Placeholder

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ

Εντολή να γίνουν έλεγχοι στα Ιδιωτικά Σχολεία για παράνομες απολύσεις και να δοθούν στον εισαγγελέα τυχόν ευρήματα

Για τα αποτελέσματα των ελέγχων ο Ειδικός Γραμματέας ζητά από τα Τμήματα Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων να ενημερώσουν το γραφείο του έως τις 12/7/2018.
Δημοσίευση: 21/06/2018
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η απόλυση ενός ιδιωτικού εκπαιδευτικού δεν δύναται να λάβει χώρα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, το οποίο ορίζεται από την 1η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους έως την 31η Αυγούστου του επόμενου ημερολογιακού έτους. Συνεπώς, απόλυση κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών είναι κατά κανόνα παράνομη.  

Αυτό ξεκαθαρίζει με σημερινή εγκύκλιο ο Ειδικός Γραμματέας  του ΣΕΠΕ του υπ. Εργασίας  Π. Κορφιάτης   και καλεί  τα Τ.Ε.Ε.Σ όπως ελέγξουν εάν αφενός τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια της περιοχής αρμοδιότητας τους  έχουν υποβάλει  στο Π.Σ Εργανη έντυπα E6 καθ’ όλη τη διάρκεια μηνός Ιουνίου 2018 και αφετέρου εάν, έπειτα από διασταύρωση στοιχείων όπως  έλεγχος εντύπου Ε3, που αφορά πρόσληψη εργαζόμενου όπου διαφαίνεται η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, διαπιστωθεί η λύση της σύμβασης πριν την λήξη του ορισμένου χρόνου.  

Στις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνοντας υπόψη το ως άνω πλαίσιο, ο κ. Κορφιάτης σίνει εντολή να διαβιβαστούν τα ευρύματα ελέγχου στις αρμόδιες Εισαγγελίες για περαιτέρω διερεύνησή τους.

Για τα αποτελέσματα των ελέγχων ο Ειδικός Γραμματέας ζητά από  τα Τμήματα Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων να ενημερώσουν το γραφείο του  έως τις 12/7/2018.        

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Με το άρθρο 29, παρ. 1, του Ν.682/1977 καθορίζεται ότι το διδακτικό προσωπικό των ιδιωτικών σχολείων επιλέγεται από τον ιδιοκτήτη τους, αλλά διορίζεται από το κατά τόπο αρμόδιο διοικητικό όργανο (Δ/ντής-Δ/ντρια Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης) που ασκεί την εποπτική αρμοδιότητα για την οικεία κάθε φορά ιδιωτική σχολική μονάδα. Ο διορισμός συντελείται με το διοριστήριο, το οποίο αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη. Το κατ’ ουσίαν περιεχόμενο της πράξης αυτής είναι η έγκριση του διοικητικού οργάνου για τη σύναψη τής, κατά τον τύπο, συμβατικής σχέσης μεταξύ του ιδιοκτήτη της ιδιωτικής σχολικής μονάδας (σχολάρχη) και του προτεινόμενου από αυτόν προς πρόσληψη εκπαιδευτικού. Τονίζεται ότι η έγκριση του κατά τόπο αρμόδιου διοικητικού οργάνου προηγείται χρονικά της σύναψης της σύμβασης μεταξύ των (ιδιωτών) αντισυμβαλλομένων.

Αντικείμενο της έγκρισης, είναι η διαπίστωση της τήρησης της ισχύουσας κείμενης νομοθεσίας που, κατά το χρόνο έκδοσης της πράξης, ρυθμίζει τόσο τις προϋποθέσεις σύναψης της σύμβασης όσο και των μειζόνων συμβατικών όρων, που θα πρέπει να τη διέπουν. Έτσι, ενδεικτικά, μια ελεγχόμενη θετική προϋπόθεση είναι η εγγραφή του προτεινόμενου εκπαιδευτικού στην επετηρίδα ιδιωτικών εκπαιδευτικών του άρθρου 28 παρ. 1 του Ν.682/1977, όπως ισχύει, ενώ μια άλλη ελεγχόμενη αποθετική προϋπόθεση είναι ο προτεινόμενος χρόνος της υπό κατάρτιση σύμβασης να μην υπολείπεται του (κάθε φορά) νομοθετικά καθοριζόμενου.

Στο άρθρο 30, παρ. 1 και 2, του ν.682/1977 (Α’ 244), όπως το εν λόγω άρθρο προστέθηκε με την παρ. 1, του άρθρου 28 του ν.4415/2016 (Α’ 159), ορίζεται: «1. Οι διδάσκοντες στα ιδιωτικά σχολεία εκπαιδευτικοί, υπηρετούν με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους. 2. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί προτείνονται προς πρόσληψη από τον ιδιοκτήτη του ιδιωτικού σχολείου και μετά την έγκριση της πρότασης από το Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης συνάπτουν σύμβαση ορισμένου χρόνου, η οποία αρχίζει την ημέρα παροχής των υπηρεσιών από τον εκπαιδευτικό και λήγει την 31η Αυγούστου του δεύτερου έτους από την πρόσληψή του. Κατά τη λήξη της διετίας ο ιδιοκτήτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση. Μετά την πάροδο της διετίας και εφόσον η σύμβαση δεν καταγγελθεί κατά τα ανωτέρω, μετατρέπεται αυτοδικαίως σε σύμβαση αορίστου χρόνου».

Στις παρ. 3 και 9 του άρθρου 30 του ίδιου νόμου, όπως η παρ. 9 αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 56 του ν.4472/2017 (Α’ 74), ορίζεται: «3. Η σύμβαση αορίστου χρόνου είναι δυνατόν να καταγγελθεί μόνο για τους παρακάτω λόγους: α) … β) ... γ) ... δ…. ε) .. αα) …, ββ) …, γγ) …, δδ)… ... 9. Η σύμβαση εργασίας μεταξύ του ιδιοκτήτη ιδιωτικού σχολείου και του ιδιωτικού εκπαιδευτικού λύεται με το θάνατο, την έκπτωση, την αποδοχή παραίτησης και την καταγγελία της σύμβασης εργασίας και εκδίδεται σχετική πράξη του αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η νομιμότητα της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για τους λόγους που προβλέπονται στην περίπτωση α΄ και στην υποπερίπτωση δδ΄ της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 3 κρίνεται από ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία εξετάζει αν η σύμβαση εργασίας καταγγέλθηκε νομίμως και αν η καταγγελία είναι καταχρηστική ή μη και αποφαίνεται σχετικά. Η ανωτέρω Επιτροπή … υποβάλλει την πρότασή της στον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης στην οποία διατυπώνεται η κρίση της σχετικά με τη νομιμότητα της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας κατά τα ανωτέρω. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης έχει δέσμια αρμοδιότητα να εκδώσει σχετική απόφαση περί απόλυσης ή μη του εκπαιδευτικού, σύμφωνη με το περιεχόμενο της πρότασης της Επιτροπής …. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους. ….Η καταγγελία της σύμβασης του εκπαιδευτικού δεν παράγει έννομα αποτελέσματα πριν από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της σχετικής απόφασης της Επιτροπής.

Ύστερα από την έκδοση της απόφασης του Διευθυντή Εκπαίδευσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφύγουν στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια. …Απολύσεις ιδιωτικών εκπαιδευτικών που λαμβάνουν χώρα χωρίς την τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας είναι άκυρες».

Παραταύτα και σε συνέχεια των ανωτέρω υπάρχουν περιπτώσεις που προκειμένου οι σχολάρχες να αποφύγουν την καταβολή μισθών και ασφαλιστικών εισφορών κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών, δηλώνουν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την καταγγελία της σύμβασης εργασίας ορισμένων εκπαιδευτικών της σχολικής τους μονάδας, χωρίς να γνωστοποιούν τις εν λόγω καταγγελίες στην αρμόδια Δ/νση Εκπαίδευσης (η οποία έχει προβεί στον σχετικό διορισμό και είναι αρμόδια για να κρίνει τη νομιμότητα και την καταχρηστικότητα ή μη της καταγγελίας). Με τον τρόπο αυτό, οι εκπαιδευτικοί εγγράφονται στον ΟΑΕΔ για τους θερινούς μήνες και κατόπιν οι σχολάρχες αναγγέλλουν την πρόσληψη των ίδιων εκπαιδευτικών στις αρχές Σεπτεμβρίου. Για το χρονικό διάστημα των μηνών αυτών, αφενός οι εργοδότες δεν καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές και ενδεχομένως μισθούς, και ταυτόχρονα ο ΟΑΕΔ καταβάλλει επίδομα ανεργίας στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς οι οποίοι εμφανίζονται ως απολυμένοι, παρότι δεν είναι.

Τονίζεται, ότι κατά την προμνησθείσα κείμενη νομοθεσία (ν.682/1977) η απόλυση ενός ιδιωτικού εκπαιδευτικού δεν δύναται να λάβει χώρα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, το οποίο ορίζεται από την 1η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους έως την 31η Αυγούστου του επόμενου ημερολογιακού έτους. Συνεπώς, απόλυση κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών είναι κατά κανόνα παράνομη.          

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, καλούνται τα Τ.Ε.Ε.Σ όπως ελέγξουν εάν αφενός τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια της περιοχής αρμοδιότητας τους  έχουν υποβάλει  στο Π.Σ Εργανη έντυπα E6 καθ’ όλη τη διάρκεια μηνός Ιουνίου 2018 και αφετέρου εάν, έπειτα από διασταύρωση στοιχείων όπως  έλεγχος εντύπου Ε3, που αφορά πρόσληψη εργαζόμενου όπου διαφαίνεται η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, διαπιστωθεί η λύση της σύμβασης πριν την λήξη του ορισμένου χρόνου.  Στις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνοντας υπόψη το ως άνω πλαίσιο, να διαβιβαστούν τα ευρύματα ελέγχου στις αρμόδιες Εισαγγελίες για περαιτέρω διερεύνησή τους. Για τα αποτελέσματα των ελέγχων παρακαλούνται τα Τμήματα Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων να ενημερώσουν το γραφείο μας έως τις 12/7/2018.        

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Σχόλια (1)

 
Το δημόσιο σχολείο γιατί δεν θα πάει στον εισαγγελέα;
22 Ιουν 2018 07:32

Το δημόσιο εγκαλεί τα ιδιωτικά σχολεία για παράνομες απολύσεις την ίδια στιγμή που απολύει 20 χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικούς με συμβάσεις 8, 9 και 10 μηνών.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.