Ειδικές Εξετάσεις υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

27/04/2018

Άκουσε το άρθρο

Καθορίστηκαν από το υπουργείο Παιδείας οι διαδικασίες Ειδικών  Εξετάσεων  περί εισαγωγής σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις στο πρώτο έτος του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%).

Άρθρο 1
Δικαίωμα συμμετοχής στις ειδικές εξετάσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στις ειδικές εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και σε ποσοστό 5%, έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Λυκείου ή εξατάξιου ή επτατάξιου ή οκτατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίοι πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, όπως αυτές ανα- φέρονται στην παράγραφο 1 του αρ. 35 του ν. 3794/2009 (Α' 156) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 24 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α' 193), την παρ. 2 του άρ- θρου έκτου του ν. 4218/2013 (Α' 268), με το άρθρο 7 του ν. 4283/2014 (Α'189), με το άρθρο 13 του ν. 4452/2017 (Α'17), και όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 2
Ανακοίνωση πρόσκλησης για τη διενέργεια των ειδικών εξετάσεων

Η πρόσκληση - Ανακοίνωση - υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις ειδικές εξετάσεις γίνεται τον μήνα Σεπτέμβριο κάθε χρόνο και αναρτάται με τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (Α.Δ.Α) στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος και στον διαδικτυακό του τόπο.

Οι ειδικές εξετάσεις για το τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διενεργούνται το μήνα Οκτώβριο και διαρκούν τρεις (3) ημέρες.

Άρθρο 3
Δικαιολογητικά και χρόνος και τόπος υποβολής τους

Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις ειδικές εξετάσεις υποβάλλονται στην Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από την 1η έως και την 10η Οκτωβρίου, εκάστου έτους.

Η ανακοίνωση υποβολής δικαιολογητικών αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος, στο διαδικτυακό του τόπο και στην διαύγεια.

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

α) Έντυπη αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, η οποία χορηγείται από το Τμήμα.

β) Τίτλος σπουδών.

γ) Δύο (2) μικρές φωτογραφίες του υποψηφίου, τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

δ) Πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης από τις επταμελείς επιτροπές έκδοσης πιστοποιητικών διαπίστωσης πάθησης για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, ή από το ΚΕΣΥ, όπως ορίζονται κάθε φορά με υπουργική απόφαση.

ε) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικού του Δήμου ή της Κοινότητας στην οποία είναι εγγεγραμμένος που φέρει επικυρωμένη φωτογραφία του.

Με την υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής ελέγχονται τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου σύμφωνα με την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριο που επιδεικνύει στη γραμματεία του Τμήματος.

Σε κάθε υποψήφιο παραδίνεται πριν από τις εξετάσεις «Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου».

Άρθρο 4
Επιτροπή Εξετάσεων

1. Οι Ειδικές Εξετάσεις διενεργούνται από τα μέλη της επιτροπής που διενεργούν τις εισιτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.

Η επιτροπή είναι πενταμελής και συγκροτείται από καθηγητές όλων των βαθμίδων ή υπηρετούντες λέκτορες στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο είναι στις εικαστικές τέχνες.

2. Δεν μπορεί να συμμετάσχει στην Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων όποιος έχει σύζυγο ή άλλο πρόσωπο, που συνδέεται μαζί με σχέση συγγένειας εξ' αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού και εξετάζεται στις ειδικές εξετάσεις. Για τη μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στον Πρόεδρο της Επιτροπής.

3. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης και σε περίπτωση απουσίας ή έλλειψης του ο οριζόμενος ως Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης.

Τον Πρόεδρο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Προέδρου και αυτόν ο αρχαιότερος από τους Καθηγητές, μέλος της Επιτροπής.

4. Η διάρκεια των εξετάσεων και οι ημερομηνίες διεξαγωγής τους αναφέρονται στην ανακοίνωση των Ειδικών Εξετάσεων, η οποία είναι αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

5. Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων εκτελεί ο Προϊστάμενος της Γραμματείας του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, άλλος υπάλληλος που ορίζεται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου του Τμήματος.

6. Η επιτροπή έχει απαρτία εφόσον τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.

7. Η Επιτροπή Εξετάσεων έχει τη γενική ευθύνη για τη διεξαγωγή των Ειδικών Εξετάσεων, ορίζει τα προς εξέταση θέματα, συγκροτεί τις αρμόδιες επιτροπές και ορίζει τα λοιπά αρμόδια για τις εξετάσεις όργανα, δίνει τις αναγκαίες οδηγίες, βαθμολογεί, καταρτίζει και εγκρίνει τον πίνακα με τη βαθμολογία όλων των εξετασθέντων.

Άρθρο 5
Εισιτήριες δοκιμασίες

1. Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο α' εξάμηνο σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκτελούν και παραδίδουν την τελευταία ημέρα των εξετάσεων δύο (2) εικαστικά έργα ασπρόμαυρα σε φύλλο χαρτιού διαστάσεων 50X70 εκατοστών, με μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι ή ένα (1) εικαστικό έργο ασπρόμαυρο σε φύλλο χαρτιού διαστάσεων 50X70 εκατοστών, με μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι και ένα (1) εικαστικό έργο σε φύλλο χαρτιού διαστάσεων 50X70 εκατοστών, με χρώμα εκτός από χρωστικές λαδιού ή ένα απτικό έργο με πηλό από πρότυπο που τοποθετείται προς σχεδίαση ή παραγωγή, επιπροσθέτως προσκομίζουν φάκελο με εργασίες. Ο αριθμός των έργων του φακέλου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 έργα σε σχέδιο και χρώμα.

Επί των έργων δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψήφιου.

Οι υποψήφιοι με μειωμένη οπτική οξύτητα με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω πρέπει να παραδώσουν απτικά έργα από διάφορα υλικά.

2. Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων ορίζει τον τόπο διενέργειας των εξετάσεων και τοποθετεί το θέμα στην αίθουσα των διαγωνιζομένων.

3. Τα φύλλα χαρτιού, τα χαρτόνια και ο πηλός διατίθενται από το Τμήμα ενώ τα άλλα απαιτούμενα υλικά προσκομίζονται από τους υποψηφίους.

Άρθρο 6
Επιτηρητές Εξετάσεων

1. Ως επιτηρητές ορίζονται μέλη του διοικητικού προσωπικού του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων των κλάδων ΠΕ, TE και ΔΕ, ο αριθμός και ο ορισμός των οποίων γίνεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος.

2. Οι Επιτηρητές είναι, υπεύθυνοι για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, τον έλεγχο και την επιτήρηση των διαγωνιζομένων.

Άρθρο 7
Έλεγχος προσέλευσης των υποψηφίων και τοποθέτησή τους

1. Κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να είναι παρών κατά την έναρξη των εξετάσεων.

2. Σε κάθε υποψήφιο αντιστοιχεί μια θέση.

3. Αλλαγή θέσεων μεταξύ των υποψηφίων δεν επιτρέπεται.

4. Κατά την είσοδο των εξεταζομένων στις προκαθορισμένες αίθουσες ελέγχεται από τους επιτηρητές η ταυτότητα των εξεταζομένων σύμφωνα με το «Δελτίο Ταυτότητας Υποψηφίων» και καταγράφεται η παρουσία κάθε υποψηφίου.

Άρθρο 8
Διεξαγωγή εξετάσεων

1. Ο υποψήφιος παραδίδει στον Επιτηρητή τα προς βαθμολόγηση έργα του. Στη συνέχεια ο Επιτηρητής παρουσία του υποψηφίου ελέγχει τα στοιχεία του υποψηφίου, τοποθετεί τα έργα σε φάκελο, πάνω στον οποίο γράφει τα στοιχεία του υποψηφίου, τον αριθμό των έργων και μονογράφει. Έπειτα σφραγίζει το φάκελο καθώς και το σημείο συμπλήρωσης στοιχείων.

2. Αφού τελειώσουν οι δοκιμασίες ο Επιτηρητής συντάσσει πρακτικό στο οποίο αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο έγιναν οι εξετάσεις, τις ανωμαλίες που τυχόν σημειώθηκαν και τις τυχόν κυρώσεις που επιβλήθηκαν.

Άρθρο 9
Πειθαρχία διαγωνιζομένων

1. Ο υποψήφιος έχει υποχρέωση αξιοπρεπούς και κόσμιας συμπεριφοράς και πιστής τήρησης των υποδείξε- ων και των συστάσεων των Επιτηρητών.

2. Όποιος συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με άλλο άτομο κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ή συμπε- ριφέρεται απρεπώς στους Επιτηρητές και λοιπούς υπεύθυνους των εξετάσεων ή αρνείται να συμμορφωθεί με τις συστάσεις τους και με τη διαγωγή του διαταράσσει την καλή λειτουργία και τάξη των εξετάσεων, αποβάλλεται από την αίθουσα και αποκλείεται από τις εξετάσεις με απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων.

3. Πάνω στο έργο του υποψηφίου που αποκλείεται σύμφωνα με τα ανωτέρω από τις εξετάσεις σημειώνεται από την Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων η αιτία του αποκλεισμού και ο βαθμός μηδέν (0).

Άρθρο 10
Βαθμολόγηση των έργων

1. Κάθε μέλος της Επιτροπής Εξετάσεων βαθμολογεί με ένα ακέραιο αριθμό το σύνολο των έργων των υποψηφίων από 1 έως 10 με άριστα το βαθμό δέκα (10) και βάση το βαθμό πέντε (5).

2. Μετά το τέλος της βαθμολόγησης και της εξαγωγής του γενικού βαθμού όλων των υποψηφίων η Επιτροπή Εξετάσεων καταρτίζει και εγκρίνει τον πίνακα με τη βαθμολογία όλων των εξετασθέντων.

3. Γενικός βαθμός του υποψηφίου είναι το αθροισμάτων βαθμών που συγκέντρωσε από τα μέλη της Επιτροπής Εξετάσεων διαιρούμενα διά του αριθμού των μελών αυτής.

4. Ο υποψήφιος για να κριθεί για εισαγωγή πρέπει να έχει συγκεντρώσει γενικό βαθμό τουλάχιστον πέντε (5). 5. Η εισαγωγή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και μέχρι την κάλυψη του καθορισμένου αριθμού, που είναι καθ' υπέρβαση σε ποσοστό 5% επί του αριθμού εισακτέων.

6. Οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει γενικό βαθμό ίσο με εκείνον του τελευταίου εισαγόμενου, εισάγονται ως υπεράριθμοι.

7. Επανεξέταση, αναβαθμολόγηση ή χορήγηση φωτοαντιγράφων ή φωτογραφιών των έργων του υποψηφίου δεν επιτρέπεται και η αξιολόγησή τους αφήνεται στην αντικειμενική και δίκαιη κρίση των μελών της Επιτροπής Εξετάσεων.

Άρθρο 11
Έκδοση αποτελεσμάτων, πρόσκληση και διαδικασία εγγραφής

1. Το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανακοινώνει τα αποτελέσματα με τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (Α.Δ.Α) στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του, καλώντας τους επιτυχόντες να προσέλθουν για εγγραφή σε προθεσμία δέκα (10) ημερών.

2. Εκείνοι που δεν μπόρεσαν να ασκήσουν το δικαίωμα εγγραφής τους μέσα στην προθεσμία που έχει ορισθεί για το έτος αυτό λόγω αποδεδειγμένου ανυπέρβλητου κωλύματος, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής τους μόνο κατά το επόμενο έτος και μέσα στην προθεσμία που ορίζεται για το έτος αυτό.

3. Τα έργα των αποτυχόντων υποψηφίων παραμένουν στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ένα εξάμηνο από την έκδοση των αποτελεσμάτων και ύστερα καταστρέφονται αφού συνταχθεί σχετική πράξη.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ