Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Η σχέση της Γεωπονίας με την Βιολογία

H βιολογία είναι δομικό και λειτουργικό συστατικό της γεωπονίας και της επιτυχημένης άσκησής της
Δημοσίευση: 15/05/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δημήτριος Μπουράνης, Καθηγητής, Εργαστήριο Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Ο Γεωπόνος διαχειρίζεται καλλιεργούμενα φυτά και ότι αφορά την καλλιέργειά τους, καθώς και αγροτικά ζώα και ότι αφορά την εκτροφή τους. Τόσο τα καλλιεργούμενα φυτά όσο και τα αγροτικά ζώα έρχονται αντιμέτωπα με μία μεγάλη ποικιλία οργανισμών τόσο επιζήμιων όσο και επωφελών κατά την διάρκεια του κύκλου της ζωή τους. Επομένως ο Γεωπόνος οφείλει από τα πράγματα να γνωρίζει την βιολογία των καλλιεργούμενων φυτών, των αγροτικών ζώων και των οργανισμών γεωργικής σημασίας, συνακόλουθα και την ποικιλότητά τους.

Αν και έχει καθιερωθεί ο όρος «Γεωπόνος» για τους επιστήμονες της φυτικής και της ζωικής παραγωγής, εντούτοις ο Γεωπόνος είναι στην πραγματικότητα Βιολόγος Μηχανικός.

Στη συνέχεια θα εστιάσουμε στα καλλιεργούμενα φυτά για να δείξουμε την σχέση της γεωπονίας με την βιολογία, καθότι ανάλογα ισχύουν και για τα εκτρεφόμενα ζώα. Η Βιολογία των Φυτών είναι ένας σύνθετος κλάδος, συνεχώς εξελισσόμενος. Ένα διεθνές σύγγραμμα αναφοράς είναι αυτό των Raven, Evert & Eichhorn «Βιολογία των Φυτών» που διδάσκεται στο University of Wisconsin, Madison και εκδίδεται από τους W.H. Freeman and Company Publishers. Σήμερα βρίσκεται στην 8η αμερικάνικη έκδοση, και έχει μεταφραστεί στα ελληνικά από μία ομάδα Πανεπιστημιακών Καθηγητών. Αυτό το σύγγραμμα διανέμεται από τον Εύδοξο ήδη από την ακαδημαϊκή χρονιά 2015-2016 και διδάσκεται (μεταξύ άλλων) στο μάθημα της «Βοτανικής» του 2ου εξαμήνου του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών. Η ύλη της Βιολογίας των Φυτών σε αυτό το σύγγραμμα είναι κατανεμημένη σε επτά ενότητες, οι οποίες έχουν ως εξής: (1) Βιολογία του φυτικού κυττάρου (η μοριακή σύσταση των φυτικών κυττάρων, το φυτικό κύτταρο και ο κυτταρικός κύκλος, η κίνηση των ουσιών μέσα και έξω από τα κύτταρα), (2) Περί ενέργειας (Η ροή της ενέργειας, αναπνοή, φωτοσύνθεση φως και ζωή), (3) Γενετική και εξέλιξη (αναπαραγωγή και κληρονομικότητα, η χημεία της κληρονομικότητας και της γονιδιακής έκφρασης, τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA, βιοτεχνολογία φυτών και γονιδιωματική, η διεργασία της εξέλιξης), (4) Ποικιλότητα (Συστηματική: η επιστήμη της βιολογικής ποικιλότητας, προκαρυώτες και ιοί, μύκητες, πρώτιστα: φύκη και ετερότροφα πρώτιστα, βρυόφυτα, άσπερμα αγγειόφυτα, γυμνόσπερμα, εισαγωγή στα αγγειόσπερμα, η εξέλιξη των αγγειοσπέρμων, φυτά και άνθρωποι), (5) Το φυτικό σώμα των αγγειοσπέρμων: δομή και ανάπτυξη (Η αρχική ανάπτυξη του φυτικού σώματος, κύτταρα και ιστοί του φυτικού σώματος, η ρίζα: δομή και ανάπτυξη, ο βλαστός: πρωτογενής δομή και ανάπτυξη, δευτερογενής ανάπτυξη των βλαστών), (6) Φυσιολογία των Σπερματοφύτων (Ρυθμίζοντας την αύξηση και την ανάπτυξη: οι φυτορμόνες, εξωτερικοί παράγοντες και φυτική ανάπτυξη, θρέψη φυτών και έδαφος, μετακίνηση νερού και διαλυμένων ουσιών στα φυτά), (7) Οικολογία (Η δυναμική των κοινοτήτων και των οικοσυστημάτων, παγκόσμια οικολογία, Παράρτημα: Ταξινόμηση των Οργανισμών.

Αυτή είναι μία σύνοψη της βιολογίας των φυτών. Ο Γεωπόνος όμως, κατά την διάρκεια των πενταετών σπουδών του, διδάσκεται αυτές τις ενότητες σε έκταση, σε πολλά και ποικίλα μαθήματα μαζί με εργαστηριακή εκπαίδευση και προσέγγιση των επιμέρους θεμάτων.

Επιπροσθέτως, οι οργανισμοί γεωργικής σημασίας στην περίπτωση των καλλιεργούμενων φυτών εξετάζονται από την Γεωργική Μικροβιολογία, την Φυτοπαθολογία, την Γεωργική Ζωολογία και την Γεωργική Εντομολογία. Κατά συνέπεια, ο Γεωπόνος όχι μόνο οφείλει να μάθει τους βιολογικούς κύκλους ενός μεγάλου και ετερόκλητου αριθμού οργανισμών, οφείλει επιπλέον να συνδέει αυτούς τους κύκλους με τον κύκλο ζωής των καλλιεργούμενων φυτών. Αυτή η αναγκαιότητα οφείλεται στο γεγονός ότι οι επιζήμιοι οργανισμοί είναι επιζήμιοι ιδιαίτερα σε ορισμένες φάσεις της ζωής του καλλιεργούμενου φυτού και τότε ο Γεωπόνος οφείλει να συστήσει (επιτυχημένη) επέμβαση. Όπως οι Ιατροί είναι βιολόγοι μηχανικοί στην περίπτωση του ανθρώπου που οφείλουν να αντιμετωπίσουν επιτυχημένα ένα (βιολογικό) πρόβλημα κατά την διάρκεια της ζωής του ανθρώπου και εξειδικεύονται ποικιλοτρόπως, έτσι και οι Γεωπόνοι κατ’ αναλογία είναι οι βιολόγοι μηχανικοί που οφείλουν να αντιμετωπίσουν επιτυχημένα ένα (βιολογικό) πρόβλημα κατά τη διάρκεια της ζωής του καλλιεργούμενου φυτού ή του εκτρεφόμενου αγροτικού ζώου και εξειδικεύονται ποικιλοτρόπως. Με την επιπρόσθετη υποχρέωση να γνωρίζουν και να χειρίζονται στο μέτρο του δυνατού το περιβάλλον της καλλιέργειας και της εκτροφής, με δεδομένο ότι πλέον η αρχή της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος είναι πλέον αυστηρή (και αυτονόητη) υποχρέωση κατά την διαχείριση του οποιουδήποτε αγροτικού παραγωγικού συστήματος. Κοντολογής, και οι γεωπόνοι (όπως οι γιατροί) οφείλουν να αντιμετωπίσουν και να προσεγγίσουν/ επιλύσουν με την μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία ένα βιολογικό πρόβλημα.

Για να αντιμετωπίσεις (με επιτυχία) ένα βιολογικό πρόβλημα, οφείλεις να γνωρίζεις πρωτίστως βιολογία, αφού η γεωπονία (όπως και η ιατρική) είναι εφαρμοσμένη βιολογία. Οι ενότητες που αναφέρθηκαν παραπάνω στα πλαίσια της βιολογίας των φυτών είναι ενδεικτικές του εύρους των γνωστικών πεδίων που διελαύνουν και μάλιστα με συγκεκριμένη σειρά, ώστε η ροή της ύλης να διαδραματίζει πολύ σπουδαίο διδακτικό ρόλο. Αναδεικνύει όμως και άλλη μία πλευρά της βιολογικής εκπαίδευσης των γεωπόνων: οι οργανισμοί γεωργικής σημασίας είναι πάρα πολλοί και σε αριθμό και σε σημασία. Κατά συνέπεια, ο γεωπόνος οφείλει να γνωρίζει και γνωρίζει τις παραλλαγές στο θέμα, για να απαντάει με επιτυχία σε ερωτήματα π.χ. του τύπου: Πώς ο μύκητας θα εισβάλλει στο φυτικό σώμα; Ποιες είναι οι συνέπειες της εισβολής στο οποιοδήποτε επίπεδο; Αντιδρά το φυτό; Αντιδρά ο μύκητας στην άμυνα του φυτού; Και πώς θα αντιμετωπιστεί τεχνικά η εισβολή (αφού τόσο η ποσότητα όσο και η ποιότητα του συγκομιζόμενου μέρους είναι αυτά που θα δώσουν οικονομική πρόσοδο και με αυτά υποβαθμισμένα, η γεωργική παραγωγή δεν είναι προσοδοφόρα);

Τα προηγούμενα αποδεικνύουν πέρα από κάθε αμφισβήτηση και αμφιβολία ότι ο γεωπόνος μπορεί να διδάξει βιολογία ως γεωπόνος εκπαιδευτικός. Για να χρησιμοποιήσεις μία γνώση πρέπει να την κατέχεις και άμα την κατέχεις, μπορείς και να την διδάξεις. Ο Γεωπόνος κατέχει την βιολογία. Και αυτό αποδεικνύεται από την ύλη όλων εκείνων των μαθημάτων που αναπτύσσουν σε πλάτος και σε βάθος όλες τις ενότητες που αναφέρθηκαν παραπάνω, καθώς και άλλες που δεν συμπεριλαμβάνονται σε εισαγωγικό σύγγραμμα. Οι ύλες των μαθημάτων κατατίθενται στο Ίδρυμα που παρέχει γεωπονικό πτυχίο και αξιολογούνται από την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας (ΑΔΙΠ). Κατά συνέπεια το γεγονός ότι ο Γεωπόνος κατέχει την Βιολογία έχει διασφαλιστεί και επισήμως.

Τα γεωπονικά πτυχία οφείλουν να διασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο τεχνικής ευθύνης που ενδογενώς έχει η διαχείριση των παραγωγικών γεωργικών συστημάτων και το διασφαλίζουν. Τα συστήματα αυτά είναι βιολογικά συστήματα, υψηλής πολυπλοκότητας.

Συμπερασματικά: η βιολογία είναι δομικό και λειτουργικό συστατικό της γεωπονίας και της επιτυχημένης άσκησής της. Μπορεί λοιπόν κάποιος να ισχυριστεί ότι ο Γεωπόνος υστερεί στη διδασκαλία της Βιολογίας έναντι άλλων; Αν ναι, τότε θα πρέπει να αναζητηθεί τι κρύβεται πίσω από αυτόν τον ισχυρισμό.
 

 

Σχόλια (9)

 
V. K.
18 Μάιος 2018 01:39

Ιστοσελίδα ΓΠΑ
Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών:

Σχολή Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος

Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών
Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής

Σχολή Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης

Βιοτεχνολογίας
Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης

 
georgia
17 Μάιος 2018 12:55

Εννοείται ότι η γεωπονία είναι κλάδος εφαρμοσμένης βιολογίας και εννοείται πλήθος γεωπονικών μαθημάτων σχετίζονται με χημεία και βιολογία! Μην αναλύουμε τα αυτονόητα...

Ο φυσικός τι σχέση έχει με τη βιολογία και το αντίστροφο.
Ο χημικός τι σχέση έχει με τη φυσική;
Ο γεωλόγος.....κλπ

 
Βιολογία
17 Μάιος 2018 09:09

όπως δεν ακούσαμε τίποτα από καθηγητές των χημικών για την είσοδο φοιτητών από τεχνολογική κατεύθυνση.

 
Δημήτρης
16 Μάιος 2018 21:30

Ελέχθη το αυταπόδεικτο. Θα ήταν λογικό όμως ο παραπάνω ισχυρισμός να συνοδεύεται και από την διαπίστωση ότι δεν μπορεί να εισάγεται κανείς σε γεωπονική σχολή χωρίς εξέταση στην βιολογία. Αυτό δεν το έχουμε ακούσει από τους καθηγητές της γεωπονικής.

 
γεωπονία
16 Μάιος 2018 20:22

Εννοείται ότι η γεωπονία είναι κλάδος εφαρμοσμένης βιολογίας και εννοείται πλήθος γεωπονικών μαθημάτων σχετίζονται με χημεία και βιολογία! Μην αναλύουμε τα αυτονόητα...

Τα τμήματα στα γεωπονικά πανεπιστήμια της χώρας μας είναι τα επιστήμης φυτικής παραγωγής, επιστήμης ζωικής παραγωγής και υδατοκαλλιεργειών, επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου, βιοτεχνολογίας, αγροτικής ανάπτυξης και οικονομίας, αξιοποίησης φυσικών πόρων και γεωργικής μηχανικής.

Η εισαγωγή στα γεωπονικά πανεπιστημιακά τμήματα γινόταν μέσω της πρώτης δέσμης (βασικό μάθημα: χημεία), των κατευθύνσεων θετικής και τεχνολογικής (πεδία 2ο, 4ο, 5o) και σήμερα μέσω των πεδίων 2o, 3o, 5o.

 
@ΓΒ
16 Μάιος 2018 19:53

Ο απόφοιτος μιας σχολής προσδιορίζεται από τα μαθήματα που σπουδάζει πρωτίστως παρά από τις πανελλήνιες.
Σε αυτά πιστοποιείται ότι έχει γνώσεις.

Διαφορετικά, δεν χρειάζονται οι σπουδές. Σκεφτείτε το λιγάκι...

 
ΓΒ
16 Μάιος 2018 15:34

Η Γεωπονία είναι ασφαλώς μια βιολογική επιστήμη. Θα περίμενα αυτό το άρθρο να δημοσιευόταν τα 15+ προηγούμενα χρόνια που η εισαγωγή στις Γεωπονικές γινόταν από την παλιά Τεχνολογική Κατεύθυνση χωρίς την υποχρεωτική εξέταση σε Βιολογία και Χημεία. Θα περίμενα επίσης και τώρα να ζητείται η εισαγωγή να γίνεται μόνο από το 3ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστημών Υγείας και Ζωής).

 
@Τ.Κ9
16 Μάιος 2018 09:46

έχετε δει το Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής μας;
Αυτά είναι τα μαθήματα που εξετάζεται με επιτυχία κάθε απόφοιτος της Σχολής...

 
T.K9
16 Μάιος 2018 00:40

Αγαπητέ κύριε.Τα τελευταία πολλά χρόνια οι περισσότεροι φοιτητές γεωπονίας ΔΕΝ είχαν καμμιά σχέση με Χημεία και Βιολογία.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ