Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Υπό ίδρυση Εθνικό Κέντρο Εφαρμογών Τηλεπισκόπησης για τη Διαχείριση Κινδύνων και Φυσικών Καταστροφών (BEYOND)

Δημοσίευση: 17/05/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Την τελευταία εικοσαετία έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία επιστημονικών και ερευνητικών υποδομών σε όλη τη χώρα με τοπική, εθνική, ευρωπαϊκή ή και διεθνή εμβέλεια. Οι περισσότερες από αυτές τις υποδομές δεν έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα ενός εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού. Αντίθετα έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί χάρις στην αυταπάρνηση και τον οραματισμό του ανθρώπινου δυναμικού, που δραστηριοποιείται στον ερευνητικό και ακαδημαϊκό ιστό της χώρας.

Ως Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (ΕΕΕ) κρίνουμε απαραίτητο το σύνολο αυτών των υποδομών να καταγραφεί, να αξιολογηθεί για την αποδοτικότητα και αναγκαιότητά του και στη συνέχεια να ενταχθεί σε έναν ενιαίο και μακράς πνοής στρατηγικό σχεδιασμό. Ο σχεδιασμός αυτός θα πρέπει να προσδιορίζει τους όρους για τη σταθερή χρηματοδότηση των υποδομών και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους, και θα έχει ως αποτέλεσμα την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία τους με κριτήρια ακαδημαϊκής αριστείας και εθνικού συμφέροντος. Επιπλέον, η ένταξη συγκεκριμένων υποδομών σε Εθνικά Δίκτυα με ταυτόχρονη διαμόρφωση κανόνων διακυβέρνησής τους, θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητά τους και θα επιτρέψει την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους για την ανάπτυξη της έρευνας, αλλά και της χώρας.

Η ΕΕΕ αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα για τη χώρα θεσμοθέτησης και λειτουργίας ενός Οργανισμού/Δικτύου με σκοπό τη Διαχείριση Κινδύνων και Φυσικών Καταστροφών με επιχειρησιακό χαρακτήρα και αντικείμενα

όπως:

➢    η έγκαιρη αναγνώριση ή/και πρόγνωση κινδύνων που προέρχονται από φυσικά ή ανθρωπογενή συμβάντα,

➢    η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της εξέλιξής τους και

➢    η συνεχής ενημέρωση και συνδρομή των αρμόδιων υπηρεσιών για την έγκαιρη και βέλτιστη αντιμετώπιση των επιπτώσεων, δεδομένης της συχνότητας, της έντασης και της επικινδυνότητας διαφόρων συμβάντων που προέρχονται από φυσικά ή ανθρωπογενή αίτια (πλημμύρες, κύματα καταιγίδας, δασικές πυρκαγιές, κατολισθήσεις κ.λ.π.).

Η θεσμοθέτηση ενός Οργανισμού/Δικτύου, όμως, πρέπει αφενός να προκύψει μέσα από μία διαδικασία γόνιμου διαλόγου μεταξύ:

i) διαφόρων φορέων, οι οποίοι έχουν την τεχνογνωσία και έχουν αναπτύξει και λειτουργούν σχετικές υποδομές και/ή παρέχουν σχετικές υπηρεσίες χρησιμοποιώντας επίγεια και διαστημικά δεδομένα (Ερευνητικοί Φορείς, ΑΕΙ, Εθνικές Υπηρεσίες) και

ii) χρηστών (Υπουργεία, Δασαρχεία, Περιφέρειες, Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, κ.ά.) και αφετέρου να ακολουθήσει την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από τη σύσταση αντίστοιχων Οργανισμών ή Δικτύων.

Στο σ/ν του ΥΠΕΘ «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως αυτό δημοσιοποιήθηκε  με το άρθρο 107, παρ. 13 (το οποίο μάλιστα δεν είχε συμπεριληφθεί στη δημόσια διαβούλευση), γίνεται προσπάθεια να θεσμοθετηθεί με τρόπο αποσπασματικό και χωρίς να έχει προηγηθεί κανένας διάλογος, η δημιουργία ενός Κέντρου, το οποίο ονομάζεται «Εθνικό Κέντρο Εφαρμογών Τηλεπισκόπησης για τη Διαχείριση Κινδύνων και Φυσικών Καταστροφών (BEYOND)».

Συγκεκριμένα στο σ/ν, όπως αυτό δημοσιοποιήθηκε:

➢    βαφτίζεται «Εθνικό Κέντρο» μία υποδομή (ή σύνολο υποδομών) που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού έργου (BEYOND) με χρηματοδότηση από τη δράση FP7-REGPOT-2012-2013-1. Το Εθνικό Κέντρο προβλέπεται να λειτουργήσει ως υπο-μονάδα σε ένα Ινστιτούτο (Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης) ενός Ερευνητικού Κέντρου (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών).

Σημειώνεται ότι η λειτουργία σχετικής μονάδας εντός του συγκεκριμένου Ινστιτούτου θα μπορούσε να προβλεφθεί στον υπό δημοσίευση Οργανισμό του Ερευνητικού Κέντρου, ενώ η λειτουργία της θα μπορούσε να εξειδικευτεί στον υπό διαμόρφωση Εσωτερικό Κανονισμό του Κέντρου.

➢    ορίζεται αυθαίρετα ως «αυτοδίκαιος» ισόβιος προϊστάμενος του Εθνικού Κέντρου ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του συγκεκριμένου ερευνητικού έργου. Σημειώνεται, ότι δεν προβλέπεται η χορήγηση βαθμού ισόβιου προϊσταμένου από κανένα νόμο της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά ούτε και στους Οργανισμούς των Ερευνητικών Κέντρων στα πλαίσια λειτουργίας των Ινστιτούτων τους προβλέπονται προϊστάμενοι,    

➢    αγνοούνται παντελώς οι πολύ σημαντικές υποδομές, η τεχνογνωσία και οι υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί από διάφορους ερευνητικούς ή/και ακαδημαϊκούς φορείς της χώρας και ο ρόλος που μπορούν να παίξουν σε επιχειρησιακό επίπεδο στη Διαχείριση Κινδύνων και Φυσικών Καταστροφών.

Η ΕΕΕ θεωρεί ότι η θεσμοθέτηση μίας δομής εθνικού ενδιαφέροντος, με ευρύτατες μάλιστα κοινωνικο-οικονομικές αναφορές, προκειμένου να καταστεί επιχειρησιακή και παραγωγική απαιτεί την αξιοποίηση και εμπλοκή όλων των φορέων που κατέχουν και λειτουργούν υποδομές, που παρέχουν υπηρεσίες ή είναι χρήστες των παρεχόμενων υπηρεσιών. Απαιτεί επιπλέον τη διαμόρφωση ενός θεσμικού πλαισίου που θα εξασφαλίζει την αξιοκρατική και δημοκρατική λειτουργία της μακριά από προσωποπαγείς και δοτές διοικήσεις.

Εν κατακλείδι ως ΕΕΕ ζητούμε:

➢    την άμεση απόσυρση από το σ/ν της ρύθμισης που αφορά στην ίδρυση του Εθνικού Κέντρου Εφαρμογών Τηλεπισκόπησης για τη Διαχείριση Κινδύνων και Φυσικών Καταστροφών (BEYOND),

➢    την έναρξη διεξοδικού διαλόγου με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, με σκοπό τη διαμόρφωση μίας νέας νομοθετικής ρύθμισης σύμφωνης με τις παραπάνω παρατηρήσεις, η οποία θα είναι αντάξια της σημασίας, της χρησιμότητας και του εθνικού έργου που θα καλείται να επιτελέσει ένας Οργανισμός/Δίκτυο με σκοπό τη Διαχείριση Κινδύνων και Φυσικών Καταστροφών,

➢    την έναρξη διαλόγου για τη διαμόρφωση ενός εθνικού σχεδιασμού για όλες τις υποδομές της χώρας.  

Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών

Η Πρόεδρος    Η Γενική Γραμματέας
Μαρία A. Κωνσταντοπούλου    Γεωργία Κ. Τσιροπούλα

Σχόλια (1)

 
loidos
18 Μάιος 2018 10:34

μπράβο στην κίνηση αυτή, υπάρχει κενό στην επιστημονική υποστήριξη των κρατικών υποδομών οι οποίες έχουν αποδειχθεί κατώτερες των περιστάσεων. Σαφώς και δεν μπορεί να υπάρχει ισόβιος συντονιστής, κάποια στιγμή όμως πρέπει να μπει ένα τέλος στην ακατάσχετη φλυαρία όλων των μη σχετικών με το αντικείμενο.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ