Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Σε ποιους θα απονεμηθεί το Βραβείο Αριστείας από το ΑΠΘ

Δημοσίευση: 14/05/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Τελετή Απονομής Βραβείων Αριστείας της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 και ώρα 19.30, στην Αίθουσα Τελετών της παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.

Στόχος είναι η ανάδειξη της αριστείας στο παραγόμενο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο, στην καινοτομία μεθόδων και τεχνικών, η επιβράβευση καθηγητών με αναγνώριση και επιρροή πανελλήνιας και διεθνούς εμβέλειας, όπως επίσης και στελεχών της Σχολής με πολύπλευρο ιατροκοινωνικό έργο και προσφορά.

Τα Βραβεία Αριστείας θα απονεμηθούν σε στελέχη των Τμημάτων της Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής και Οδοντιατρικής και εμπίπτουν στις εξής κατηγορίες:

1. Βραβεία Διακεκριμένων Επιδόσεων, ταυτόχρονα, σε πολλούς τομείς

2. Βραβεία Ιατρο-κοινωνικού Έργου& Προσφοράς

3. Βραβεία Διδακτικής Ικανότητας & Προσφοράς Εκπαιδευτικού Έργου

4. Βραβεία Έρευνας

5. Βραβεία Κλινικο-εργαστηριακού Έργου & Εφαρμογής Καινοτόμων Μεθόδων και Τεχνικών

6. Βραβεία Αναγνώρισης & Επιρροής

7. Βραβεία Διακεκριμένων Επιδόσεων Φοιτητών και Νέων Επιστημόνων

8. Βραβεία Ποιότητας Παροχής Υπηρεσιών

 

«Ευελπιστούμε ότι η απονομή Βραβείων Αριστείας θα συνεισφέρει στην περαιτέρω ποιοτική και ποσοτική άνοδο του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που παράγεται προς όφελος της ελληνικής παιδείας και της κοινωνίας» αναφέρει ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, Καθηγητής Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης και επισημάνει «υποβλήθηκαν στοιχεία ή προτάθηκαν 217 περιπτώσεις συναδέλφων και συνεργατών με αξιοσημείωτες επιδόσεις. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο 39,2% επί του συνόλου των 553 μελών Δ.Ε.Π. που υπηρετούν σήμερα σε όλα τα Τμήματα της Σχολής και σηματοδοτεί αφενός το υψηλό επίπεδο των στελεχών της και αφετέρου το ενδιαφέρον για να αναδειχτούν οι έννοιες “αξία” και “αριστεία”».

Η όλη διαδικασία ανέδειξε αρκετές περιπτώσεις εξαιρετικά υψηλών επιδόσεων, που μπορούν να χαρακτηριστούν ασυνήθιστες και εντυπωσιακές, όπως η εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και τεχνικών από καθηγητές για πρώτη φορά παγκοσμίως, η προσέλκυση και διαχείριση από έναν μόνο Καθηγητή ερευνητικών κονδυλίων που υπερβαίνουν εκείνα που διαχειρίστηκαν συνολικά, την ίδια περίοδο, ολόκληρες Σχολές του ΑΠΘ, η δημοσίευση σε διάστημα ενός μόνο έτους και από έναν μόνο Καθηγητή εργασιών σε διεθνή περιοδικά με αθροιστικό δείκτη εμβέλειας πολύ μεγαλύτερο εκείνου πολλών μελών ΔΕΠ για το σύνολο της ακαδημαϊκής τους πορείας κ.ά.

 ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΘ 2018
Παρασκευή 18 Μαΐου 2018, Αίθουσα Τελετών της παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ

1.    ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
Η όλη διαδικασία ανέδειξε είκοσι (20) περιπτώσεις εξαιρετικά υψηλών επιδόσεων, που μπορούν να χαρακτηριστούν ασυνήθιστες και εντυπωσιακές. Οι περιπτώσεις αυτές είναι οι εξής και σε αφορούν όλες τις κατηγορίες των Βραβείων:

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ.

1.    Μπαμίδης Παναγιώτης, Αν. Καθηγητής Πληροφορικής στην Ιατρική Εκπαίδευση, ο οποίος τιμάται σήμερα με δέκα (10) βραβεία, διότι κατά το έτος 2017 :
α. Πραγματοποίησε δέκα (10) εισηγήσεις σε Διεθνή Συνέδρια.
β. Διαχειρίστηκε ερευνητικά κονδύλια ύψους 898.000,08 €.
γ. Οι δημοσιευμένες εργασίες του παρουσιάζουν IF: 25,439.
δ. Έλαβε 1ο Βραβείο σε Διεθνή Διαγωνισμό ως επικεφαλής ερευνητικής ομάδας στην οποία συμμετέχουν οι συνεργάτες του Εργαστηρίου Ιατρικής Πληροφορικής Αντώνιος Μπίλλης και Ευαγγελία Ρωμανοπούλου, οι οποίοι θα λάβουν το σχετικό τιμητικό δίπλωμα.
ε. Επιλέχθηκε ως αξιολογητής προτάσεων ερευνητικών προγραμμάτων διεθνούς εμβέλειας.
στ. Εξελέγη Πρόεδρος της «Ελληνικής Εταιρείας Βιοϊατρικής Τεχνολογίας».
ζ. Εξελέγη Αντιπρόεδρος της “Society of Applied Neuroscience”.
η. Εξελέγη Πρόεδρος Οργανωτικών Επιτροπών τριών (3) Διεθνών Συνεδρίων.
θ. Επελέγη ως μέλος Συντακτικών Επιτροπών τριών (3) Διεθνών Επιστημονικών Περιοδικών
ι. Διακρίθηκε για την ιατροκοινωνική του προσφορά με τη δημιουργία συστήματος φροντίδας υγείας, που αποτελεί εργαλείο εξελιγμένης τεχνολογίας και συνδυάζει νοητικές ασκήσεις με σωματική δραστηριότητα σε διασκεδαστικό περιβάλλον και λειτουργεί ως αυτοχρηματοδοτούμενη υπηρεσία του Α.Π.Θ.

2.     Τοπούζης Φώτιος, Καθηγητής Οφθαλμολογίας, ο οποίος τιμάται σήμερα με οκτώ (8) βραβεία, διότι κατά το έτος 2017:
α. Πραγματοποίηση επτά (7) εισηγήσεις σε Διεθνή Συνέδρια.
β. Διαχειρίστηκε ερευνητικά κονδύλια ύψους 107.438,05 €.
γ. Οι δημοσιευμένες εργασίες του παρουσιάζουν IF: 121,188
δ. Επιλέχθηκε ως αξιολογητής προτάσεων ερευνητικών προγραμμάτων.
ε. Πραγματοποίησε για πρώτη φορά διεθνώς «Χειρουργική ένθεση ειδικής αντιγλαυκωματικής βαλβίδας σε οφθαλμό ασθενούς – Eyewatch»
στ. Εξελέγη σε θέσεις Section Leader, Αντιπροέδρου και μέλους σε Δ.Σ. τεσσάρων (4) Διεθνών Επιστημονικών Εταιρειών.
ζ. Εξελέγη Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής ενός (1) Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου.
η. Επελέγη ως μέλος Συντακτικής Επιτροπής ενός (1) Διεθνούς Επιστημονικού Περιοδικού.
θ. Διακρίθηκε για την ιατροκοινωνική του προσφορά με την αφιλοκερδή και μακρόχρονη παροχή οφθαλμολογικών εξετάσεων σε ασθενείς και πληθυσμιακές ομάδες με περιορισμένη δυνατότητα πρόσβασης σε δομές υγείας, που υλοποιείται με την κινητή Οφθαλμολογική Μονάδα των “LIONS”.

3.    Παπά-Κονιδάρη Άννα, Καθηγήτρια Ιατρικής Μικροβιολογίας, η οποία τιμάται σήμερα με οκτώ (8) βραβεία, διότι κατά το έτος 2017:
α. Πραγματοποίησε επτά (7) εισηγήσεις σε Διεθνή Συνέδρια
β. Διαχειρίστηκε ερευνητικά κονδύλια ύψους 100.858,98 €.
γ. Οι δημοσιευμένες εργασίες της παρουσιάζουν IF: 27,166.
δ. Υπήρξε επιβλέπουσα Διδακτορικής Διατριβής η οποία αξιολογήθηκε με βαθμό «Άριστα με Διάκριση».
ε. Εξελέγη Πρόεδρος της «Ελληνικής Εταιρείας Ιολογίας».
στ. Εξελέγη μέλος του Δ.Σ. του “European Expert Laboratory Network Emerging Viral Disease”.
ζ. Εξελέγη Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής ενός (1) Διεθνούς Συνεδρίου.
η. Επελέγη ως μέλος Συντακτικής Επιτροπής ενός (1) Διεθνούς Επιστημονικού Περιοδικού.

4.    Τσολάκη-Κώστα Μαγδαληνή, Καθηγήτρια Νευρολογίας, η οποία τιμάται σήμερα με πέντε (5) βραβεία, διότι κατά το έτος 2017 :
α. Πραγματοποίησε τέσσερις (4) εισηγήσεις σε Διεθνή Συνέδρια.
β. Οι δημοσιευμένες εργασίες της παρουσιάζουν IF: 29,85.
γ. Έλαβε δύο (2) βραβεία για εργασίες που ανακοινώθηκαν σε Διεθνή Συνέδρια.
δ. Επιλέχθηκε ως αξιολογήτρια 14 προτάσεων του προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Δια Βίου Μάθησης».
ε. Επελέγη ως μέλος Συντακτικών Επιτροπών οκτώ (8) Διεθνών Επιστημονικών Περιοδικών.
στ. Διακρίθηκε για την ιατροκοινωνική της προσφορά με το έργο της στο πεδίο της νόσου Alzheimer , ιδρύοντας την «Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών» το 1995. Έκτοτε υπηρετεί τους ασθενείς της Βορείου Ελλάδος, είτε ως Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. είτε ως επιστημονικά υπεύθυνη δύο (2) ολοκληρωμένων Μονάδων αντιμετώπισης της Άνοιας. Το 2007 ίδρυσε την «Πανελλήνια Ομοσπονδία Νόσου Alzheimer» και έκτοτε συντονίζει ως Πρόεδρος του Δ.Σ. τις 38 Εταιρείες στη χώρα, που εργάζονται εθελοντικά για την ενημέρωση και τη φροντίδα των ασθενών και των περιθαλπτόντων τους

5.    Γουλής Δημήτριος, Αν. Καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, ο οποίος τιμάται σήμερα με πέντε (5) βραβεία, διότι κατά το έτος 2017 :
α. Έλαβε τον υψηλότερο βαθμό αξιολόγησης (96,1) από τους φοιτητές του Π.Μ.Σ. «Ερευνητική Μεθοδολογία στην Ιατρική και τις Επιστήμες Υγείας».
β. Πραγματοποίησε δώδεκα (12) εισηγήσεις σε Διεθνή Συνέδρια
γ. Οι δημοσιευμένες εργασίες του παρουσιάζουν IF: 57,523.
δ. Εξελέγη Γεν. Γραμματέας της “European Menopause and Andropause Society”.
ε. Εξελέγη Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του “European Congress of Andrology 2017”.

6.    Χουρδάκης Μιχαήλ, Επικ. Καθηγητής Βασικής Ιατρικής Διατροφολογίας, ο οποίος τιμάται σήμερα με πέντε (5) βραβεία, διότι κατά το έτος 2017 :
α. Πραγματοποίησε τριάντα έξι (36) εισηγήσεις σε Διεθνή Συνέδρια.
β. Διαχειρίστηκε ερευνητικά κονδύλια ύψους 53.373,20 €.
γ. Οι δημοσιευμένες εργασίες του παρουσιάζουν IF: 40,286.
δ. Έλαβε δύο (2) βραβεία σε Διεθνή Συνέδρια και ένα (1) βραβείο σε Πανελλήνιο Συνέδριο για εργασίες του που ανακοινώθηκαν.
ε. Εξελέγη Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής ενός (1) Διεθνούς Συνεδρίου.

7.    Γρηγοριάδης Νικόλαος, Καθηγητής Νευρολογίας, ο οποίος τιμάται σήμερα με τέσσερα (4) βραβεία, διότι κατά το έτος 2017 :
α. Πραγματοποίησε έξι (6) εισηγήσεις σε Διεθνή Συνέδρια.
β. Διαχειρίστηκε ερευνητικά κονδύλια ύψους 279.966,66 €.
γ. Εξελέγη Πρόεδρος της «Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας».
δ. Διακρίθηκε για την ιατροκοινωνική του προσφορά με τη μακρόχρονη και πολύπλευρη υποστήριξη του έργου της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας».

8.    Τσουλφάς Γεώργιος, Αν. Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής, ο οποίος τιμάται σήμερα με τέσσερα (4) βραβεία, διότι κατά το έτος 2017 :
α. Διαχειρίστηκε μαζί με τον Διευθυντή του στην Α΄ Χειρουργική Κλινική Βασίλειο Παπαδόπουλο, Καθηγητή Γενικής Χειρουργικής ερευνητικά κονδύλια ύψους 138.00,00 €.
β. Έλαβε 1ο Βραβείο Καλύτερης Προφορικής Ανακοίνωσης σε Πανελλήνιο Συνέδριο.
γ. Εξελέγη World President του “International College of Surgery”.
δ. Επελέγη ως μέλος Συντακτικής Επιτροπής ενός (1) Διεθνούς Επιστημονικού Περιοδικού.

9.    Φόρογλου Νικόλαος, Αν. Καθηγητής Νευροχειρουργικής, ο οποίος τιμάται σήμερα με τέσσερα (4) βραβεία, διότι κατά το έτος 2017 :
α. Πραγματοποίησε πέντε (5) εισηγήσεις σε Διεθνή Συνέδρια.
β. Πραγματοποίησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη Χειρουργική μέθοδο «Κρανιοτομία για εξαίρεση όγκων νεοπλασμάτων εγκεφάλου υπό τοπική αναισθησία».
γ. Εξελέγη Πρόεδρος της «Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας».
δ. Εξελέγη Ταμίας της “European Association of Neurosurgical Societies”.

10.    Γιαννακούλας Γεώργιος, Επικ. Καθηγητής Καρδιολογίας, ο οποίος τιμάται σήμερα με τέσσερα (4) βραβεία, διότι κατά το έτος 2017 :
α. Πραγματοποίησε τρεις (3) εισηγήσεις σε Διεθνή Συνέδρια.
β. Διαχειρίστηκε ερευνητικά κονδύλια ύψους 50.039,18 €.
γ. Έλαβε το 1ο Βραβείο Καλύτερης Ανακοίνωσης σε Διεθνές Συνέδριο.
δ. Επελέγη ως μέλος Συντακτικής Επιτροπής ενός (1) Διεθνούς Επιστημονικού Περιοδικού.

11.    Σαραφίδης Παντελεήμων, Επικ. Καθηγητής Νεφρολογίας, ο οποίος τιμάται σήμερα με τρία (3) βραβεία, διότι κατά το έτος 2017 :
α. Πραγματοποίησε τέσσερις (4) εισηγήσεις σε Διεθνή Συνέδρια.
β. Οι δημοσιευμένες εργασίες του παρουσιάζουν IF: 93,201.
γ. Έλαβε 1ο Βραβείο Καλύτερης Προφορικής Ανακοίνωσης σε Πανελλήνιο Συνέδριο.
δ. Εξελέγη μέλος του Δ.Σ. του “European Renal and Cardiovascular Medicine Working Group” της “European Renal Association – European Dialysis and Transport Association”.

12.    Ιωαννίδης Δημήτριος, Καθηγητής Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας, ο οποίος τιμάται σήμερα με τρία (3) βραβεία, διότι κατά το έτος 2017:
α. Διαχειρίστηκε ερευνητικά κονδύλια ύψους 66.430,59 €.
β. Υπήρξε επιβλέπων Διδακτορικής Διατριβής η οποία αξιολογήθηκε με βαθμό «Άριστα με Διάκριση».
γ. Εξελέγη Ταμίας της «Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας».

13.    Μάγρας Ιωάννης, Αν. Καθηγητής Νευροχειρουργικής, ο οποίος τιμάται σήμερα με τρία (3) βραβεία, διότι κατά το έτος 2017 :
α. Πραγματοποίησε τέσσερις (4) εισηγήσεις σε Διεθνή Συνέδρια.
β. Εξελέγη μέλος τριών (3) Επιτροπών Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας.
γ. Οργάνωσε και είναι υπεύθυνος του «Διπλώματος Σπονδυλικής Στήλης» που πραγματοποίησε στην αγγλική γλώσσα και το οποίο με δικές του ενέργειες αναγνωρίστηκε ως ισότιμο με το “Eurospine Diploma”, συνεισφέροντας στη γενικότερη αναβάθμιση στην ιατρική παιδεία στη χώρα μας.

14.    Τσιτσόπουλος Παρμενίων, Επικ. Καθηγητής Νευροχειρουργικής, ο οποίος τιμάται σήμερα με τρία (3) βραβεία, διότι κατά το έτος 2017:
α. Εξελέγη μέλος δύο (2) διεθνών Επιστημονικών Εταιρειών
β. Επελέγη ως μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού “European Journal of Neurosurgery (ACTA Neurochirourgica”).
γ. Συμμετέχει στη ομάδα ιατρών της «Πανελλήνιας Ένωσης Καππαδοκικών Σωματείων» που παρέχει αφιλοκερδώς ιατρικές υπηρεσίες σε κατοίκους απομακρυσμένων χωριών της Ελλάδας.

15.    Λάλλας Αιμίλιος, Ιατρός Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος στην Α΄ Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων,  ο οποίος τιμάται σήμερα με τρία (3) βραβεία, διότι κατά το έτος 2017 :
α. Πραγματοποίησε τριάντα έξι (36) εισηγήσεις σε Διεθνή Συνέδρια.
β. Οι δημοσιευμένες εργασίες του παρουσιάζουν IF: 44,387.
γ. Εξελέγη Γεν. Γραμματέας της “International Dermoscopy Society”.

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

1.    Πολυζοπούλου Ζωή, Καθηγήτρια Γενικής Παθολογίας και Προπαιδευτικής, η οποία τιμάται σήμερα με τέσσερα (4) βραβεία διότι κατά το έτος 2017:
α. Πραγματοποίησε τρεις (3) εισηγήσεις σε Διεθνή Συνέδρια.
β. Οι δημοσιευμένες εργασίες τους παρουσιάζουν IF: 5,817.
γ. Εξελέγη Πρόεδρος του “European College of Veterinary Clinical Pathology”.
δ. Εξελέγη Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Διεθνούς Συνεδρίου.

2.    Πατσίκας Μιχαήλ, Καθηγητής Κτηνιατρικής Ακτινολογίας, ο οποίος τιμάται σήμερα με τρία (3) βραβεία, διότι κατά το έτος 2017:
α. Οι δημοσιευμένες εργασίες του παρουσιάζουν IF: 6,435.
β. Συνεισέφερε στην αναβάθμιση των κτηνιατρικών σπουδών στη διαγνωστική και την έρευνα με την οργάνωση της Μονάδας σύγχρονου συστήματος τομογραφιών 16 τόμων.
γ. Εξελέγη μέλος του Δ.Σ. δύο (2) διεθνών Επιστημονικών Εταιρειών.

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

1.    Χατζηπαύλου–Λίτινα Δήμητρα, Καθηγήτρια Φαρμακευτικής Χημείας και Πρόεδρος του Τμήματος Φαρμακευτικής, η οποία τιμάται σήμερα με έξι (6) βραβεία, διότι κατά το έτος 2017:
α. Συνεισέφερε στο ξενόγλωσσο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ. ως Συντονίστρια Προγραμμάτων E.C.T.S. στο Τμήμα Φαρμακευτικής.
β. Οι δημοσιευμένες εργασίες της παρουσιάζουν IF: 24,99.
γ. Εξελέγη Πρόεδρος του «Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού – Τμήμα Θεσσαλονίκης».
δ. Επελέγη ως μέλος Συντακτικής Επιτροπής ενός (1) Διεθνούς Επιστημονικού Περιοδικού.
ε. Διακρίθηκε για την ιατροκοινωνική της προσφορά με συστηματικές προσπάθειες συγκέντρωσης τροφίμων για άπορες οικογένειες της Θεσσαλονίκης.

2.    Σκλαβιάδης Θεόδωρος, Καθηγητής Φαρμακογνωσίας – Φαρμακολογίας, ο οποίος τιμάται σήμερα με τέσσερα (4) βραβεία, διότι κατά το έτος 2017:
α. Διαχειρίστηκε ερευνητικά κονδύλια ύψους 310.280,00 €.
β. Οι δημοσιευμένες εργασίες του παρουσιάζουν IF: 39,464.
γ. Έλαβε 1ο Βραβείο Καλύτερης Αναρτημένης Εργασίας σε Πανελλήνιο Συνέδριο.
δ. Εξελέγη Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής (1) Διεθνούς Συνεδρίου.

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

1.    Παπαδόπουλος Μόσχος, Καθηγητής Ορθοδοντικής ο οποίος τιμάται σήμερα με τρία (3) βραβεία, διότι κατά το έτος 2017:
α. Πραγματοποίησε τρεις (3) εισηγήσεις σε Διεθνή Συνέδρια
β. Εξελέγη Πρόεδρος του “Balkan Association of Orthodentist Specialists – B.A.O.S.”.
γ. Επελέγη ως Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής διεθνούς Συνεδρίου.

Ακολουθούν αναλυτικά όλες οι κατηγορίες των Βραβείων με τους διακριθέντες σε αυτές.

2. ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που κρίθηκαν άξια απονομής βραβείου για το εύρος και την ποιότητα του ιατροκοινωνικού έργου, που αφιλοκερδώς πρόσφεραν, είναι οι :

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

1.    Αναστασιάδης Κυριάκος, Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής, για την αφιλοκερδή πραγματοποίηση καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων στον Μαυρίκιο της Αφρικής.
2.    Γερασιμίδης Θωμάς, Ομ. Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ., τ. Διευθυντής Ε΄ Χειρουργικής Κλινικής, για την συμμετοχή σε ομάδα ιατρών της «Πανελλήνιας Ένωσης Καππαδοκικών Σωματείων», που παρέχει αφιλοκερδώς ιατρικές υπηρεσίες σε κατοίκους απομακρυσμένων χωριών της Ελλάδας.
3.    Γρηγοριάδης Νικόλαος, Καθηγητής Νευρολογίας, για την μακρόχρονη και πολύπλευρη στήριξη στο έργο της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας».
4.    Θεοδωρίδης Θεόδωρος, Αν. Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας, για την αφιλοκερδή προσφορά ιατροκοινωνικών υπηρεσιών στην Τανζανία και την Ουγκάντα της Αφρικής.
5.    Καμπαρούδης Απόστολος, Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής, για την συμμετοχή σε ομάδα ιατρών της «Πανελλήνιας Ένωσης Καππαδοκικών Σωματείων», που παρέχει αφιλοκερδώς ιατρικές υπηρεσίες σε κατοίκους απομακρυσμένων χωριών της Ελλάδας.
6.    Καραμπατάκης Βασίλειος, Διατ. Καθηγητής Α.Π.Θ., τ. Διευθυντής Εργαστηρίου Πειραματικής Οφθαλμολογίας, για την αφιλοκερδή προσφορά ιατροκοινωνικών υπηρεσιών στην Τανζανία της Αφρικής και για τον αφιλοκερδή συντονισμό και υποστήριξη προγράμματος υποβοήθησης ατόμων με χαμηλή όραση.
7.    Μπαμίδης Παναγιώτης, Αν. Καθηγητής Πληροφορικής στην Ιατρική Εκπαίδευση, για τη δημιουργία συστήματος φροντίδας υγείας, που αποτελεί εργαλείο εξελιγμένης τεχνολογίας και συνδυάζει νοητικές ασκήσεις με σωματική δραστηριότητα σε διασκεδαστικό περιβάλλον και λειτουργεί ως αυτοχρηματοδοτούμενη υπηρεσία του Α.Π.Θ.
8.    Περιφάνης Βασίλειος, Επικ. Καθηγητής Αιματολογίας, για την εθελοντική συνεισφορά σε δράσεις σχετικές με το θεσμό της Εθελοντικής Αιμοδοσίας και τη Μεσογειακή Αναιμία στο πλαίσιο της Οργάνωση «Πηγή Ζωής».
9.    Τοπούζης Φώτιος, Καθηγητής Οφθαλμολογίας, για την αφιλοκερδή και μακρόχρονη παροχή οφθαλμολογικών εξετάσεων σε ασθενείς και πληθυσμιακές ομάδες με περιορισμένη δυνατότητα πρόσβασης σε δομές υγείας, που υλοποιείται σε συνεργασία με την «Κινητή Οφθαλμολογική Μονάδα των LIONS».
10.    Τσολάκη – Κώστα Μαγδαληνή, Καθηγήτρια Νευρολογίας, για την αφιλοκερδή και μακρόχρονη προσφορά ιατροκοινωνικών υπηρεσιών σε ασθενείς με νόσο Alzheimer και σε μέλη των οικογενειών τους.
11.    Τσιτσόπουλος Παρμενίων, Επικ. Καθηγητής Νευροχειρουργικής, για την συμμετοχή σε ομάδα ιατρών της «Πανελλήνιας Ένωσης Καππαδοκικών Σωματείων», που παρέχει αφιλοκερδώς ιατρικές υπηρεσίες σε κατοίκους απομακρυσμένων χωριών της Ελλάδας.

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

1.    Κομνηνού Αναστασία, Αν. Καθηγήτρια Χειρουργικής – Ιατρικής Εξωτικών και Αγρίων Ζώων, για την αφιλοκερδή παροχή υπηρεσιών σε θέματα χερσαίων και θαλασσίων ζώων άγριας πανίδας και δημιουργία πιλοτικών προγραμμάτων με θέμα «Σχέση – Αλληλεπίδραση Ανθρώπων με τα Ζώα», που εφαρμόστηκαν σε Θεραπευτικές Κοινότητες Εξαρτημένων Ατόμων και αλλού.

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

1.    Χατζηπαύλου – Λίτινα Δήμητρα, Καθηγήτρια Φαρμακογνωσίας – Φαρμακολογίας, για τις συστηματικές προσπάθειες συγκέντρωσης τροφίμων για άπορες οικογένειες της Θεσσαλονίκης.

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

1.    Παντελίδου Ουρανία, Καθηγήτρια Ενδοδοντολογίας, για την εθελοντική συνεισφορά σε δράσεις σχετικές με το θεσμό της Εθελοντικής Αιμοδοσίας και τη Μεσογειακή Αναιμία στο πλαίσιο της Οργάνωσης «Πηγή Ζωή».

3. ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ & ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α. Απονέμονται βραβεία διδακτικής ικανότητας στα μέλη του Δ.Ε.Π., τα οποία μεταξύ όλων των συναδέλφων τους στο Τμήμα της Σχολής Επιστημών Υγείας που υπηρετούν, έλαβαν, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, τον υψηλότερο βαθμό αξιολόγησης από τους εκπαιδευόμενους προπτυχιακούς φοιτητές. Είναι τα μέλη του Δ.Ε.Π.:

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ.:

1.    Μάνθου Μαρία – Ελένη, Επικ. Καθηγήτρια Ιστολογίας – Εμβρυολογίας. (96,3)
2.    Παπαμήτσου Θεοδώρα, Αν. Καθηγήτρια Ιστολογίας – Εμβρυολογίας. (93,4)
3.    Πουρζιτάκη Χρυσούλα, Επικ. Καθηγήτρια Φαρμακολογίας – Κλινικής Φαρμακολογίας. (91,1)
4.    Μακέδου Καλή, Επικ. Καθηγήτρια Ιατρικής, Βιοχημείας – Κλινικής Βιοχημείας. (87,9)
5.    Ασουχίδου Ειρήνη, Επικ. Καθηγήτρια Περιγραφικής Ανατομικής,. (85,0)

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ.

1.    Αντωνόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής Εμβρυολογίας, Μικροσκοπικής και Μακροσκοπικής Ανατομικής. (96,0)
2.    Αγγελοπούλου Αικατερίνη, Αν. Καθηγήτρια Βιοχημείας και Τοξικολογίας. (93,9)
3.    Μυλωνάκης Ματθαίος, Αν. Καθηγητής Παθολογίας Ζώων Συντροφιάς. (93,6)

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ.

1.    Παναγοπούλου – Καπλάνη Αθανασία, Λέκτορας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας. (76,1)
2.    Βιζιριανάκης Ιωάννης, Αν. Καθηγητής Φαρμακογνωσίας – Φαρμακολογίας. (74,0)

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ.

1.    Τοπίτσογλου Βασιλική, Καθηγήτρια Προληπτικής Οδοντιατρικής. (76,9)
2.    Κάλφας Σωτήριος, Καθηγητής Προληπτικής Οδοντιατρικής και Περιοδοντολογίας. (69,7)
3.    Γερασίμου Πάρις, Αν. Καθηγητής Οδοντικής Χειρουργικής. (49,8)
Β. Απονέμονται βραβεία διδακτικής ικανότητας σε δύο (2) Άμισθα Επιστημονικά Συνεργαζόμενους στο Εργαστήριο Υγιεινής, Κοινωνικής – Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικής Στατιστικής του Τμήματος Ιατρικής, οι οποίοι ως διδάσκοντες στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ερευνητική Μεθοδολογία στην Ιατρική και τις Επιστήμες Υγείας», έλαβαν τον υψηλότερο βαθμό αξιολόγησης από τους εκπαιδευόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Είναι οι:

1.    Κόκκαλη Σταματία, Δρ. Ιατρός Γενικής Ιατρικής, (95,5)
2.    Μπουγιούκας Κωνσταντίνος, Φυσικός, Υποψήφιος Διδάκτορας, (93,9)

Γ. Απονέμονται βραβεία προσφοράς στο παραγόμενο ξενόγλωσσο εκπαιδευτικό έργο της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. στους Συντονιστές Προγραμμάτων E.C.T.S. Τμημάτων της Σχολής:

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

1.    Γαλλή Ασημίνα, Αν. Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας. (ERASMUS και Σπουδές)
2.    Νταουντάκη Μαρία, Αν. Καθηγήτρια Βιοχημείας – Ανοσοβιοχημείας. (ERASMUS και Πρακτική)
3.    Σαραφίδης Κοσμάς, Αν. Καθηγητής Νεογνολογίας. (ERASMUS και Διδασκαλία – Επιμόρφωση)
4.    Σπάνδου Ευαγγελία, Αν. Καθηγήτρια Φυσιολογίας. (ERASMUS και Πρακτική, ERASMUS και International)
5.    Τσινόπουλος Ιωάννης, Αν. Καθηγητής Οφθαλμολογίας. (Erasmus και International)

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

1.    Αδαμαμά – Μωραΐτου Αικατερίνη, Αν. Καθηγήτρια Παθολογίας Ζώων Συντροφιάς. (ERASMUS και Σπουδές, ERASMUS και Πρακτική, ERASMUS και International)
2.    Παπάζογλου Λυσίμαχος, Καθηγητής Χειρουργικής. (ERASMUS και Σπουδές, ERASMUS και Πρακτική, ERASMUS και International)
3.    Τζήκα Ελένη, Αν. Καθηγήτρια Παθολογίας Χοίρου. (ERASMUS και Σπουδές, ERASMUS και Πρακτική, ERASMUS και International)
4.    Τσανταρλιώτου Μαρία, Καθηγήτρια Φυσιολογίας των Ζώων. (ERASMUS και Σπουδές, ERASMUS και Πρακτική, ERASMUS και International)

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

1.    Καχριμάνης Κυριάκος, Αν. Καθηγητής Φαρμακευτικής Τεχνολογίας. (ERASMUS και Σπουδές, ERASMUS και Πρακτική, ERASMUS και International)
2.    Μαρκοπουλούλου Αικατερίνη, Αν. Καθηγήτρια Φαρμακευτικής Τεχνολογίας. (ERASMUS και Σπουδές, ERASMUS και Πρακτική, ERASMUS και International)

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

1.    Αναστασιάδου-Βελλιάδου Βασιλική, Καθηγήτρια Κινητικής Προσθετικής. (ERASMUS και Σπουδές, ERASMUS και International)
2.    Καββαδία – Τσαταλά Σμαράγδα, διατελέσασα Αν. Καθηγήτρια Ορθοδοντικής. (ERASMUS και Σπουδές)
3.    Κάλφας Σωτήριος, Καθηγητής Προληπτικής Οδοντιατρικής και Περιοδοντολογίας. (ERASMUS και Πρακτική)
4.    Οικονομίδης Νικόλαος, Καθηγητής Ενδοδοντολογίας. (ERASMUS και International)
5.    Πισιώτης Αργύριος, Καθηγητής Κινητής Προσθετικής (ERASMUS και Σπουδές, ERASMUS και Πρακτική, ERASMUS και International)

Δ. Απονέμονται βραβεία διδακτικής ικανότητας σε στελέχη των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ., που προσκλήθηκαν και πραγματοποίησαν, κατά τη διάρκεια του 2017, τρεις (3) τουλάχιστον εισηγήσεις σε Συνέδρια και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις στο εξωτερικό. Είναι οι:

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

1.    Νάτσης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Περιγραφικής Ανατομικής. (7 εισηγήσεις).
2.    Σελβιαρίδης Παναγιώτης, Καθηγητής Νευροχειρουργικής. (7 εισηγήσεις)
3.    Μελίδου Αγγελική, Επικ. Καθηγήτρια Μοριακής Μικροβιολογίας – Ιολογίας. (4 εισηγήσεις)
4.    Κώτσης Βασίλειος, Αν. Καθηγητής Παθολογίας. (3 εισηγήσεις)
5.    Καραμήτσος Θεόδωρος, Επικ. Καθηγητής Καρδιολογίας. (3 εισηγήσεις)
6.    Σταμπουλή Στυλιανή, Επικ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής. (3 εισηγήσεις)

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

1.    Κομνηνού Αναστασία, Αν. Καθηγήτρια Χειρουργικής των Ζώων – Κτηνιατρικής Κατοικίδιων Εξωτικών και Αγρίων Ζώων. (6 εισηγήσεις)
2.    Πουταχίδης Θεόφιλος, Αν. Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής των Ζώων. (3 εισηγήσεις)

Ε. Απονέμονται βραβεία σε τρία (3) μέλη του Δ.Ε.Π. για τη γενικότερη συνεισφορά τους στην οργανωτική και την ποιοτική αναβάθμιση του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ.

Είναι οι:

1.    Δημητράκος Σταύρος, Καθηγητής Οφθαλμολογίας. Για την τριαντάχρονη προσπάθειά του και εφαρμογή τομών στην Ιατρική εκπαίδευση και ειδικότερα στην Οφθαλμολογία.
2.    Μυρωνίδου – Τζουβελέκη Μαρία, Καθηγήτρια Φαρμακολογίας. Για την οργάνωση και τον συντονισμό του εκπαιδευτικού προγράμματος «Med-School» που αφορά σε εκπαίδευση προπτυχιακών φοιτητικών της Ιατρικής, οι οποίοι με τη σειρά τους αναπτύσσουν εκπαιδευτικές  δραστηριότητες σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου με αντικείμενο την υγεία.
3.    Χατζησεβαστού – Λουκίδου Χαρίκλεια, Ομ. Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ., η οποία διετέλεσε συντονίστρια του προγράμματος «Αριάδνη – Εικονικοί Ασθενείς» στο Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ.

4. ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

Α. Απονέμονται βραβεία έρευνας στα μέλη του Δ.Ε.Π., τα οποία έλαβαν και διαχειρίστηκαν ως υπεύθυνοι ερευνητικών προγραμμάτων το 2017, κονδύλια ύψους άνω των 50.000,00 €. Είναι τα μέλη του Δ.Ε.Π. :

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

1.    Παπαδόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής (138.000,00€)
2.    Μεταλλίδης Συμεών, Αν. Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμωξιολογίας (129.895,12€)
3.    Χατζηδημητρίου Δημήτριος, Επ. Καθηγητής Ιατρικής Μικροβιολογίας (63.847,95€)

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

1.    Αρσένος Γεώργιος, Καθηγητής Ζωικής Παραγωγής. (146.864,99€)

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

1.    Φατούρος Δημήτριος, Αν. Καθηγητής Φαρμακευτικής Τεχνολογίας. (63.239,45€)

Β. Απονέμονται βραβεία έρευνας στα μέλη του Δ.Ε.Π., των οποίων οι εργασίες συγκέντρωσαν, κατά το 2017 τον υψηλότερο βαθμό απήχησης (impact factor) μεταξύ των συναδέλφων τους στα Τμήματα που είναι ενταγμένοι. Είναι οι:

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

1.    Λιακόπουλος Βασίλειος, Αν. Καθηγητής Νεφρολογίας. (I.F.102,041)
2.    Φουντουλάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Ψυχιατρικής. (I.F. 88,532)
3.    Χάϊδιτς Άννα-Μπεττίνα, Επ. Καθηγήτρια Ιατρικής Στατιστικής. (I.F. 64,708)
4.    Τζιόμαλος Κωνσταντίνος, Επ. Καθηγητής Παθολογίας. (I.F. 45,646)
5.    Γκίκα Ελένη, Επ. Καθηγήτρια Ενόργανης Ανάλυσης Οργανικών Βιομορίων. (I.F. 26,895)
6.    Ταρλατζής Βασίλειος, Ομ. Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ., τ. Διευθυντής Α’ Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής (I.F. 26, 126)
7.    Τσαούση Γεωργία, Επ. Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας του επιστημονικού πεδίου Νευροαναισθησιολογίας. (I.F. 20,105)

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

1.    Πουταχίδης Θεόφιλος, Αν. Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής των Ζώων. (I.F. 12, 868)
2.    Αγγελίδης Απόστολος, Αν. Καθηγητής Υγιεινής και Τεχνολογίας Γάλακτος και των προϊόντων του. (I.F. 6, 917)

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

1.    Φατούρος Δημήτριος, Αν. Καθηγητής Φαρμακευτικής Τεχνολογίας. (I.F. 13,542)

Γ. Απονέμονται βραβεία έρευνας σε στελέχη των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας, των οποίων εργασίες, που ανακοινώθηκαν σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια, διακρίθηκαν ως οι καλύτερες προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις. Είναι οι:

1.    Βυζαντιάδης Τιμολέων-Αχιλλέας, Αν. Καθηγητής Ιατρικής Βιοπαθολογίας-Μικροβιολογίας. (α. Meritorius Abstract Travel Award στο 20th American Society of Cell and Geme Therapy Annual Meeting, Washington D.C., USA, Μάιος 2017. β. Plenary Session Award στο 2nd Congress of Hellenic Society of Gene Therapy and Regenerative Medicine, Αθήνα, Μάιος 2017)
2.    Άθυρος Βασίλειος, Καθηγητής Παθολογίας, Κώτσης Βασίλειος, Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας και Τζιόμαλος Κωνσταντίνος Επικ. Καθηγητής Παθολογίας. (1ο Βραβείο στο 7ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ομάδων Εργασίας της «Ελληνικής Εταιρείας Αθυροσκλήρυνσης», Αθήνα, Δεκέμβριος 2017)
3.    Γαλάνης Νικηφόρος, Αν. Καθηγητής Εργοφυσιολογίας. Γ’ Ορθοπαιδική Κλινική (Βραβείο Καλύτερης Ερευνητικής Επιστημονικής Εργασίας στο «73ο Συνέδριο Ορθοπαιδικής Χειρουργικής και Τραυματιολογίας», Αθήνα, Νοέμβριος 2017)
4.    Γαλλή-Τσινοπούλου Ασημίνα, Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας. Κλεισαρχάκη Αγγελική, Παιδίατρος και Διδάκτορας, Μουζάκη Κωνσταντίνα, Παιδίατρος, απόφοιτος Π.Μ.Σ., Παπαδοπούλου-Λεγμπέλου Κυριακή, Επικ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Παιδιατρικής Καρδιολογίας (1ο Βραβείο στο «13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθυροσκλήρυνσης», Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2017) και Κοτανίδου Ελένη, Ειδικευόμενη Παιδίατρος και Διδάκτορας Τμήματος Ιατρικής, η οποία επιπρόσθετα, τιμήθηκε το 2017 με το Award for attendance of the “Endocrine Society 2017 Early Career Forum”, Orlando, U.S.A., Μάρτιος 2017.
5.    Γκιβίσης Παναγιώτης, Αν. Καθηγητής Ορθοπαιδικής. Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική (Βραβείο Καλύτερης Ηλεκτρονικά Αναρτημένης Ανακοίνωσης στο «36Ο Ετήσιο Συνέδριο της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας – Θράκης», Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2017).
6.    Γκίκα Ελένη, Επ. Καθηγήτρια Ενόργανης Ανάλυσης Οργανικών Βιομορίων και Ράικος Νικόλαος, Αναπλ. Καθηγητής Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας (Βραβείο Καλύτερης Ανακοίνωσης στο «14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Χημείας», Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 2017)
7.    Μιχαλόπουλος Αντώνιος, Καθηγητής Χειρουργικής, Παπαδόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής Χειρουργικής και Παραμυθιώτης Δανιήλ, Επικ Καθηγητής Χειρουργικής, (1ο Βραβείο Καλύτερης Προφορικής Ανακοίνωσης στο «13ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας», Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2017
8.    Μιχαλόπουλος Αντώνιος, Καθηγητής Χειρουργικής, Μπούρα Ευαγγελία, Αμ. Επιστημονικά Συνεργαζόμενη στη Β΄ Νευρολογική Κλινική, Παπαβραμίδης Θεοδόσης, Επικ. Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής, Πλιάκος Ιωάννης, Ακαδημαϊκός Υπότροφος στην Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Τζίκος Γεώργιος, Αμ. Επιστημονικά Συνεργαζόμενος στην Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, (Βραβείο Καλύτερης Προφορικής Ανακοίνωσης στο «15ο Πανελλήνιο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων», Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2017)
9.    Τραχανά Μαρία, Αν. Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Ρευματολογίας, Πρατσίδου-Γκέρτση Πολυξένη, Παιδίατρος, Αμ. Επιστημονικά Συνεργαζόμενη στην Α΄ Παιδιατρική Κλινική Κανακούδη-Τσακαλίδου Φλωρεντία, Ομ. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. και Παπαχρήστου Φώτιος, Καθηγητής Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Νεφρολογίας, (Χωρέμειο Έπαθλο στο «55ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο», Κως, Ιούνιος 2017)

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

1.    Δελής Γεώργιος, Λέκτορας Κτηνιατρικής Φαρμακολογίας. (Βραβείο Καλύτερης Ελεύθερης Ανακοίνωσης στο «8o Forum της Ελληνικής Εταιρείας Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς», Αθήνα, Μάρτιος 2017)
2.    Σιάρκου Βικτωρία, Αν. Καθηγήτρια Μικροβιολογίας-Λοιμωξιολογίας. (Βραβείο Καλύτερης Ελεύθερης Ανακοίνωσης στο «8o Forum της Ελληνικής Εταιρείας Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς», Αθήνα, Μάρτιος 2017)
3.    Ταϊτζόγλου Ιωάννης, Καθηγητής Φυσιολογίας των Ζώων. (Βραβείο Καλύτερης Ερευνητικής Επιστημονικής Εργασίας στο «73ο Συνέδριο Ορθοπαιδικής Χειρουργικής και Τραυματιολογίας», Αθήνα, Οκτώβριος 2017).

Δ. Απονέμεται βραβείο έρευνας στην Επικ. Καθηγήτρια Νευρολογίας του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. κ. Κουτσουράκη Ευφροσύνη διότι επελέγη και εργάστηκε ως αξιολογητής έξι (6) προτάσεων ερευνητικών προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

Ε. Απονέμονται βραβεία έρευνας σε δεκατρείς (13) Διδάκτορες του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ., των οποίων οι διδακτορικές διατριβές αξιολογήθηκαν το 2017 με βαθμό «Άριστα με Διάκριση». Βραβεύονται, επίσης, οι επιβλέποντες Καθηγητές των συγκεκριμένων διατριβών. Είναι οι :

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Διδάκτορες με βαθμό Διδακτορικής Διατριβής «Άριστα με Διάκριση»)

1.    Βαβίλης Θεοφάνης, Βιολόγος,
2.    Γαβριηλάκη Ελένη, Ιατρός,
3.    Θεοχαρίδου Ελένη, Ιατρός,
4.    Μαργιούλα-Σιάρκου Χρυσούλα, Ιατρός,
5.    Μπόσδου Ιουλία, Ιατρός,
6.    Οικονόμου Ζήνων, Ιατρός,
7.    Πετούσης Σταμάτιος: Ιατρός,
8.    Σερέτης Κωνσταντίνος, Ιατρός,
9.    Σταμουλά Ελένη, Βιολόγος,
10.    Τσεργούλη Αικατερίνη, Ιατρός,
11.    Τσαούσης Κωνσταντίνος, Ιατρός,
12.    Φωτιάδου Χριστίνα, Ιατρός, «
13.    Χατζημόσχου Αθανάσιος, Βιολόγος,

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Επιβλέποντες Διδακτορικών Διατριβών που αξιολογήθηκαν με βαθμό «Άριστα με Διάκριση»)

1.    Δεμίρη Ευτέρπη, Καθηγήτρια Πλαστικής Χειρουργικής
2.    Δούμα Στέλλα, Καθηγήτρια Παθολογίας
3.    Ευγενίδης Νικόλαος, Ομ. Καθηγητής Α.Π.Θ.
4.    Κολυμπιανάκης Ευστράτιος, Αναπλ. Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας και Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. (Επιβλέπων σε δύο Διδακτορικές Διατριβές).
5.    Κριτής Αριστείδης, Αναπλ. Καθηγητής Φυσιολογίας (Επιβλέπων σε δύο Διδακτορικές Διατριβές).
6.    Ροηλίδης Εμμανουήλ, Καθηγητής Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας.
7.    Ρούσσο Δαυίδ, Ομ. Καθηγητής Α.Π.Θ. (Επιβλέπων σε δύο Διδακτορικές Διατριβές).
8.    Τσινόπουλος Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής Οφθαλμολογίας.

5. ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΝΙΚΟ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΡΓΟ & ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Απονέμονται βραβεία σε μέλη του Δ.Ε.Π. με αξιολογημένο κλινικο-εργαστηριακό έργο και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και τεχνικών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Είναι οι:

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

1.    Ζιάκας Νικόλαος, Επικ. Καθηγητής Οφθαλμολογίας. (Πραγματοποίηση για πρώτη φορά διεθνώς μεταμόσχευση ενδοθηλίου κερατοειδούς χιτώνα και οφθαλμού από δότη ηλικίας 3 μηνών).
2.    Γαλάνης Νικηφόρος, Αν. Καθηγητής Εργοφυσιολογίας. (Εφαρμογή για πρώτη φορά στην Ελλάδα «Αρθροσκοπικής ανατομικής ανακατασκευής της ρήξης του προσθίου χιαστού του γόνατος»)
3.    Παπαβραμίδης Θεοδόσιος, Επικ. Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής. (Εφαρμογή για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη και για πρώτη φορά στην Ελλάδα από αμιγώς ελληνική ομάδα της επέμβασης «Διαπρωκτική ολική εκτομή του μεσοορθού – TransAnal Total Mesorectal Excisions». Η ομάδα αποτελούνταν από τους κ.κ. Θ. Παπαβραμίδη – Επ. Καθηγητή, Δ. Παραμυθιώτη – Επ. Καθηγητή, Σ. Αποστολίδη - Αν. Καθηγητή και Α. Μιχαλόπουλο - Καθηγητή). Όλοι τους βραβεύονται.
4.    Σαπαλίδης Κωνσταντίνος, Επικ. Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής. (Εφαρμογή για πρώτη φορά διεθνώς της μεθόδου «Διαδερμική Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή»)
5.    Χατζημελετίου Αικατερίνη, Επικ. Καθηγήτρια Εμβρυολογίας – Γενετικής στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή. (Εφαρμογή για πρώτη φορά διεθνώς κυτταροσκελικής ανάλυσης φρέσκων ανθρωπίνων εμβρύων σε όλα τα στάδια της προεμφυτικής ανάπτυξης και εφαρμογή για πρώτη φορά διεθνώς κυτταροσκελικής ανάλυσης ανθρωπίνων εμβρύων μετά από κατάψυξη με τη μέθοδο της υαλοποίησης).

6. ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ & ΕΠΙΡΡΟΗ

Α. Βραβεύονται για την εκλογή τους το 2017 ως Πρόεδροι Πανελληνίων Επιστημονικών Εταιρειών και Πρόεδροι Περιφερειακών Επιστημονικών Εταιρειών τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ. :

1.    Αλμπάνη Μαρία, Καθηγήτρια Φυσιολογίας. (Πρόεδρος της «Ελληνικής Εταιρείας Φυσιολογίας»).
2.    Γκιβίσης Παναγιώτης, Αν Καθηγητής Ορθοπαιδικής. (Πρόεδρος της «Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας – Θράκης»).
3.    Μάρκου Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής Ω.Ρ.Λ. (Πρόεδρος της «Ω.Ρ.Λ. Εταιρείας Βορείου Ελλάδος»).
4.    Πάντος Γεώργιος, Αν. Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας. (Πρόεδρος της «Ελληνικής Εταιρείας Γονιμότητας – Στειρότητας»).

Β. Βραβεύονται για την εκλογή τους το 2017 ως μέλη Διοικητικών Συμβουλίων ή Επιτροπών Διεθνών Επιστημονικών Εταιρειών και Οργανώσεων οι:

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

1.    Ζιάκας Νικόλαος, Καθηγητής Οφθαλμολογίας. (α. Πρόεδρος της «European Paediatric Ophthalmological Society – EPOS» β. Γενικός Γραμματέας της Επιτροπής διοργάνωσης των πρώτων πανευρωπαϊκών εξετάσεων Παιδοοφθαλμολογίας – Στραβισμού» του «FEBO – SP Comittee»).
2.    Καραμήτσος Θεόδωρος, Επικ. Καθηγητής Καρδιολογίας. (Μέλος δύο Διεθνών Επιτροπών της «European Association of Cardiovascular Imaging»).
3.    Καρλαύτη Ελένη, Δρ. Ειδικός Παθολόγος, Αμ. Επιστημονικά Συνεργαζόμενη της Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής .(Εκπρόσωπος των νέων Παθολόγων Ελλάδος στη «European Federation of Internal Medicine»).
4.    Κούβελας Δημήτριος, Καθηγητής Φαρμακολογίας – Κλινικής Φαρμακολογίας. (α. Μέλος της “Committee for Human Medicinal Products”. β. Εκπρόσωπος της Ελλάδας στον “European Medicinal Agency”. γ. Εθνικός Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο “European Network for Health Technology Assessment”. δ. Εθνικός Εκπρόσωπος για την ειδικότητα της Κλινικής Φαρμακολογίας στην “U.E.M.S.”. ε. Μέλος της «Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση στην Κλινική Φαρμακολογία και την Ορθολογική Συνταγογράφηση»).
5.    Νάτσης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Περιγραφικής Ανατομικής. (Αντιπρόεδρος της «European Federation Sports Medicine Associations»).
6.    Παπαϊωαννίδου Παρασκευή, Καθηγήτρια Φαρμακολογίας. (α. Μέλος του Δ.Σ. της «European Drug Utilization Research Group». β. Μέλος του Δ.Σ. του «Education Working Group» της «European Association of Clinical Pharmacology and Therapeutics»).
7.    Σταμπουλή Στυλιανή, Επικ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής. (α. Μέλος στο «Working Group of the European Society of Pediatric Nephrology». β. Μέλος στο «Working Group of the European Society of Hypertension»)
8.    Τότλης Τρύφων, Λέκτορας Περιγραφικής Ανατομικής. (Μέλος του Δ.Σ. του «International Symposium of Clinical and Applied Anatomy»).

Γ. Βραβεύονται για την επιλογή και τοποθέτησή τους το 2017 ως στελέχη Διεθνών Οργανισμών και Φορέων Υγείας οι :

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

1.    Μελίδου Αγγελική, Επικ. Καθηγήτρια Μοριακής Μικροβιολογίας – Ιολογίας. (National Expert και στη συνέχεια Expert στη γρίπη στο «European Centre for Disease Prevention  and Control» της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
2.    Παπαϊωαννίδου Παρασκευή, Καθηγήτρια Φαρμακολογίας. (National Contact Person στο «European Drug Utilization Research Group»).

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
1.    Φορτομάρης Πασχάλης, Αν. Καθηγητής Ζωικής Παραγωγής. (Εθνικός Αντιπρόσωπος στην «Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων – EFSA» του Επιστημονικού Δικτύου «Network for Risk Assessment in Animal Health and Welfare»).

Δ. Βραβεύονται για την επιλογή τους το 2017 ως μέλη Συντακτικών και Επιστημονικών Επιτροπών Διεθνών Περιοδικών οι :

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

1.    Κουτσουράκη Ευφροσύνη, Επικ. Καθηγήτρια Νευρολογίας. (“Journal of Neurology and Stroke”).
2.    Λιακόπουλος Βασίλειος, Αν. Καθηγητής Νεφρολογίας. (“International Urology and Nephrology, τομέας: Hemodialysis”).
3.    Παρασκευάς Γεώργιος, Αν. Καθηγητής Περιγραφικής Ανατομικής. (Επελέγη ως μέλος Συντακτικών και Επιστημονικών Επιτροπών το 2017 σε συνολικά 91 διεθνή επιστημονικά περιοδικά).

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

1.    Παπάζογλου Λυσίμμαχος, Καθηγητής Χειρουργικής. (Επελέγη ως μέλος Συντακτικών και Επιστημονικών Επιτροπών το 2017 σε συνολικά 16 διεθνή επιστημονικά περιοδικά)

Ε. Βραβεύονται για τις διεθνείς διακρίσεις και υποτροφίες που αξιώθηκαν κατά το 2017 τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ. :

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

1.    Ταρλατζής Βασίλειος, Ομ. Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ., τ. Διευθυντής Α΄ Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής (α. Fellow ad Eundem του “Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτήρων και Γυναικολόγων – RCOF” β. Βραβείο «Γ. Κοτζιάς» της «Ελληνικής Εταιρείας Φυσιολογίας»).
2.    Παπαζήσης Γεώργιος, Επικ. Καθηγητής Φαρμακολογίας – Κλινικής Φαρμακολογίας. (Επιλογή του ως Mentor for scientists/PhD candidate από το Technical University Munich – TUM).
3.    Τραγιαννίδης Αθανάσιος, Επικ. Καθηγητής Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Αιματολογίας, Ογκολογίας. Β΄ Παιδιατρική Κλινική (Υποτροφία της «Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών – DAAD»).

7. ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

Α. Απονέμονται βραβεία στους αριστεύσαντες απόφοιτους των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. κατά το έτος 2017. Είναι οι νέοι συνάδελφοι:

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

1.    Λιάμπας Ιωάννης (9,29)
2.    Ζακόπουλος Ιορδάνης (9,23)
3.    Αλμπανίδου Σταυρούλα (9,18)
4.    Φάκας Γεώργιος (9,18)
5.    Σιηππή Άννα (9,15)
6.    Βαχλιώτης Ηλίας-Διονύσιος (9,05)

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

1.    Πραστίτη Ελένη (9,39)

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

1.    Καραγιάννη Άννα (9,39)
2.    Παναγιωτοπούλου Ναυσικά (8,55)
3.    Πατσιαρίκα Αναστασία (8,53)
4.    Πεκερίδης Παναγιώτης (8,51)

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

1.    Νάστου Χρυσούλα (8,08: Υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ των αποφοίτων κατά το έτος 2017)

Β. Απονέμονται βραβεία Αριστείας με πρόταση της Διοίκησης της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων στους διακριθέντες για τις επιδόσεις τους μαθητές της Σ.Σ.Α.Σ. και φοιτητές Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας :

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

1.    Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος : Μαθητής 6ης Ιατρικού και Αρχηγός της Σχολής. Μέσος όρος βαθμολογίας 7,52, με συμμετοχή σε Συνέδρια με ανακοινώσεις εργασιών, με αθλητικές επιδόσεις και διακρίσεις και με αριστεία στη στρατιωτική εκπαίδευση.

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

1.    Κοντογεωργίου Λεωνίδας : Μαθητής 5ης Κτηνιατρικού και Αρχηγός Κτηνιατρικού. Μέσος όρος βαθμολογίας 8,80 με συμμετοχή σε Συνέδρια με ανακοινώσεις 17 εργασιών και δύο (2) δημοσιεύσεις εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά. Αρίστευσε στη στρατιωτική εκπαίδευση και είναι ο πρώτος μαθητής Κτηνιατρικού που θήτευσε ως Αρχηγός Τάγματος Μαθητών της Σ.Σ.Α.Σ.

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

1.    Κουτσόπουλος Κωνσταντίνος : Μαθητής 4ης Φαρμακευτικού και Αρχηγός Φαρμακευτικού. Μέσος όρος βαθμολογίας 7,09 και με αριστεία στη στρατιωτική εκπαίδευση.

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

1.    Μπάτσικα Βασιλική : Μαθήτρια 5ης Οδοντιατρικού και Αρχηγός Οδοντιατρικού. Μέσος όρος βαθμολογίας 7,82, με συμμετοχή σε Συνέδρια με ανακοινώσεις εργασιών, με αθλητικές επιδόσεις και διακρίσεις καθώς και με αριστεία στη στρατιωτική εκπαίδευση.

Γ. Απονέμονται βραβεία Αριστείας σε Φοιτητικές Οργανώσεις και Ομάδες φοιτητών Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. με επιστημονικούς και ιατροκοινωνικούς σκοπούς και δραστηριότητες. Είναι οι Οργανώσεις και Ομάδες :

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

1.    «Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας – Ε.Ε.Φ.Ι.Ε., Τμήμα Θεσσαλονίκης»

Ιδρύθηκε το 1993 με σκοπό την ενεργοποίηση των φοιτητών Ιατρικής και την ενασχόλησή τους με θέματα επιστημονικού, κοινωνικού και εκπαιδευτικού προσανατολισμού. Έχει οργανώσει 23 Πανελλήνια Συνέδρια, πολλές ημερίδες και σεμινάρια, ενισχύει μονάδες υγείας με εθελοντές φοιτητές Ιατρικής, οργανώνει ιατρικές αποβάσεις στα ακριτικά νησιά, εκδίδει διάφορα έντυπα και ενημερωτικά φυλλάδια, καθώς και το περιοδικό MEDICINE In Vivo.

2.    «Hellenic Medical Students International Committee – Hel.M.S.I.C., Παράρτημα Θεσσαλονίκης»

Ιδρύθηκε το 1961 και επί 55 χρόνια δραστηριοποιείται στον τομέα των μορφωτικών ανταλλαγών φοιτητών Ιατρικής του Α.Π.Θ. πολύ πριν τα προγράμματα φοιτητικών μορφωτικών ανταλλαγών ERASMUS – SOCRATES αποκτήσουν υπόσταση. Υπολογίζεται, ότι 2.500 περίπου φοιτητές Ιατρικής του Α.Π.Θ. είχαν την ευκαιρία μέσω της Hel.M.S.I.C. να ασκηθούν σε νοσοκομεία του εξωτερικού με δωρεάν διαμονή και διατροφή. Επιπλέον, η Hel.M.S.I.C. δραστηριοποιείται σε τομείς δημόσιας υγείας, ιατρικής εκπαίδευσης, σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειρήνης, αναπτύσσοντας ποικίλες δράσεις.

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

1.    «Παγκόσμια Οργάνωση Φοιτητών Κτηνιατρικής – Σωματείο Θεσσαλονίκης (IVSA Θεσσαλονίκης)»

Εδρεύει στο Τμήμα Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. και επί μακρόν διοργανώνει Συνέδρια, Ημερίδες και άλλες εκδηλώσεις, εκδίδει το περιοδικό υπό τον τίτλο «Αδέσποτος» και συντονίζει πρόγραμμα μορφωτικών ανταλλαγών φοιτητών Κτηνιατρικής με άλλες χώρες.

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

1.    «Aristotle Team of Pharmacy»

Συγκροτήθηκε από φοιτητές του Τμήματος Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. και αναπτύσει επιστημονικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες με τη διοργάνωση Συνεδρίων και Ημερίδων.

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

1.    «Οδοντιατρικό Φοιτητικό Σωματείο – Ο.ΦΟΙ.Σ.»

Είναι Επιστημονική Εταιρεία αποτελούμενη από φοιτητές του Τμήματος Οδοντιατρικής με δραστηριότητες τη διοργάνωση Συνεδρίων και Επιστημονικών Ημερίδων, την ανάπτυξη συνεργασιών με φοιτητές Οδοντιατρικής του εξωτερικού και με ιατροκοινωνικό έργο, που αφορά σε ελέγχους στοματικής υγιεινής μαθητών σχολείων, ενημέρωση του κοινού σε ανοιχτούς χώρους και άλλες.

8. ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α. Απονέμονται βραβεία σε αναγνώριση της μακρόχρονης, συνεπούς και ποιοτικής προσφοράς υπηρεσιών στα Τμήματα της Σχολής Επιστημών Υγείας που στελεχώνουν, τα μέλη Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., στελέχη Γραμματειών και συμβασιούχων υπαλλήλων :

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

1.    Καλπακίδου Χρυσή, μόνιμη Διοικητική υπάλληλος της Γραμματείας Τμήματος Ιατρικής
2.    Σιαμάγκα-Παπαδοπούλου Τριανταφυλλιά, μέλος του Ε.Τ.Ε.Π.

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

1.    Βοζίκης Βασίλειος, οδηγός
2.    Υδράτος Εμμανουήλ, οδηγός

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

1.    Συμεωνίδου Κωνσταντία, Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.
2.    Γαβαλάς Αντώνιος, μέλος του Ε.ΔΙ.Π.

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

1.    Καραμπατζάκη Βαρβάρα, μόνιμη υπάλληλος της Γραμματείας Τμήματος Οδοντιατρικής
2.    Ταχτατζής Θωμάς, μόνιμος υπάλληλος-συντηρητής κτιρίων
 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.