Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

“Μπροστάρης” το Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής στα Διετή Προγράμματα

Θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο με ειδικότητες που έχει ανάγκη η αγορά εργασίας- Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι
Δημοσίευση: 11/05/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής θα ξεκινήσει η εφαρμογή του νέου θεσμού των Διετών Προγραμμάτων  (Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ, με ειδικότητες που έχει ανάγκη η αγορά εργασίας.

Η λειτουργία των Διετών Προγραμμάτων θα ξεκινήσει τον ερχόμενο Οκτώβριο, αφού προηγηθούν οι σχετικές προσκλήσεις προς τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποφάσισε ομόφωνα τη δημιουργία των Διετών Προγραμμάτων.

Σχετικές κινήσεις γίνονται σχεδόν σε όλα τα ΑΕΙ της χώρας , προκειμένου να “δρομολογηθεί” η ίδρυση Διετών Προγραμμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι την κεντρική  ιδέα ίδρυσης των Διετών Προγραμμάτων είχε ο πρώην Πρύτανης του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ και νυν Αντιπρόεδρος του Παν. Δυτικής Αττικής Λάζαρος Βρυζίδης, κάτι που ειπώθηκε δημόσια και από τον υπουργό Κώστα Γαβρόγλου.

“Ο Πρύτανης του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ Λάζαρος Βρυζίδης μας έπεισε για τα Διετή Προγράμματα", είπε χαρακτηριστικά  ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου  στο 4ο Συνέδριο της ΟΣΕΠ-ΤΕΙ.

Το esos επικοινώνησε με τον Λ. Βρυζίδη ο οποίος σχετικά με τις διαδικασίες λειτουργίας των Διετών Προγραμμάτων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, μας είπε τα εξής:

Α. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής μπαίνει δυναμικά στη δημιουργία των Προγραμμάτων Διετούς Φοίτησης.

Β. Η Δ.Ε του Πανεπιστημίου αποφάσισε ομόφωνα τη δημιουργία του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και ξεκίνησε την  επεξεργασία των Προγραμμάτων που θα ολοκληρωθεί μέσα στο Μάιο, προκειμένου η λειτουργία τους να αρχίσει στις αρχές Οκτωβρίου.

Γ. Η ανταπόκριση των επιχειρήσεων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι πολύ μεγάλη και μέσα από τα Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας των Δήμων. Εκτιμώ ότι για  πάρα πολλούς σπουδαστές των Διετών Τμημάτων θα εξασφαλιστεί πρόσβαση στην εργασία.

Προγράμματα Σπουδών- ΠΜΣ- ΚΕΔΕΔΙ

Σε ερώτησή μας σε ποια διαδικασία βρίσκεται   η προετοιμασία των νέων Προγραμμάτων Σπουδών και η επανίδρυση των ΠΜΣ ο κ. Βυρζίδης μας είπε:

  • Ολοκληρώθηκε η έγκριση των ΠΜΣ και στάλθηκαν στο υπ. Παιδείας για έγκριση.
  • Προχωρά με γρήγορους ρυθμούς η ολοκλήρωση των Προγραμμάτων Σπουδών των τμημάτων.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι για τα Διετή Προγράμματα

Η φοίτηση παρέχεται δωρεάν.

Οι εκπαιδευόμενοι επιλέγονται στο πρόγραμμα βάσει του βαθμού του απολυτηρίου από το ΕΠΑ.Λ..

Επιπλέον κριτήρια μπορεί να ορίζονται στον Κανονισμό του Κ.Ε.Ε..

Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα (4) εξάμηνα και περιλαμβάνει θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση, συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών ωρών, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών και πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας 960 ωρών, που μπορεί να πραγματοποιείται παράλληλα με τη φοίτηση, μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου εξαμήνου.

 Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να πραγματοποιούν την πρακτική άσκηση σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και δημόσιες υπηρεσίες, με ευθύνη του Α.Ε.Ι. στο οποίο φοιτούν, υπό την εποπτεία του Διευθυντή προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης, ο οποίος παρακολουθεί την παρουσία και επίδοση του εκπαιδευομένου, διενεργεί επιτόπιους ελέγχους στην επιχείρηση για τη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας και τηρεί ατομικό φάκελο πρακτικής άσκησης με τις σχετικές μηνιαίες εκθέσεις προόδου. Οι εκπαιδευόμενοι που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 από την υποχρέωση πρακτικής άσκησης.

Η πρακτική άσκηση μπορεί να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους.

Το πρόγραμμα σπουδών κάθε προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου και περιέχει τους τίτλους των μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο, τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων και λεπτομέρειες για το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης. Περιέχει, επίσης, το επαγγελματικό προφίλ, τα μαθησιακά αποτελέσματα, όπως γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, και τα προσόντα που αποκτώνται από το σύνολο του προγράμματος σπουδών, καθώς και από κάθε επιμέρους μάθημα ή εκπαιδευτική δραστηριότητα ή πρακτική άσκηση που περιλαμβάνεται σε αυτό.

Για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών κάθε προ- γράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά επαγγελματικά περιγράμματα που πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 3 του ν. 3369/2005 (Α’ 171), όπως η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4115/2013 (Α’ 24), εφόσον υπάρχουν, διαφορετικά τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα.

Τα μαθήματα διεξάγονται σε χώρους του οικείου Α.Ε.Ι., καθώς και σε κτίρια σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απογευματινές μόνο ώρες, ή άλλα κτίρια, που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις και παραχωρούνται για το σκοπό αυτόν στο οικείο Α.Ε.Ι..

Για τους εκπαιδευόμενους που δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις που απαιτούνται για την πρακτική άσκηση γίνονται δωρεάν από δημόσια νοσοκομεία ή από ιατρούς συμβεβλημένους με το Δημόσιο ή με φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Κατά τα λοιπά, υπάγονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 3232/2004, μόνο για την περίπτωση ατυχήματος στους χώρους εργασίας κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμονται διπλώματα επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου του Κέντρου, καταρτίζεται ο Κανονισμός του Κέντρου, με τον οποίο ρυθμίζονται ιδίως:

α) θέματα που αφορούν στην οργάνωση και τη λειτουργία του Κ.Ε.Ε.,

β) κριτήρια επιλογής εκπαιδευόμενων επιπλέον του βαθμού απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ., όπως ιδίως η εργασιακή εμπειρία και κοινωνικά κριτήρια.

γ) η διαδικασία και ο τρόπος εγγραφών, θέματα που αφορούν στην οργάνωση των σπουδών, στην έναρξη και λήξη του εκπαιδευτικού έτους, στον καθορισμό των διακοπών και αργιών, στον καθορισμό του ανώτατου ορίου απουσιών, καθώς και κάθε θέμα που αφορά στη φοίτηση και στην πρακτική άσκηση,

δ) ειδικότερες προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής των διδασκόντων,
ε) υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευόμενων, θέματα που αφορούν στα πειθαρχικά παραπτώματα και στις πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους εκπαιδευόμενους, καθώς και στα αρμόδια όργανα και στη διαδικασία επιβολής τους,

στ) οι διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης των δομών και των εκπαιδευόμενων,
ζ) τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτών, καθώς και η διαδικασία αξιολόγησής τους,

η) θέματα που αφορούν στα πειθαρχικά παραπτώματα και στις πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, καθώς και στα αρμόδια όργανα και στη διαδικασία επιβολής τους. Μέχρι να ρυθμιστούν με τον Κανονισμό τα θέματα του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζονται οι κείμενες πειθαρχικές διατάξεις για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Οι πόροι των Διετών Προγραμμάτων

Οι πόροι του Κ.Ε.Ε. προέρχονται από:

α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι.,

β) τον προϋπολογισμό του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

γ) χρηματοδοτήσεις, δωρεές και κάθε είδους χορηγίες από φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς,

δ) μέρος των πόρων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. και πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος, που μπορεί να διατίθενται ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου για την ανάπτυξη του Κ.Ε.Ε.,

ε) κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

Ποιοι θα διδάξουν

Ως διδάσκοντες στα προγράμματα απασχολούνται:

α) μέλη Δ.Ε.Π.,

β) Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. του Ιδρύματος με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκουν,

γ) ερευνητές και Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες (Ε.Λ.Ε.),

δ) ακαδημαϊκοί υπότροφοι της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), επιστημονικοί και εργαστηρια- κοί συνεργάτες του άρθρου 19 του ν. 1404/1983 (Α’ 173),

ε) προσωπικό με ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έως τριών (3) διδακτικών ετών, πλήρους η μερικής απασχόλησης. Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου και των απαιτούμενων προσόντων γίνεται από τη Σύγκλητο, ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου του Κ.Ε.Ε.. Το προσωπικό της παρούσας περίπτωσης λαμβάνει αμοιβή ωρομισθίου, η οποία υπολογίζεται κατ’ αναλογία των αποδοχών εκπαιδευτικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκτός αν πρόκειται για εκπαιδευτές ενηλίκων της περίπτωσης γ’ της παρ. 14 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), οπότε λαμβάνουν την αμοιβή που ορίζεται για τους εκπαιδευτές αυτούς.

Οι συμβάσεις που συνάπτονται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν υπάγονται στις διατάξεις των Κεφαλαίων A’, Β’ και Γ’ του ν. 2190/1994 (Α’ 28), αλλά στις εξαιρέσεις της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280). Τα κριτήρια επιλογής των διδασκόντων ορίζονται στον Κανονισμό του Κ.Ε.Ε.

Σχόλια (7)

 
Σ.Κ.
13 Μάιος 2018 16:30

Το πλαίσιο λειτουργίας ασαφές:
1. Που εντάσονται; Τυπική, ή Άτυπη Εκπαίδευση;
2. Προσόντα Εκπαιδευτών; Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ απαραίτητη;
4. Ελέγχονται κι αν ναι από που; (εδώ να υπενθυμίσω και το αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ).
Πρακτικά ένα μεγάλο κομμάτι των ήδη Εκπαιδευτών στα τωρινά ΔΙΕΚ θα το φάει η """μαρμάγκα"""!

 
K. G.
12 Μάιος 2018 01:56

Μαρμίτα, αυτό είναι το κυρίαρχο.
Ποιος ασχολείται με τους αποφοίτους τέτοιες ώρες;.

 
Δρ Αντώνης Ρόκκος
11 Μάιος 2018 21:50

Κύριοι, το γνωστό λαϊκό ρητό "με πορδές αυγά δεν βάφονται" ισχύει και εδώ ...
Επειδή διάφοροι εξαγγέλουν οτιδήποτε δεν σημαίνει τίποτα.
Ποιά είναι η προεργασία και ο σχεδιασμός που έχει γίνει για τα διετή προγράμματα; Το μόνο γνωστό είναι οι "πόροι" και ποιοι διδάσκουν.
Τι διδάσκουν; Με τι στόχους; Ποιά και πόσα μαθήματα, σε ποιό επίπεδο;
Φοβάμαι πως δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως.
Δεν υπάρχει η παραμικρή πληροφορία πουθενά.

Αν τα πράγματα είναι διαφορετικά, ας ενημερώσει το κοινό ο κ. Βρυζίδης.
Α. Ρόκκος.

 
Απόφοιτος
11 Μάιος 2018 17:49

Το ΠΔΑ μπροστάρης στα διετή προγράμματα.Οι απόφοιτοι κάτω απ το χαλί και η κόκκινη γραμμή μετεξελίχθηκε σε προσωπικές φιλοδοξίες.

 
foros1
11 Μάιος 2018 15:38

@σ.κ.

αυτό θα συμβεί αν αρχίσουν να δέχονται και αποφοίτους ΓΕΛ.

 
ΙΕΚτζής
11 Μάιος 2018 14:01

Ποιες είναι οι ειδικότητες που θα δωθούν; Πόσα άτομα θα παρακολουθούν; Τι επαγγελματικά δικαιώματα θα έχουν;
Θα έχουν τις ίδιες δυνατότητες χρηματοδότησης και τα Δημόσια ΙΕΚ;

Είναι λάθος να λέγεται οτι τα Δημόσια ΙΕΚ θα κλείσουν. Απλά θα έχουν άλλες ειδικότητες απο τα ΚΕΕ και οι σπουδαστές τους θα είναι απόφοιτοι ΓΕΛ και όσοι απόφοιτοι τους ενδιαφέρουν συγκεκριμένες ειδικότητες και γράφονται στο Γ εξάμηνο από τα ΕΠΑΛ.
Με τον "ανταγωνισμό" θα αναβαθμιστούν και τα Δημόσια ΙΕΚ...

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ