Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

ΕΚΠΑ: Ενημέρωση για τη λειτουργία του ΕΛΚΕ

Δημοσίευση: 19/03/2018
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ
Alt Text: 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ
Title Text: 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η παραγωγή και η μετάδοση της γνώσης, μέσα από την έρευνα και τη διδασκαλία, αποτελεί τη βασική αποστολή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας τους. Ειδικότερα για την έρευνα, η χρηματοδότησή της μπορεί να προέρχεται, μεταξύ άλλων, από α. κονδύλια του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, β. χρηματοδοτήσεις, χορηγίες, δωρεές, κληροδοτήματα και κάθε είδους εισφορές από φυσικά πρόσωπα, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και Οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, γ. παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, δ. εμπορική εκμετάλλευση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας,  ε. αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων.

Προκειμένου να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικότερα τα κονδύλια που προορίζονται για την έρευνα και τα αντίστοιχα έργα να αξιοποιούνται αποδοτικότερα προς όφελος των Πανεπιστημίων και του κοινωνικού συνόλου, συστήθηκε σε κάθε ΑΕΙ ένας Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ). Ο  ΕΛΚΕ αποτελεί υπηρεσία του Πανεπιστημίου και σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του, έχει σκοπό τη διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών καθώς και έργων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Ο ΕΛΚΕ διοικείται από την Επιτροπή Ερευνών, στις αρμοδιότητες της οποίας είναι και η αποδοχή κάθε είδους επιχορηγήσεων, δωρεών και εισφορών τρίτων.

Οι δωρεές και οι χορηγίες για την υποστήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κατατίθενται, μετά την αποδοχή τους από τα αρμόδια όργανα (Σύγκλητος ή Επιτροπή Ερευνών), σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο ΕΛΚΕ και δημιουργείται ένα κέντρο κόστους (κωδικός αριθμός έρευνας), το οποίο διαχειρίζεται το μέλος ΔΕΠ που είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, αποκλειστικά για τις ανάγκες της ερευνητικής του δραστηριότητας. Τόσο τα έσοδα όσο και οι δαπάνες ενός έργου/προγράμματος πραγματοποιούνται, μέσω αυτού του κωδικού αριθμού έρευνας, σύμφωνα με την νομοθεσία (ΚΥΑ679/96 και σήμερα Ν.4485/2017) και τον ισχύοντα Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.  Όταν η χρηματοδότηση κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ ακολουθούνται οι διαδικασίες του δημόσιου λογιστικού, καθώς οι ΕΛΚΕ είναι φορείς γενικής κυβέρνησης.

Από τους πόρους των ερευνητικών έργων, απασχολούνται ετησίως στο ΕΚΠΑ περισσότεροι από 5000 ερευνητές και υποστηρικτικό προσωπικό, στην πλειοψηφία τους νέοι επιστήμονες, μειώνοντας έτσι και τη φυγή στο εξωτερικό, δηλαδή το «brain drain». Επιπλέον, ο ΕΛΚΕ από το ποσοστό παρακράτησης που προβλέπεται, σύμφωνα με το νόμο, για κάθε έργο και αμοιβή του προσωπικού του, καλύπτει τις ανάγκες εκπαίδευσης και λειτουργίας του Πανεπιστημίου, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν σήμερα από την επιχορήγηση της Πολιτείας, λόγω της μεγάλης υποχρηματοδότησης. Ο ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ θα διαθέσει το 2018 για αυτό το σκοπό, ποσό μεγαλύτερο των 6 εκ. ευρώ, δηλαδή περισσότερο του 35% των λειτουργικών δαπανών του Πανεπιστημίου. Είναι προφανές, ότι η προσέλκυση πόρων στο Πανεπιστήμιο μέσω της δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ, εκτός από την ανάπτυξη του κρίσιμου για την κοινωνία και την εθνική οικονομία τομέα της έρευνας, συνεισφέρει καταλυτικά σήμερα στη διατήρηση της υψηλής ποιότητας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ιδιωτικοί φορείς, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, μεταξύ αυτών και φαρμακευτικές εταιρείες, χρηματοδοτούν με δωρεές και χορηγίες το Ελληνικό Πανεπιστήμιο και το Ελληνικό Δημόσιο Σύστημα Υγείας, όπως επιτρέπεται εκ του νόμου, ενώ οι οικονομικές αυτές ενισχύσεις αναρτώνται στην Διαύγεια. Τις ανωτέρω δωρεές και χορηγίες διαχειρίζεται συγκεκριμένος επιστημονικός υπεύθυνος για την κάλυψη δαπανών, είτε όπως αναφέρονται στην αποδοχή της εκάστοτε δωρεάς σύμφωνα με τη βούληση του δωρεοδόχου (π.χ. αντιδραστήρια, αμοιβή ακαδημαϊκού υποτρόφου), είτε σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από την Επιτροπή Ερευνών προϋπολογισμό του έργου (αμοιβές συνεργατών και μελών ΔΕΠ, αναλώσιμα, αντιδραστήρια, εξοπλισμό, κτλ.).

Ειδικά όσων αφορά στις κλινικές μελέτες, αυτές γίνονται σε δομές αριστείας, οι οποίες επιλέγονται με απαιτητικά κριτήρια και έχουν πολλαπλά οφέλη για τη χώρα μας. Προσφέρουν εργασία και τεχνογνωσία σε εξειδικευμένο προσωπικό, δίνουν τη δυνατότητα δωρεάν διάθεσης φαρμάκων, χρηματοδοτούν την αγορά επιστημονικού εξοπλισμού, χρηματοδοτούν τα δημόσια νοσοκομεία και το δημόσιο πανεπιστήμιο, ενώ στο τέλος διενεργείται ευρύτατος έλεγχος από το FDA (Food and Drug Administration) των ΗΠΑ. Eίναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι, με τη βοήθεια των κλινικών μελετών, οι ασθενείς επωφελούνται από την χρήση καινοτόμων φαρμάκων, όπως  αντικαρκινικά φάρμακα, που σε αντίθετη περίπτωση θα έπρεπε να μεταβούν στο εξωτερικό για να τα χρησιμοποιήσουν στην θεραπεία τους.

Η χρηματοδότηση μιας διεθνούς κλινικής μελέτης, προβλέπει μεταξύ άλλων τα παρακάτω βήματα:

    1.    Feasibility Visit, περίπου 3-5 μήνες, για να επιλεγεί το ερευνητικό κέντρο από τον χορηγό. Ο χορηγός, πέραν πολλών χαρακτηριστικών που πρέπει να ικανοποιεί το κέντρο ώστε να επιλεγεί για να συμμετάσχει στην κλινική μελέτη, απαιτεί να γνωρίζει ποιος θα μετάσχει στη μελέτη και ποιος θα είναι ο ρόλος του σε αυτή (κύριος ερευνητής, συνερευνητής, νοσηλευτής-τρια, διαχειριστής δεδομένων κλπ.). Απαιτεί από τον κάθε συμμετέχοντα πλήρες βιογραφικό με έμφαση στις κλινικές μελέτες στις οποίες έχει συμμετάσχει και GCP (good clinical practice) certificate για να ελέγξει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ανά συμμετέχοντα. Επίσης, αντίστοιχα πιστοποιητικά ανάλογα με την ειδικότητα, (π.χ. για τα άτομα που ετοιμάζουν τα δείγματα, όπως ορούς, για αποστολή στο εξωτερικό, διεθνή πιστοποίηση ως προς αυτή την ικανότητά τους).

    2.    Έγκριση καταλληλότητας του κέντρου (νοσοκομείου/κλινικής) και του επιλεγμένου προσωπικού.

    3.    Κατάθεση της μελέτης στο Επιστημονικό Συμβούλιο (ΕΣ) του εκάστοτε Νοσοκομείου (περιλαμβάνει πρωτόκολλο, έντυπο συγκατάθεσης, κάρτα ασθενούς, κτλ) προς έγκριση.

    4.    Κατάθεση του φακέλου της μελέτης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μετά την έγκριση του ΕΣ.

    5.    Κατάθεση της μελέτης στον ΕΟΦ (Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκου) και την ΕΕΔ (Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας), ταυτόχρονα με την έγκριση από το ΕΣ του νοσοκομείου και την κατάθεση στο ΔΣ του. Στον φάκελο της μελέτης περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων, η σύμβαση της μελέτης με τον προϋπολογισμό και τα επιλεγμένα/εγκεκριμένα μέλη της ομάδας έργου.

    6.    Εγκριση ΕΟΦ/ΕΕΔ, 2-4 μήνες μετά την κατάθεση.

    7.    Υπογραφή της σύμβασης της μελέτης (υπογεγραμμένη από τον χορηγό, τον κύριο ερευνητή και τον Διοικητή του αντίστοιχου Νοσοκομείου) από τον αρμόδιο Αντιπρύτανη μετά τον έλεγχο από τη νομική υπηρεσία. Όταν υπογραφεί, η κλινική μελέτη λαμβάνει κωδικό έρευνας στον ΕΛΚΕ και αρχίζει η διαδικασία υλοποίησής της σύμφωνα με το νόμο για τους ΕΛΚΕ.

    8.    Ιnitiation Visit: Ενεργοποίηση κέντρου για την εκτέλεση της εκάστοτε μελέτης.

Σημειώνεται ότι για το έλεγχο της διαχείρισης των προγραμμάτων που υλοποιούνται μέσω του ΕΛΚΕ, πραγματοποιείται ετησίως έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, και σε περιοδική βάση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το Ελεγκτικό Συνέδριο, τους Φορείς Χρηματοδότησης, καθώς και από άλλους ελεγκτικούς φορείς.

 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean