Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ: Διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ
Δημοσίευση: 20/06/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση που ρυθμίζει τη  διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου. Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής υποβάλλονται, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοση της σχετικής προκήρυξης.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Άρθρο 1
Προκήρυξη

1. Τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης εκδίδει προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, με την οποία προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στη σχετική προκήρυξη, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών.

2. Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και κοινοποιείται στο Τμήμα Δ' Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., καθώς και στο Α.Σ.Ε.Π. προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου έχουν οργανική θέση. Με την αίτηση υποψηφιότητας δηλώνεται η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για τις θέσεις της οποίας ο υποψήφιος εκδηλώνει ενδιαφέρον για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, καθώς και ο κλάδος των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για τις οποίες θέτει υποψηφιότητα.

2. Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δι- καιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα, ο οποίος περιλαμβάνει:

α) Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών. β) Βιογραφικό σημείωμα.

γ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και
επιμόρφωσης,

δ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών,

ε) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).

στ) Αποδεικτικά συγγραφικού έργου.

ζ) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό -επιμορφωτικό έργο καθώς και στην διοικητική και διδακτική εμπειρία, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

η) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησής του.

θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) με την οποία βεβαιώνεται:

αα) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α' 26),

ββ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών,

γγ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως στέλεχος της εκπαίδευσης για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)/Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.). Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

2. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Συντονιστών Εκ- παιδευτικού Έργου μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις ενός μόνο κλάδου Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) μίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους της εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης είναι αρμόδιες για την συγκέντρωση των αιτήσεων, τον έλεγχο της ακρίβειας των δηλουμένων στοιχείων, τη θεώρηση της αίτησης και της έκδοσης πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών.

Αντίγραφο κάθε αίτησης παραμένει στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης υποβολής και η πρωτότυπη αίτηση, μαζί με το φάκελο υποψηφιότητας, διαβιβάζονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για την οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον ο υποψήφιος. Οι αιτήσεις και οι φάκελοι υποψηφιότητας διατηρούνται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου.

Άρθρο 3
Πίνακας δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων

1. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής, σε συνεδρίασή του που πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων και με τη συγκρότηση που προβλέπεται κατά περίπτωση στην παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4547/2018, επιλέγει τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στις διαδικασίες επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και καταρτίζει τους σχετικούς πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων ανά κλάδο και κατά αλφαβητική σειρά, παραθέτοντας την αιτιολογία περιπτώσεων υποψηφίων που δεν γίνονται δεκτοί. Το συμβούλιο κοινοποιεί τους πίνακες στο Τμήμα Προσωπικού της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, το οποίο μεριμνά για την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

2. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ανάρτησή τους. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή τηλεομοιοτυπία (fax).

3. Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, το συμβούλιο αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τους πίνακες και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους με τη διαδικασία του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1.

Άρθρο 4
Προσωρινοί ενιαίοι αξιολογικοί πίνακες

Το συμβούλιο επιλογής καταρτίζει προσωρινούς ενιαίους αξιολογικούς πίνακες ανά κλάδο Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, στους οποίους κατατάσσονται οι δεκτοί υποψήφιοι σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περιπτώσεων α' και β' της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4547/2018. Οι πίνακες κοινοποιούνται στο Τμήμα Προσωπικού της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, το οποίο μεριμνά για την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 3.

Άρθρο 5
Κλήση των υποψηφίων σε συνέντευξη

1. Μετά την αναπροσαρμογή των προσωρινών ενιαίων αξιολογικών πινάκων, το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη. Η πρόσκληση, με τις ημερομηνίες κατά τις οποίες καλούνται οι υποψήφιοι στη συνέντευξη, αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

2. Υποψήφιοι, οι οποίοι δηλώνουν κώλυμα προσέλευσης κατά την καθορισμένη γι' αυτούς ημερομηνία, υποβάλλουν ιδιοχείρως ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αίτημα αλλα- γής ημερομηνίας προς το οικείο συμβούλιο επιλογής. Το συμβούλιο εξετάζει την αναγκαιότητα, βάσει της τεκμηρίωσης του αιτήματος του υποψηφίου και σε εξαιρετική περίπτωση, δύναται να ορίζει νέα ημερομηνία προσέλευσης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συνεντεύξεων και πριν από την κατάρτιση των τελικών ενιαίων αξιολογικών πινάκων.

3. Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

Άρθρο 6
Προετοιμασία και διεξαγωγή της συνέντευξης των υποψηφίων

1. Oι φάκελοι των υποψηφίων κατανέμονται στα μέλη του συμβουλίου επιλογής, με εξαίρεση τον πρόεδρο, για μελέτη προκειμένου να προετοιμάσουν σχετική τεκμηριωμένη εισήγηση για κάθε υποψήφιο, ως εξής: Οι φάκελοι ταξινομούνται αλφαβητικά και χωρίζονται σε τόσα ίσα μέρη όσα και τα μέλη του συμβουλίου που θα εισηγηθούν σχετικά. Το κάθε μέλος του συμβουλίου παραλαμβάνει το μέρος που του αναλογεί μετά από κλήρωση, η οποία διεξάγεται ενώπιον όλων των μελών και του γραμματέα του συμβουλίου. Η διαδικασία μελέτης των φακέλων υποψηφιότητας ξεκινάει αμέσως μετά την κατάρτιση του αναμορφωμένου προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα με τα μοριοδοτούμενα στοιχεία και γίνεται στην έδρα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκ- παίδευσης.

2. Η διαδικασία της συνέντευξης περιλαμβάνει τρεις (3) φάσεις: α) εισήγηση μέλους του οικείου Συμβουλίου Επιλογής,

β) παρουσίαση από τον υποψήφιο σχεδίου προβληματισμού και δράσης με αναφορά σε θέμα παιδαγωγικού ενδιαφέροντος,

γ) ερωτήσεις των μελών του συμβουλίου προς τον υποψήφιο.

Ειδικότερα, πριν από την είσοδο του υποψηφίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του συμβουλίου, το μέλος του συμβουλίου που είχε αναλάβει τη μελέτη του φακέλου του υποψηφίου, παρουσιάζει την εισήγησή του για τον υποψήφιο.

Στη συνέχεια ο υποψήφιος προσέρχεται στην αίθουσα και παρουσιάζει σχέδιο προβληματισμού και δράσης, δικής του επιλογής, με αναφορά σε θέμα παιδαγωγικού ενδιαφέροντος, σχετικό με την αποστολή και τις αρμοδιότητες των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 4 του ν. 4547/2018, με χρονική διάρκεια έως πέντε (5) λεπτών της ώρας.

Τέλος τα μέλη του Συμβουλίου υποβάλλουν ερωτή- σεις, με σκοπό να μορφώσουν γνώμη για την παιδαγωγική και οργανωτική συγκρότηση, τη συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα καθώς και την επικοινωνιακή και εκφραστική ικανότητα.

Άρθρο 7
Ηχογράφηση της συνέντευξης

Στην αίθουσα συνεδριάσεων εγκαθίσταται και λειτουργεί με ευθύνη του προέδρου του συμβουλίου επιλογής, σύστημα ηχογράφησης. Με την προσέλευση του υποψηφίου στην αίθουσα για τη διεξαγωγή της συνέντευξης και την προσφώνηση του ονόματός του, τίθεται σε λειτουργία το σύστημα ηχογράφησης.

Η λειτουργία του συστήματος διαρκεί καθόσον ο υποψήφιος βρίσκεται στην αίθουσα και διακόπτεται με το πέρας της συνέντευξης και πριν την αποχώρηση του υποψηφίου. Το προϊόν ηχογράφησης τηρείται ως ηχητικό αρχείο και φυλάσσεται μαζί με τα πρακτικά του συμβουλίου επιλογής.

Άρθρο 8
Μοριοδότηση της συνέντευξης

Κάθε μέλος του Συμβουλίου Επιλογής καταγράφει αιτιολογημένα τις μονάδες με τις οποίες βαθμολόγησε τον υποψήφιο κατά τη διαδικασία της συνέντευξης.

Η βαθμολογία κάθε μέλους του συμβουλίου αποτυπώνεται για κάθε υποψήφιο σε ξεχωριστό έντυπο αξιολόγησης, σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας, που περιλαμβάνει τα αξιολογούμενα στοιχεία και τη στάθμιση τους και υποχρεώνει κάθε μέλος του συμβουλίου να δώσει ξεχωριστή και αιτιολογημένη βαθμολογία. Με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 26 του ν. 4547/2018, τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου για την διαδικασία της συνέντευξης είναι ο μέσος όρος των μονάδων της βαθμολογίας των παρόντων μελών του συμβουλίου. Ο μέσος όρος στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Τα έντυπα αξιολόγησης συγκεντρώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και φυλάσσονται σε φάκελο, ο οποίος μονογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη του συμβουλίου. Οι φάκελοι φυλάσσονται με ευθύνη του προέδρου του Συμβουλίου Επιλογής μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συνέντευξης όλων των υποψηφίων, οπότε αποσφραγίζονται προκειμένου να καταγραφεί η βαθμολογία των υποψηφίων στο εν λόγω κριτήριο.

Άρθρο 9
Τήρηση των πρακτικών της συνέντευξης

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο γραμματέας του συμβουλίου έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών της διαδικασίας, τα οποία περιλαμβάνουν συνοπτικά το περιεχόμενο της συνέντευξης, με μνεία της παρουσίασης από τον υποψήφιο του σχεδίου προβληματισμού και δράσης, καθώς των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από τα μέλη του συμβουλίου και των απαντήσεων που δόθηκαν από τον υποψήφιο. Περαιτέρω, στο πρακτικό καταγράφεται η βαθμολογία κάθε μέλους του συμβουλίου και η αιτιολόγηση της, ο μέσος όρος της μοριοδότησης των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 26 του ν. 4547/2018, καθώς και η εξατομικευμένη κρίση του συμβουλίου για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης κάθε υποψηφίου. Επίσης, στα πρακτικά μνημονεύεται η πρόσκληση των υποψηφίων στη συνέντευξη και η ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, η προσέλευση των υποψηφίων με τη σειρά και την ώρα που έχουν κληθεί, και τέλος, η λήξη των εργασιών.

Άρθρο 10
Τελικοί Ενιαίοι Αξιολογικοί Πίνακες

1. Μετά το πέρας της συνέντευξης όλων των υποψηφίων, το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής καταρτίζει με αξιολογική σειρά ενιαίους πίνακες επιλογής ανά κλάδο με βάση τις συνολικές μονάδες κάθε υποψηφίου, που έχει συμμετάσχει στη διαδικασία. Το σύνολο των μονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων στα επιμέρους κριτήρια.

2. Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθμού μονάδων, προηγείται στον αξιολογικό πίνακα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες στα κριτήρια κατά τη σειρά που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4547/2018.

3. Μετά το τέλος της διαδικασίας, ο πρόεδρος του συμβουλίου επικυρώνει τα αναλυτικά πρακτικά που τηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών από το γραμματέα του συμβουλίου.

Άρθρο 11
Κύρωση Τελικών Ενιαίων Αξιολογικών Πινάκων

1. Εντός πέντε (5) ημερών από την κατάρτισή τους οι τελικοί πίνακες επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου υποβάλλονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την κύρωσή τους, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4547/2018.

2. Οι ανωτέρω πίνακες, ύστερα από την κύρωση τους αναρτώνται αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, για ενημέρωση των υποψηφίων.

Άρθρο 12
Δήλωση προτίμησης

Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, μετά την κύρωση των τελικών ενιαίων αξιολογικών πινάκων καλούν τους εγγεγραμμένους στους πίνακες να υποβάλουν δήλωση με τη σειρά προτίμησης για την τοποθέτηση τους στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, εφόσον αυτά είναι περισσότερα από ένα, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την ανάρτηση των πινάκων στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Υποψήφιοι που δεν υποβάλουν δήλωση προτίμησης διαγράφονται από τον πίνακα.

Άρθρο 13 Τοποθέτηση

Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου περιφερειακού συμβουλίου επιλογής, τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που δημοσιεύεται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Το συμβούλιο διαμορφώνει την πρότασή του με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στον οικείο τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα, σε συνδυασμό με τις δηλωθείσες προτιμήσεις των υποψηφίων εφόσον τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης είναι περισσότερα από ένα.

Άρθρο 14
Πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων

1. Σε περίπτωση που, ύστερα από την εξάντληση των εγγεγραμμένων στους τελικούς ενιαίους αξιολογικούς πίνακες, με τη διαδικασία του προηγούμενου άρθρου, δεν συμπληρωθούν οι κενές ή κενούμενες θέσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, καλούνται οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής των λοιπών Περιφερειακών Διευθύνσεων να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τις θέσεις που απομένουν κενές. Η τοποθέτηση γίνεται κατά τη σειρά των συνολικών μονάδων αποτίμησης και με βάση τις νέες προτιμήσεις που έχουν δηλωθεί.

2. Αν ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της προηγούμενης παραγράφου δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις, τότε η επιλογή γίνεται με την εκ νέου προκήρυξη των θέσεων.

Άρθρο 15 Θητεία

Η επιλογή και τοποθέτηση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου γίνεται για τριετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους. Η επιλο- γή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους και μετά τη λήξη της θητείας τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων.

Άρθρο 16 Μεταβατικές διατάξεις

Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας απόφασης:

α) η προκήρυξη της παρ. 1 του άρθρου 1 εκδίδεται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης εντός τρι- ών (3) ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας,

β) οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής υποβάλλονται, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοση της σχετικής προκήρυξης και

γ) η ανάληψη υπηρεσίας των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου πραγματοποιείται το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης τοποθέτησής τους.

Άρθρο 17 Παράρτημα

Στην παρούσα απόφαση προσαρτάται Παράρτημα με τον τύπο του έντυπου υποδείγματος για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης των υποψηφίων, στο πλαίσιο της συνέντευξης των άρθρων 5 έως 9, ως εξής:

Σχόλια (21)

 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
23 Ιουν 2018 08:24

Ευχαριστώ για την απάντηση σου Κώστα.

 
Κώστας
22 Ιουν 2018 22:50

@ Κατερίνα. Με όλο το σεβασμό θα σας θυμίσω ότι πριν ανακοινωθεί ότι δεν θα ισχύσει ο περιορισμός των θητειών ένας συνάδερφος σας από την Αττική και μία από την Μακεδονία σχολιάζαν συνεχώς και ακατάπαυστα για αυτό το θέμα.Είχαν προηγηθεί με σχετικά άρθρα τους στο εσος άλλοι τρεις οι οποίοι όμως σταμάτησαν, όταν προφανώς έλαβαν διαβεβαιώσεις ότι δεν θα ισχύσει.Οι δυο πρώτοι προφανώς δεν ενημερώθηκαν και σχολιάζαν συνέχεια μέχρι την τελική ανακοίνωση ότι δεν θα ισχύσει και τότε σταμάτησαν αμέσως τους σχολιασμούς τους.Τώρα κάνετε το ίδιο εσείς για το θέμα της γλώσσας.Αντιλαμβάνομαι το αίτημα σας ,την αγωνία και την απελπισία σας.Μια απελπισία που θα κορυφωθεί όταν δείτε ότι όλοι οι συνάδερφοι σας Σχολικοί Σύμβουλοι θα ξαναεπιλεγούν ,ενώ εσείς θα είσαστε εκτός.Που είναι λοιπόν όλοι αυτοί οι λαλίστατοι συνάδερφοι σας που ξεσήκωσαν τον κόσμο,συναντήθηκαν με όλα τα κόμματα και αθρογραφούσαν για τον κόφτη των θητειών παντού, να συνεπικουρήσουν για το αίτημά σας;Μόλις έγινε αυτό που ζητούσαν έπαψαν να ασχολούνται με τα άλλα.Το παρόν σχόλιο απευθύνεται και σε αυτούς που σχολίαζαν υπερ του κόφτη των θητειών και της ανανέωσης και εναντίον της ισοβιότητας.Ξέχασαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο πρωταθλητής της κωλοτούμπας και να κάνει τα αντίθετα από αυτά που υπόσχεται.

 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
22 Ιουν 2018 22:04

Το ότι γράφω με κεφαλαία είναι καθαρά θέμα συνήθειας. Έχω και τις δύο πιστοποιήσεις για τις ΤΠΕ και γνωρίζω πολύ καλά να χειρίζομαι τον ΗΥ. Πιστεύω ότι τα σχόλια σας είναι αρκετά αυστηρά και επικριτικά. Εύχομαι όμως να είστε πάντα καλά !!!! Δεν μου χαρίστηκε ποτέ τίποτε όλα έχουν γίνει με πολύ κόπο και συνεχή προσπάθεια!!

 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
22 Ιουν 2018 21:53

ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΛΛΩ ΑΓΑΠΗΤΕ lianikos ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ!!!! ΑΠΛΑ ΞΕΡΩ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΙΧΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙ

 
Κωνσταντίνος
22 Ιουν 2018 21:32

Πραγματικά,απορώ γιατί δεν είναι η κυρία η μοναδική περίπτωση.Καλά,στο πρώτο μεταπτυχιακό δεν της ζήτησαν πιστοποιητικό ξένης γλώσσας,αυτό το πιστεύω. Στα πρώτα μεταπτυχιακά, εδώ και εικοσιπέντε χρόνια δεν ήταν πολύ ψηλές οι απαιτήσεις γιά τους υποψήφιους.Μου κάνει εντύπωση όμως,στα επόμενα δύο, δε βρέθηκε κανείς να της πει στοπ; Μα και στο διδακτορικό; Φαίνεται ότι τόσο η συγκεκριμένη κυρία όσο κι άλλοι που αρθρογραφούν εδώ,είναι εκτός της σημερινής πραγματικότητας,όπου όχι το Β2 ζητείται,αλλά οπωσδήποτε το Γ2 και όχι σε μία, αλλά σε περισσότερες γλώσσες,από τους ταλαίπωρους σημερινούς πτυχιούχους,ηλικίας 25-30 ετών που θέλουν να κάνουν ένα κι όχι τρία μεταπτυχιακά. Κι αφού δεν της στο ζήτησε ποτέ κανείς,εκείνη από μόνη της δεν πονηρεύτηκε,δεν έμαθε τί συμβαίνει με τη νέα γενιά στο συγκεκριμένο θέμα και δεν προσπάθησε να το πάρει;Εδώ το δίνουν παιδιά της 3ης Γυμνασίου.Τόσος εγωισμός πιά, να μη δώσει μαζί με τα(ηλικιακά) παιδιά της; Εγώ όμως το έκανα. Πόσο κάνει ρε παιδιά το Β2; Ούτε 90 ε κοστίζει.
Βέβαια,μου περνάνε κι άλλες ιδέες από το μυαλό, όπως το είδος των μεταπτυχιακών,το θέμα του διδακτορικού που έκανε, αλλά κυρίως τη βιβλιογραφία που χρησιμοποίησε σε τόσα βιβλία που εκπόνησε.

 
Απορίας άξιον...
22 Ιουν 2018 20:39

@ΚΑΤΕΡΙΝΑ,
με κάθε σεβασμό, δεν έχω πρόθεση να αμφισβητήσω το βαρύ βιογραφικό σας ...

Μα, μου φαίνεται παράξενο... με όλα αυτα τα βαριά προσόντα, δεν έχετε πιστοποιήση ξένης γλώσσας, γράφετε μόνο με κεφαλαία (αλήθεια, εχετε πιστοποίηση στην πληροφορική;) , χωρις σημεία στίξης και ελαφρώς ασύντακτα...Αληθεια, τι ειδικοτητα εχετε;;;

 
ΣΜ
22 Ιουν 2018 18:58

@ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
γιατί δε δηλώσατε τώρα, το Μάιο του 18, συμμετοχή στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, ενώ υπήρχαν οι πληροφορίες για την προαπαιτούμενη πιστοποίηση της γλωσσομάθειας στο σχετικό νομοσχέδιο;

 
lianikos
22 Ιουν 2018 14:58

Έχετε όλο αυτό το βιογραφικό χωρίς πιστοποίηση ξένης γλώσσας;

 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
22 Ιουν 2018 10:55

ΑΓΑΠΗΤΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ - ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΜΕΤΡΗΣΙΜΟ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
22 Ιουν 2018 10:24

ΠΡΑΓΑΜΑΤΙ ΑΓΑΠΗΤΕ Ν ΕΧΩ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ, 3 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ, ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ, ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ, ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΕ ΑΕΙ ΚΛΠ. ΘΕΩΡΩ ΛΟΙΠΟΝ ΑΝ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΔΕΝ ΕΧΩ ΤΟ β2 ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΘΕΜΑ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΟΥ ΑΝΑΦΕΡΩ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΩΣ ΨΑΧΝΩ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΓΑΙ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΟ. Σ' ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΣ

 
Και κοτσίδα και τιράντα
22 Ιουν 2018 01:35

Περιμένω με αγωνία το Στράτο να μας δώσει και άλλα ονόματα Περιφερειακών που στέλνουν τις προσκλήσεις τους, να τα διαδώσω, νιώθω ότι συμμετέχω σε κάτι σπουδαίο, σαν ανταποκριτής από το μέτωπο

 
Γ
22 Ιουν 2018 00:17

Είναι δυνατόν στην εποχή της πληροφορίας, της διακρατικής επικοινωνίας και της υλοποίησης καινοτόμων δράσεων να υπάρχουν ακόμη άτομα που θέλουν να αναλάβουν καθοδηγητικό, συντονιστικό ρόλο στην εκπαίδευση και δεν μπορούν πιστοποιημένα -έστω και με το Β2- να αποδείξουν ότι μπορούν να κατανοήσουν ένα ξενόγλωσσο -για να μην πω...συγγράψουν- ένα ξενόγλωσσο επιστημονικό άρθρο;;;

 
Στράτος
21 Ιουν 2018 17:00

Συνεχίζω με τις Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Συντονιστές Εκπ/κου Έργου:

ΠΕΔΙΕΚ Πελοποννήσου
ΠΕΔΙΕΚ Θεσσαλίας:

ΠΕΔΙΕΚ Δυτ. Μακεδονίας:

ΠΕΔΙΕΚ Νοτίου Αιγαίου:

 
Ν
21 Ιουν 2018 15:36

@ΚΑΤΕΡΙΝΑ. Επειδή είστε σχολική σύμβουλος και δεν μπορείτε λόγω γλώσσας να θέσετε εκ νέου υποψηφιότητα ,ζητάτε να καταργηθεί η γνώση της ,τουλάχιστον σε επίπεδο Β2.Επειδή ανήκετε στο ποιο προσοντούχο κομμάτι της εκπαίδευσης όπως λέτε συνέχεια ,σας πληροφορώ ότι για να καταργηθεί αυτό που ζητάτε πρέπει η τροποποίηση να πάει στη Βουλή ,να τεθεί σε ψηφοφορία και μετά να εφαρμοσθεί.Αυτό από ότι αντιλαμβάνεσθε είναι αδύνατον και έπρεπε να το ξέρετε ,επειδή ανήκετε στο ποιο προσοντούχο
κομμάτι της εκπαίδευσης , και να μην ζητάτε συνέχεια κάτι το απραγματοποίητο.

 
Στράτος
21 Ιουν 2018 15:27

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις βάσει της ανωτέρω Υ.Α. ξεκίνησαν ήδη να εκδίδουν τις Προσκλήσεις ενδιαφέροντος για τις θέσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα ΠΕΚΕΣ αρμοδιότητάς τους.

ΠΕΔΙΕΚ Ηπείρου

ΠΕΔΙΕΚ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
ΠΕΔΙΕΚ Στερεάς Ελλάδας

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018.

 
ΜΠΡΑΒΟ ΣΟΥ Ν.Β.
21 Ιουν 2018 11:23

Πραγματικά εντόπισες το πρόβλημα σε όλη του την διάσταση.Φέρνεις από το σπίτι σου το θέμα και υπολογίζεις τις πιθανές απαντήσεις. Συνδύασε το με την οροφή των μετρησίμων κριτηρίων,με το 14 της συνέντευξης ,με τις μικρές διαφορές σε προσόντα των υποψήφιων και θα καταλάβεις ότι αν με άριστα το 14 πάρει κάποιος δέκα έχει τελειώσει. Το έτοιμο θέμα από το σπίτι βοηθάει μόνο αυτούς που δεν ξέρουν και πρέπει να γίνουν .Επειδή η συνέντευξη μαγνητοφωνείται πρέπει να είναι όλα άψογα και να ακούγεται ότι απάντησαν σε όλα και συνεπώς κανείς δεν θα μπορέσει να κερδίσει δικαστικά. Με τυχαίες ερωτήσεις υπάρχει το ρίσκο της μη απάντησης που καταγράφεται ηχητικά. Ενώ με το έτοιμο σκονάκι από το σπίτι αποκλείεται αυτό το ρίσκο.Όλα είναι μελετημένα μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια.Να ευχόμαστε να ανέβει το συντομότερο δυνατόν η ΝΔ που θα τις ακυρώσει.

 
Ντίνος
21 Ιουν 2018 11:09

@Στράτος .Έγραψες σε σχόλιο σου ότι αναμένεται η αντίδραση των σχολικών συμβούλων και πως θα αντιμετωπίσουν τους συντονιστές που θα επιλεγούν οι σχολικοί σύμβουλοι.Ποιά αντίδραση;Ο κόφτης θητειών δεν υπάρχει.Για ποιο λόγο θα πάνε δικαστικά ;Για την ξένη γλώσσα που την έχουν και οι μαθητές Λυκείου;Τόσο καιρό διαβάζω τα άρθρα και τα σχόλια ότι είναι το ποιο προσοντούχο τμήμα των εκπαιδευτικών. Το ότι λαμβάνουν διδακτικά μόρια που δεν κάνουν σε βάρος αυτών που τα κάνουν δεν είναι εντελώς άδικο;Απορώ γιατί δεν έγιναν προσφυγές για αυτό.Όσο για τον προβληματισμό σου τι θα κάνουν μετά τις επιλογές όσων από αυτούς δεν επιλεγούν για συντονιστές και πως θα τους αντιμετωπίσουν σου θυμίζω ότι όπως γύρισαν στην τάξη οι διευθυντές εκπαίδευσης το 2016 και μάλιστα από την μια μέρα στην άλλη χωρίς παρέμβαση διακοπών ή και οι διευθυντές σχολείων που δεν έγιναν το αυτό ισχύει και για τους ίδιους .Δεν καταλαβαίνω τι πρέπει άλλο να γίνει.Να μην πάνε στην τάξη όπως πήγαν οι άλλοι;Διαφέρουν σε κάτι μήπως; Τέλος να σου θυμίσω τι έγινε το 2011 στις τότε επιλογές των σχολικών συμβούλων που οι διευθυντές σχολείων που κατάθεσαν τα δικαιολογητικά τους υποχρεώθηκαν ή να παραιτηθούν ή να τα αποσύρουν.Αυτό αποκλεισμός ή κόφτης δεν λέγεται;Έγινε ποτέ κάτι για αυτό;

 
N.B.
21 Ιουν 2018 10:29

Παπαγαλία στις απαντήσεις των συνεντεύξεων. Σε όλες τις διαδικασίες Συνέντευξης μέχρι σήμερα, διαχρονικά, υπήρχε το στοιχείο του αιφνιδιασμού και της τυχαίας επιλογής ερώτησης-θέματος μελέτης περίπτωσης, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η προσωπικότητα του υποψηφίου, η ετοιμότητά του να απαντήσει και ο δομημένος λόγος του, ακόμη και στην τράπεζα θεμάτων αφού υπήρχαν πάνω από 200 πιθανά θέματα και να εξασφαλισθεί κατά το δυνατόν το αδιάβλητο της διαδικασίας. Τώρα το ΦΕΚ αναφέρει: "Στη συνέχεια ο υποψήφιος προσέρχεται στην αίθουσα και παρουσιάζει σχέδιο προβληματισμού και δράσης, δικής του επιλογής, με αναφορά σε θέμα παιδαγωγικού ενδιαφέροντος, σχετικό με την αποστολή και τις αρμο-
διότητες των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ... με χρονική διάρκεια έως πέντε (5) λεπτών της ώρας.
Τέλος τα μέλη του Συμβουλίου υποβάλλουν ερωτήσεις, με σκοπό να μορφώσουν γνώμη για την παιδαγωγική και οργανωτική συγκρότηση, τη συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα καθώς και την
επικοινωνιακή και εκφραστική ικανότητα". Δηλ. ο υποψήφιος έχει παπαγαλίσει ένα θέμα δικής του επιλογής και το παρουσιάζει για 5 λεπτά και μετά πάνω σε αυτό του γίνονται ερωτήσεις. Και ποιος εγγυάται για τη διαδικασία ότι "στα δικά μας παιδιά" δεν θα δοθούν έτοιμα θέματα, με τις αντίστοιχες κατάλληλες ερωτήσεις και θα έχουμε μια στημένη διαδικασία;

 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
21 Ιουν 2018 07:46

ΑΡΑΓΕ ΜΠΟΡΕΙ ΓΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΓΙΑ ΤΟ Β2 ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ;

 
Στράτος
20 Ιουν 2018 21:52

Διαβάζω στο Άρθρο 12: "Υποψήφιοι που δεν υποβάλουν δήλωση προτίμησης διαγράφονται από τον πίνακα".

Επομένως εάν κάποιοι Διευθυντές Σχολείων ή άλλα στελέχη σκέφτονται να μπούνε απλώς στους πίνακες και ό,τι ήθελε προκύψει αύριο - μεθαύριο, δεν μπορούν. Αφού η μη υποβολή δήλωσης προτίμησης οδηγεί σε διαγραφή από τους πίνακες. Κατάλαβα καλά;

@ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Αίτηση μπορεί να κάνει όποιος θέλει. Το Συμβούλιο όμως θα απορρίψει αίτηση κάποιου που δεν πληροί τις απαραίτητες από το νόμο προϋποθέσεις, εν προκειμένω την γνώση ξένης γλώσσας τουλάχιστον Β2, αφού αυτή η γνώση αποτελεί προϋπόθεση.

 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
20 Ιουν 2018 21:22

Μπορεί να κάνει αίτηση κάποιος που δεν έχει ξένη γλώσσα;γιατί από το ΦΕΚ δεν το ξεκαθαρίζει.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.