ΒΟΥΛΗ

Κατατέθηκε στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου για τις Δομές Εκπαίδευσης

Δείτε το Σχέδιο Νόμου και την Αιτιολογική Εκθεση
Δημοσίευση: 24/04/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Κατατέθηκε σήμερα  στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕΝΕ)  της Βουλής   το Σχέδιο Νόμου «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

Το Σχέδιο Νόμου αποτελείται από 121 άρθρα, δηλαδή 70 περισσότερα από αυτά που υπήρχαν στη δημόσια διαβούλευση   (51 είχε στη διαβούλευση)  

1. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το Σχέδιο Νόμου

2. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την αιτιολογική έκθεση

3. Πατήστε εδώ για  να ανοίξετε  τις τροποποιούμενες- καταργούμενες διατάξεις

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται για την οργάνωση και τη στελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Άρθρο 2
Ορισμοί

1. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του παρόντος Μέρους, για την εφαρμογή του νοούνται ως:
α) Στελέχη της εκπαίδευσης: τα στελέχη τα οποία επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ και τα οποία απαριθμούνται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 21.
β) Εκπαιδευτικοί: οι εκπαιδευτικοί των κλάδων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
γ) Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.): το  προσωπικό που προβλέπεται στο άρθρο 17 του ν. 3699/2008 (Α΄  199).
δ) Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.): το προσωπικό που προβλέπεται στο άρθρο 18 του ν. 3699/2008.   
 ε) Εκπαιδευτική υπηρεσία:
αα) η υπηρεσία στη δημόσια και στην ιδιωτική εκπαίδευση,
ββ) η προϋπηρεσία με την ιδιότητα του προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομισθίου, η οποία υπολογίζεται με αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο, και
γγ) η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται ως εκπαιδευτική σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3699/2008.
στ) Διδακτική υπηρεσία:
 αα) η άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων και των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) που λειτουργούν στις μονάδες αυτές ή ως παραρτήματά τους,
ββ) οι άδειες κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνου,
γγ) η άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και σε Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.),
δδ) η άσκηση διδακτικού έργου σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), εφόσον έχει ασκηθεί αυτοδύναμο διδακτικό έργο σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών,
εε) η υπηρεσία υπό την ιδιότητα του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ή του Σχολικού Συμβούλου ή του Προϊσταμένου Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, του Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, του Προϊσταμένου ή μέλους του εκπαιδευτικού προσωπικού ή του Ε.Ε.Π. Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) ή Κέντρου Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.), του Προϊσταμένου ή του μέλους της Παιδαγωγικής Ομάδας Κέντρου Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.),  του υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών ή Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού ή Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), του υπευθύνου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή αγωγής υγείας ή πολιτιστικών θεμάτων ή σχολικών δραστηριοτήτων σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, του υπευθύνου ή του αποσπασμένου εκπαιδευτικού σε Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Γραφείο Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), Γραφείο Συμβουλευτικής (ΓΡΑ.ΣΥ.), Ε.Κ.Φ.Ε., Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων (Σ.Σ.Ν.), Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), του Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων (Σ.Ε.Π.), καθώς και του υπευθύνου σχολικών βιβλιοθηκών, οι οποίες λειτούργησαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.)
ζ) Εκπαιδευτική ή διδακτική υπηρεσία ή άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) ή Κ.Ε.Σ.Υ.: η εκπαιδευτική ή διδακτική υπηρεσία ή άσκηση διδακτικών καθηκόντων, αντίστοιχα, σε αυτοτελείς Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Κ.Ε.Σ.Υ., ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Κ.Δ.Α.Υ., σε Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.), σε προγράμματα παράλληλης στήριξης και σε προγράμματα διδασκαλίας μαθητών στο σπίτι.
 η)  Άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα: η άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα, περιλαμβανομένων των Δ.Υ.Ε.Π. που λειτουργούν στις μονάδες αυτές ή ως παραρτήματά τους, ή στις υπηρεσίες της περίπτ. ζ΄ ή σε Κ.Ε.Α. ή Κ.Π.Ε.
θ) Πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια: η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια που πιστοποιείται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71).
ι) Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.): η εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε., η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με την περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008.
2. Όπου στις διατάξεις του παρόντος Μέρους τίθεται ως προϋπόθεση για τα μέλη του Ε.Ε.Π. η συμπλήρωση ορισμένου χρόνου διδακτικής υπηρεσίας ή διδακτικών καθηκόντων, νοείται η συμπλήρωση ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικής υπηρεσίας ή εκπαιδευτικών καθηκόντων, αντίστοιχα, σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή άλλες σχολικές μονάδες ή Κ.Ε.Σ.Υ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 3
Περιφερειακές υπηρεσίες
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι οποίες αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες που οργανώνουν και υποστηρίζουν την παροχή της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το έργο των εκπαιδευτικών είναι οι ακόλουθες:
α) οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που προβλέπονται στην περίπτ. ε΄ της παρ. 29 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78) και στο άρθρο 49 του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31), στις οργανικές μονάδες των οποίων περιλαμβάνονται οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 7 του ν. 1304/1982 (Α΄ 144), στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2043/1992 (Α΄ 79), στην υποποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 49 του π.δ. 18/2018 και στα άρθρα 51 και 52 του ίδιου π.δ., τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) που ιδρύονται με το άρθρο 4 και τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) που ιδρύονται με το άρθρο 6,
β) τα Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) που προβλέπονται στο άρθρο 12,  
γ) τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) που προβλέπονται στην παρ. 9 του άρθρου 52 του π.δ. 18/2018 και στο άρθρο 16 του παρόντος νόμου,
δ) τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 1566/1985 (Α΄167), όπως μετονομάστηκαν με την παρ. 8 του άρθρου 46 του ν. 4186/2013 (Α’  193), και
ε) οι σχολικές μονάδες.
2. Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης λειτουργεί το Γραφείο Μειονοτικής Εκπαίδευσης το οποίο ιδρύθηκε με την περίπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2986/2002 (Α΄24), όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258). Το Γραφείο Μειονοτικής Εκπαίδευσης ασκεί το συντονισμό των Διευθύνσεων Πρω¬τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Πε¬ριφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης, Ξάνθης και Έβρου για τα ειδικότερα ζητήματα της μειονοτικής εκπαίδευσης, όπως ιδίως:
α) τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία των Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
β) τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων και
 γ) τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και διοικητική υποστήριξη για τη διδασκαλία του Κορανίου από τους Ιεροδιδασκάλους Ισλαμικής Θρησκείας των άρθρων 36 έως και 39 του ν. 3536/2007 (Α΄ 42), όπως τα άρθρα αυτά  προστέθηκαν με το άρθρο 53 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24), στα δημόσια σχολεία της Θράκης.
3.  Οι Περιφερειακές Διευθύνεις Εκπαίδευσης υπάγονται στον Διοικητικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ενώ οι λοιπές υπηρεσίες της παρ. 1 υπάγονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης υπάγονται στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ οι σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα Ε.Κ. και τα Ε.Κ.Φ.Ε. υπάγονται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Άρθρο 4
Ίδρυση Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)

1. Στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ιδρύονται ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ως εξής:
α) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή.
β) Αττικής, ως εξής:
αα) 1ο με έδρα την Αθήνα και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ.  των  Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας,
ββ) 2ο με έδρα το Μαρούσι και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ.  των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας,
γγ) 3ο με έδρα το Αιγάλεω και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ.  των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας και Δυτικής Αττικής,
δδ) 4ο με έδρα τη Νέα Σμύρνη και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ.  των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας,
εε) 5ο με έδρα την Παιανία και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ.  των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και
στστ) 6ο  με έδρα τον Πειραιά και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ.  των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά.
γ) Βορείου Αιγαίου, ως εξής:
αα) 1ο με έδρα τη Μυτιλήνη και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ.  των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου και
ββ) 2ο με έδρα τη Χίο και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ.  των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου και Σάμου.
δ)  Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα.
ε) Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη.
στ) Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα.
ζ)  Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα.
η) Ιονίων Νήσων, ως εξής:
αα) 1ο με έδρα την Κέρκυρα και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ.   των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας και Λευκάδας και
ββ)  2ο με έδρα τη Αργοστόλι και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας και Ζακύνθου.
θ) Κεντρικής Μακεδονίας, ως εξής:
αα) 1ο με έδρα τη Θεσσαλονίκη και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής,
ββ) 2ο με έδρα τη Θεσσαλονίκη και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης,
γγ) 3ο με έδρα τη Βέροια και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ.  των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, Πέλλας και Πιερίας και
δδ) 4ο με έδρα τις Σέρρες και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ.  των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και Κιλκίς.
ι) Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο.
ια) Νοτίου Αιγαίου, ως εξής:
αα) 1ο με έδρα τη Σύρο και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ.  των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων και
ββ) 2ο με έδρα τη Ρόδο και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ.  των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου.
ιβ) Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη.
ιγ) Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία.
2. Αποστολή των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. είναι ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων, καθώς και των Ε.Κ., ο συντονισμός των Κ.Ε.Σ.Υ., Κ.Ε.Α., και Ε.Κ.Φ.Ε. της περιοχής ευθύνης τους, η επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης, η οργάνωση της επιμόρφωσης, περιλαμβανομένης και της εισαγωγικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, καθώς και η υποστήριξη του συλλογικού προγραμματισμού και της ανατροφοδοτικής αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου σε περιφερειακό επίπεδο.
3. Για την επίτευξη της αποστολής τους, τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ασκούν, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Οργανώνουν και υλοποιούν επιμορφωτικά προγράμματα για τους εκπαιδευτικούς, σε επίπεδο περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης,  διεύθυνσης εκπαίδευσης, ομάδας σχολείων ή σχολικής μονάδας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), εφόσον πρόκειται για κεντρικά σχεδιασμένα επιμορφωτικά προγράμματα, ή με δικό τους σχεδιασμό για θέματα που προκύπτουν από την καταγραφή των αναγκών των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της περιοχής ευθύνης τους.
β) Οργανώνουν σεμινάρια επιμόρφωσης με τη συμμετοχή στελεχών των Κ.Ε.Σ.Υ., των Κ.Ε.Α. και των Ε.Κ.Φ.Ε., εκπαιδευτικών με αυξημένα προσόντα ή/και εμπειρία σε συγκεκριμένα θέματα, καθώς και μελών Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. ή/και επιστημονικών φορέων.
γ) Υποστηρίζουν τις σχολικές μονάδες και τα  Ε.Κ. της περιοχής ευθύνης τους στη διαδικασία συλλογικού προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και της  υλοποίησης και της ανατροφοδοτικής αποτίμησής του.
δ) Μελετούν συστηματικά τις εκθέσεις συλλογικού προγραμματισμού και ανατροφοδοτικής αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της περιοχής ευθύνης τους, με σκοπό την αποδελτίωση των αιτημάτων και των αναγκών των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση και υποστήριξη, και προβαίνουν στον κατάλληλο σχεδιασμό και συλλογικό προγραμματισμό του έργου  τους.
ε) Οργανώνουν την ενημέρωση των εκπαιδευτικών στα σύγχρονα επιστημονικά, παιδαγωγικά και διδακτικά θέματα, προάγοντας καλές πρακτικές και νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, καθώς και την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη.
στ) Ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς για τα προγράμματα σπουδών, τα νέα βιβλία, τις αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα και τους τρόπους αξιολόγησης μαθημάτων και μαθητών.
ζ) Μεριμνούν, σε συνεργασία με τα Κ.Ε.Σ.Υ., για:
αα) την εφαρμογή αντισταθμιστικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση φαινομένων όπως η σχολική αποτυχία, η διαρροή μαθητών και ο σχολικός εκφοβισμός,  
ββ) την καταπολέμηση κάθε μορφής αποκλεισμού και διακρίσεων και την προώθηση της ενταξιακής εκπαίδευσης, ενισχύοντας και στηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς με επιμορφώσεις, και
γγ) την οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για γονείς, με στόχο την ενημέρωσή τους σε θέματα που αφορούν το γονεϊκό τους ρόλο, καθώς και σε ζητήματα που αφορούν τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ή/και άλλες υποστηρικτικές δομές της τοπικής κοινότητας.
η) Στηρίζουν, σε συνεργασία με τα Κ.Ε.Α., τη διοργάνωση καινοτόμων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων σε θέματα περιβάλλοντος, πολιτισμού και υγείας, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της εκπαιδευτικής πολιτικής και τις ανάγκες των σχολικών μονάδων και Ε.Κ.
θ) Παρακολουθούν και στηρίζουν τη λειτουργία των σχολικών  εργαστηρίων και βιβλιοθηκών, υποστηρίζουν την αξιοποίηση του υλικού και του εξοπλισμού τους και εισηγούνται, εφόσον τους ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 1566/1985, για τον εκσυγχρονισμό των εποπτικών μέσων και του εργαστηριακού εξοπλισμού.
ι) Φροντίζουν για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων, στο εκπαιδευτικό τους έργο, θέτοντας στη διάθεσή τους εκπαιδευτικό υλικό για αξιοποίηση.
ια) Διαμορφώνουν, από κοινού με τα Ακαδημαϊκά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (Α.Σ.Α.Ε.Ε.) που προβλέπονται στο άρθρο 49 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), προγράμματα συνεργασίας των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., των ΚΕ.Σ.Υ. και των Κ.Ε.Α. με τα Α.Ε.Ι. της οικείας περιφέρειας.
4. Τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. υποστηρίζονται στο έργο τους από το Ι.Ε.Π. και τη Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που είναι αρμόδια για θέματα σπουδών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου και υποβάλλουν τον ετήσιο συλλογικό προγραμματισμό και την ανατροφοδοτική αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου τους, καθώς και από τις κατά περίπτωση αρμόδιες λοιπές οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 5
Στελέχωση των ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

1. Για τη στελέχωση των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. συνιστώνται πεντακόσιες σαράντα (540) θέσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, οι οποίες πληρούνται από εκπαιδευτικούς που επιλέγονται για τριετή θητεία σύμφωνα με  τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄  και διακρίνονται στους ακόλουθους κλάδους:
α) Νηπιαγωγών (ΠΕ 60): πενήντα επτά (57) θέσεις,
β) Δασκάλων (ΠΕ 70): εκατόν πενήντα έξι (156) θέσεις,
γ) Θεολόγων (ΠΕ 01): έντεκα (11) θέσεις,
δ) Φιλολόγων (ΠΕ 02): εξήντα (60) θέσεις,
ε) Μαθηματικών (ΠΕ 03): τριάντα δύο (32) θέσεις,
στ) Φυσικών Επιστημών (ΠΕ 04): τριάντα δύο (32) θέσεις,
ζ) Γαλλικής (ΠΕ05): οκτώ (8) θέσεις,
η) Αγγλικής (ΠΕ06): είκοσι μία (21) θέσεις,
θ) Γερμανικής (ΠΕ07): έξι (6) θέσεις,
ι) Καλλιτεχνικών (ΠΕ08): οκτώ (8) θέσεις,
ια) Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): είκοσι μία (21) θέσεις,
ιβ) Κοινωνικών Επιστημών (ΠΕ78) : έξι (6) θέσεις,
ιγ) Μουσικής (ΠΕ79): δέκα (10) θέσεις,
ιδ) Οικονομίας (ΠΕ80): έντεκα (11) θέσεις,
ιε) Πολιτικών Μηχανικών-Αρχιτεκτόνων (ΠΕ81): τρεις (3) θέσεις,
ιστ) Μηχανολόγων (ΠΕ82): οκτώ (8) θέσεις,
ιζ) Ηλεκτρολόγων (ΠΕ83): έξι (6) θέσεις,
ιη) Ηλεκτρονικών (ΠΕ84): τρεις (3) θέσεις,
ιθ) Πληροφορικής (ΠΕ86): είκοσι μία (21) θέσεις,
κ) Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας (ΠΕ87): επτά (7) θέσεις,
κα) Γεωπονίας, Διατροφής και Περιβάλλοντος (ΠΕ88): τέσσερις (4) θέσεις,
κβ) Εφαρμοσμένων Τεχνών (ΠΕ89): μία (1) θέση,
κγ) Θεατρικής Αγωγής (ΠΕ91): δύο (2) θέσεις,
κδ) Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης: είκοσι μία (21) θέσεις,
κε) Εκπαίδευσης για την Αειφορία: είκοσι μία (21) θέσεις,
κστ) Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης (ΠΕ73): δύο (2) θέσεις,
κζ) Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης: μία (1) θέση και
κη) Μουσουλμανικής Θρησκείας: μία (1) θέση.
Οι θέσεις των περιπτ. κστ΄, κζ΄ και κη΄ κατανέμονται στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ οι λοιπές θέσεις κατανέμονται στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της χώρας με την υπουργική απόφαση της περίπτ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18.
2. Σε κάθε ΠΕ.Κ.Ε.Σ. προΐσταται ο Οργανωτικός Συντονιστής, ο οποίος επιλέγεται με τον αναπληρωτή του μεταξύ των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου του Κέντρου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 25. Ο Οργανωτικός Συντονιστής κάθε ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και ο αναπληρωτής του προέρχονται από κλάδο διαφορετικής βαθμίδας της εκπαίδευσης.
3. Κάθε Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου έχει την επιστημονική ευθύνη, για τα θέματα του κλάδου του, του συνόλου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. που υπάγονται στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αν στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. υπηρετούν περισσότεροι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του ίδιου κλάδου, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ανατίθεται σε κάθε Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου η επιστημονική ευθύνη μίας ενότητας σχολικών μονάδων και Ε.Κ.  Αν στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. δεν προβλέπεται θέση Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ορισμένου κλάδου, την επιστημονική ευθύνη για τα θέματα του κλάδου  αυτού αναλαμβάνει Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου του ίδιου κλάδου άλλου ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.  Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου που ορίζεται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο μπορεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις  της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. όπου δεν προβλέπεται θέση Συντονιστή του οικείου κλάδου και να εισηγείται στα θέματα της αρμοδιότητάς του.
4.  Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ανατίθεται σε κάθε Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου η παιδαγωγική ευθύνη μίας ενότητας σχολικών μονάδων και Ε.Κ., πέραν της επιστημονικής ευθύνης που προβλέπεται στην παρ. 3.  
5. Η ανάθεση της επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 γίνεται με βάση τις προτιμήσεις των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και τη σειρά τους στον πίνακα επιλογής της περίπτ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21. Η παιδαγωγική ευθύνη νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων ανατίθεται αποκλειστικά σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων ΠΕ60 και  ΠΕ70, αντίστοιχα, και η παιδαγωγική ευθύνη των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ανατίθεται αποκλειστικά σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, ενώ η παιδαγωγική ευθύνη των σχολικών μονάδων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και των Ε.Κ. ανατίθεται κατά προτεραιότητα σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων ΠΕ80 έως και ΠΕ89. Η επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ανατίθεται αποκλειστικά σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του προηγούμενου εδαφίου έχουν την επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από κοινού με Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του κλάδου ΠΕ70.
6.  Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου κάθε ΠΕ.Κ.Ε.Σ. συνεδριάζουν σε Ολομέλεια και, εξασφαλίζοντας τη συλλογική και διεπιστημονική συμμετοχή όλων των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου του Κέντρου στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του, αποφασίζουν για:
α) την οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων,
 β) τον ετήσιο συλλογικό προγραμματισμό των δράσεων του Κέντρου, στην αρχή του σχολικού έτους, διατυπώνοντας συγκεκριμένους στόχους σχετικά με την επίτευξη της αποστολής του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 4,
γ) την παρακολούθηση του συλλογικού προγραμματισμού κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, με στόχο την επανεξέταση και ανατροφοδότηση του προγραμματισμού αυτού και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου και
 δ) την τελική ανατροφοδοτική αποτίμηση του ετήσιου συλλογικού προγραμματισμού δράσης, κατά τη λήξη του σχολικού έτους, με σκοπό την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί, τον εντοπισμό των δυσκολιών και προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση του προγραμματισμού και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης για το επόμενο σχολικό έτος.
7. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο είναι το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ή το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), κατά περίπτωση, της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στο οποίο υπηρετεί ο Συντονιστής.  Για την απαλλαγή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου από την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 31, γνωμοδοτεί το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ή Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) ή το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), αντίστοιχα.

Άρθρο 6
Ίδρυση Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)

1. Στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ιδρύονται Κ.Ε.Σ.Υ. ως εξής:
α) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης:
αα) Δράμας με έδρα τη Δράμα,
ββ) Έβρου με έδρα την Αλεξανδρούπολη,
γγ) Καβάλας με έδρα την Καβάλα,
δδ) Ξάνθης με έδρα την Ξάνθη και
εε)  Ροδόπης με έδρα την Κομοτηνή.
β) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής:
αα) 1ο Α΄ Αθήνας με έδρα την Αθήνα,
ββ) 2ο Α΄ Αθήνας με έδρα την Αθήνα,
γγ) 1ο Β΄ Αθήνας με έδρα τη Νέα Ιωνία,
δδ) 2ο Β΄ Αθήνας με έδρα την Αγία Παρασκευή,
εε) 1ο Γ΄ Αθήνας με έδρα το Αιγάλεω,
στστ) 2ο Γ΄ Αθήνας με έδρα το Αιγάλεω,
ζζ) 1ο Δ΄ Αθήνας με έδρα τη Νέα Σμύρνη,
ηη) 2ο Δ΄ Αθήνας με έδρα τη Νέα Σμύρνη,
θθ) 1ο Ανατολικής Αττικής με έδρα το Κορωπί,
ιι) 2ο Ανατολικής Αττικής με έδρα το Κορωπί,
ιαια) Δυτικής Αττικής με έδρα την Ελευσίνα,
ιβιβ) 1ο Πειραιά με έδρα τον Πειραιά και
ιγιγ) 2ο Πειραιά με έδρα τον Πειραιά.
γ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου:
αα) Λέσβου με έδρα τη Μυτιλήνη,
ββ) Λήμνου με έδρα τη Μύρινα,
γγ) Σάμου με έδρα τη Σάμο και
δδ) Χίου με έδρα τη Χίο.
δ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας:
αα) Αιτωλοακαρνανίας με έδρα το Μεσολόγγι,
ββ) 1ο Αχαΐας με έδρα την Πάτρα,
γγ) 2ο Αχαΐας με έδρα την Πάτρα και
δδ) Ηλείας με έδρα τον Πύργο.
ε) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας:
αα) Γρεβενών με έδρα τα Γρεβενά,
ββ) Καστοριάς με έδρα την Καστοριά,
γγ) Κοζάνης με έδρα την Κοζάνη και
δδ)  Φλώρινας με έδρα τη Φλώρινα.
στ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου:
αα) Άρτας με έδρα την Άρτα,
ββ) Θεσπρωτίας με έδρα την Ηγουμενίτσα,
γγ) Ιωαννίνων με έδρα τα Ιωάννινα και
δδ) Πρέβεζας με έδρα την Πρέβεζα.
ζ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας:
αα) Καρδίτσας με έδρα την Καρδίτσα,
ββ) Λάρισας με έδρα τη Λάρισα,
γγ) Μαγνησίας με έδρα το Βόλο και
δδ) Τρικάλων με έδρα τα Τρίκαλα.
η) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων:
αα) Ζακύνθου με έδρα τη Ζάκυνθο,
ββ) Κέρκυρας με έδρα την Κέρκυρα,
γγ)  Κεφαλληνίας με έδρα το Αργοστόλι και
δδ) Λευκάδας με έδρα τη Λευκάδα.
θ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας:
αα) Ημαθίας με έδρα τη Βέροια,
ββ) 1ο Α΄ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θέρμη,
γγ) 2ο Α΄ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θέρμη,
δδ) 1ο Β΄ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Σταυρούπολη,
εε) 2ο Β΄ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Σταυρούπολη,
στστ) Κιλκίς με έδρα το Κιλκίς,
ζζ) Πιερίας με έδρα την Κατερίνη,
ηη) Πέλλας με έδρα την Έδεσσα,
θθ) Σερρών με έδρα τις Σέρρες και
ιι) Χαλκιδικής με έδρα τον Πολύγυρο.
ι) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης:
αα) Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο,
ββ) Λασιθίου  με έδρα τον Άγιο Νικόλαο,
γγ) Ρεθύμνου με έδρα το Ρέθυμνο και
δδ) Χανίων με έδρα τα Χανιά.
ια) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου:
αα) Σύρου με έδρα τη Σύρο,
ββ) Νάξου με έδρα τη Νάξο,
γγ) Ρόδου με έδρα τη Ρόδο,
δδ) Καλύμνου με έδρα την Κάλυμνο και
εε) Κω με έδρα την Κω.
ιβ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου:
αα) Αργολίδας με έδρα το Ναύπλιο,
ββ) Αρκαδίας με έδρα την Τρίπολη,
γγ) Κορινθίας με έδρα την Κόρινθο,
δδ) Λακωνίας με έδρα τη Σπάρτη και
εε) Μεσσηνίας με έδρα την Καλαμάτα.
ιγ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας:
αα) Βοιωτίας με έδρα τη Λιβαδειά,
ββ) Ευβοίας με έδρα τη Χαλκίδα,
γγ) Ευρυτανίας με έδρα το Καρπενήσι,
δδ) Φθιώτιδας με έδρα τη Λαμία και
εε) Φωκίδας με έδρα την Άμφισσα.
2. Η περιοχή ευθύνης κάθε Κ.Ε.Σ.Υ. ταυτίζεται με την περιοχή ευθύνης της αντίστοιχης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Αν στην περιοχή ευθύνης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης λειτουργούν περισσότερα από ένα Κ.Ε.Σ.Υ., η περιοχή ευθύνης των Κ.Ε.Σ.Υ. της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης καθορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 18.

Άρθρο 7
Αποστολή και αρμοδιότητες των Κ.Ε.Σ.Υ.
 

1. Αποστολή των Κ.Ε.Σ.Υ. είναι η υποστήριξη των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της περιοχής ευθύνης τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα Κ.Ε.Σ.Υ. δραστηριοποιούνται στους τομείς της διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών, της διενέργειας αξιολογήσεων, του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, καθώς και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού, της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων ή των Ε.Κ., της διενέργειας ενημερώσεων και επιμορφώσεων και της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου.
2. Οι αρμοδιότητες που ασκούν τα Κ.Ε.Σ.Υ. για την επίτευξη της αποστολής τους έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό και είναι, ιδίως, οι ακόλουθες:
α) Σε επίπεδο διερεύνησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών:
αα) Η διερεύνηση ατομικών ή/και ομαδικών εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών, καθώς και του είδους των δυσκολιών και των πιθανών εκπαιδευτικών, συναισθηματικών, ψυχοκοινωνικών και άλλων φραγμών στη μάθηση και την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση που αντιμετωπίζει το σύνολο των μαθητών της σχολικής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και των μαθητών από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.
ββ) Η αξιολόγηση και διαπίστωση των εκπαιδευτικών ή άλλων δυσκολιών και αναγκών του συνόλου των μαθητών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και η έκδοση σχετικής αξιολογικής έκθεσης-γνωμάτευσης.
γγ) Η διερεύνηση και εισήγηση επί ζητημάτων που αφορούν:
i) την εγγραφή, κατάταξη και φοίτηση των μαθητών σε κατάλληλο σχολικό πλαίσιο,
ii) την αξιοποίηση συγκεκριμένων μεθόδων και μέσων περαιτέρω υποστήριξης της μαθησιακής διαδικασίας, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, και ενίσχυσης της ισότιμης πρόσβασης των μαθητών στην εκπαίδευση,
iii) την προώθηση των αρχών της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής,
iv) την παροχή τεχνικών βοηθημάτων και υπηρεσιών προηγμένης τεχνολογίας σε μαθητές και
v) την αντικατάσταση γραπτών δοκιμασιών των μαθητών, της δημόσιας ή της ιδιωτικής εκπαίδευσης, με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με προφορικές ή άλλης μορφής δοκιμασίες στις ενδοσχολικές, προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις μεταλυκειακές σπουδές, στις εισαγωγικές πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και στις εξετάσεις του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.
 δδ) Η εισήγηση σε ζητήματα που αφορούν στην ίδρυση, κατάργηση, προαγωγή, υποβιβασμό, μετατροπή, συγχώνευση και μεταφορά, καθώς και την προσθήκη τομέων και ειδικοτήτων, των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και των Τ.Ε..
εε) Η διερεύνηση αιτημάτων ψυχοκοινωνικής στήριξης.
στστ) Η διερεύνηση, σε ομαδικό επίπεδο, των αναγκών των σχολικών κοινοτήτων στο πεδίο του επαγγελματικού προσανατολισμού, καθώς και η διερεύνηση των αντίστοιχων αναγκών, σε ατομικό επίπεδο, για τους μαθητές των Β΄ και  Γ΄ τάξεων του Λυκείου.
β) Σε επίπεδο στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού:
αα) Η διατύπωση των βασικών αξόνων  των Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.), καθώς και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τις Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) που προβλέπονται στο άρθρο 10, όπου λειτουργούν, προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών παρεμβάσεων παιδαγωγικής και συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, προγραμμάτων πρώιμης εκπαιδευτικής παρέμβασης και πρόληψης, στοχευμένων δράσεων ενίσχυσης των γνωστικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων όλων των μαθητών, δράσεων ενδυνάμωσης συγκεκριμένων μελών ή ευάλωτων ομάδων της μαθητικής κοινότητας, καθώς και δράσεων που αποσκοπούν στην καλλιέργεια ευκαιριών προσωπικής ανάπτυξης, στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, στην επίτευξη της αυτοεκπλήρωσης και συνολικά στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των μαθητών εντός και εκτός της σχολικής κοινότητας.
ββ) Η παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό:
i) Στους μαθητές, καθώς και στους γονείς ή κηδεμόνες τους:
i.α) Σε ομαδικό επίπεδο, με την παροχή υπηρεσιών που αφορούν στην υποστήριξη του σχεδιασμού και της υλοποίησης προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας στις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. της περιοχής ευθύνης τους, την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για ζητήματα σχετικά με την αγορά εργασίας, τα προγράμματα σπουδών της μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα συστήματα εισαγωγής σε αυτήν, καθώς και με την υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης και ομαλής μετάβασης στην ενήλικη ζωή και την αγορά εργασίας.
i.β) Σε ατομικό επίπεδο, με την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής για ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού που αφορούν στη συγκρότηση και τη βέλτιστη ανάπτυξη της προσωπικής και επαγγελματικής ταυτότητας των μαθητών των Β΄ και Γ΄ τάξεων του Λυκείου, στην υποστήριξη της αυτοαντίληψης και της αυτογνωσίας, στην ενδυνάμωση της δυνατότητας αντιμετώπισης δυσκολιών λήψης απόφασης και στην εν γένει μέριμνα σύνδεσης της λήψης απόφασης με τα στοιχεία της προσωπικότητας του συμβουλευόμενου μαθητή.
ii) Στους εκπαιδευτικούς, με την παροχή υπηρεσιών που αφορούν στην ευαισθητοποίηση και υποστήριξη για ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού.
γγ) Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων σε ζητήματα βέλτιστης διδακτικής πρακτικής, ανταπόκρισης στις ανάγκες των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αποδοχής της διαφορετικότητας και αξιοποίησης της ετερογένειας του μαθητικού πληθυσμού, προώθησης ενταξιακών πρακτικών, ανάπτυξης συνεργατικών δράσεων, καλλιέργειας βασικών δεξιοτήτων αποτελεσματικής επικοινωνίας, ψυχοκοινωνικής στήριξης όλων των μαθητών, ενδυνάμωσης συγκεκριμένων μελών ή ευάλωτων ομάδων της σχολικής κοινότητας και αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσης.
δδ) Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών σε σχέση με ζητήματα υποστήριξης της σχολικής μάθησης, οργάνωσης της μελέτης και συνεργασίας με τη σχολική μονάδα.
γ) Σε επίπεδο υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων ή των Ε.Κ.:
αα) Η υποστήριξη ως προς την ενίσχυση των γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών, την πρόληψη της σχολικής διαρροής και τη δημιουργία μίας ασφαλούς και υποστηρικτικής σχολικής κουλτούρας που ευνοεί την ψυχοκοινωνική υγεία και τη συναισθηματική ευημερία των μαθητών.
ββ) Η υποστήριξη ως προς τη διατύπωση προτεραιοτήτων και στόχων ψυχοκοινωνικής στήριξης των μαθητών, καθώς και ως προς το σχεδιασμό ολιστικών πολιτικών και στρατηγικών σε σχέση με ψυχοκοινωνικά ζητήματα.
γγ) Ο εντοπισμός δομικών φραγμών και εμποδίων στην ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στη μάθηση και η εφαρμογή λοιπών επιστημονικών, παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και άλλων υποστηρικτικών μέτρων για το σύνολο των μαθητών της σχολικής κοινότητας.
δδ) Η υποστήριξη της υλοποίησης προγραμμάτων πρωτογενούς ή δευτερογενούς πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας.
εε) Η ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. με την οικογένεια και  τις υπηρεσίες παροχής ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης.
δ) Σε επίπεδο ενημέρωσης και επιμόρφωσης:
αα) Η ενημέρωση της σχολικής κοινότητας σε σχέση με καινοτόμες εθνικές, ευρωπαϊκές ή διεθνείς δράσεις και προγράμματα σχετικά με ψυχοκοινωνικά ζητήματα.
ββ) Η ενημέρωση της σχολικής κοινότητας σχετικά με προγράμματα αγωγής σταδιοδρομίας, συμβουλευτικής και προσανατολισμού, καθώς και μεταβολών σε επίπεδο εκπαιδευτικού συστήματος.
γγ) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων, σε συνεργασία με τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και Κ.Ε.Α., προς όφελος όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.
δδ) Η ανάπτυξη και διάδοση ενημερωτικού υλικού για τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς και κηδεμόνες και την ευρύτερη κοινότητα για όλα τα παραπάνω ζητήματα.
εε) Η διατήρηση βιβλιοθήκης και αρχείου πληροφόρησης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, σχετικά με ζητήματα ψυχοκοινωνικής και μαθησιακής υποστήριξης, επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής.
ε) Σε επίπεδο ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου: η προώθηση συνεργασιών ανάμεσα στις σχολικές μονάδες, τις οικογένειες, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και η ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας σε θέματα διαφορετικότητας, ψυχοκοινωνικής υγείας, επαγγελματικού προσανατολισμού και σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.
3. Τα Κ.Ε.Σ.Υ. ασκούν τις αρμοδιότητές τους υπό το συντονισμό του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και σε συνεργασία με τις λοιπές περιφερειακές δομές διοίκησης και υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ., όπου αυτές λειτουργούν.

Άρθρο 8
Όργανα διοίκησης των Κ.Ε.Σ.Υ.

1. Όργανα διοίκησης των Κ.Ε.Σ.Υ. είναι ο Προϊστάμενος και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού.
2. Ως Προϊστάμενος επιλέγεται εκπαιδευτικός ή μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄. Ο Προϊστάμενος ασκεί διοικητικά, επιστημονικά και παιδαγωγικά καθήκοντα και εποπτεύεται  ως προς την άσκηση των διοικητικών καθηκόντων του από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ενώ ως προς την άσκηση των επιστημονικών και παιδαγωγικών καθηκόντων του από το οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ., σύμφωνα με την παρ. 6. Ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.Σ.Υ. παρίσταται στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. που αφορούν το συλλογικό προγραμματισμό της δράσης του τελευταίου, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που καλείται να παραστεί.
3. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού αποτελείται από το σύνολο των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν στο Κ.Ε.Σ.Υ. και λειτουργεί ως διεπιστημονική ομάδα, η οποία οργανώνει το σύνολο των παρεμβάσεων του Κέντρου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Για τη βέλτιστη αντιμετώπιση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών και επιστημονικών θεμάτων, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού συγκροτεί διεπιστημονικές υποομάδες προσωπικού. Ο αριθμός, η σύνθεση, το έργο και η διάρκεια των διεπιστημονικών υποομάδων καθορίζονται ανάλογα με τις ανάγκες και το είδος των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν.   Τα σχετικά με τη λειτουργία των διεπιστημονικών υποομάδων, τις επισκέψεις των διεπιστημονικών υποομάδων στις σχολικές μονάδες και γενικότερα τα θέματα που αφορούν τη συνεργασία των υποομάδων αυτών με τις σχολικές μονάδες και τους εκπαιδευτικούς καθορίζονται στον Ενιαίο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ. που εκδίδεται σύμφωνα  με την περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18.
 4. Με ευθύνη του Προϊσταμένου του Κ.Ε.Σ.Υ., ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όποτε κρίνεται αναγκαίο και αποφασίζει ιδίως για:
α) κάθε θέμα που εμπίπτει στις αρμοδιότητές του και χρήζει ανταλλαγής απόψεων και λήψης αποφάσεων σε συλλογικό επίπεδο,
β) την αναζήτηση και εφαρμογή μεθόδων και προσεγγίσεων για την επίτευξη των γενικών και ειδικών σκοπών και αρμοδιοτήτων του,
γ) τον ετήσιο συλλογικό προγραμματισμό των δράσεων του Κέντρου, στην αρχή του σχολικού έτους, διατυπώνοντας συγκεκριμένους στόχους σχετικά με την επίτευξη της αποστολής του σύμφωνα με το άρθρο 7,
δ) την παρακολούθηση του συλλογικού προγραμματισμού, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, με στόχο την επανεξέταση και ανατροφοδότηση του προγραμματισμού αυτού και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου και
 ε) την τελική ανατροφοδοτική αποτίμηση του ετήσιου συλλογικού προγραμματισμού δράσης, κατά τη λήξη του σχολικού έτους, με σκοπό την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί, τον εντοπισμό των δυσκολιών και προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση του προγραμματισμού και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης για το επόμενο σχολικό έτος.
5. Οι εκθέσεις του συλλογικού προγραμματισμού δράσης και της τελικής ανατροφοδοτικής αποτίμησης υποβάλλονται στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στοιχεία των εκθέσεων αυτών καταχωρούνται, με ευθύνη του Προϊσταμένου, στο πληροφοριακό σύστημα myschool, σε ειδικά διαμορφωμένα πεδία για το σκοπό αυτό.
6. Για την παρακολούθηση του συλλογικού προγραμματισμού δράσης και γενικότερα για την παιδαγωγική και επιστημονική εποπτεία του Κ.Ε.Σ.Υ. από το οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ., με απόφαση της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. συγκροτείται τριμελής επιτροπή παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, έναν Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων  ΠΕ 60 ή ΠΕ 70 και έναν Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που προέρχεται από τους κλάδους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Άρθρο 9
Στελέχωση των Κ.Ε.Σ.Υ.

1. Για τη στελέχωση των Κ.Ε.Σ.Υ. συνιστώνται χίλιες εκατόν ογδόντα εννέα (1.189) θέσεις προσωπικού, που κατανέμονται σε κλάδους ως εξής:
α) Εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.):
αα) Νηπιαγωγών (ΠΕ60 ή ΠΕ61): ογδόντα έξι (86) θέσεις,
ββ) Δασκάλων (ΠΕ70 ή ΠΕ71): εκατόν εξήντα εννέα (169) θέσεις, από τις οποίες  δύο (2) πληρούνται κατά προτεραιότητα από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης,
γγ) Φιλολόγων (ΠΕ02): εκατόν δύο (102) θέσεις και
δδ) Μαθηματικών (ΠΕ03) ή Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04):  σαράντα επτά (47) θέσεις.
β) Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.):
αα) Λογοθεραπευτών (ΠΕ21): πενήντα πέντε (55) θέσεις,
ββ) Ψυχολόγων (ΠΕ23): διακόσιες είκοσι τρεις (223) θέσεις, από τις οποίες  δύο (2) πληρούνται κατά προτεραιότητα από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης,
γγ) Φυσιοθεραπευτών (ΠΕ28): είκοσι τέσσερις (24) θέσεις,
δδ) Εργοθεραπευτών (ΠΕ29): τριάντα τέσσερις (34) θέσεις,
εε) Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30): διακόσιες είκοσι τρεις (223) θέσεις, από τις οποίες δύο (2) πληρούνται κατά προτεραιότητα από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης και
στστ) Ειδικών στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών και στην ελληνική νοηματική γλώσσα (ΠΕ31): έξι (6) θέσεις.
γ) Εκπαιδευτικών όλων των κλάδων που υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό: εκατόν σαράντα (140) θέσεις.
δ) Διοικητικών υπαλλήλων:
αα) ΠΕ 1 Διοικητικού: είκοσι οκτώ (28) θέσεις και
ββ) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων: σαράντα τρεις (43) θέσεις.
 2. Η κάλυψη των θέσεων των περιπτ. α΄  και β΄ της παρ. 1 γίνεται με την τοποθέτηση εκπαιδευτικών και μελών του Ε.Ε.Π., κατά περίπτωση, ύστερα από μετάθεση, απόσπαση ή διάθεση, ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον επτά ετών, από τα οποία τουλάχιστον τρία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Σ.Υ.  Η κάλυψη των θέσεων της περίπτ. γ΄ της ίδιας παραγράφου γίνεται με την τοποθέτηση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό ύστερα από μετάθεση, απόσπαση ή διάθεση, ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον επτά ετών.
3.  Οι θέσεις της παρ. 1 για τις οποίες προβλέπεται η πλήρωση κατά προτεραιότητα από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης κατανέμονται με την υπουργική απόφαση της περίπτ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18  στα Κ.Ε.Σ.Υ. Ξάνθης και Ροδόπης. Οι λοιπές θέσεις της ίδιας παραγράφου κατανέμονται στα Κ.Ε.Σ.Υ. της χώρας με την ίδια υπουργική απόφαση.
4. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν σε οργανική θέση σε Κ.Ε.Σ.Υ., καθώς και για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του Προϊσταμένου Κ.Ε.Σ.Υ. και την απαλλαγή του από την άσκηση των καθηκόντων του σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 31, αρμόδιο είναι κατά περίπτωση το οικείο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ή Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

Άρθρο 10
Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.)

1. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ιδρύονται Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης  (Σ.Δ.Ε.Υ.), τα οποία συγκροτούνται από σχολικές μονάδες και Ε.Κ. της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, και τα οποία αποσκοπούν στην ενδυνάμωση, στην προώθηση της συνεργασίας και στο συντονισμό του έργου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προαγωγή συνολικά της ψυχοκοινωνικής τους υγείας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται μία Σ.Μ.Ε.Α.Ε. που λειτουργεί ως το Κέντρο Υποστήριξης  κάθε Δικτύου.
2. Σε κάθε σχολική μονάδα  που ανήκει σε Σ.Δ.Ε.Υ. λειτουργεί Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), ως αρμόδιο όργανο για την εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των μαθητών και την υποστήριξη συνολικά της σχολικής κοινότητας. Η Ε.Δ.Ε.Α.Υ. συγκροτείται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή της Σ.Μ.Ε.Α.Ε.  που αποτελεί το Κέντρο Υποστήριξης του Σ.Δ.Ε.Υ.
3. Κάθε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη με τους αναπληρωτές τους:
α) το διευθυντή της σχολικής μονάδας, ο οποίος επιτελεί ρόλο συντονιστή και ο οποίος αναπληρώνεται από το νόμιμο αναπληρωτή του,
β) έναν εκπαιδευτικό πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε., που υπηρετεί στη σχολική μονάδα ή στο Κέντρο Υποστήριξης του Σ.Δ.Ε.Υ.,
γ) έναν Ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23 που υπηρετεί στο Κέντρο Υποστήριξης του Σ.Δ.Ε.Υ.,
δ) έναν Κοινωνικό Λειτουργό του κλάδου ΠΕ30 που υπηρετεί στο Κέντρο Υποστήριξης του Σ.Δ.Ε.Υ. και
ε) τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των τμημάτων του μαθητή  ή της ομάδας μαθητών που έχουν ανάγκη υποστήριξης.
4. Στις συνεδριάσεις των Ε.Δ.Ε.Α.Υ καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών στις περιπτώσεις που οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ. συνεδριάζουν για τον σχεδιασμό  Ε.Π.Ε.,  καθώς και για την παροχή απόψεων σε κάθε άλλη περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο.
5.  Πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, η Ε.ΔΕ.Α.Υ. μπορεί να ζητά την τεκμηριωμένη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων επί των παρατηρούμενων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών δυσκολιών των προς αξιολόγηση και υποστήριξη μαθητών ή ομάδων μαθητών.
6. Όποτε κρίνεται απαραίτητο, η Ε.Δ.Ε.Α.Υ. μπορεί, κατά περίπτωση, να ζητά τη συνδρομή και μελών άλλων ειδικοτήτων του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν στο Κέντρο Υποστήριξης του Σ.Δ.Ε.Υ.
7. Ως γραμματέας της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ορίζεται ο γραμματέας της σχολικής μονάδας και, αν δεν υπάρχει, εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε αυτή, ο οποίος προτείνεται από το σύλλογο διδασκόντων.
8.  Οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ασκούν ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:
α) Διενεργούν αξιολογήσεις του είδους των δυσκολιών και των πιθανών εκπαιδευτικών, ψυχοκοινωνικών και άλλων φραγμών στη μάθηση που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένοι μαθητές και προτείνουν την παραπομπή στα Κ.Ε.Σ.Υ. των μαθητών για τους οποίους, ύστερα από την υποστήριξη στο σχολείο τους και την εφαρμογή βραχυχρόνιου προγράμματος παρέμβασης, κρίνεται ότι απαιτείται η έκδοση αξιολογικής έκθεσης - γνωμάτευσης. Για την παραπομπή των μαθητών απαιτείται καταρχήν η αίτηση των γονέων ή κηδεμόνων και η τεκμηριωμένη εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων, από την οποία προκύπτει  ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από τη σχολική μονάδα του μαθητή και την Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και εκτίθενται τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών.
β) Υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων σε σχέση με ζητήματα παιδαγωγικής ανταπόκρισης στην ετερογένεια του μαθητικού πληθυσμού, όπως η εφαρμογή μεθόδων διαφοροποιημένης διδασκαλίας, διαθεματικών και διεπιστημονικών προσεγγίσεων, ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, βιωματικής μάθησης και εναλλακτικών μορφών μάθησης.
γ) Διαμορφώνουν προγράμματα προσχολικής πρώιμης παρέμβασης, σε συνεργασία με τα Κ.Ε.Σ.Υ. ή τα δημόσια Ιατροπαιδαγωγικά (Ι.Π.Δ.) Κέντρα ή τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων και οργανώνουν ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα για γονείς.
δ) Εξειδικεύουν τους βασικούς άξονες των Ε.Π.Ε., όπως αυτοί καθορίζονται από τα Κ.Ε.Σ.Υ., σε συγκεκριμένους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους και έχουν την ευθύνη παρακολούθησης της εφαρμογής τους, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του τμήματος φοίτησης του  μαθητή.
ε) Εισηγούνται και υποστηρίζουν την εκπαιδευτική κοινότητα ως σύνολο, σε ζητήματα που αφορούν την ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στην εκπαίδευση, την ανάπτυξη μιας ομαδοσυνεργατικής κοινότητας μάθησης και την αντιμετώπιση φαινομένων όπως η σχολική διαρροή, η σχολική βία και καταστάσεις κρίσεως.
στ) Συνεργάζονται με τα Κ.Ε.Σ.Υ. σε όλα τα θέματα των αρμοδιοτήτων τους σύμφωνα με τα άρθρο 7 και, ιδίως,  ως προς τον σχεδιασμό και την εφαρμογή στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, σε ατομική ή ομαδική βάση, ως προς την υποστήριξη του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων και ως προς την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου.
ζ) Συντονίζουν και παρακολουθούν τις δράσεις κοινωνικής στήριξης των μαθητών και συνεργάζονται με κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων και, κατά περίπτωση, με λοιπούς φορείς, όπως Ι.Π.Δ. Κέντρα, άλλες δημόσιες υπηρεσίες της περιοχής τους που παρέχουν ιατρική ή ψυχολογική υποστήριξη, κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και με τις αρμόδιες δικαστικές  αρχές, όταν προκύπτουν σαφείς ενδείξεις προβλημάτων ψυχικής υγείας ή παιδικής κακοποίησης ή γονεϊκής παραμέλησης.
9. Οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ. συνεργάζονται συστηματικά με το οικείο Κ.Ε.Σ.Υ., το οποίο έχει την ευθύνη υποστήριξης των δράσεών τους, μέσω:
α) της διενέργειας τακτικών τριμηνιαίων συναντήσεων μελών των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. με μέλη του προσωπικού του Κ.Ε.Σ.Υ. και
β) έκτακτων συναντήσεων, στις περιπτώσεις που κρίνεται σκόπιμο από τον Προϊστάμενο του Κ.Ε.Σ.Υ., σε συνεργασία με το Διευθυντή της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. που αποτελεί το Κέντρο Υποστήριξης του οικείου Σ.Δ.Ε.Υ.

Άρθρο 11
Διασύνδεση των Κ.Ε.Σ.Υ. με τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ.

1. Τα Κ.Ε.Σ.Υ. διασυνδέονται με τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. ως εξής:
α) Κάθε εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. του Κ.Ε.Σ.Υ. αναλαμβάνει υπό την ευθύνη του μία ενότητα σχολικών μονάδων και λειτουργεί ως πρόσωπο επαφής και αναφοράς των μονάδων αυτών, ιδίως σχετικά με πιθανές παραπομπές μαθητών για τη διενέργεια αξιολογήσεων και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, τη διατύπωση αναγκών σε επίπεδο υποστήριξης της σχολικής κοινότητας, τη διενέργεια επιμορφώσεων και δράσεων ευαισθητοποίησης και την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού. Οι ενότητες σχολικών μονάδων του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται με απόφαση του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Κ.Ε.Σ.Υ.
 β) Σε κάθε σχολική μονάδα ορίζεται εκπαιδευτικός ως υπεύθυνος επικοινωνίας με το Κ.Ε.Σ.Υ., ο οποίος, σε συνεργασία με τον διευθυντή του σχολείου, έχει την ευθύνη για τον συντονισμό των αιτημάτων προς το Κ.Ε.Σ.Υ. και τη συνολική συνεργασία με αυτό. Ως υπεύθυνος επικοινωνίας με το Κ.Ε.Σ.Υ. ορίζεται ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε., όπου λειτουργεί ή αν δεν λειτουργεί, ορίζεται άλλος εκπαιδευτικός με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, κατά προτεραιότητα με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε.
2. Στις σχολικές μονάδες, την ευθύνη για τη σύνταξη και την υλοποίηση του βραχυχρόνιου προγράμματος παρέμβασης, την εξειδίκευση των βασικών αξόνων των Ε.Π.Ε. των μαθητών, όπως αυτοί περιγράφονται από τα Κ.Ε.Σ.Υ. στις εκθέσεις αξιολόγησης, σε συγκεκριμένους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, καθώς και την υποστήριξη και παρακολούθηση της εκπαιδευτικής και ψυχοκοινωνικής πορείας των μαθητών, έχουν οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ. Στις σχολικές μονάδες που δεν λειτουργεί Ε.Δ.Ε.Α.Υ., η αρμοδιότητα αυτή ανήκει σε ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών, η οποία υποστηρίζεται στο έργο της από το Κ.Ε.Σ.Υ. και η οποία συγκροτείται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και αποτελείται από τον διευθυντή ή τον υποδιευθυντή του σχολείου, τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό επικοινωνίας με το Κ.Ε.Σ.Υ. και τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος. Στις συνεδριάσεις των ομάδων εκπαιδευτικής υποστήριξης καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, καθώς και οι ίδιοι οι μαθητές όπου αυτό καθίσταται εφικτό, για την κατάθεση απόψεων για το σχεδιασμό Ε.Π.Ε. και για κάθε άλλη περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο.
3. Τα Κ.Ε.Σ.Υ. διενεργούν ατομικές αξιολογήσεις και εκδίδουν αξιολογικές εκθέσεις – γνωματεύσεις στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν διαπιστώνεται σχετική ανάγκη από τις δράσεις διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών. Στις περιπτώσεις αυτές, οι μαθητές για τους οποίους προκύπτουν ενδείξεις ότι εμφανίζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αντιμετωπίζουν άλλες ψυχοκοινωνικού τύπου δυσκολίες, αξιολογούνται περαιτέρω από το Κ.Ε.Σ.Υ. αν κρίνεται σκόπιμο ύστερα από την εφαρμογή βραχυχρόνιου προγράμματος υποστήριξης.
β) Ύστερα από πρόταση των Ε.Δ.Ε.Α.Υ., όταν κρίνεται ότι μαθητές χρήζουν περαιτέρω αξιολόγησης και έκδοσης σχετικής γνωμάτευσης, παρά την υποστήριξη στο σχολείο τους και την εφαρμογή βραχυχρόνιου προγράμματος παρέμβασης.
γ) Ύστερα από πρόταση της ομάδας εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών στις σχολικές μονάδες στις οποίες δεν λειτουργεί Ε.Δ.Ε.Α.Υ., η οποία διατυπώνεται ύστερα από την εφαρμογή βραχυχρόνιου προγράμματος υποστήριξης.
δ) Ύστερα από αίτημα του γονέα ή κηδεμόνα προς το Κ.Ε.Σ.Υ. Στην περίπτωση αυτή το Κ.Ε.Σ.Υ. συνεργάζεται με το σχολείο, ενώ μπορεί, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να ζητά από τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή τις ομάδες εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών να εξετάσουν το ενδεχόμενο προηγούμενης εφαρμογής των περιπτ. β΄ και γ΄, αντίστοιχα.
 4. Για την αξιολόγηση και την έκδοση σχετικών αξιολογικών εκθέσεων – γνωματεύσεων από τα Κ.Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με την παρ. 3, απαιτείται:
α) η υποβολή σχετικού αιτήματος των γονέων ή κηδεμόνων προς το Κ.Ε.Σ.Υ. και
β) η τεκμηριωμένη εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων προς το Κ.Ε.Σ.Υ., από την οποία προκύπτει ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από τη σχολική μονάδα του μαθητή, τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων, καθώς και το βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο συντάχθηκε και υλοποιήθηκε από την Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή την ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών που προβλέπεται στην παρ. 2.
5. Τα Κ.Ε.Σ.Υ. εκτός από αιτήματα ατομικής αξιολόγησης και υποστήριξης διερευνούν και άλλα αιτήματα, τα οποία υποβάλλονται από τους συλλόγους διδασκόντων των σχολικών μονάδων και τα οποία αφορούν στις αρμοδιότητές των Κέντρων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 7. Τα αιτήματα αυτά συνοδεύονται από το σχετικό πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων, το οποίο περιλαμβάνει την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της σχετικής παρέμβασης από πλευράς του Κ.Ε.Σ.Υ., καθώς και περιγραφική έκθεση των μέτρων που έχουν ληφθεί από το σχολείο σε σχέση με το προς παρέμβαση θέμα και τα σχετικά αποτελέσματα.

Άρθρο 12
Αποστολή και αρμοδιότητες
των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.)

1. Τα Κ.Ε.Α., στα οποία μετατρέπονται τα υφιστάμενα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  (Κ.Π.Ε.) σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 17, έχουν ως αποστολή:
α) την υποστήριξη των σχολικών μονάδων σε θέματα σχετικά με την εκπαίδευση για την αειφορία, με έμφαση στο περιβάλλον και σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη, όπως η προαγωγή της υγείας και ο πολιτισμός, και
β) τη διασύνδεση της εκπαιδευτικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας, για τη διασφάλιση της αειφορικής διαχείρισης του περιβάλλοντος και την ανάδειξη βιώσιμων λύσεων στα τοπικά ζητήματα.
 2. Ο ρόλος των Κ.Ε.Α. είναι παιδαγωγικός, εκπαιδευτικός, επιστημονικός και ερευνητικός και για την εκπλήρωση της αποστολής τους ασκούν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Υποστηρίζουν τις σχολικές μονάδες σχετικά με:
αα) την ανάπτυξη και  την υλοποίηση  εκπαιδευτικού σχεδίου δράσης για την αειφορία και την ενσωμάτωση των αρχών της αειφορίας  σε όλες τις λειτουργίες της σχολικής ζωής και
ββ) τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών σε ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και σε τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και διεθνή δίκτυα σχετικά με την εκπαίδευση  για την αειφορία, σε συνεργασία με τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
β) Αναπτύσσουν και υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης τους, καθώς και σχολικών μονάδων άλλων περιοχών οι οποίες καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Τα προγράμματα αυτά και οι δράσεις υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις των Κ.Ε.Α., σε επιλεγμένους κατάλληλους χώρους και στις σχολικές μονάδες.
γ) Υιοθετούν και προβάλλουν επικοινωνιακές, ενεργητικές και αλληλεπιδραστικές διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις, οι οποίες υποστηρίζουν τη βιωματική και συμμετοχική μάθηση και είναι προσανατολισμένες στην ολιστική θεώρηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και πολιτιστικών θεμάτων και προωθούν τη συνεργασία με την τοπική κοινωνία.
δ) Προωθούν τη διεπιστημονική, συστημική και διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, ώστε να συνδέεται σε ενιαίο πλαίσιο η εκπαίδευση με την περιβαλλοντική, κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική διάσταση της κοινωνίας.
 ε) Καταγράφουν σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων που υλοποιούνται από τις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης τους, τα μελετούν και τα λαμβάνουν υπόψη για την προσαρμογή του  εκπαιδευτικό σχεδιασμού και του συλλογικού προγραμματισμού τους στις ανάγκες των σχολικών μονάδων που υποστηρίζουν.
στ) Παράγουν εκπαιδευτικό υλικό και το διαθέτουν στις σχολικές μονάδες και την τοπική κοινότητα, σε έντυπη ή/και ψηφιακή μορφή.
ζ) Αναπτύσσουν επιμορφωτικά προγράμματα, σε συνεργασία με τα  ΠΕ.Κ.ΕΣ. και παρέχουν επιμόρφωση σε εκπαιδευτικούς, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως.
η) Συνεργάζονται με Α.Ε.Ι., Ερευνητικά Κέντρα και δημόσιους ή ιδιωτικούς επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς της περιοχής τους, για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη  ερευνητικών δράσεων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
θ) Διοργανώνουν, σε συνεργασία με τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και Κ.Ε.Σ.Υ.,  ημερίδες, εκδηλώσεις και επιστημονικά συνέδρια και συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα, καινοτόμες δράσεις  και διεθνή συνέδρια με αναφορά σε θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση για την αειφορία.
ι) Ιδρύουν και συντονίζουν Δίκτυα (τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και διεθνή) του Κ.Ε.Α. και αποφασίζουν τη συμμετοχή τους σε Δίκτυα άλλων Κ.Ε.Α. ή σχολικών μονάδων.
3. Η περιοχή ευθύνης κάθε Κ.Ε.Α. ταυτίζεται με την περιοχή ευθύνης της αντίστοιχης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Αν στην περιοχή ευθύνης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης δεν λειτουργεί ή λειτουργούν περισσότερα από ένα Κ.Ε.Α., η περιοχή ευθύνης των Κ.Ε.Α. της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης καθορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 18.

Άρθρο 13
Οργάνωση και στελέχωση των Κ.Ε.Α.

1. Τα Κ.Ε.Α. στελεχώνονται από Παιδαγωγική Ομάδα πέντε έως εννέα αποσπασμένων εκπαιδευτικών,  με διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον επτά ετών στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι επιλέγονται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 18. Στην Παιδαγωγική Ομάδα, η οποία συγκροτείται για τριετή θητεία,  μετέχουν τουλάχιστον:  
α) δύο εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
β) δύο εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών ή ΠΕ70 Δασκάλων.
2.  Ο Προϊστάμενος κάθε Κ.Ε.Α. επιλέγεται μεταξύ των μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας  του Κέντρου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 25. Ο Προϊστάμενος ασκεί διοικητικά, επιστημονικά και παιδαγωγικά καθήκοντα και εποπτεύεται ως προς την άσκηση των διοικητικών καθηκόντων του από τον  Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ενώ ως προς την άσκηση των επιστημονικών και παιδαγωγικών καθηκόντων του από το Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.Α. παρίσταται στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του  οικείου Κ.Ε.Σ.Υ. που αφορούν στο συλλογικό προγραμματισμό της δράσης του τελευταίου, καθώς και όποτε καλείται στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
3. Με ευθύνη του Προϊσταμένου, η Παιδαγωγική Ομάδα του Κ.Ε.Α. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όποτε κρίνεται αναγκαίο και αποφασίζει ιδίως για:
α) τον ετήσιο συλλογικό προγραμματισμό των δράσεων του Κέντρου, στην αρχή του σχολικού έτους, διατυπώνοντας συγκεκριμένους στόχους σχετικά με την επίτευξη του έργου του σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται,
β) την παρακολούθηση του συλλογικού προγραμματισμού κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, με στόχο την επανεξέταση και την ανατροφοδότηση του προγραμματισμού αυτού και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου και
γ) την τελική ανατροφοδοτική αποτίμηση του ετήσιου συλλογικού προγραμματισμού δράσης, κατά τη λήξη του σχολικού έτους, με σκοπό την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί, τον εντοπισμό των δυσκολιών και προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση του προγραμματισμού και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης για το επόμενο σχολικό έτος. Οι εκθέσεις του αρχικού συλλογικού προγραμματισμού δράσης και της τελικής ανατροφοδοτικής αποτίμησης υποβάλλονται στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
4. Η παρακολούθηση του συλλογικού προγραμματισμού δράσης και γενικότερα η παιδαγωγική και επιστημονική εποπτεία του Κ.Ε.Α. γίνεται από το Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου για την Αειφορία του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
5. Οι δαπάνες των χώρων λειτουργίας των Κ.Ε.Α. αντιμετωπίζονται από τους Δήμους, οι οποίοι μπορεί να επιχορηγούνται με πιστώσεις που εγγράφονται γι' αυτόν το σκοπό στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Για τη στέγαση των Κ.Ε.Α. μπορεί να διατίθενται σχολικά κτήρια που δεν χρησιμοποιούνται για στέγαση δημόσιων σχολείων, με απόφαση του οικείου Δημάρχου, ύστερα από πρόταση της οικείας δημοτικής επιτροπής παιδείας.

Άρθρο 14
Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

1.  Σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποσπάται με τριετή θητεία, ύστερα από επιλογή σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της περίπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 18, ένας εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ 86, με οργανική θέση στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ως Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, για την τεχνική υποστήριξη και την εφαρμογή της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών στις  σχολικές μονάδες και Ε.Κ. Στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου αποσπώνται σύμφωνα με το παρόν δύο εκπαιδευτικοί.
2. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί με επταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες ή Ε.Κ. για πέντε τουλάχιστον έτη.
3. Οι Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών τοποθετούνται στα Τμήματα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, υπάγονται διοικητικά στους προϊσταμένους των Τμημάτων αυτών και εποπτεύονται την άσκηση του εκπαιδευτικού και επιστημονικού τους έργου  από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του κλάδου ΠΕ 86  του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

Άρθρο 15
Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού

1. Σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποσπάται με τριετή θητεία, ύστερα από επιλογή σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της περίπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 18, ένας εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ 11, με οργανική θέση στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης,  ως Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού, για την υποστήριξη των σχολικών μονάδων σε θέματα σχολικών αθλητικών και συναφών δραστηριοτήτων, καθώς και σε θέματα που αφορούν στη διδασκαλία του μαθήματος Φυσικής Αγωγής. Στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου αποσπώνται σύμφωνα με το παρόν δύο εκπαιδευτικοί.
 2. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 14.
3. Οι Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού τοποθετούνται στα Τμήματα Εκπαιδευτικών Θεμάτων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, υπάγονται διοικητικά στους προϊσταμένους των Τμημάτων αυτών και  εποπτεύονται ως προς την άσκηση του εκπαιδευτικού και επιστημονικού τους έργου  από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του κλάδου ΠΕ 11 του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

Άρθρο 16
Υπεύθυνοι Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.)

1.  Τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) που λειτουργούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποτελούν κέντρα τεχνικής και οργανωτικής υποστήριξης της εργαστηριακής διδασκαλίας των φυσικών μαθημάτων, καθώς και παροχής συμβουλών για την οργάνωση των σχολικών εργαστηρίων στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για τη λειτουργία κάθε Ε.Κ.Φ.Ε. αποσπάται με τριετή θητεία, ύστερα από επιλογή σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της περίπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 18, ένας εκπαιδευτικός του  κλάδου ΠΕ 04, με οργανική θέση στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ως Υπεύθυνος του Κέντρου.
2. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων του κλάδου ΠΕ04 που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 14.
3. Οι Υπεύθυνοι Ε.Κ.Φ.Ε. υπάγονται διοικητικά στον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εποπτεύονται ως προς την άσκηση του εκπαιδευτικού και επιστημονικού έργου τους από το Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του κλάδου ΠΕ 04 του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
 
Άρθρο 17
Κατάργηση του θεσμού των σχολικών συμβούλων
 και μεταβολές υπηρεσιών και υπηρεσιακών μονάδων

1. Ο θεσμός του σχολικού συμβούλου, ο οποίος εισήχθη με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1304/1982, καταργείται.
2. Καταργούνται οι ακόλουθες υπηρεσίες ή οργανικές μονάδες υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:
α) τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), τα οποία ιδρύθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 1566/1985 και προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 49 του π.δ. 18/2018,
β) τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), τα οποία ιδρύθηκαν με το άρθρο 12 του ν. 3699/2008 και προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 49 του π.δ. 18/2018,
γ) τα Περιφερειακά Κέντρα Στήριξης Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.ΚΕ.Σ.Ε.Σ.), τα οποία θεσμοθετήθηκαν με το άρθρο 9 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188),
δ) οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων (Σ.Σ.Ν.), οι οποίοι ιδρύθηκαν σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 1894/1990 (Α΄ 110) και προβλέπονται στην παρ. 11 του άρθρου 52 του π.δ. 18/2018,
ε) τα Κέντρα Συμβουλευτικής – Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) και τα Γραφεία Σχολικού  Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), τα οποία ιδρύθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 2525/1997 και προβλέπονται στην παρ. 12 του άρθρου 52 του π.δ. 18/2018,
στ) τα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), τα οποία συστάθηκαν με την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2986/2002 και προβλέπονται στην παρ. 10 του άρθρου 52 του π.δ. 18/2018,
ζ) οι Αθλητικές Ακαδημίες, οι οποίες θεσμοθετήθηκαν με το άρθρο 41 του ν. 4186/2013,
η) τα Τμήματα Ε΄ Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Στ΄ Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Αυτοτελών Διευθύνσεων Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, τα οποία συστάθηκαν με την περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2986/2002 και προβλέπονται στις περιπτ. ε΄ και στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 50 του π.δ. 18/2018 και
θ) οι γραμματείες των σχολικών συμβούλων, οι οποίες συστάθηκαν  με την περίπτ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2986/2002.
3. Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.),  τα οποία έχουν ιδρυθεί σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 111 ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως ισχύει κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, και προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 49 του π.δ. 18/2018, μετατρέπονται στα Κ.Ε.Α. που προβλέπονται στο άρθρο 12.

Άρθρο 18
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1.  Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:
α) καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, του προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., των Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης,  των Προϊσταμένων και των συλλόγων εκπαιδευτικού προσωπικού των Κ.Ε.Σ.Υ., καθώς και των εκπαιδευτικών,  του Ε.Ε.Π. και του διοικητικού προσωπικού των Κέντρων αυτών,  των Προϊσταμένων και των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α., των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., καθώς και των σχολικών συμβουλίων και των συλλόγων των διδασκόντων,
β) καθορίζεται ο αριθμός των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α., ανάλογα με το πλήθος των σχολικών μονάδων, των μαθητών και των εκπαιδευτικών που υποστηρίζουν τα Κέντρα αυτά, και καθορίζονται τα προσόντα των μελών αυτών και τα αρμόδια όργανα, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής τους.
γ) εκδίδονται ενιαίοι Κανονισμοί Λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., των Κ.Ε.Α. και των Κ.Ε.Σ.Υ., με τους οποίους καθορίζονται λεπτομερέστερα οι αρμοδιότητές τους και ρυθμίζονται εσωτερικά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους,
δ) ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη μεταφορά του προσωπικού των υπηρεσιών και των οργανικών μονάδων που καταργούνται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 17, καθώς και των αρχείων των υπευθύνων των οποίων οι θητείες λήγουν σύμφωνα με τις παρ. 14 και 15 του άρθρου 19,
ε) καθορίζονται τα προσόντα, τα αρμόδια όργανα, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών,  Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού και Ε.Κ.Φ.Ε. και,
στ) καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού και Ε.Κ.Φ.Ε.,
ζ) κατανέμονται οι θέσεις της παρ. 1 του άρθρου 5 και της παρ. 1 του άρθρου 9 στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και στα Κ.Ε.Σ.Υ., αντίστοιχα, ανάλογα με το πλήθος των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., των μαθητών και των εκπαιδευτικών που υποστηρίζουν,
η) καθορίζονται λεπτομερέστερα οι αρμοδιότητες των Ε.Δ.Ε.Α.Υ., ειδικότερα θέματα διασύνδεσής τους με τα Κ.Ε.Σ.Υ. και ο κανονισμός λειτουργίας τους,
θ) καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη συγκρότηση και τις αρμοδιότητες της επιτροπής παρακολούθησης που προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 8,
ι) καθορίζεται ο τρόπος απόδειξης της εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό για την πλήρωση των θέσεων της περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 και
ια) καθορίζεται η περιοχή ευθύνης των Κ.Ε.Σ.Υ. που εδρεύουν στην ίδια έδρα.  
2. Τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών καθορίζονται σύμφωνα με την περίπτ. στ΄ της παρ. 1 ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που είναι αρμόδια για θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών μπορεί να συνιστώνται νέα ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ΚΕ.Σ.Υ., Κ.Ε.Α. και Ε.Κ.Φ.Ε. Με όμοια απόφαση μπορεί να συνιστώνται νέες θέσεις προσωπικού των κλάδων της παρ. 1 του άρθρου 5 και της παρ. 1 του άρθρου 9 για τη στελέχωση των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και των Κ.Ε.Σ.Υ., αντίστοιχα.  Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μπορεί να συγχωνεύονται ή καταργούνται οι δομές του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και να μεταβάλλεται η έδρα τους.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της επιχορήγησης των Κ.Ε.Α. από τον κρατικό προϋπολογισμό για τις λειτουργικές δαπάνες και ο τρόπος διαχείρισής τους.
5. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Οργανωτικού Συντονιστή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., καθορίζονται οι ενότητες των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. για την ανάθεση της επιστημονικής ευθύνης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5, καθώς και οι ενότητες των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. για την ανάθεση της  παιδαγωγικής ευθύνης σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου κατά κλάδο Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου.
6. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. ή των Κ.Ε.Α., κατά περίπτωση, της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, καθορίζεται η περιοχή ευθύνης κάθε Κ.Ε.Σ.Υ. ή Κ.Ε.Α. στην περίπτωση που λειτουργούν περισσότερα από ένα από τα Κέντρα αυτά στην περιοχή ευθύνης της ίδιας  Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή στην περίπτωση που στην περιοχή ευθύνης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης δεν λειτουργεί Κ.Ε.Α.

Άρθρο 19
Μεταβατικές  διατάξεις

1. Τα αρχεία και οι με κάθε σχέση εργασίας οργανικές θέσεις προσωπικού, περιλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, των υπηρεσιών και οργανικών  μονάδων που καταργούνται με την παρ. 2 του άρθρου 17, καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί στις θέσεις αυτές, μεταφέρονται, ως εξής:
α) των Π.Ε.Κ., των ΠΕ.ΚΕ.Σ.Ε.Σ., των Τμημάτων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των γραμματειών των σχολικών συμβούλων, στα πλησιέστερα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,
β) των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
γ) των ΚΕ.Δ.Δ.Υ., των Σ.Σ.Ν., των ΚΕ.ΣΥ.Π. και των ΓΡΑ.Σ.Ε.Π., στα Κ.Ε.Σ.Υ. της περιοχής ευθύνης των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αν στην ίδια περιοχή ευθύνης προβλέπονται περισσότερα από ένα Κ.Ε.Σ.Υ., η μεταφορά γίνεται στο πρώτο Κ.Ε.Σ.Υ. κατά τη σειρά που αναφέρονται στις περιπτώσεις του άρθρου 6.
2. Οι οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών,  Ε.Ε.Π. και διοικητικού προσωπικού των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. μεταφέρονται και εντάσσονται στις θέσεις προσωπικού των Κ.Ε.Σ.Υ. που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 9, όπως αυτές κατανέμονται στα Κ.Ε.Σ.Υ. υποδοχής σύμφωνα με την περίπτ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18. Αν στα Κ.Ε.Σ.Υ. υποδοχής δεν προβλέπονται, ύστερα από την κατανομή, αντίστοιχες θέσεις προσωπικού, οι θέσεις που κατέχει το προσωπικό αυτό μεταφέρονται στα Κ.Ε.Σ.Υ. και μετατρέπονται σε προσωποπαγείς, οι οποίες διατηρούνται μέχρι τη με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση των προσώπων που τις κατέχουν. Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη του Ε.Ε.Π.,  κάτοχοι των προσωποπαγών αυτών θέσεων, μπορούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ., εφόσον διαθέτουν τα λοιπά προσόντα που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 22.
3. Για τη μεταφορά των θέσεων και του προσωπικού που προβλέπεται στις παρ. 1 και 2 εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Το πάσης φύσης προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση στις υπηρεσίες και τις οργανικές μονάδες που καταργούνται  με την παρ. 2 του άρθρου 17, μεταφέρεται στις υπηρεσίες υποδοχής σύμφωνα με την παρ. 1 και υπηρετεί σε αυτές έως τη λήξη της απόσπασής του.
5. Υφιστάμενες μισθώσεις για τη στέγαση και λειτουργία των υπηρεσιών και οργανικών μονάδων που καταργούνται με την παράγραφο 2 του άρθρου 17  μπορεί να λύονται αζημίως για το Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 3130/2003 (Α΄ 76).
 6. Οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών στις οποίες μεταφέρονται τα αρχεία, οι θέσεις και το προσωπικό των υπηρεσιών και οργανικών μονάδων που καταργούνται με την παρ. 2 του άρθρου 17, ευθύνονται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών μεταφοράς των κάθε μορφής αρχείων που τηρούνται στις καταργούμενες υπηρεσίες ή οργανικές μονάδες, καθώς και για την ασφαλή φύλαξη και μεταφορά των υλικών ή αξιών που ανήκουν στη δημόσια περιουσία. Για την υλοποίηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου, οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών υποδοχής εκδίδουν πράξεις και αναθέτουν την πραγματοποίηση υλικών ενεργειών σε υπαλλήλους των καταργούμενων υπηρεσιών και οργανικών μονάδων.
7. Συγχρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση πράξεις, που υλοποιούνται από τις υπηρεσίες ή τις οργανικές μονάδες που καταργούνται με την παρ. 2 του άρθρου 17, συνεχίζουν να υλοποιούνται από τις υπηρεσίες υποδοχής σύμφωνα με την παρ. 1, οι οποίες θεωρούνται καθολικοί διάδοχοι ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις πράξεις αυτές, καθώς και δικαιούχοι των τραπεζικών λογαριασμών των καταργούμενων υπηρεσιών ή οργανικών μονάδων για τη χρηματοδότηση των πράξεων αυτών. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνονται και όσα απορρέουν από συμβάσεις έργου μέχρι τη λήξη τους.
8. Οι σχολικοί σύμβουλοι, καθώς και οι υπηρεσίες και οι οργανικές μονάδες που καταργούνται σύμφωνα με την παρ.  2 του άρθρου 17, πλην των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, έως την επιλογή και τοποθέτηση των Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. κατά περίπτωση, ανάλογα με την υπηρεσία υποδοχής σύμφωνα με την παρ. 1.
9. Τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, έως την απόσπαση των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 14.
10. Η παύση της λειτουργίας των υπηρεσιών και των οργανικών μονάδων που καταργούνται με την παρ. 2 του άρθρου 17 και η έναρξη της πλήρους λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και των Κ.Ε.Σ.Υ. πραγματοποιείται το αργότερο έως την 1η-9-2018 και διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να παραταθεί έως έξι μήνες και για μία μόνο φορά, εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης ή απόσπασης των Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. ή των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.
11. Από την παύση της λειτουργίας των υπηρεσιών και των οργανικών μονάδων που καταργούνται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 17, λήγουν οι θητείες των σχολικών συμβούλων, καθώς και των μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης, των  κάθε είδους προϊσταμένων και του προσωπικού με θητεία των καταργούμενων υπηρεσιών ή οργανικών μονάδων.  Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Σχολικών Συμβούλων, έως τη λήξη της θητείας τους, αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο είναι το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. στην περιοχή αρμοδιότητας του οποίου υπηρετούν.  
12. Τα μέλη των Παιδαγωγικών Ομάδων και οι υπεύθυνοι λειτουργίας των Κ.Π.Ε. που μετατρέπονται σε Κ.Ε.Α. σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 17, υπηρετούν στα Κέντρα αυτά και ασκούν τις αρμοδιότητές τους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, έως τη συγκρότηση των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α. και τον ορισμό των Προϊσταμένων τους, οπότε και λήγει η θητεία τους. Τα αρχεία των Κ.Π.Ε. παραμένουν στα Κ.Ε.Α. Τα Κ.Ε.Α. συνεχίζουν να υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση πράξεις που υλοποιούνται από τα Κ.Π.Ε. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 7.
13. Οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ. που προβλέπονται στο άρθρο 4 του ν. 3699/2008 λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έως τη συγκρότηση των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος νόμου.
14. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με απόσπαση στις διευθύνσεις εκπαίδευσης ως υπεύθυνοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, σχολικών δραστηριοτήτων αγωγής υγείας και πολιτιστικών θεμάτων, συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έως τη συγκρότηση των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α. και τον ορισμό των Προϊσταμένων τους, οπότε και λήγει η θητεία τους. Τα αρχεία των υπευθύνων αυτών μεταφέρονται στα Κ.Ε.Α.
15. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με απόσπαση στις διευθύνσεις εκπαίδευσης ως υπεύθυνοι Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έως την επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. Τα αρχεία των υπευθύνων αυτών μεταφέρονται στα Κ.Ε.Σ.Υ.
16. Όπου στις διατάξεις που διέπουν τις διαδικασίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προβλέπεται η συμμετοχή Σχολικού Συμβούλου, από τη λήξη της θητείας τους νοείται η συμμετοχή Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου.
17. Όπου στις διατάξεις του π.δ. 1/2003 (Α΄ 1) προβλέπεται η συμμετοχή σε υπηρεσιακό συμβούλιο: α) Σχολικού Συμβούλου Ειδικής Αγωγής, β) Σχολικού Συμβούλου αα) προσχολικής αγωγής ή ββ) δημοτικής εκπαίδευσης  και γ) Σχολικού Συμβούλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  από τη λήξη της θητείας των Σχολικών Συμβούλων νοείται η συμμετοχή: α) Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, β) Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων αα) Νηπιαγωγών (ΠΕ 60) ή ββ) Δασκάλων (ΠΕ 70) και γ) Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα. Όπου στις ίδιες διατάξεις προβλέπεται η συμμετοχή σε υπηρεσιακό συμβούλιο Προϊσταμένου Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τη λήξη της θητείας των Προϊσταμένων αυτών νοείται η συμμετοχή Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που προέρχεται από κλάδο της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα.
18. Όπου στις διατάξεις του παρόντος προβλέπεται λήξη θητείας ή παύση άσκησης καθηκόντων, αυτή επέρχεται αζημίως για το Δημόσιο.
19.  Έως την πλήρωση της θέσης του Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης υπάγονται στον Γενικό Γραμματέα του ίδιου Υπουργείου.

Άρθρο 20
Μισθολογικές διατάξεις

1. Η περίπτ. β΄ της παρ. 1  του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Προϊστάμενοι Εκπαίδευσης:
βα) Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, εννιακόσια (900) ευρώ.
ββ) Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ.
βγ) Οργανωτικοί Συντονιστές των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.
βδ) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, τετρακόσια  (400) ευρώ.
βε) Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.
βστ) Διευθυντές Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων, Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων, Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων και Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), Μουσικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις, τριακόσια (300) ευρώ. Εφόσον τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια και τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια με Λυκειακές Τάξεις διαθέτουν τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) μαθητές και οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) τριάντα (30) μαθητές, τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.
βζ) Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διακόσια ενενήντα (290) ευρώ.
βη) Διευθυντές Γυμνασίων, Επαγγελματικών Σχολών, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Δημόσιων Ι.Ε.Κ., Ειδικών Γυμνασίων, Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων, τετραθέσιων και άνω γενικών και ειδικών Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, καθώς και Εργαστηριακών Κέντρων, διακόσια πενήντα (250) ευρώ. Εφόσον τα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης διαθέτουν τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) μαθητές και οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τριάντα (30) μαθητές, τριακόσια (300) ευρώ.
βθ) Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων, Εργαστηριακών Κέντρων,  Σ.Δ.Ε. και Δημόσιων Ι.Ε.Κ., Υπεύθυνοι Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων, Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.), εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
βι) Προϊστάμενοι Μονοθέσιων, Διθέσιων και Τριθέσιων Δημοτικών Σχολείων, Νηπιαγωγείων και Παιδικών Σταθμών, εκατόν είκοσι (120) ευρώ.»
2.  Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου ως προς το επίδομα θέσης ευθύνης που καταβάλλεται στους Οργανωτικούς Συντονιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και τους Προϊσταμένους των ΚΕ.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α. αρχίζει από την επιλογή και τοποθέτησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Έως τη λήξη της θητείας τους σύμφωνα με τις παρ. 11 και 12 του άρθρου 19, οι Σχολικοί Σύμβουλοι, οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, οι Προϊστάμενοι  των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και οι υπεύθυνοι των Κ.Π.Ε. λαμβάνουν το επίδομα θέσης ευθύνης που προβλέπεται στην περίπτ. β΄ της παρ. 1  του άρθρου 16 του ν. 4354/2015, όπως ισχύει κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 21
Πίνακες επιλογής στελεχών
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

1. Για την πλήρωση των θέσεων των στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης,  επιλέγονται εκπαιδευτικοί με βάση αξιολογικούς πίνακες επιλογής και προτάσεις, που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
2. Για την επιλογή και τοποθέτηση στις παραπάνω θέσεις, τα αρμόδια σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 26 όργανα καταρτίζουν τους ακόλουθους αξιολογικούς πίνακες επιλογής, οι οποίοι ισχύουν από την κύρωσή τους έως την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί:
α) Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης,
β) Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
γ) Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
δ) Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου,
ε) Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ.
στ) Διευθυντών νηπιαγωγείων,
ζ) Διευθυντών δημοτικών σχολείων,
η) Διευθυντών γυμνασίων,
θ) Διευθυντών Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.),
ι) Διευθυντών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.),
ια) Διευθυντών Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.),
ιβ) Διευθυντών Ειδικών Νηπιαγωγείων,
ιγ) Διευθυντών Ειδικών Δημοτικών Σχολείων,
ιδ) Διευθυντών γυμνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.),
ιε) Διευθυντών λυκείων Ε.Α.Ε.,
ιστ) Διευθυντών Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων ή Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων ή Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων,
ιζ) Διευθυντών πειραματικών δημοτικών σχολείων,
ιη) Διευθυντών πειραματικών και πρότυπων γυμνασίων,
ιθ) Διευθυντών πειραματικών και πρότυπων γενικών λυκείων,
κ) Διευθυντών μουσικών σχολείων,
κα) Διευθυντών καλλιτεχνικών σχολείων και
κβ) Διευθυντών Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.)
3. Τα αρμόδια σύμφωνα με το άρθρα 25 και 26 όργανα καταρτίζουν προτάσεις για την επιλογή και τοπο¬θέτηση των ακόλουθων στελεχών της εκπαίδευσης:
α) Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ.,
β) Προϊσταμένων των Κ.Ε.Α.,
γ) Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
δ) Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων νηπιαγωγείων,
ε) Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων,
στ) Προϊσταμένων πειραματικών νηπιαγωγείων,
ζ) Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων πειραματικών δημοτικών σχολείων,
η) Προϊσταμένων Ειδικών Νηπιαγωγείων,
θ) Προϊσταμένων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων,
ι) Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
ια) Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
ιβ) Υποδιευθυντών Ε.Κ.,
ιγ) Υπευθύνων τομέων Ε.Κ.,
ιδ) Υποδιευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
ιε) Υποδιευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
ιστ) Προϊστάμενου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
4. Οι πίνακες των περιπτ. α΄ έως δ΄ της παρ. 2 κυρώνονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι λοιποί πίνακες της ίδιας παραγράφου κυρώνονται από τους οικείους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Άρθρο 22
Προϋποθέσεις επιλογής

1. Προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης, πλην των Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων,  είναι η κατοχή του βαθμού Α΄, καθώς και η πιστοποιημένη γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου η οποία τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ 86.
2. Ως Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί με δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες για δέκα τουλάχιστον έτη. Ως Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας.
3. Ως Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου επιλέγονται εκπαιδευτικοί των οικείων κλάδων με δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες για δέκα τουλάχιστον έτη και οι οποίοι διαθέτουν γνώση ξένης γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2, η οποία τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων για τους οποίους η γνώση ξένης γλώσσας αποτελεί προσόν διορισμού. Ως Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου για την Αειφορία επιλέγονται εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων, ενώ ως Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή στη σχολική ψυχολογία ή μέλη του Ε.Ε.Π. με  πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.  Ως Συντονιστές Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα, με δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα για δέκα τουλάχιστον έτη στο μειονοτικό πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων της αντίστοιχης βαθμίδας. Ως Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Μουσουλμανικής Θρησκείας επιλέγεται εκπαιδευτικός με δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, ο οποίος έχει ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί δέκα τουλάχιστον έτη στα μουσουλμανικά ιεροσπουδαστήρια σε μάθημα μουσουλμανικής θρησκευτικής ειδίκευσης. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις για τη θέση Συντονιστή Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή τη θέση Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Μουσουλμανικής Θρησκείας, μπορεί να είναι υποψήφιοι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας ή χωρίς τη γνώση ξένης γλώσσας.
4. Ως Προϊστάμενοι Κ.Ε.Σ.Υ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί ή Ε.Ε.Π. των κλάδων που προβλέπονται στις περιπτ. α΄ έως και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9, με δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες για δέκα τουλάχιστον έτη και οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα που απαιτούνται για την τοποθέτηση στα Κ.Ε.Σ.Υ. σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου.
5. Ως Προϊστάμενοι Κ.Ε.Α. επιλέγονται εκπαιδευτικοί με δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες για οκτώ τουλάχιστον έτη.
6.  Ως Διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στη βαθμίδα αυτή, οι οποίοι έχουν ασκήσει για οκτώ τουλάχιστον έτη διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες. Από τα ανωτέρω οκτώ έτη άσκησης διδακτικών καθηκόντων, τα τρία τουλάχιστον πρέπει να έχουν ασκηθεί σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας, συμπληρώνοντας σε αυτά τουλάχιστον το 50% του υποχρεωτικού τους ωραρίου, με την επιφύλαξη της περίπτ. ζ΄. Ειδικά για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., εκτός των εκπαιδευτικών, μπορεί να επιλέγονται ως διευθυντές και μέλη Ε.Ε.Π. με δέκα τουλάχιστον έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Κ.Ε.Σ.Υ.,  από τα οποία τρία τουλάχιστον έτη πρέπει να έχουν υπηρετηθεί σε αντίστοιχη με την προς κάλυψη θέση Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της οικείας βαθμίδας εκπαίδευσης.
Ειδικότερα:
α) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών δημοτικών σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο π.δ. 323/1993 (Α΄ 139) και στην υπ’ αρ.  172260/Ε1/17.10.2016 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 3391).
β) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών νηπιαγωγείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 60.
γ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Ε.Κ. μπορεί να είναι:
αα) Για τις θέσεις Διευθυντών γυμνασίων, ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ., εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων  ΠΕ01 έως και ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40 και  ΠΕ78 έως και ΠΕ91.
ββ) Για τις θέσεις Διευθυντών Ε.Κ., εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ80 έως και ΠΕ90.
δ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. μπορεί να είναι:
αα) για θέσεις Διευθυντών των δημοτικών σχολείων Ε.Α.Ε., μόνιμοι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών του π.δ. 323/1993, εφόσον έχουν τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Κ.Ε.Σ.Υ., καθώς και τα μέλη του Ε.Ε.Π.
ββ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας Ε.Α.Ε. (Γυμνάσια Ε.Α.Ε., Λύκεια Ε.Α.Ε., Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια ή Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια ή Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια και Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), μόνιμοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40 και ΠΕ78 έως και ΠΕ91, εφόσον έχουν τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Σ.Υ., καθώς και τα μέλη του Ε.Ε.Π. Επιπλέον και μόνο για τις θέσεις Διευθυντών των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων και εκπαιδευτικοί του π.δ. 323/1993, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου. Εκπαιδευτικοί κλάδου δασκάλων με οργανική θέση σε Ε.Ε.Ε.ΕΚ. μπορούν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και για θέση διευθυντή σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
γγ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών νηπιαγωγείων Ε.Α.Ε. μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί του κλάδου νηπιαγωγών, εφόσον έχουν τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Σ.Υ.,   καθώς και τα μέλη του Ε.Ε.Π.
ε) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί κάτοχοι τίτλου ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της πλειονότητας των μαθητών, σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.
στ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών των πειραματικών και πρότυπων σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί που έχουν τα προσόντα που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118).
7. Ως Προϊστάμενοι διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, υποδιευθυντές δημοτικών σχολείων και υποδιευθυντές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και υποδιευθυντές Ε.Κ. και υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία, που υπηρετούν κατά τον χρόνο επιλογής σε οργανική θέση στη μονάδα την οποία αφορά η επιλογή.
Ειδική προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση υποδιευθυντή και υπευθύνου τομέα Ε.Κ. είναι ο εκπαιδευτικός να ανήκει σε κλάδο ή ειδικότητα που προβλέπεται για το Ε.Κ.
Ως υποδιευθυντές Ε.Κ., στα οποία ασκούνται διακόσιοι πενήντα τουλάχιστον μαθητές και τα οποία εξυπηρετούν τουλάχιστον δύο ΕΠΑ.Λ. που λειτουργούν σε διαφορετικό κύκλο λειτουργίας (πρωινό κύκλο, απογευματινό κύκλο, εσπερινό κύκλο), καθώς και ως υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία, οι οποίοι υπηρετούν σε σχολική μονάδα, η οποία εξυπηρετείται από το Ε.Κ. και δεν έχουν κριθεί ως υπεράριθμοι, κατά το χρόνο της επιλογής.
Ειδικά για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ως υποδιευθυντές μπορεί να επιλέγονται και μέλη Ε.Ε.Π. με οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε οργανική θέση στη Σ.Μ.Ε.Α.Ε. την οποία αφορά η επιλογή.
Αν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας ή της πιστοποιημένης γνώσης Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας ή χωρίς πιστοποιημένη γνώση Τ.Π.Ε., αντίστοιχα.
8. Ως Προϊστάμενοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί με δεκαετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης. Ως Προϊστάμενοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ως Προϊστάμενοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40 και ΠΕ78 έως και ΠΕ91. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις των προηγούμενων εδαφίων, μπορεί να είναι υποψήφιοι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας. Ως Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης επιλέγεται εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ70 με δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ο οποίος έχει ασκήσει διδακτικά καθήκοντα  σε σχολικές μονάδες για τουλάχιστον δέκα έτη, από τα οποία τουλάχιστον έξι  σε μειονοτικά δημοτικά σχολεία της Θράκης.
9. Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26) ή για τον οποίον συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα. Επίσης, δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός, του οποίου τα πιστοποιητικά των αντικειμενικών κριτηρίων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή αναληθή με σκοπό την παραπλάνηση της υπηρεσίας, καθώς και εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως στέλεχος της εκπαίδευσης  σύμφωνα με την περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου  31.
10. Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους της εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί, οι οποίοι κατά τη διάρκεια του επόμενου της επιλογής έτους αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης.
11. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής της παρ. 9 δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

Άρθρο 23
Κριτήρια επιλογής

1. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες της παρ. 2 του άρθρου 21 με βάση το άθροισμα των μονάδων, τις οποίες συγκεντρώνουν σύμφωνα με την κατά το άρθρο 24 αποτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων:
α) επιστημονική συγκρότηση,
β) διοικητική και διδακτική εμπειρία,
γ) διοικητική και εκπαιδευτική επάρκεια και
δ)  προσωπικότητα και γενική συγκρότηση.
2. Τα κριτήρια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης της παρ. 3 του άρθρου 21 είναι η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, η  επιστημονική συγκρότησή του, η διοικητική και διδακτική εμπειρία, η ικανότητα του να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιδεικνύει συνεργατικότητα και να επιλύει προβλήματα, ιδίως διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά και λειτουργικά, η συνεισφορά του στη δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος, η συμμετοχή του στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων, καθώς και οι ικανότητες διοίκησης ή/ και οργάνωσης εκπαιδευτικών ή παιδαγωγικών δράσεων.

Άρθρο 24
Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής

1. Για την κατάταξη στους πίνακες επιλογής της παρ. 2 του άρθρου 21, τα κριτήρια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης αποτιμώνται με 46 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.
2. Το κριτήριο της  επιστημονικής συγκρότησης αξιολογείται με 17 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
α) Τίτλοι σπουδών: 9 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
αα) Διδακτορικό δίπλωμα: 6 μονάδες.
ββ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 4 μονάδες.
γγ) Τίτλος Διδασκαλείου Εκπαίδευσης: 3 μονάδες.
δδ) Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι.: 3 μονάδες.
 εε) Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 2 μονάδες.
Η σωρευτική κατοχή τίτλων σπουδών των υποπεριπτ. ββ΄ έως και εε΄ αξιολογείται κατ’ ανώτατο όριο με 6 μονάδες.
Τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν για διορισμό ή μετάταξη δεν μοριοδοτείται. Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.).
β) Γνώση Τ.Π.Ε. B΄ Επιπέδου: 1 μονάδα.
γ) Γνώση ξένων γλωσσών: 1,50 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
αα) Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2: 0,80  μονάδες. Οι υποψήφιοι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου δεν μοριοδοτούνται σύμφωνα με την παρούσα υποπερίπτωση.
ββ) Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2: 0,40 μονάδες. Οι υποψήφιοι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου μοριοδοτούνται για την πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2 με 0,80 μονάδες, ενώ για τη γνώση και τρίτης ξένης γλώσσας του ίδιου επιπέδου μοριοδοτούνται με 0,40 μονάδες.
γγ) Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου ανώτερου του Β2: 1 μονάδα.   
 δδ) Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου ανώτερου  του Β2: 0,50 μονάδες.
Αν ο υποψήφιος κατέχει αποδεικτικά γνώσης της ίδιας γλώσσας διαφορετικού επιπέδου, μοριοδοτείται μόνο το ανώτερο.
Η γνώση της ξένης γλώσσας που αποτέλεσε προσόν διορισμού για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ34 και ΠΕ40 δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης και δεν μοριοδοτείται.
δ) Επιμόρφωση: 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο, η οποία κατανέμεται ως εξής:
αα) Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.), Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.), Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) / Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.): 0,5 μονάδες.
ββ) Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης Α.Ε.Ι. διάρκειας τουλάχιστον 300 ωρών ή / και εννεάμηνης διάρκειας: 0,5 μονάδες.
Οι  βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά της παρούσας περίπτωσης αξιολογούνται εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό.
ε) Διδακτικό - επιμορφωτικό έργο:  1  μονάδα κατ’ ανώτατο όριο, η οποία κατανέμεται ως εξής:
αα) Αυτοδύναμο διδακτικό έργο σε Α.Ε.Ι. ή στα Τ.Ε.Ι. πριν την υπαγωγή τους στην ανώτατη εκπαίδευση ή στη Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.: 0,5 μονάδες ανά εξάμηνο.
 ββ) Συμμετοχή ως επιμορφωτής σε επιμορφωτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: 0,1 μονάδες ανά 10 ώρες.
 στ) Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, την ευθύνη υλοποίησης των οποίων έχουν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.): 0,5 μονάδες για κάθε εξάμηνο συμμετοχής και έως 1 μονάδα.
ζ) Συγγραφικό έργο και εισηγήσεις σε συνέδρια: 2,5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
αα) Συγγραφή σχολικών εγχειριδίων ή βιβλίων που έχουν εκδοθεί: 0,5 μονάδες για κάθε εγχειρίδιο και έως 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο.
ββ) Δημοσίευση άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά: 0,25 μονάδες για κάθε άρθρο και έως 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο. Στην περίπτωση ομαδικής συγγραφής λαμβάνεται το ήμισυ της μοριοδότησης.
γγ) Εισηγήσεις σε πρακτικά συνεδρίων που οργανώνονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Α.Ε.Ι. ή άλλους εποπτευόμενους από το Υπουργείο αυτό φορείς ή επιστημονικούς φορείς ή επιστημονικά περιοδικά: 0,2 μονάδες για κάθε εισήγηση και έως 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο. Στην περίπτωση ομαδικής εισήγησης λαμβάνεται το ήμισυ της μοριοδότησης.
δδ) Συμμετοχή σε ομάδα σύνταξης Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών – Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ  - Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ή αναμόρφωσης – εξορθολογισμού Προγραμμάτων Σπουδών και διδακτικής ύλης του Ι.Ε.Π. ή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.): 0,25 μονάδες ανά πρόγραμμα και έως 0,5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
3. Το κριτήριο της διοικητικής και διδακτικής εμπειρίας αξιολογείται με 14 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
α) Διοικητική εμπειρία: 4 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
αα) Άσκηση καθηκόντων Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, Διευθυντή Εκπαίδευσης,  Προϊσταμένου Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή Συντονιστή Εκπαίδευσης: 1 μονάδα ανά έτος και έως 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
ββ) Άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου Τμήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή Γραφείου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Κ.Ε.Σ.Υ. ή  Κ.Δ.Α.Υ. ή  ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή διευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. ή Δ.Ι.Ε.Κ. ή Σχολής  Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) ή Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.): 0,5 μονάδες ανά έτος και έως 2 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
γγ) Άσκηση καθηκόντων Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ή Σχολικού Συμβούλου, προϊσταμένου νηπιαγωγείου ή ολιγοθέσιου δημοτικού σχολείου, υποδιευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. ή Δ.Ι.Ε.Κ. ή Σ.Ε.Κ. ή Σ.Δ.Ε. ή υπευθύνου τομέα Ε.Κ., Προϊσταμένου Κ.Ε.Α. ή Υπευθύνου Λειτουργίας Κ.Π.Ε.:  0,3 μονάδες ανά έτος και έως 1,5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
δδ) Άσκηση καθηκόντων υπευθύνου σχολικών δραστηριοτήτων, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτιστικών θεμάτων, Σ.Σ.Ν.,  ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. , Ε.Κ.Φ.Ε., ΚΕ.ΣΥ.Π., ΓΡΑ.ΣΥ. ή ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. ή άσκηση διοικητικών καθηκόντων με απόσπαση στην Κεντρική ή σε περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: 0,25 μονάδες ανά έτος και έως 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο.
 β) Διδακτική εμπειρία: 10 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
αα) Άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολικές μονάδες, Ε.Κ., Σ.Δ.Ε. και δημόσια Ι.Ε.Κ.:  1 μονάδα για κάθε έτος πέραν των απαιτούμενων για τη θεμελίωση δικαιώματος υποβολής υποψηφιότητας.
ββ) Διδακτική υπηρεσία υπό την ιδιότητα του Σχολικού Συμβούλου ή Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, του Προϊστάμενου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων, του υπευθύνου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή αγωγής υγείας ή πολιτιστικών θεμάτων ή σχολικών δραστηριοτήτων, του υπεύθυνου και των αποσπασμένων εκπαιδευτικών σε ΚΕ.ΣΥ.Π., ΓΡΑ.Σ.Ε.Π., ΓΡΑ.ΣΥ., Ε.Κ.Φ.Ε., ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., Σ.Σ.Ν., του υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών ή Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού, του Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων, του υπευθύνου σχολικών βιβλιοθηκών, οι οποίες λειτούργησαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.), καθώς και του Διευθυντή και Υποδιευθυντή Δ.Ι.Ε.Κ. ή Σ.Ε.Κ.: 1 μονάδα για κάθε έτος, πέραν των απαιτούμενων για τη θεμελίωση δικαιώματος υποβολής υποψηφιότητας, και έως 2 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
4. Το κριτήριο της διοικητικής και εκπαιδευτικής επάρκειας αποτιμάται με 5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο ως εξής:
α) Για τους εκπαιδευτικούς που έχουν διατελέσει σε θέση στελέχους  της εκπαίδευσης, αποτιμάται με βάση τις εκθέσεις αξιολόγησης που συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄.
β) Για τους λοιπούς εκπαιδευτικούς, αποτιμάται από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής στο πλαίσιο της προσωπικής συνέντευξης που προβλέπεται στην παρ. 5.
5.  Το κριτήριο της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης αποτιμάται με 10 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Το κριτήριο αυτό αποτιμάται με προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής, μέσω της οποίας εκτιμώνται η παιδαγωγική και οργανωτική συγκρότηση, η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα, η επικοινωνιακή και εκφραστική ικανότητα και η εξοικείωση με το σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον. Η συνέντευξη περιλαμβάνει παρουσίαση από τον υποψήφιο σχεδίου προβληματισμού και δράσης με αναφορά σε θέμα παιδαγωγικού ενδιαφέροντος και ερωτήσεις των μελών του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής προς τον υποψήφιο.  Για την αξιολόγηση χρησιμοποιείται τύπος συνέντευξης με τη χρήση έντυπων υποδειγμάτων που περιλαμβάνουν τα αξιολογούμενα στοιχεία και τη στάθμισή τους και υποχρεώνουν κάθε μέλος του συμβουλίου να δώσει ξεχωριστή και αιτιολογημένη βαθμολογία. Η συνέντευξη ενώπιον του συμβουλίου επιλογής μαγνητοφωνείται για να διασφαλίζεται η διαφάνεια.
6. Το συμβούλιο επιλογής μπορεί με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση να αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο που από τη συνέντευξη διαπιστώνεται ότι δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων του στελέχους της εκπαίδευσης.

Άρθρο 25
Αρμόδια όργανα και διαδικασία επιλογής
 

1. Οι Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και οι αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση του Υπουργού για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και πρόταση του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής της παρ. 3 του άρθρου 26.
2. Οι Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Α. ορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκλησή του για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και πρόταση του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής της παρ. 3 του άρθρου 26.
3. Οι  Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκλησή του για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), αντίστοιχα, το οποίο συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26. Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκλησή του για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και πρόταση του οικείου Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.
4. Οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων, καθώς και οι υποδιευθυντές και οι υπεύθυνοι των τομέων Ε.Κ. επιλέγονται από το αρμόδιο σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 υπηρεσιακό συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του οικείου συλλόγου διδασκόντων, η οποία διατυπώνεται σε συνεδρίαση από την οποία απέχουν τα μέλη που κωλύονται σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45), καθώς και οι αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί. Η πρόταση, μαζί με το πρακτικό του συλλόγου των διδασκόντων, διαβιβάζονται από τον διευθυντή της σχο¬λικής μονάδας ή του Ε.Κ. στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμ-βούλιο,  το οποίο, ύστερα από έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της πρότασης, προτείνει στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης την τοποθέτηση των υποδιευθυντών ή υπευθύνων τομέων Ε.Κ. Αν σε σχολική μονάδα προβλέπεται και δεύτερος υποδιευθυντής, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 30, ο σύλλογος διδασκόντων προτείνει και τη σειρά τοποθέτησης των δύο υποδιευθυντών (υποδιευθυντής Α΄ και Β΄). Αν ο σύλλογος διδασκόντων δεν διατυπώσει πρόταση για την επιλογή των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, καθώς και των υποδιευθυντών και των υπευθύνων Ε.Κ. ή για τη σειρά τοποθέτησης των υποδιευθυντών, αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο.
5.  Τα λοιπά στελέχη επιλέγονται από το συμβούλιο που είναι αρμόδιο για την επιλογή σύμφωνα με το άρθρο 26.

Άρθρο 26
Συμβούλια επιλογής

1. H κατάρτιση των πινάκων επιλογής και η επιλογή των διευθυντών ή προϊσταμένων σχολικών μονάδων και Ε.Κ., καθώς και η επιλογή των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και των υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων Ε.Κ., πραγματοποιείται από τα Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε., στα οποία συμμετέχουν επιπλέον ένας Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου που προέρχεται από την οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης και ένας εκπαιδευτικός με δεκαπενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης, ο οποίος υπηρετεί με οργανική θέση στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα επιπλέον μέλη του προηγούμενου εδαφίου ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
2. Στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συνιστάται Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής, το οποίο συνεδριάζει με επταμελή ή εννεαμελή σύνθεση για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, αντίστοιχα. Το Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους:
α) Ένα μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ο οποίος ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης ως Πρόεδρος.
β) Δύο μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι.
γ) Έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)
δ) Έναν προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό.
ε) Δύο ή τέσσερις αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών, ως εξής:
αα) Για την επιλογή περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης, στο Συμβούλιο συμμετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) και οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), οι οποίοι αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές τους στα συμβούλια αυτά.
 ββ) Για την επιλογή διευθυντών πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο Συμβούλιο συμμετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ή στο Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., αντίστοιχα, οι οποίοι αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές τους στα συμβούλια αυτά.   
3. Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης συνιστάται Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α., το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η συγκρότηση κάθε Συμβουλίου έχει ως εξής:
α) Για την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων Νηπιαγωγών (ΠΕ60), Δασκάλων (ΠΕ70) και Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης (ΠΕ73), το Συμβούλιο συνεδριάζει με επταμελή σύνθεση, αποτελούμενο από τα ακόλουθα μέλη που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους:
αα) τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται από Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,
ββ) δύο διδάσκοντες σε Α.Ε.Ι.,
γγ) έναν Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
δδ) έναν διευθυντή σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και
εε) τους δύο αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε., οι οποίοι αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές τους στο συμβούλιο αυτό.
β) Για την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των κλάδων Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Μουσουλμανικής Θρησκείας, το Συμβούλιο συνεδριάζει με επταμελή σύνθεση, αποτελούμενο από τα ακόλουθα μέλη που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους:
αα) τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με την υποπερίπτ. αα΄ της προηγούμενης περίπτωσης,
ββ) τα μέλη της υποπερίπτ. ββ΄ της προηγούμενης περίπτωσης,
γγ) έναν Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
δδ) έναν διευθυντή σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
εε) τους δύο αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών στο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., οι οποίοι αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές τους στα συμβούλια αυτά.
γ) Για την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των κοινών κλάδων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ 86 και ΠΕ91), των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου  Εκπαίδευσης για την Αειφορία και των Προϊσταμένων Κ.Ε.Α., το Συμβούλιο συνεδριάζει με ενδεκαμελή σύνθεση, αποτελούμενο από τα ακόλουθα μέλη που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους:
αα) τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με την υποπερίπτ. αα΄ της περίπτ. α΄,
ββ) τα μέλη της υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. α΄και
γγ) τα μέλη των υποπεριπτ. γγ΄ έως και εε΄ των περιπτ. α΄ και β΄.
δ) Για την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση και των Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ., το Συμβούλιο συνεδριάζει με δεκατριαμελή σύνθεση, αποτελούμενο από τα ακόλουθα μέλη που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους:
 αα) τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου σύμφωνα με την περίπτ. γ΄ και
ββ) τους δύο αιρετούς εκπροσώπους των μελών του Ε.Ε.Π. στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), οι οποίοι αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές τους στα συμβούλια αυτά.
4.  Με την απόφαση συγκρότησης των συμβουλίων των παρ. 2 και 3  ορίζεται και ο γραμματέας τους με τον αναπληρωτή του. Ως γραμματέας ορίζεται διοικητικός υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ή αποσπασμένος στις υπηρεσίες αυτές εκπαιδευτικός.
5.  Η θητεία του προέδρου και των μελών των συμβουλίων των παρ. 3 και 4, πλην των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών, αρχίζει με τη συγκρότηση των συμβουλίων επιλογής και είναι τριετής. Οι αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. διατηρούν την ιδιότητα του μέλους του συμβουλίου για όσο χρόνο διατηρούν την ιδιότητα του αιρετού εκπροσώπου, βάσει της οποίας ορίστηκαν ως μέλη του οικείου συμβουλίου.
6. Ο αριθμός των μελών των συμβουλίων που ορίζονται από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο του συνόλου των οριζόμενων μελών.
7. Κάθε μέλος συμβουλίου επιλογής, με εξαίρεση τον πρόεδρο, αναλαμβάνει τη μελέτη συγκεκριμένου αριθμού φακέλων υποψηφίων που του ανατίθενται από το συμβούλιο και προετοιμάζει σχετική προφορική εισήγηση για κάθε υποψήφιο. Η κατανομή των φακέλων των υποψηφίων στα μέλη του συμβουλίου γίνεται κατά τυχαίο τρόπο.
8. Μέλος συμβουλίου που είναι ταυτόχρονα υποψήφιος για οποιαδήποτε από τις προς πλήρωση θέσεις δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις του σε καμία φάση της διαδικασίας κρίσης και επιλογής. Αν ο Πρόεδρος έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει ο αναπληρωτής του. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
 9. Στα μέλη των συμβουλίων δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτά, εκτός των οδοιπορικών τους. Οι συνεδριάσεις των συμβουλίων γίνονται με φυσική παρουσία των μελών τους.
10. Το Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής της παρ. 2 είναι αρμόδιο για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.
11. Όπου στις διατάξεις του παρόντος άρθρου προβλέπεται η συμμετοχή σε συμβούλιο επιλογής περισσότερων από δύο αιρετών εκπροσώπων σε υπηρεσιακά συμβούλια, οι αιρετοί εκπρόσωποι κάθε υπηρεσιακού συμβουλίου στις συνεδριάσεις του οικείου συμβουλίου επιλογής παρέχουν μία κοινή ψήφο, η οποία συνίσταται στο μέσο όρο της μοριοδότησής τους.

Άρθρο 27
Χρόνος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1. Με την επιφύλαξη των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 25, η προκήρυξη για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης εκδίδεται ως εξής:
α) από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τις θέσεις των στελεχών που επιλέγονται από το Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 26,
β) από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για τις θέσεις των στελεχών που επιλέγονται από το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 και
γ) από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις θέσεις των στελεχών που επιλέγονται από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή το Π.Υ.Σ.Δ.Ε., αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26.
2. Οι προκηρύξεις για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης εκδίδονται τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη λήξη της εκάστοτε θητείας και αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή των  Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο διαδίκτυο, ανάλογα με το όργανο που είναι αρμόδιο για την προκήρυξη σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, καθώς και στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. Με την προκήρυξη καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην προκήρυξη.
3. Οι υποψήφιοι για τις προκηρυσσόμενες θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης υποβάλλουν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου έχουν οργανική θέση αίτηση και φάκελο υποψηφιότητας, στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα για την απόδειξη των τυπικών τους προσόντων δικαιολογητικά, ως εξής:
α) Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη θέση του Διευθυντή μίας μόνο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
β) Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις ενός μόνο κλάδου Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. μίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
γ) Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις μίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
δ) Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις δύο  κατ’ ανώτατο όριο Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
ε) Οι υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις του συνόλου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., αντίστοιχα, μίας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει δύο συνεχόμενες θητείες πλήρων διδακτικών ετών που προηγούνται της επιλογής στην ίδια θέση διευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ., με επιλογή ή αναπλήρωση, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση του διευθυντή του σχολείου ή Ε.Κ. όπου υπηρετούν αλλά μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την επιλογή σε θέση διευθυντή οποιουδήποτε άλλου σχολείου ή Ε.Κ.. Σε κάθε περίπτωση, ο επιλεγείς διευθυντής σχολικής μονάδας πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του διευθυντή στη σχολική μονάδα ή το Ε.Κ. όπου έχει επιλεγεί.
στ) Οι υποψήφιοι για τις θέσεις προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη θέση μίας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
ζ) Οι υποψήφιοι για τις θέσεις προϊσταμένων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις των σχολικών μονάδων στις οποίες υπηρετούν με οργανική θέση.
η) Οι υποψήφιοι για τις θέσεις υποδιευθυντών σχολικών μονάδων μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις των σχολικών μονάδων όπου κατέχουν οργανική θέση. Εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει δύο συνεχόμενες θητείες πλήρων διδακτικών ετών που προηγούνται της επιλογής στη θέση του υποδιευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας, με επιλογή ή αναπλήρωση, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας. Σε κάθε περίπτωση, ο επιλεγείς υποδιευθυντής σχολικής μονάδας πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του υποδιευθυντή στη σχολική μονάδα όπου έχει επιλεγεί και να μην έχει κριθεί υπεράριθμος κατά το χρόνο της επιλογής.
θ) Οι υποψήφιοι για τις θέσεις υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων Ε.Κ. μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις αντίστοιχες θέσεις σε Ε.Κ., τα οποία εξυπηρετούν τις σχολικές μονάδες στις οποίες κατέχουν οργανική θέση και καλύπτουν το υποχρεωτικό ωράριο του υποδιευθυντή, με την προϋπόθεση να έχουν υπηρετήσει σε Ε.Κ. για δύο τουλάχιστον σχολικά έτη, είτε ως στελέχη, είτε ως εκπαιδευτικοί, με ωράριο τουλάχιστον οκτώ διδακτικών ωρών την εβδομάδα. Εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει δύο συνεχόμενες θητείες πλήρων διδακτικών ετών που προηγούνται της επιλογής στη θέση του υποδιευθυντή ή του υπευθύνου Τομέα Ε.Κ., με επιλογή ή αναπλήρωση, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για την ίδια θέση. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες ως διευθυντές, υποδιευθυντές και υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ., πρέπει να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης στο Ε.Κ. όπου έχουν τοποθετηθεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής.
ι) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις για να είναι υποψήφιοι για θέσεις υποδιευθυντών ΕΠΑ.Λ. και υποδιευθυντών ή υπευθύνων τομέων Ε.Κ. έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για μία μόνο θέση, είτε για θέση υποδιευθυντή ΕΠΑ.Λ., είτε για θέση υποδιευθυντή Ε.Κ., είτε για θέση υπευθύνου τομέα Ε.Κ.
4. Η σειρά προτίμησης των υποψηφίων για την τοποθέτησή τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις για τις οποίες θέτουν υποψηφιότητα, εφόσον είναι περισσότερες από μία, δηλώνεται ύστερα από την κατάταξή τους στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής.

Άρθρο 28
Κατάρτιση αξιολογικών πινάκων επιλογής

 
1. Το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής, σε συνεδρίασή του που πραγματοποιείται εντός δέκα ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων που προβλέπεται στην προκήρυξη, επιλέγει τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής και καταρτίζει τους σχετικούς αλφαβητικούς πίνακες. Το συμβούλιο κοινοποιεί τους πίνακες στην αρμόδια οργανική μονάδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων ή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανάλογα με το όργανο που είναι αρμόδιο για την προκήρυξη, η οποία τους αναρτά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ή της οικείας υπηρεσίας, κατά περίπτωση. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν γραπτώς ένσταση κατά των πινάκων εντός τριών εργάσιμων ημερών από την κοινοποίησή τους.
2. Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την παραλαβή τους, το συμβούλιο κρίνει αιτιολογημένα τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τους πίνακες και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους.
3. Το συμβούλιο επιλογής καταρτίζει πίνακες των υποψηφίων με αξιολογική σειρά σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περιπτ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 23. Οι πίνακες κοινοποιούνται και αναρτώνται στο διαδίκτυο σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 και οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν γραπτές αντιρρήσεις σε προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών. Το συμβούλιο, ύστερα από την αιτιολογημένη κρίση επί των ενστάσεων, αναπροσαρμόζει τους πίνακες και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους.
4. Στη συνέχεια το συμβούλιο επιλογής ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη. Μετά το πέρας της συνέντευξης κάθε μέλος του συμβουλίου καταγράφει αιτιολογημένα τις μονάδες με τις οποίες βαθμολόγησε τον υποψήφιο κατά τη διαδικασία της συνέντευξης. Τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου στο κριτήριο της περίπτ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 23, καθώς και στο κριτήριο της περίπτ. γ΄ της ίδιας παραγράφου για τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν διατελέσει σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης, είναι για κάθε κριτήριο ο μέσος όρος των μονάδων με τις οποίες τον βαθμολόγησαν τα παρόντα μέλη του συμβουλίου. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.
5. Μετά το πέρας της συνέντευξης όλων των υποψηφίων, το συμβούλιο επιλογής καταρτίζει με αξιολογική σειρά πίνακες επιλογής ανά κλάδο και ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή Διεύθυνση Εκπαίδευσης κατά περίπτωση, ανάλογα με την προκήρυξη, με βάση τις συνολικές μονάδες κάθε υποψηφίου. Για την επιλογή Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου καταρτίζονται πίνακες επιλογής ανά κλάδο. Το σύνολο των μονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων στα επιμέρους κριτήρια.  
6. Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθμού μονάδων, προηγείται στον αξιολογικό πίνακα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες στα κριτήρια κατά τη σειρά που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 23.
7. Μετά το πέρας της διαδικασίας, ο πρόεδρος του συμβουλίου επικυρώνει τα αναλυτικά πρακτικά που τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών από τον γραμματέα του συμβουλίου.
8. Εντός πέντε ημερών από την κατάρτισή τους οι τελικοί πίνακες επιλογής υποβάλλονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στο αρμόδιο όργανο για την κύρωσή τους, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 21.

Άρθρο 29
Τοποθέτηση στελεχών εκπαίδευσης

1. Η τοποθέτηση των στελεχών της εκπαίδευσης πραγματοποιείται  με βάση την σειρά κατάταξής τους στον οικείο αξιολογικό πίνακα σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 ή την πρόταση του αρμόδιου οργάνου επιλογής  σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, σε συνδυασμό με τη σειρά προτίμησής τους,  η οποία δηλώνεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 27.
2. Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής Περιφερειακών Διευθυντών  Εκπαίδευσης και Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Κεντρικού Συμβουλίου Επιλογής. Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης ή Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου, καλούνται, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Υπουργού, οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής άλλων περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης ή άλλων διευθύνσεων εκπαίδευσης της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης, αντίστοιχα, που δεν έχουν τοποθετηθεί, να δηλώσουν ενδιαφέρον. Η τοποθέτηση  γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Κεντρικού Συμβουλίου Επιλογής.  
3. Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου περιφερειακού συμβουλίου επιλογής. Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις, καλούνται οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής των λοιπών περιφερειακών διευθύνσεων να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τις θέσεις που απομένουν κενές. Η τοποθέτηση γίνεται κατά τη σειρά των συνολικών μονάδων αποτίμησης και με βάση τις δηλωθείσες προτιμήσεις.
4. Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου περιφερειακού συμβουλίου επιλογής. Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις, καλούνται οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής των λοιπών Κ.Ε.Σ.Υ. της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τις θέσεις που απομένουν κενές. Η τοποθέτηση γίνεται κατά τη σειρά των συνολικών μονάδων αποτίμησης και με βάση τις δηλωθείσες προτιμήσεις.
5. Η τοποθέτηση σε κενές και κενούμενες θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. γίνεται με απόφαση του οικείου  Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26. Σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιοτήτων σε κάποιες σχολικές μονάδες τοποθετούνται, εφόσον εκ νέου το δηλώσουν, υποψήφιοι που δεν έχουν τοποθετηθεί κατά τη σειρά κατάταξής τους στον πίνακα. Για τον σκοπό αυτόν καλούνται να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης. Αν μετά το πέρας της διαδικασίας των προηγούμενων εδαφίων παραμένουν κενές θέσεις, οι θέσεις αυτές προκηρύσσονται εκ νέου. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας από τον προβλεπόμενο στο άρθρο 22, ενώ δεν εφαρμόζεται ο περιορισμός του δεύτερου εδαφίου της περίπτ. ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 27.
6. Η τοποθέτηση των προϊσταμένων νηπιαγωγείων ή δημοτικών σχολείων σε κενές και κενούμενες θέσεις πραγματοποιείται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26.
7. Η τοποθέτηση των υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων, καθώς και των υποδιευθυντών και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ. πραγματοποιείται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26. Αν δεν υποβληθούν υποψηφιότητες, οι θέσεις αυτές προκηρύσσονται εκ νέου και στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί του δεύτερου εδαφίου της περίπτ. η΄ και του δεύτερου εδαφίου της περ. θ΄ της παρ. 3 του άρθρου 27.
8.  Αν ύστερα από την ολοκλήρωση των διαδικασιών των προηγούμενων παραγράφων δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες στελεχών της εκπαίδευσης, τότε η επιλογή γίνεται με την εκ νέου προκήρυξη των θέσεων.

Άρθρο 30
Θητεία στελεχών και ανάληψη υπηρεσίας

1. Η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών της εκπαίδευσης γίνεται για τριετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους. Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων στελεχών.
2. Οι τοποθετηθέντες σε θέσεις στελεχών της  εκπαίδευσης, από την έκδοση της απόφασης τοποθέτησης διαγράφονται από τον οικείο πίνακα επιλογής και θεωρείται αυτοδικαίως ότι έχουν παραιτηθεί από άλλη θέση στελέχους της εκπαίδευσης που τυχόν κατέχουν.
3. Με εξαίρεση την επιλογή σε θέσεις διευθυντών ή προϊσταμένων και  υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, καθώς και υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων Ε.Κ., δεν επιτρέπεται η επιλογή για τρίτη διαδοχική θητεία σε όμοια θέση στελέχους της εκπαίδευσης. Ως όμοιες θέσεις για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου νοούνται στο σύνολό τους οι θέσεις των περιπτ. α΄ έως και ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 21, καθώς και οι θέσεις των περιπτ. α΄ έως και γ΄ της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, ξεχωριστά για κάθε περίπτωση.
4. Οι θέσεις διευθυντών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αφορούν σε σχολικές μονάδες οργανικότητας τεσσάρων θέσεων και άνω. Διευθυντής σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της οποίας η λειτουργικότητα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών εντός του μηνός Σεπτεμβρίου κάτω των τεσσάρων τμημάτων, ορίζεται για το σχολικό έτος αυτό προσωρινά ως Προϊστάμενος της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας. Ο ορισμός αυτός γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. που συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26. Από την έκδοση της ανωτέρω απόφασης και έως τη λήξη του σχολικού έτους το επίδομα, το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας, καθώς και η μοριοδότηση της θέσης προσαρμόζονται ανάλογα.
5.  Οι θέσεις προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αφορούν σε σχολικές μονάδες οργανικότητας δύο και τριών θέσεων. Προϊστάμενος διθέσιας ή τριθέσιας σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της οποίας η λειτουργικότητα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών εντός του μηνός Σεπτεμβρίου σε τέσσερα τμήματα και άνω, ορίζεται για το σχολικό έτος αυτό προσωρινά ως αναπληρωτής διευθυντής της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου.
6. Υποδιευθυντής ορίζεται στις σχολικές μονάδες όπου φοιτούν περισσότεροι από εκατόν είκοσι (120) μαθητές. Αν στις σχολικές μονάδες του προηγούμενου εδαφίου φοιτούν περισσότεροι από διακοσίους εβδομήντα (270) μαθητές, ορίζεται και δεύτερος υποδιευθυντής.  Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) υποδιευθυντής ορίζεται εφόσον φοιτούν περισσότεροι από τριάντα (30) μαθητές και αν φοιτούν περισσότεροι από ογδόντα (80) μαθητές ορίζεται και δεύτερος υποδιευθυντής.  Αν κατά τη διάρκεια της προκηρυχθείσας θητείας των υποδιευθυντών ο αριθμός των μαθητών της σχολικής μονάδας, όπως διαμορφώνεται εντός του μηνός Σεπτεμβρίου, καθώς και κατά τη λήξη του Α΄ τετραμήνου για τα ΕΠΑ.Λ., δεν δικαιολογεί τον ορισμό ενός ή περισσότερων υποδιευθυντών, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης αναστέλλεται η άσκηση των καθηκόντων του υποδιευθυντή ή των υποδιευθυντών που πλεονάζουν. Αν έχουν τοποθετηθεί υποδιευθυντές Α΄ και Β’, θεωρείται ως πλεονάζων κατά προτεραιότητα ο υποδιευθυντής Β΄. Αν ο αριθμός των μαθητών, όπως διαμορφώνεται εντός του μηνός Σεπτεμβρίου, καθώς και κατά τη λήξη του Α΄ τετραμήνου για τα ΕΠΑ.Λ., δικαιολογεί τον ορισμό ενός ή περισσότερων υποδιευθυντών σε σχολική μονάδα για την οποία δεν είχε προκηρυχθεί τέτοια θέση, επιλέγονται και τοποθετούνται ένας ή περισσότεροι υποδιευθυντές, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου για  το υπόλοιπο της τρέχουσας θητείας κατά το οποίο  εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου.
7. Τα στελέχη της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της θητείας τους διατηρούν τις οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών από τις οποίες, προέρχονται και εξελίσσονται βαθμολογικά και μισθολογικά σε αυτές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 31
Απαλλαγή στελεχών της εκπαίδευσης
 από την άσκηση των καθηκόντων τους

1. Με απόφαση του οργάνου που είναι αρμόδιο για την τοποθέτηση, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, τα στελέχη της εκπαίδευσης μπορεί να απαλλάσσονται από την άσκηση των καθηκόντων τους:
α) για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας, ύστερα από αίτησή τους, ή
β) για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.
2. Το οικείο συμβούλιο γνωμοδοτεί αφού τηρηθεί η διαδικασία ακρόασης ενώπιόν του στην περίπτ. β΄ της παρ. 1.
3. Τα στελέχη της εκπαίδευσης δεν επιτρέπεται να λάβουν εκπαιδευτική άδεια για μεταπτυχιακές σπουδές ή για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, αν προηγουμένως δεν απαλλαγούν από τα καθήκοντά τους, ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης.

Άρθρο 32
Μεταθέσεις - τοποθετήσεις
των στελεχών της εκπαίδευσης μετά τη λήξη της θητείας

1. Στελέχη της εκπαίδευσης μπορούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους να μετατίθενται με αίτησή τους ως εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών. Στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση ύστερα από τη λήξη της θητείας τους.
2.  Τα στελέχη της εκπαίδευσης επανέρχονται ύστερα από τη λήξη της θητείας τους, εφόσον δεν επανεπιλεγούν, στις οργανικές τους θέσεις ή στις θέσεις στις οποίες μετατέθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. Αν οι παραπάνω θέσεις έχουν καταργηθεί, τοποθετούνται σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων της προτίμησής τους της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Π.Υ.Σ.Π.Ε. η Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
3. Διευθυντής σχολικής μονάδας η οποία καταργείται, επανεγγράφεται στον οικείο αξιολογικό πίνακα. Σε περίπτωση συγχώνευσης σχολικών μονάδων, οι διευθυντές τους επανεγγράφονται στον οικείο αξιολογικό πίνακα και τη θέση του διευθυντή της σχολικής μονάδας που προκύπτει από τη συγχώνευση τοποθετείται για το υπόλοιπο της θητείας ο διευθυντής της συγχωνευόμενης σχολικής μονάδας που προηγείται στην σειρά κατάταξης.

Άρθρο 33
Αναπλήρωση

Τα ακόλουθα στελέχη της εκπαίδευσης, όταν απουσιάζουν ή κωλύονται, αναπληρώνονται  στα καθήκοντά τους ως εξής:
α) οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, από Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, που ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης,
β) οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τους Προϊσταμένους των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων αυτών,
γ) οι Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Σ.Υ. και των Κ.Ε.Α., από μέλη του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή της Παιδαγωγικής Ομάδας που ορίζονται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή της Παιδαγωγικής Ομάδας, αντίστοιχα.

Άρθρο 34
Επιλογή στελεχών της
Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων

Για την επιλογή στελεχών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, που αναφέρονται στα προσόντα διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., καθώς και υπευθύνων τομέων Ε.Κ., τα κριτήρια, τα υποβλητέα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες και τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησής τους, εφαρμόζονται αναλόγως και για την επιλογή των διευθυντών των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. και των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και υπευθύνων τομέων Ε.Κ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων.
β) Όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρονται Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής νοείται το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, όπου σύλλογος διδασκόντων νοείται ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. της ίδιας σχολής και όπου περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης ή διευθυντής εκπαίδευσης νοείται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, το οποίο πρέπει να είναι μόνιμος εκπαιδευτικός της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκπρόσωπός του για τρία έτη εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του μέλους. Αν το διοικητικό συμβούλιο παραλείψει να ορίσει το μέλος εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας,  όπου στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου αναφέρεται περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης ή διευθυντής εκπαίδευσης νοείται ο Γενικός Διευθυντής της σχολής.

Άρθρο 35
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται:
α) κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των στελεχών της εκπαίδευσης, όπως ιδίως οι σχετικές προθεσμίες, όπου δεν προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος, καθώς και τα σχετικά με το φάκελο υποψηφιότητας και τα λοιπά δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις αιτήσεις των υποψηφίων,
β)  ο τύπος των έντυπων υποδειγμάτων που περιλαμβάνουν τα αξιολογούμενα στοιχεία και τη στάθμισή τους, ο τρόπος τήρησης των πρακτικών και κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία της συνέντευξης που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 24.

Άρθρο 36
Μεταβατικές διατάξεις

1. Κατά την πρώτη επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, το κριτήριο της διοικητικής και εκπαιδευτικής επάρκειας της περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 23 για τους εκπαιδευτικούς που έχουν διατελέσει σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης αποτιμάται στο πλαίσιο της προσωπικής συνέντευξης που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 24.
2. Κατ’ εξαίρεση, κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, η θητεία του προέδρου, των μελών και του γραμματέα του Κεντρικού και των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής των παρ. 2 και 3 του άρθρου 26   αρχίζει με τη συγκρότηση των συμβουλίων και λήγει την  31η-12-2020.
3. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, οι θέσεις των Σχολικών Συμβούλων νοούνται ως όμοιες με τις θέσεις των  Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, οι θέσεις των Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. νοούνται ως όμοιες με τις θέσεις των Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. και οι θέσεις των  Υπευθύνων Λειτουργίας Κ.Π.Ε. νοούνται ως όμοιες με τις θέσεις των Προϊσταμένων Κ.Ε.Α. κατά την έννοια  της παρ. 3 του άρθρου 30.
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 19, καθώς και των παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 30, τα κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υφιστάμενα στελέχη της εκπαίδευσης εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους μέχρι τη λήξη της θητείας για την οποία έχουν επιλεγεί. Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως την επιλογή και τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
5. Έως την πλήρωση της θέσης του Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το Κεντρικό και τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής συγκροτούνται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 26 από τον Γενικό Γραμματέα του ίδιου Υπουργείου.
6. Για την πρώτη εφαρμογή της περίπτ. β΄ του άρθρου 34 ο εκπρόσωπος του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 37
Πεδίο εφαρμογής –
σκοπός και γενικές αρχές

1. Στις διατάξεις του συστήματος αξιολόγησης του παρόντος Κεφαλαίου  υπάγονται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν, ύστερα από επιλογή ή ως αναπληρωτές, σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης.
2. Σκοπός της αξιολόγησης είναι η  βελτίωση της ατομικής απόδοσης κάθε στελέχους και συνολικά της ποιότητας της δημόσιας εκπαίδευσης και πραγματοποιείται, για κάθε θητεία, σύμφωνα με τις αρχές της αμεροληψίας, της επαγγελματικής ικανότητας και αποδοτικότητας, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαιτερότητας του εκπαιδευτικού έργου.

Άρθρο 38
Αξιολογητές

1. Τα στελέχη της εκπαίδευσης αξιολογούνται από τους ακόλουθους αξιολογητές:
α) οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, από τον Διοικητικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
β) οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και ο Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Διοικητικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
γ) οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και οι Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α., από τον Οργανωτικό Συντονιστή του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης,
δ) οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης,
ε) οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., από το Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. και τον  Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
στ) οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., καθώς και οι υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ., από το Διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. και το Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ.
2. Κάθε αξιολογητής υποχρεούται να συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης για όλα τα στελέχη της αρμοδιότητάς του, εφόσον η αρμοδιότητά του επί των στελεχών αυτών διήρκεσε για πέντε τουλάχιστον μήνες κατά το τελευταίο έτος της αξιολογούμενης θητείας, ανεξάρτητα αν είχε προηγηθεί απόφαση τοποθέτησης του αξιολογητή στην οικεία θέση ή ορισμού του ως αναπληρωτή  ή αν ασκούσε τα καθήκοντά του εν τοις πράγμασι ως αναπληρωτής  και έστω και αν κατά το χρόνο σύνταξης των εκθέσεων υπηρετεί σε άλλη υπηρεσία, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της περίπτ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 39. Αν δεν πληρούται το χρονικό διάστημα των πέντε τουλάχιστον μηνών σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, καθήκοντα αξιολογητή ασκεί ο προκάτοχός του στην οικεία θέση, εφόσον η αρμοδιότητά του επί των αξιολογούμενων στελεχών διήρκεσε για πέντε τουλάχιστον μήνες κατά τη διάρκεια της αξιολογούμενης θητείας.

Άρθρο 39
Έκθεση αξιολόγησης

1. Η έκθεση αξιολόγησης απαρτίζεται από δύο τμήματα, το πρώτο από τα οποία συμπληρώνεται από τον αξιολογούμενο και το δεύτερο από τους αξιολογητές, τα οποία περιλαμβάνουν τουλάχιστον:
α) Το  πρώτο τμήμα:
αα) τους τίτλους σπουδών του αξιολογουμένου, καθώς και τις επιμορφώσεις του,
ββ) συνοπτική περιγραφή του έργου που επιτελέσθηκε από την υπηρεσία στην οποία ανήκει ο αξιολογούμενος, κατά τη διάρκεια της θητείας του, και
γγ) συνοπτική περιγραφή του έργου που επιτελέσθηκε από τον αξιολογούμενο, κατά τη διάρκεια της θητείας του.
β) Το δεύτερο τμήμα:
αα) τα στοιχεία της συμβουλευτικής συνέντευξης του άρθρου 41 και
ββ) τη βαθμολογία του αξιολογουμένου, βάσει των κριτηρίων των επόμενων παραγράφων.
2. α) Το δεύτερο τμήμα των εκθέσεων αξιολόγησης συμπληρώνεται από τους αρμόδιους αξιολογητές μία φορά κατά τη διάρκεια της θητείας του αξιολογουμένου και, ειδικότερα, εντός των τελευταίων πέντε μηνών πριν από τη λήξη της θητείας.
β) Η προθεσμία της περίπτ. α΄ ισχύει και για τους αξιολογητές που απέβαλαν την ιδιότητά τους αυτή πριν από το τέλος της αξιολογούμενης θητείας λόγω τοποθέτησης, μετάθεσης, μετακίνησης, απόσπασης, μετάταξης ή διορισμού σε άλλη υπηρεσία.
γ) Αν ο αξιολογητής άσκησε καθήκοντα για πέντε τουλάχιστον μήνες, αλλά η υπαλληλική σχέση λύθηκε λόγω παραίτησης ή αυτοδίκαιης απόλυσης από την υπηρεσία, οι εκθέσεις αξιολόγησης συμπληρώνονται και υποβάλλονται με μέριμνα της αρμόδιας για θέματα εκπαιδευτικού προσωπικού οργανικής μονάδας της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την αξιολόγηση σύμφωνα με τις περιπτ. β΄ έως δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 38 ή της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την αξιολόγηση σύμφωνα με τις  περιπτ. ε΄  και στ΄ της ίδιας παραγράφου, πριν από την αποχώρησή του.
δ) Σε περίπτωση πραγματικής αδυναμίας του αξιολογητή, τις εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσει ο νόμιμος αναπληρωτής του, εφόσον αυτός εκτελούσε χρέη αναπληρωτή για τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) της αξιολογικής περιόδου.
ε) Σε καμία περίπτωση δεν συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης για χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε μηνών.
3. α) Αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης είναι η υπηρεσία που ορίζεται στην περίπτ. γ΄ της παρ. 2, καθώς και η αρμόδια για θέματα στελεχών της εκπαίδευσης Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την αξιολόγηση σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 38. Αν διαπιστώνεται οποιαδήποτε παράλειψη ή πλημμελής ή μη ορθή συμπλήρωση, η έκθεση αξιολόγησης υποβάλλεται από την αρμόδια σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο υπηρεσία στον αξιολογητή για σχετική συμπλήρωση ή διόρθωση.
β) Κάθε έκθεση αξιολόγησης γνωστοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία υποχρεωτικά στο στέλεχος που αφορά.
γ) Ο αξιολογούμενος δικαιούται οποτεδήποτε να ζητά από την αρμόδια υπηρεσία να λαμβάνει πλήρη γνώση ή και αντίγραφο των εκθέσεων αξιολόγησής του, θέτοντας επί του εντύπου της έκθεσης αξιολόγησης την υπογραφή του και την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση.
4.  Ο τελικός βαθμός της αξιολόγησης προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμολογιών των δύο αξιολογητών.

Άρθρο 40  
Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης

1. Τα κριτήρια αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:
α) υπηρεσιακές σχέσεις και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού,
β) γνώση και εφαρμογή αρχών εκπαιδευτικής διοίκησης και παιδαγωγικής καθοδήγησης και
γ)  αποτελεσματικότητα και ποιότητα στην άσκηση καθηκόντων.
2. Κάθε κατηγορία κριτηρίων αναλύεται στα εξής επιμέρους κριτήρια:
α) Υπηρεσιακές σχέσεις και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού:
αα) Υπηρεσιακές σχέσεις: αξιολογούνται η καλή συνεργασία με τους υφισταμένους και η συνεισφορά στη δημιουργία θετικού εργασιακού κλίματος στη δομή ευθύνης, η καλή συνεργασία με τους προϊσταμένους, καθώς και με τις λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η επικοινωνία και συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς ή κηδεμόνες, φορείς και πολίτες, η ικανότητα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας με ακρίβεια, σαφήνεια και πληρότητα, η ικανότητα διαπραγμάτευσης και αντίληψης των προβλημάτων επικοινωνίας και η επίδειξη σεβασμού στη διαφορετικότητα.
ββ) Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού: αξιολογούνται η εμπέδωση κλίματος ασφάλειας στο ανθρώπινο δυναμικό και η καλλιέργεια του αισθήματος του «συνανήκειν» στην εκπαιδευτική δομή, η συνδιαμόρφωση σκοπού, οράματος και επιμέρους στόχων και η παρώθηση όλων στην υλοποίησή τους, η παροχή πλαισίου για ανάπτυξη πρωτοβουλιών από το ανθρώπινο δυναμικό, η καθοδήγηση και υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και η ενίσχυση κινήτρων για επαγγελματική ανάπτυξη, μέσω ενδο-υπηρεσιακών δράσεων, επιμορφώσεων και συμμετοχής σε ημερίδες και συνέδρια.
β) Γνώση και εφαρμογή αρχών εκπαιδευτικής διοίκησης και παιδαγωγικής καθοδήγησης:
αα) Προγραμματισμός, οργάνωση, συντονισμός και εποπτεία διοικητικού και παιδαγωγικού έργου: αξιολογούνται ο στρατηγικός σχεδιασμός, προγραμματισμός, συντονισμός, εποπτεία, καθοδήγηση και ανατροφοδότηση του προσωπικού σχετικά με το διαλαμβανόμενο έργο, η κατάλληλη οργάνωση του ατομικού και συλλογικού φόρτου εργασίας στο προσωπικό ευθύνης, με προσπάθεια αξιοποίησης των εμπειριών και ενδιαφερόντων του, η επιτυχής εφαρμογή συμμετοχικών μοντέλων στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαιδευτικής δομής και η εισαγωγή και χρήση καινοτόμων μεθόδων και τεχνολογιών στον διοικητικό και παιδαγωγικό τομέα.
ββ) Αντικειμενική και αμερόληπτη αξιολόγηση κατά την κρίση των στελεχών της εκπαίδευσης: αξιολογούνται η ενημέρωση των αξιολογουμένων περί των διαδικασιών και των κριτηρίων της αξιολόγησης, ο προγραμματισμός της αξιολόγησης και η τεκμηρίωση της αξιολόγησης βάσει των προβλεπόμενων κριτηρίων.
γγ)  Πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων: αξιολογούνται η πρόβλεψη και η πρόληψη εντάσεων και δυσλειτουργιών σε διοικητικά και εκπαιδευτικά ζητήματα, η επίλυση διοικητικών και εκπαιδευτικών ζητημάτων και η επιδέξια και έγκαιρη διαχείριση συγκρούσεων στο διοικητικό και εκπαιδευτικό τομέα, με διασφάλιση των παιδαγωγικών αρχών.
γ) Αποτελεσματικότητα και ποιότητα στην άσκηση καθηκόντων:
αα) Αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων: αξιολογούνται η εύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής δομής με καλή συνεργασία των τμημάτων της, η επιτυχής υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής στον τομέα ευθύνης, η επιτυχής οργάνωση και στήριξη θεσμοθετημένων καινοτομιών και δράσεων διοικητικής και παιδαγωγικής υφής, καθώς και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων των υπηρεσιακών υποχρεώσεων.
ββ) Ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου: αξιολογούνται η  συμβολή στην επίτευξη των στόχων μέσω της συνεργασίας και συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων της εκπαιδευτικής δομής, η ορθή διαχείριση διοικητικών, επιστημονικών και παιδαγωγικών ζητημάτων στον τομέα ευθύνης του αξιολογουμένου, η συμβολή στη συνοχή και συνέπεια των εκτιμήσεων και των συμπερασμάτων της ανατροφοδοτικής αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου σε σχέση με τη στοχοθεσία του συλλογικού προγραμματισμού σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 5, την παρ. 4 του άρθρου 8, την παρ. 3 του άρθρου 13 και το άρθρο 47, η ικανοποίηση των υφισταμένων από τον τρόπο λειτουργίας της δομής, η επικοινωνία και ενημέρωση των αποδεκτών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της εκπαιδευτικής δομής και η αποδοχή και επίδειξη σεβασμού προς τη διαφορετικότητα.
3. Κάθε επιμέρους κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται από τους αξιολογητές με ένα ακέραιο βαθμό που, κατά την αντικειμενική κρίση, αρμόζει στο αντίστοιχο κριτήριο για τον αξιολογούμενο. Η κλίμακα των βαθμών ορίζεται από το 0 έως το 100.
4. Με βαθμό από 90 έως 100 βαθμολογούνται τα άριστα στελέχη που  έχουν σημειώσει κατά την περίοδο αξιολόγησης όλως εξαιρετική επίδοση. Ως όλως εξαιρετική επίδοση νοείται η υψηλού επιπέδου ικανότητα συντονισμού της υπηρεσίας για την επίτευξη συγκεκριμένων προδιαγεγραμμένων στόχων από τους οποίους προέκυψε σημαντικό όφελος. Για τη βαθμολογία με βαθμό από 90 και πάνω απαιτείται η παράθεση από τους αξιολογητές ειδικής αιτιολογίας της βαθμολογίας αυτής για τα κριτήρια αξιολόγησης, με καταγραφή πραγματικών δεδομένων που τη στοιχειοθετούν.
5. Με τους βαθμούς 75 έως 89 βαθμολογούνται από τους αξιολογητές όσοι θεωρούνται πολύ επαρκή στελέχη, τα οποία μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας τους και να αντιμετωπίσουν κάθε υπηρεσιακό ζήτημα.
6. Με τους βαθμούς 60 έως 74 τα επαρκή στελέχη.
7.  Με τους βαθμούς 50 έως 59 τα μερικώς επαρκή στελέχη.
8. Με τους βαθμούς 40 έως 49 τα μέτρια στελέχη.
9. Με τους βαθμούς 25 έως 39 τα ανεπαρκή στελέχη.
10. Με τους βαθμούς 0 έως 24 τα ακατάλληλα για τη θέση στελέχη.
11. Βαθμολογία μικρότερη των 60 βαθμών πρέπει υποχρεωτικά να αιτιολογείται ειδικά και να βασίζεται σε πραγματικά περιστατικά και αντικειμενικά στοιχεία, τα οποία στοιχειοθετούν την ανεπαρκή διοίκηση της δομής, καθώς και την ανεπαρκή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Ο αξιολογούμενος έχει δικαίωμα να ασκήσει ένσταση στο  αρμόδιο όργανο σύμφωνα με το άρθρο 42.
12. Στην αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη και η αξιολόγηση του μόνιμου προσωπικού της δημόσιας εκπαίδευσης που υπάγεται στα στελέχη αυτά, ως εξής:
α) Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης αξιολογούνται από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης, τους Οργανωτικούς Συντονιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., τους Προϊσταμένους των Κ.Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς άμεσα υφισταμένους τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, καθώς και τους Προϊσταμένους Κ.Ε.Α.
β) Οι Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. αξιολογούνται από τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
 γ) Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου αξιολογούνται από τους διευθυντές ή προϊσταμένους των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. των οποίων έχουν την παιδαγωγική ευθύνη.
δ) Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αξιολογούνται από τους διευθυντές ή προϊσταμένους των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. που υπάγονται στην αρμοδιότητα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
ε) Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης αξιολογούνται από τους άμεσα υφισταμένους τους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους.
στ) Οι Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Σ.Υ. αξιολογούνται από τους εκπαιδευτικούς και μέλη του Ε.Ε.Π., καθώς και τους διοικητικούς υπαλλήλους των οικείων Κ.Ε.Σ.Υ.
ζ) Οι  Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Α. αξιολογούνται από τα μέλη των Παιδαγωγικών Ομάδων των οικείων Κ.Ε.Α.  
η) Οι διευθυντές ή προϊστάμενοι και οι υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ., καθώς και οι υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ. αξιολογούνται από τους εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. των οικείων σχολικών μονάδων ή Ε.Κ. ή των τομέων Ε.Κ.
13. Η αξιολόγηση σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο διενεργείται εφόσον οι αξιολογητές είναι τουλάχιστον τρεις. Η κατά τα ανωτέρω αξιολόγηση πραγματοποιείται βάσει ανώνυμου ερωτηματολογίου, το οποίο καταρτίζεται από την υπηρεσία που είναι αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 39. Το ερωτηματολόγιο αυτό περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια:
α) ικανότητα διοίκησης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού,
β) ικανότητα αποτελεσματικής καθοδήγησης του προσωπικού σε διοικητικά και εκπαιδευτικά ζητήματα, υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά,
γ) ικανότητα διαχείρισης κρίσεων και επίλυσης προβλημάτων,
δ) ανάληψη ευθύνης και
ε) δεκτικότητα στην εισαγωγή νέων μεθόδων και νέων τεχνολογιών.
Επί των κριτηρίων αυτών τα στελέχη αξιολογούνται βάσει της παρακάτω κλίμακας:
90-100: άριστο,
75-89: πολύ επαρκές,
60-74: επαρκές,
50-59: μερικώς επαρκές,
40-49: μέτριο,
25-39: ανεπαρκές,
0-24: ακατάλληλο.
Κάθε κριτήριο βαθμολογείται ξεχωριστά.
14.  Η βαθμολογία κάθε ετήσιας αξιολόγησης των στελεχών σύμφωνα με τις παραγράφους 12 και 13 συνοδεύει τον ατομικό φάκελο αξιολόγησης κάθε στελέχους και συνεκτιμάται κατά τις αξιολογήσεις του.

Άρθρο 41
Συμβουλευτική συνέντευξη

1. Πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ο πρώτος αξιολογητής καλεί τον αξιολογούμενο προκειμένου να εντοπίσουν από κοινού τα θετικά σημεία της απόδοσής του και να συζητήσουν τους τρόπους ενίσχυσής τους και περαιτέρω βελτίωσής τους, καθώς και γενικότερα τις δυνατότητες καλύτερης αξιοποίησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων του αξιολογούμενου προς όφελος τόσο του ιδίου, όσο και για τη λειτουργία και την απόδοση της δομής, στην οποία υπηρετεί. Ως πρώτος αξιολογητής νοείται ο πρώτος κατά τη σειρά που αναφέρεται σε κάθε περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 38. Η ημερομηνία της συμβουλευτικής συνέντευξης, καθώς και οι υπογραφές του αξιολογητή και του αξιολογουμένου σημειώνονται σε ειδικό χώρο του εντύπου αξιολόγησης, με επισημείωση στην περίπτωση κατά την οποία ο αξιολογούμενος ζήτησε προθεσμία για να υποβάλει τις απόψεις - αντιρρήσεις του σύμφωνα με την παρ. 3.
2. Σε περίπτωση αξιολόγησης του υπαλλήλου με μέσο όρο βαθμολογίας της έκθεσης μικρότερο του εξήντα (60), συμπληρώνονται υποχρεωτικά από τον αξιολογητή στο έντυπο αξιολόγησης τα μέτρα βελτίωσης που οφείλει να λάβει ο αξιολογούμενος, ο αξιολογητής στο μέτρο των αρμοδιοτήτων του και η υπηρεσία.
3. Ο αξιολογούμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει απευθείας στον αξιολογητή απόψεις - αντιρρήσεις μέσα σε δύο (2) ημέρες από την πραγματοποίηση της συνέντευξης. Οι απόψεις - αντιρρήσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης αξιολόγησης και λαμβάνονται υπόψη από τον αξιολογητή.
4. Αν προτείνονται μέτρα βελτίωσης, αυτά λαμβάνονται υπόψη υποχρεωτικά από τον αξιολογητή κατά την επόμενη περίοδο αξιολόγησης του στελέχους. Ο αξιολογητής οφείλει να σημειώσει στην έκθεση αξιολόγησης τα μέτρα που έλαβε ο ίδιος και η υπηρεσία προκειμένου να βοηθήσουν τον αξιολογούμενο να βελτιώσει την απόδοσή του. Αν παραλειφθεί η προαναφερόμενη υποχρέωση, η παράλειψη αυτή λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη ως δυσμενές στοιχείο  κατά την αξιολόγηση του αξιολογητή ως στελέχους της εκπαίδευσης.

Άρθρο 42
Ενστάσεις

1.  Ο αξιολογούμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει ένσταση ενώπιον του αρμόδιου σύμφωνα με το άρθρο 43 οργάνου, αν ο μέσος όρος βαθμολογίας της έκθεσης αξιολόγησης είναι μικρότερος του εβδομήντα πέντε.
2. Η ένσταση πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικά τα συγκεκριμένα στοιχεία και τα πραγματικά περιστατικά στα οποία ο αξιολογούμενος θεμελιώνει τους ισχυρισμούς της ένστασής του.
3. Οι ενστάσεις ασκούνται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση της έκθεσης στον αξιολογούμενο. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 39, η οποία τις διαβιβάζει στο αρμόδιο όργανο σύμφωνα με το άρθρο 43.
4.  Το αρμόδιο όργανο  εξετάζει το παραδεκτό και το βάσιμο της ένστασης και μπορεί είτε να οριστικοποιήσει είτε να διορθώσει την έκθεση αξιολόγησης με παράθεση πλήρους αιτιολογίας. Η Επιτροπή δικαιούται να ζητήσει οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινίσεις κρίνει απαραίτητες από τους αξιολογητές ή τον αξιολογούμενο και γενικώς να ενεργήσει για τη διακρίβωση των προβαλλόμενων ισχυρισμών και αποφαίνεται για τις ενστάσεις μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την περιέλευσή τους σε αυτή.

Άρθρο 43
Όργανα εξέτασης ενστάσεων

1. α) Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης συνιστάται Περιφερειακή Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία είναι αρμόδια για την εξέταση των ενστάσεων των διευθυντών ή προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., καθώς και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ.
β) Οι Περιφερειακές Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αποτελούνται από τα ακόλουθα μέλη:  
αα) τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος αναπληρώνεται από το νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο,
ββ) τον Οργανωτικό Συντονιστή του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ο οποίος αναπληρώνεται από το νόμιμο αναπληρωτή του,
γγ) έναν Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανάλογα με τη βαθμίδα από την οποία προέρχεται ο ενιστάμενος, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του ύστερα από κλήρωση μεταξύ των Διευθυντών Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και
δδ) τους δύο τακτικούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο οικείο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., αντίστοιχα, ανάλογα με τη βαθμίδα από την οποία προέρχεται ο ενιστάμενος, οι οποίοι αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές τους στα συμβούλια αυτά. Αν ο ενιστάμενος είναι μέλος του Ε.Ε.Π., στην Περιφερειακή Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης συμμετέχουν  οι δύο τακτικοί εκπρόσωποι του Ε.Ε.Π. στο οικείο Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., οι οποίο αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές τους στο συμβούλιο αυτό.
γ) Με την απόφαση συγκρότησης κάθε Περιφερειακής Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζεται υπάλληλος της αρμόδιας για θέματα εκπαιδευτικού προσωπικού οργανικής μονάδας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ως γραμματέας της επιτροπής.
δ) Αν η Περιφερειακή Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης κληθεί να εξετάσει ενστάσεις στελεχών που έχουν αξιολογηθεί από μέλος της Επιτροπής, το συγκεκριμένο μέλος κωλύεται να συμμετάσχει στην εξέταση του εν λόγω θέματος από την Επιτροπή και τη θέση του παίρνει ο αναπληρωτής του.
ε) Η θητεία των μελών των Περιφερειακών Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης είναι τριετής.
2.  Αρμόδιο για την εξέταση των ενστάσεων των λοιπών στελεχών της εκπαίδευσης είναι το Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) Αν το Συμβούλιο της Αρχής κληθεί να εξετάσει ενστάσεις στελεχών που έχουν αξιολογηθεί από μέλος της, το συγκεκριμένο μέλος κωλύεται να συμμετάσχει στην εξέταση του εν λόγω θέματος.

Άρθρο 44
Eξουσιοδοτικές διατάξεις

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.:
α) ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη μορφή και το περιεχόμενο των εντύπων έκθεσης αξιολόγησης και
β) καθορίζονται ειδικότερα θέματα της διαδικασίας αξιολόγησης και οι σχετικές προθεσμίες και ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου.  

Άρθρο 45
Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, δεν αξιολογείται η συμβολή στη συνοχή και συνέπεια των εκτιμήσεων και των συμπερασμάτων της ανατροφοδοτικής αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου, σε σχέση με τη στοχοθεσία του συλλογικού προγραμματισμού, εάν δεν έχουν υλοποιηθεί οι διαδικασίες συλλογικού προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου και της ανατροφοδοτικής αποτίμησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 5, την παρ. 4 του άρθρου 8, την παρ. 3 του άρθρου 13 και το άρθρο 47.
2. Οι αξιολογητές όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38, αν υπαιτίως δεν εκπληρώνουν την υποχρέωση αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, δεν δύνανται να συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης στελεχών της εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ΄ Κεφαλαίου ή σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων σύμφωνα με άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις.
3. Η προηγούμενη βεβαίωση της τήρησης των υποχρεώσεων των προηγούμενης παραγράφου από την αρμόδια υπηρεσία για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης συνιστά προϋπόθεση για να συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης στελεχών της εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ΄ Κεφαλαίου ή σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων σύμφωνα με άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις.
4. Οι παράγραφοι 2 και 3 δεν εφαρμόζονται κατά την πρώτη επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ΄ Κεφαλαίου.
5. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η θητεία των μελών των Περιφερειακών Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης που προβλέπονται στο άρθρο  43 λήγει την 30ή-7-2021.
6.  Έως την πλήρωση της θέσης του Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τα καθήκοντά του ως αξιολογητή σύμφωνα με τις περιπτ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 38 ασκεί ο Γενικός Γραμματέας του ίδιου Υπουργείου.
Άρθρο 46
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου αρχίζει από την 1η-9-2018.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΘΕΜΑΤΑ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 47
Συλλογικός προγραμματισμός και ανατροφοδοτική αποτίμηση
του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων

1. Ο συλλογικός προγραμματισμός και η ανατροφοδοτική αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων είναι μια συνεχής δυναμική, συμμετοχική διαδικασία εντοπισμού, ανάλυσης και αντιμετώπισης των προβλημάτων και των αναγκών του σχολείου, που στηρίζεται σε εσωτερικά κίνητρα βελτίωσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας. Η διαδικασία αυτή:
α) στοχεύει στην αναμόρφωση της σχολικής ζωής, στην ανάπτυξη δημοκρατικών και συνεργατικών πρακτικών, στη μορφωτική – παιδαγωγική ενίσχυση της εκπαιδευτικής πράξης, στην ανανέωση του των διδακτικών μεθόδων και στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων στη μόρφωση, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και
β) συνδέεται στενά με τη συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν την επαγγελματική και επιστημονική τους ανάπτυξη, καθώς και την ενδυνάμωσή τους στο πλαίσιο λειτουργίας της σχολικής μονάδας.
2. Ο σύλλογος διδασκόντων, κατά την έναρξη κάθε σχολικού έτους, συνέρχεται και προγραμματίζει το εκπαιδευτικό έργο για το τρέχον σχολικό έτος, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση ανατροφοδοτικής αποτίμησης του προηγούμενου σχολικού έτους, καθώς και τις απόψεις του σχολικού συμβουλίου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, το οποίο οφείλει να έχει προηγουμένως συγκληθεί για αυτό το θέμα. Στη συνεδρίαση αυτή ο σύλλογος διδασκόντων μπορεί να καλεί στελέχη του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., του Κ.Ε.Σ.Υ., του Κ.Ε.Α., μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., μέλη των Ερευνητικών Κέντρων και άλλων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων φορέων, που κατά την κρίση του μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός κατάλληλου σχεδίου δράσης για την επίτευξη των στόχων του εκπαιδευτικού έργου.
3. Οι θεματικοί άξονες αναφοράς του συλλογικού προγραμματισμού και της ανατροφοδοτικής αποτίμησης, καθώς και ο τύπος των σχετικών εκθέσεων, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π.
4. O σύλλογος διδασκόντων, σε τακτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια του σχολικού έτους, συζητά διεξοδικά επί της πορείας του αρχικού συλλογικού προγραμματισμού και προβαίνει, αν κρίνει ότι είναι αναγκαίο,  σε ανασχεδιασμό ή στις απαιτούμενες διορθωτικές κινήσεις.
5. Στο τέλος κάθε σχολικού έτους ο σύλλογος διδασκόντων, λαμβάνοντας υπόψη του και τις απόψεις του σχολικού συμβουλίου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, το οποίο οφείλει να έχει προηγουμένως συγκληθεί για αυτό το θέμα, προβαίνει σε ανατροφοδοτική αποτίμηση της υλοποίησης του συλλογικού προγραμματισμού και συντάσσει σχετική έκθεση, ως προς τα εξής θέματα:
α) την επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί στο πρόγραμμα δράσης και
β) τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση αυτών των εκπαιδευτικών στόχων.
Στην ίδια έκθεση, η οποία κοινοποιείται στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ., διατυπώνονται προτάσεις βελτίωσης για το επόμενο σχολικό έτος.
6. Οι εκθέσεις συλλογικού προγραμματισμού και ανατροφοδοτικής αποτίμησης κάθε σχολικής μονάδας, υποβάλλονται στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου μελετούν τις ανωτέρω εκθέσεις των σχολικών μονάδων των οποίων έχουν την παιδαγωγική ευθύνη και:
α) διατυπώνουν, εφόσον κρίνουν απαραίτητο, παρατηρήσεις επί των εκθέσεων συλλογικού προγραμματισμού, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη από τις αντίστοιχες σχολικές μονάδες και
β)  διατυπώνουν παρατηρήσεις επί των εκθέσεων αποτίμησης και εισηγούνται πιθανές βελτιώσεις, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη κατά τον συλλογικό προγραμματισμό του επόμενου σχολικού έτους από τις αντίστοιχες σχολικές μονάδες.
7. Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ., αφού λάβει υπόψη τις εκθέσεις αποτίμησης των σχολικών μονάδων, συντάσσει συνολική συμπερασματική έκθεση για τη διαδικασία του συλλογικού προγραμματισμού και της ανατροφοδοτικής αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων της οικείας Περιφέρειας, την οποία υποβάλλει στο Ι.Ε.Π.
8.  Το Ι.Ε.Π. μελετά συστηματικά τις συμπερασματικές εκθέσεις των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με την περίπτ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 και: α) εισηγείται προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τρόπους βελτίωσης των διαδικασιών του συλλογικού προγραμματισμού και της ανατροφοδοτικής αποτίμησης και β) διατυπώνει παρατηρήσεις επί των συμπερασματικών εκθέσεων των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., τις οποίες κοινοποιεί στα Κέντρα αυτά, για τη βέλτιστη εφαρμογή του εκπαιδευτικού σχεδιασμού στις σχολικές μονάδες.

Άρθρο 48
Ομάδες εκπαιδευτικών και ομάδες σχολείων

1. Καθιερώνεται στις σχολικές μονάδες η λειτουργία ομάδων εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα ίδια ή συναφή γνωστικά αντικείμενα ή διδάσκουν στην ίδια τάξη, οι οποίες συνεδριάζουν σε τακτική βάση σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Στις συνεδριάσεις κάθε ομάδας οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται με στόχο τον από κοινού σχεδιασμό της διδασκαλίας, την ανταλλαγή ιδεών και διδακτικού υλικού και  την αποτίμηση των αποτελεσμάτων της υλοποίησης του προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου. Οι ομάδες εκπαιδευτικών συνεργάζονται συστηματικά με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των αντίστοιχων κλάδων.
2. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ορίζουν ομάδες όμορων σχολείων,  με ελάχιστο αριθμό σχολικών μονάδων τις πέντε (5) και μέγιστο τις δέκα (10). Κάθε σχολική μονάδα εκπροσωπείται στην ομάδα σχολείων από τον διευθυντή και τον υποδιευθυντή ή, όπου δεν προβλέπεται υποδιευθυντής, από έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος επιλέγεται από το σύλλογο διδασκόντων. Τα ολιγοθέσια σχολεία εκπροσωπούνται στην ομάδα σχολείων μόνο από τον προϊστάμενο τους. Οι σύλλογοι διδασκόντων των ομάδων σχολείων βρίσκονται σε συνεχή ενημέρωση μεταξύ τους σχετικά με επιμορφωτικές πρωτοβουλίες, δράσεις, συμμετοχή σε ποικίλα παιδαγωγικά προγράμματα με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κοινή εμπλοκή των εκπαιδευτικών τους κοινοτήτων. Οι εκπρόσωποι των σχολικών ομάδων της συνεργαζόμενης ομάδας σχολείων πραγματοποιούν τουλάχιστον τρεις (3) συσκέψεις στη διάρκεια του σχολικού έτους, κατά τις οποίες ανταλλάσσονται ιδέες, προτάσεις και προβληματισμοί γύρω από την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων για την επίλυση παιδαγωγικών ζητημάτων, με επίκεντρο την διαδικασία του συλλογικού προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου ως ακολούθως:
α) Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθορισμού και περιγραφής των επιδιωκόμενων στόχων του συλλογικού προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου κάθε σχολικής μονάδας, τους οποίους θέτει κάθε σύλλογος διδασκόντων για το σχολικό έτος, ώστε να δημιουργηθεί γόνιμος διάλογος για τις τυχόν προτεραιότητες, ιεραρχήσεις, κοινά πεδία επιδιώξεων και εντοπισμούς συμπτώσεων ή διαφοροποιήσεων.
β) Στο μέσο της σχολικής χρονιάς, με σκοπό την αποτίμηση της πορείας υλοποίησης των στόχων του προγραμματισμού και ανταλλαγή σχετικών απόψεων.
γ) Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, ύστερα από την ολοκλήρωση της ανατροφοδοτικής αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου κάθε σχολικής μονάδας και την αποστολή της σχετικής έκθεσης στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ..
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία των ομάδων εκπαιδευτικών και των ομάδων σχολείων και την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 49
Τροποποιήσεις του ν. 1566/1985

1. Στο τέλος της του Κεφ. Ε΄ του άρθρου 11 του ν. 1566/1985 προστίθεται παρ. 4 εξής: «4. Αν δεν υπάρχει προϊστάμενος διθέσιου ή τριθέσιου δημοτικού σχολείου ή νηπιαγωγείου, με απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ανατίθεται η προσωρινή άσκηση καθηκόντων στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό που υπηρετεί με οργανική θέση στη σχολική μονάδα ή, αν δεν υπάρχει, στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό που υπηρετεί με απόσπαση στη μονάδα αυτή ή, αν δεν υπάρχει, στον αναπληρωτή εκπαιδευτικό με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί στην ίδια μονάδα. Αν υπηρετούν περισσότεροι μόνιμοι εκπαιδευτικοί με τον ίδιο βαθμό ή αναπληρωτές με τον ίδιο χρόνο εκπαιδευτικής υπηρεσίας, αναπληρώνει αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό ή αυτός που ορίζεται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η προσωρινή αναπλήρωση δεν μπορεί να διαρκέσει πέρα από τη λήξη του σχολικού έτους για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με οργανική θέση στη σχολική μονάδα και πέρα από τη λήξη του διδακτικού έτους για τους αποσπασμένους και τους αναπληρωτές. Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του ο προσωρινός προϊστάμενος λαμβάνει το επίδομα που προβλέπεται για την αντίστοιχη θέση.»
2. α) Στην παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
αα) Η περίπτ. α΄, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 2517/1997 (Α΄ 160), αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν στα δημοτικά σχολεία, ορίζεται ως εξής:
I) Διευθυντές 4θέσιων και 5θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 18.
II) Διευθυντές 6θέσιων μέχρι και 9θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 10.
ΙΙΙ) Διευθυντές 10θέσιων και 11θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 8.
IV) Διευθυντές 12θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, ώρες 6.
V) Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1θέσια, 2θέσια και 3θέσια δημοτικά σχολεία, ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους, ώρες 25.
VI) Εκπαιδευτικοί 4θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, ώρες 24, αν έχουν μέχρι 10 έτη υπηρεσίας, ώρες 23, αν έχουν από 10 μέχρι 15 έτη υπηρεσίας, ώρες 22, αν έχουν από 15 μέχρι 20 έτη υπηρεσίας και 21 ώρες, αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας.»
ββ) Ύστερα από την περίπτ. γ΄ προστίθεται περίπτ. δ΄ ως εξής: «δ) Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που επιλέγονται ως υποδιευθυντές δημοτικών σχολείων μειώνεται κατά δύο ώρες κατά τη διάρκεια της θητείας τους.»
β) Η ισχύς της προηγούμενης περίπτωσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019.
3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του παρόντος νόμου, στο άρθρο 29 του ν. 1566/1985 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Η παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 2009/1992 (Α΄ 18),  αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Φορείς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών μπορεί να είναι:
α) οι σχολικές μονάδες,
β) Τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), καθώς και τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και τα Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) υπό το συντονισμό των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., και
γ) τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)»
β) Η παρ. 6, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 2009/1992, αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Ι.Ε.Π., ρυθμίζονται η διάρκεια της επιμόρφωσης κάθε μορφής, τα προγράμματα διδασκαλίας και ασκήσεων, η διαδικασία πρόσκλησης εκπαιδευτικών για επιμόρφωση, η αξιολόγηση και τα αποδεικτικά επιμόρφωσης που τους χορηγούνται.»
γ) Η παρ. 7, όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 17 του ν. 2009/1992,  αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση των εκπαιδευτικών που καλούνται για επιμόρφωση. Στην περίπτωση αυτή, αντί καταβολής αποζημίωσης στους εκπαιδευτικούς, είναι δυνατή η εξασφάλιση δωρεάν διαμονής σε ειδικούς προς τούτο εξασφαλιζόμενους χώρους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω απόφαση.»
δ) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 29 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ μπορούν να καλούνται για επιμόρφωση στους φορείς της παρ. 1.»
ε) Καταργούνται οι διατάξεις που προβλέπονται στην περίπτ. β΄ του άρθρου 120.
4. Όπου στις διατάξεις του ν. 1566/1985 και στις λοιπές διατάξεις για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση αναφέρεται ο όρος «προσχολική αγωγή», αντικαθίσταται από τον όρο «προσχολική εκπαίδευση».
 
 Άρθρο 50
Θέματα της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.

Στο άρθρο 1 του ν. 4142/2013 (Α΄ 83) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. α΄ της παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αποστολή της Αρχής είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.»
β) Η υποπερίπτ. αα΄ της περίπτ. α΄ της παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:  
«αα) Αξιολογεί την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος και»
γ) Η περιπτ. β΄ της παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Η αρχή εγγυάται τη διαφάνεια όλων των δράσεών της στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της συμμετοχής της στην αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης, σύμφωνα με την υποπερίπτ. εε’  της περίπτ. α’  της παρ. 3.»
δ) Η υποπερίπτ. δδ΄ της περίπτ. α΄ της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«δδ) Μεταξιολογεί τα συστήματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος και των στελεχών της εκπαίδευσης και εντοπίζει αδυναμίες και τρόπους αντιμετώπισής τους.»
ε) Η υποπερίπτ. εε΄ της περίπτ. α΄ της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«εε) Αποφαίνεται επί των ενστάσεων των στελεχών της εκπαίδευσης, πλην των διευθυντών ή προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. καθώς και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ., κατά των εκθέσεων αξιολόγησής τους κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις.»
στ) Οι υποπεριπτ. αα’ και ββ΄ της περίπτ. β’ της παρ. 3 αντικαθίστανται ως εξής:
«αα) Διαμορφώνει, οργανώνει, εξειδικεύει, τυποποιεί και δημοσιοποιεί εκ των προτέρων τις διαδικασίες αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος και τα σχετικά κριτήρια και δείκτες, στο πλαίσιο, ιδίως, αντίστοιχων διεθνών προτύπων.
ββ) Αναπτύσσει ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και βάση δεδομένων της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και τους φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο αυτό.»
ζ) Οι υποπεριπτ. αα΄ και ββ΄ της περίπτ. α΄ της παρ. 4 αντικαθίστανται ως εξής:
«αα) Τον πρόεδρο, ο οποίος είναι επιστήμονας με υψηλού επιπέδου επιστημονικό έργο και αποδεδειγμένη εμπειρία, σε θέματα αξιολόγησης εκπαιδευτικών συστημάτων και διασφάλισης της ποιότητας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο Πρόεδρος ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από δημόσια προκήρυξη της θέσης και γνώμη της αρμόδιας κατά τον Κανονισμό της Βουλής επιτροπής.
ββ) Τον πρόεδρο του Ι.Ε.Π., ο οποίος εκτελεί χρέη αντιπροέδρου της Αρχής.»
η) Η υποπερίπτ. εε΄ της περίπτ. α΄ της παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«εε) Ένα μέλος Δ.Ε.Π. πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με εξειδίκευση στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών συστημάτων ή στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης ή στην παιδαγωγική επιστήμη.»
θ) Το τέταρτο εδάφιο της περίπτ. β΄ της παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Για την κατάταξη συνεκτιμώνται η εμπειρία σε θέματα αξιολόγησης εκπαιδευτικών συστημάτων και διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαίδευση, το σχετικό συγγραφικό και ερευνητικό έργο, καθώς και η διοικητική εμπειρία, ιδίως στη δημόσια εκπαίδευση.»
ι) Η περίπτ. δ΄ της παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής: «δ) Ο αντιπρόεδρος της Αρχής επικουρεί τον πρόεδρο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του.»
ια) Στο τέλος της περίπτ. ε΄ της παρ. 4 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση δύο διαδοχικών θητειών δεν απαιτείται να επαναληφθεί  η διαδικασία της υποπερίπτ. αα΄ της περίπτ. α΄.»
ιβ) Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. ζ΄ της παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Η ιδιότητα του μέλους του Συμβουλίου της Αρχής είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους συμβουλίου επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης.»
ιγ) Η περίπτ. ια΄ της παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«ια) Τα μέλη του Συμβουλίου μπορεί να αναλαμβάνουν και συγκεκριμένες αρμοδιότητες που τους ανατίθενται με απόφαση του Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του προέδρου της Αρχής.»
ιδ) Καταργούνται οι διατάξεις που προβλέπονται στην περίπτ. ιστ΄ του άρθρου 120 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 51
Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.)

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του παρόντος νόμου και, ιδίως, των παρ. 8 και 13 του άρθρου αυτού, τα άρθρα 4 και 5 του ν. 3699/2008, όπως το πρώτο τροποποιήθηκε με τις παρ. 13, 21 και 22 του ν. 4186/2013,  αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 4
Διαγνωστικοί, αξιολογικοί και υποστηρικτικοί φορείς

1. Οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών με αναπηρία διερευνώνται και διαπιστώνονται από τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), τις Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ), και τα αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) άλλων Υπουργείων.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται τα κριτήρια, οι διαδικασίες και τα αρμόδια όργανα για την αναγνώριση των ΙΠΔ Κέντρων σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, καθώς και η συχνότητα της αξιολόγησής τους.
3. Στο πλαίσιο των ατομικών αξιολογήσεων, τα ΚΕΣΥ δύνανται να αξιολογούν μαθητές που δεν έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους. Άτομα άνω των 18 ετών, που έχουν μέχρι τότε αξιολογηθεί από ΚΕΣΥ ως άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΚΕΣΥ για την έκδοση αξιολογήσεων - γνωματεύσεων που αφορούν φοίτηση σε εκπαιδευτικές δομές.

Άρθρο 5
Διαδικασία διάγνωσης

1. Οι αισθητηριακές διαταραχές της όρασης και της ακοής, τα κινητικά ή άλλα σωματικά προβλήματα, καθώς και τα σοβαρά ή χρόνια προβλήματα υγείας, πιστοποιούνται με ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα ή δημόσια υγειονομική επιτροπή. Η ίδια υπηρεσία καθορίζει το είδος των τεχνικών βοηθημάτων και οργάνων που έχει ανάγκη  ο μαθητής στο σχολείο ή στο σπίτι. Οι μαθητές με διαταραχές όρασης ή ακοής μπορούν να απευθύνονται στις ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες που λειτουργούν στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) ή στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών, αντίστοιχα, για τη χορήγηση γνωμάτευσης.
2. Η διερεύνηση, η αξιολόγηση και η διαπίστωση του είδους των δυσκολιών και των πιθανών εκπαιδευτικών, συναισθηματικών, ψυχοκοινωνικών και άλλων αναγκών και φραγμών στη μάθηση πραγματοποιείται στα ΚΕΣΥ από τριμελή διεπιστημονική ομάδα, η οποία απαρτίζεται από έναν εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην ΕΑΕ, πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανάλογα με τη βαθμίδα από την οποία προέρχεται ο αξιολογούμενος μαθητής, έναν κοινωνικό λειτουργό και έναν ψυχολόγο. Στη διεπιστημονική ομάδα δύναται να συμμετέχει και λογοθεραπευτής ή εργοθεραπευτής ή φυσιοθεραπευτής ή μέλος του εξειδικευμένου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) του κλάδου ΠΕ 31, κατά περίπτωση και ύστερα από εισήγηση της τριμελούς διεπιστημονικής ομάδας.
3. Μετά το πέρας της αξιολόγησης από τα ΚΕΣΥ, η διεπιστημονική ομάδα συντάσσει έκθεση αξιολόγησης - γνωμάτευση. Στην έκθεση προσδιορίζεται και περιγράφεται το είδος των ειδικών αναγκών ή μαθησιακών ή ψυχοκοινωνικού τύπου δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο μαθητής, καθώς και οι κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του και προτείνεται, κατά περίπτωση, το κατάλληλο εκπαιδευτικό πλαίσιο ένταξης και φοίτησης, η αλλαγή σχολικού πλαισίου όποτε κρίνεται σκόπιμη, η αναγκαία ψυχοπαιδαγωγική και διδακτική υποστήριξη, καθώς και τα απαραίτητα τεχνικά βοηθήματα και εκπαιδευτικά υλικά που θα διευκολύνουν την εκπαίδευση και επικοινωνία του μαθητή. Η έκθεση αξιολόγησης – γνωμάτευση συνοδεύεται από πλαίσιο Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης (ΕΠΕ), το οποίο περιλαμβάνει βασικούς άξονες και γενικές υποδείξεις. Η διαμόρφωση των βασικών αξόνων του ΕΠΕ γίνεται σε συνεργασία με τον γονέα ή τον κηδεμόνα του μαθητή με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και τον ίδιο το μαθητή, όπου αυτό καθίσταται δυνατόν. Η τελική έκθεση αξιολόγησης και οι βασικοί άξονες του ΕΠΕ γνωστοποιούνται στους γονείς ή τους κηδεμόνες.
4. Τα ΚΕΣΥ, ανάλογα με το είδος και τον βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και των μαθησιακών δυσκολιών, προσδιορίζουν τον χρόνο επαναξιολόγησης, ο οποίος αναγράφεται στην αξιολογική έκθεση - γνωμάτευση. Αν δεν αναγράφεται χρόνος επαναξιολόγησης, οι αξιολογικές εκθέσεις των ΚΕΣΥ έχουν μόνιμη ισχύ.
5. Όταν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των εκθέσεων αξιολόγησης – γνωματεύσεων των ΚΕΣΥ και των ΙΠΔ για τον ίδιο μαθητή ή όταν οι γονείς και κηδεμόνες διαφωνούν με το αποτέλεσμα της αξιολογικής έκθεσης – γνωμάτευσης του ΚΕΣΥ, οι γονείς ή κηδεμόνες έχουν δικαίωμα προσφυγής σε πενταμελή Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ), που συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου για την Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση του οικείου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΠΕΚΕΣ), ως πρόεδρο, έναν Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του οικείου ΠΕΚΕΣ της βαθμίδας εκπαίδευσης από την οποία προέρχεται ο μαθητής, έναν εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην ΕΑΕ για μαθητές πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά περίπτωση, και, ειδικότερα, του κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έναν ψυχολόγο κλάδου ΠΕ23 και έναν κοινωνικό λειτουργό κλάδου ΠΕ30, ως μέλη. Η ΔΕΔΑ μπορεί να εισηγείται προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης τη διεύρυνση της συγκρότησής της, με τη συμμετοχή πρόσθετων μελών από άλλες ειδικότητες εκπαιδευτικών ή ΕΕΠ, εφόσον η συμμετοχή τους κρίνεται αναγκαία για τις ανάγκες της κατά περίπτωση αξιολόγησης. Οι γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή μπορεί να επιλέξουν και έναν εμπειρογνώμονα, ο οποίος γνωμοδοτεί ενώπιον της πενταμελούς ΔΕΔΑ, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η απόφαση της ΔΕΔΑ είναι οριστική. Αν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των γνωματεύσεων των ΚΕΣΥ και των ΙΠΔ για τον ίδιο μαθητή και οι γονείς ή κηδεμόνες δεν προσφύγουν στην πενταμελή ΔΕΔΑ, υπερισχύει η γνωμάτευση των ΚΕΣΥ.
6. Οι σχολικές μονάδες και οι επιτροπές εξετάσεων των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις προτάσεις, οι οποίες αναφέρονται στις αξιολογικές εκθέσεις – γνωματεύσεις που συντάσσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.
7. Οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση στην ΕΑΕ που υπηρετούν στα ΚΕΣΥ, υπό τον συντονισμό και προγραμματισμό του Προϊσταμένου του ΚΕΣΥ και του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου για την Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση: α) υλοποιούν ενημερωτικές-επιμορφωτικές συναντήσεις με εκπαιδευτικούς και μαθητές για την ενημέρωση σε θέματα εξέτασης μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και β) παρίστανται στις συνεδριάσεις και υποστηρίζουν το έργο των αρμόδιων επιτροπών για την εξέταση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τις εισαγωγικές πανελλαδικές εξετάσεις.»
2. Η  παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για τους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η φοίτησή τους θεωρείται επαρκής όταν το σύνολο των επιπλέον απουσιών δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) των προβλεπομένων από  το οικείο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα και  οι επιπλέον από τις προβλεπόμενες  απουσίες οφείλονται αποδεδειγμένα στη συμμετοχή τους σε προγράμματα  αποκατάστασης και θεραπείας. Η ανάγκη αποκατάστασης και θεραπείας της σωματικής ή ψυχικής υγείας των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πιστοποιείται  με βεβαίωση δημόσιου φορέα, από την οποία προκύπτει με ακρίβεια η ανάγκη της ανωτέρω απουσίας και ο ακριβής χρόνος αυτής.».
3. Η παρ. 9 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008, όπως αναριθμήθηκε σε παρ. 10 με την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 3748/2009 (Α΄29), αντικαθίσταται ως εξής: «10. Οι σχολικές περιφέρειες των ΣΜΕΑΕ ορίζονται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης της αντίστοιχης βαθμίδας.»
4.  Όπου στις διατάξεις του ν. 3699/2008 αναφέρονται τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ., από την παύση της λειτουργίας τους και την έναρξη της λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 19, νοούνται τα Κ.Ε.Σ.Υ.

    Άρθρο 52
Τροποποιήσεις του π.δ 79/2017 (Α΄ 109)

Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του παρόντος νόμου και ιδίως της παρ. 8 του άρθρου αυτού, στο π.δ. 79/2017 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α)  Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: «Το ευέλικτο ωράριο καθορίζεται από τον εκπαιδευτικό της τάξης και το σύλλογο διδασκόντων, σε συνεργασία με τους γονείς ή κηδεμόνες του νηπίου.»
β) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «Μετά το πέρας των εορταστικών εκδηλώσεων, οι μαθητές αποχωρούν και οι εκπαιδευτικοί δύναται να παραμένουν στο σχολείο προκειμένου να συμμετέχουν σε έκτακτες ή τακτικές συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων ή και σε συνεδριάσεις του Σχολικού Συμβουλίου ή σε επιμορφωτικές/ενημερωτικές συναντήσεις με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου ή για να διεκπεραιώνουν οποιοδήποτε άλλο διοικητικό έργο τους έχει ανατεθεί.»
γ) Η παρ. 7 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: «7. Η σχολική περιφέρεια των Τμημάτων Ένταξης στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία καθορίζεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης.»
δ) Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:
αα) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής: «Η Επιτροπή αποτελείται από τον Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ως Πρόεδρο, και δύο (2) Διευθυντές ή Προϊσταμένους Νηπιαγωγείου, ως μέλη.»
ββ) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. α΄ της παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/ κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.»
γγ) Η παρ. 7 αντικαθίσταται ως εξής: «7. Επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο για ένα (1) ακόμη έτος μπορεί να γίνει με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων, όταν διαπιστώνεται με γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιου ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σχετική βεβαίωση του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης ή του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών και βεβαιώνεται ότι ο μαθητής παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες για να παρακολουθήσει την Α΄ Τάξη του δημοτικού σχολείου.»
ε) Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:
αα) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής: «Η επιτροπή αποτελείται από τον Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων ως πρόεδρο, και δύο (2) Διευθυντές ή Προϊσταμένους Δημοτικού σχολείου, ως μέλη.»
ββ) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. α΄ της παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δημόσια αρμόδια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.»
γγ) Η παρ. 8 αντικαθίσταται ως εξής: «8. Καθυστέρηση εγγραφής στην Α’ τάξη, πέραν των περιπτώσεων των παρ. 8 και 9 του άρθρου 6, μπορεί να γίνει για σοβαρούς λόγους που πιστοποιούνται με βεβαίωση Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιας ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας ή δημόσιου νοσοκομείου, με την οποία προσδιορίζεται και η διάρκεια της δικαιολογημένης καθυστέρησης.»
στ) Η περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής: «β) όσοι προέρχονται από Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και οι γονείς/κηδεμόνες τους επιθυμούν την κατάταξή τους σε τάξη του γενικού σχολείου, εφόσον υπάρχει γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ. με την οποία συστήνεται η εγγραφή του μαθητή σε γενικό σχολείο,»
ζ) Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:
αα) Η περίπτ. ι΄ της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής: «ι) στη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων και συναντήσεων με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του οικείου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Συντονισμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.),».
ββ) Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Ο Διευθυντής του σχολείου αποστέλλει προς ενημέρωση μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του κάθε σχολικού έτους στον Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων τον ετήσιο ή τον τριμηνιαίο προγραμματισμό των σχολικών δράσεων, την κατανομή τμημάτων/τάξεων και το πρόγραμμα εφημεριών.»
γγ) Η περίπτ. δ΄ της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής: «δ) τη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων και συναντήσεων με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.,».
η) Το Κεφ. Α΄ του άρθρου 11 τροποποιείται ως εξής:
αα) Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ωρολόγιο Πρόγραμμα
ΩΡΕΣ    ΔΙΑΡΚΕΙΑ    
07.00-07.15        Υποδοχή μαθητών Πρωινής Ζώνης
07.15-08.00    45΄    Προαιρετική Πρωινή Ζώνη
08.00-08.15    15΄    Υποδοχή μαθητών
08.15-09.45    90΄    1η διδακτική περίοδος
09.45-10.00    15΄    Διάλειμμα
10.00-11.30    90΄    2η διδακτική περίοδος
11.30-11.45    15΄    Διάλειμμα
11.45-12.25    40΄    5η διδακτική ώρα
12.25-12.35    10΄    Διάλειμμα
12.35-13.15    40΄    6η διδακτική ώρα (Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)
13.15-13.20    5΄    Διάλειμμα
13.20-14.00    40΄    1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος – Βιωματική Δραστηριότητα Υγιεινής Διατροφής
14.00-14.15    15΄    Διάλειμμα
14.15-15.00    45΄    2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος Μελέτη - Προετοιμασία
15.00-15.15    15΄    Διάλειμμα
15.15-16.00    45΄    3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος
Επιλογή διδακτικού αντικειμένου (ΤΠΕ, Αθλητισμός, Αγγλικά, Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή, Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων)

»
ββ) Τα εδάφια τρίτο και τέταρτο της παρ. 5 αντικαθίστανται ως εξής: «Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα στον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου για έγκριση. Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου  επιστρέφει ένα θεωρημένο αντίγραφο στο σχολείο και ένα άλλο αντίγραφο αποστέλλει στον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.»
γγ) Η παρ. 9 αντικαθίσταται ως εξής: «9. Ο οικείος Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων εισηγείται εγγράφως δια του Διευθυντή Εκπαίδευσης προς το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) προτείνοντας την αξιοποίηση πλεοναζουσών διδακτικών ωρών στα σχολεία.»
δδ) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. α΄ της παρ. 10 αντικαθίσταται ως εξής: «Η ανάληψη του ίδιου τμήματος από εκπαιδευτικό για τρίτη συνεχόμενη χρονιά γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, παιδαγωγικά τεκμηριωμένη, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου.»
εε) Η παρ. 11 αντικαθίσταται ως εξής: «11. Σε περίπτωση που υπάρχουν σημαντικές διαφορές απόψεων και προκύπτουν δυσκολίες στην κατανομή των τάξεων/τμημάτων, ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος ορίζει μια έκτακτη συνεδρίαση σε μια προσπάθεια σύνθεσης των διαφορετικών απόψεων, στην οποία καλείται ο αρμόδιος Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου.»
στστ) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 12 αντικαθίσταται ως εξής: «Έως ότου τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού για την πλήρη ανάπτυξη του Ε.Ω.Π.Δ., το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας αναμορφώνεται προσωρινά ως προς τα διδακτικά αντικείμενα, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων σε συνεργασία με τον αρμόδιο Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου και ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, αξιοποιώντας το σύνολο των προσφερόμενων διδακτικών ωρών με βάση το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο και τις διδακτικές ώρες των εκπαιδευτικών για τις οποίες έχουν τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα.»
ζζ) Στην παρ. 16, οι λέξεις «Χρόνος μετάβασης στην αίθουσα σίτισης» αντικαθίσταται από τη λέξη «Διάλειμμα» και οι λέξεις «Σίτιση – Χαλάρωση» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Βιωματική Δραστηριότητα Υγιεινής Διατροφής».
ηη) Η περίπτ. γ΄ της παρ. 16 αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Αντίγραφο του πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων στο οποίο αναφέρονται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, καθώς και η ημέρα για την οποία έχει οριστεί ο κάθε εκπαιδευτικός που έχει την ευθύνη λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος, κοινοποιείται στον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στον αρμόδιο Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, επισυνάπτεται στο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Ολοήμερου Προγράμματος και αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο των εκπαιδευτικών.»
θθ) Το τέταρτο εδάφιο της περίπτ. ζ΄ της παρ. 16 αντικαθίσταται ως εξής: «Η συγκρότηση και η λειτουργία τμήματος Πρωινής Ζώνης μαθητών γίνεται ύστερα από σχετική τεκμηριωμένη πρόταση του Συλλόγου Διδασκόντων και θετική εισήγηση του αρμόδιου Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και έγκριση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.»
ιι) Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. θ΄ της παρ. 16 αντικαθίσταται ως εξής: «Εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, με ευθύνη του Διευθυντή της σχολικής μονάδας, συντάσσεται και αποστέλλεται στην οικεία Διεύθυνση αναλυτική κατάσταση φοιτώντων μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.
ιαια) Η περίπτ. ια΄ της παρ. 16 αντικαθίσταται ως εξής: «ια) Κατά το 1o δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεδριάζει και αποφασίζει τον σχεδιασμό της Βιωματικής Δραστηριότητας Υγιεινής Διατροφής των μαθητών που θα εγγραφούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.»
ιβιβ) Η περίπτ. ιβ΄ της παρ. 16 αντικαθίσταται ως εξής: «ιβ) Η διδακτική ώρα της Βιωματικής Δραστηριότητας Υγιεινής Διατροφής ανατίθεται κατά προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τη 2η διδακτική ώρα (14.15-15.00) του Ολοήμερου Προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένου και του υπευθύνου του Ολοήμερου Προγράμματος, στους οποίους ανατίθεται η διδασκαλία της Βιωματικής Δραστηριότητας Υγιεινής Διατροφής, δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των λειτουργούντων τμημάτων της 2ης διδακτικής ώρας (14.15-15.00) του Ολοήμερου Προγράμματος.»
θ) Το Κεφ. Β΄ του άρθρου 11 τροποποιείται ως εξής:
αα) Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας (Ε.Ω.Π.Δ.) συντάσσεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του Νηπιαγωγείου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων. Το Ε.Ω.Π.Δ. βασίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια και στο πλαίσιο αυτό αξιοποιείται το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών και οι διδακτικές ώρες για τις οποίες έχουν τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα. Στη συνέχεια το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα στον αρμόδιο Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου για θεώρηση, ο οποίος επιστρέφει ένα θεωρημένο αντίγραφο στο σχολείο και ένα στέλνει για ενημέρωση στον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αντίγραφο του πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων α) επισυνάπτεται στο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας του Σχολείου και β) αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο των εκπαιδευτικών. Ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες του κάθε νηπιαγωγείου το Ωρολόγιο Πρόγραμμα μπορεί να αναπροσαρμόζεται από τους νηπιαγωγούς, ύστερα από συνεργασία με τον αρμόδιο Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου.»
ββ) Η παρ. 6 αντικαθίσταται ως εξής: «6. Με απόφαση και σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων ορίζονται ο/οι εκπαιδευτικός/οί που διδάσκουν στο υποχρεωτικό πρόγραμμα και ο/οι εκπαιδευτικός/ οί που διδάσκουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση διαφωνίας την οριστική λύση δίνει ο αρμόδιος Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου. Το Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής μαθητών αναλαμβάνει ο εκπαιδευτικός που διδάσκει στο υποχρεωτικό πρόγραμμα. Αντίγραφο του πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων, στο οποίο αναφέρονται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν στο υποχρεωτικό και στο Ολοήμερο Πρόγραμμα: α) κοινοποιείται στον αρμόδιο Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου και στον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, β) επισυνάπτεται στο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Ολοήμερου Προγράμματος και γ) αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο των εκπαιδευτικών.»
γγ) Η περίπτ. δ΄ της παρ. 7 αντικαθίσταται ως εξής: «δ) Όταν ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι χαμηλότερος των όσων προβλέπονται παραπάνω, τότε αναστέλλεται η λειτουργία του τμήματος με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης.»
δδ) Η περίπτ. ε΄ της παρ. 7 αντικαθίσταται ως εξής: «ε) Εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, με ευθύνη του Διευθυντή - Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας, συντάσσεται και αποστέλλεται στην οικεία Διεύθυνση αναλυτική κατάσταση φοιτώντων μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής μαθητών.»
ι) Το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:
αα) Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η εφημερία αφορά την επιτήρηση των μαθητών κατά τη διάρκεια της προσέλευσης και της αποχώρησής τους από το σχολείο, την ώρα των διαλειμμάτων, τη μέριμνα για την προστασία και τη σωματική ακεραιότητά τους, τον έλεγχο καθαριότητας των σχολικών χώρων και οτιδήποτε έχει σχέση με την υγιεινή και την ασφάλεια των μαθητών.»
ββ) Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής: «Το πρόγραμμα των εφημεριών αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού και υποβάλλεται στον Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων.»
ια) Το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής:
αα) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής: «Στις συναντήσεις αυτές μπορεί να συμμετέχει ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου μετά από πρόσκληση του Συλλόγου Διδασκόντων.»
ββ) Η παρ. 5 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων των μαθητών που παρουσιάζουν σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες ή/και προβλήματα συμπεριφοράς, ο εκπαιδευτικός της τάξης συνεργάζεται με τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του σχολείου, τον  εκπαιδευτικό του Τμήματος Ένταξης, τους γονείς/κηδεμόνες στο πλαίσιο της λειτουργίας της ομάδας εκπαιδευτικής υποστήριξης των μαθητών ή των Ε.Δ.Ε.Α.Υ., όπου αυτές λειτουργούν, με τα οικεία Κ.Ε.Σ.Υ., τον αρμόδιο Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου και τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους φορείς για την προστασία και υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών. Η αλλαγή περιβάλλοντος του μαθητή είναι μέτρο παιδαγωγικού ελέγχου και μπορεί να γίνει με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων α) όταν πρόκειται για αλλαγή τμήματος και β) με τη συναίνεση του γονέα/κηδεμόνα όταν πρόκειται για αλλαγή σχολείου.»
ιβ) Το άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής:
αα) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής: «Στη συνέχεια υποβάλλονται για ενημέρωση στον Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ο οποίος μπορεί να διατυπώνει τις δικές του τυχόν παρατηρήσεις και προτάσεις.»
ββ) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι σχολικές δράσεις της παρ. 2γ του παρόντος άρθρου μπορούν να μην εντάσσονται στον ετήσιο ή τριμηνιαίο προγραμματισμό του σχολείου, να είναι έκτακτες μετακινήσεις των μαθητών και σε αυτήν την περίπτωση να εγκρίνονται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του σχολείου, μετά από τη σχετική εισήγηση των διδασκόντων, τη γραπτή ή προφορική ενημέρωση του Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που ορίζονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).»
γγ) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 αντικαθίσταται ως εξής: «Αντίγραφο του πρακτικού υποβάλλεται στον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για έγκριση.»
δδ) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 αντικαθίσταται ως εξής: «Κάθε διδακτική επίσκεψη πραγματοποιείται με την προϋπόθεση ότι θα συμμετέχουν σε αυτή τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) των μαθητών κάθε τμήματος/τάξης.»
εε) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 αντικαθίσταται ως εξής: «Μεταφορά ωραρίου εργασίας σε απογευματινές ώρες για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων δύναται να πραγματοποιηθεί έως δύο φορές ανά διδακτικό έτος με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων για την οποία ενημερώνεται ο οικείος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.»
στστ) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 12 αντικαθίσταται ως εξής: «Η παρουσία τρίτων προσώπων στο σχολείο στο πλαίσιο των δράσεων που αναφέρονται στο εδάφιο β της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων και την ενημέρωση του Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων.»
ιγ) Το άρθρο 17 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 17
Επιμορφωτικές δράσεις

1. Με απόφαση του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου και χωρίς να απαιτείται άδεια άλλης αρχής μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι δύο (2) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο ανά τάξη, για την πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων. Στα επιμορφωτικά αυτά σεμινάρια και ημερίδες συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι εκπαιδευτικοί της περιφέρειας ή ομάδες εκπαιδευτικών κατά σχολεία ή τάξεις σύμφωνα με τις προβλέψεις του εδαφίου στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167).
2. Σκοπός των επιμορφωτικών αυτών συναντήσεων είναι η εξέταση όλων των θεμάτων που έχουν σχέση με την επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών, την εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών, τον συντονισμό, τον συλλογικό προγραμματισμό και την ανατροφοδοτική αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου ή την αντιμετώπιση προβλημάτων που παρακωλύουν την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. Σε κάθε περίπτωση, για τη διαμόρφωση του θεματικού περιεχομένου των επιμορφωτικών αυτών συναντήσεων ο οικείος Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις των εκπαιδευτικών της περιφέρειας ή ομάδων εκπαιδευτικών κατά σχολεία ή τάξεις.
3. Εντός του χρονικού διαστήματος από 1 έως 10 Σεπτεμβρίου και από 15 έως 21 Ιουνίου μπορεί να διοργανώνονται από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου επιμορφωτικές δράσεις από τον ίδιο και τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες δομές υποστήριξης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.»
ιδ) Το άρθρο 19 τροποποιείται ως εξής:
αα) Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Διαφοροποίηση των συνθηκών λειτουργίας συστεγαζόμενων σχολείων επιτρέπεται ύστερα από γνώμη των Διευθυντών ή των Προϊσταμένων των σχολείων, του Συλλόγου Διδασκόντων και του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους μαθητές και τους γονείς /κηδεμόνες τους.»
ββ) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση διαφωνίας, εκδίδεται απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.»
ιε) Η παρ. 1 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής: «1.  Από τη δημοσίευση του παρόντος παύουν να ισχύουν τα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις που είναι αντίθετες προς τις ρυθμίσεις του, όπως ιδίως τα π.δ. 200/1998 (ΦΕΚ 161 Α΄/1998) και 201/1998 (ΦΕΚ 161 Α΄/1998).»
ιστ) Στα Παραρτήματα, όπου γίνεται αναφορά σε «ΚΕ.Δ.Δ.Υ.» νοείται «Κ.Ε.Σ.Υ.».
 
Άρθρο 53
Εκπαίδευση για την αειφορία

Η παρ. 13 του άρθρου 111 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) αντικαθίσταται ως εξής: «13. Η  εκπαίδευση για την αειφορία αποτελεί τμήμα των προγραμμάτων των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σκοπός της εκπαίδευσης για την αειφορία είναι να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του, να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήματα που συνδέονται με αυτό και να δραστηριοποιηθούν, με ειδικά προγράμματα, ώστε να συμβάλλουν στη γενικότερη προσπάθεια αντιμετώπισής τους. Με αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται το πλαίσιο και ο τρόπος εφαρμογής και χρηματοδότησης ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης για την αειφορία.»

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 54
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

To νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής» (Ι.Ε.Π.), το οποίο έχει ιδρυθεί με τον ν. 3966/2011 (Α΄ 118), λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος, εδρεύει στην Αθήνα και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διέπεται στο εξής από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του ν. 3966/2011, κατά το μέρος που δεν ρυθμίζεται διαφορετικά στο παρόν.

Άρθρο 55
Σκοπός και αρμοδιότητες

Το άρθρο 2 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Ι.Ε.Π. είναι επιτελικός επιστημονικός φορέας που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τους εποπτευόμενους φορείς του στα θέματα που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τη μεταλυκειακή εκπαίδευση, τη μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την αντιμετώπιση της Μαθητικής Διαρροής και της Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου με στόχο τη διασφάλιση του δικαιώματος όλων των παιδιών στην εκπαίδευση. Για κάθε συναφή πρωτοβουλία ή δράση υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή εποπτευόμενων φορέων του, απαιτείται συνεργασία με το Ι.Ε.Π.
2. Σκοπός του Ι.Ε.Π. είναι η επιστημονική έρευνα και μελέτη των θεμάτων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και η διαρκής επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής στα θέματα αυτά.
3. Για την εκπλήρωση του σκοπού του, το Ι.Ε.Π. ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Γνωμοδοτεί ή εισηγείται, ύστερα από σχετικό ερώτημα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή αυτεπαγγέλτως προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αντίστοιχα, για:
αα) θέματα σχετικά με τη διαμόρφωση, τον διαρκή εκσυγχρονισμό και τη βέλτιστη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής σε όλους τους τύπους των σχολικών μονάδων, καθώς και το συλλογικό προγραμματισμό και την ανατροφοδοτική αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων,
ββ) θέματα που αφορούν στα προγράμματα σπουδών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα σχολικά βιβλία και τα λοιπά διδακτικά μέσα, έντυπα και ψηφιακά,
γγ) την εναρμόνιση της κατάρτισης και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, της επιλογής των εκπαιδευτικών μέσω του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), του προγράμματος υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) ως προς τις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής) και των εκπαιδευτικών αδειών των εκπαιδευτικών με τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαιδευτικής πολιτικής,
δδ) θέματα που αφορούν στην αξιολόγηση των διοικητικών και των εκπαιδευτικών δομών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των λοιπών απασχολούμενων που συμβάλλουν στην πραγμάτωση του εκπαιδευτικού έργου, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητάς του,
εε) θέματα της λειτουργίας των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού,
στστ) θέματα της εκπαίδευσης των ομογενών, μεταναστών και προσφύγων, καθώς και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,
ζζ) θέματα σχετικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας,  δευτεροβάθμιας και μεταλυκειακής εκπαίδευσης, όπως ο σχεδιασμός της πολιτικής για την επιμόρφωση, την πιστοποίηση των επιμορφωτικών φορέων, ο συντονισμός και η παρακολούθηση των διαδικασιών υλοποίησης, πιστοποίησης και αποτίμησης της επιμόρφωσης, η σύσταση μητρώων επιμορφωτών με διαμόρφωση των κριτηρίων ένταξης, η εκπόνηση μελετών για θέματα επιμόρφωσης ή ανάθεση σε τρίτους σχετικών ερευνών, η οργάνωση εκδηλώσεων δημοσιότητας και διάχυσης αποτελεσμάτων των δράσεων επιμόρφωσης, η μέριμνα για την ανάπτυξη και βιωσιμότητα δράσεων επιμόρφωσης.
β) Διερευνά και εντοπίζει αλληλεπικαλύψεις σε ερευνητικές ή πειραματικές δραστηριότητες διαφορετικών φορέων σε θέματα εκπαίδευσης και γνωμοδοτεί ή εισηγείται σχετικά με τρόπους αποφυγής των αλληλεπικαλύψεων αυτών και βέλτιστης αξιοποίησης των πόρων στα θέματα αρμοδιότητας του Ι.Ε.Π.
γ) Μελετά συστηματικά:
αα) τα θέματα που συνδέονται με τη σχολική ζωή και γνωμοδοτεί ή εισηγείται σχετικά με τρόπους βελτίωσής της,
ββ) τα θέματα και τους παράγοντες που συνδέονται με τη μαθητική διαρροή και την  πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και γνωμοδοτεί ή εισηγείται σχετικά με τρόπους αντιμετώπισής τους,
γγ) τα θέματα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, καθώς και των εκπαιδευτικών αναγκών συγκεκριμένων ομάδων του μαθητικού πληθυσμού και γνωμοδοτεί ή εισηγείται σχετικά με τρόπους ικανοποίησης και αντιμετώπισής τους,
δδ) τους παράγοντες που άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν το χαρακτήρα, τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των σχολικών μονάδων, όπως η δομή της εκπαίδευσης, το οργανωτικό – διοικητικό σύστημα και οι υλικοτεχνικές υποδομές, και γνωμοδοτεί ή εισηγείται για τις βέλτιστες αναγκαίες παρεμβάσεις και
εε) τα θέματα που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και ανάπτυξη εκπαιδευτικής πολιτικής για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των σχετικών δράσεων.
δ) Σχεδιάζει και υλοποιεί υποστηρικτικές δράσεις στα θέματα των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του, στο πλαίσιο της εφαρμογής νέων εκπαιδευτικών πολιτικών.
ε) Σχεδιάζει την εθνική στρατηγική για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και παρακολουθεί την υλοποίησή της στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
στ) Εισηγείται σχετικά με τα μέτρα και την πολιτική για τη στήριξη και αποτίμηση της λειτουργίας των σχολείων.
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή με προγραμματική συμφωνία μεταξύ του ανωτέρω Υπουργείου και του Ι.Ε.Π. μπορεί να ανατίθεται στο Ι.Ε.Π. η υλοποίηση συγκεκριμένης δράσης και να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα της.
5. Για έκδοση πράξης ή ανάληψης δράσης από εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που σχετίζεται με τα θέματα για τα οποία το Ι.Ε.Π. έχει γνωμοδοτική ή εισηγητική αρμοδιότητα απαιτείται σύμφωνη γνώμη ή πρόταση του Ι.Ε.Π..
6. Για την εκπλήρωση του σκοπού του, το Ι.Ε.Π. συνεργάζεται και μπορεί να συνάπτει μνημόνιο συνεργασίας με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.), τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και ιδίως τα παιδαγωγικά τμήματά τους, ερευνητικούς φορείς, τα γνωμοδοτικά συμβούλια της εκπαίδευσης, τις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών, ιδρύματα και οργανισμούς μελετών και ερευνών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, λοιπούς φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα με συναφή αποστολή ή μέλη των ανωτέρω φορέων.»

Άρθρο 56
Όργανα διοίκησης

Το άρθρο 3 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) αντικαθίσταται ως εξής:
«Όργανα διοίκησης του Ι.Ε.Π. είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος.»

Άρθρο 57
Διοικητικό Συμβούλιο

Το άρθρο 4 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π. είναι επταμελές και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, από τα ακόλουθα μέλη:
α) τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι μέλος Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) πανεπιστημίου ή εκπαιδευτικός της δημόσιας ή ιδιωτικής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ιδιαιτέρως αυξημένα προσόντα ή πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής,
β) πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. πανεπιστημίου ή εκπαιδευτικοί της δημόσιας ή ιδιωτικής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αυξημένα προσόντα και
γ) έναν (1) Σύμβουλο Α΄ του Ι.Ε.Π., από τους προβλεπόμενους στο άρθρο 11.
2. Με την απόφαση της συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ως Αντιπρόεδρος ένα από τα μέλη του.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται μετά από τη λήξη της αυτοδικαίως, μέχρι τη συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όχι όμως πέρα από ένα εξάμηνο. Σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους, κατά τη διάρκεια της θητείας του, το νέο μέλος ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του.
4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται μία φορά, χωρίς να ακολουθηθεί η διαδικασία της περίπτ. α΄ της παρ. 1.
5. Αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλείψει ή αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο ή απολέσει την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί και να λαμβάνει αποφάσεις νόμιμα, μέχρι τη συμπλήρωση της κενής θέσης ή την αντικατάσταση του μέλους που λείπει, εφόσον κατά τις συνεδριάσεις του τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία.
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχωρεί από την υπηρεσία υποχρεωτικά λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας διατηρεί τη θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο έως την εξάντληση της θητείας.
6. Δεν μπορεί να οριστεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όποιος έχει κώλυμα διορισμού δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α΄ 26). Από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εκπίπτει εκείνος στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις έκπτωσης δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του ίδιου Κώδικα.
7. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καλούνται και να παρίστανται, για την παροχή διευκρινίσεων χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Διευθυντής, οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών του Ι.Ε.Π. ή οι Σύμβουλοί του ή άλλοι εμπειρογνώμονες, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου.»

Άρθρο 58
Θέματα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Το άρθρο 5 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο Πρόεδρος του Ι.Ε.Π. ασκεί τα καθήκοντά του με πλήρη απασχόληση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου, καθώς και η κατά συνεδρίαση αποζημίωση του Προέδρου και των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Με απόφαση του Προέδρου δύναται να ορισθεί Σύμβουλος Πρόεδρου, φυσικό πρόσωπο, στέλεχος ή μη του Ι.Ε.Π., λόγω  εξειδικευμένων γνώσεων και εμπειρίας σε ειδικά θέματα, αμισθί και για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του Προέδρου που τον όρισε.
2. Ο Σύμβουλος του Ι.Ε.Π. που ορίζεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί παράλληλα και τα καθήκοντά του ως μέλος του επιστημονικού προσωπικού του Ι.Ε.Π..
3. Ο χρόνος άσκησης καθηκόντων μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. που έχει την ιδιότητα του εκπαιδευτικού, αναγνωρίζεται, αυτοτελώς, από την  τοποθέτησή του ως χρόνος υπηρεσίας άσκησης καθοδηγητικού και διοικητικού έργου για τη βαθμολογική, μισθολογική και κάθε άλλη συνέπεια.»

Άρθρο 59
Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου

Το άρθρο 6 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του. Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα του Ι.Ε.Π., ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που αποστέλλεται σε όλα τα μέλη τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση ορίζονται η ημέρα και η ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται τακτικά τουλάχιστον δύο (2) φορές τον μήνα και εκτάκτως, κατά την κρίση του Προέδρου, όταν προκύψουν θέματα προς συζήτηση. Έκτακτη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωτική για τον Πρόεδρο, εφόσον τη ζητήσουν τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη με έγγραφη αίτησή τους, στην οποία προσδιορίζουν τα θέματα για τα οποία ζητείται η σύγκληση. Σε περίπτωση έκτακτης σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η σχετική πρόσκληση αποστέλλεται στα μέλη τουλάχιστον μία εργάσιμη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και να λαμβάνει αποφάσεις και μέσω τηλεδιάσκεψης, γραπτής διαδικασίας, ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου τεχνικά τρόπου που καθιστά τις εξ αποστάσεως συνεδριάσεις αυτού εφικτές. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Ειδικότερες διαδικασίες μπορεί να προβλέπονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Ι.Ε.Π..
3. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, εισηγείται τα θέματα προς συζήτηση, διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία του.
4. Ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Διευθυντή ή σε μέλος του επιστημονικού ή διοικητικού προσωπικού του Ι.Ε.Π. την ειδικότερη μελέτη και εισήγηση συγκεκριμένου θέματος.
5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών.
6. Χρέη γραμματέα ασκεί υπάλληλος του Ι.Ε.Π., ο οποίος ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Προέδρου.
7. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσονται πρακτικά, τα οποία καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά συντάσσονται από τον γραμματέα και επικυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην επόμενη συνεδρίαση, με επιμέλεια του Προέδρου.
8. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών χορηγούνται, ύστερα από σχετική αίτηση, με έγκριση του Προέδρου.
9. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 13 έως και 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).
10. Δαπάνες μετακίνησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ή λόγω ανατεθείσας σε αυτούς αρμοδιότητας στο πλαίσιο των σκοπών του φορέα, βαρύνουν και καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Ι.Ε.Π. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέριμνα του Ι.Ε.Π εκδίδεται κάθε απαιτούμενη πράξη, η οποία κοινοποιείται προς απλή ενημέρωση σε τυχόν συναρμόδιο φορέα πριν την εκτέλεση της μετακίνησης.»

Άρθρο 60
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το άρθρο 7 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διαμόρφωση και την υλοποίηση της στρατηγικής του Ι.Ε.Π. για την επίτευξη της αποστολής του, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 23 και της πολιτικής που χαράσσεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:
α) καταρτίζει το στρατηγικό σχέδιο και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Ι.Ε.Π. κατά τομέα ενασχόλησης, ελέγχει την πορεία τους και υποβάλλει σχετική έκθεση στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
β) αποφασίζει για την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς,
γ) αποφασίζει την ανάθεση μελετών και ερευνών σε συνεργαζόμενους φορείς ή ομάδες εργασίας,
δ) εισηγείται θέματα σχετικά με τη λειτουργία του Ι.Ε.Π. στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
ε) ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 3Α του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
στ) αποφασίζει για τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό,
ζ) εγκρίνει και υποβάλλει στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εντός τριών μηνών από το τέλος κάθε οικονομικού έτους, τον οικονομικό απολογισμό και έκθεση πεπραγμένων, μεριμνά και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ι.Ε.Π. σε θέματα άσκησης του κρατικού ελέγχου και της οικονομικής εποπτείας επ’ αυτού,
η) αποφασίζει για τις προμήθειες, τις συμβάσεις, τις δαπάνες και τη διάθεση των πόρων του Ι.Ε.Π. και
θ) καθοδηγεί και ελέγχει το έργο του Διευθυντή και όλων των προϊσταμένων των επιστημονικών και διοικητικών υπηρεσιών.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διοίκηση και τη λειτουργία του Ι.Ε.Π. που δεν ρυθμίζεται από τον παρόντα νόμο ή από τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 23.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, μπορεί να μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του στον Αντιπρόεδρο ή σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Διευθυντή ή σε μέλος του επιστημονικού ή διοικητικού προσωπικού του Ι.Ε.Π..»

Άρθρο 61
Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος

Το άρθρο 8 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Ι.Ε.Π. δικαστικώς και εξωδίκως, στις σχέσεις του με κάθε αρχή ή τρίτους. Με απόφαση του Προέδρου μπορεί να ανατίθεται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Διευθυντή, σε Προϊσταμένους υπηρεσιακών μονάδων ή σε μέλος του επιστημονικού προσωπικού η εκπροσώπηση του Ι.Ε.Π. σε συγκεκριμένη υπόθεση ή σε κατηγορίες υποθέσεων. Ο Πρόεδρος ασκεί, επίσης, κάθε άλλη αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου που του μεταβιβάζεται με απόφαση του Συμβουλίου αυτού.
2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο πλήρως στα καθήκοντά του όταν εκείνος ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται.»

Άρθρο 62
Διευθυντής

Το άρθρο 9 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στο Ι.Ε.Π. απασχολείται σε θέση Διευθυντή, με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης με απόσπαση. Υπό την επιφύλαξη της παρ. 6, ο Διευθυντής επιλέγεται ύστερα από πρόσκληση, η οποία εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π..
2. Τα προσόντα του Διευθυντή, τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα στο πρόσωπό του, το όργανο και η διαδικασία επιλογής καθορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 23. Ο Διευθυντής  πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, τουλάχιστον ένα εκ των οποίων, συναφές με θέματα διοίκησης, οικονομικά ή νομικά, καθώς και εμπειρία σε θέση ευθύνης, με τη μεγαλύτερη συνάφεια με την προκηρυσσόμενη θέση, τουλάχιστον πέντε (5) έτη και σωρευτικά τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη προϋπηρεσίας. Οι αποδοχές του Διευθυντή καθορίζονται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Η θητεία του Διευθυντή ορίζεται σε πέντε (5) έτη, από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων και λήγει αυτοδικαίως, χωρίς άλλη διατύπωση μετά την παρέλευσή τους. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου, η θητεία μπορεί  να ανανεώνεται. Η θητεία του Διευθυντή μπορεί να διακόπτεται πριν από τη λήξη της λόγω παραίτησής του ή για λόγους που ανάγονται σε αδυναμία ή σε πλημμελή εκπλήρωση των καθηκόντων του, με πράξη του Προέδρου, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Διευθυντή, η πλήρωσή της ισχύει για νέα θητεία.
4. Ο Διευθυντής, μετά τη λήξη και τη μη ανανέωση της θητείας του, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιστρέφει, ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης, στον φορέα προέλευσης και καταλαμβάνει κενή οργανική θέση αντίστοιχη με τη θέση που κατείχε στον ίδιο φορέα ή, αν δεν υπάρχει τέτοια θέση, καταλαμβάνει προσωποπαγή θέση με την ίδια σχέση εργασίας, της ίδιας κατηγορίας και του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, που συνιστάται με την ίδια απόφαση.
5. Κατά τη διάρκεια της θητείας του Διευθυντή, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου,  μπορεί να αξιολογεί τις γνώσεις του για τα θέματα αρμοδιότητάς του, την αποτελεσματική ικανότητα και το έργο του και να αποφασίζει για την συνέχιση ή μη της θητείας του έως τη λήξης της. Τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης του Διευθυντή, καθώς και του προσωπικού του Ι.Ε.Π., καθορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 23.
6. Σε περίπτωση κένωσης της θέσης Διευθυντή, απουσίας ή κωλύματός του για διάστημα μεγαλύτερο από ένα (1) μήνα, Προϊστάμενος υπηρεσιακής μονάδας της  διοικητικής ή οικονομικής υπηρεσίας του Ι.Ε.Π., εφόσον έχει υπηρετήσει στο Ι.Ε.Π. από την έναρξη λειτουργίας του επί πέντε (5) έτη σε θέση ευθύνης με σημαντικό έργο για το Ι.Ε.Π., με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου και σύμφωνη γνώμη του προτεινόμενου, μπορεί να οριστεί προσωρινά Αναπληρωτής Διευθυντής, , ο οποίος λαμβάνει τις αποδοχές που ορίζονται στην παρ. 2 από τον ορισμό του, ασκώντας παράλληλα και τα καθήκοντα της οργανικής του θέσης, μέχρι την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή.»

Άρθρο 63
Αρμοδιότητες Διευθυντή

Το άρθρο 10 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο Διευθυντής προΐσταται της διοικητικής και οικονομικής υπηρεσίας και του διοικητικού προσωπικού της, συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο τους, είναι υπεύθυνος έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου για την εύρυθμη λειτουργία του Ι.Ε.Π., καθώς και όλων των διοικητικών και οικονομικών ενεργειών στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων ή μη έργων και δράσεων που υλοποιεί το Ι.Ε.Π., πλην των επιστημονικών θεμάτων. Είναι επίσης υπεύθυνος για κάθε άλλη αρμοδιότητα που τυχόν του μεταβιβασθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο. Ο Διευθυντής αναπληρώνει πλήρως στα καθήκοντα του Υποδιευθυντή της διοικητικής ή οικονομικής υπηρεσίας, όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται.
2. Ειδικότερα, ο Διευθυντής ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) έχει την ευθύνη για την εξειδίκευση και εφαρμογή των προτεραιοτήτων του Ι.Ε.Π. με βάση τις γενικές κατευθύνσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και όσων καθορίζονται στην κείμενη νομοθεσία,
β) συντονίζει τις οργανικές μονάδες που υπάγονται στη διοικητική/οικονομική υπηρεσία του Ι.Ε.Π. για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία τους, καθώς και του Τμήματος Έργων και Δράσεων του Ι.Ε.Π. για όλες τις διοικητικές/διαχειριστικές ενέργειες υλοποίησης των έργων και δράσεων του Ι.Ε.Π., πλην των επιστημονικών θεμάτων,
γ) σχεδιάζει και υποβάλλει για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιο σχέδιο δράσης  διοικητικών ενεργειών, σύμφωνα με τον σκοπό και την πολιτική του Ι.Ε.Π., και μεριμνά για την πραγματοποίησή τους,
δ) εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για την κατανομή και την τοποθέτηση του διοικητικού προσωπικού στις μονάδες της διοικητικής υπηρεσίας του Ι.Ε.Π.,
ε) ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για το έργο της διοικητικής υπηρεσίας του Ι.Ε.Π. και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο,
στ) μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,
ζ) μεριμνά για την εκτέλεση των λειτουργικών δαπανών στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιου προϋπολογισμού,
η) υπογράφει συμβάσεις για λογαριασμό του Ι.Ε.Π. και ασκεί κάθε αρμοδιότητα, διοικητική, οικονομική και διαχειριστική ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
θ) ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόοδο εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισμού και της διοικητικής/οικονομικής/διαχειριστικής πορείας των δράσεων που υλοποιεί το Ι.Ε.Π.,
ι) εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο τον ετήσιο προϋπολογισμό, τον απολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων,
ια) εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την αποδοχή δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών και
ιβ) εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε θέμα σχετικό με το διοικητικό προσωπικό του Ι.Ε.Π.
3. Ο Διευθυντής με απόφασή του, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής για συγκεκριμένες πράξεις σε Προϊστάμενο υποδιεύθυνσης του Ι.Ε.Π..»

Άρθρο 64
Επιστημονικό Προσωπικό

Το άρθρο 11 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι ανάγκες της επιστημονικής υπηρεσίας του Ι.Ε.Π. καλύπτονται από εκπαιδευτικούς της δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης, σε θέσεις επιστημονικού προσωπικού ως κατωτέρω:
α) Σύμβουλοι Α΄: είκοσι θέσεις,
β) Σύμβουλοι Β΄: σαράντα θέσεις,
γ) Ειδικοί Σύμβουλοι: πέντε θέσεις
2. Οι θέσεις Συμβούλων Α’ και  Συμβούλων Β’ του Ι.Ε.Π. καλύπτονται με αποσπάσεις εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης, ενώ οι θέσεις των Ειδικών Συμβούλων καλύπτονται από εκπαιδευτικούς της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Κατ’ εξαίρεση,  το προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. δυνάμει της Κ.Υ.Α. 33404/Η/27.3.2012 (Β΄ 947) μπορεί να τοποθετηθεί στην επιστημονική υπηρεσία για να συνεπικουρήσει το έργο της, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για επιστημονικό έργο αντιστοίχου των προσόντων του, χωρίς την ιδιότητα του Συμβούλου.  
3. Η ανάθεση καθηκόντων Συμβούλων Α΄ και Συμβούλων Β΄ σε εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης γίνεται, ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος, επιλογή και απόσπαση. Κατά την πρόσκληση ενδιαφέροντος λαμβάνεται μέριμνα, ώστε στη σύνθεση του επιστημονικού προσωπικού του Ι.Ε.Π., να αποφεύγεται η μονομέρεια σε γνωστικά αντικείμενα και σε εκπαιδευτικές βαθμίδες. Επίσης λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εξασφαλίζεται επάρκεια του προσωπικού σε θέματα που αφορούν την επιμόρφωση, τις παιδαγωγικές και διδακτικές μεθόδους, τη μελέτη επιστημονικών ζητημάτων εκπαιδευτικής πολιτικής και ιδίως της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, την αξιολόγηση, τη διοίκηση της εκπαίδευσης, την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, την ειδική αγωγή, την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και γενικότερα τα αντικείμενα που εμπίπτουν στο εκάστοτε επιστημονικό ενδιαφέρον του φορέα. Στοιχεία προσωπικότητας και γενικής συγκρότησης των υποψηφίων λαμβάνονται υπόψη και αξιολογούνται με προσωπική συνέντευξη για την καταλληλότητα του υποψηφίου για το υπό ανάθεση επιστημονικό έργο.
4. Για την επιλογή Συμβούλου Α΄ απαιτούνται ως ειδικά τυπικά προσόντα διδακτορικός τίτλος σπουδών και συναφείς με το αντικείμενο της θέσης πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, καθώς και τουλάχιστον εξαετής διδακτική υπηρεσία ή οκταετής εκπαιδευτική εμπειρία.
5. Για την επιλογή και ανάθεση καθηκόντων Συμβούλου Β΄ απαιτούνται ως ειδικά τυπικά προσόντα μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και συναφείς με το αντικείμενο της θέσης πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, καθώς και τουλάχιστον οκταετής διδακτική υπηρεσία ή δεκαετής εκπαιδευτική εμπειρία.
6. Η εμπειρία στο σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων  συνεκτιμάται για την επιλογή και ανάθεση καθηκόντων Συμβούλων Α΄ και Συμβούλων Β’.
7. Ο χρόνος  άσκησης καθηκόντων Συμβούλων Α’ και Β΄ στο Ι.Ε.Π. αναγνωρίζεται από την τοποθέτησή του, ως χρόνος υπηρεσίας άσκησης εκπαιδευτικού, καθοδηγητικού και διοικητικού έργου για τη βαθμολογική, μισθολογική και κάθε άλλη συνέπεια.
8. Στο ΙΕΠ δύναται να απασχολούνται ως Ειδικοί Σύμβουλοι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της ιδιωτικής εκπαίδευσης με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και μακρόχρονη εκπαιδευτική εμπειρία ή διακεκριμένη δράση ή βεβαιωμένη συμμετοχή σε καινοτόμα προγράμματα. Η επιλογή των Ειδικών Συμβούλων γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από σχετική πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, στην οποία ορίζονται τα ειδικότερα προσόντα ανάλογα με τα θέματα στα οποία δίνει εκάστοτε έμφαση το Ι.Ε.Π. κατά τις εργασίες του. Τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Ι.Ε.Π., που προβλέπεται στο άρθρο 23.
9. Οι αποδοχές και τα επιδόματα του επιστημονικού προσωπικού της ιδιωτικής εκπαίδευσης βαρύνουν και καταβάλλονται από το φορέα της θέσης τους. Για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης του εκπαιδευτικού της ιδιωτικής εκπαίδευσης στο Ι.Ε.Π. λογίζεται ότι τελεί σε εκπαιδευτική άδεια και λαμβάνει μόνο τις αποδοχές της άδειας αυτής, οι οποίες καλύπτονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στην εκπαιδευτική άδεια, κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου, δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν συνυπολογίζεται τυχόν άδεια για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.»

Άρθρο 65
Διοικητικό προσωπικό

Το άρθρο 12 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι ανάγκες της διοικητικής υπηρεσίας του Ι.Ε.Π., συμπεριλαμβανομένων των αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων και γραμματειακής υποστήριξης του γραφείου Προέδρου και Αντιπροέδρου, καλύπτονται από το προσωπικό του Ι.Ε.Π. δυνάμει της Κ.Υ.Α. 33404/Η/27.3.2012 (Β΄ 947), καθώς και από έως ογδόντα (80) αποσπασμένους εκπαιδευτικούς τετραετούς θητείας. Για την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Πράξεων που υλοποιούνται από το Ι.Ε.Π. μπορούν να αποσπούνται επιπλέον έως και πέντε (5) εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης, ανά έργο, με τετραετή θητεία. Η εκάστοτε αναγκαιότητα πλήρωσης των θέσεων του παρόντος καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.»

Άρθρο 66
Επιστημονική υπηρεσία

Το άρθρο 13 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η Επιστημονική Υπηρεσία του Ι.Ε.Π. διαρθρώνεται ως εξής:
Α. Γραφείο Επιστημονικών Μονάδων A’ Κύκλου.
Β. Γραφείο Επιστημονικών Μονάδων Β’ Κύκλου.
Γ. Γραφείο Διερεύνησης και Αποτίμησης Εκπαιδευτικού Έργου.
Δ. Γραφείο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών.
Ε. Γραφείο Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
2. Τα Γραφεία των Επιστημονικών Μονάδων Α’ και Β’ Κύκλου είναι αρμόδια για όλα τα θέματα που αφορούν κυρίως την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τη μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα προγράμματα σπουδών, τη μελέτη τεκμηρίων και στοιχείων κάθε είδους για τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος.
Η διάρθρωση των Επιστημονικών Μονάδων έχει ως εξής:
- Α’ Κύκλος: Μονάδες Παιδαγωγικών και Διδακτικών Μεθόδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι Μονάδες αυτές έχουν ως αντικείμενο κάθε ζήτημα που εμπίπτει στην αρμοδιότητά τους και ιδίως θέματα: α) αξιολόγησης, β) ειδικής αγωγής, γ) εκπαιδευτικής καινοτομίας, δ) σχολικής διοίκησης και δημοκρατίας και ισότητας των φύλων, ε) μειονοτικής, διαπολιτισμικής, ομογενειακής εκπαίδευσης και σχολείων φυλακών, στ) προσχολικής εκπαίδευσης.
-  Β’ Κύκλος: Μονάδες Επιστημονικών Αντικειμένων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι Μονάδες αυτές έχουν ως αντικείμενο θέματα που αφορούν: α) τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τη φιλολογία, β) τις φυσικές επιστήμες, την τεχνολογία και τα μαθηματικά, γ) τις κοινωνικές επιστήμες, δ) τις τέχνες, ε) τα διδακτικά αντικείμενα της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Όλες οι Μονάδες ορίζονται και συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τις εκάστοτε ανάγκες του Ι.Ε.Π.. Με όμοια απόφαση μπορούν να προστίθενται Μονάδες ή να τροποποιούνται οι οριζόμενες στο παρόν άρθρο και να καθορίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην αρμοδιότητα και λειτουργία τους.  Οι Μονάδες ασκούν αρμοδιότητες που αφορούν τα γνωστικά τους αντικείμενα και υποστηρίζουν, το καθένα στο αντικείμενό του, τους σκοπούς και τους στόχους του Ι.Ε.Π. και το Διοικητικό του Συμβούλιο. Για το σκοπό αυτόν ορίζονται Συντονιστές των Μονάδων με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι συντονίζουν τη λειτουργία των Μονάδων και συντάσσουν εκθέσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την ολοκλήρωση της μελέτης κάθε θέματος, αφού λάβουν υπόψη τις γνώμες των μελών του επιστημονικού προσωπικού των Μονάδων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική έκθεση της αρμόδιας Μονάδας, διατυπώνει την οριστική εισήγηση του Ι.Ε.Π. προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Οι Συντονιστές των Μονάδων συναντώνται τουλάχιστον μία φορά το μήνα με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για όλα τα θέματα που αφορούν το έργο των Μονάδων και τη βελτίωσή του.
3. Το Γραφείο Διερεύνησης και Αποτίμησης Εκπαιδευτικού Έργου έχει τις εξής αρμοδιότητες: καταγράφει, μελετά και συγκεντρώνει τα δεδομένα για κάθε ζήτημα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που απαιτεί παρακολούθηση και σχεδιασμό πολιτικής, ιδίως τη μαθητική διαρροή και την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου δια της λειτουργίας ειδικού Παρατηρητηρίου, εισηγείται μέτρα και δράσεις για την έγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκριση στις υποχρεώσεις της χώρας, οι οποίες απορρέουν από τη συμμετοχή της σε διεθνή προγράμματα αξιολόγησης μαθητών, συγκροτεί και παρακολουθεί εκπαιδευτικούς δείκτες, όπως το πρόγραμμα PISA (Programme for International Student Assessment) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), συνεργάζεται με φορείς του δημοσίου και πανεπιστήμια, καθώς και διεθνείς οργανισμούς για την ανταλλαγή στοιχείων και την ερμηνεία τους. Επίσης, εισηγείται για τους θεματικούς άξονες του συλλογικού προγραμματισμού και της ανατροφοδοτικής αποτίμησης, καθώς και για τον τύπο των σχετικών εκθέσεων, διατηρεί αρχείο των συμπερασματικών εκθέσεων που υποβάλλονται στο Ι.Ε.Π. από τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ και τις μελετά συστηματικά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, εισηγείται προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τρόπους βελτίωσης των διαδικασιών του συλλογικού προγραμματισμού και της ανατροφοδοτικής αποτίμησης και διατυπώνει παρατηρήσεις επί των συμπερασματικών εκθέσεων των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., τις οποίες κοινοποιεί στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. για τη βέλτιστη εφαρμογή του εκπαιδευτικού σχεδιασμού στις σχολικές μονάδες.
4. Το Γραφείο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών έχει τις εξής αρμοδιότητες: σχεδιάζει την εθνική στρατηγική για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και παρακολουθεί την υλοποίησή της, υποβάλλει προτάσεις στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, συνεργάζεται με υπηρεσίες και φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, καθώς και άλλους ελληνικούς ή διεθνείς οργανισμούς για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων επιμόρφωσης, γνωμοδοτεί για την κατανομή των εθνικών και κοινοτικών πόρων που διατίθενται για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και για τις προτάσεις επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται στο Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, πιστοποιεί τους επιμορφωτικούς φορείς, συντονίζει και παρακολουθεί τις διαδικασίες υλοποίησης, πιστοποίησης και αποτίμησης της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, συγκροτεί και τηρεί, με βάση σαφώς διατυπωμένα κριτήρια, μητρώα επιμορφωτών, καταρτίζει και υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα και δράσεις επιμόρφωσης, εκπονεί ή/και παραγγέλλει μελέτες και έρευνες για θέματα που αφορούν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, οργανώνει εκδηλώσεις δημοσιότητας και διάχυσης αποτελεσμάτων των δράσεων επιμόρφωσης, μεριμνά για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των δράσεων επιμόρφωσης.
5. Το Γραφείο Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής είναι αρμόδιο για: α) την παρακολούθηση και μελέτη της ευρωπαϊκής και της διεθνούς εκπαιδευτικής πολιτικής, β) τη συγκριτική μελέτη ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων σπουδών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μεθόδων διδασκαλίας και αγωγής, κατάρτισης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, γ) τη σύνταξη και δημοσιοποίηση σχολιασμένης ανάλυσης των αποτελεσμάτων της ελληνικής συμμετοχής σε διεθνή προγράμματα σχετικά με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την αξιολόγησή τους, δ) τη δικτύωση του Ι.Ε.Π. με αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή ινστιτούτα και τη συμμετοχή του σε διεθνείς οργανισμούς εκπαιδευτικής πολιτικής, ε) την ενημέρωση των ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών εκπαιδευτικής πολιτικής για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και τις μεταρρυθμίσεις του, στ) την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας με ομόλογους ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς για θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες του Ι.Ε.Π., ζ) την οργάνωση επισκέψεων και επιτόπιας ενημέρωσης στελεχών του Ι.Ε.Π. σε ομόλογους φορείς άλλων χωρών, καθώς και εκπροσώπων των φορέων αυτών στο Ι.Ε.Π..
6. Σε κάθε Γραφείο της Επιστημονικής Υπηρεσίας προΐσταται Σύμβουλος Α΄ ή Β΄ με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π., ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, με διετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται.
Ως Συντονιστές των Επιστημονικών Μονάδων ορίζονται Σύμβουλοι Α' ή Β' ή το προσωπικό του Ι.Ε.Π. της παρ. 2 του άρθρου 11,  με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, με ετήσια θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Οι Συντονιστές έχουν την ευθύνη συντονισμού των μελών και του έργου της Μονάδας.
7. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, καθορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο ενασχόλησης κάθε Γραφείου και Μονάδας της Επιστημονικής Υπηρεσίας και διαμορφώνεται αντίστοιχα η σύνθεση του προσωπικού τους, ανάλογα με τις επιστημονικές προτεραιότητες του Ι.Ε.Π..
8. Το επιστημονικό προσωπικό τοποθετείται στα Γραφεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου. Κάθε μέλος του επιστημονικού προσωπικού υπηρετεί σε ένα (1) ή και δύο (2) Γραφεία. Τα μέλη των Μονάδων που δεν ανήκουν και σε άλλο Γραφείο υπηρετούν σε μία Μονάδα του Α’ και μία του Β’ Κύκλου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, το επιστημονικό προσωπικό μπορεί να τοποθετηθεί και σε άλλο Γραφείο της Επιστημονικής Υπηρεσίας του Ι.Ε.Π., εφόσον υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες. Με όμοια απόφαση είναι δυνατή η μετακίνηση μέλους του επιστημονικού προσωπικού σε άλλο Γραφείο της Επιστημονικής Υπηρεσίας του Ι.Ε.Π..
9. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, αναθέτει, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, σε μέλη του, την εποπτεία Γραφείων της Επιστημονικής Υπηρεσίας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ασκούν την εποπτεία Γραφείων της Επιστημονικής Υπηρεσίας παρέχουν γενικές κατευθύνσεις στους Συντονιστές των Μονάδων και τους Προϊσταμένους των Γραφείων, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ενημερώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο για την πορεία των εργασιών των Γραφείων και μεριμνούν για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των Γραφείων Επιστημονικών Μονάδων και των λοιπών Γραφείων της Επιστημονικής Υπηρεσίας.
10. Για τη μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συγκροτούνται για ορισμένο χρόνο ομάδες εργασίας, στις οποίες μπορεί να συμμετέχουν μέλη του επιστημονικού προσωπικού διαφορετικών Γραφείων, καθώς και μέλη της παρ. 6 του άρθρου 2.»

Άρθρο 67
Διοικητική υπηρεσία

Το άρθρο 14 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η διοικητική υπηρεσία του Ι.Ε.Π. διαρθρώνεται στις εξής οργανικές μονάδες:
α) Υποδιεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας, η οποία περιλαμβάνει το Τμήμα Προσωπικού και Γραμματειακής Υποστήριξης και το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Τεχνικής Υποστήριξης,
β) Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία περιλαμβάνει το Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης και το Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων.
2. Η Υποδιεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας είναι αρμόδια για τον συντονισμό, διεκπεραίωση, παρακολούθηση, έλεγχο όλων των θεμάτων και ενεργειών που αφορούν στη διοικητική υποστήριξη του φορέα. Τα τμήματα που υπάγονται στην υποδιεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας έχουν ενδεικτικά τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Το Τμήμα Προσωπικού και Γραμματειακής Υποστήριξης έχει αρμοδιότητα επί θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης, αδειών, εκπαίδευσης και ενημέρωσης του προσωπικού του Ι.Ε.Π. ή και έκτακτου κατά την υλοποίηση Έργων και δράσεων του φορέα, για τη νομοθεσία, εγκυκλίων και λοιπών διοικητικών πράξεων που αφορούν στα θέματα προσωπικού αρμοδιότητάς του, καθώς και μετακίνησης του προσωπικού ή μελών του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και μεριμνά για την έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων. Παρέχει επίσης πάσης φύσεως γραμματειακή υποστήριξη των υπηρεσιακών μονάδων του Ι.Ε.Π., μεριμνά για την τήρηση του πρωτοκόλλου (έντυπου και ηλεκτρονικού), τη διακίνηση και διεκπεραίωση των εγγράφων και μπορεί να παρέχει γραμματειακή υποστήριξη υπηρεσιακών μονάδων του Ι.Ε.Π., κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχει επίσης την ευθύνη τήρησης και φύλαξης του αρχείου διακίνησης εγγράφων του Ι.Ε.Π..
β) Το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Τεχνικής Υποστήριξης έχει αρμοδιότητες που αφορούν θέματα στέγασης, φύλαξης, ασφάλειας, καθαριότητας και συντήρησης εγκαταστάσεων, λειτουργίας και επισκευής εξοπλισμού, παραλαβής και διάθεσης των κάθε είδους υλικών και μέσων του Ι.Ε.Π., τήρησης βιβλίου αποθήκης αναλωσίμων και εξοπλισμού, και εν γένει διεκπεραίωση κάθε εργασίας που χρήζει διοικητικής μέριμνας για την κτιριακή υποδομή και τον πάσης φύσεως εξοπλισμό του Ι.Ε.Π.. Διεκπεραιώνει επίσης την πάσης φύσεως υποστήριξη του Ι.Ε.Π. επί θεμάτων πληροφορικής και τεχνικής φύσεως. Είναι αρμόδιο για την καλή λειτουργία και τεχνική υποστήριξη της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π., της ψηφιακής βάσης δεδομένων και των ηλεκτρονικών μητρώων, των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και συσκευών του Ι.Ε.Π., την ανάπτυξη των πάσης φύσεως εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού, τη διαλειτουργικότητα με άλλες ψηφιακές πλατφόρμες, που καθορίζει η κείμενη νομοθεσία, εισηγείται τις τεχνικές προδιαγραφές για τα θέματα αρμοδιότητάς του, καθώς και για κάθε θέμα αποτελεσματικότερης λειτουργίας των ψηφιακών υποδομών του Ι.Ε.Π.. Για την ανάγκη προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών ή κάθε άλλου θέματος που άπτεται της αρμοδιότητας του, υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Η Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας είναι αρμόδια για τον συντονισμό, διεκπεραίωση, παρακολούθηση και έλεγχο όλων των θεμάτων και ενεργειών που αφορούν την υποστήριξη του φορέα επί οικονομικών και λογιστικών θεμάτων, καθώς και την διοικητική υποστήριξη διενέργειας προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών.  Ειδικότερα, τα τμήματα που υπάγονται στην υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας έχουν ενδεικτικά τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Το Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για την κατάρτιση προϋπολογισμού του Ι.Ε.Π. και τροποποιήσεων αυτού, σε συνεργασία με το Τμήμα Έργων και Δράσεων, για τα έργα και τις δράσεις που υλοποιούνται από το Ι.Ε.Π. και με ευθύνη και επίβλεψη του Διευθυντή, την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού κάθε έργου/δράσης (τακτικού προϋπολογισμού ή μη) με βάση, τις χρηματοδοτήσεις και τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες, τη σύνταξη του απολογισμού και απολογισμού επιχορηγήσεων, την υποβολή των αιτημάτων χρηματοδότησης των Πράξεων προς τη Διαχειριστική Αρχή, την καταγραφή και παρακολούθηση των δαπανών των έργων/δράσεων (τακτικού προϋπολογισμού ή μη) και των τραπεζικών τους υπολοίπων, τη συγκέντρωση από τους αρμόδιους υπευθύνους και του ελέγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών και παραστατικών στοιχείων κάθε δαπάνης στο πλαίσιο εφαρμογής των έργων/δράσεων (τακτικού προϋπολογισμού ή μη) ως προς τη νομιμότητα, κανονικότητα και την επιλεξιμότητα τους, την εκκαθάριση της μισθοδοσίας του προσωπικού του Ι.Ε.Π., την καταβολή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, λοιπών αμοιβών και αποζημιώσεων, την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) και των λοιπών σχετικών καταστάσεων στους αρμόδιους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, την αποστολή οικονομικών στοιχειών στους αρμόδιους φορείς και όργανα, την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, την ανάρτηση δαπανών στο Πρόγραμμα Διαύγεια και όπου κατά νόμο απαιτείται, τη διεκπεραίωση κάθε φύσης πληρωμών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, την εφαρμογή του οικείου Λογιστικού Σχεδίου,  τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και την τήρηση αρχείου σε θέματα αρμοδιότητάς του.
β) Το Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων είναι αρμόδιο, για τη διοικητική υποστήριξη της διενέργειας πάσης φύσεως διαγωνιστικής διαδικασίας για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών με την ενσωμάτωση οικονομοτεχνικών προδιαγραφών και λοιπών απαιτούμενων στοιχείων, κατόπιν υποβολής από την αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα του Ι.Ε.Π. και τη σύνταξη σχεδίων συμβάσεων.
4. Οι θέσεις των προϊσταμένων των Υποδιευθύνσεων της Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας πληρούνται από εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης, υπό την επιφύλαξη της παρ. 6, και πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, τουλάχιστον ένα εκ των οποίων, συναφές με θέματα διοίκησης ή και οικονομικά, προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα τουλάχιστον δέκα έτη και εμπειρία σε αντίστοιχη θέση ευθύνης δημόσιας διοίκησης με τη μεγαλύτερη συνάφεια με την προκηρυσσόμενη θέση τουλάχιστον τέσσερα έτη.
5. Οι θέσεις των προϊσταμένων των Τμημάτων του παρόντος άρθρου πληρούνται από εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης, υπό την επιφύλαξη της παρ. 6, κατόπιν πρόσκλησης του Ι.Ε.Π. και πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα τουλάχιστον επτά (7) έτη και εμπειρία σε αντίστοιχη θέση ευθύνης δημόσιας διοίκησης με τη μεγαλύτερη συνάφεια με την προκηρυσσόμενη θέση. Σε περίπτωση παραίτησης ή απαλλαγής από τα καθήκοντά τους οι τοποθετημένοι σε θέσεις Προϊσταμένων εκπαιδευτικοί παραμένουν ως αποσπασμένοι έως το τέλος του σχολικού έτους εντός του οποίου υποβλήθηκε η παραίτηση ή εκδόθηκε η πράξη απαλλαγής.
6. Προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. του Ι.Ε.Π. δυνάμει της Κ.Υ.Α. 33404/Η/27.3.2012 (Β΄ 947) μπορεί να συμμετέχει σε πρόσκληση για την επιλογή σε θέση Προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης ή Τμήματος της διοικητικής και οικονομικής υπηρεσίας του Ι.Ε.Π. και αυτοτελών οργανικών μονάδων, πλην του αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης. Ως μέλος του προσωπικού των οργανικών μονάδων του προηγούμενου εδαφίου τοποθετείται απευθείας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.»

Άρθρο 68

Το άρθρο 15 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Αυτοτελή Τμήματα
Συνιστώνται τα εξής Αυτοτελή Τμήματα ως οργανικές μονάδες.
Α. Τμήμα Έργων και Δράσεων
1. Για τον σχεδιασμό και παρακολούθηση της υλοποίησης του επιστημονικού και φυσικού αντικειμένου των πάσης φύσεως προγραμμάτων ή δράσεων που υλοποιούνται από το Ι.Ε.Π. και χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και κάθε άλλης μη χρηματοδούμενης δράσης συνιστάται  το Τμήμα  Έργων και Δράσεων του Ι.Ε.Π., η οποία είναι αυτοτελής υπηρεσιακή μονάδα του Ι.Ε.Π..
2. Το Τμήμα  Έργων και Δράσεων του Ι.Ε.Π έχει ειδικότερα τις εξής αρμοδιότητες:
α. Σχεδιάζει κάθε έργο ή δράση για την υποβολή του προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα.
β. Παρακολουθεί την υλοποίηση του επιστημονικού και φυσικού αντικειμένου των πάσης φύσεως προγραμμάτων ή δράσεων που υλοποιούνται από το Ι.Ε.Π. και παρέχει τη σύμφωνη ή μη γνώμη της στις εισηγήσεις των Υπευθύνων των έργων/δράσεων.
3. Το Τμήμα  Έργων και Δράσεων του Ι.Ε.Π υπάγεται οργανικά στον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο. Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργου ή δράσης κατά το μέρος που αφορά τον επιστημονικό σχεδιασμό και παρακολούθησή του συνεργάζεται με την επιστημονική υπηρεσία του Ι.Ε.Π. και εποπτεύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο. Κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων του που αφορούν στον σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση φυσικού αντικειμένου έργου ή δράσης του Ι.Ε.Π. επιβλέπει και καθοδηγεί τους Υπευθύνους των έργων/δράσεων για τις ενέργειες υλοποίησής τους, συνεργάζεται με τις διοικητικές υπηρεσίες του Ι.Ε.Π. και εποπτεύεται από τον Διευθυντή.
4. Το αρχείο υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων και ευρωπαϊκών έργων και άλλων δράσεων που έχουν ολοκληρωθεί από το Ι.Ε.Π. τηρείται στο Τμήμα  Έργων και Δράσεων του Ι.Ε.Π..
5. Η θέση του Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Έργων και Δράσεων του Ι.Ε.Π. πληρούται, κατόπιν πρόσκλησης του Ι.Ε.Π., για τετραετή θητεία, από εκπαιδευτικό της δημόσιας εκπαίδευσης ή προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. του Ι.Ε.Π. δυνάμει της Κ.Υ.Α. 33404/Η/27.3.2012 (Β΄ 947). Τα κριτήρια επιλογής της οικείας πρόσκλησης καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέλος της επιστημονικής υπηρεσίας του Ι.Ε.Π.  μπορεί να συμμετέχει στην οικεία πρόσκληση της υπό πλήρωση θέσης.
Β. Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
Για τον εσωτερικό έλεγχο και την παρακολούθηση της εφαρμογής και της τήρησης του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και της νομοθεσίας που αφορά στο Ι.Ε.Π., συνιστάται αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο, προς τον οποίο υποβάλλει ετήσια απολογιστική έκθεση συμπερασμάτων και προτάσεις βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας του Ι.Ε.Π.. Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου επιλέγεται, κατόπιν πρόσκλησης του Ι.Ε.Π., για τετραετή θητεία, εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης ή προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. του Ι.Ε.Π. δυνάμει της Κ.Υ.Α. 33404/Η/27.3.2012 (Β΄ 947), με κριτήρια επιλογής που καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Γ. Τμήμα Νομικής Υποστήριξης
1. Για τη νομική υποστήριξη του Ι.Ε.Π. συνιστάται Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο. Το Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης στελεχώνεται από δικηγόρους με έμμισθη εντολή, αποσπασμένους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ13 Πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, αποφοίτους νομικού τμήματος, καθώς και νομικούς που συμβάλλονται με το Ι.Ε.Π. στο πλαίσιο υλοποίησης πράξεων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ13 Πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών παρέχουν καθαρώς νομικές εργασίες.
2. Προϊστάμενος του αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης ορίζεται απευθείας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεωτικά ο δικηγόρος με τα περισσότερα έτη απασχόλησης με έμμισθη εντολή στο Ι.Ε.Π., ο οποίος συντονίζει το έργο του Τμήματος, κατανέμει τις υποθέσεις και παρακολουθεί την πορεία τους.
3. Για την προάσπιση των συμφερόντων του Ι.Ε.Π. παρίσταται ενώπιον δικαστικών αρχών δικηγόρος με έμμισθη εντολή στο Ι.Ε.Π.. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος, μπορείνα παρίσταται ενώπιον δικαστικών αρχών τρίτος δικηγόρος. Στην τελευταία περίπτωση, το Ι.Ε.Π. καλύπτει τη σχετική δαπάνη, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται με την ίδια απόφαση.  
4. Οι ανάγκες γραμματειακής υποστήριξης του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης καλύπτονται από αποσπασμένους εκπαιδευτικούς ή προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. του Ι.Ε.Π. δυνάμει της Κ.Υ.Α. 33404/Η/27.3.2012 (Β΄ 947) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου του Τμήματος.
2. Αυτοτελή Γραφεία
Συνιστώνται τα εξής Αυτοτελή Γραφεία ως οργανικές μονάδες.
Α. Γραφείο Στρατηγικής και Πολιτικού Σχεδιασμού
Για το στρατηγικό σχεδιασμό και τη διαμόρφωση των κεντρικών πολιτικών του Ι.Ε.Π. συνιστάται Αυτοτελές Γραφείο Στρατηγικής και Πολιτικού Σχεδιασμού, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο. Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Στρατηγικής και Πολιτικού Σχεδιασμού ορίζεται απευθείας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου και για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του Προέδρου που εισηγήθηκε τον ορισμό του. Σε περίπτωση λήξης της θητείας του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Στρατηγικής και Πολιτικού Σχεδιασμού παραμένει στο Ι.Ε.Π. έως το τέλος του σχολικού έτους εντός του οποίου έληξε η θητεία του ή  επιστρέφει στην οργανική του θέση κατόπιν αίτησής του.
Β. Γραφείο Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου
Συνιστάται Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο και είναι αρμόδιο για τη σύνταξη, διεκπεραίωση, αρχειοθέτηση, φύλαξη, διανομή ή χορήγηση όπου απαιτείται, των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Γ.  Γραφείο Επικοινωνίας
Συνιστάται Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας, το οποίο υπάγεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο. Είναι αρμόδιο για τη συλλογή και επιμέλεια κάθε θέματος που αφορά στην επικοινωνία του Ι.Ε.Π. με τρίτους, την προβολή των δραστηριοτήτων του, την παρακολούθηση των προβαλλόμενων στα μέσα επικοινωνίας εκπαιδευτικών θεμάτων, στη διοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης της δημοσιότητας για θέματα της αρμοδιότητας του Ι.Ε.Π., στην απάντηση ερωτημάτων που τίθενται από το κοινό και τον τύπο, στην έκδοση ενημερωτικών δελτίων και ανακοινώσεων και στη συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή άλλων εμπλεκόμενων φορέων, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Προέδρου του Ι.Ε.Π..
Δ. Γραφείο Βιβλιοθήκης, Αρχείων και Εκδόσεων
Συνιστάται Αυτοτελές Γραφείο Βιβλιοθήκης, Αρχείων και Εκδόσεων, το οποίο υπάγεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο και είναι αρμόδιο για κάθε θέμα που σχετίζεται με αρχεία της Βιβλιοθήκης και Εκδόσεις, ενδεικτικά δε για τα ακόλουθα:
α) την ομαλή λειτουργία της βιβλιοθήκης και του αρχείου που υπάγεται σε αυτή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π.,
β) τη φροντίδα και επιμέλεια για τις εκδόσεις του Ι.Ε.Π. και όσων έχουν μεταφερθεί στο Ι.Ε.Π. από τους καταργούμενους φορείς του ν. 3966/2011 (Α΄ 118),
γ) την έκδοση επετηρίδας, η οποία περιλαμβάνει αποκλειστικά εργασίες που προκύπτουν από το έργο του Ι.Ε.Π. ή που έχουν συγγραφεί από μέλη του προσωπικού του,
δ) τη διάσωση και διεύρυνση της ιστορικής συλλογής σχολικών βιβλίων από τις αρχές ιδρύσεως  του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα, καθώς και για κάθε άλλο αντικείμενο που σχετίζεται τις ως άνω αρμοδιότητες.
Λεπτομέρειες για τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης καθορίζονται στο Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του άρθρου 23.
3. Προϊστάμενος σε Αυτοτελές Γραφείο του παρόντος άρθρου ορίζεται απευθείας με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, μέλος του προσωπικού του, με διετή θητεία, η οποία δύναται να ανανεωθεί. Μέλη του προσωπικού των Αυτοτελών Γραφείων μπορούν να είναι και μέλη του επιστημονικού προσωπικού του Ι.Ε.Π..»

Άρθρο 69
Γενικές ρυθμίσεις υπηρεσιών και προσωπικού

Το άρθρο 16 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Όλες οι υπηρεσιακές μονάδες του Ι.Ε.Π. της επιστημονικής, διοικητικής υπηρεσίας, καθώς και τα αυτοτελή τμήματα και γραφεία, έχουν την ευθύνη παρακολούθησης και τήρησης της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και άλλων κανονιστικών πράξεων και οδηγιών σχετικών με το αντικείμενο αρμοδιότητάς τους, καθώς και τήρησης του φυσικού και ηλεκτρονικού της αρχείου που υφίσταται στις εγκαταστάσεις τους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π. ασκεί χρέη Υπηρεσιακού Συμβουλίου για το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτό δυνάμει της Κ.Υ.Α. 33404/Η/27.3.2012 (Β΄ 947), καθώς και τις κατά νόμο προβλεπόμενες αρμοδιότητες για το αποσπασμένο προσωπικό του.
3. Το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό του Ι.Ε.Π. εκπαιδευτικών της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης του Ι.Ε.Π. αποσπάται για τετραετή θητεία, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο παρόν άρθρο, κατόπιν πρόσκλησης του Ι.Ε.Π. Στην οικεία πρόσκληση προσδιορίζονται και τα ειδικότερα προσόντα και η μοριοδότησή τους ανάλογα με τις ανάγκες της υπό πλήρωση θέσης. Στο Ι.Ε.Π. μπορεί να αποσπώνται εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης για ένα (1) έτος με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τις ανάγκες της επιστημονικής ή διοικητικής υπηρεσίας ή διοικητικοί υπάλληλοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
4. Η απόσπαση εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης πραγματοποιείται, σύμφωνα με την περίπτ. β΄ της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 (Α΄ 186) και ειδικότερα με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π.. Με όμοια απόφαση πραγματοποιείται τυχόν ανάκληση της απόσπασής τους ή ανανέωση της θητείας τους, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Με τη λήξη της τετραετούς θητείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, το εν λόγω προσωπικό αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση επιστρέφει στον φορέα προέλευσής του.
6. Η θητεία του αποσπασμένου προσωπικού μπορεί να ανανεωθεί με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π., κατόπιν θετικής εισήγησης του Προέδρου.
7. Το προσωπικό του Ι.Ε.Π. μπορεί να αξιολογείται κάθε δύο (2) έτη. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου της οργανικής μονάδας που υπηρετεί ο αξιολογούμενος από τριμελή Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. και στην οποία συμμετέχει ο Πρόεδρος του Ι.Ε.Π., ως Πρόεδρος. Για το επιστημονικό προσωπικό, η επιτροπή αυτή αποτελείται επίσης από έναν Πρόεδρο παιδαγωγικού τμήματος πανεπιστημίου και έναν εμπειρογνώμονα στις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής), μέλος του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Α.Ε.Ι.. Κριτήρια για την αξιολόγηση αποτελούν το έργο του αξιολογούμενου, η προσήκουσα εκτέλεση των καθηκόντων του, καθώς και η επιστημονική συνεισφορά του, εφόσον πρόκειται για επιστημονικό προσωπικό, στο έργο του Ι.Ε.Π..
Η αρνητική αξιολόγηση συνιστά λόγο απαλλαγής των καθηκόντων του ή/και ανάκλησης της απόσπασης του αξιολογούμενου.
8. Όπου στις διατάξεις του παρόντος προβλέπεται λήξη θητείας, απαλλαγή καθηκόντων ή ανάκληση απόσπασης, αυτή επέρχεται αζημίως για το δημόσιο.
9. Σε περίπτωση απαλλαγής από τα καθήκοντά του, το αποσπασμένο προσωπικό μπορεί να παραμείνει στο Ι.Ε.Π., ύστερα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έως το τέλος του σχολικού έτους εντός του οποίου εκδόθηκε η πράξη απαλλαγής.
10. Υπηρεσιακές ανάγκες του φορέα συνιστούν αιτία υποχρεωτικής μετακίνησης επιστημονικού ή διοικητικού προσωπικού, πλην προϊσταμένων υπηρεσιακής μονάδας της διοικητικής υπηρεσίας και αυτοτελών τμημάτων, καθώς και έμμισθου δικηγόρου, σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσιακή μονάδα της επιστημονικής ή διοικητικής υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένων των αυτοτελών τμημάτων και γραφείων, από αυτή που έχει επιλεγεί και τοποθετηθεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το προσωπικό αυτό, εφόσον δεν επιθυμεί να ασκήσει καθήκοντα της θέσης μετακίνησής του, απαλλάσσεται των καθηκόντων του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ανακαλείται η απόσπασή του.
11. Ο χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊστάμενου επιπέδου Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης ή Τμήματος στο Ι.Ε.Π., αναγνωρίζεται, από την τοποθέτησή του, ως χρόνος υπηρεσίας άσκησης εκπαιδευτικού, καθοδηγητικού και διοικητικού έργου για τη βαθμολογική, μισθολογική και κάθε άλλη συνέπεια. Για το λοιπό αποσπασμένο εκπαιδευτικό προσωπικό ο χρόνος υπηρέτησης στο Ι.Ε.Π. αναγνωρίζεται, από την τοποθέτησή του, ως χρόνος υπηρεσίας άσκησης εκπαιδευτικού έργου για τη βαθμολογική, μισθολογική και κάθε άλλη συνέπεια.
12. Στους προϊσταμένους Υποδιεύθυνσης και Τμήματος καταβάλλεται, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
13. Οι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης που αποσπώνται στο Ι.Ε.Π. λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών της οργανικής του θέσης, με τα πάσης φύσεως γενικά ή ειδικά επιδόματα και όλες τις επιπλέον πρόσθετες αμοιβές ή αποζημιώσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
14. Οι αποδοχές και τα πάσης φύσης επιδόματα του αποσπασμένου προσωπικού στο Ι.Ε.Π. βαρύνουν και καταβάλλονται από την οργανική του θέση.»

Άρθρο 70
Ομάδες εργασίας

Το άρθρο 17 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π., ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, μπορεί να συγκροτούνται ομάδες εργασίας για την εκτέλεση επί μέρους δράσεων του Ι.Ε.Π., στις οποίες μπορεί να μετέχουν μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. ή Ε.Δ.Ι.Π. των Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης, ερευνητές και άλλοι εμπειρογνώμονες και ειδικοί επιστήμονες, καθώς και υποχρεωτικά ένα (1) τουλάχιστον μέλος του επιστημονικού προσωπικού του Ι.Ε.Π.. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η διάρκεια της ομάδας εργασίας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης, τυχόν αμοιβή και κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της.»

Άρθρο 71
Απολογισμός

Το άρθρο 18 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) αντικαθίσταται ως εξής:
«Το Ι.Ε.Π. μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους υποβάλλει Έκθεση Απολογισμού στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η έκθεση περιλαμβάνει με τεκμηριωμένο τρόπο τα δεδομένα της λειτουργίας του Ι.Ε.Π., αξιολογεί τα αποτελέσματα της λειτουργίας και το βαθμό υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος δράσης και επίτευξης των στόχων του και υποδεικνύει τις ενέργειες και τα σχέδια βελτίωσης και ανάπτυξής του.»

Άρθρο 72
Πόροι και οικονομική διαχείριση

Το άρθρο 19 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Πόροι του Ι.Ε.Π. είναι:
α) Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
β) επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς,
γ) εισπράξεις από διάθεση ψηφιακών ή συμβατικών εκδόσεων σχετικών με τα αποτελέσματα των εργασιών του,
δ) έσοδα από την ανάθεση εκτέλεσης έργων από το Ι.Ε.Π.,  στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, για λογαριασμό τρίτων (δημόσιων υπηρεσιών, εθνικών και διεθνών οργανισμών, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ιδιωτών), κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου,
ε) έσοδα από τη σύνταξη εκθέσεων καταλληλότητας εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για λογαριασμό τρίτων και
στ) δωρεές, χορηγίες, κληροδοσίες και άλλες παροχές τρίτων και επιχορηγήσεις από άλλες πηγές. Για την αποδοχή των εσόδων της περίπτωσης αυτής απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. και έγκριση από τους Υπουργούς Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
2. Το Ι.Ε.Π. έχει τη δυνατότητα να συνάπτει δάνεια και υποχρεούται να τηρεί λογιστικά βιβλία τρίτης κατηγορίας.
3. Η οικονομική διαχείριση του Ι.Ε.Π. ελέγχεται ετησίως από ορκωτό ελεγκτή, τον οποίο ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π., κατόπιν πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
4. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο ολοκλήρωσης των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση πράξεων των καταργηθέντων φορέων του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) από το Ι.Ε.Π. θεωρούνται νόμιμες.»

Άρθρο 73
Αμοιβές

1.    Σε συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις που υλοποιεί το Ι.Ε.Π., είναι δυνατή η συμμετοχή δημοσίων υπαλλήλων, λειτουργών, εκπαιδευτικών, στελεχών εκπαίδευσης επ’ αμοιβή, για εκτέλεση έργου ιδιωτικού δικαίου με απόφαση ανάθεσης από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.. Η αμοιβή για το ως άνω έργο, υπολογίζεται ανά ανθρωπομήνα, σύμφωνα με τα ορισμένα στην ισχύουσα Αυτεπιστασία της Πράξης και δε μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από το εκάστοτε Μ.Κ. 19, του ενιαίου μισθολογίου Δημοσίων Υπαλλήλων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με πολλαπλασιαστικό συντελεστή 1,2. Για τις επιμορφώσεις που πραγματοποιούνται με αμοιβή, η επιμορφωτική ώρα ορίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα Αυτεπιστασία της Πράξης και δε μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από το εκάστοτε Μ.Κ. 19 του ενιαίου μισθολογίου Δημοσίων Υπαλλήλων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης διαιρούμενο με 100 για επιμόρφωση επιμορφωτών, και όπως προκύπτει από το εκάστοτε Μ.Κ. 19 του ενιαίου μισθολογίου Δημοσίων Υπαλλήλων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης διαιρούμενο με 120 για κάθε άλλη επιμόρφωση, ανεξαρτήτως της ιδιότητας και των προσόντων του επιμορφωτή. Το προσωπικό του Ι.Ε.Π. μπορεί να συμμετέχει στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων, χωρίς αμοιβή.
2.    Για ευρωπαϊκά έργα που υλοποιεί το Ι.Ε.Π., το προσωπικό του μπορεί να συμμετέχει με αμοιβή, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., η οποία επέχει θέση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου, για πρόσθετη απασχόληση στο χώρο του Ι.Ε.Π.. Η αμοιβή του προσωπικού για την εκτέλεση ιδιωτικού ως άνω έργου, υπολογίζεται ωριαίως βάσει της μηνιαίας μισθοδοσίας του, εκτός εάν άλλως ορίζεται στον προϋπολογισμό του έργου.

Άρθρο 74
Θέματα Αδιάθετων – Παγίων – Ισολογισμού

1. Παρέχεται η δυνατότητα, κατά παρέκκλιση των κείμενων, γενικών και ειδικών, διατάξεων, τα χρηματικά αδιάθετα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών, που προήλθαν από μεταφορά τραπεζικών λογαριασμών των καταργηθέντων φορέων του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) να εγγραφούν στα Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα του φορέα στη χρήση 2018 και ομοίως για τα ταμειακά διαθέσιμα. Τυχόν τόκοι των ως άνω τραπεζικών λογαριασμών που έχουν δημιουργηθεί από την έναρξη του φορέα έως την δημοσίευση του παρόντος εγγράφονται στα Έσοδα Κεφαλαίων του Φορέα στη χρήση 2018. Τυχόν απαιτήσεις, υποχρεώσεις και λοιπές διαφορές που προέρχονται από τους καταργηθέντες ως άνω φορείς, μεταφέρονται στα βιβλία του Ι.Ε.Π..  
2. Ως πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ι.Ε.Π. που προήλθαν από τους καταργηθέντες του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), θεωρούνται εκείνα τα οποία βεβαιώθηκαν και καταγράφηκαν στη φυσική απογραφή που διενέργησε το Ι.Ε.Π. το 2014 και έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.. Τα ανωτέρω πάγια αποτυπώνονται στα λογιστικά βιβλία του Ι.Ε.Π. με αξία ενός (1) λεπτού του ευρώ έκαστο.
3. Η αποτύπωση της αξίας των παγίων του ενεργητικού και των ταμειακών υπολοίπων που προέρχονται από τους καταργηθέντες φορείς του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), πραγματοποιείται στη χρήση 2018. Για τις προηγούμενες χρήσεις το Ι.Ε.Π. δεν υποχρεούται σε λογιστική απεικόνιση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που προέρχονται από τους ως άνω καταργηθέντες φορείς.
4. Το Ι.Ε.Π. απαλλάσσεται από τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων από την έναρξη λειτουργίας τους έως και για τη χρήση 2017.

Άρθρο 75
Συμμετοχή των οργανώσεων των εκπαιδευτικών

1. Το Ι.Ε.Π., για να εισηγηθεί ή για να γνωμοδοτήσει σε θέματα μείζονος ενδιαφέροντος ζητά  τις απόψεις της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.), της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.) και της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.).
2. Τα Διοικητικά Συμβούλια των ανωτέρω οργανώσεων οφείλουν να υποβάλλουν τις απόψεις τους εντός της προθεσμίας που τάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π.. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π. αποφασίζει και χωρίς τις απόψεις των οργανώσεων.

Άρθρο 76
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας εξειδικεύονται αρμοδιότητες όλων των οργανικών μονάδων του Ι.Ε.Π., θέματα διαχείρισης έργων και δράσεων που υλοποιούνται από το Ι.Ε.Π., θέματα ωραρίου του προσωπικού του Ι.Ε.Π. και χορήγησης αδειών, πειθαρχικά ζητήματα και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού, καθώς και τα λοιπά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Ι.Ε.Π. που δεν ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο και τις λοιπές κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 77
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι διατάξεις του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) για τα θέματα του προσωπικού των καταργηθέντων φορέων εξακολουθούν να ισχύουν για τη βαθμολογική, μισθολογική, ασφαλιστική-συνταξιοδοτική και κάθε άλλη συνέπεια.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή/και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, το προσωπικό που μεταφέρθηκε στο Ι.Ε.Π. δυνάμει της Κ.Υ.Α. 33404/Η/27.3.2012 (Β΄ 947) συμπεριλαμβανομένου του δικηγόρου με έμμισθη εντολή, εφόσον έχει συμπληρώσει προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) έτη στο Ι.Ε.Π., από την έναρξη της λειτουργίας του, μπορεί να μετατάσσεται με μεταφορά της θέσης του ή/και να αποσπάται με την ίδια σχέση εργασίας, κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα και έμμισθη εντολή, σε άλλες υπηρεσίες και λοιπούς φορείς του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, Ανεξάρτητες Αρχές, στο εσωτερικό ή εξωτερικό, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου, κατά παρέκκλιση κείμενων, γενικών ή ειδικών, διατάξεων. Το προσωπικό που μετατάσσεται ή αποσπάται, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρούσας , λαμβάνει τις αποδοχές με τα πάσης φύσεως επιδόματα της υπηρεσίας υποδοχής.
3. Το υπηρετούν επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό στο Ι.Ε.Π., κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, υπάγεται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση στις διατάξεις του νόμου αυτού. Κατ’ εξαίρεση, αποσπασμένο προσωπικό που υπηρετεί στο Ι.Ε.Π. με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου μέχρι την ψήφιση του παρόντος, παραμένει στη θέση της απόσπασής του στο Ι.Ε.Π. μέχρι τη λήξη της απόσπασής του ή και της θητείας του, εφόσον κατέχει θέση ευθύνης.
4. α. Κατά τη δημοσίευση του παρόντος, το προσωπικό που υπηρετεί στις διοικητικές υπηρεσίες και τα αυτοτελή τμήματα και γραφεία, που δεν καταργούνται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, παραμένει αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση στη θέση και τη μονάδα στην οποία έχει τοποθετηθεί έως τη λήξη της θητείας του. Για τις οργανικές μονάδες που καταργούνται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, το υπηρετούν προσωπικό απαλλάσσεται αυτοδικαίως των καθηκόντων του και επανατοποθετείται έως τη λήξη της θητείας του στην ίδια ή άλλη οργανική μονάδα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή. Οι θέσεις προϊσταμένων των οργανικών μονάδων του προηγούμενου εδαφίου κενώνονται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση. Οι θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων που συνιστώνται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου καλύπτονται ύστερα από πρόσκληση για νέα θητεία.
β. Οι υπηρετούντες στην επιστημονική υπηρεσία παραμένουν αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση στην επιστημονική υπηρεσία έως τη λήξη της θητείας τους. Οι υπηρετούντες Σύμβουλοι Α’ και Β’ παραμένουν στις θέσεις τους, ενώ οι  υπηρετούντες Σύμβουλοι Γ’ και Εισηγητές κατατάσσονται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου, σε θέση Συμβούλων Β’ έως τη λήξη της θητείας τους.
5. α. Με ευθύνη και μέριμνα της Διεύθυνσης Διοικητικής Υπηρεσίας το αρχείο των καταργούμενων φορέων του άρθρου 21 του ν. 3966/2011 που υφίσταται σε εγκαταστάσεις του Ι.Ε.Π., πλην των συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ 2007-2013, καταγράφεται και παραδίδεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Θέματα σχετικά με κάθε διαδικασία παράδοσης και παραλαβής του αρχείου αυτού, φύλαξης και διαχείρισης καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Κάθε κανονιστική πράξη που έχει εκδοθεί από το Ι.Ε.Π. ή/και το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη διαχείριση του αρχείου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου παραμένει σε ισχύ, μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παρούσας παραγράφου.  
β. Το αρχείο υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ 2007-2013 παραδίδεται από τη Διεύθυνση διοικητικής υπηρεσίας και παραλαμβάνεται από το Τμήμα Έργων και Δράσεων του Ι.Ε.Π. στην οποία τηρείται. Το αρχείο οικονομικής διαχείρισης των έργων αυτών τηρείται στην Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας.
6. Κάθε απόφαση αρμοδίου οργάνου και κανονιστική πράξη που έχει εκδοθεί από το Ι.Ε.Π. ή το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη διαχείριση του αρχείου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, παραμένει σε ισχύ.
7. Ως τη δημοσίευση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 23 τα σχετικά θέματα ρυθμίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του Προέδρου.
8. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος κάθε άλλη αντίθετη διάταξη, γενική ή ειδική, που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος καταργείται. Οι διατάξεις του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) κατά το μέρος που δεν ρυθμίζουν διαφορετικά θέματα που ρυθμίζονται στο παρόν, εξακολουθούν να ισχύουν.
9. Οι διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του ν. 3966/2011 κατά το μέρος που δεν ρυθμίζουν διαφορετικά θέματα που ρυθμίζονται στο παρόν, εξακολουθούν να ισχύουν.
10. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα θέματα του παρόντος.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ

Άρθρο 78
Πεδίο εφαρμογής

Η δια του παρόντος Κεφαλαίου προβλεπόμενη εκπαίδευση, παρέχεται σε ανηλίκους, που εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:
α) Τέκνο Προσφύγων: τέκνο πολιτών τρίτης χώρας ή ανιθαγενών, στο πρόσωπο των οποίων πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1Α της Σύμβασης της Γενεύης (ν.δ. 3989/1959, Α΄ 201).
β) Τέκνο πολιτών αντικειμενικά στερούμενων διαβατηρίου: τέκνο πολιτών τρίτης χώρας, οι οποίοι αποδεικνύουν αντικειμενική αδυναμία εφοδιασμού με διαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφο, λόγω ιδιαίτερων συνθηκών ή καταστάσεων που επικρατούν στην χώρα καταγωγής ή μόνιμης ή συνήθους διαμονής τους.
γ) Τέκνο δικαιούχων διεθνούς προστασίας: τέκνο αλλοδαπών ή ανιθαγενών στους οποίους έχει χορηγηθεί από την αρμόδια ελληνική αρχή καθεστώς πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας.
δ) Τέκνο δικαιούχου επικουρικής προστασίας: τέκνο αλλοδαπών ή ανιθαγενών οι οποίοι, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 17 του π.δ. 141/2013 (Α΄ 226), δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να αναγνωρισθούν ως πρόσφυγες, πλην όμως στο πρόσωπό τους συντρέχουν ουσιώδεις λόγοι εκ των οποίων, τυχόν επιστροφή τους στη χώρα καταγωγής ή μόνιμης ή συνήθους διαμονής τους, θέτει σε κίνδυνο την υγεία και σωματική τους ακεραιότητα, κατά την έννοια του άρθρου 15 του π.δ. 141/2013.
ε) Ασυνόδευτος ανήλικος: τέκνο αλλοδαπών ή ανιθαγενών, το οποίο εισέρχεται με οποιονδήποτε τρόπο στην ελληνική επικράτεια και παραμένει, χωρίς συνοδεία ενηλίκου υπεύθυνου για τη φροντίδα του, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή τέκνο αλλοδαπών ή ανιθαγενών, που εγκαταλείπεται ασυνόδευτο μετά την είσοδό του στην ελληνική επικράτεια.
στ) Κάθε ανήλικος που βρίσκεται έξω από το κράτος της καταγωγής του ή της τελευταίας ή συνήθους διαμονής του, εξαιτίας δικαιολογημένου φόβου ότι εκεί θα υποστεί διωγμούς λόγω της φυλής, της θρησκείας ή της εθνικότητάς του, ή ακόμα εξαιτίας της ιδιότητάς του ως μέλος μιας ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας και επιπλέον του είναι αδύνατο να εξασφαλίσει προστασία από τη χώρα του, ή, εξαιτίας του φόβου αυτού, δεν επιθυμεί να τεθεί υπό αυτή την προστασία.

Άρθρο 79
Μορφές  Εκπαίδευσης των Προσφυγοπαίδων  

    
1. Η εκπαίδευση των παιδιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, παρέχεται από τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενταγμένες στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα με τους όρους, προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ο νόμος και οι εκτελεστικές αυτού αποφάσεις ορίζουν.
2. Κατ’ εξαίρεση, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσφυγικού πληθυσμού (κινητικότητα, χρόνος άφιξης και χρονική διάρκεια παραμονής στη δομή φιλοξενίας, μέγεθος μαθητικού πληθυσμού), δύνανται να ιδρύονται Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (Δ.Υ.Ε.Π), που λειτουργούν στο πλαίσιο του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.
 Στόχος και αποστολή των Δ.Υ.Ε.Π. είναι η εκπαίδευση και η ομαλή προσαρμογή των προσφυγοπαίδων, δια της εφαρμογής εξειδικευμένων προγραμμάτων σπουδών, περιορισμένης χρονικής διάρκειας, προκειμένου να εγγραφούν σε τάξη σχολικής μονάδας της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  
3. Οι κατά τα ανωτέρω ιδρυόμενες Δ.Υ.Ε.Π λειτουργούν:
α) Σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εντός των ορίων των οποίων υφίστανται κέντρα φιλοξενίας προσφύγων ή και κάθε είδους κατάλυμα (ξενώνας φιλοξενίας, διαμέρισμα, δωμάτιο ξενοδοχείου κλπ) που χρησιμοποιείται από το ελληνικό κράτος ή την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. ή άλλους διεθνείς φορείς για τη διαμονή προσφύγων (εφεξής «δομές φιλοξενίας»).
β) Εντός των κέντρων φιλοξενίας προσφύγων, ως παραρτήματα όμορων νηπιαγωγείων, στις οποίες φοιτούν τα παιδιά ηλικίας 4-5 ετών που διαμένουν  στα κέντρα φιλοξενίας.

Άρθρο 80
Εγγραφή και Φοίτηση στις Δ.Υ.Ε.Π.

1. Το πρόγραμμα των Δ.Υ.Ε.Π. συνδέεται άμεσα με την εξοικείωση των μαθητών/τριών με τους κανόνες σχολικής ζωής και τη σχολική εργασία, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων εκπαιδευτικών αναγκών τους (προσαρμογή στη σχολική ζωή, γνωριμία με τον ελληνικό και ευρωπαϊκό πολιτισμό, προηγούμενος γραμματισμός).
2. Η φοίτηση στις Δ.Υ.Ε.Π. διαρκεί ένα (1) διδακτικό έτος με δυνατότητα επέκτασης ενός (1) ακόμη διδακτικού έτους.
3. Με απόφαση του υπευθύνου της Δ.Υ.Ε.Π. και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη Δ.Υ.Ε.Π., που λαμβάνεται σε συνεργασία με τον οικείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων (Σ.Ε.Π.), οι οποίοι παρακολουθούν την πορεία φοίτησης καθώς και την προσαρμογή των μαθητών/τριών σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, είναι δυνατή η ταχύτερη εγγραφή του μαθητή/τριας σε τάξη της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικής μονάδας, αν διαπιστωθεί ότι μπορεί απρόσκοπτα να παρακολουθεί όλα τα μαθήματα.
4. Με την ολοκλήρωση της φοίτησης στη Δ.Υ.Ε.Π., μετά από εισήγηση του υπευθύνου της Δ.Υ.Ε.Π. και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη Δ.Υ.Ε.Π., που λαμβάνεται σε συνεργασία με τον οικείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων (Σ.Ε.Π.), στους μαθητές/τριες χορηγείται  βεβαίωση φοίτησης με την οποία πιστοποιείται η διάρκεια φοίτησης.

                                                               Άρθρο 81
Καθορισμός σχολικών μονάδων ένταξης των Δ.Υ.Ε.Π.

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθορίζονται οι σχολικές μονάδες εντός των οποίων λειτουργούν οι Δ.Υ.Ε.Π, οι ώρες λειτουργίας τους, το ωρολόγιο πρόγραμμα που ακολουθούν και η κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο.
 Για την εισήγηση που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο, λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά: α) χωρική εγγύτητα με τη δομή φιλοξενίας και β) ύπαρξη διαθέσιμων και κατάλληλων αιθουσών διδασκαλίας.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ιδρύονται οι Δ.Υ.Ε.Π. που λειτουργούν ως παραρτήματα σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά τα προβλεπόμενα στην περίπτωση β’ της παρ. 3 του άρθρου 79 και καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας των Δ.Υ.Ε.Π, το ωρολόγιο πρόγραμμα που ακολουθούν και η κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο.
3. Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, οι Δ.Υ.Ε.Π. ιδρύονται σε σχολικές μονάδες που καθορίζονται απευθείας με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 82
Λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π. - Καθορισμός αρμοδιοτήτων

1. Οι Δ.Υ.Ε.Π. διέπονται, ως προς τη λειτουργία τους, από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν τη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
2. Η οργάνωση, η λειτουργία, ο συντονισμός καθώς και το πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δ.Υ.Ε.Π., εποπτεύεται από το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων (Α.Τ.Σ.Π.Ε.Π) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Προς το σκοπό αυτό το Α.Τ.Σ.Π.Ε.Π συνεργάζεται με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠ.Π.Ε.Θ και τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.
3. Οι οικείοι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πέραν των λοιπών καθηκόντων τους, είναι αρμόδιοι για:
α) Την τοποθέτηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις Δ.Υ.Ε.Π., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα επόμενα άρθρα λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των τμημάτων στις λειτουργούσες Δ.Υ.Ε.Π.
β) Την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των Δ.Υ.Ε.Π. σε συνεργασία με τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τους Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (Σ.Ε.Π.), τους Προϊστάμενους Εκπαιδευτικών Θεμάτων και άλλα στελέχη των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς που στελεχώνουν τις Δ.Υ.Ε.Π., τους Διευθυντές ή/και τους Υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων.
γ) Την έκδοση των αποφάσεων ορισμού ενός (1) μόνιμου εκπαιδευτικού, ως υπεύθυνου λειτουργίας, σε εκάστη Δ.Υ.Ε.Π. καθώς και απόσπασης ή διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Το αρμόδιο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη του και συνεκτιμά τη συνδρομή των προσόντων της παρ. 3 του άρθρου 86 του παρόντος.
4. Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, πέραν των λοιπών καθηκόντων τους είναι αρμόδιοι για:
α) Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών και των γονέων και κηδεμόνων της σχολικής μονάδας για τη λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π. σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων και το Σχολικό Συμβούλιο.
β) Την ενημέρωση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σχετικά με τη δυνατότητα διάθεσης εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας για συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου στην οικεία Δ.Υ.Ε.Π.
γ) Την υλικοτεχνική υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας και των δραστηριοτήτων των Δ.Υ.Ε.Π., σε συνεννόηση με τις αρμόδιες Σχολικές Επιτροπές.
δ) Το συντονισμό των ενεργειών των δημοτικών υπηρεσιών και εν γένει των αρμόδιων οργάνων των Δήμων, ώστε να εξασφαλίζεται η καθαριότητα καθώς και η φύλαξη των σχολικών χώρων.
ε) Την κοστολόγηση των λειτουργικών εξόδων της Δ.Υ.Ε.Π. προκειμένου να την υποβάλλουν, όταν κληθούν, στα αρμόδια όργανα. Προς τούτο ζητούν εισήγηση για τις υλικοτεχνικές ανάγκες από τον υπεύθυνο λειτουργίας της Δ.Υ.Ε.Π.
στ) Την εγγραφή των μαθητών των Δ.Υ.Ε.Π. στις σχολικές μονάδες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε συνεργασία με τον Σ.Ε.Π και τον υπεύθυνο λειτουργίας της Δ.Υ.Ε.Π.
ζ) Την τήρηση παρουσιολογίου των διδασκόντων εκπαιδευτικών, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο λειτουργίας της Δ.Υ.Ε.Π.
η) Την έγκριση των αδειών των διδασκόντων εκπαιδευτικών στη Δ.Υ.Ε.Π.
θ) Την κοινοποίηση αντιγράφου του πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων που αφορά σε θέματα λειτουργίας των Δ.Υ.Ε.Π. στον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στον Σ.Ε.Π.
ι) Την επισύναψη του αντιγράφου του ανωτέρω Πρακτικού στο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας και την ανάρτηση του Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος Διδασκαλίας και του πίνακα εφημεριών της Δ.Υ.Ε.Π. σε εμφανές σημείο στο γραφείο των εκπαιδευτικών.
κ) Την υπογραφή κάθε προβλεπόμενης από την κείμενη νομοθεσία πράξης καθώς και κάθε απαραίτητου για τη λειτουργία της Δ.Υ.Ε.Π. εγγράφου.
λ) Την ενημέρωση του υπεύθυνου εκπαιδευτικού της Δ.Υ.Ε.Π., όπως αυτός ορίζεται στην επόμενη παράγραφο, για τις ιδιαιτερότητες καθώς και την φύλαξη των σχολικών χώρων.
5. α) Ως υπεύθυνος εκπαιδευτικός ορίζεται μόνιμος εκπαιδευτικός εκ των υπηρετούντων με πλήρες ωράριο στη Δ.Υ.Ε.Π. δυνάμει του άρθρου 86 του παρόντος, κατά προτεραιότητα, κλάδου ΠΕ 70 Δασκάλων ή κλάδου ΠΕ 02 Φιλολόγων, αντιστοίχως ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και έχει την ευθύνη λειτουργίας της Δ.Υ.Ε.Π. Σε περίπτωση αδυναμίας ορισμού μόνιμου εκπαιδευτικού ως υπεύθυνου, προσλαμβάνεται στην Δ.Υ.Ε.Π. και ορίζεται ως υπεύθυνος, αναπληρωτής εκπαιδευτικός κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 87 του παρόντος.
Στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό δεν χορηγείται επίδομα.
β) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του υπεύθυνου εκπαιδευτικού για τη λειτουργία της Δ.Υ.Ε.Π. και κάθε σχετικό θέμα.
γ) Οι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται στις Δ.Υ.Ε.Π., πλην των υπευθύνων λειτουργίας, διδάσκουν σε όμορες Δ.Υ.Ε.Π. έως τη συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου.
6. Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων των σχολικών μονάδων ορίζονται:
α) Ο εκπαιδευτικός που θα φέρει προσωρινά την ευθύνη λειτουργίας της Δ.Υ.Ε.Π, έως τον ορισμό σε κάθε Δ.Υ.Ε.Π. ενός (1) υπεύθυνου εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου, κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα. Η ημερήσια ευθύνη λειτουργίας της Δ.Υ.Ε.Π. δύναται να ανατίθεται, εκ περιτροπής, στο σύνολο των διδασκόντων εκπαιδευτικών στη Δ.Υ.Ε.Π.
β) Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί εκ των διδασκόντων εκπαιδευτικών στις Δ.Υ.Ε.Π.
γ) Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

Άρθρο 83
Σύσταση Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής

1. Συνιστάται Ειδική Επιστημονική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από πέντε (5) μέλη, μέλη Δ.Ε.Π. ελληνικού Πανεπιστημίου ή ερευνητές εγνωσμένου κύρους. Η επιτροπή υπάγεται απευθείας στον Γενικό/Διοικητικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
2.  Αποστολή της συνιστώμενης δια του παρόντος επιτροπής είναι η εισήγηση σε θέματα εκπαίδευσης προσφύγων και ιδίως σε θέματα:
α) οργάνωσης εκπαίδευσης προσφυγοπαίδων και
β) προτεινόμενων προγραμμάτων σπουδών, σχολικών βιβλίων, εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού υλικού και μέσων, καινοτόμων προγραμμάτων και δράσεων, προγραμμάτων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης και διαπολιτισμικής αγωγής.
3. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος καθώς και τα μέλη της Επιτροπής, ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με διετή θητεία.
Η Επιτροπή συνεδριάζει στο ΥΠ.Π.Ε.Θ., ενώ είναι δυνατή η σύσκεψη των μελών της Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης.
Η μετακίνηση των μελών της Επιτροπής πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τα έξοδα μετακίνησης των μελών της Επιτροπής βαρύνουν τον Προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Άρθρο 84
Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων

1. Σε κέντρα ή/και στις δομές φιλοξενίας προσφύγων, ορίζεται ένας Συντονιστής Εκπαίδευσης Προσφύγων (εφεξής Σ.Ε.Π.). Σε κέντρα ή/και στις δομές φιλοξενίας με μεγάλο αριθμό προσφύγων δύναται να οριστούν περισσότεροι του ενός Σ.Ε.Π. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες διαμονής των προσφύγων, στον Σ.Ε.Π. δύναται να ανατίθεται και η εποπτεία δομών πλησίον του κέντρου φιλοξενίας στο οποίο έχει τοποθετηθεί ή πλησίον των Δ.Υ.Ε.Π. εντός των ορίων των οποίων υφίστανται κέντρα ή/και δομές φιλοξενίας.
2.  Σε θέσεις Σ.Ε.Π. αποσπώνται μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατόπιν αίτησής τους, για ένα (1) σχολικό έτος. Οι αποσπάσεις των Σ.Ε.Π. πραγματοποιούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Οι Σ.Ε.Π. αποσπώνται σε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τοποθετούνται σε κέντρο ή/και δομή φιλοξενίας της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Ο χρόνος απόσπασης των Σ.Ε.Π. προσμετράται ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας.
Σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας του  κέντρου ή/και της  δομής φιλοξενίας όπου έχουν τοποθετηθεί, οι Σ.Ε.Π. τίθενται στη διάθεση της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, προκειμένου να προσφέρουν έργο για την εκπαίδευση των προσφύγων εντός των οικείων περιφερειών ή διοικητικό έργο, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
3. Οι Σ.Ε.Π. υπάγονται στη διοικητική και πειθαρχική δικαιοδοσία του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και υποβάλλουν σε αυτόν τις προβλεπόμενες στην παρ. 4 εισηγήσεις τους ή αναφορές, κοινοποιώντας τες στους οικείους Διευθυντές Εκπαίδευσης και στο Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων (Α.Τ.Σ.Π.Ε.Π) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους συνεργάζονται με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, τους Διευθυντές Εκπαίδευσης, τους Προϊσταμένους Τμημάτων Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων καθώς και με τους υφιστάμενους στα κέντρα ή/και δομές φιλοξενίας εκπροσώπους άλλων Υπουργείων, φορέων και διεθνών οργανισμών.
Παρέχουν την εργασία τους στα κέντρα ή δομές φιλοξενίας όπου έχουν τοποθετηθεί. Δύνανται επίσης να διατηρούν γραφείο εντός του καταστήματος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σε  Δ.Υ.Ε.Π., λαμβάνοντας υπόψη την απόσταση από το κέντρο ή/και τις δομές φιλοξενίας της αρμοδιότητάς του. Οι Σ.Ε.Π. ακολουθούν ένα ευέλικτο ωράριο, ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες, ύστερα από σχετική ενημέρωση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων (Α.Τ.Σ.Π.Ε.Π).
4. Το έργο των Σ.Ε.Π. αφορά τους ακόλουθους τομείς και περιλαμβάνει την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων στην περιοχή ευθύνης τους:
α) Συμβουλευτικός – εκπαιδευτικός τομέας:
αα) Εισήγηση μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π. δια της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,
ββ) Διοργάνωση δράσεων για την ενημέρωση των εγκατεστημένων στο κέντρο ή /και τη δομή φιλοξενίας, στο οποίο έχουν οριστεί, για την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης ως βασικού μέσου κοινωνικής ένταξης,
γγ) Παρακολούθηση και συντονισμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που παρέχονται εντός των κέντρων ή/και των δομών φιλοξενίας από μη κρατικούς φορείς, ελληνικούς ή μη, καθώς και στη τήρηση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων των εκπαιδευτικών δράσεων.
δδ) Σύνταξη εκθέσεως εκπαιδευτικών πεπραγμένων, στο τέλος του σχολικού έτους και υποβολής της στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στο Ι.Ε.Π.
β) Διοικητικός - κοινωνικός - μορφωτικός τομέας.
αα) Κατάρτιση καταστάσεων με τα στοιχεία ταυτότητας των παιδιών που θα φοιτήσουν στις Δ.Υ.Ε.Π. και παράδοση αυτών στους Διευθυντές των αντίστοιχων σχολικών μονάδων για την πραγματοποίηση των εγγραφών των μαθητών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ββ) Επικαιροποίηση των καταστάσεων καταγραφής των μαθητών που φοιτούν στις Δ.Υ.Ε.Π., σε συνεργασία με τους Διευθυντές των αντίστοιχων σχολικών μονάδων.
γγ) Εποπτεία και συντονισμός των απαραίτητων ενεργειών για την ομαλή αποχώρηση και επιστροφή των μαθητών από και προς τα κέντρα φιλοξενίας ή/και τις δομές φιλοξενίας, προς και από τις Δ.Υ.Ε.Π., δια της κατανομής τους σε ομάδες.
δδ) Καταγραφή των υπηρεσιακών ή άλλων αναγκών, για την εύρυθμη λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π. Για το σκοπό αυτό υποχρεούνται να επισκέπτονται τακτικά τις Δ.Υ.Ε.Π. αρμοδιότητάς τους.
εε) Συντονισμός των απαραίτητων ενεργειών για την έναρξη και την ομαλή λειτουργία των προβλεπόμενων στην περίπτ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 79 του παρόντος, Παραρτημάτων σχολικών μονάδων, σε συνεργασία με τους οικείους Διευθυντές Εκπαίδευσης, τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων στις οποίες ανήκουν τα Παραρτήματα, το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων του ΥΠ.Π.Ε.Θ και εκπροσώπους άλλων Υπουργείων, φορέων και διεθνών οργανισμών,
στστ) Συμπλήρωση και επικαιροποίηση, ανά δεκαπέντε (15) ημέρες, της ηλεκτρονικής φόρμας που είναι προσβάσιμη μέσω του ιστοχώρου του Ι.Ε.Π. και αφορά στην καταχώριση στοιχείων σχετικών με τις αρμοδιότητές τους.
ζζ) Ενημέρωση των γονέων ή επιτρόπων ή κηδεμόνων και διαμεσολάβηση για την επίλυση θεμάτων σχετικών με τη φοίτηση των μαθητών, σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων του ΥΠ.Π.Ε.Θ και τους εκπαιδευτικούς των Δ.Υ.Ε.Π.
5. Oı Σ.Ε.Π, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, επιμορφώνονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή του άρθρου 83 του παρόντος και υποστηρίζονται από το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Σ.Ε.Π. και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 85
Επιλογή και τοποθέτηση των Σ.Ε.Π.

1. Για την επιλογή των Σ.Ε.Π. συνιστάται τριμελής επιτροπή επιλογής που αποτελείται:
α) από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με αναπληρωτή Προϊστάμενο τμήματος της εν λόγω Γενικής Διεύθυνσης,
β) από έναν υπάλληλο του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων (Α.Τ.Σ.Π.Ε.Π) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με τον αναπληρωτή του,
γ) από ένα μέλος της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής του άρθρου 83 του παρόντος με τον αναπληρωτή του.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτείται η κατά τα ανωτέρω τριμελής επιτροπή επιλογής. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του καθώς και ως Γραμματέας της Επιτροπής, υπάλληλος της Κεντρικής υπηρεσίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ή εκπαιδευτικός αποσπασμένος στην υπηρεσία αυτή.
3. Η Επιτροπή Επιλογής εδρεύει στην Κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η θητεία των μελών της ορίζεται σε ένα (1) έτος. Για την αμοιβή ή αποζημίωση των μελών της Επιτροπής Επιλογής, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως εκάστοτε ισχύει.
4. Υποψήφιοι για τις θέσεις Σ.Ε.Π μπορεί να είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον έχουν:
α) Διδακτορικό ή Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή πιστοποιημένη επιμόρφωση, στον τομέα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ως ξένης γλώσσας ή
β) Εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε Διαπολιτισμικά Σχολεία, Τάξεις Υποδοχής, Φροντιστηριακά Τμήματα, Τμήματα Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας στο εξωτερικό, σε Δ.Υ.Ε.Π. ή προϋπηρεσία σε θέση Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων σε Κέντρα ή Δομές Φιλοξενίας ή
    γ) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας ή άλλης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Κατά την επιλογή συνεκτιμώνται ιδίως: η κατοχή και άλλων πανεπιστημιακών πτυχίων, η επιμόρφωση, η εθελοντική συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους πρόσφυγες εντός και εκτός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου, η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας και ιδίως των μητρικών γλωσσών του προσφυγικού πληθυσμού, η παιδαγωγική ικανότητα και η εμπειρία σε καθοδηγητικό έργο, η ικανότητα συνεργασίας, έμπνευσης και ενεργοποίησης των εκπαιδευτικών, η ικανότητα συνεργασίας με διοικητικές, κυβερνητικές και τοπικές αρχές, με κοινωνικούς φορείς και με διεθνείς φορείς και οργανισμούς καθώς και η υπηρεσιακή και προσωπική κατάσταση.
6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ειδικότερα τα θέματα που αναφέρονται στην έκδοση προσκλήσεων για πλήρωση των θέσεων Σ.Ε.Π, στα υποβλητέα δικαιολογητικά στοιχεία και στις προθεσμίες υποβολής αυτών, στον τρόπο απόδειξης της γνώσης της ξένης γλώσσας, στην αποτίμηση των κριτηρίων σε αξιολογικές μονάδες, στη διαδικασία επιλογής, στην οποία περιλαμβάνεται και προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων με τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής, στη σύνταξη πινάκων επιλογής και τη διάρκεια ισχύος τους, στην τοποθέτηση, στη μετακίνηση, στην καταχώριση των αποσπάσεων στη Βάση Δεδομένων και σε κάθε άλλο σχετικό θέμα.
7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, μπορεί να απαλλάσσονται των καθηκόντων τους Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων, στις περιπτώσεις: α) σοβαρών προσωπικών ή οικογενειακών λόγων ή λόγων υγείας ύστερα από αίτησή τους, β) σοβαρών λόγων αναγομένων σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.

Άρθρο 86
Στελέχωση των Δ.Υ.Ε.Π. από μόνιμους εκπαιδευτικούς

1. Οι Δ.Υ.Ε.Π στελεχώνονται:
α) από μόνιμους εκπαιδευτικούς, που βρίσκονται στη διάθεση των οικείων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) και Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ή
β)  από μόνιμους εκπαιδευτικούς, που διατίθενται για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου ή αποσπώνται, στη σχολική μονάδα εντός της οποίας λειτουργεί η Δ.Υ.Ε.Π ή ανήκει το Παράρτημα το οποίο ιδρύθηκε εντός του Κέντρου Φιλοξενίας κατά τα προβλεπόμενα στην περίπτ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 79 του παρόντος. Η διαδικασία συμπλήρωσης ωραρίου γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2. Η διάθεση ή η απόσπαση γίνεται για ένα (1) διδακτικό έτος και προτάσσονται οι εκπαιδευτικοί της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που υποβάλλουν δηλώσεις προτίμησης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις για τις διαθέσεις και τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών.
3. Στις Δ.Υ.Ε.Π διατίθενται, αποσπώνται ή διατίθενται προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου τους εκπαιδευτικοί, εφόσον διαθέτουν τουλάχιστον ένα από τα κάτωθι προσόντα με την ακόλουθη ιεράρχηση:
α) Μεταπτυχιακές σπουδές (Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών/Διδακτορικό) σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας,
β) Διδακτική υπηρεσία σε Διαπολιτισμικά Σχολεία, Τάξεις Υποδοχής, Φροντιστηριακά Τμήματα, Τμήματα ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό,
γ) Επιμόρφωση από δημόσιο φορέα σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας,
δ) Γνώση ξένων γλωσσών, με προτεραιότητα στις μητρικές γλώσσες των προσφυγικών πληθυσμών (αραβική γλώσσα, γλώσσα φαρσί ή γλώσσα ούρντου).
ε) Τουλάχιστον διετή (2ετή) διδακτική υπηρεσία
στ) Εθελοντική συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους πρόσφυγες εντός και εκτός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου,
4. Ο χρόνος υπηρεσίας στις Δ.Υ.Ε.Π. προσμετράται ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας.

Άρθρο 87
Στελέχωση των Δ.Υ.Ε.Π. από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

1. Οι Δ.Υ.Ε.Π μπορούν να στελεχώνονται και από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, οι οποίοι προσλαμβάνονται και απασχολούνται σύμφωνα με τη διαδικασία και το ωράριο (πλήρες ή μειωμένο) που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. Επιπλέον, μπορεί να στελεχώνονται και από ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι προσλαμβάνονται και απασχολούνται, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους, που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.  
2. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται σε Δ.Υ.Ε.Π. δύνανται να διατίθενται, βάσει των εκάστοτε αναγκών της υπηρεσίας, εντός του σχολικού έτους, από τη Δ.Υ.Ε.Π. που αρχικώς τοποθετήθηκαν σε άλλη Δ.Υ.Ε.Π.:
α) αρμοδιότητας του ίδιου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. με απόφαση των οικείων Διευθυντών Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου,
β) αρμοδιότητας άλλου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
Ειδικότερα, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο της συνέχισης των Δράσεων: α) 6.10.1.1.01.01,β) 8.10.1.1.01.01, γ) 9.10.1.1.01.01 – Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (Ε.Κ.Ο.) συμπληρώνουν το, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος, ωράριό τους σε Τάξεις Υποδοχής – Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
3. Ο χρόνος υπηρεσίας στις Δ.Υ.Ε.Π. προσμετράται ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας.
4. Οι προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, γίνονται με τη χρήση των ενιαίων υφιστάμενων πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ όλων των κλάδων του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

Άρθρο 88
Ειδικότερα καθήκοντα εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε Δ.Υ.Ε.Π.

1. Οι εκπαιδευτικοί που στελεχώνουν τις Δ.Υ.Ε.Π., εκτός από τα καθήκοντα τους που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις, οφείλουν επιπρόσθετα:
α) να μεριμνούν για την ομαλή ένταξη των μαθητών που φοιτούν στις Δ.Υ.Ε.Π. στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και τη δημιουργική αλληλεπίδραση με το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες που προκύπτουν από την πολυπολιτισμική φυσιογνωμία των σχολικών μονάδων.
β) να επιδεικνύουν παιδαγωγική ευελιξία στη διδασκαλία λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών που φοιτούν στις Δ.Υ.Ε.Π.
γ) να προτείνουν και να υλοποιούν εκπαιδευτικές δράσεις στους χώρους φιλοξενίας των προσφύγων και στις πλησιέστερες σχολικές μονάδες.
2. Οι εκπαιδευτικοί που στελεχώνουν τις Δ.Υ.Ε.Π. κατά τη διάρκεια της θητείας τους επιμορφώνονται και υποστηρίζονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Υποστηρίζονται επίσης σε θέματα διοικητικά και οργανωτικά από το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων (Α.Τ.Σ.Π.Ε.Π) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε συνεργασία με τους Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων.

Άρθρο 89
Εποπτεία και παιδαγωγική καθοδήγηση των Δ.Υ.Ε.Π.  

1. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου που έχουν την παιδαγωγική ευθύνη των σχολικών μονάδων στις οποίες λειτουργούν Δ.Υ.Ε.Π., είναι υπεύθυνοι για:
α) Την έγκριση του ωρολογίου προγράμματος των Δ.Υ.Ε.Π. των σχολικών μονάδων ευθύνης τους.
β) Την απόφαση για την δημιουργία υποομάδων μαθητών ύστερα από πρόταση του συλλόγου διδασκόντων για την από κοινού συνεκπαίδευση/συνδιδασκαλία προκειμένου να ικανοποιηθούν με τον βέλτιστο τρόπο οι εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού.
γ) Την καταχώριση στοιχείων σχετικών με τις αρμοδιότητες τους και την επικαιροποίησή τους σε ηλεκτρονική φόρμα του ιστοχώρου του Ι.Ε.Π..
2. Οι αρμόδιοι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου που έχουν την παιδαγωγική ευθύνη των σχολικών μονάδων στις οποίες λειτουργούν Δ.Υ.Ε.Π σε συνεργασία με το Ι.Ε.Π. και τους Σ.Ε.Π. της περιοχής ευθύνης τους:
α) είναι υπεύθυνοι για την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, οργανώνοντας επιμορφωτικά σεμινάρια, τα οποία οφείλουν να παρακολουθούν οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στις Δ.Υ.Ε.Π,
β) αποδελτιώνουν και κωδικοποιούν τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην εκπαιδευτική πράξη, καταθέτουν προτάσεις και συντάσσουν σχετική έκθεση που υποβάλλουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στο Ι.Ε.Π.
3. Στο τέλος του διδακτικού έτους, με ευθύνη των αρμόδιων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου που έχουν την παιδαγωγική ευθύνη των σχολικών μονάδων στις οποίες λειτουργούν Δ.Υ.Ε.Π. και των Σ.Ε.Π., οργανώνονται συναντήσεις για τον απολογισμό και την αξιολόγηση της λειτουργίας των Δ.Υ.Ε.Π. και τη διατύπωση σχετικών προτάσεων. Οι απολογιστικές εκθέσεις υποβάλλονται στο Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και κοινοποιούνται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Άρθρο 90
Μεταβατικές Διατάξεις

1. Οι ρυθμίσεις των άρθρων 82, 83, 84, 85, 86 και 87 του παρόντος εφαρμόζονται από το σχολικό έτος 2018-2019.
2. Μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 84 και 85 του παρόντος, σε θέσεις Σ.Ε.Π. τοποθετούνται εκπαιδευτικοί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην  ΚΥΑ 139654/ΓΔ4/23.8.2017 (Β’ 2985).

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 91

1. Στο άρθρο 42 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Η περίπτ. α΄ της παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής: «α) Τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης.»
β) Η περίπτ.  α΄ της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής: «α) Τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.»
2. Στο π.δ. 111/2016 (Α΄ 193) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Η παρ. 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του Π.δ. 50/1996 (Α΄ 45), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Π.δ. 39/1998 (Α΄ 43, διόρθωση σφάλματος Α΄ 262), και προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην ως άνω περίπτωση α’ ως εξής:
«α) Οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατατάσσονται σε δεκατρείς (13) κατηγορίες, τις Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση των αρμόδιων κεντρικών υπηρεσιακών συμβουλίων, τα οποία λαμβάνουν υπόψη και τη γνώμη των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών και τις εισηγήσεις των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων αυτών, οι οποίες διαμορφώνονται σε συνεργασία με τα αρμόδια πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα, με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
(i) τον πληθυσμό της έδρας των σχολείων,
(ii) τις συνθήκες διαβίωσης εκεί των εκπαιδευτικών,
(iii) την οργανικότητα,
(iv) την απόστασή τους από την έδρα του Νομού,
(v) τις συγκοινωνιακές συνθήκες και
(vi) το υψόμετρο.
 Στην κατηγορία ΙΓ κατατάσσονται: αα)  μονοθέσιες και διθέσιες σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που ανήκουν στην κατηγορία των δυσπρόσιτων, καθώς και τα δημοτικά σχολεία της Μεγίστης  και των Ψαρών, ββ) οι σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην ίδια έδρα με τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της υποπερίπτωσης αα΄.»»
β)  Το άρθρο 2, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019.»
3.  α) Η παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), αντικαθίσταται ως εξής: «3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν και για τα σχολικά έτη 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019.»
β) Η υποπερίπτ. αα’ της περίπτ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4452/2017,  αντικαθίσταται ως εξής: ««αα. Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου της παρ. 5 του άρθρου 113 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταρτίζονται για τα διδακτικά έτη 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017,  2017-2018 και 2018-2019, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των διατάξεων αυτών.»
γ) Οι υποπεριπτ.  ββ’ και γγ’ της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4452/2017, αντικαθίστανται ως εξής:
«ββ. Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2019-2020 και εφόσον οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, μπορεί να καλυφθούν με συμβάσεις, που καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
γγ. Για το κόστος της απασχόλησης με συμβάσεις του προσωπικού της προηγούμενης υποπερίπτωσης, για το διδακτικό έτος 2019-2020 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία κατανέμεται με απόφαση του Υπουργού κατ’ αναλογία στους οικείους δήμους.»
4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του παρόντος σχεδίου νόμου, στο ν. 682/1977 (Α΄244) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Η περίπτ. ββ’  της παρ. 2 του άρθρου 4, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74),  αντικαθίσταται ως εξής: «ββ) Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας (ΕΩΠΔ) αποφασίζεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου από τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου και τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου. Το ΕΩΠΔ βασίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια κατά τη συγκρότησή του. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου αποστέλλει το ΕΩΠΔ στον Δ/ντη Εκπαίδευσης προς ενημέρωσή του.».
β) Η  υποπερίπτ. δδ΄ της περίπτ. ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 30, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 56 του ν. 4472/2017, αντικαθίσταται ως εξής: ««δδ) διδακτικής, παιδαγωγικής ανεπάρκειας ή επαγγελματικής ασυνέπειας που στηρίζεται σε δύο (2) τουλάχιστον εκθέσεις που αφορούν δύο (2) τουλάχιστον συνεχόμενα διδακτικά έτη βάσει κριτηρίων που καθορίζονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, εκ των οποίων η πρώτη συντάσσεται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και κοινοποιείται στον αρμόδιο Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την επιστημονική ευθύνη του οικείου κλάδου και η δεύτερη συντάσσεται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και κοινοποιείται στον ως άνω Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, ο οποίος προσθέτει συμπληρωματική έκθεση εφόσον το κρίνει σκόπιμο και ειδικά στην περίπτωση που η γνώμη του διαφέρει από αυτή του Διευθυντή.».
5. Στην παρ. 29 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Η περίπτ. ε΄ αντικαθίσταται ως εξής: «ε) Στην έδρα κάθε περιφέρειας του Κράτους λειτουργεί Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία υπάγεται στον Γενικό/Διοικητικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης προΐσταται Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, που προέρχεται από εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.»
β) Η περίπτ. ζ΄ αντικαθίσταται ως εξής: «ζ) Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης υπάγονται στο Γενικό/Διοικητικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ασκούν τη διοίκηση, τον έλεγχο και την εποπτεία των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των ιδιωτικών σχολικών μονάδων, των Κέντρων Ξένων Γλωσσών και φροντιστηρίων, των λοιπών στελεχών της εκπαίδευσης και όλων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν στην περιοχή τους, εκτός των αρμοδιοτήτων που ρητά επιφυλάσσει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με απόφασή του.»
γ) Καταργούνται οι διατάξεις που προβλέπονται στην περίπτ. ζ΄ του άρθρου 120.
6. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο είναι το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ή το Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., κατά περίπτωση, το οποίο και γνωμοδοτεί για την απαλλαγή από τα καθήκοντά τους σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 31.

Άρθρο 92
Θέματα οργάνωσης της Σιβιτανιδείου Δημοσίας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.)

Στο άρθρο 30 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) προστίθεται παρ. 5, η οποία έχει ως εξής:
«5. α) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σιβιτανιδείου Δημοσίας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων αποτελείται από τα εξής μέλη: αα) τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ως Πρόεδρο, ββ) τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Αντιπρόεδρο, γγ)  έναν Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που προτείνεται από τον Υπουργό Οικονομικών, δδ) τον Γενικό Διευθυντή της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε., εε)  τρία (3)  μέλη Δ.Ε.Π. των A.E.I. με συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου της θέσης τους με τα γνωστικά αντικείμενα της τεχνολογικής εκπαίδευσης που ορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στστ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που υπηρετεί στη  δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση ή στη διοίκηση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ζζ) έναν (1) αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.  που υποδεικνύεται από την Ε.Λ.Μ.Ε. της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.. Τα μέλη των υποπεριπτώσεων αα΄, ββ΄, γγ΄ και δδ΄ μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο για το χρονικό διάστημα που διατηρούν την ανωτέρω ιδιότητά τους. Τα μέλη των υποπεριπτώσεων εε΄, στστ΄ και ζζ΄  ορίζονται με τα αναπληρωματικά τους για τριετή θητεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον πέντε μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. β) Κατά την τρέχουσα θητεία των ήδη ορισθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. ορίζονται και οι εκπρόσωποι των περιπτ. δδ΄και ζζ΄ της περίπτ. α΄ των οποίων η θητεία  λήγει μαζί με τη θητεία των ήδη ορισθέντων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, μελών.»

Άρθρο 93
Ρυθμίσεις για ζητήματα εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

1. Στο τέλος του άρθρου 14Α του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως προστέθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 (Α΄83) του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 (Α΄83), προστίθεται παρ. 5 ως εξής:
«5. α) Εκπαιδευτικοί της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) που δεν συμπληρώνουν ολικά ή μερικά το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, μπορούν να διατίθενται σε σχολικές μονάδες της Δ.Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας με απόφαση του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, ύστερα από πρόταση του Γενικού Διευθυντή της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. και γνώμη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.. Μετά από πρόταση του Γενικού Διευθυντή της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, οι εκπαιδευτικοί του προηγούμενου εδαφίου  μπορούν να διατίθενται, μετά από αίτησή τους, σε σχολικές μονάδες άλλων διευθύνσεων εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
β) Εκπαιδευτικοί της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας που δεν συμπληρώνουν ολικά ή μερικά το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, μπορούν να διατίθενται στις σχολικές μονάδες της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.  με απόφαση του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, ύστερα από πρόταση του Γενικού Διευθυντή της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολικών μονάδων και γνώμη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε..
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι μετατάξεις του εκπαιδευτικού προσωπικού της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. προς τη δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση και αντιστρόφως σε οργανικά κενά πραγματοποιούνται την ίδια χρονική περίοδο με αυτές της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης και διενεργούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων και σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.. Για τη μετάταξη του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται προηγουμένως ανακοίνωση - πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προς το εκπαιδευτικό προσωπικό στην οποία μπορούν να καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της μετάταξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία διαδικαστική λεπτομέρεια, και ισχύουν τα κριτήρια για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών. Ειδικά για το σχολικό έτος 2018-2019, η ανακοίνωση – πρόσκληση για τις μετατάξεις των προηγούμενων εδαφίων μπορεί να εκδοθεί εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.»
3. Οι Τεχνίτες του κλάδου ΔΕ01 θεωρούνται Αρχιτεχνίτες του κλάδου ΔΕ01, εφόσον συμπληρώνουν δώδεκα (12) έτη προϋπηρεσία στη δημόσια εκπαίδευση.
4. Εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων και κλάδων του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που καταργήθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 82 του ν.4172/2013 (Α΄ 167) και  επανασυστάθηκαν με την περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47), οι οποίοι  α) μετατάχθηκαν σε άλλες θέσεις σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4325/2015 ή β) μετατάχθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013, έχουν δικαίωμα να μεταταχθούν με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του αρμόδιου Υπουργού μετά από εισήγηση του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. στην ειδικότητα και τον κλάδο που κατείχαν πριν την δημοσίευση του ν.4172/2013, εφόσον είτε μετατάχθηκαν είτε κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος θέση σε κατώτερη κατηγορία προσωπικού από αυτή που κατείχαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πριν τη δημοσίευση του ν. 4172/2013. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί μετατάσσονται σε διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  εντός της περιφερειακής διεύθυνσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην οποία ανήκαν πριν την κατάργηση του κλάδου τους, και τίθενται στη διάθεση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για την μετάταξη απαιτείται αίτηση των εκπαιδευτικών που υποβάλλεται στην αρμόδια διεύθυνση προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης – ανακοίνωσης στην οποία καθορίζονται λεπτομέρειες της διαδικασίας μετάταξης. Αν περισσότεροι εκπαιδευτικοί αιτηθούν την ίδια θέση, εφαρμόζονται τα κριτήρια για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996 (Α΄45).
5. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 50 του ν. 4415/2016 (Α΄159) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί θεωρούνται πλήρως εξομοιωμένοι με τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την υπηρεσιακή τους κατάσταση και εξέλιξη.»
6. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) οι λέξεις «β) αρχίζει από 30.6.2018 για όσους επιλέξουν τον Κλάδο ΠΕ 04-01.» αντικαθίστανται από τις λέξεις «β) για όσους επιλέξουν τον Κλάδο ΠΕ 04-01, αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου .».

Άρθρο 94
Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής

1. Μετά την 1η Νοεμβρίου κάθε σχολικού έτους, εφόσον διαπιστώνεται αδυναμία κάλυψης των κενών θέσεων λόγω άρνησης ανάληψης υπηρεσίας από αναπληρωτή ή παραίτησης από τη θέση αναπληρωτή σε σχολικές μονάδες, μπορεί να πραγματοποιείται ειδική  πρόσκληση πρόσληψης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την κάλυψη των κενών θέσεων των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων. Οι κενές θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με την ειδική προκήρυξη δηλώνονται από τους Προϊστάμενους των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προς τη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του υπουργείου.
2. Οι υποψήφιοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που έχουν ενταχθεί στους πίνακες αναπληρωτών του οικείου σχολικού έτους, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση συμμετοχής στην ειδική  πρόσκληση για σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποκλειστικά σε περιοχές για τις οποίες έχουν ήδη εκδηλώσει την προτίμησή τους στην πρόσκληση δήλωσης περιοχής προτίμησης αναπληρωτών του οικείου έτους. Η τοποθέτηση στις σχολικές μονάδες της ειδικής προκήρυξης γίνεται με βάση τη σειρά κατάταξης στους πίνακες των αναπληρωτών.  
3. Εφόσον επιστρέψει ο μόνιμος εκπαιδευτικός στη θέση στην οποία έχει τοποθετηθεί σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός, ο τελευταίος διατίθεται με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, σε κενή θέση της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης.
4. Εκπαιδευτικός που τοποθετείται ως αναπληρωτής σε κενό με την ειδική προκήρυξη μετά από την αίτηση - δήλωση συμμετοχής του και δεν αποδέχεται το διορισμό του, διαγράφεται από τους πίνακες κατά το τρέχον σχολικό έτος και αποκλείεται από αυτούς του επόμενου.

Άρθρο 95
Ρυθμίσεις για ζητήματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Διά Βίου Μάθησης

1. Στο τέλος του άρθρου 21 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163)  προστίθεται παρ. 7, η οποία έχει ως εξής:
«7. Οι φορείς  του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα της Διά Βίου Μάθησης μπορούν να στελεχώνονται από προσωπικό με οργανωτικά και διοικητικά καθήκοντα για την υλοποίηση, εφαρμογή και λειτουργία προγραμμάτων δια βίου μάθησης γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων στα πλαίσια προγραμματικών συμβάσεων. Η επιλογή των στελεχών γίνεται από φορέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από εισήγηση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης, καθορίζονται τα κριτήρια, η διαδικασία και οι όροι επιλογής, καθώς και κάθε άλλο  σχετικό λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Κύρια κριτήρια επιλογής αποτελούν ιδίως τα εκπαιδευτικά προσόντα, η επιμόρφωση, η επαγγελματική εμπειρία, καθώς και οι κοινωνικοί λόγοι.»
2. α) αα) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4186/2013 μετά τις λέξεις «έχει διάρκεια εννέα (9) μηνών,» προστίθενται οι λέξεις «οι οποίοι αποτιμώνται σε διακόσιες τρείς (203) ώρες στη σχολική μονάδα και σε εκατόν πενήντα έξι (156) ημέρες στο χώρο εργασίας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες κανονικής άδειας,»
ββ) Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019.»
β) Μετά το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4186/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38), προστίθενται εδάφια, τα οποία έχουν ως εξής:
«Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί  των κλάδων ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89 και ΠΕ90 που προσλαμβάνονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μπορούν να συμπληρώνουν στο «Μεταλυκειακό έτος- τάξη μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ. το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, το οποίο λογίζεται ως χρόνος διδακτικής προϋπηρεσίας για κάθε συνέπεια.»
γ) Μετά το δωδέκατο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4186/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν προϋπηρεσία στο «Μεταλυκειακό έτος - τάξης μαθητείας», απασχολούνται κατά προτεραιότητα στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης.»
δ) Μετά το δέκατο τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4186/2013 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Ειδικά στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης για τους αποφοίτους του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» των σχολικών ετών 2016-2017 και 2017-2018 οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας», αποτελούν τους επιμορφωτές του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης και μπορούν να απασχολούνται κατά τις απογευματινές ώρες. Η αμοιβή των εκπαιδευτικών του προηγούμενου εδαφίου καλύπτεται από συγχρηματοδοτούμενη πράξη ΕΣΠΑ 2014-2020 και το ύψος της ωριαίας αμοιβής καθορίζεται από την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3687/2008 (Α΄ 159).»
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4186/2013, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 89 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι απόφοιτοι των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων δεν έχουν υποχρέωση παρακολούθησης του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας» για την προσέλευσή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τριακόσια (300) ημερομίσθια ή τριακόσιες (300) ημέρες ασφάλισης ως αυτοαπασχολούμενοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες στην ειδικότητα που αποφοιτούν.»
4. Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4186/2013 αντικαθίστανται ως εξής:
 «Την ευθύνη για θέματα υποστήριξης  της Μαθητείας έχουν οι Ομάδες Υποστήριξης Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.) που συστήνονται στα ΚΠΑ του ΟΑΕΔ και στις οποίες συμμετέχουν εκπαιδευτικοί  του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του ΟΑΕΔ, εκπρόσωπος του ΚΠΑ του ΟΑΕΔ, καθώς και εκπρόσωπος των εργοδοτών και των εργαζομένων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συγκροτείται κάθε ΟΥΜ και ορίζεται το ΚΠΑ στο οποίο αυτή λειτουργεί. Με την κοινή απόφαση στην οποία καθορίζεται το πλαίσιο ποιότητας μαθητείας, καθορίζεται και κάθε σχετική λεπτομέρεια για τη σύνθεση των Ο.ΥΜ., τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία τους. Για τη συγκρότηση των ΟΥΜ, μπορεί να αποσπώνται ή να διατίθενται μερικά ή ολικά εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΛ, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  μετά από αίτησή τους. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για τον τρόπο, το χρόνο και τη διαδικασία διάθεσης ή απόσπασης των εκπαιδευτικών. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων που δεν δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, αποσπώνται ή διατίθενται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί.»
5. Το όγδοο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4186/2013 , το οποίο είχε προστεθεί με την περίπτ. β΄ της παρ. 9 του άρθρου 12 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), αντικαθίστανται ως εξής :
«Για την Πρακτική Άσκηση ή την απαλλαγή  από αυτή στις Σ.Ε.Κ. εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις για την Πρακτική Άσκηση Ι.Ε.Κ. του άρθρου 23.
6. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημερομίσθια ή εκατόν είκοσι (120) ημέρες ασφάλισης ως αυτοαπασχολούμενοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, αν το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1996, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης.»
7.  α) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125), οι λέξεις «δύο (2) ετών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τριών (3) ετών».
β) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 οι λέξεις «της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «της δημόσιας πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικός που ανήκει στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης».
γ) Ειδικά οι διευθυντές και υποδιευθυντές, οι οποίοι θα προκύψουν από εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος διαδικασίες σύμφωνα το άρθρο 27 του ν. 4186/2013 κατά το έτος 2018, έχουν θητεία τριών (3) ετών.
δ) Μετά τις λέξεις «ή με ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας, αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι, κατά τις κείμενες διατάξεις» στην παρ. 14 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 προστίθενται λέξεις ως εξής: «καθώς και εκπαιδευτές που διαθέτουν τα κριτήρια της περίπτ. ε΄ της παρ. 15 εκτός από την πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια.»
ε) Η ημερομηνία «1.9.2018» στο έκτο εδάφιο της περίπτ. γ΄ της παρ. 15 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4485/2017 (Α΄114) αντικαθίστανται από την ημερομηνία «1.9.2019».
8. Η ημερομηνία «6.9.2016» στην παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 4473/2017 (Α΄78) αντικαθίστανται από την ημερομηνία «1.9.2018».
9. Το στοιχείο δ΄ του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 79 του ν. 4485/2017 (Α΄114) αντικαθίστανται ως εξής:
«δ) ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,»

Άρθρο 96
 Ρυθμίσεις για ζητήματα αδειοδότησης φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης

1. α) Το στοιχείο α΄ του πρώτου εδαφίου της  περίπτ. 8 της υποπαρ. Θ.3 της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) οικοδομική άδεια θεωρημένη για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή τα οριζόμενα στις παραγράφους 6,7 και 8 του αρ. 107 του ν. 4495/2017, χρήσης εκπαιδευτηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του κτηριοδομικού κανονισμού,»
β) Στο στοιχείο στ΄ του πρώτου εδαφίου της  περίπτ. 8 της υποπαρ. Θ.3 της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 μετά τις λέξεις «τουλάχιστον σε μία κτιριολογική μονάδα (κτήριο ή όροφο)» προστίθενται οι λέξεις «ανά περιφέρεια,»
2. Μετά το στοιχείο ζ΄ του πρώτου εδαφίου της  περίπτ. 8 της υποπαρ. Θ.3 της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου ν. 4093/2012 προστίθεται  στοιχείο η΄ ως εξής:
«η)  βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης»
3. Το στοιχείο α΄ του πρώτου εδαφίου της  περίπτ. 10 της υποπαρ. Θ.3 της παρ. Θ΄ του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
 «α)  οικοδομική άδεια θεωρημένη για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή τα οριζόμενα στις παραγράφους 6,7 και 8 του αρ. 107 του ν. 4495/2017,»
4. Μετά το στοιχείο η΄ του πρώτου εδαφίου της  περίπτ. 10 της υποπαρ. Θ.3 της παρ. Θ΄ του ν. 4093/2012. προστίθεται  στοιχείο θ΄ ως εξής:
«θ)  βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης».
5. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1.9.2018.

Άρθρο 97
Ρυθμίσεις για τους φορείς της μη τυπικής εκπαίδευσης

1. α) Το στοιχείο α΄ της περίπτ. 2 της υποπαρ. Θ.3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άδεια Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).»
β) Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2018. Εκκρεμείς αιτήσεις αδειοδότησης, τροποποίησης και επικαιροποίησης Κ.Δ.Β.Μ. διεκπεραιώνονται μέχρι 31 Αυγούστου 2018 από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. α) Εκκρεμείς δίκες, διοικητικές προσφυγές που αφορούν πράξεις ή αποφάσεις του ΕΟΠΠΕΠ και αφορούν την αδειοδότηση ή λειτουργία των ΚΔΒΜ, καθώς και β) τυχόν ένδικα  βοηθήματα και διοικητικές προσφυγές που θα κατατεθούν κατά πράξεων ή αποφάσεων του ΕΟΠΠΕΠ, οι οποίες θα σχετίζονται με την αδειοδότηση και λειτουργία των ΚΔΒΜ διεκπεραιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
2. Η παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 3879/2010 (Α΄163) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. «Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση»: Η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού που συμπληρώνει, εκσυγχρονίζει ή και αναβαθμίζει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες αποκτήθηκαν από τα συστήματα τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης ή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή μη τυπικής  εκπαίδευσης ή από επαγγελματική εμπειρία με στόχο την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας και την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.»
3. Η παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 3879/2010 (Α΄163) αντικαθίσταται ως εξής:
«10. «Επαγγελματικός προσανατολισμός»: Το σύνολο των διαδικασιών ενημέρωσης, διερεύνησης και προετοιμασίας που πραγματοποιούνται κατά τρόπο οργανωμένο και συστηματικό από ειδικές υπηρεσίες και εξειδικευμένους επιστήμονες και στοχεύουν στο να βοηθήσουν τα ενδιαφερόμενα άτομα να πάρουν μόνα τους τις πιο κατάλληλες γι’ αυτά αποφάσεις, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους, όσον αφορά στην εκπαιδευτική και επαγγελματική τους πορεία, την είσοδό τους στην ενεργό ζωή, την προσαρμογή τους σ’ αυτήν και τις πιθανές μεταγενέστερες αλλαγές της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.»
4. Στην παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 3879/2010 μετά τη φράση «Δια βίου συμβουλευτική» προστίθεται η λέξη  «σταδιοδρομίας»:».
5. Στο τέλος του άρθρου 2 του ν. 3879/2010 προστίθενται παρ. 19, 20, 21, 22 και 23, οι οποίες έχουν ως εξής:
«19. «Επαγγελματική Συμβουλευτική»: Η καθοδήγηση και στήριξη του ατόμου στην προσπάθειά του να επιλέξει το επάγγελμα που του ταιριάζει ή να επιλύσει ψυχολογικά προβλήματα που συνδέονται με το επάγγελμα.
20. «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση»: Η εκπαίδευση κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι μελετούν κατ’ ιδίαν κατάλληλα διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό (έντυπο ή/και οπτικοακουστικό ή/και ψηφιακό) που συνοδεύεται από έναν πλήρη οδηγό μελέτης, ενώ υποστηρίζονται, καθοδηγούνται και αξιολογούνται από εκπαιδευτή − σύμβουλο.
21. «Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εκπαίδευση»: H εκπαίδευση η οποία λαμβάνει χώρα, σύγχρονα ή και ασύγχρονα, σε ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης, μέσω της οποίας οι εκπαιδευόμενοι μελετούν σε δικό τους χρόνο, τόπο και ρυθμό κατάλληλα διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό αναρτημένο στην πλατφόρμα, ενώ υποστηρίζονται, καθοδηγούνται και αξιολογούνται από εκπαιδευτή-σύμβουλο.
22. «Μικτή εξ αποστάσεως εκπαίδευση»: Η εκπαίδευση κατά την οποία συνδυάζεται η διά ζώσης με την εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εκπαίδευση ή την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
23. «Πιστοποίηση Εκροών των Κ.Δ.Β.Μ.»:  Η εφαρμογή Συστήματος Πιστοποίησης των αποφοίτων των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Επιπέδου Ένα και Δύο , οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων.»
6. α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4186/2013 (Α΄193) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης καταρτίζονται οι Κανονισμοί Λειτουργίας των ανωτέρω φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών με τους οποίους  ρυθμίζονται θέματα όπως:»
β) Στην παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως ισχύει, προστίθενται περίπτ.  ια΄ και ιβ΄, οι οποίες έχουν ως εξής:
«ια) τα θέματα που αφορούν το θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος των παρεχόμενων προγραμμάτων, καθώς και την πρακτική άσκηση ή/και μαθητεία,
ιβ) τα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσης των τμημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των φορέων, τα προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού , τα θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού, τα θέματα συγκρότησης βιβλιοθηκών και άλλων εποπτικών μέσων εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα ζητήματα εποπτείας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετικό λεπτομερειακό θέμα.».
7. Μετά το άρθρο 24 του ν. 4186/2013, όπως ισχύει, προστίθεται άρθρο 24Α το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 24Α
Κέντρα Διά Βίου Μάθησης
1. Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Δύο αποτελούν φορείς παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης που παρέχουν σε ενηλίκους αποκλειστικά: α) Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση, β) Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων, γ) Επαγγελματικό Προσανατολισμό και δ) Επαγγελματική Συμβουλευτική, και μπορεί να ανήκουν στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Διακρίνονται σε επιπέδου Ένα και επιπέδου Δύο, με βάση την κτηριολογική τους υποδομή.
2. Τα πιστοποιημένα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων που παρέχονται από τα Κ.Δ.Β.Μ. έχουν θεωρητικό και, όταν απαιτείται, εργαστηριακό μέρος και η διάρκειά τους πρέπει να προσδιορίζεται σε ώρες. Η πιστοποίηση των προγραμμάτων γίνεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Η Γ.Γ.Ν.Γ.Δ.Β.Μ. ασκεί την εποπτεία της εφαρμογής τους.
3. Η πρακτική άσκηση μπορεί να αποτελεί μέρος των προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, η οποία προωθείται με ευθύνη των Κ.Δ.Β.Μ. και υλοποιείται εξ ολοκλήρου σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ή σε φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο κατάρτισης. Η πρακτική άσκηση μπορεί να αμείβεται από τον εργοδότη. Σε κάθε περίπτωση αποτελεί υποχρέωση η εκ μέρους του εργοδότη ασφάλιση των καταρτιζόμενων για εργατικό ατύχημα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την αμοιβή και τις ασφαλιστικές εισφορές στην πρακτική άσκηση.
4. Η επιτυχής παρακολούθηση ενός πιστοποιημένου προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση των εξής βεβαιώσεων: α) «Βεβαίωση Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης» για τους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι παρακολούθησαν επιτυχώς πιστοποιημένο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, β) «Βεβαίωση Επιμόρφωσης» για τους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι παρακολούθησαν επιτυχώς πιστοποιημένο πρόγραμμα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Οι εκπαιδευόμενοι που αποκτούν Βεβαίωση Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Βεβαίωση Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων μπορούν να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και εξετάσεις πιστοποίησης Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων που διεξάγονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., προκειμένου να τους χορηγηθεί «Βεβαίωση Επάρκειας» σε περίπτωση επιτυχούς συμμετοχής.
5. α) αα) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ειδικά το σύστημα πιστοποίησης της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), οι οποίοι παρακολουθούν πιστοποιημένο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, στο οποίο περιλαμβάνονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, ο χρόνος διεξαγωγής και η διαδικασία των εξετάσεων, η οργανωτική δομή, ο τύπος των χορηγούμενων βεβαιώσεων, καθώς και το ύψος και ο τρόπος καταβολής των εξέταστρων πιστοποίησης, οι επιμέρους αρμοδιότητες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. της παρ. 5 του άρθρου 25 για τη διενέργεια των εξετάσεων και την εισήγηση στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του και αφορούν στην πιστοποίηση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των αποφοίτων Κ.Δ.Β.Μ., καθώς και η σύσταση οργάνων και επιτροπών πρόσκαιρου χαρακτήρα για την υποβοήθηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη διενέργεια των εξετάσεων, των οποίων η συγκρότηση και ο ορισμός γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., ο καθορισμός του ύψους, του τρόπου και της διαδικασίας αποζημίωσης όλων των ανωτέρω οργάνων και επιτροπών, ο τρόπος λειτουργίας τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τα ανωτέρω ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακού χαρακτήρα θέμα που αφορά τις εξετάσεις πιστοποίησης όσων έχουν παρακολουθήσει πιστοποιημένα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.
ββ) Με την ίδια απόφαση της υποπερίπτ. αα’ της παρούσας περίπτωσης καθορίζονται το σύστημα πιστοποίησης των παρεχόμενων στα Κ.Δ.Β.Μ. προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης στο οποίο περιλαμβάνονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων, καθώς και το ύψος των ανταποδοτικών τελών για την πιστοποίησή τους, οι αξιολογητές των προγραμμάτων που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι αρμοδιότητες, το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία αποζημίωσής τους. Για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά επαγγελματικά περιγράμματα, εφόσον υπάρχουν, ή τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα.
β) αα) Με όμοια με το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτ. αα΄της περίπτ. α΄ της παρούσας απόφαση καθορίζεται το σύστημα πιστοποίησης της Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων των αποφοίτων των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), οι οποίοι παρακολουθούν πιστοποιημένο πρόγραμμα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, και ανατίθεται στην Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. της παρ. 5 του άρθρου 25 η διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης του παρόντος εδαφίου, κατ’ αναλογία με την υποπερίπτ. αα΄της  περίπτ. α΄ της παρούσας παραγράφου.
ββ) Με την ίδια απόφαση της υποπερίπτ. αα’ της παρούσας περίπτωσης καθορίζονται το σύστημα πιστοποίησης των παρεχόμενων στα Κ.Δ.Β.Μ. προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο οποίο περιλαμβάνονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων, καθώς και το ύψος των ανταποδοτικών τελών για την πιστοποίησή τους, οι αξιολογητές των προγραμμάτων που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι αρμοδιότητες, το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία αποζημίωσής τους.
6. Από 1.1.2019 τα Κ.Δ.Β.Μ. υποχρεούνται να παρέχουν πιστοποιημένα προγράμματα. Μέχρι την ημερομηνία του προηγούμενου εδαφίου, τα Κ.Δ.Β.Μ. μπορούν να παρέχουν και μη πιστοποιημένα προγράμματα.».
8. Στον τίτλο του Κεφαλαίου ΣT’ οι λέξεις «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»
9.  Μετά το άρθρο 25 προστίθενται άρθρα 26 και 26Α, τα οποία έχουν ως εξής:
«Άρθρο 26
Διαδικασία ελέγχων και επιβολής κυρώσεων στους  φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης (Κολλέγιο, Ι.ΕΚ., Κ.Δ.Β.Μ.)

1. Για κάθε παράβαση της νομοθεσίας για την αδειοδότηση, οργάνωση και τη λειτουργία των φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης, επιβάλλεται στους φορείς που αδειοδοτούνται ως Κολλέγια, Ι.Ε.Κ., Κ.Δ.Β.Μ. Ένα και Δύο ύστερα από προηγούμενη πρόσκλησή τους για υποβολή των απόψεών τους διοικητική κύρωση με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης  ύστερα από  εισήγηση του Προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας.
2. Οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης αποτελούν τους φορείς ελέγχου των ανωτέρω φορέων. Οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης που διεξάγουν ελέγχους οφείλουν να επιδεικνύουν στον ελεγχόμενο τα νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως εντολή ελέγχου, καθώς και τα έγγραφα ταυτοποίησής τους, όπως δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται: αα) να δέχονται τον έλεγχο στο χώρο επαγγελματικής δραστηριότητας, καθώς και στο χώρο που τηρούνται έγγραφα, παραστατικά και στοιχεία και ββ) να εφοδιάζουν τους ελεγκτές με τα ζητούμενα κάθε φορά αληθή στοιχεία.
3.  Με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον Κανονισμό Λειτουργίας της παρ. 3 του άρθρου 17 εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις των ελεγκτικών οργάνων, δίνονται κατευθυντήριες γραμμές για την άσκηση των ελέγχων, καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία επιβολής των κυρώσεων του άρθρου 25Α και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης και καθορίζονται τα υποδείγματα των εντύπων, εκθέσεων και  εγγράφων που χρησιμοποιούνται στον έλεγχο.
4. Στις περιπτώσεις ελέγχων, το ελεγκτικό όργανο που βεβαιώνει την παράβαση συντάσσει  Έκθεση Ελέγχου στην οποία αναγράφονται: α) τα στοιχεία της ταυτότητας του παραβάτη, β) ο χρόνος και ο τόπος τελέσεως της παράβασης και γ) συνοπτική περιγραφή της παράβασης. Η Έκθεση Ελέγχου υπογράφεται από το όργανο που βεβαιώνει την παράβαση και τον παραβάτη. Εάν ο τελευταίος αρνείται να υπογράψει, γίνεται σχετική μνεία από το ελεγκτικό όργανο. Σε κάθε περίπτωση η Έκθεση Ελέγχου κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης από το ελεγκτικό όργανο. Αν προβλέπεται ως κύρωση η ανάκληση άδειας, υποβάλλεται αναλυτική Έκθεση Ελέγχου.
5. Η Έκθεση Ελέγχου κοινοποιείται αμελλητί και σε αυτόν που τον αφορά με την επισήμανση ότι έχει δικαίωμα να υποβάλλει έγγραφο υπόμνημα με τις απόψεις του, σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της εν λόγω Έκθεσης Ελέγχου. Η κύρωση επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση  του Γενικού Γραμματέα Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης που εκδίδεται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την υποβολή των απόψεων ή την άπρακτη πάροδο της προβλεπόμενης προθεσμίας των πέντε (5) ημερών και  κοινοποιείται με απόδειξη στον παραβάτη.
 6. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του νόμου δεν θίγουν ειδικότερες κυρώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 26A
Παραβάσεις και Κυρώσεις  στους φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης
1. Οι προβλεπόμενες παραβάσεις με τις κυρώσεις τους είναι οι εξής:

ΠΑΡΑΒΑΣΗ    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ
(ποσά σε €)    ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΚΟΛΛΕΓΙΟ, Ι.Ε.Κ., Κ.Δ.Β.Μ.)
ΚΟΛΛΕΓ ΙΟΙ.Ε.Κ .Κ.Δ.Β.Μ.    
Παροχή υπηρεσιών, ανάλογων των παρεχόμενων από  τους φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης, χωρίς σχετική άδεια    50.000 €    Διακοπή λειτουργίας με σφράγιση της εγκατάστασης και αφαίρεση όλων των σχετικών επιγραφών
Παροχή υπηρεσιών, ανάλογων των παρεχόμενων από τους φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης  μετά από ανάκληση άδειας σύμφωνα με το ν. 4093/2012    50.000 €    Διακοπή λειτουργίας με σφράγιση της εγκατάστασης και αφαίρεση όλων των σχετικών επιγραφών
Παράβαση εκ μέρους του φορέα των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας σύμφωνα με το ν.4093/2012, εφόσον η παράβαση διαπιστώνεται κατά τη διαδικασία ελέγχου από την υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 26Α    30.000 €    Οριστική ανάκληση της άδειας
Παράβαση των προϋποθέσεων  αδειοδότησης σύμφωνα με το ν.4093/2012 μετά από υποδείξεις της εποπτεύουσας αρχής κατά τη διαδικασία επικαιροποίησης ή τροποποίησης.        Οριστική ανάκληση της άδειας
Παράλειψη ορισμού και δήλωσης στην εποπτεύουσα αρχή του Διευθυντή, του Υποδιευθυντή και του λοιπού διοικητικού προσωπικού     2.000 €    Υποχρέωση ορισμού αμελλητί Διευθυντή, Υποδιευθυντή και λοιπού διοικητικού προσωπικού
Παραπλάνηση  ή παραπληροφόρηση καταναλωτών σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του φορέα.    3.000 €    Άμεση θεραπεία της παράβασης
Παροχή προγραμμάτων που δεν έχουν πιστοποιηθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..    5.000 €    Άμεση διακοπή των προγραμμάτων
Παροχή υπηρεσιών, εκχωρημένων σε άλλους τύπους φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης,     5.000 €    Άμεση διακοπή της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών
Υλοποίηση προγραμμάτων με όρους που αποκλίνουν από το πιστοποιημένο, από τον ΕΟΠΠΕΠ, πρόγραμμα     3.000 €    Άμεση θεραπεία της παράβασης
Μη τήρηση των προβλεπόμενων για  τους φορείς αρχείων και εντύπων, καθώς και μη υποβολή στην εποπτεύουσα αρχή των προβλεπόμενων στοιχείων    1.000 €    Άμεση θεραπεία της παράβασης
Μη υποβολή στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. των προβλεπόμενων στοιχείων    3.000 €    Άμεση θεραπεία της παράβασης
Παράνομη χορήγηση κάθε είδους βεβαιώσεων σπουδών    10.000 €    Άμεση θεραπεία της παράβασης
Παρεμπόδιση άσκησης εποπτείας από την εποπτεύουσα αρχή    10.000 €    Αν επαναληφθεί η ίδια παράβαση, ανακαλείται η άδεια
2. Η διακοπή της λειτουργίας επέρχεται με τη σφράγιση της εγκατάστασης και την αφαίρεση όλων των σχετικών επιγραφών και πραγματοποιείται μετά την αποστολή σχετικού αιτήματος του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς προς τις κατά τόπο αρμόδιες  αστυνομικές αρχές της περιοχής στην οποία λειτουργεί παράνομα ο φορέας.
3. Αν ο υπόχρεος, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής απόφασης, προβεί σε καταβολή του προστίμου και προσκομίσει αποδεικτικό καταβολής, εντός τριάντα (30) ημερών από την καταβολή, στην αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης, το ύψος του επιβληθέντος προστίμου μειώνεται στο ήμισυ. Αν σε διάστημα ενός έτους διαπιστωθεί ότι ο παραβάτης έχει υποπέσει στην ίδια παράβαση του νόμου το πρόστιμο διπλασιάζεται.
4. Τα διοικητικά πρόστιμα εξοφλούνται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή δια ηλεκτρονικής διαδικασίας σε πληροφοριακό σύστημα, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ, ν.δ. 356/1974, Α΄ 90) και αποδίδονται κατά ποσοστό 100% στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού. Ως ημερομηνία εξόφλησης νοείται η ημερομηνία καταβολής του σχετικού προστίμου, όπως αυτή παρουσιάζεται διά της ηλεκτρονικής διαδικασίας στο πληροφοριακό σύστημα.  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής καταβολής του προστίμου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 98
Θέματα του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.)

1. Στο άρθρο 16 του ν. 4186/2013 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Η περίπτ. ε΄ της παρ. 3, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 44 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118), αντικαθίσταται ως εξής: «ε) Έναν Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ανά Ομάδα Προσανατολισμού Επιστημών.»
β) Η περίπτ. α΄ της παρ. 4, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 44 του ν. 4264/2014, αντικαθίσταται ως εξής: «α) Το Συμβούλιο της Αρχής συγκροτείται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του προέδρου της Αρχής για τα μέλη των περιπτώσεων γ΄, δ΄ και ε΄ της προηγούμενης παραγράφου. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Αρχής, οι οποίοι συνεπικουρούνται από ειδική τριμελή επιτροπή δύο μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίου της ημεδαπής και έναν Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τους οποίους ορίζει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Για τις περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄ της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται και αναπληρωματικά μέλη. Για τις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της προηγούμενης παραγράφου και σε περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από υποψηφίους, τα μέλη προτείνονται από τον Πρόεδρο της Αρχής, τον Αντιπρόεδρο της Αρχής και την ειδική τριμελή επιτροπή και ο ορισμός τους επικυρώνεται από το Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του.»
2. Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από τη λήξη της θητείας των σχολικών συμβούλων σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 19.

Άρθρο 99

Τα μέλη Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Τ.Ε.Ι. Πειραιά, τα οποία εντάχθηκαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και τα οποία είναι εγγεγραμμένα στους πίνακες ακαδημαϊκών συμβούλων, που καταρτίστηκαν από τις Εκτελεστικές Επιτροπές του Β΄ Τμήματος, εξακολουθούν να έχουν την δυνατότητα να εξασκούν καθήκοντα ακαδημαϊκού συμβούλου έως την λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, ήτοι την 31.8.2018.

Άρθρο 100
Μετακίνηση μελών Δ.Ε.Π.

1. Οι περιπτ. γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 16  ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), αντικαθίστανται ως εξής:
«γ. Για τη μετακίνηση απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Τμήμα του και έγκριση από τη Σύγκλητο του ιδρύματος προέλευσης ύστερα από γνώμη της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος. Για τη διατύπωση της γνώμης, καθώς και για την απόφαση της Συγκλήτου, λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη η επαρκής στελέχωση και η εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος, οι οποίες τεκμαίρεται ότι αναιρούνται εφόσον, ύστερα από τη μετακίνηση, παύουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτοδυναμίας του Τμήματος. Η απόφαση της Συγκλήτου λαμβάνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης και πρέπει σε αυτήν να αναγράφεται ότι η Σύγκλητος συνηγορεί στη μεταφορά της πίστωσης της θέσης του μέλους Δ.Ε.Π. που μετακινείται.
δ. Μετά την απόφαση της Συγκλήτου του ιδρύματος προέλευσης ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση στο ίδρυμα υποδοχής. Για τη μετακίνηση αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος υποδοχής συνεδριάζοντας σε ειδική σύνθεση στην οποία μετέχουν μόνο τα μέλη της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114). Η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση τριμελούς εισηγητικής επιτροπής από μέλη Δ.Ε.Π. του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι., του ίδιου γνωστικού αντικειμένου με την υπό πλήρωση θέση και, μόνο αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τέτοια μέλη, επιλέγονται μέλη συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η επιτροπή συγκροτείται με αιτιολογημένη ως προς τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος με την ειδική σύνθεση. Η  μετακίνηση ολοκληρώνεται με πράξη του Πρύτανη του Ιδρύματος υποδοχής, η οποία εκδίδεται ύστερα από έγκριση της απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος από τη Σύγκλητο. Η διαδικασία στο ίδρυμα υποδοχής ολοκληρώνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την κατάθεση σε αυτό της αίτησης του ενδιαφερομένου και έχει ως έναρξη ισχύος την 1η Σεπτεμβρίου του αμέσως επόμενου ακαδημαϊκού έτους.
ε. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται σε περίπτωση μετακίνησης μεταξύ Τμημάτων του ίδιου ιδρύματος. Στην περίπτωση αυτή η Σύγκλητος εγκρίνει τη μετακίνηση αφού λάβει τη γνώμη του Τμήματος προέλευσης και την απόφαση του Τμήματος υποδοχής.»
2. Εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διαδικασίες μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π. για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκλογής στο Τμήμα υποδοχής συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, όπως ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
3. Η περίπτ. θ΄ της παρ. 5 του άρθρου 16  του ν. 4009/2011 καταργείται.

Άρθρο 101
Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

«Από τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται ή διατίθενται από την οργανική τους θέση σε σχολικές μονάδες άλλης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή Υπηρεσίας ή εποπτευόμενου Φορέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Η δαπάνη που προκύπτει από την απόσπαση ή διάθεση του εν λόγω προσωπικού για τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές και τα πάσης φύσης επιδόματά του βαρύνουν τον προϋπολογισμό της οργανικής του θέσης».

Άρθρο 102
Τροποποίηση του π.δ. 46/2016

Οι παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 26 του π.δ. 46/2016 (Α΄ 74) αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Για την απόλυση των μαθητών της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει:
α. για τη Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής
β. για τη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων.
3. α. Οι μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων του Ημερησίου Γενικού Λυκείου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, που δεν επιτύχουν το γενικό μέσο όρο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου του ίδιου έτους, με τον τρόπο και τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Αν ύστερα από την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου οι μαθητές δεν επιτύχουν το γενικό μέσο όρο προαγωγής, επαναλαμβάνουν τη φοίτηση.
β) Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου που δεν επιτύχουν το γενικό μέσο όρο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου του ίδιου έτους στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5).
Για τα μαθήματα της Ομάδας Α΄ οι εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία των απολυτηρίων εξετάσεων.
Για τα μαθήματα των Ομάδων Β΄, Γ΄ και Δ΄ της Γ΄ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου και για τα μαθήματα των Ομάδων Β΄ και Γ΄ της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου οι εξετάσεις είναι προφορικές.
Οι ανωτέρω μαθητές της Γ΄ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου δεν αξιολογούνται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.
Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί υπό την προεδρία του τριμελή επιτροπή από δύο καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, η οποία διενεργεί την προφορική εξέταση.
γ) Αν ύστερα από την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Ημερησίου και της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου δεν επιτύχουν το γενικό μέσο όρο απόλυσης παραπέμπονται σε εξετάσεις στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφεται στην περίπτ. β΄ της παρούσας παραγράφου, στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Αν στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου δεν επιτύχουν το μέσο όρο απόλυσης, επαναλαμβάνουν τη φοίτηση.
4. Ειδικώς, οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, οι οποίοι δεν επιθυμούν να επαναλάβουν τη φοίτησή τους, δύνανται να προσέλθουν στις απολυτήριες εξετάσεις της τελευταίας τάξης το αμέσως επόμενο ή οποιοδήποτε άλλο σχολικό έτος, χωρίς να φοιτήσουν στην αντίστοιχη τάξη. Οι μαθητές αυτοί εξετάζονται προφορικά και γραπτά σε όλα τα γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα, με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στη Γ΄ τάξη Ημερήσιου ΓΕΛ, και στην ύλη που εξετάζονται οι μαθητές που φοιτούν στη Γ΄ τάξη Ημερήσιου ΓΕΛ και στη Δ΄ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ το συγκεκριμένο σχολικό έτος. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί υπό την προεδρία του τριμελή επιτροπή από δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, η οποία διενεργεί την προφορική και γραπτή εξέταση. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους μαθητές που φοίτησαν κατά τα παρελθόντα σχολικά έτη στη Γ΄ τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και στη Δ΄ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου και δεν έχουν απολυθεί.
5. Στην περίπτωση που εξάγεται για μαθητή του Ημερησίου Γενικού Λυκείου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου απορριπτικό αποτέλεσμα σε κλάδο/κλάδους μαθήματος και ο συνολικός βαθμός στο μάθημα ως μέσος όρος των βαθμών των κλάδων είναι επίσης απορριπτικός, ο μαθητής αυτός παραπέμπεται μόνο στον κλάδο/στους κλάδους του μαθήματος στον οποίον/στους οποίους υστέρησε.»

Άρθρο 103
Απουσίες μαθητών-αθλητών

Η παράγραφος 46 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141) αντικαθίσταται ως εξής:
«46. α) Η φοίτηση των μαθητών δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ., οι οποίοι ως αθλητές μέλη των ελληνικών εθνικών ομάδων συμμετέχουν σε αθλητικές υποχρεώσεις προετοιμασίας ή συμμετοχής σε ολυμπιακούς, παγκόσμιους, ευρωπαϊκούς, βαλκανικούς, μεσογειακούς αγώνες  ή άλλες αθλητικές διοργανώσεις με τις εθνικές ομάδες, στις οποίες είναι μέλη, υπερέβησαν το προβλεπόμενο, δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων, όριο απουσιών, θεωρείται επαρκής, εφόσον, πέραν του προβλεπόμενου ορίου  των εκατόν δεκατεσσάρων (114) ωρών, πραγματοποιήσουν και εκατόν σαράντα (140) ώρες επιπλέον.
β) Η φοίτηση των μαθητών δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ., οι οποίοι ως αθλητές συμμετέχουν σε Πανελλήνιους αθλητικούς αγώνες ή διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις εγκεκριμένους από την οικεία αθλητική ομοσπονδία, αναγνωρισμένη από το ΥΠ.ΠΟ.Α.,  υπερέβησαν το προβλεπόμενο όριο, δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων, απουσιών, θεωρείται επαρκής, εφόσον, πέραν του προβλεπόμενου ορίου των εκατόν δεκατεσσάρων (114) ωρών πραγματοποιήσουν και εβδομήντα (70) ώρες επιπλέον.
Οι επιπλέον απουσίες των δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων, που προβλέπονται στα εδάφια α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου, δεν προσμετρούνται, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, εφόσον οφείλονται, αποδεδειγμένα, στις αθλητικές τους υποχρεώσεις προετοιμασίας ή αγωνιστικές. Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύεται το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο οι μαθητές-αθλητές των ανωτέρω περιπτώσεων δεν παρακολούθησαν τα μαθήματά τους.
γ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μαθητών-αθλητών, οι οποίοι συμμετέχουν σε προετοιμασία για συμμετοχή σε υψηλού επιπέδου διοργανώσεις (Ολυμπιακούς αγώνες, Παγκόσμιους κ.ά.) μπορούν, προκειμένου να καλύψουν το απαιτούμενο όριο για την υποχρεωτική τους φοίτηση, με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού να λαμβάνουν ειδική διδακτική στήριξη, έπειτα από εισήγηση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο οποίος καθορίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ίδια απόφαση. Στους ασχολούμενους με το σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση του προγράμματος της ειδικής διδακτικής στήριξης του προηγούμενου εδαφίου καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των  Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι λειτουργικές δαπάνες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 104
Εξασφάλιση πιστώσεων για απασχόληση εκπαιδευτικών

Το άρθρο 19 του ν. 4283/2014 (Α΄ 189), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 82 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, μπορεί να γίνει χρήση πόρων του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η σχετική δαπάνη μπορεί να βαρύνει την Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 047 με Κωδικό έργου 2014ΣΕ04700000 και τίτλο «Πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων βάσει της παρ. 6 του άρθρου 82 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)» του έτους 2018 έως το ποσό των είκοσι δύο εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (22.300.000,00) ευρώ και την οικεία Συλλογική Απόφαση του έτους 2019 έως του ποσού των δεκατριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (13.500.000) ευρώ.»

Άρθρο 105
Υπερωρίες Αραταίειου Νοσοκομείου

«Η εργασία που πραγματοποιήθηκε από το πάσης φύσεως προσωπικό του Αρεταίειου Νοσοκομείου, εκτός του ιατρικού, κατά το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2017, στο πλαίσιο της 24ώρου λειτουργίας του και αντιστοιχεί σε εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και τη νύχτα, προς συμπλήρωση ή καθ' υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, θεωρείται νόμιμη. Νόμιμη επίσης θεωρείται και η αποζημίωση για την ανωτέρω εργασία, καθ' υπέρβαση των πιστώσεων των υπ' αριθμ. 1304/01-12-2016 και 1305/01-12-2016 αποφάσεων της Εφορείας του Αρεταίειου Νοσοκομείου (Β΄ 3924), υπό ΚΑΕ 0263 του προϋπολογισμού του έτους 2017 του Νοσοκομείου».

Άρθρο 106

1. Η περίπτ. η΄ του άρθρου 88 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) αντικαθίσταται ως εξής:
«η. οι παρ. 7 και 22 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193),».
 2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 2469/1997 (Α΄ 38), όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 2606/1998 (Α' 86), αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή επί αποσπάσεων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 32  του ν. 2190/1994 ή τον Κανονισμό της Βουλής, καθώς και με το άρθρο 18 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267) και τα άρθρα 34 και 59 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265), από την έναρξη ισχύος τους.».
3. Οι κάθε είδους δαπάνες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Εκπαιδευτικών Κέντρων (ΠΕΚ) και των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ) Ηρακλείου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν έως 31.12.2017, χωρίς την πιστή τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στο π.δ. 80/2016 (Α΄ 145), μπορούν να εκκαθαρισθούν σε βάρος των οικείων πιστώσεων των προϋπολογισμών του οικονομικού έτους  2018 των Ε.Φ., κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.

Άρθρο 107

1. Δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμοί της Γενικής Γραμματείας  
Έρευνας και Τεχνολογίας και των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του
άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) για οφειλές σε διεθνείς οργανισμούς
που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι 31.12.2017 δύνανται να αναληφθούν
και να πληρωθούν εντός του ορίου των εγγεγραμμένων πιστώσεων του
τρέχοντος έτους, χωρίς να απαιτείται η σχετική ανάληψη υποχρέωσης
προηγούμενου έτους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145). Η έλλειψη ανάληψης υποχρέωσης προηγούμενου οικονομικού έτους δεν καθιστά τις ανωτέρω δαπάνες μη κανονικές και δεν επισύρει την αναζήτηση ευθυνών από τα αρμόδια όργανα.
2. Στο τέλος της περίπτ. z΄ της παρ. 1 του άρθρου 2  του ν. 4429/2016 (Α΄ 199) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Η καταβολή της χρηματοδότησης των εγκεκριμένων προτάσεων δύναται να πραγματοποιηθεί  μέσω του ανάδοχου φορέα.  Για το σκοπό αυτό, κατόπιν απόφασης του Διευθυντή το ΕΛΙΔΕΚ δύναται να  πραγματοποιεί εκταμιεύσεις  αντίστοιχων ποσών προς τον ανάδοχο φορέα.».   
3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4429/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Μέλος  του ΕΣ δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση στο ΕΛΙΔΕΚ ούτε να είναι μέλος επιστημονικής ομάδας που έχει υποβάλει αίτηση».   
4. Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4429/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στο Ίδρυμα μπορούν να αποσπασθούν, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  του εποπτεύοντος το ίδρυμα  Υπουργού που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και σχετικής αίτησής τους, υπάλληλοι από κάθε άλλη υπηρεσία του Δημοσίου ή από άλλο νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος το Ίδρυμα Υπουργού, του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του Υπουργού του φορέα προέλευσης.  Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθορίζονται ο αριθμός των θέσεων που θα καλυφθούν, τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα  των υποψηφίων για την κάλυψη των εν λόγω θέσεων, η διαδικασία της αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από τριμελή επιτροπή η οποία ορίζεται από τον εποπτεύοντα το ίδρυμα Υπουργό.  Η απόσπαση διενεργείται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, χωρίς τη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του φορέα από τον οποίο αποσπάται ο εργαζόμενος και  για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, το οποίο μπορεί να παραταθεί μία ή περισσότερες φορές.  Το προσωπικό που αποσπάται στο ίδρυμα διατηρεί την οργανική θέση που κατέχει στο φορέα από τον οποίο προέρχεται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας διανυθείς στην οργανική θέση της υπηρεσίας ή του νομικού προσώπου, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος. Οι αποδοχές  του εν λόγω προσωπικού επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος. Οι εν λόγω αποσπάσεις εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της περίπτ. κβ΄  της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) όπως ισχύει .».
5. Η παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το διοικητικό συμβούλιο ερευνητικού κέντρου μετά από γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου ή πρόταση του διευθυντή ινστιτούτου μπορεί σε περίπτωση συνδρομής περιπτώσεων αριστείας ή άσκησης πολιτικής προσέλκυσης ερευνητών και υποψηφίων διδακτόρων/μεταδιδακτόρων της ημεδαπής ή αλλοδαπής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του και τους εκεί αναφερόμενους δείκτες, να διαθέτει από τους ίδιους πόρους του ερευνητικού κέντρου ή από πόρους που προέρχονται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ειδικά βραβεία, οικονομική ενίσχυση και υποτροφίες σε ερευνητές ή υποψήφιους διδάκτορες/μεταδιδάκτορες που διακρίνονται για τις ερευνητικές τους επιδόσεις και σύμφωνα με τους κανόνες αξιολόγησης».
6. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), αντικαθίσταται ως εξής:
«Από 23.12.2014 οι δαπάνες των υποτροφιών που χορηγούνται από τα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα, σύμφωνα με τους όρους των παρ. 1 και 7 του άρθρου 28 του ν. 4310/2014, από Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τον ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει και από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), σύμφωνα με τον ν. 2158/1993 (Α΄ 109) και το π.δ. 321/1999 (Α΄ 306) είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση από τα ανωτέρω επιχειρησιακά προγράμματα, καθώς και από επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020. Τα χορηγούμενα από τις αιτίες αυτές ποσά δεν αποτελούν εισόδημα και δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο ή κράτηση. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται και για τους μεταδιδακτορικούς συνεργάτες.»
7. Στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4521/2018 υπάγονται και οι Προϊστάμενοι των Γραμματειών των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των ερευνητικών κέντρων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014.
8. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 12 του ν. 4429/2016 διαγράφονται οι λέξεις «Εσωτερικών και».
9. Η διάταξη της περίπτ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 59 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) αφορά τα έσοδα του έτους 2018 και εφεξής.  
10. Η δικαστική υπεράσπιση και νομική υποστήριξη των μελών των Επιτροπών Έρευνας των Α.Ε.Ι. και του προσωπικού που υπηρετεί στην Μ.Ο.Δ.Υ. των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. με οποιαδήποτε έννομη σχέση, όταν κατηγορούνται για πράξεις ή παραλείψεις που ανάγονται αποκλειστικά στην, σύμφωνα με το νόμο, εκπλήρωση των καθηκόντων τους, ανατίθεται σε δικηγόρο που ορίζεται από την Επιτροπή Ερευνών του οικείου Α.Ε.Ι.. Η δαπάνη για την δικαστική υπεράσπιση καλύπτεται από ίδιους πόρους των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι.. Το μέλος ή ο υπάλληλος, ο οποίος θα καταδικασθεί, είναι υποχρεωμένος να αποδώσει κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. το σύνολο της δαπάνης που ο Ε.Λ.Κ.Ε. έχει καταβάλει για τη δικαστική υπεράσπισή του.
11.  Η απόφαση της περίπτ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 87 του ν. 4485/2017 δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το αργότερο έως την 1.9.2018 και τα έννομα αποτελέσματά της επέρχονται σε κάθε περίπτωση αναδρομικά από την έκδοσή της.
12. Η περίπτ. δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4485/2017 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4521/2018, αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών. Σε περίπτωση δαπανών ίσων ή κατώτερων των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Ερευνών η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο υπό την προϋπόθεση ότι αυτός ανήκει στο μόνιμο ή με σύμβαση αορίστου χρόνου προσωπικό του φορέα και ότι το άθροισμα των δαπανών αυτών δεν υπερβαίνουν το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των πιστώσεων του προϋπολογισμού του έργου. Για τις πιστώσεις που υπερβαίνουν το ως άνω ποσοστό, οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης εκδίδονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών,».
13. α. Συνιστάται Εθνικό Κέντρο Εφαρμογών Τηλεπισκόπησης για την Διαχείριση Κινδύνων και Φυσικών Καταστροφών (BEYOND) που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ). Η επωνυμία του για τις σχέσεις του με το εξωτερικό είναι «National Center for Earth Observation Applications for the Management of Risks and Disasters – BEYOND».
β. Το Εθνικό Κέντρο BEYOND αξιοποιεί (α) τις υποδομές που διαθέτει για τη συλλογή, αρχειοθέτηση, και επεξεργασία δορυφορικών, εναέριων και επιγείων δεδομένων, και (β) την δραστηριοποίηση του στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα Copernicus, καθώς και τις σχετικές προγραμματικές δράσεις της ΕΕ, με σκοπό να αναπτύσσει έρευνα και να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Τηλεπισκόπησης για την έγκαιρη αναγνώριση κινδύνων από φυσικές, ανθρωπογενείς ή του πέριξ διαστήματος απειλές, σε ένα ευρύ φάσμα καταστροφών, όπως ενδεικτικά δασικές πυρκαγιές, πλημμυρικά γεγονότα, επιπτώσεις από ατμοσφαιρικά επεισόδια ρύπανσης, γεωκινδύνους, βιομηχανικά ατυχήματα, παράνομη οικιστική επέκταση και βιομηχανική δραστηριότητα, ανθρωπιστικές κρίσεις, καθώς και κινδύνους από προσεγγίζοντα τη γη αντικείμενα και μετεωρίτες.
γ. Το Εθνικό Κέντρο BEYOND διαθέτει τις υπηρεσίες του για την ενημέρωση των θεσμικών φορέων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μέσω παγκοσμίων προγραμμάτων/πρωτοβουλιών (π.χ. πρόγραμμα Copernicus, GEO) και αρμοδίων αρχών που έχουν την ευθύνη της προστασίας των κοινωνιών, του περιβάλλοντος και των κρίσιμων υποδομών, σε όλες τις φάσεις διαχείρισης κρίσεων (προετοιμασία, έγκαιρη ενημέρωση, παρακολούθηση, αποκατάσταση).
δ. Προϊστάμενος του Εθνικού Κέντρου BEYOND είναι αυτοδίκαια ο Επιστημονικός Υπεύθυνος εκ μέρους του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών του προγράμματος BEYOND, ενώ σε περίπτωση που αυτός κωλύεται, απουσιάζει ή ελλείπει, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Α.Α. ορίζει ως προϊστάμενο διακεκριμένο Ερευνητή Α' βαθμίδας του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, με πολυετή εξειδίκευση και σημαντικό δημοσιευμένο ερευνητικό έργο στο τομέα της Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης για τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών και σημαντική δραστηριοποίηση στον συντονισμό και εκπόνηση έργων διαχείρισης κινδύνων και φυσικών καταστροφών.

Άρθρο 108

Η παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. α. Οι αμοιβές των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης της περίπτ. α΄ της προηγούμενης παραγράφου εισπράττονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ιδρύματος όπου υπηρετούν και υπόκεινται σε παρακράτηση πέντε τοις εκατό (5%) επί του ακαθάριστου ποσού. Η ανωτέρω παρακράτηση αποτελεί πόρο του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.).
β. Οι καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης, οι οποίοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε ατομικώς είτε μέσω εταιρείας, υποχρεούνται να αποδίδουν στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., όπου υπηρετούν, ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος που υπάγεται στην περίπτ. θ΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Το εν λόγω ποσό αποτελεί πόρο του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι., εισπράττεται από την Α.Α.Δ.Ε. και αποδίδεται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι. Οφειλές που θα προκύψουν από την παρούσα παράγραφο παραγράφονται μετά την πάροδο εικοσαετίας από το τέλος του οικονομικού έτους εντός του οποίου θα βεβαιωθούν. Έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται η 1.1.2018.
γ. Τα ποσά που οφείλουν έως τις 31.12.2017 οι καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης που ασκούν ή ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε ατομικώς είτε μέσω εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78), της περίπτ. στ΄ του άρθρου 59 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), του άρθρου 18 του ν. 4283/2014 (Α΄ 189) και του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) παραγράφονται με την πάροδο εικοσαετίας από το τέλος του οικονομικού έτους εντός του οποίου βεβαιώθηκε η οφειλή από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ως έσοδο του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι..
δ. Τα ποσά των περιπτ. β΄ και γ΄ που οφείλουν οι καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες των Α.Ε.Ι. αποτελούν έσοδο του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι., και βεβαιώνονται και εισπράττονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. Στο τέλος κάθε έτους, η Α.Α.Δ.Ε. αποδίδει το εισπραχθέν ποσό στον Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι..
ε. Τα ποσά της περίπτ. β΄ προσδιορίζονται από την Α.Α.Δ.Ε. με την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου καθηγητή και εισπράττονται από την Α.Α.Δ.Ε. σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις έως το τέλος του αντίστοιχου οικονομικού έτους. Το ποσό της περίπτ. β΄ που καταβάλλεται κάθε έτος από τους υπόχρεους καθηγητές θα εκπίπτει στην φορολογική δήλωση που θα υποβάλουν το επόμενο φορολογικό έτος.  
στ. Τα ποσά της περίπτ. γ΄ που οφείλονται στους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. προσδιορίζονται και εισπράττονται από την Α.Α.Δ.Ε. ως εξής:
i. Οι ΕΛΚΕ των ΑΕΙ θα υποβάλουν στην Α.Α.Δ.Ε. όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που έχουν στην κατοχή τους, ήτοι κατάλογο ανά έτος των καθηγητών πλήρους απασχόλησης και των υπηρετούντων λεκτόρων, καθώς και τα ποσά που αυτοί έχουν καταβάλει από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, είτε ατομικώς είτε μέσω εταιρείας.
ii. Η Α.Α.Δ.Ε. θα κοινοποιήσει με κάθε πρόσφορο τρόπο στους υπόχρεους καθηγητές πράξεις βεβαίωσης οφειλόμενων ποσών για τα παρελθόντα οικονομικά έτη (έως 31.12.2017) εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 4.
iii. Το οφειλόμενο ποσό των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης, οι οποίοι ασκούν ή ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα ατομικά, θα υπολογιστεί από την Α.Α.Δ.Ε. αφού πρώτα αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα έσοδα κάθε έτους ποσά:
- για δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών και εργαλείων,
- για αγορά υπηρεσιών από τρίτους για λογαριασμό των πελατών τους,
- για αγορά και συντήρηση πάγιων εξοπλισμών και αποσβέσεις αυτών και
- για δαπάνες λειτουργίας αδειοδοτημένων εγκαταστάσεων.
Οι εν λόγω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν σε ετήσια βάση το πενήντα τοις εκατό (50%) των ακαθάριστων εσόδων. Το ποσοστό των ετήσιων δαπανών αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης και της υπεύθυνης δήλωσης του υπόχρεου καθηγητή.
iv. Οι πράξεις βεβαίωσης των οφειλόμενων μπορούν, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου καθηγητή, να προβλέπουν τη ρύθμιση της καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε μηνιαίες δόσεις. Ο μέγιστος αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να  υπερβαίνει το λόγο του συνολικού οφειλόμενου ποσού προς το ένα δωδέκατο (1/12) του ακαθάριστου μηνιαίου εισοδήματος του τελευταίου οικονομικού έτους.
v. Για τη ρύθμιση της οφειλής σε δόσεις και για τον υπολογισμό των ετήσιων δαπανών των καθηγητών, οι τελευταίοι υποβάλουν δήλωση στην Α.Α.Δ.Ε., κατόπιν σχετικής ενημέρωσης της τελευταίας για το σύνολο της οφειλής τους. Σε περίπτωση παράλειψης ή πλημμελούς δήλωσης του καθηγητή προς την Α.Α.Δ.Ε., η τελευταία εκδίδει πράξη βεβαίωσης για το σύνολο της οφειλής.
vi. Οι οφειλές καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31.12.2017 και αφορούν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, μέσω εταιρείας, υπόκεινται σε περαίωση. Η περαίωση πραγματοποιείται, εφόσον υποβληθεί αίτηση περαίωσης στην Α.Α.Δ.Ε., εντός έξι (6) μηνών από τη βεβαίωση των σχετικών οφειλών. Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί για τη συντέλεση της περαίωσης ανέρχεται στο είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής οφειλής που βεβαιώνεται επί του καθαρού εισοδήματος. Οι πράξεις βεβαίωσης των οφειλόμενων μπορούν, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου καθηγητή, να προβλέπουν τη ρύθμιση της καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε μηνιαίες δόσεις. Ο μέγιστος αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να  υπερβαίνει το λόγο του συνολικού οφειλόμενου ποσού προς το ένα δωδέκατο (1/12) του ακαθάριστου μηνιαίου εισοδήματος του τελευταίου οικονομικού έτους. Σε περίπτωση παράλειψης αίτησης του καθηγητή προς την Α.Α.Δ.Ε., η τελευταία εκδίδει πράξη βεβαίωσης για το σύνολο της οφειλής.
ζ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης ή συμψηφισμού του ποσού των ανωτέρω παραγράφων, ο τρόπος και το είδος ρύθμισης της οφειλής, ο αριθμός και το είδος των ρυθμιζόμενων δόσεων, η διαδικασία βεβαίωσης των οφειλόμενων ποσών, η διαδικασία είσπραξης παλαιότερων οφειλών, η διαδικασία περαίωσης, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων των καθηγητών στην Α.Α.Δ.Ε., καθώς και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα».

Άρθρο 109

Η περίπτ. ιδ΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), αντικαθίσταται ως εξής:
«ιδ) Σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την άσκηση έργου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε θέματα που αφορούν όλες τις βαθμίδες της τυπικής και της μη τυπικής εκπαίδευσης και των εποπτευόμενων φορέων του, καθώς και σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας, για τα θέματα του Ε.Λ.Κ.Ε.».   

Άρθρο 110

1. Η περίπτ. ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) μεριμνά για την υλοποίηση προγραμμάτων ή δράσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις β΄, γ΄, και ε΄ της παρ. 8 του άρθρου 68 του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31), σε συνεργασία με το Τμήμα Στ΄ Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε Καταστήματα Κράτησης της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Τμήμα Εργασίας και Εκπαίδευσης Κρατουμένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, καθώς και το κατάστημα κράτησης,».
2. Όπου στη διάταξη του άρθρου 31 του ν. 4521/2018 αναφέρεται το «Τμήμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε Καταστήματα Κράτησης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (ΓΓΔΒΜΝΓ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.)» εννοείται το «Τμήμα Στ΄ Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε Καταστήματα Κράτησης της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

Άρθρο 111
Θέματα Α.Ε.Ι.

1. Η παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με τις περιπτ. α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), αντικαθίσταται ως εξής:
«Καταξιωμένοι Έλληνες ή αλλοδαποί επιστήμονες, οι οποίοι κατέχουν θέση ή διαθέτουν ισοδύναμα προσόντα με μέλη Δ.Ε.Π. ή Ερευνητών σε Ερευνητικά Κέντρα, μπορούν να έχουν τον τίτλο του Επισκέπτη Καθηγητή μετά από αίτηση τους και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η παραμονή των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου  Ιδρύματος και μέχρι την έκδοσή αυτού, με απόφαση της Συγκλήτου. Με αιτιολογημένη απόφαση το Τμήμα μπορεί να αναθέτει την διδασκαλία μεταπτυχιακού μαθήματος ή και σεμιναρίου στον Επισκέπτη Καθηγητή, εφόσον το επιθυμεί και ο ίδιος και σε κάθε περίπτωση όχι για διάρκεια μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων.
Για την διδασκαλία αυτή, ο Επισκέπτης Καθηγητής αμείβεται από πόρους του ιδρύματος, μέσω του ΕΛΚΕ ή από πόρους ευρωπαϊκού/διεθνούς προγράμματος κινητικότητας διδασκόντων ή ερευνητικού έργου ή από χορηγία για το σκοπό αυτό ή από πόρους που εξασφαλίζει το οικείο Τμήμα, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. ή τον κρατικό προϋπολογισμό ή τα ταμειακά διαθέσιμα του ΕΛΚΕ. Το ύψος της αμοιβής του Επισκέπτη Καθηγητή είναι αντίστοιχο με το ύψος της αμοιβής των συμβάσεων εργασίας που προβλέπονται στο άρθρο 5 του π.δ. 407/1980 (Α΄ 112).»
2. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) οι λέξεις «Κωστής Στεφανής» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Κώστας Στεφανής».
3. α) Στο πέμπτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 26 του ν. 4368/2017 (Α΄ 21), όπως προστέθηκε με την περίπτ. β΄ της παρ. 7 του άρθρου 70  του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) οι λέξεις «που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» διαγράφονται.
β) Στο έκτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 20 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) οι λέξεις «που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» διαγράφονται.
4. Στο τέλος της υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι πράξεις μετατροπής έχουν έναρξη ισχύος την ημερομηνία ίδρυσης του Πανεπιστημίου, εφόσον ο αιτών υποβάλλει αίτηση έως 31-8-2018, άλλως την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.»
5. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. από το Τμήμα του Α.Ε.Ι. που οργανώνει το Π.Μ.Σ.. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αποφαίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την υποβολή πλήρους φακέλου.»

Άρθρο 112

Στην περίπτ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) η  φράση «όχι μετά τις 30.4.2018.» αντικαθίσταται με τη φράση «όχι μετά τις 31.12.2018.».

Άρθρο 113

Οι δαπάνες του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο δίμηνο του έτους 2017, θεωρούνται νόμιμες και εκκαθαρίζονται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του οικείου φορέα.

Άρθρο 114

Στο τέλος της υποπαρ. Θ.12 της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) προστίθεται, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ανωτέρω νόμου,  περίπτωση 5 ως εξής:
«Οι χορηγηθείσες έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και μη ανακληθείσες για οιοδήποτε λόγο άδειες διδασκαλίας, ανεξαρτήτως εάν ανανεώθηκαν μετά την έκδοσή τους, ισχύουν μέχρι την 31.12.2018, οπότε οι δικαιούχοι οφείλουν να προβούν σε αναγγελία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης υποπαραγράφου.»

Άρθρο 115

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6 του νόμου 1566/1985 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«Στα εσπερινά λύκεια (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) έχουν δικαίωμα να φοιτούν:
α) ενήλικοι μαθητές
β) ανήλικοι εργαζόμενοι μαθητές».
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 6 του νόμου 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η φοίτηση στα ημερήσια και στα εσπερινά λύκεια (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) είναι τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄.
Τα πρώτα απολυτήρια του τριετούς Εσπερινού Λυκείου (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) και τα πρώτα πτυχία του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑΛ θα δοθούν στη λήξη του σχολικού έτους 2019-2020.
Από το σχολικό έτος 2019-2020 δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω ειδικών διατάξεων για τα Εσπερινά Λύκεια (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) έχουν όσοι φοίτησαν επί τρία πλήρη σχολικά έτη στο τριετές Εσπερινό Λύκειο, με εξαίρεση την περίπτωση αποφοίτων Λυκείου που εγγράφονται σε Εσπερινό ΕΠΑΛ για την απόκτηση πτυχίου.
Ως προς την τελευταία κατηγορία μαθητών, δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω ειδικών διατάξεων για τα Εσπερινά Λύκεια έχουν όσοι φοίτησαν επί δύο πλήρη σχολικά έτη σε Εσπερινό ΕΠΑΛ.»  
Ως προς τους αποφοίτους του τετραετούς Εσπερινού Λυκείου (ΓΕΛ – ΕΠΑΛ) εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν πριν από την ψήφιση του παρόντος.
3. Μεταβατικές διατάξεις:
α) Όσοι μαθητές έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη Ημερησίου ΓΕΛ καθ’ οποιοδήποτε σχολικό έτος και όσοι μαθητές της Α΄ τάξης τετραετούς Εσπερινού ΓΕΛ προαχθούν το σχολικό έτος 2017-2018 έχουν δικαίωμα εγγραφής στη Β΄ τάξη τριετούς εσπερινού ΓΕΛ, η λειτουργία της οποίας αρχίζει το σχολικό έτος 2018-2019.
Όσοι μαθητές προαχθούν από τους φοιτώντες στη Β΄ και Γ΄ τάξη τετραετούς Εσπερινού ΓΕΛ κατά το σχολικό έτος 2017-2018 ή φοίτησαν σε αυτές και προήχθησαν κατά τα προηγούμενα έτη, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν την τετραετή φοίτησή τους. Η Δ΄ τάξη του τετραετούς Εσπερινού ΓΕΛ θα λειτουργήσει έως το σχολικό έτος  2019-2020.
β) Όσοι μαθητές έχουν προαχθεί καθ’ οποιοδήποτε σχολικό έτος από την Α΄ τάξη Ημερησίου ΕΠΑΛ ή από την Α΄ τάξη τετραετούς Εσπερινού ΕΠΑΛ έχουν δικαίωμα εγγραφής στη Β΄ τάξη τριετούς Εσπερινού ΕΠΑΛ, η  λειτουργία της οποίας  αρχίζει το σχολικό έτος 2018-2019.
Όσοι μαθητές προαχθούν από τους φοιτώντες στη Β΄ και Γ΄ τάξη Εσπερινού τετραετούς ΕΠΑΛ κατά το σχολικό έτος 2017-2018 ή φοίτησαν σε αυτές και προήχθησαν κατά τα προηγούμενα έτη συνεχίζουν και ολοκληρώνουν την τετραετή φοίτησή τους. Η Δ΄ τάξη του τετραετούς Εσπερινού ΕΠΑΛ θα λειτουργήσει έως το σχολικό έτος 2019-20.  
γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την εγγραφή και μετεγγραφή νυν και πρώην μαθητών του τετραετούς Εσπερινού Λυκείου (ΓΕΛ – ΕΠΑΛ) στις τάξεις του τριετούς Εσπερινού Λυκείου (ΓΕΛ – ΕΠΑΛ), σύμφωνα με την αντιστοίχηση των τάξεων του τετραετούς Εσπερινού Λυκείου (ΓΕΛ – ΕΠΑΛ) και του τριετούς Εσπερινού Λυκείου (ΓΕΛ – ΕΠΑΛ), όπως αυτή προκύπτει από τις κείμενες διατάξεις και τα προγράμματα σπουδών.

Άρθρο 116

Η παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α) Προς το σκοπό του ελέγχου εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας περί φροντιστηρίων δημιουργείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων πληροφοριακό σύστημα στο οποίο, με συνεχή ενημέρωση και σε πραγματικό χρόνο, καταχωρούνται τα στοιχεία του παρόντος άρθρου και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτής υπουργικών αποφάσεων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας, ο αρμόδιος διαχειριστής του πληροφοριακού συστήματος, ο τρόπος εφαρμογής και υλοποίησης, η διαδικασία καταχώρισης, η πρόσβαση των αρμοδίων υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα,  η διαδικασία συλλογής στοιχείων και εξαγωγής στατιστικών αναφορών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
β) i) Οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο ανωτέρω πληροφοριακό σύστημα, ετησίως και κάθε φορά που επέρχεται τροποποίησή τους:
iα) Το αναλυτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων, από το οποίο πρέπει να προκύπτουν το κάθε μάθημα και τμήμα ανά μέρα και διδακτική ώρα, η αίθουσα στην οποία διδάσκεται κάθε μάθημα και ο διδάσκων/καθηγητής.
iβ) Τα τμήματα που έχουν συγκροτηθεί από το φροντιστήριο, το πλήθος των μαθητών ανά τάξη Γυμνασίου και Λυκείου, τα διδασκόμενα μαθήματα και το πλήθος των εβδομαδιαίων ωρών τους ανά τμήμα του φροντιστηρίου, καθώς και πίνακα διδασκόντων στον οποίο περιλαμβάνονται ο Α.Φ.Μ του διδάσκοντος, η ειδικότητα και το πλήθος ωρών διδασκαλίας στο συγκεκριμένο φροντιστήριο.
ii) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα λοιπά στοιχεία που καταχωρούν ηλεκτρονικά οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών στο ανωτέρω πληροφοριακό σύστημα.
iii) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσβασης των αποκεντρωμένων οργάνων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πληροφοριακό σύστημα του παρόντος.
γ) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος με άλλα πληροφοριακά συστήματα και αρχεία. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσβασης των αρμόδιων υπηρεσιών στα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος.
δ) i) Η καταχώρηση των ανωτέρω στοιχείων επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.
ii) Η μη έγκαιρη καταχώρηση, ή η καταχώρηση ψευδών στοιχείων επισύρει ποινή προστίμου, το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του οποίου ορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών.»

Άρθρο 117
Ζητήματα βαθμολογικά και μισθολογικά των μελών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι.

1. α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), μετά τις λέξεις «μισθολογική κατάταξη των» και πριν τις λέξεις «λαμβάνεται υπόψη» οι λέξεις «υπηρετούντων και των υπό διορισμό κατά τη δημοσίευση του παρόντος μελών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των πανεπιστημίων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «μελών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι.».
β) Στο δεύτερο εδάφιο οι λέξεις «Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι.».
γ) Στο τρίτο εδάφιο μετά τις λέξεις «βαθμολογική κατάταξη των» και πριν το αρκτικόλεξο «Ε.Τ.Ε.Π.» διαγράφονται οι λέξεις «υπηρετούντων και των υπό διορισμό κατά τη δημοσίευση του παρόντος μελών».
δ) Στο τέταρτο εδάφιο οι λέξεις «Τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.».
ε) Στο πέμπτο εδάφιο μετά το αρκτικόλεξο «Ε.ΔΙ.Π.» και πριν τις λέξεις «και Ε.Τ.Ε.Π.» προστίθενται οι λέξεις «των Α.Ε.Ι.».
στ) Στο τελευταίο εδάφιο μετά τις λέξεις «Τα μέλη» και πριν το αρκτικόλεξο «Ε.Τ.Ε.Π.» διαγράφονται οι λέξεις «Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και».
2. Στην παρ. 6 του άρθρου 130 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), η λέξη «Πανεπιστημίων» αντικαθίσταται από τη λέξη «Α.Ε.Ι.»  και διαγράφεται η παρ. 7.
3. Στην υποπερίπτ. δ΄ της περίπτ. Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 131 του ν. 4472/2017 η λέξη «Πανεπιστημίων» αντικαθίσταται από τη λέξη «Α.Ε.Ι.»  και προστίθεται δεύτερο και τρίτο εδάφιο που έχουν ως εξής:
«Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι. εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Όσοι εξ αυτών δεν κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα εκατόν είκοσι (120) ευρώ και όσοι δεν κατέχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα πενήντα (50) ευρώ.»

Άρθρο 118
Τροποποιήσεις του πδ 18/2018 (Α΄ 31)

1. Η περίπτ. θ΄ της παρ. 3 του άρθρου 44 του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) καταργείται και η περίπτ. ι΄ αναριθμείται σε θ΄.  
2. Η περίπτ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 84 του π.δ. 18/2018 τροποποιείται ως εξής:
«δ) Σε όλα τα Τμήματα και τις Διευθύνσεις που υπάγονται: αα) στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ββ) στο Αυτοτελές Τμήμα Παιδικού Σταθμού της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, γγ) στο Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων, δδ) στο Τμήμα Βιβλιοθηκών και εε) στο Τμήμα Γενικών Αρχείων του Κράτους, δύναται να προΐστανται και εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
3. Στο τέλος των παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 84 του π.δ. 18/2018 προστίθενται οι λέξεις «ή ΤΕ Πληροφορικής».

Άρθρο 119

1.  Η παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), αντικαθίσταται ως εξής:
 «1. Οι υποψήφιοι των παρακάτω αναφερόμενων κατηγοριών εισάγονται χωρίς εξετάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης πλην του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας, του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και των Τμημάτων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Δυτικής Μακεδονίας, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), εφόσον είναι κάτοχοι τίτλου απόλυσης από Λύκειο ή αντίστοιχο Σχολείο της ημεδαπής ή αλλοδαπής: τυφλοί, με μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%), κωφοί, κωφάλαλοι, πάσχοντες από συγγενείς αιμολυτικές αναιμίες που υποβάλλονται σε μεταγγίσεις ή έχουν σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω (μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, πολυμεταγγιζόμενοι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, συγγενής αιμολυτική αναιμία λόγω έλλειψης πυρουβικής κινάσης, αναιμία Diamond Blackfan), πάσχοντες από συγγενή υδροκεφαλία με μόνιμη τεχνητή παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (shunt), συνοδευόμενη και από άλλες διαμαρτίες, όπως αραχνοειδής κύστη με φαινόμενα επιληπτικής κρίσης, πάσχοντες από μυϊκή δυστροφία Duchenne, από βαριά αγγειακή δυσπλασία του εγκεφαλικού στελέχους, πάσχοντες (που έχουν νοσήσει στο παρελθόν ή νοσούν) από κακοήθεις νεοπλασίες (λευχαιμίες, λεμφώματα, συμπαγείς όγκους), από το σύνδρομο του Budd Chiari, από τη νόσο του Fabry, από βαριά ινοκυστική νόσο (παγκρέατος, πνευμόνων), από σκλήρυνση κατά πλάκας, από βαριά μυασθένεια θεραπευτικώς αντιμετωπιζόμενη με φαρμακευτική αγωγή, νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση, πάσχοντες από συγγενική αιμορραγική διάθεση - αιμορροφιλίες και υποβαλλόμενοι σε θεραπεία με παράγοντες πήξεως, υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή μεταμόσχευση κερατοειδούς χιτώνος, καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων, νεφρού, παγκρέατος, λεπτού εντέρου, πάσχοντες από ινσουλινοεξαρτώμενο νεανικό διαβήτη τύπου 1, πάσχοντες από σύνδρομο Evans, με κινητικά προβλήματα προσδίδοντα αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%), πάσχοντες από φαινυλκετονουρία, από συγγενή θρομβοφιλία και υποβάλλονται σε θεραπεία αντιπηκτικής αγωγής διά βίου, από αρρυθμογόνο δυσπλασία δεξιάς κοιλίας με εμφυτευμένο απινιδωτή, καθώς και από τη νόσο Gaucher, πάσχοντες από σύμπλοκες συγγενείς καρδιοπάθειες χειρουργηθείσες ή μη, πάσχοντες από υπερτροφικού τύπου μυοκαρδιοπάθεια, πάσχοντες από πνευμονική αρτηριακή υπέρταση διαπιστωθείσα με δεξιό καθετηριασμό, πάσχοντες από σοβαρή πνευμονική ίνωση οποιασδήποτε αιτιολογίας, από ιδιοπαθή κοιλιακή ταχυκαρδία με τοποθέτηση απινιδωτή, πάσχοντες από γλυκογονιάσεις, πάσχοντες από κίρρωση ήπατος με επιβεβαιωμένη πυλαία υπέρταση, πάσχοντες από πυλαία υπέρταση λόγω υποπλασίας πυλαίας φλέβας, από τη νόσο του Crohn με ιστολογική επιβεβαίωση, πάσχοντες από τη νόσο Wilson, από το σύνδρομο πολλαπλής νευρινωμάτωσης (Recklinchausen) με συστηματική προσβολή, από πολλαπλούν μυέλωμα, από σαρκοείδωση που λαμβάνουν μείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή ή έχουν λάβει μείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή στο παρελθόν και συνεχίζουν με διαφορετική, αλλά σχετική με την πάθηση, φαρμακευτική αγωγή λόγω προσβολής πνεύμονος ή/και ΚΝΣ, από αυτοάνοση ηπατίτιδα που λαμβάνουν μείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή ή έχουν λάβει μείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή στο παρελθόν και συνεχίζουν με διαφορετική, αλλά σχετική με την πάθηση, φαρμακευτική αγωγή, υποβληθέντες σε λαρυγγεκτομή ολική, πάσχοντες από κρανιοφαρυγγίωμα του εγκεφάλου, από συστηματικό ερυθηματώδη λύκο που λαμβάνουν μείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή ή έχουν λάβει μείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή στο παρελθόν και συνεχίζουν με διαφορετική, αλλά σχετική με την πάθηση,  φαρμακευτική αγωγή λόγω προσβολής νεφρών ή/και ΚΝΣ ή/και ορογόνων υμένων ή/και αίματος, από συστηματική σκληροδερμία με διάχυτη δερματική προσβολή, πάσχοντες από ελκώδη κολίτιδα που λαμβάνουν μείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή ή έχουν λάβει μείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή στο παρελθόν και συνεχίζουν με διαφορετική, αλλά σχετική με την πάθηση, φαρμακευτική αγωγή, ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα που έχουν υποβληθεί σε ολική πρωκτοκολε-κτομή και μόνιμη ειλεοστομία ή υφολική κολεκτομή με ειλεοπρωκτική αναστόμωση απευθείας ή με δημιουργία ειλεεικής νεοληκύθου, πάσχοντες από αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία ή αυτοάνοση θρομβοπενία που λαμβάνουν μείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή, πάσχοντες από το σύνδρομο Klippel Feil, από νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα με συνεχή ενεργότητα μετά την ηλικία των 14 ετών παρά τη βιολογική θεραπεία, πάσχοντες από σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) υπό αντιρετροϊκή θεραπεία ή διαγνωσθέντες με τον ιό του HIV υπό αντιρετροϊκή θεραπεία πάσχοντες από νυκτερινή παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία με ανάγκη τακτικών μεταγγίσεων σε χρόνια βάση, πάσχοντες από διάφορα σπάνια συγγενή, κληρονομικά ή επίκτητα σύνδρομα - νοσήματα όταν εκφράζονται με σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) εξεταζόμενοι κατά περίπτωση, πάσχοντες από το σύνδρομο Klipper Trenaunay-Weber, από βλεννοπολυσακχαρίδωση τύπου 6, πάσχοντες από δερματομυοσίτιδα που λαμβάνουν μείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή ή έχουν λάβει μείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή στο παρελθόν και συνεχίζουν με διαφορετική, αλλά σχετική με την πάθηση, φαρμακευτική αγωγή, πάσχοντες από σύνδρομο Mukle Wells (συμπτωματική νόσος με συμβατική κλινική εικόνα με διάγνωση επιβεβαιωμένη από παιδίατρο με ειδική εμπειρία στα ρευματικά νοσήματα, γενετική επιβεβαίωση μεταλλαγής στην κρυοπυρίνη NALP3 επιθυμητή όχι απαραίτητη, αφού δεν υπάρχουν σε όλους τους ασθενείς, θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες λ.χ. αναστολείς της Ιντερλευκίνης IL-1), πάσχοντες από σοβαρό κληρονομικό αγγειοοίδημα εργαστηριακά επιβεβαιωμένο με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%), πάσχοντες από καλοήθη όγκο γέφυρας εγκεφάλου με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%), πάσχοντες από ρήξη ανευρύσματος με αιμορραγία και υδροκέφαλο με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%)».
2.  Η παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα δικαιολογητικά, ο τόπος, ο χρόνος και τρόπος υποβολής τους, τα αναγκαία συλλογικά όργανα για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την έκδοση των αποτελεσμάτων εισαγωγής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και εγγραφής των εισαγομένων στα Α.Ε.Ι..
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), είναι δυνατή η τροποποίηση των κατηγοριών των υποψηφίων που εμπίπτουν στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου, δια της προσθήκης ή αφαίρεσης κατηγοριών. Με την ίδια ως άνω απόφαση καθορίζονται τα όργανα, ο τρόπος και η διαδικασία διαπίστωσης της πάθησης που δικαιολογεί, κατά περίπτωση, την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζεται η αποζημίωση των μελών των αναγκαίων συλλογικών οργάνων.»
3. Στο άρθρο 35 του ν. 3794/2009 (Α’ 156) προστίθεται παρ. 8, η οποία έχει ως εξής:
«8. Υποψήφιοι που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, για τους οποίους έχει ήδη εκδοθεί απορριπτική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας και επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου από το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 και εφεξής, δικαιούνται από την δημοσίευση του παρόντος νόμου, να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σε μία από τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων, προκειμένου να εκδοθεί Πιστοποιητικό Διαπίστωσης Πάθησης».

Άρθρο 120
Καταργούμενες διατάξεις

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 και ιδίως των παρ. 8, 9 και 12 έως και 15 του άρθρου αυτού, καταργείται κάθε διάταξη που βρίσκεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου και, ιδίως, οι ακόλουθες:
α) το άρθρο 1, οι παρ. 1 έως και 3 του άρθρου 3, οι παρ. 1 έως και 4 του άρθρου 6,  οι παρ. 1 έως και 3 του άρθρου 10, τα άρθρα 12, 13 και  15 έως και 19 του ν. 1304/1982,
β) τα Κεφ. Α΄ έως και Γ΄ του άρθρου 11, οι παρ. 2, έως και 5, 8 και 9 του άρθρου 29 και το άρθρο 57 του ν. 1566/1985,
γ) οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 1894/1990,
δ) η υπ’ αρ. Φ.16/102/Γ 308/3-4-1991 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 223), η οποία κυρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 62 του 1946/1991 (Α΄ 69),
ε) η παρ. 13 του άρθρου 10 του ν. 2327/1995 (Α΄156),
στ) το άρθρο 9 και η παρ. 3 του άρθρου 10  του ν. 2525/1997,
ζ) η παρ. 14 του άρθρου 8, η περίπτ. δ΄ της παρ. 29 του άρθρου 14 και οι περιπτ. στ΄, η΄, ια΄και ιβ΄ της παρ. 29 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000,
η) τα άρθρα 1 και 2 του ν. 2986/2002, οι παρ. 2 και 3 και η περίπτ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 3,  τα άρθρα 4 και 5, η παρ. 4 του άρθρου 7, η παρ. 2 του άρθρου 8, οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 8 και οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 9 του ν. 2986/2002,
θ) η παρ. 15 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α΄152),
ι) η παρ. 10 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141),
 ια) η παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3260/2004 (Α΄151),
ιβ) τα άρθρα 12 και 13 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199),
ιγ) το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 3879/2010 (Α΄164),
ιδ) τα άρθρα 10 έως και 28, οι παρ. 1 έως και 7 του άρθρου 29 και οι παρ. 1 έως και 9 του άρθρου 32 του ν. 3848/2010, καθώς και ο τίτλος «Προγραμματισμός και αξιολόγηση της δράσης των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών» του τελευταίου άρθρου,
ιε) η περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86),
ιστ) οι υποπεριπτ. ββ΄ και γγ΄ της περίπτ. α΄ και η υποπερίπτ. γγ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 3, οι παρ. 7 έως και 9 και η περίπτ. ε΄ της παρ. 13 του άρθρου 1 του ν. 4142/2013,
ιζ) η παρ. 35 του άρθρου 39 και το άρθρο 41 του ν. 4186/2013,
ιη) οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 65 του ν. 4310/2014,
ιθ) το άρθρο 36 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83),
κ) το άρθρο 38 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159),
κα) το π.δ. 152/2013 (Α΄ 240).
2. Η περίπτ. α΄ της παρ. 24 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α΄ 152) καταργείται.
3. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περίπτ. 16 της υποπαρ. Θ.3 της παρ. Θ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) καταργούνται.
4. Το έβδομο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4283/2014 (Α΄ 189), καταργείται.

Άρθρο 121
Έναρξη ισχύος

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του, η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Σχόλια (41)

 
Νικ
28 Απρ 2018 19:08

Το ΠΑΣΟΚ στα χειρότερά του. Μοριοδοτεί σκανδαλωδώς τους Περιφερειακούς και Δ/ντές εκπαίδευσης, στριμώχνει τους πάντες στα ίδια περίπου μόρια και μετά αρχίζει η μάχη της συνέντευξης. Χειρότεροι από ΠΑΣΟΚ-ΝΔ. ΄
Γλύφει τους εκπαιδευτικούς της τάξης, ενώ τους σκάβει το λάκκο (όχι που θα γλίτωναν).
Το σύνθημα "διαλύστε την αστική παιδεία" εφαρμόζεται στην πράξη. Νέοι κομισάριοι θα αναλάβουν τη διάλυση Εκτός, λέμε, εκτος....αν γίνουν πρόωρες εκλογές.
Βέβαια, Μητσο και Φώφη (και άλλες δημοκρατικές δυνάμεις) δεν είναι καλύτεροι. Μεταξύ Σκύλας και Χάρυβδης η χώρα ολόκληρη.

 
K. G.
27 Απρ 2018 16:12

Τα ΑΕΙ χωρίζονται σε ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΑ και ΤΕΙ. Είναι τόσο απλό.

 
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ
27 Απρ 2018 07:57

Το δεύτερο πτυχίο απο ΤΕΙ δεν μοριοδοτείται;
Άρα όσοι έχουν πτυχιο ΤΕΙ (ΠΕ20 ΚΛΠ) δεν μπορούν να λαβουν μέρος;

 
Πρώτα η παιδεία. Όχι τα κόμπλεξ σας
26 Απρ 2018 22:45

Έκτρωμα το νομοσχέδιο. Η διαβούλευση άκρως προσχηματική.

Τα μόρια της διδακτικής στα ΚΕΣΥΠ που είχαν σχεδόν καθημερινή επαφή με τους μαθητές (παρουσιάσεις, ατομική συμβουλευτική-πληροφόρηση) μέχρι 2 και στα ΚΠΕ και ΚΕΔΔΥ πχ ή για τους διευθυντές (οι περισσότεροι ορισμένοι ως υπέθυνοι βιβλιοθήκης για το ωράριό τους!) ή τους αποσπασμένους σε γραφεία Διευθύνσεων και στους έχοντες γραμματειακή υποστήριξη σχολείων μέχρι ...10 !!!

Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ. Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ.

Εκδικητική εμμονική και ιδεοληπτική στοχοποίηση εκπαιδευτικών αυξημένων προσόντων

 
Εκπαιδευτικός σε αναστοχασμό
26 Απρ 2018 13:58

Θεωρώ ότι η συνολική αποτίμηση με 6 μόρια ΟΛΩΝ των Τίτλων Σπουδών για τα οποία χρειάστηκε ένας εκπαιδευτικός 10 έτη να τα αποκτήσει είναι εξόφθαλμα άδικη. Για του λόγου το αληθές:

1ος Μεταπτυχιακός τίτλος (2 έτη Σπουδών)
2ος Μεταπτυχιακός τίτλος (2 έτη Σπουδών)
Διδασκαλείο Εκπ/σης με εξετάσεις (2 έτη Σπουδών)
Δεύτερο Πτυχίο Α.Ε.Ι. (4 έτη Σπουδών)
ΣΥΝΟΛΟ: 10 έτη Σπουδών

Δηλαδή 10 έτη με παιδαγωγικές σπουδές ενός εκπαιδευτικού προσανατολισμένες στις Επιστήμες της Αγωγής ισοβαθμίζονται με έναν Διδακτορικό Τίτλο 3 ή 4 ετών του οποίου επιπρόσθετα η διατριβή συχνά αφορά άσχετα με την εκπαίδευση γνωστικά αντικείμενα.
Ευελπιστούμε να τροποποιηθεί η παραπάνω «αδικία» για λόγους αξιοκρατίας αλλά και για την «ουσιαστική» συμβολή στην εκπαίδευση ... αν αυτό επιθυμούμε.

 
OTI NANAI
26 Απρ 2018 09:35

Ξεκάθαρη προσπάθεια εκπαραθύρωσης για να πάρουμε τις θέσεις. Καμιά σημασία δεν έχει η γνώση και η εμπειρία. Ζητούμενα: ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ, ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ζ.
26 Απρ 2018 08:26

ΓΙΑΤΙ Η ΕΠΙΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΘΗΤΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ? ΑΦΟΥ ΚΑΘΕ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ
ΠΟΙΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ ΟΠΟΙΑ ΘΕΣΗ ΘΕΛΕΙ?

ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η΄Ε.Κ. ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27 ΑΠΑΓΟΕΡΥΕΥΤΑΙ Η ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΜΕ ΠΑΛΙ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ.

 
@Μόνο ο υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ καταργείται. 25 Απρ 2018 14:10
26 Απρ 2018 01:09

Μα θα είναι 2 όπως ήταν ήδη, ένας για Α'θμια και ένας για Β'θμια

Απλά ο υπεύθυνος πλέον θα είναι ο Προϊστάμενος του τμήματος νέων τεχνολογιών της Δ/νσης

 
ΔΠ
26 Απρ 2018 00:00

Μία παρατήρηση από την Ιστορία της Εκπαίδευσης. Όταν το 1982, χρόνια έντονα επαναστατικά, αλλαγή πολιτικού σκηνικού κλπ κλπ, με την κατάργηση του επιθεωρητισμού, οι τότε κυβερνώντες είχαν το ήθος να εντάξουν τους καταργημένους επιθεωρητητές στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ως παρέδρους. Αυτό ούτε που πέρασε από το μυαλό της σημερινής ηγεσίας του υπουργείου, τουναντίον μάλιστα,"στο πυρ το εξώτερον οι Σχολικοί Σύμβουλοι" κι ακόμη παραπέρα...

 
katia
25 Απρ 2018 23:47

Ένα από τα μεγάλα προβλήματα της ελληνικής εκπαιδευτικής διοίκησης είναι η κινητικότητα των εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα οι διευθυντές των σχολείων να αλλάζουν συνεχώς κι να μη μπορούν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη και τη δέσμευση των συναδέλφων εκπαιδευτικών για να είναι αποτελεσματικοί. Αυτό το πρόβλημα πρέπει λόγω αγκυλώσεων και ιδεοληψιών να το επιτείνουμε τώρα κι εκεί που ο ο ένας έχει μετά κόπων και βασάνων κτίσει, να φέρουμε τον άλλον να τα διαλύσει. Θερμά συγχαρητήρια!
Και όσοι υπερθεματίζουν τώρα να γνωρίζουν ότι γρήγορα περνά ο καιρός και θα βρεθούν στην ίδια θέση. Αλλά σε αυτήν τη χώρα πρώτα ο εαυτός μας κι ύστερα το κοινό καλό.

 
Κωνσταντίνος
25 Απρ 2018 23:04

Προς Aris Dewey
Λυπούμαι αγαπητέ που θα σε απογοητεύσω, αλλά δεν είναι θέμα πρακτικής ελίτ ή πρακτικής αντι-ελίτ. Είναι θέμα πολύπλοκο που δεν περιορίζεται στο διορισμό σε μία θέση. Αλλά στη συνεχή διεκδίκηση θέσεων μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο καταμερισμό εργασίας. Και γι'αυτό σε μία πενταετία δε θα φτάνει μία, αλλά δύο γλώσσες, η μία στο Γ1 και η άλλη στο Β2.
Είναι επίσης θέμα διεκδίκησης μιάς θέσης μέσα στο δικό μας μικρόκοσμο της ελληνικής αγοράς. Δεν απέχουμε από την εποχή που τα παιδιά των μεταναστών, έχοντας ήδη ένα Προφίσιενσι θα παίρνουν τις δουλειές των δικών μας ή και τις δικές μας!Στοιχεία από ανάλογες έρευνες δεν έχουν ακόμα δημοσιευτεί. Είναι ελίτ ο μετανάστης που δουλεύει από νύχτα σε νύχτα;
Έπειτα, μην αυταπατάσαι ότι ακόμα και οι κάτοχοι πτυχίων επιπέδου Γ1 ή και Γ2 είναι σε θέση να διδάξουν,πόσο μάλλον να σταθούν στο δύσκολο κόσμο της μετάφρασης πολύπλοκων κειμένων ορολογίας ειδικοτήτων που έχουν ας πούμε οι μηχανικοί. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω αυτή την αυταπάτη κι ας έχω Γ2.

 
Για το Β2 για γλώσσα
25 Απρ 2018 21:35

Γιατί επικεντρώνεστε μόνο στα αγγλικά; Για ξενη γλώσσα γράφει και άρα οποιαδήποτε

 
Aris Dewey
25 Απρ 2018 20:58

(πολύ) καλά κάνει το 50% του πληθυσμού που έχει πτυχίο αγγλικών επιπέδου Β2.. Αυτό το επίπεδο αρκεί συνήθως για να επιμορφώνεται κάποιος κι από ξενόγλωσσα sites ή μαθήματα. Δεν πάμε για να διδάξουμε την γλώσσα.. Η αντι-ελίτ πρακτική των κυβερνόντων σε πολλά έχει δίκιο!

 
ΑΚΑΜΠΤΟΣ
25 Απρ 2018 20:46

Να προχωρήσει το υπουργείο στην θέσπιση της θητείας ,η κοινωνία μας επιθυμεί εναλλαγές.Μάλιστα να επεκταθεί σε όλο το δημόσιο maximum θητειών και όχι μόνο αυτό.ΜΠΡΑΒΟ ΥΠΟΥΡΓΕ ΟΡΘΙΟΣ!

 
Κωνσταντίνος
25 Απρ 2018 20:23

Ένα πτυχίο αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 εκτός του ότι το έχουν σύμφωνα με τις στατιστικές γύρω στο 49% του πληθυσμού και άρα όχι μόνο οι νέες ηλικίες, είναι πολύ εύκολο να το αποχτήσει κανείς. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να ισχύει ως κριτήριο τουλάχιστο γι'αυτές τις θέσεις ένα πτυχίο επιπέδου τουλάχιστο Γ1. Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και γιά τη γνώση της ιταλικής γλώσσας.
Δεν ισχύει όμως και γιά τα πτυχία γαλλικής, γερμανικής και ισπανικής όπου γιά ν'αποχτήσει κανείς πτυχίο επιπέδου Β2 χρειάζεται να καταβάλει ιδιαίτερα μεγάλη προσπάθεια που δε συγκρίνεται με τίποτα μ'αυτή ενός αγγλικού πτυχίου. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να γίνεται αυτή η διάκριση στα πτυχία.Αυτά τα γνωρίζουν οι υπεύθυνοι όχι μόνο οι υπουργοί και οι επιτελείς τους, αλλά και η αντιπολίτευση.

 
Ματσούκα Γεωργία
25 Απρ 2018 18:28

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
Άρθρο 2
Ορισμοί.....

στ) Διδακτική υπηρεσία:....στο
εε) ....του Προϊσταμένου ή του μέλους της Παιδαγωγικής Ομάδας Κέντρου Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.),  ...
του υπευθύνου ή του αποσπασμένου εκπαιδευτικού σε Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Γραφείο Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), Γραφείο Συμβουλευτικής (ΓΡΑ.ΣΥ.), Ε.Κ.Φ.Ε., Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων (Σ.Σ.Ν.), Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), ....

ΕΝΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΉ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΊΑ ΣΕ ΚΠΕ και στον υπεύθυνο και σε αποσπασμένους εκπ/κους σε ΚΠΕ, ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΕΝ ΑΝΑΦΈΡΕΤΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ....

ΣΚΟΠΙΜΑ Ή ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ???

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ

Άρθρο 24
Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής
......

β) Διδακτική εμπειρία: 10 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
αα) Άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολικές μονάδες, Ε.Κ., Σ.Δ.Ε. και δημόσια Ι.Ε.Κ.:  1 μονάδα για κάθε έτος πέραν των απαιτούμενων για τη θεμελίωση δικαιώματος υποβολής υποψηφιότητας.
ββ) Διδακτική υπηρεσία υπό την ιδιότητα του Σχολικού Συμβούλου ή Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, του Προϊστάμενου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων, του υπευθύνου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή αγωγής υγείας ή πολιτιστικών θεμάτων ή σχολικών δραστηριοτήτων, του υπεύθυνου και των αποσπασμένων εκπαιδευτικών σε ΚΕ.ΣΥ.Π., ΓΡΑ.Σ.Ε.Π., ΓΡΑ.ΣΥ., Ε.Κ.Φ.Ε., ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., Σ.Σ.Ν., του υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών ή Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού, του Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων, του υπευθύνου σχολικών βιβλιοθηκών, οι οποίες λειτούργησαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.), καθώς και του Διευθυντή και Υποδιευθυντή Δ.Ι.Ε.Κ. ή Σ.Ε.Κ.: 1 μονάδα για κάθε έτος, πέραν των απαιτούμενων για τη θεμελίωση δικαιώματος υποβολής υποψηφιότητας, και έως 2 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

 
ΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ@Κώστας Τ
25 Απρ 2018 15:47

Το κράτος έτσι έκρινε για το Β2 και μάλιστα εκλεγμένη κυβέρνηση.Επειδή δεν το έχετε εσείς δεν πρέπει και να ισχύει;Να μου πείτε τότε τι έχετε εσείς και αν δεν το έχω εγώ να ζητήσω να μην.. ισχύσει.Όσο για τις εκλογές να κάνετε υπομονή μέχρι του χρόνου το φθινόπωρο και τότε να ξεσπάσετε την οργή σας στην κάλπη.

 
ΜΕ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
25 Απρ 2018 15:25

Δεν μπορούν να γίνουν ασφαλιστικά μέτρα σε πανελλαδικό επίπεδο!Δεν προβλέπεται τέτοια γενική προσφυγή.Αν ψηφιστεί θα εφαρμοστεί.Μόνο προσφυγές θα γίνουν για την συνταγματικότητα και αν κριθεί αντισυναταγματικός (που είναι αμφίβολο δεν είναι ξεκάθαρο αφού ισχύει και σε άλλους τομείς του δημοσίου) θα ακολουθήσουν προσωπικές προσφυγές.Στο μεταξύ θα βρισκόμαστε στο τέλος της θητείας όσων θα έχουν γίνει.

 
PN
25 Απρ 2018 14:59

@αλλεργικός στο σανό.Ποιο ένα στα δυο λες ότι πέτυχε ο @οτι να ναι.Ένα στα δυο τρίποντα μήπως;Τις ισοβιότητες στον αιώνα τον άπαντα στις ίδιες θέσεις ή τα διδακτικά που δεν γίνονται; Κατά τα άλλα πίστευε και μη ερεύνα.

 
ΕΚΠ@ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΣ@ΟΤΙΝΑΝΑΙ
25 Απρ 2018 14:20

Ποιός και για ποιό λόγο θα κάνει ασφαλιστικά μέτρα;Για να πάρει τα διδακτικά που δεν έκανε και δεν δικαιούται;Και που παίρνει και τα δυο μόρια από αυτά είναι παράλογο και σε βάρος αυτών που ιδροκοπάν στις τάξεις και τα κάνουν με πλήρες ωράριο.Δυο διδακτικά μόρια που παίρνουν και δεν κάνουν είναι ισότιμα με δυο χρόνια 21 ωρών εβδομαδιαίως αυτών που τα κάνουν.Είναι ισότιμα αυτά τα δυο και απηχούν την δικαιοσύνη και την ίση μεταχείριση;.Και εγώ αν είναι θα κάνω ασφαλιστικά μέτρα γιατί τα παίρνουν.Μείνε εσύ με το τραγούδι του 1945 ενώ είμαστε στον 21ο αιώνα και γράφε τέτοια.Όσο για τον περιορισμό των θητειών ας γίνει και κάποιος άλλος και όχι οι ίδιοι μόνιμα ισόβιοι.Έλεος πια με τους ίδιους και τους ίδιους αιωνίως .Όσο για εκλογές θα το παλαίψουν μέχρι το τέλος.Κανείς δεν κατεβαίνει σε εκλογές για να χάσει και ο Τσίπρας είναι τακτικιστής.Και ο Σαμαράς,αν και τον άδειασε η Μέρκελ,το πάλαιψε με τον Δήμα μέχρι το τέλος.

 
@Μόνο ο υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ καταργείται.
25 Απρ 2018 14:10

Όχι φίλε μου. Καταργείται όλη η δομή του ΠΛΗΝΕΤ και ορίζεται μόνο ένας Προϊστάμενος ΠΛΗΝΕΤ ανά νομό (!) και χωρίς επίδομα (!!) ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για 250-300 σχολεία στους μικρούς νομούς. Αυτός θα υπάγεται στο Τμήμα Πληροφορικής της κάθε Δ/νσης Β/θμιας.

Ε, ρε γέλια που θα πέσουν τον Σεπτέμβριο...!

 
new
25 Απρ 2018 13:57

Μπορεί κάποιος να μου διευκρινίσει, α) ένας με ένα μεταπτυχιακό και ένα Διδακτορικό και β) ένας δεύτερος με δύο διδακτορικά πόσα μόρια συγκεντρώνει η κάθε περίπτωση;

 
Αλλεργικός στο σανό
25 Απρ 2018 12:12

@οτι ναναι, πετυχες ενα στα δυο. Και εγω πιστευω οτι ο νομος δεν θα εφαρμοστει...

 
ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΣ
25 Απρ 2018 11:58

Ο νόμος αυτός δε θα εφαρμοστεί διότι σε λίγους μήνες πάμε σε εκλογές ή στη χειρότερη περίπτωση θα εκπέσει στα ασφαλιστικά μέτρα αρκετά γρήγορα.

Άιντε παιδιά, άιντε παιδιά, άιντε τα χέρια μας κουπιά. Φωτιά στο άδικο φωτιά, στο φως ν'ανοίξουμε πανιά. Του πόνου εγώ μικρό παιδί κι ασήμαντο,...........

 
ΟΤΙ ΝΑΝΑΙ
25 Απρ 2018 11:27

@Αλλεργικός στο σανό. Αντισυνταγματικότητες: 1η. Αποκλεισμός διεκδίκησης όμοιας θέσης όσων έχουν 2 θητείες. 2η. Από τα 10 μόρια ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ, μόνο 2 για συγκεκριμένα στελέχη. Υπάρχουν βέβαια & παράνομες διατάξεις. Για να σε δω θα κερδίσεις εξαίρεση από την αξιολόγηση;

 
ΓΙΩΡΓΟΣ
25 Απρ 2018 10:39

Τελικά φάνηκε ότι η διαβούλευση ήταν προσχηματική, όπως και πολλά άλλα.
Φταίμε εμείς οι αφελείς που συμμετείχαμε και έστω για μια στιγμή πιστέψαμε ότι μπορούμε να συμβάλλουμε δημιουργικά στα τεκταινόμενα.
Μια ουσιαστική δημοκρατική διαδικασία όπως η διαβούλευση ρίχνεται στον κάλαθο των αχρήστων από μία νεωτερική, αριστερή κυβέρνηση.
Οι δομές είναι θνησιγενείς γιατί απομακρύνονται από το σχολείο.
Έτσι όμως θα περάσει πιο εύκολα η επερχόμενη αξιολόγηση.
Καλή συνέχεια στο μεγαλοπρεπές έργο σας.

 
Μόνο ο υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ καταργείται...
25 Απρ 2018 10:26

και γίνεται και προϊστάμενος με ΕΠΙΔΟΜΑ. Κατά τα άλλα παραμένουν ως έχουν!

 
Αλλεργικός στο σανό
25 Απρ 2018 09:43

Βρείτε τις 2 ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΕΣ αντισυνταγματικότητες και κερδίστε "άκοπα" μόρια και επίδομα στελέχους....

 
Ο ΝΕΟΣ
25 Απρ 2018 09:22

Για την λειτουργικότητα των ΠΕΚΕΣ πρέπει να έχουμε αντιστοιχία 1προς 1 για ειδικότητες που αφορούν στην Α΄/θμια και Β΄/θμια Εκπαίδευση και είναι πολλυπληθείς δηλαδή ΠΕ06 Αγγλικών,ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και ΠΕ86 Πληροφορικής.δηλαδή από 24 σε κάθε ειδικότητα .Διαφορετικά θα έχουν σε 2 περιφέρειες 4-5 Διευθύνσεις Α΄/θμιας και 4-5 Β΄/θμιας

 
ΧΡΗΣΤΟΣ Α.
25 Απρ 2018 09:08

Τα σχόλια της διαβούλευσης δε λήφθηκαν καθόλου υπόψιν!
Ατολμία και δειλία στην εφαρμογή των 2 συνεχόμενων θητειών ή ένας λογικός φραγμός στο σύνολο των θητειών δεν κάνατε με αποτέλεσμα να ξαναγίνουν οι ίδιοι διευθυντές!
Τι σημαίνει αυτό; Ότι θα γίνονται πάλι οι ίδιοι και οι ίδιοι διευθυντές δεκαετιών στο διπλανό σχολείο!
Είστε τόσο ίδιοι . Δεν ήρθατε για να αλλάξετε αλλά να επαναλάβετε τα ΙΔΙΑ !
Επίσης δεν έγινε μείωση ωραρίου των εκπαιδευτικών αλλά μόνο των ΙΔΙΩΝ πάλι διευθυντών !
Διαλύετε την ειδική αγωγή εντελώς αφού για να παίρνει γνωμάτευση ο μαθητής τώρα θα κάνει τουλάχιστον 3πλάσιο χρόνο!

Οι ΙΔΙΟΙ σχολικοί Σύμβουλοι πάντα κι εκεί όπου υπάρχουν παιδικοί σταθμοί δε θα εφαρμοστεί δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση!

Όσο για την αξιολόγηση των μάχιμων εκπαιδευτικών ξέρουμε πλέον με τη φαιδρότητα που σας διακρίνει ότι θα μας πείτε αύριο : Δεν μπορείτε μο να αξιολογείτε! Θα αξιολογηθείτε κιόλας! Κακώς το δέχτηκε η ΔΟΕ ΟΛΜΕ αυτή τη γελοία διαδικασία τόσα χρόνια. Δεν είναι άμοιροι ευθυνών ομως κι αυτοί !

Κάνετε τάχα αλλαγές και είστε τόσο ΙΔΙΟΙ...θα πάρετε αυτό που σας αξίζει...Με τα ίδια δεν μπορεί να αλλάξει κάτι...θα αλλάξετε λοιπόν εσείς! Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία!

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.