Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Σύνοδος Πρυτάνεων ΤΕΙ: Δώδεκα όροι και προϋποθέσεις για την συγχώνευση των ΤΕΙ με Πανεπιστήμια

“Η ενσωμάτωση των Τ.Ε.Ι. στα Πανεπιστήμια δεν γίνεται χαριστικά αλλά αποτελεί την τυπική αναγνώριση της ακαδημαϊκής ολοκλήρωσης που έχουν επιτύχει στην πράξη”
Δημοσίευση: 24/04/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δώδεκα όρους και προϋποθέσεις για την συγχώνευση των ΤΕΙ με Πανεπιστήμια θέτει με ανακοινωθέν η Σύνοδος Πρυτάνεων ΤΕΙ , ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι:

Α. Η ενσωμάτωση των Τ.Ε.Ι. στα Πανεπιστήμια δεν γίνεται χαριστικά αλλά αποτελεί την τυπική αναγνώριση της ακαδημαϊκής ολοκλήρωσης που έχουν επιτύχει στην πράξη

Β. Η ακαδημαϊκή ολοκλήρωση των ιδρυμάτων των Τ.Ε.Ι. θα πρέπει να αφορά όλα τα ιδρύματα του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Γ. Θεωρούμε θετική την πρακτική της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΠΕΘ να συγκροτήσει μικτές επιτροπές ανά περιφέρεια, για την διερεύνηση των βέλτιστων μορφών συνεργασίας ανάμεσα στα επιχώρια ΑΕΙ.

Ειδικότερα οι δώδεκα όροι και προυποθέσεις που θέτει η Σύνοδος με ανακοινωθέν που εξέδωσε σήμερα, μετά τη διήμερη συνεδρίαση, στη Λαμία, απέχοντος του υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, είναι οι εξής:

1. Σε όσες περιπτώσεις προτείνεται ως ακαδημαϊκά συμβατή και βιώσιμη λύση η μετεξέλιξη τμημάτων Τ.Ε.Ι. δια της ενσωμάτωσης τους στο Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, θα πρέπει να διασφαλιστούν, πέρα από ακαδημαϊκές παραμέτρους, τα παρακάτω:

α) η ακαδημαϊκή και κοινωνική υπόσταση των Τ.Ε.Ι. που έχει κατακτηθεί με τις προσπάθειες του προσωπικού τους και παρά τη διαχρονική επιλογή της πολιτείας για την ελλιπή επιχορήγηση και την υποστελέχωσή τους,

β) η διασφάλιση ακαδημαϊκού περιβάλλοντος ανάπτυξης και εργασιακής ειρήνης στα Ιδρύματα που θα προκύψουν, και

γ) η ίση και αξιοπρεπή αντιμετώπιση σε ίδιες κατηγορίες ακαδημαϊκού προσωπικού (Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.ΤΕ.Π.), και εργαζομένων στα Τ.Ε.Ι.
 
Ακαδημαϊκή συγκρότηση των Ιδρυμάτων

2. Η ακαδημαϊκή συγκρότηση των ιδρυμάτων να γίνει με ακαδημαϊκά κριτήρια λαμβάνοντας υπ' όψη την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των ήδη λειτουργούντων τμημάτων, τον αριθμό μελών Δ.Ε.Π., την ερευνητική προϊστορία των τμημάτων το εθνικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό και ανάγκες. Τα πορίσματα των επιτροπών θα πρέπει να συνοδεύονται από τεκμηρίωση σκοπιμότητας και βιωσιμότητας των προτάσεων.

3. Οι προτάσεις του Υπουργείου που θα βασισθούν στο πόρισμα των επιτροπών  θα πρέπει να τύχουν επεξεργασίας και έγκρισης από τις Συγκλήτους των Ιδρυμάτων.

4. Ακολουθώντας τις διεθνείς πρακτικές για όσα Τμήματα Τ.Ε.Ι. προτείνεται να ενσωματωθούν στα Πανεπιστήμια, κατά τη στιγμή της ακαδημαϊκής τους ενσωμάτωσης στο αντίστοιχο Πανεπιστήμιο (σημείο μηδέν), θα πρέπει να επισυμβούν ταυτόχρονα τα εξής:

i) Ιδρύεται το νέο πανεπιστημιακό Τμήμα,

ii) καταργείται το παλαιό Τμήμα Τ.Ε.Ι., και

iii) το σύνολο του ακαδημαϊκού προσωπικού και της υλικοτεχνικής υποδομής του παλαιού Τμήματος περνά απευθείας στο νέο Τμήμα.

Διοικητική οργάνωση των Νέων Ιδρυμάτων

5. Η διοικητική οργάνωση και τα συλλογικά όργανα των νέων Ιδρυμάτων θα πρέπει να αποτελούν την αντανάκλαση της βούλησης του συνόλου του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού που θα στελεχώσουν τα νέα ιδρύματα με τη θεσμοθετημένη και συντεταγμένη ενσωμάτωση σε αυτό των αντίστοιχων κατηγοριών προσωπικού των Τ.Ε.Ι.
 
6. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται η ένταξη των Τμημάτων αυτών σε υφιστάμενη Σχολή του Πανεπιστημίου, θα πρέπει να ανασυσταθεί η Σχολή και αναλόγως να ανασυγκροτηθεί η Κοσμητεία της.

Ένταξη του ακαδημαϊκού προσωπικού στα νέα Τμήματα    

7. Για την ένταξη του ακαδημαϊκού προσωπικού στα νέα ιδρύματα εφαρμόζονται, με τις ανάλογες διοικητικής φύσεως προσαρμογές, οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4521/2018, οι οποίες προβλέπουν τους όρους και τη διαδικασία ένταξης του ακαδημαϊκού προσωπικού Τ.Ε.Ι. (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ) σε πανεπιστημιακά Τμήματα που προκύπτουν από μετεξέλιξη καταργούμενων αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι.  

Ένταξη των υφιστάμενων φοιτητών Τ.Ε.Ι.

8. Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4521/2018, οι οποίες προβλέπουν τους όρους και τη διαδικασία ολοκλήρωσης των σπουδών των υφιστάμενων προπτυχιακών φοιτητών.

Θέματα διοικητικού προσωπικού των Τ.Ε.Ι.

9. Τα νέα ιδρύματα θα πρέπει να προχωρήσουν σε διοικητική αναδιοργάνωση των υπηρεσιών τους. Για τα υφιστάμενα μέλη του διοικητικού προσωπικού, εφόσον κριθούν ότι πλεονάζουν στην πόλη που υπηρετούν και δεν επιθυμούν τη μετακίνησή τους σε δομή του Ιδρύματος σε άλλη πόλη, θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα οικειοθελούς μετάταξής τους σε δημόσια υπηρεσία (ευρύτερος δημόσιος τομέας, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ) της επιλογής τους στον τόπο διαμονής τους, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης περί κινητικότητας στο δημόσιο.

Σπουδές 2ου και 3ου κύκλου σπουδών

10. Τα υπάρχοντα προγράμματα Π.Μ.Σ. των τμημάτων Τ.Ε.Ι. εξακολουθούν να λειτουργούν και εντάσσονται στα νέα τμήματα. Το ίδιο ισχύει και για τα προγράμματα 3ου κύκλου σπουδών.

Χρηματοδότηση

11. Για να νέα ιδρύματα θα πρέπει να διασφαλισθεί για τα πρώτα χρόνια λειτουργία επαρκής χρηματοδότηση και για τα νέα τμήματα να διασφαλισθούν οι αναγκαίες υποδομές και το προσωπικό. Για νεοιδρυόμενα τμήματα να προβλεφθεί κατά προτεραιότητα κατανομή θέσεων ακαδημαϊκού προσωπικού.

Διοικητική Διάρθρωση των νέων ιδρυμάτων

12. Τα νέα ιδρύματα οφείλουν εντός ενός έτους από την έναρξη λειτουργίας του να προχωρήσουν στην κατάρτιση νέων οργανισμών διοικητικών υπηρεσιών και κανονισμού σπουδών που να αντανακλούν την νέα πραγματικότητα.

Παράταση θητείας Πρυτανικών αρχών

Για τα ιδρύματα που η θητεία των σημερινών Πρυτανικών Αρχών ολοκληρώνεται την 31η-08-2018, η Σύνοδος Πρυτάνεων ΤΕΙ προτείνει στον υπουργό Παιδείας:

i) Να παραταθεί η θητεία των σημερινών Πρυτανικών Αρχών.

ii) Οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων Πρυτανικών Αρχών των νέων ιδρυμάτων να προκηρυχθούν και να ολοκληρωθούν, αφού προηγουμένως έχει λάβει χώρα η ενσωμάτωση του προσωπικού των Τ.Ε.Ι., ώστε όλα τα μέλη τους, αναλόγως της βαθμίδας και της κατηγορίας στην οποία ανήκουν, να έχουν τα ίδια δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, αντίστοιχα με τους συναδέλφους τους που υπηρετούν σήμερα στα Πανεπιστήμια.

iii) Οι Πρυτανικές Αρχές των Τ.Ε.Ι. παραμένουν για όσο διάστημα απαιτείται, με αρμοδιότητα τη διαχειριστική διευκόλυνση της ακαδημαϊκής ενσωμάτωσης και της ενοποίησης των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών των δύο Ιδρυμάτων. Η Σύγκλητος του Τ.Ε.Ι. καταργείται κατά το χρόνο ενσωμάτωσης των Τμημάτων του.

iv) Από την 1η-01-2019, τη διοίκηση των νέων ιδρυμάτων αναλαμβάνουν αποκλειστικά οι νέες Πρυτανικές Αρχές.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ Τ.Ε.Ι.
ως προς τις πρόνοιες που πρέπει να ληφθούν κατά την νομοθέτηση των συγχωνεύσεων Τ.Ε.Ι. με Πανεπιστήμια στην Περιφέρεια

Θεωρούμε θετική την πρακτική της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΠΕΘ να συγκροτήσει μικτές επιτροπές ανά περιφέρεια, για την διερεύνηση των βέλτιστων μορφών συνεργασίας ανάμεσα στα επιχώρια ΑΕΙ. Σε όσες περιπτώσεις προτείνεται ως ακαδημαϊκά συμβατή και βιώσιμη λύση η μετεξέλιξη τμημάτων Τ.Ε.Ι. δια της ενσωμάτωσης τους στο Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, θα πρέπει να διασφαλιστούν, πέρα από ακαδημαϊκές παραμέτρους, τα παρακάτω:

α) η ακαδημαϊκή και κοινωνική υπόσταση των Τ.Ε.Ι. που έχει κατακτηθεί με τις προσπάθειες του προσωπικού τους και παρά τη διαχρονική επιλογή της πολιτείας για την ελλιπή επιχορήγηση και την υποστελέχωσή τους,

β) η διασφάλιση ακαδημαϊκού περιβάλλοντος ανάπτυξης και εργασιακής ειρήνης στα Ιδρύματα που θα προκύψουν, και

γ) η ίση και αξιοπρεπή αντιμετώπιση σε ίδιες κατηγορίες ακαδημαϊκού προσωπικού (Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.ΤΕ.Π.), και εργαζομένων στα Τ.Ε.Ι.

Η ενσωμάτωση των Τ.Ε.Ι. στα Πανεπιστήμια δεν γίνεται χαριστικά αλλά αποτελεί την τυπική αναγνώριση της ακαδημαϊκής ολοκλήρωσης που έχουν επιτύχει στην πράξη

Η ακαδημαϊκή ολοκλήρωση των ιδρυμάτων των Τ.Ε.Ι. θα πρέπει να αφορά όλα τα ιδρύματα του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Ακαδημαϊκή συγκρότηση των Ιδρυμάτων

Η ακαδημαϊκή συγκρότηση των ιδρυμάτων να γίνει με ακαδημαϊκά κριτήρια λαμβάνοντας υπ' όψη την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των ήδη λειτουργούντων τμημάτων, τον αριθμό μελών Δ.Ε.Π., την ερευνητική προϊστορία των τμημάτων το εθνικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό και ανάγκες. Τα πορίσματα των επιτροπών θα πρέπει να συνοδεύονται από τεκμηρίωση σκοπιμότητας και βιωσιμότητας των προτάσεων.

Οι προτάσεις του Υπουργείου που θα βασισθούν στο πόρισμα των επιτροπών  θα πρέπει να τύχουν επεξεργασίας και έγκρισης από τις Συγκλήτους των Ιδρυμάτων.

Ακολουθώντας τις διεθνείς πρακτικές για όσα Τμήματα Τ.Ε.Ι. προτείνεται να ενσωματωθούν στα Πανεπιστήμια, κατά τη στιγμή της ακαδημαϊκής τους ενσωμάτωσης στο αντίστοιχο Πανεπιστήμιο (σημείο μηδέν), θα πρέπει να επισυμβούν ταυτόχρονα τα εξής: i) Ιδρύεται το νέο πανεπιστημιακό Τμήμα, ii) καταργείται το παλαιό Τμήμα Τ.Ε.Ι., και iii) το σύνολο του ακαδημαϊκού προσωπικού και της υλικοτεχνικής υποδομής του παλαιού Τμήματος περνά απευθείας στο νέο Τμήμα.

Διοικητική οργάνωση των Νέων Ιδρυμάτων

Η διοικητική οργάνωση και τα συλλογικά όργανα των νέων Ιδρυμάτων θα πρέπει να αποτελούν την αντανάκλαση της βούλησης του συνόλου του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού που θα στελεχώσουν τα νέα ιδρύματα με τη θεσμοθετημένη και συντεταγμένη ενσωμάτωση σε αυτό των αντίστοιχων κατηγοριών προσωπικού των Τ.Ε.Ι.

Για τα ιδρύματα που η θητεία των σημερινών Πρυτανικών Αρχών ολοκληρώνεται την 31η-08-2018, προτείνουμε:

i) Να παραταθεί η θητεία των σημερινών Πρυτανικών Αρχών.

ii) Οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων Πρυτανικών Αρχών των νέων ιδρυμάτων να προκηρυχθούν και να ολοκληρωθούν, αφού προηγουμένως έχει λάβει χώρα η ενσωμάτωση του προσωπικού των Τ.Ε.Ι., ώστε όλα τα μέλη τους, αναλόγως της βαθμίδας και της κατηγορίας στην οποία ανήκουν, να έχουν τα ίδια δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, αντίστοιχα με τους συναδέλφους τους που υπηρετούν σήμερα στα Πανεπιστήμια.

iii) Οι Πρυτανικές Αρχές των Τ.Ε.Ι. παραμένουν για όσο διάστημα απαιτείται, με αρμοδιότητα τη διαχειριστική διευκόλυνση της ακαδημαϊκής ενσωμάτωσης και της ενοποίησης των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών των δύο Ιδρυμάτων. Η Σύγκλητος του Τ.Ε.Ι. καταργείται κατά το χρόνο ενσωμάτωσης των Τμημάτων του.

iv) Από την 1η-01-2019, τη διοίκηση των νέων ιδρυμάτων αναλαμβάνουν αποκλειστικά οι νέες Πρυτανικές Αρχές.

Για τα νέα Τμήματα, εφαρμόζεται το ισχύον θεσμικό καθεστώς που διέπει τη διοικητική οργάνωση των Τμημάτων των Α.Ε.Ι., με κριτήριο την αυτοδύναμη λειτουργία τους. Το αυτό ισχύει και για την περίπτωση των μονοτμηματικών Σχολών.

Στις περιπτώσεις που προβλέπεται η ένταξη των Τμημάτων αυτών σε υφιστάμενη Σχολή του Πανεπιστημίου, θα πρέπει να ανασυσταθεί η Σχολή και αναλόγως να ανασυγκροτηθεί η Κοσμητεία της.

Ένταξη του ακαδημαϊκού προσωπικού στα νέα Τμήματα    

Για την ένταξη του ακαδημαϊκού προσωπικού στα νέα ιδρύματα εφαρμόζονται, με τις ανάλογες διοικητικής φύσεως προσαρμογές, οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4521/2018, οι οποίες προβλέπουν τους όρους και τη διαδικασία ένταξης του ακαδημαϊκού προσωπικού Τ.Ε.Ι. (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ) σε πανεπιστημιακά Τμήματα που προκύπτουν από μετεξέλιξη καταργούμενων αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι.  

Ένταξη των υφιστάμενων φοιτητών Τ.Ε.Ι.

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4521/2018, οι οποίες προβλέπουν τους όρους και τη διαδικασία ολοκλήρωσης των σπουδών των υφιστάμενων προπτυχιακών φοιτητών.

Θέματα διοικητικού προσωπικού των Τ.Ε.Ι.

Τα νέα ιδρύματα θα πρέπει να προχωρήσουν σε διοικητική αναδιοργάνωση των υπηρεσιών τους. Για τα υφιστάμενα μέλη του διοικητικού προσωπικού, εφόσον κριθούν ότι πλεονάζουν στην πόλη που υπηρετούν και δεν επιθυμούν τη μετακίνησή τους σε δομή του Ιδρύματος σε άλλη πόλη, θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα οικειοθελούς μετάταξής τους σε δημόσια υπηρεσία (ευρύτερος δημόσιος τομέας, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ) της επιλογής τους στον τόπο διαμονής τους, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης περί κινητικότητας στο δημόσιο.

Σπουδές 2ου και 3ου κύκλου σπουδών

Τα υπάρχοντα προγράμματα Π.Μ.Σ. των τμημάτων Τ.Ε.Ι. εξακολουθούν να λειτουργούν και εντάσσονται στα νέα τμήματα. Το ίδιο ισχύει και για τα προγράμματα 3ου κύκλου σπουδών.

Χρηματοδότηση

Για να νέα ιδρύματα θα πρέπει να διασφαλισθεί για τα πρώτα χρόνια λειτουργία επαρκής χρηματοδότηση και για τα νέα τμήματα να διασφαλισθούν οι αναγκαίες υποδομές και το προσωπικό. Για νεοιδρυόμενα τμήματα να προβλεφθεί κατά προτεραιότητα κατανομή θέσεων ακαδημαϊκού προσωπικού.

Διοικητική Διάρθρωση των νέων ιδρυμάτων

Τα νέα ιδρύματα οφείλουν εντός ενός έτους από την έναρξη λειτουργίας του να προχωρήσουν στην κατάρτιση νέων οργανισμών διοικητικών υπηρεσιών και κανονισμού σπουδών που να αντανακλούν την νέα πραγματικότητα.

Σχόλια (10)

 
Καθηγητής ΤΕΙ
24 Απρ 2018 22:06

Όταν είμαστε μικροί και μας έλεγε κάποιος μια ιστορία λέγαμε στο τέλος: <<και τότε έπεσες από το κρεβάτι!>>. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν <<ισότιμες>> συγχωνεύσεις με το προσωπικό που υπάρχει στο ΤΕΙ. Αν και καθηγητής ΤΕΙ πιστεύω ότι θα ήταν μοιραία για την ποιότητα των Ιδρυμάτων μία τέτοιου είδους συγχώνευση που θα συμπεριελάμβανε "προσωπικό των ΤΕΙ" που είναι ακόμη και καθηγητές εφαρμογών με το παλιό καθεστώς χωρίς διδακτορικό να ψηφίζει ισότιμα!!! Όσο για τις προϋποθέσεις αυτές το καταλάβαμε στο τέλος ότι όλα γίνονται για την "καρέκλα" ....

 
K. G.
24 Απρ 2018 22:18

Θα υπάρχουν μέλη ΕΔΙΠ με Διδακτορικό που δεν δικαιούνται ούτε να ψηφίζουν ούτε να εξελίσσονται, ενώ οι Καθηγητες/Λεκτορες _Εφαρμογών, όλα αυτά τα δικαιούνται...

 
Dim
25 Απρ 2018 00:44

Γράψτε και άλλους όρους. Σιγά μην σας ρωτήσει ο υπουργός. Τα έχει ήδη αποφασίσει όλα και εσείς του θέτετε όρους. Μάλλον ζείτε στον κόσμο σας.

Μέλος ΔΕΠ ΤΕΙ

 
Απόφοιτος
25 Απρ 2018 08:07

Είναι προφανές πλέον συνάδελφοι το θράσσος τους.Οπώς προσέξατε δεν αναφέρουν απολύτως τίποτα για τους ήδη αποφοίτους.Ο ακούραστος και αποτελεσματικός συνοδοιπόρος όπως αποκαλούσαν τον Υπουργό προ ημερών θα σταθεί αρωγός στην πλήρη πλέον απαξίωση συνολικά όλων των αποφοίτων.Το μάθημά τους το πήραν καλά απο τους δύο πρυτάνεις των δύο κεντρικών ΑΤΕΙ οι οποίοι έβαζαν και κόκκινες γραμμές τρομάρα τους!Ίσως έτσι να είναι καλύτερα ούτως ώστε το χαστούκι στις εκλογές να είναι μεγαλύτερο.

Υ.Γ Αλήθεια, ο σύλλογος αποφοίτων του ΑΕΙ Πειραια ΤΤ υφίσταται;Τι κάνει,που έχει εξαφανιστεί τους τελευταίους δυο μήνες;Γιατί δεν βγάζει έστω μία ανακοίνωση να ξέρουμε που βρισκόμαστε;Αυτός δεν διατυμπάνιζε σε μια απο τις τελευταιες ανακοινώσεις του ότι δεν θα τους περάσει και ότι θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση;Αυτοί είναι σε εγρήγορση ή πλέον έχει αποδεχθεί την τραγική μοίρα μας;

 
Καθηγητής ΤΕΙ
25 Απρ 2018 09:34

Η προϋπόθεση 1 είναι τόσο δημιουργικά ασαφής που η αξία της μηδενίζεται. Πως θα εγγυηθεί το Υπουργείο την εργασιακή ειρήνη και άλλα τέτοια εύηχα ή μη σε αυτοδιοικούμενα ΑΕΙ;
Για την 2: Ούτε λίγο, ούτε πολύ, οι Πρυτάνεις ζητούν ολόκληρη μελέτη από τις Επιτροπές, συνεπώς, εμμέσως πλην σαφώς, ζητούν την αναβολή του ζητήματος για τις ... καλένδες.
Η προϋπόθεση 5, 9 και 12 είναι το ίδιο πράγμα. Θυμίζω ότι με βάση το 4485/17 τα ΑΕΙ θα πρέπει μέχρι τον Αύγουστο να καταθέσουν τα οργανογράμματα τους. Οι αρμόδιοι αντιπρυτάνεις είμαι σίγουρος ότι το κάνουν με "αντανάκλαση της βούλησης του συνόλου του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού"!
Για την 11 ο Υπουργός έχει ήδη δηλώσει ότι από τον Δεκέμβριο έχουν προβλεφθεί οι πρόσθετες χρηματοδοτήσεις των νέων ΑΕΙ.
Το ποιο ωραίο όμως είναι η προϋπόθεση 4 καθώς οι Πρυτάνεις, από ότι φαίνεται, συμφωνούν με την κατάτμηση τμημάτων!!!

 
ΔΕΠ
25 Απρ 2018 09:37

Για την εξαφάνιση των Τμημάτων Μηχανικών δεν θα έχετε να κάνετε κανένα σχόλιο?

 
Αποφοιτος ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ
25 Απρ 2018 10:09

Για τους αποφοίτους ως συνήθως τίποτα!
Κερδάμε σύντροφοι!
Αλήθεια που είναι, ο σύλλογος αποφοίτων ( ίσως τους έχουν τάξει κάτι; ) οι καθηγητές; Και πολλοί άλλοι…
Οι κόκκινες γραμμές έγιναν διάφανες και δεν φαίνονται! Τι θεσούλες μας όλοι και για τους άλλους έχει ο Θεός…
Τι άλλαξε στα σημερινά μαθήματα με τα μαθήματα που κάναμε παλαιότερα! Τίποτα από όσο ξέρω …
Συνάδελφοι μην περιμένετε τίποτα. Αν δεν κάνουμε κάτι μόνοι μας δεν θα γίνει από κανέναν .
Άντε και καλή τύχη !

 
Thomas Paschalis
25 Απρ 2018 11:47

@
Απόφοιτος
Αποφοιτος ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ
Να σχολιάζετε με το όνομα που έχετε στο Facebook ώστε να μπορέσουμε όλοι οι πτυχιούχοι να βρεθούμε και να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας.

 
Απόφοιτος
25 Απρ 2018 12:24

@Thomas Paschalis

Συνάδελφε δεν χρησιπομοιώ μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά αν είναι να οργανωθούμε με σκοπό κάτι σοβαρό και συντεταγμένο είμαι διατεθειμένος να δημιουργήσω λογαργιασμό.

 
Αθανάσιος Κουμούτσος Πτυχιούχος Μηχανολόγος-Ανακαίνισης Κτιρ
27 Απρ 2018 12:49

Τοποθέτηση Αναπληρώτριας Τομεάρχης Παιδείας της ΝΔ Μαρία Αντωνίου, στη Σύνοδο Πρυτάνεων ΤΕΙ, που πραγματοποιήθηκε στη Λαμία.
κα. Αντωνίου δεν μας απαντήσατε στα ερωτήματα που σας τέθηκαν, μετά την ομιλία σας στην Σύνοδο των Πρυτάνεων Τ.Ε.Ι.
Πιστεύω ότι θα απαντήσετε ως κόμμα εξουσίας με τοποθέτηση στα παρακάτω ερωτήματα:
1. Ποία είναι η θέση σας ως κόμμα για την στάση των μελών σας (ΔΑΚΕ ΕΕΤΕΜ), συμμετέχουν στις επιτροπές του υπουργείου Παιδείας κ. Γαβρόγλου ???
2. Ποίο σκοπό είχε η συνάντηση στα γραφεία της ΝΔ, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Στασινός με μέλη της ΔΑΚΕ ΕΕΤΕΜ ???
3. Ποία είναι η θέσης σας για την έκδοση των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων και με τι μορφή θα πρέπει να εκδοθούν με Προεδρικά Διατάγματα Π.Δ. ή με Νόμο ???
4. Ποία είναι η θέση σας με την κατάργηση των Τ.Ε.Ι. (συγχώνευση) δεν υφίσταται και την λειτουργία των ΚΕΕ ???
5. Πόσες χιλιάδες φοιτητές της επαρχίας δεν θα σπουδάσουν αύριο, αφού δεν θα υπάρχουν Τ.Ε.Ι. με τον Ν. 4521/2018 ???
6. Ποία είναι η θέση σας για τους Πτυχιούχους Μηχανικούς, αποφοίτους των Τ.Ε.Ι. μέχρι σήμερα ???
7. Ποία είναι η θέσης στον ψηφισθέντα Ν. 4521/2018, δεν γίνεται καμία αναφορά για τι Επαγγελματικά θα έχουν οι απόφοιτοί του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ???
8. Ποίο είναι το σχέδιο σας ως Ν.Δ. για την Ανάπτυξη της χώρας και τι Παιδεία θα πρέπει να παρέχει το κράτος στα παιδιά μας ???
9. Ως Ν.Δ. θα καταθέσετε πρόταση νόμου για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα και με ποίο φορέα θα πρέπει να εκδίδονται ???
10. Για την απελευθέρωση του επαγγέλματος του Μηχανικού στην Ελλάδα, ως μνημονιακή υποχρέωση, δεν έχει γίνει. Ποία είναι η θέση σας, αν και το έχετε ψηφίσει ???
11. Γιατί ως κόμμα δεν συζητάτε με τους φορείς των Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. σε επίπεδο αρχηγού, για να δεσμεύει το κόμμα σας για τις θέσεις που θα πρέπει ο Ελληνικός Λαός να αποφασίσει για το μέλλον του ???
12. Θα απολογηθείτε στον Ελληνικό Λαό για την ΟΜΗΡΙΑ των Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. (35 χρόνια) χωρίς Επαγγελματικά Δικαιώματα επί ημερών σας ???

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ