ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ. και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη μεταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της αλλοδαπής

Η νέα απόφαση "Γαβρόγλου"
Δημοσίευση: 19/03/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου:

1. Αυτοδύναμα Τμήματα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής συνεργάζονται με Τμήματα αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής, για την οργάνωση και λειτουργία κοινών Π.Μ.Σ. και την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη.

Η απόφαση της ίδρυσης του κοινού Π.Μ.Σ. εκδίδεται από τη Σύγκλητο του ημεδαπού Ιδρύματος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 32 του ν. 4485/2017. Η εισήγηση και οι συνοδευτικές αυτής εκθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 συντάσσονται συνυπολογίζοντας την υποδομή, τους υλικοτεχνικούς πόρους, τις δυνατότητες κ.λπ. των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων/ φορέων.

Προκειμένου για Π.Μ.Σ. που λειτουργούν με συγχρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους, όπως ιδίως τα Erasmus Mundus, δεν απαιτείται κατά την ίδρυση η τήρηση της διαδικασίας των παρ. 6 και 7 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017, ούτε η αποστολή στο Υπουργείο των συνοδευτικών της εισήγησης εκθέσεων της παρ. 3 του άρθρου 32 του ανωτέρω νόμου, παρά μόνο η αποστολή της πρότασης που υπέβαλαν για την έγκριση της χρηματοδότησης.

Όταν διακόπτεται η συγχρηματοδότηση το Π.Μ.Σ. συνεχίζει να λειτουργεί νόμιμα προκειμένου να ολοκληρώσουν τη φοίτηση οι ήδη εγγεγραμμένοι φοιτητές. Για να εγγράψει νέους φοιτητές απαιτείται να προβεί σε επανίδρυση του Π.Μ.Σ. με τήρηση της συνολικής διαδικασίας του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

2. Μεταξύ των Τμημάτων ή μεταξύ Τμημάτων και Ερευνητικών Κέντρων ή Ινστιτούτων της προηγούμενης παραγράφου, καταρτίζεται Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) στο οποίο προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις κάθε Τμήματος ή ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου, η κατανομή του διδακτικού και ερευνητικού έργου μεταξύ του προσωπικού των συνεργαζόμενων φορέων, η διάρκεια της συνεργασίας, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, η μετακίνηση του διδακτικού προσωπικού ή των φοιτητών, ο τύπος του χορηγούμενου τίτλου, η τυχόν συγκρότηση και λειτουργία οργάνου με αρμοδιότητες αντίστοιχες της Ειδικής Διατμηματικής ή Διιδρυματικής Επιτροπής των διατμηματικών ή διιδρυματικών προγραμμάτων της ημεδαπής, η γλώσσα ή οι γλώσσες διδασκαλίας και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Μπορούν επίσης να ορίζονται τα επιστημονικά πεδία των διδακτορικών διατριβών.

Σε περίπτωση συνεπίβλεψης διδακτορικής διατριβής, ορίζεται ένας επιβλέπων από κάθε συνεργαζόμενο Τμήμα/φορέα και οι συνεπιβλέποντες συμμετέχουν στην προβλεπόμενη τριμελή συμβουλευτική επιτροπή.

Τη διοικητική και οργανωτική ευθύνη της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής αναλαμβάνει ένα εκ των συνεργαζόμενων Τμημάτων/φορέων, που ορίζεται στο Ε.Π.Σ.

3. Το Ε.Π.Σ. εγκρίνεται από τις οικείες Συγκλήτους και τα αρμόδια όργανα διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων ή Ινστιτούτων, κοινοποιείται στη Δ/νση Ανώτατης Εκ- παίδευσης του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το αρμόδιο Τμήμα της οποίας τηρεί σχετικό αρχείο με τα συναφθέντα Ε.Π.Σ.

4. Διπλώματα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, θεωρούνται αυτοδικαίως ως ισότιμα με τα χορηγούμενα από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα.

5. Τμήματα Τ.Ε.Ι. συνεργάζονται με Τμήματα ανα- γνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής, για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη, μόνο αν πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στην παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017.

6. Τα προγράμματα συνεργασίας και τα Ε.Π.Σ. οργανώνονται και καταρτίζονται, αντίστοιχα, στο πλαίσιο του ν. 4485/2017, και συγκεκριμένα πρέπει σε κάθε περίπτωση να πληρούνται η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης σε Π.Μ.Σ. και εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, οι διατάξεις περί αμοιβής μελών Δ.Ε.Π., της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4485/2017 για το δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής και περιορισμοί στη δυνατότητα συμμετοχής στη συμβουλευτική και εξεταστική επιτροπή.

Τα προγράμματα συνεργασίας τυγχάνουν αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4485/2017.

7. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α ́ 80).

Για την εφαρμογή του παρόντος τα Α.Ε.Ι. σε συνεννόηση με τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ενημερώνουν τους υποψήφιους σπουδαστές, στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τα έγ- γραφα που απαιτείται να προσκομίσουν στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και τη σχετική διαδικασία, προκειμένου να αναγνωριστεί το ταχύτερο δυνατόν ο τίτλος σπουδών τους.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ