περιεχόμενο του τύπου «Έλαβα γνώση της υπέρβασης των απουσιών του μαθητή πάνω από τις 30, εφ΄εξής θα λαμβάνω ειδοποίηση από το Σχολείο εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός και σε περίπτωση που για τον οποιοδήποτε λόγο δεν λάβω αυτή την ειδοποίηση, οφείλω να ενημερωθώ από το Σχολείο με προσωπική μου παρουσία, ενυπογράφως και αμελητί. Σε περίπτωση αλλαγής αριθμού κινητού, απώλειας κινητού, παύσης συνδρομής κινητού, οφείλω αμελητί να ειδοποιήσω προσωπικώς το Σχολείο για τον νέο μου αριθμό εγγράφως και με προσωπική παρουσία.
Με κάτι όπως το πιο πάνω κατοχυρώνεται ο εκπαιδευτικός από προκαταρκτικές εξετάσεις , ελέγχους, μηνύσεις κτλ εφ΄όσον έχουν τηρηθεί τα ελάχιστα και ουσιώδη . Τώρα είναι νομικά ξεκρέμαστος. Το ατύχημα να μείνει μαθητής που δεν είναι «Λάζαρος» είναι σπάνιο και πιο σπάνιο να το αμφισβητήσει ο κηδεμόνας. Αν όμως συμβεί, έκπληκτος ο εκπαιδευτικός θα αντιληφθεί ότι δεν είναι καλυμμένος νομικά, ας έχει τηρήσει τις ειδοποιήσεις τακτικά, τακτικότατα.
Περί αυτού ο λόγος και ελπίζω να έγινα κατανοητός.

 
ΑΠΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
04 Μαρ 2018 22:48

ΝΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ MY SCHOΟL ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΟΡΑΡΙΟΥ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ.
ΑΦΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΛΠ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΝΟΥΝ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ Κ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝΑ ΦΕΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣ Ε-ΜΑΙΛ, SMS ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΘΕΙ ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 1566/85 Κ ΜΕ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝ ΕΧΕΙ ΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ.
Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ. ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ.
ΑΝ ΘΕΛΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, Ο ΚΑΘΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΝΑ ΚΑΘΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΝΩ ΕΧΕΙ ΤΟΣΑ ΑΛΛΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΖΗΣΕ ΜΑΗ ΝΑ ΦΑΣ ΤΡΙΦΥΛΛΙ.

 
ΤΑΚΗΣ
04 Μαρ 2018 10:36

Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τίποτα όμως!!! Ο κος Πλατάρος ούρλιαζε από το 2013... Γιατί δεν άκουσαν τα ουρλιαχτά οι "ημέτεροι"; Σήμερα έχει γίνει ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση που οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί επεδίωκαν... Τώρα μας φταίει η δυνατότητα αποστολής sms!!! Κι αυτό γιατί οι γονείς θέλουν άλλα 20 χρόνια -κατά τον κο Πλατάρο- να εξοικειωθούν με τη λειτουργία του email! Έλεος... Κάποια στιγμή θα πρέπει να δείξουμε ενδιαφέρον και για τη λειτουργία του χώρου, όπου το παιδί μας περνά 6 ώρες της ημέρας! Τέλος, θα συμφωνήσω με το george ότι μια μαζική αποστολή ειδοποιητηρίων με πρόσθετα κριτήρια θα διευκόλυνε! Άντε, γιατί εκεί που δεν είχαμε τσιμπλομάτα θέλουμε και μαυρομάτα!!!

 
Θανασης
03 Μαρ 2018 05:50

Το 2018 αν δεν χρησιμοποιείς ηλεκτρονική αλληλογραφία έχεις μεγαλύτερα προβλήματα από τις απουσίες των παιδιών.

 
ΠΕ20
02 Μαρ 2018 23:12

Τη φορολογία (υποβολή, εκκαθάριση, ΕΝΦΙΑ), τη λοτταρία αποδείξεων, τα επιδόματα, το facebook (like, tag, check-in κτλ), το Youtube, το e-banking, το CosmoteTV/NOVA, το smartphone και το WiFi τα μάθαμε...

...ένα e-mail για να βλέπουμε στα σίγουρα και ανά πάσα στιγμή τι γίνεται με το σχολείο του παιδιού μας δε μπορούμε να το μάθουμε! Αθάνατη Ελλαδάρα!

Μην αγχώνεστε έρχετε και το SMS..!

 
Γιώργος
02 Μαρ 2018 17:47

Μια ζωή το MySchool κάνει τα δικά του χωρίς να "αφουγκράζεται" τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων. Οι υπεύθυνοι βλέπουν "αφ' υψηλού" τα αιτήματα των μάχιμων εκπαιδευτικών και αντί για αυτό εμπλουτίζουν την πλατφόρμα με άχρηστες "λειτουργικότητες". Στη συγκεκριμένη περίπτωση των απουσιών, αυτό που είναι πραγματικά χρήσιμο είναι η ενημέρωση των κηδεμόνων με SMS και όχι με e-mail. Αυτό, γιατί πολύ μεγάλο μέρος των κηδεμόνων (για να μην πούμε η συντριπτική πλειοψηφία) δεν το χρησιμοποιεί. Ήδη, άλλοι ιδιωτικοί οργανισμοί και εταιρείες διαφημίζουν αυτήν τη δυνατότητα και στέλνουν μάλιστα μηνύματα στα σχολεία προσφέροντάς την έναντι αμοιβής. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούν να την υλοποιήσουν οι πολυπληθείς προγραμματιστές του MySchool.

 
george
02 Μαρ 2018 12:38

Και για τους κηδεμόνες που δεν έχουν email ή επιθυμούν SMS ?
Τους κυνηγάω επίμονα 1 μήνα τώρα να μου δώσουν ένα email !

 
Γιάννης
02 Μαρ 2018 11:00

Ανακοίνωση myschool:

Σας ανακοινώνουμε ότι σε συνέχεια της λειτουργικότητας για την αποστολή του e-mail απουσιών στους γονείς/κηδεμόνες, η συγκεκριμένη δυνατότητα θα προστεθεί εντός της ημέρας και στο ρόλο του υπευθύνου τμήματος. Τις επόμενες μέρες θα δοθούν και περαιτέρω δυνατότητες. Για οποιαδήποτε απορία, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με την υποστήριξη του συστήματος.

 
ΠΕ19
02 Μαρ 2018 09:08

Μισές δουλειές για ακόμη μια φορά.
Η αποστολή email θα έπρεπε να γίνεται από τον λογαριασμό του υπεύθυνου τμήματος και όχι από τον λογαριασμο της σχολικής μονάδας.

 
Γιάννης Πλατάρος
02 Μαρ 2018 08:12

Από το 2013 ουρλιάζω για SΜS σε κινητά και σταθερά.
Με υπάρχουσα τεχνολογία ΔΩΡΕΑΝ.
Με ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΣΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.
ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ.
Αυτό που έφτιαξαν οι τεχνικοί του Υπουργείου,δεν είναι αυτό που πρέπει.
Ας τους αφήσουν να φτιάξουν το ΣΩΣΤΟ ,ΤΩΡΑ , ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ.
Να φτιάξουν το ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ.
Το μεηλ, θέλει άλλα 20 χρόνια για να καθιερωθεί στους γονείς.

 
george
02 Μαρ 2018 07:51

Μήπως με ένα !!! πάτημα κουμπιού στέλναμε σε όλους (25) τους μαθητές ενός Τμήματος (Γ1) που έχουν πάνω από 30 απουσίες email;
Ένα σχολείο με 15 Τμήματα και 330 μαθητές.

 
ΚΜ
01 Μαρ 2018 22:47

Τι σημαίνει "οι Διευθυντές είναι αποκλειστικοι υπεύθυνοι"; Δε μας παρατάνε πια με τις βλακείες... Ποιος συντάσσει αυτά τα έγγραφα;

 
Alex
01 Μαρ 2018 18:18

Το "προαιρετικό" δε λέει τίποτα..... και δεν ξέρω αν καλύπτει νομικά τους-τις διευθυντές-ντριες

 
νικος
01 Μαρ 2018 18:13

Πληροφορικαριε, διαβαζε και ξεκινα...

 
Στράτος
01 Μαρ 2018 17:41

Η σημερινή προσθήκη στο myschool αφορά στην αποστολή email προς τους γονείς για την ενημέρωση των απουσιών. Προφανώς αφορά λίγους γονείς που διατηρούν ενεργό email.
ΑΜΕΣΑ απαιτείται ενεργοποίηση δυνατότητας αποστολής μηνύματος σε κινητό τηλέφωνο μέσω του myschool, όπως εφαρμόζουν πολλά e-καταστήματα, καθώς οι πλείστοι γονείς έχουν κινητά τηλέφωνα.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.