Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Υπουργείο: Αυστηροί έλεγχοι στα δικαιολογητικά των αναπληρωτών

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι μεριμνούν για την ορθή καταχώριση και επικύρωση των σχετικών στοιχείων στις καρτέλες «Προσωπικά Στοιχεία», «Σπουδές/Προσόντα», «Μουσικές Ειδικεύσεις» και «Προσόντα Ειδικής Αγωγής», κατά περίπτωση
Δημοσίευση: 13/04/2018
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Nα επιληφθούν του αυστηρού και ενδελεχούς ελέγχου της διαδικασίας που περιγράφεται στις   σχετικές προσκλήσεις, ήτοι της παραλαβής, του ελέγχου, της αυτεπάγγελτης αναζήτησης και της μεταφόρτωσης ή προώθησης/αποστολής (εφόσον απαιτείται) των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, καλεί, με εγκύκλιο,  το υπουργείο Παιδείας τους Προισταμένους Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ,και δίνει τις ακόλουθες οδηγίες:

Ι. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι μεριμνούν για την ορθή καταχώριση και επικύρωση των σχετικών στοιχείων στις καρτέλες «Προσωπικά Στοιχεία», «Σπουδές/Προσόντα», «Μουσικές Ειδικεύσεις» και «Προσόντα Ειδικής Αγωγής», κατά περίπτωση, με σκοπό την πιστοποίηση της ιθαγένειας, την ένταξη του (νέου χρήστη) εκπ/κού σε κλάδο/ειδικότητα/μουσική ειδίκευση, την πιστοποίηση της εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και της επάρκειας στην Ε.Ν.Γ ή την Braille, καθώς και την επικαιροποίηση ήδη καταχωρισμένων στοιχείων χρηστών πριν το 2012.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Επιπλέον των οριζομένων στις ανωτέρω σχετικές υ.α., για τους Βορειοηπειρώτες και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη, από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και από την Αίγυπτο [ν.δ.3832/1958 (ΦΕΚ 128 Α ́) και άρθρο 82 παρ. 4 του ν. 4485/2017, (ΦΕΚ 114 Α ́)], σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 7 του ν. 4531/2018 (ΦΕΚ 62 Α ́): «Σε περίπτωση απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση όσων υπάγονται στις διατάξεις του ν.δ. 3832/1958 (Α ́ 128), δεν αποτελεί προϋπόθεση του διορισμού ή της πρόσληψής τους στο δημόσιο τομέα η συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή της, κατά παρέκκλιση της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3528/2007 (Α ́ 26).»

ΙΙ. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης οφείλουν να μεριμνήσουν για τη μεταφόρτωση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης των παρακάτω δικαιολογητικών:

(α) Δικαιολογητικά πτυχιούχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση αναπληρωτή/ωρομισθίου από το σχολ. έτος 2012-2013 και εφεξής, ήτοι:

(i) Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών,

(ii) Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών με τα απονεμόμενα πτυχία από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών με τίτλο της ημεδαπής ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας.

(iii) Αποδεικτικό Ελληνομάθειας

(iv) Για τους κατόχους πτυχίων χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών και ΠΕ70-Δασκάλων (παρ. 8 άρθρο 9 του ν.3391/2005) απαιτείται επιπρόσθετα βεβαίωση φοίτησης και επιτυχούς παρακολούθησης επί τέσσερα ή δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, κατά περίπτωση, Παιδαγωγικού Τμήματος Ελληνικού Πανεπιστημίου (παρ. 2 άρθρο 30 του ν.2083/1992) ή Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης Ειδικού Προγράμματος Επανεκπαίδευσης Παιδαγωγικού Τμήματος Ελληνικών Πανεπιστημίων (παρ. 3 άρθρο 10 του ν.2327/1995).

(β) Αποδεικτικά Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, για εκπ/κούς οι οποίοι δεν υπέβαλαν τα εν
λόγω αποδεικτικά κατά την αίτηση αναπληρωτή/ωρομισθίου από το σχολ. έτος 2012-2013 και εφεξής.

(γ) Για τις περιπτώσεις πολυτεκνίας, τριτεκνίας και αναπηρίας τέκνου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (το οποίο θα έχει αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την
δηλωθείσα Δ/νση Εκπ/σης).

δ) Διδακτορικοί ή/και Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία οι οποίοι, είτε υποβάλλονται για πρώτη φορά είτε υποβλήθηκαν κατά τα σχολικά έτη 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018 και δεν έλαβαν συνάφεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω 3) σχετική υ.α..

(ε) Πιστοποιητικά παρακολούθησης ετήσιου σεμιναρίου επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, από Πανεπιστήμιο ή αναγνωρισμένο κρατικό φορέα που εποπτεύεται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών, που υποβάλλονται για πρώτη φορά.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Για κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις (α) έως (ε), ξεχωριστά, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα μεταφορτώνονται στο σύνολό τους σε ένα αρχείο .pdf μέγιστης χωρητικότητας 10 MB.
Δεν απαιτείται αποστολή των εν λόγω δικαιολογητικών στην Κ.Υ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ή στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, κατά περίπτωση, όπως συνέβαινε κατά τα προηγούμενα σχολ. έτη.

ΙΙ. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αποστέλλουν μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), στην αρμόδια Υπηρεσία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αυθημερόν και καθ’ όλη τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων το σύνολο των ημερησίως υποβληθέντων κάτωθι δικαιολογητικών, κατά περίπτωση, διατηρώντας ταυτόχρονα στην Υπηρεσία τους όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση:

α. Στη Δ/νση Διορισμών Προσλήψεων Εκπ/κού Προς/κού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, Τμήμα Α ́ [για τους κλάδους ΠΕ70, ΠΕ60, στη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): a.dik@minedu.gov.gr] και Τμήμα Β ́ [για τους λοιπούς κλάδους, στη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): t09pde1@minedu.gov.gr], ομαδοποιημένα κατά κλάδο, και σε ξεχωριστά αρχεία ανά εκπ/κο και αποδεικτικό ιδιότητας:

(α) Δικαιολογητικά για επικαιροποίηση/διόρθωση στοιχείων του φακέλου των υποψηφίων (στοιχεία
πτυχίου, πιστοποιητικά ελληνομάθειας, πιστοποιητικά περί στρατιωτικών υποχρεώσεων πολιτών
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ).

(β) Πέραν των πιστοποιητικών ΚΕΠΑ (τα οποία αναζητούνται από την Κ.Υ. του ΥΠΠΕΘ), πιστοποιητικά
από τις παρακάτω επιτροπές:

1. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.)

2. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),

3. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.)

4. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και

5. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος.

(γ) Αποδεικτικά Προϋπηρεσίας Δημόσιας ή Ιδιωτικής, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που δεν έχει
καταχωριστεί ήδη στο ΟΠΣΥΔ. Δεν αποστέλλονται αποδεικτικά δημόσιας προϋπηρεσίας της ημεδαπής του σχολικού έτους 2017-2018.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Σε κάθε συγκεντρωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (email), που θα αποστέλλεται από τις οικείες Δ/νσεις Εκπ/σης με συνημμένα τα δικαιολογητικά των εκπ/κων, θα περιλαμβάνεται στο κυρίως σώμα του κειμένου του (χωρίς να απαιτείται διαβιβαστικό έγγραφο), πίνακας με τα στοιχεία των εκπ/κών.

Κάθε επισυναπτόμενο αρχείο θα αναγράφει στον τίτλο του το Επώνυμο του εκπ/κού, τον κλάδο του και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου π.χ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕ70 (000000000).
Δικαιολογητικά τα οποία είτε δεν αφορούν στην παρούσα πρόσκληση είτε δεν ζητούνται να αποσταλούν, κατά τα ανωτέρω, κρατούνται στις οικείες Δ/νσεις Εκπ/σης σε ηλεκτρονική μορφή για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Δεν παραλαμβάνονται από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης δικαιολογητικά υποψηφίων για τα οποία δεν έχει υποβληθεί σχετικό Αίτημα μεταβολής στοιχείων, για τις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από τις ανωτέρω σχετικές υ.α..

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Κατά την παρούσα διαδικασία γίνονται δεκτοί μόνο Διδακτορικοί ή Μεταπτυχιακοί Τίτλοι για την πιστοποίηση της εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ή την πιστοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας των υποψηφίων. Δεν γίνονται δεκτοί και δεν καταχωρίζονται λοιποί Διδακτορικοί ή Μεταπτυχιακοί Τίτλοι (π.χ. στο γνωστικό αντικείμενο κάθε υποψηφίου) δεδομένου ότι δεν αποτελούν κριτήριο ένταξης ή/και κατάταξης στους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

2. Καταχωρίζονται και επικυρώνονται μόνο πιστοποιητικά παρακολούθησης ετήσιου σεμιναρίου επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, από Πανεπιστήμιο ή αναγνωρισμένο κρατικό φορέα που εποπτεύεται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ