ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Κατατέθηκε ρύθμιση για τις οφειλές των πανεπιστημιακών

Δημοσίευση: 24/04/2018
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Στο Σχέδιο Νόμου για τις Δομές Εκπαίδευσης έχει   συμπεριληφθεί τροπολογία για τις οφειλές των πανεπιστημιακών.

Ειδικότερα το άρθρο 108 ου Σχεδίου Νόμου προβλέπει τα εξής:

Η παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. α. Οι αμοιβές των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης της περίπτ. α΄ της προηγούμενης παραγράφου εισπράττονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ιδρύματος όπου υπηρετούν και υπόκεινται σε παρακράτηση πέντε τοις εκατό (5%) επί του ακαθάριστου ποσού. Η ανωτέρω παρακράτηση αποτελεί πόρο του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.).

β. Οι καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης, οι οποίοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε ατομικώς είτε μέσω εταιρείας, υποχρεούνται να αποδίδουν στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., όπου υπηρετούν, ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος που υπάγεται στην περίπτ. θ΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Το εν λόγω ποσό αποτελεί πόρο του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι., εισπράττεται από την Α.Α.Δ.Ε. και αποδίδεται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι. Οφειλές που θα προκύψουν από την παρούσα παράγραφο παραγράφονται μετά την πάροδο εικοσαετίας από το τέλος του οικονομικού έτους εντός του οποίου θα βεβαιωθούν. Έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται η 1.1.2018.

γ. Τα ποσά που οφείλουν έως τις 31.12.2017 οι καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης που ασκούν ή ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε ατομικώς είτε μέσω εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78), της περίπτ. στ΄ του άρθρου 59 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), του άρθρου 18 του ν. 4283/2014 (Α΄ 189) και του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) παραγράφονται με την πάροδο εικοσαετίας από το τέλος του οικονομικού έτους εντός του οποίου βεβαιώθηκε η οφειλή από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ως έσοδο του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι..

δ. Τα ποσά των περιπτ. β΄ και γ΄ που οφείλουν οι καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες των Α.Ε.Ι. αποτελούν έσοδο του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι., και βεβαιώνονται και εισπράττονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. Στο τέλος κάθε έτους, η Α.Α.Δ.Ε. αποδίδει το εισπραχθέν ποσό στον Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι..

ε. Τα ποσά της περίπτ. β΄ προσδιορίζονται από την Α.Α.Δ.Ε. με την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου καθηγητή και εισπράττονται από την Α.Α.Δ.Ε. σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις έως το τέλος του αντίστοιχου οικονομικού έτους. Το ποσό της περίπτ. β΄ που καταβάλλεται κάθε έτος από τους υπόχρεους καθηγητές θα εκπίπτει στην φορολογική δήλωση που θα υποβάλουν το επόμενο φορολογικό έτος.  

στ. Τα ποσά της περίπτ. γ΄ που οφείλονται στους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. προσδιορίζονται και εισπράττονται από την Α.Α.Δ.Ε. ως εξής:

i. Οι ΕΛΚΕ των ΑΕΙ θα υποβάλουν στην Α.Α.Δ.Ε. όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που έχουν στην κατοχή τους, ήτοι κατάλογο ανά έτος των καθηγητών πλήρους απασχόλησης και των υπηρετούντων λεκτόρων, καθώς και τα ποσά που αυτοί έχουν καταβάλει από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, είτε ατομικώς είτε μέσω εταιρείας.

ii. Η Α.Α.Δ.Ε. θα κοινοποιήσει με κάθε πρόσφορο τρόπο στους υπόχρεους καθηγητές πράξεις βεβαίωσης οφειλόμενων ποσών για τα παρελθόντα οικονομικά έτη (έως 31.12.2017) εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 4.

iii. Το οφειλόμενο ποσό των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης, οι οποίοι ασκούν ή ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα ατομικά, θα υπολογιστεί από την Α.Α.Δ.Ε. αφού πρώτα αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα έσοδα κάθε έτους ποσά:

- για δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών και εργαλείων,

- για αγορά υπηρεσιών από τρίτους για λογαριασμό των πελατών τους,

- για αγορά και συντήρηση πάγιων εξοπλισμών και αποσβέσεις αυτών και

- για δαπάνες λειτουργίας αδειοδοτημένων εγκαταστάσεων.

Οι εν λόγω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν σε ετήσια βάση το πενήντα τοις εκατό (50%) των ακαθάριστων εσόδων. Το ποσοστό των ετήσιων δαπανών αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης και της υπεύθυνης δήλωσης του υπόχρεου καθηγητή.

iv. Οι πράξεις βεβαίωσης των οφειλόμενων μπορούν, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου καθηγητή, να προβλέπουν τη ρύθμιση της καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε μηνιαίες δόσεις. Ο μέγιστος αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να  υπερβαίνει το λόγο του συνολικού οφειλόμενου ποσού προς το ένα δωδέκατο (1/12) του ακαθάριστου μηνιαίου εισοδήματος του τελευταίου οικονομικού έτους.

v. Για τη ρύθμιση της οφειλής σε δόσεις και για τον υπολογισμό των ετήσιων δαπανών των καθηγητών, οι τελευταίοι υποβάλουν δήλωση στην Α.Α.Δ.Ε., κατόπιν σχετικής ενημέρωσης της τελευταίας για το σύνολο της οφειλής τους. Σε περίπτωση παράλειψης ή πλημμελούς δήλωσης του καθηγητή προς την Α.Α.Δ.Ε., η τελευταία εκδίδει πράξη βεβαίωσης για το σύνολο της οφειλής.

vi. Οι οφειλές καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31.12.2017 και αφορούν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, μέσω εταιρείας, υπόκεινται σε περαίωση. Η περαίωση πραγματοποιείται, εφόσον υποβληθεί αίτηση περαίωσης στην Α.Α.Δ.Ε., εντός έξι (6) μηνών από τη βεβαίωση των σχετικών οφειλών. Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί για τη συντέλεση της περαίωσης ανέρχεται στο είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής οφειλής που βεβαιώνεται επί του καθαρού εισοδήματος. Οι πράξεις βεβαίωσης των οφειλόμενων μπορούν, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου καθηγητή, να προβλέπουν τη ρύθμιση της καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε μηνιαίες δόσεις. Ο μέγιστος αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να  υπερβαίνει το λόγο του συνολικού οφειλόμενου ποσού προς το ένα δωδέκατο (1/12) του ακαθάριστου μηνιαίου εισοδήματος του τελευταίου οικονομικού έτους. Σε περίπτωση παράλειψης αίτησης του καθηγητή προς την Α.Α.Δ.Ε., η τελευταία εκδίδει πράξη βεβαίωσης για το σύνολο της οφειλής.

ζ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης ή συμψηφισμού του ποσού των ανωτέρω παραγράφων, ο τρόπος και το είδος ρύθμισης της οφειλής, ο αριθμός και το είδος των ρυθμιζόμενων δόσεων, η διαδικασία βεβαίωσης των οφειλόμενων ποσών, η διαδικασία είσπραξης παλαιότερων οφειλών, η διαδικασία περαίωσης, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων των καθηγητών στην Α.Α.Δ.Ε., καθώς και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα».

 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.