Placeholder

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΟΣΕΕΠΕΑ:Διευκρινίσεις επί των εργασιακών και υπηρεσιακών θεμάτων του ΕΕΠ και ΕΒΠ

Δημοσίευση: 12/03/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Επειδή πολύ συχνά έρχονται ερωτήματα και διαμαρτυρίες στην Ομοσπονδία για τα εργασιακά δικαιώματα του ΕΕΠ και ΕΒΠ, για παρεμβάσεις διευθυντών στα εβδομαδιαία προγράμματα του ΕΕΠ αλλά και τις μόνιμες αμφισβητήσεις του ωραρίου, αν είναι αντίστοιχο του διδακτικού ή όχι έχουμε να παρατηρήσουμε τa εξής :

ΩΡΑΡΙΟ ΕΕΠ & ΕΒΠ

Καταρχάς η ΥΑ 28915/Γ6/3-4-2007 είναι σε ισχύ και προβλέπει με σαφήνεια το υποχρεωτικό ωράριο. Παραθέτουμε τη συγκεκριμένη απόφαση.

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο υποστηρικτικού έργου, των παρακάτω κλάδων, οι οποίοι εργάζονται σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, ως εξής:

1) των κλάδων του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού,
25 ώρες αν έχουν μέχρι 5 έτη υπηρεσίας
24 ώρες αν έχουν μέχρι 10 έτη υπηρεσίας
23 ώρες αν έχουν μέχρι 15 έτη υπηρεσίας
22 ώρες αν έχουν μέχρι 20 έτη υπηρεσίας
21 ώρες αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας

Η παραμονή τους στο σχολείο δύναται να παραταθεί μέχρι 30 ώρες εβδομαδιαίως, όταν οι ανάγκες των φοιτούντων μαθητών το επιβάλλουν. Η παράταση γίνεται με απόφαση του συλλόγου προσωπικού της σχολικής
μονάδας και τη σύμφωνη γνώμη του σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής.

2) Του Κλάδου ΔΕ1 ειδικού βοηθητικού προσωπικού

Του κλάδου ΔΕ1 (ΕΒΠ) το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας είναι όσες οι ώρες λειτουργίας της σχολικής μονάδας και όχι περισσότερες από 30 εβδομαδιαίως.

Με βάση το υποχρεωτικό ωράριο του εισαγωγικού βαθμού τις 25 ώρες για τους κλάδους ΕΕΠ και τις 30 ώρες για το ΕΒΠ θα υπολογίζεται αναλογικά το επίδομα
ειδικής αγωγής και η προϋπηρεσία των ωρομισθίων των παραπάνω κλάδων.

Από την απόφαση αυτή προκύπτει ότι το υποχρεωτικό ωράριο είναι  προσδιορισμένο με βάση τις διδακτικές ώρες του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου  αφού όπως προβλέπει η ΥΑ 27922/Γ6/3-4-2007 για το καθηκοντολόγιο του ΕΕΠ και ΕΒΠ:

4. Ασκούν τα καθήκοντά τους παράλληλα με το διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών, σε ιδιαίτερο χώρο ή μέσα στην τάξη, όταν χρειάζεται, σε προγραμματισμένη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της τάξης. Σε καμιά, όμως, περίπτωση δεν τους υποκαθιστούν.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το υποχρεωτικό ωράριο είναι διαφορετικό από το εργασιακό το οποίο ταυτίζεται με το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών.

Όπως το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών συνδέεται με τις εξωδιδακτικές εργασίες που αφορούν την λειτουργία του σχολείου, έτσι γίνεται και με το εργασιακό του ΕΕΠ αφού μετέχουμε ισότιμα σε όλες τις υποχρεώσεις που μπορεί να αναθέσει ο σύλλογος του σχολείου ή ο διευθυντής.

Η διατύπωση της ΥΑ ότι η παραμονή του ΕΕΠ δύναται να παραταθεί μέχρι 30 ώρες εβδομαδιαίως, όταν οι ανάγκες των φοιτούντων μαθητών το επιβάλλουν είναι λανθασμένη, αφού τόσο ο σύλλογος διδασκόντων όσο και ο σχολικός σύμβουλος δεν έχουν καμία εξουσιοδότηση να αλλάζουν τις εργασιακές σχέσεις, ούτε να κάνουν διάγνωση των αναγκών των μαθητών, αρμοδιότητα που είναι αποκλειστικά των ΚΕΔΔΥ.

Άρα η παραμονή στο σχολείο έχει να κάνει μόνο με την ανάθεση από πλευράς διευθυντή συγκεκριμένης εργασίας για την λειτουργία του σχολείου. Βεβαίως όλοι οι συνάδελφοι του ΕΕΠ γνωρίζουν ότι το πρόγραμμά τους μπορεί να τροποποιηθεί με βάση τις προκύπτουσες ανάγκες των μαθητών (π.χ μια κρίση, ένα ατύχημα, μια συνάντηση με γονείς κ.λ.π).

Οποιοδήποτε αίτημα από πλευράς διευθυντή για παραμονή του ΕΕΠ στο σχολείο για την παροχή υπηρεσιών που προβλέπει το υποχρεωτικό τους ωράριο θα πρέπει να λογίζεται και να δηλώνεται ως υπερωριακή εργασία.

Σε άλλη περίπτωση θα αντιμετωπίζεται ως παράνομη ενέργεια των διευθυντών που αλλάζει μονομερώς τις εργασιακές σχέσεις και θα πρέπει να καταγγέλλεται στα συνδικαλιστικά όργανα.

Το ΕΒΠ στις ΣΜΕΑΕ παραμένει στο σχολείο τις ώρες λειτουργίας και όχι πέραν των 30 ωρών εβδομαδιαίως. Το ωράριό τους είναι αντίστοιχο του διδακτικού και στην περίπτωση που οι ανάγκες των μαθητών απασχολούν το προσωπικό αυτό και στα διαλείμματα, τότε ο διευθυντής και ο Σύλλογος Προσωπικού του σχολείου θα πρέπει να εξασφαλίζουν τον αντίστοιχο με το υπόλοιπο προσωπικό χρόνο διαλείμματος.   

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΕΠ & ΤΟΥ ΕΒΠ

Η ΥΑ 27922/Γ6/3-4-2007 ορίζει τα ιδιαίτερα καθήκοντα του κάθε κλάδου και σύμφωνα με αυτά, συντάσσεται το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του ΕΕΠ και του ΕΒΠ.

Το πρόγραμμα του ΕΕΠ και του ΕΒΠ συντάσσεται από το κάθε μέλος ΕΕΠ και ΕΒΠ χωριστά, σύμφωνα με το καθηκοντολόγιο του, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών, το ωρολόγιο  πρόγραμμα του σχολείου, τις ανάγκες της σχολικής κοινότητας και των οικογενειών των φοιτούντων μαθητών καθώς και  τα προγράμματα των άλλων ειδικοτήτων, ώστε να μην λειτουργεί εις βάρος συγκεκριμένων μαθημάτων ή δραστηριοτήτων.

Επειδή πολλές φορές υπάρχουν παρεμβάσεις διευθυντών για αλλαγή των προγραμμάτων του ΕΕΠ και ΕΒΠ καθώς και προσαρμογή στις ανάγκες λειτουργίας του σχολείου και όχι στις ανάγκες των μαθητών, με κύριο αίτημα την κάλυψη των κενών των εκπαιδευτικών τα οποία λόγω του ολοήμερου σχολείου είναι αυξημένα, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι η όποια παρέμβαση για την τροποποίηση του προγράμματος του ΕΕΠ και του ΕΒΠ είναι  παράτυπη έως παράνομη, αφού δεν προκύπτει από καμία διάταξη δυνατότητα παρέμβασης των διευθυντών ή των σχολικών συμβούλων στο επιστημονικό έργο και στον τρόπο παροχής των υπηρεσιών του ΕΕΠ και του ΕΒΠ, και γι΄ αυτό το λόγο, παρακαλούμε τους συναδέλφους να ζητούν να τους διατυπώνεται εγγράφως  η παρέμβαση του διευθυντή ή του σχολικού συμβούλου και στη συνέχεια να ενημερώνουν τους συνδικαλιστικούς τους φορείς.

Έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα, όπου διευθυντές συντάσσουν μόνοι τους το πρόγραμμα του ΕΕΠ και ΕΒΠ  και μάλιστα τους χρεώνουν την κάλυψη των κενών των εκπαιδευτικών, κρατώντας την τάξη, εις βάρος του δικού τους προγράμματος.

Βεβαίως θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το πρόγραμμα που συντάσσει ο κάθε συνάδελφος θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένο και να υποστηρίζει τις πραγματικές ανάγκες των εξυπηρετούμενων από αυτούς και ταυτόχρονα να στηρίζουν τις αποφάσεις του συλλόγου προσωπικού του σχολείου, οι οποίες αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

Τα κενά των εκπαιδευτικών θα πρέπει να καλύπτονται από εκπαιδευτικούς και σε περίπτωση μακράς απουσίας εκπαιδευτικού, θα πρέπει να προσλαμβάνονται αναπληρωτές.

Όταν προκύπτουν κενά, αποτέλεσμα μικρής απουσίας εκπαιδευτικού, τότε θα πρέπει ο σύλλογος προσωπικού του σχολείου να αναμορφώνει το ωρολόγιο πρόγραμμα, να υποστηρίζει τη συνεχή εκπαίδευση του μαθητή και να μην  αναπτύσσει αντιλήψεις του τύπου, «μοιράζουμε» τους μαθητές στις ειδικότητες του ΕΕΠ ή στο ΕΒΠ και όλα είναι καλά.

Ο μαθητής ανήκει στην τάξη του και στον εκπαιδευτικό της τάξης ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη του. Το ΕΕΠ και το ΕΒΠ παρέχει τις υπηρεσίες του ατομικά ή μικροομαδικά, αποσύροντας τους μαθητές σε ιδιαίτερο χώρο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και σε συμφωνία με τον εκπαιδευτικό, μπορεί να παρευρεθεί στην τάξη είτε για παρατήρηση, είτε για ανάπτυξη κοινού προγράμματος με τον εκπαιδευτικό στήριξης των μαθητών. Άρα το ΕΕΠ και το ΕΒΠ δεν είναι διδακτικό προσωπικό και δεν αναλαμβάνει τάξη.

Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σεβόμενοι τον κώδικα δεοντολογίας της ειδικότητας τους και σύμφωνα με τις διατάξεις τις ισχύουσας νομοθεσίας.

Επειδή πολλές φορές διαπιστώνονται παρεμβάσεις διευθυντών σχολείων και άρνηση στην ένταξη στο πρόγραμμα κυρίως των Κοινωνικών Λειτουργών και των Ψυχολόγων τη συνεργασία και υποστήριξη των γονέων, παραθέτουμε επακριβώς τι προβλέπει το καθηκοντολόγιο:

«Τα προγράμματα στήριξης και συνεργασίας με τους γονείς, σε ατομική ή μικροομαδική βάση, εντάσσονται στο πλαίσιο του ωραρίου τους».

Οποιαδήποτε παρέμβαση διευθυντή ή άρνηση της ένταξης στο πρόγραμμα του ΕΕΠ  αυτής της υποχρέωσης που προκύπτει από το καθηκοντολόγιο, θα πρέπει να αναφέρεται και στο σύλλογο του προσωπικού του σχολείου και στα συνδικαλιστικά όργανα. Μια τέτοια παρέμβαση και δεν στηρίζει την συνεργατικότητα και ακυρώνει στην πράξη τα καθήκοντα και υποχρεώσεις του ΕΕΠ  που η πολιτεία έχει θεσπίσει.

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Σύμφωνα με την αρ. 100371Δ3/19-6-2017 ΥΑ για το Ολοήμερο Ειδικό Δημοτικό σχολείο, το ΕΕΠ και ΕΒΠ συμμετέχει μαζί με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς στην λειτουργία του ολοημέρου, διατηρώντας τον υποστηρικτικό του ρόλο.

Συγκεκριμένα η ΥΑ αναφέρει:

1. Το Ε.Ω.Π.Δ. των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων συντάσσεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου από τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο του σχολείου σε συνεργασία με το Σύλλογο
Διδασκόντων. Για τη σύνταξη του Ε.Ω.Π.Δ. πραγματοποιείται συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. κατά την οποία αποφασίζεται αιτιολογημένα:
γ) Η ανάθεση των τμημάτων στους εκπαιδευτικούς και των ωρών διδασκαλίας αυτών, καθώς και οι ώρες υποστηρικτικού έργου του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.),

8. Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου δεν προβλέπεται ορισμός ενός υπεύθυνου ολοήμερου, αλλά ορίζεται ανά ημέρα εκπαιδευτικός ή μέλος του Ε.Ε.Π. που θα φέρει την ευθύνη λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος. Η ημερήσια ευθύνη λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος δύναται να ανατίθεται
στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, των μελών του Ε.Ε.Π. καθώς και στον Διευθυντή ή Υποδιευθυντή ή Προϊστάμενο του σχολείου.

11. Τα μέλη του Ε.Ε.Π. που συμπληρώνουν ωράριο στο ολοήμερο πρόγραμμα του Ειδικού Νηπιαγωγείου ή του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου, ασκούν το υποστηρικτικό τους έργο σε ατομική ή μικροομαδική βάση, σε ιδιαίτερο χώρο ή μέσα στην τάξη σε προγραμματισμένη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ή υλοποιούν προγράμματα στήριξης και συνεργασίας με τους γονείς, καθώς και ότι άλλο προβλέπεται σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 27922/Γ6/8-3-2007 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 449/Β’/3-4-2007).

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το ΕΕΠ και ΕΒΠ συμμετέχουν στην λειτουργία του ολοήμερου σχολείου, χωρίς να αλλοιώνονται τα καθήκοντά του και χωρίς να παραβιάζεται το προβλεπόμενο από την ΥΑ 28915/Γ6/3-4-2007.

Δηλαδή και στο ολοήμερο πλην του χρόνου σίτισης, το ΕΕΠ και ΕΒΠ ασκούν τα αντίστοιχα με το κανονικό ειδικό σχολείο καθήκοντα και δεν υποκαθιστούν τον εκπαιδευτικό.

Επειδή πολλές φορές διαπιστώνονται διαφορετικές ερμηνείες για το ωράριο του ΕΒΠ, δηλ δε δέχονται το αντίστοιχο διδακτικό ωράριο αλλά την ωριαία απασχόληση, τονίζουμε ότι αυτό είναι λάθος και δεν πρέπει να εφαρμόζεται. Οι προβλεπόμενες 30 ώρες για το ΕΒΠ είναι αντίστοιχες των διδακτικών και έτσι πρέπει να υπολογίζονται.

Επίσης σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει ο Σύλλογος προσωπικού του σχολείου να προτείνει την καθημερινή κάλυψη των αναγκών του ολοήμερου από τα ίδια άτομα και κυρίως το ΕΒΠ, εις βάρος του πρωινού προγραμματισμού και των αναγκών των μαθητών. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο Σύλλογος και ο Διευθυντής του σχολείου θα πρέπει να μεριμνούν για την πρόσληψη επί πλέον προσωπικού.

Από την πλευρά της ΠΟΣΕΕΠΕΑ θα καταγγείλουμε την όποια παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων του ΕΕΠ και ΕΒΠ.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ( ΠΕ25) ΚΑΙ ΕΒΠ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Σχετικά με το ωρολόγιο πρόγραμμα του κλάδου ΠΕ25 και του ΕΒΠ της παράλληλης στήριξης μαθητών στο Γενικό σχολείο, ενημερώνουμε ότι αναμένεται η έκδοση ΥΑ για το καθηκοντολόγιο και το ωράριο, η οποία δυστυχώς έχει καθυστερήσει  με ευθύνη της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης πέραν του δέοντος.

Για το θέμα αυτό η ΠΟΣΕΕΠΕΑ έχει καταθέσει προτάσεις τις οποίες αναμένουμε να λάβει σοβαρά υπόψη του το Υπουργείο. Η συνεχιζόμενη ασάφεια που επικρατεί δε διευκολύνει την παροχή ουσιαστικών υπηρεσιών από τους δύο κλάδους, δημιουργεί στρεβλώσεις στον ρόλο τους και πολλές φορές εντάσεις μεταξύ του προσωπικού και των γονέων οι οποίοι αντιλαμβάνονται το ΕΕΠ και ΕΒΠ ως τον κατ΄ αποκλειστικότητα άνθρωπό τους, τη «σκιά» του παιδιού και προσπαθούν να ακυρώσουν τη βασική έννοια που υποστηρίζει ότι ο μαθητής ανήκει στο σχολείο, στην τάξη του και στον εκπαιδευτικό της τάξη και απολαμβάνει τις υπηρεσίες της παράλληλης στήριξης.

ΕΔΕΑΥ

Σχετικά με τη λειτουργία των ΕΔΕΑΥ όπως αυτή έχει καθοριστεί σύμφωνα με το ΦΕΚ 315/2014 προβλέπονται τα εξής:

1.Το προσωπικό της ΕΔΕΑΥ δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της διαδικασίας της διαγνωστικής εκπαιδευτικής αξιολόγησης στο σχολείο της με στόχο την υποστήριξή του α) στην αντιμετώπιση των δυσκολιών ή εμποδίων και επίλυση των προβλημάτων εκπαίδευσης και την ανταπόκριση στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών και β) στην ανάπτυξη ενός σχολείου για όλους τους μαθητές χωρίς διακρίσεις.

2. Το κάθε μέλος ασκεί ατομικό έργο στο πλαίσιο του διακριτού ρόλου, των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων της ειδικότητάς του όπως αυτά καθορίζονται στα επόμενα άρθρα του παρόντος κανονισμού, συμμετέχει σε υποομάδες συνεργασίας και κοινών δράσεων σύμφωνα με προτεραιότητες που καθορίζει η ΕΔΕΑΥ και συμμετέχει στις συνεδριάσεις της ΕΔΕΑΥ ως συλλογικής διεπιστημονικής ομάδας σε θέματα που απασχολούν το σχολείο και ως διοικητικού οργάνου.

3. Για τα γενικότερα υπηρεσιακά θέματα του προσωπικού των ΕΔΕΑΥ ακολουθούνται οι διατάξεις για το προσωπικό της σχολικής μονάδας όπου είναι τοποθετημένοι. Απαλλάσσονται από συμμετοχή σε εφημερίες ή άλλα διοικητικά καθήκοντα στην σχολική μονάδα τους που παρεμποδίζουν το έργο τους στην ΕΔΕΑΥ.

4. Η λειτουργία της ΕΔΕΑΥ αποτυπώνεται σε ένα ωρολόγιο εβδομαδιαίο πρόγραμμα το οποίο συστήνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για τις Σχολικές Μονάδες οργανωτικές διατάξεις και κατά ακολουθία ενός πρωτόκολλου συνεργασίας που καθορίζεται στην παρούσα.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα μέλη που συγκροτούν την ΕΔΕΑΥ απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους σε εφημερίες ή άλλα διοικητικά καθήκοντα στη σχολική μονάδα τους. Επίσης στην περίπτωση που τα μέλη της ΕΔΕΑΥ  επιθυμούν να υλοποιήσουν προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης καθώς και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για το σύνολο των μαθητών της τάξης πραγματοποιούν τα εν λόγω προγράμματα με την παρουσία του εκπαιδευτικού εντός της τάξης.  Στον ρόλο του προσωπικού αυτού δεν  είναι να αναπληρώνουν τυχόν κενά εκπαιδευτικών που ενδεχομένως προκύψουν.

Επιπλέον η ΠΟΣΕΕΠΕΑ θεωρεί ότι οι συχνές αλλαγές σχολείων που τη μία χρονιά ανήκουν στο ένα ΣΔΕΥ και την άλλη σε άλλο ΣΔΕΥ  και προσώπων στον καινοτόμο και επιτυχημένο αυτό θεσμό (σύμφωνα με τα επίσημα λεγόμενα της πολιτικής ηγεσίας του Υ.Π.Π.Ε.Θ.) δε διευκολύνει τον κυριότερο στόχο της που είναι η διεπιστημονική ενίσχυση του σχολείου και του εκπαιδευτικού στο κοινό σχολείο με την ανάπτυξη πρακτικών υποστήριξης και επιπρόσθετων συμπληρωματικών υπηρεσιών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), οι οποίες αποτελούν συστατικό στοιχείο της κοινής εκπαίδευσης.

Για όλα τα παραπάνω, ως ΠΟΣΕΕΠΕΑ ζητάμε την απόλυτη τήρηση από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα των νόμων και διατάξεων και ιδιαίτερα από τους συναδέλφους τους κανόνες δεοντολογίας, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές μας.

Η κάθε προσπάθεια αλλαγής των εργασιακών σχέσεων, της υπηρεσιακής μας κατάστασης και των υπηρεσιακών μας δικαιωμάτων, θα πρέπει άμεσα να είναι σε γνώση των συνδικαλιστικών μας οργάνων, ώστε να παρεμβαίνουμε με όλα το νόμιμα μέσα που διαθέτουμε.

Κλείνοντας θα θέλαμε να τονίσουμε ότι σε κάθε περίπτωση αυθαίρετης ή παράτυπης εντολής προϊσταμένου, σχολικού συμβούλου ή διευθυντή να ζητείται η εντολή εγγράφως.

Επισημαίνουμε επίσης ότι οποιαδήποτε καταγγελία συναδέρφου θα πρέπει να κοινοποιείται μέσω των Περιφερειακών Συλλόγων στη ΠΟΣΕΕΠΕΑ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)

 

Ετικέτες: 
ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean