ΒΟΥΛΗ

3.800 αιτήσεις για χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε Kέντρα Ξένων Γλωσσών

Όλοι θα λάβουν επάρκεια , υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς παρακολούθησης Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, που διοργανώνεται από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής.
Δημοσίευση: 23/03/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

O συνολικός αριθμός των αιτούντων χορήγησης επάρκειας για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε Kέντρα Ξένων Γλωσσών κατά το χρονικό διάστημα από 26-3-2014 έως 8-2-2017 ανέρχεται κατά προσέγγιση στις 3800.

Αυτό ανακοίνωσε στη Βουλή ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, ύστερα από σχετική ερώτηση του Βουλευτή Χάρη Θεοχάρη.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που έχουν καταθέσει αίτηση για χορήγηση επάρκειας, από 26-03-2014 (ημερομηνία έκδοσης του ν. 4250/2014, ΦΕΚ Α ́ 74/26-03-2014), έως και έως και 8-2-17  και πληρούν τις προϋποθέσεις, σχετικά με τη γνώση της ξένης γλώσσας και απόδειξης αυτής σε επίπεδο T2(C2), λαμβάνουν επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας, υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς παρακολούθησης Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, που διοργανώνεται από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής.

Η επάρκεια χορηγείται με την υποβολή  φωτοαντίγραφου πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης του Προγράμματος διδακτικής της ξένης γλώσσας ίσου με 30 ECTS που διοργανώνεται από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής.

Α1. Δικαιούχοι Παρακολούθησης του Προγράμματος

Όπως προκύπτει από την παράγραφο 1 των υπ’ αριθ. 23537/Ν1/12-2-2018 και 23542/Ν1/12-2-2018 υπουργικών αποφάσεων, το Πρόγραμμα Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών, ίσο με 30 ECTS, για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών που παρέχεται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης απευθύνεται, αποκλειστικά και μόνο, σε όσους κατέθεσαν αίτηση για χορήγηση επάρκειας, από 26-03-2014 (ημερομηνία έκδοσης του Ν. 4250/2014) έως και 8-2-2017 (ημερομηνία δημοσίευσης της 6117/13-1-2017

Υπουργικής Απόφασης), εφόσον α) έως και την 8-2-2017 ήταν κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου Λυκείου και β) πληρούσαν, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, τις προϋποθέσεις, σχετικά με τη γνώση της ξένης γλώσσας σε επίπεδο άριστης γνώσης (Γ2/C2). Διευκρινίζεται ότι, το εν λόγω Πρόγραμμα θα λειτουργήσει μόνο κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2018 και 2018-2019. Μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2018- 2019, το Πρόγραμμα δεν θα παρέχεται πλέον.

Α2. Διαδικασία Συμμετοχής

Όπως προκύπτει από την παράγραφο 2 των υπ’ αριθ. 23537/12-2-2018 και 23542/Ν1/12- 2-2018 υπουργικών αποφάσεων, προκειμένου να συμμετάσχουν στο εν λόγω Πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι της παραγράφου Α1 της παρούσης θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο Ε.Κ.Π.Α ή το Α.Π.Θ. εντός της προθεσμίας και με τη διαδικασία που θα ορίσει το κάθε Πανεπιστήμιο αντίστοιχα. Στην αίτηση πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφονται μεταξύ άλλων τα πλήρη προσωπικά στοιχεία του αιτούντος και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου για την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος και για την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής σε αυτό θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Π.Α.: www.uoa.gr , του Α.Π.Θ.: www.auth.gr και του ΥΠ.Π.Ε.Θ. : www.minedu.gov.gr. Για τη συμμετοχή στο ως άνω Πρόγραμμα καταβάλλονται τέλη παρακολούθησης, ποσού 450 Ευρώ.

Επισημαίνεται ότι το πανεπιστήμιο υποχρεούται να αποστέλλει αυθημερόν ηλεκτρονικά στo αρμόδιο Τμήμα Δ’ της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στη διεύθυνση dep03@minedu.gov.gr, ημερήσιο κατάλογο με το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των αιτούντων της παραγράφου Α1 της παρούσας και τη γλώσσα για την οποία ενδιαφέρονται, προκειμένου η ανωτέρω υπηρεσία να βεβαιώσει ότι έχει, εμπροθέσμως, υποβληθεί από τους παραπάνω αίτηση για χορήγηση επάρκειας προσόντων διδασκαλίας της γλώσσας αυτής. Σε περίπτωση που δεν εκδοθεί η εν λόγω βεβαίωση, ο αιτών δεν εγγράφεται στο πρόγραμμα. Η βεβαίωση αυτή, σε ουδεμία περίπτωση έχει την έννοια ότι ο αιτών συγκεντρώνει τις λοιπές προϋποθέσεις για τη χορήγηση επάρκειας.

Διευκρινίζεται ότι το Πρόγραμμα αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες. Οι δυο πρώτες θεματικές ενότητες θα είναι προαπαιτούμενες για την παρακολούθηση της τρίτης. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αιτείται την συμμετοχή στο πρόγραμμα Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση Πιστοποιητικού επιτυχούς ολοκλήρωσης αυτού σε παραπάνω από μια γλώσσα επιλογής, παρακολουθεί τις δύο πρώτες θεματικές ενότητες και μετά από την επιτυχή ολοκλήρωσή τους παρακολουθεί την τρίτη θεματική ενότητα για κάθε γλώσσα επιλογής. Στην περίπτωση αυτή τα προβλεπόμενα τέλη παρακολούθησης ποσού 450 Ευρώ αυξάνονται αντίστοιχα μόνο ως προς τη συμμετοχή στην τρίτη θεματική ενότητα για κάθε επιπλέον γλώσσα επιλογής. Τούτο δηλαδή σημαίνει ότι τα δίδακτρα που αντιστοιχούν στις δυο πρώτες θεματικές ενότητες καταβάλλονται άπαξ.

Α3. Λοιπές Προϋποθέσεις για χορήγηση επάρκειας και Υποβολή Δικαιολογητικών από τους εμπίπτοντες στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 6 της 6117/13-1-2017 Υ.Α., έτσι όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Υπογραμμίζεται ότι η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος δεν εξασφαλίζει τη χορήγηση επάρκειας, εφόσον δεν πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 6 της 6117/13-1-2017 υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 77728/Ν1/11-5-2017 υπουργικής απόφασης. Πέραν των προϋποθέσεων της παραγράφου Α1 της παρούσης, για τη χορήγηση επάρκειας, εάν ο αιτών δεν είναι Έλληνας πολίτης πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό/Βεβαίωση Ελληνομάθειας (επιπέδου τουλάχιστον Β2).

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν «Πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία της γλώσσας επιλογής σε κέντρα ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS» από το ΕΚ.Π.Α. ή το Α.Π.Θ., το οποίο θα πρέπει να προσκομίσουν στο Τμήμα Δ’ της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του άρθρου 6 της 6117/13-1-2017 υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. 77728/Ν1/11-5-2017 υπουργικής απόφασης προκειμένου να τους χορηγηθεί η επάρκεια για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Συγκεκριμένα, υπενθυμίζεται ότι, πλην του ανωτέρω Πιστοποιητικού, για τη λήψη της επάρκειας απαιτείται η υποβολή

α) Πιστοποιητικού/Βεβαίωσης Ελληνομάθειας (επιπέδου τουλάχιστο Β2) μόνο στην περίπτωση των μη Ελλήνων πολιτών.
Συνυποβάλλονται, μόνον εφόσον δεν υποβλήθηκαν με την αρχική αίτηση

β) φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,

γ) φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή πτυχίου

δ) ο απαιτούμενος για την απόδειξη της άριστης γνώσης της ξένης γλώσσας, τίτλος ή πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, χορηγηθέν από φορείς πιστοποιημένους και αναγνωρισμένους από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της γλώσσας σε άριστο επίπεδο.

Ο παραπάνω τίτλος ή το Πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση εκ του πρωτοτύπου, από δικηγόρο ή από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

Τυχόν ελλιπή δικαιολογητικά σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, θα πρέπει να προσκομίζονται με την επισήμανση ότι, «προσκομίζονται συμπληρωματικά δικαιολογητικά σε συνέχεια της αρχικής κατατεθείσας αίτησης για χορήγηση επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών»

Β1. Δικαιούχοι Παρακολούθησης του Προγράμματος

Όπως προκύπτει από την παράγραφο 2 της υπ’ αριθ. 23544/Ν1/12-2-2018 υπουργικής απόφασης, το Πρόγραμμα Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών, ίσο με 30 ECTS, για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών που παρέχεται από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης απευθύνεται στους πτυχιούχους του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ.Β2. Διαδικασία Συμμετοχής

Όπως προκύπτει από την παράγραφο 2 της υπ’ αριθ. 23544/12-2-2018 ΥΑ, προκειμένου να συμμετάσχουν στο εν λόγω Πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι της παραγράφου Β1 της παρούσης θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο Δ.Π.Θ. εντός της προθεσμίας και με τη διαδικασία που θα ορίσει το Πανεπιστήμιο. Στην αίτηση πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφονται μεταξύ άλλων τα πλήρη προσωπικά στοιχεία του αιτούντος και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου για την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος και για την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής σε αυτό θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Θ. : www.duth.gr και του ΥΠ.Π.Ε.Θ. www.minedu.gov.gr. Για τη συμμετοχή στο ως άνω Πρόγραμμα καταβάλλονται τέλη παρακολούθησης, ποσού 400 Ευρώ.

Επισημαίνεται ότι οι απόφοιτοι Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ. που έχουν παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών κάποιο από τα προαπαιτούμενα μαθήματα του εγκριθέντος προγράμματος, θα πρέπει να παρακολουθήσουν τα υπόλοιπα μαθήματα που υπολείπονται προκειμένου να συμπληρώσουν τα 30 ECTS με ανάλογη μείωση των τελών παρακολούθησης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει οι απόφοιτοι να έχουν αξιολογηθεί στην γλώσσα επιλογής σε όλα τα εξάμηνα με μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 8. Σε διαφορετική περίπτωση θα τους δίνεται η δυνατότητα να εξεταστούν σε αυτή προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάκτηση του απαραίτητου επιπέδου γλωσσομάθειας. Τα εξέταστρα αυτά ορίζονται στο ποσό των 50 ευρώ. Σε περίπτωση που οι απόφοιτοι έχουν ήδη συγκεντρώσει κατά την προπτυχιακή φοίτησή τους 30 ECTS στα παρεχόμενα από το πρόγραμμα μαθήματα και έχουν αξιολογηθεί στη γλώσσα επιλογής σε όλα τα εξάμηνα με μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 8, θα λαμβάνουν ατελώς βεβαίωση ολοκλήρωσης του παρόντος προγράμματος.

Β3. Λοιπές Προϋποθέσεις για τη χορήγηση επάρκειας και Υποβολή Δικαιολογητικών από τους υπαγόμενους στην παράγραφο Β1 της παρούσης.

Υπογραμμίζεται ότι η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος δεν εξασφαλίζει τη χορήγηση επάρκειας, εφόσον δεν πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της 6117/13-1-2017 Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 της υπ’ αριθ. 77728/Ν1/11-5-2017 υπουργικής απόφασης.

Επισημαίνεται ότι μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν «Πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία της γλώσσας επιλογής σε κέντρα ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS» από το Δ.Π.Θ., το οποίο θα πρέπει να προσκομίσουν στο Τμήμα Δ’ της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του άρθρου 4 της 6117/13-1-2017 Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 77728/Ν1/11-5-2017 υπουργικής απόφασης προκειμένου να τους χορηγηθεί η επάρκεια για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Οι υπαγόμενοι στην παράγραφο Β1 της παρούσας, πλην του ανωτέρω πιστοποιητικού, θα πρέπει να υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία, ήτοι στο Τμήμα Δ ́ της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α. αίτηση για χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για το αληθές και ακριβές των προσκομιζόμενων φωτοαντιγράφων,

β. φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,

γ. φωτοαντίγραφο πτυχίου.

Όλα τα αναγραφόμενα στις παραγράφους Α3 και Β3 της παρούσας, δικαιολογητικά, υποβάλλονται, είτε από τους τους αιτούντες αυτοπροσώπως, είτε από τρίτο πρόσωπο που προσκομίζει νόμιμη εξουσιοδότηση, ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, στο Τμήμα Δ ́ της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.). Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Σχόλια (1)

 
ακ
15 Σεπ 2018 04:52

γνωριζετε τι θα γινει με τους αποφοιτους του τμηματος ξενων γλωσσων,μεταφρασης και διερμηνειας του Ιονιου Πανεπιστημιου αναφορικα με την επαρκεια διδασκαλιας;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.