Placeholder

ΒΟΥΛΗ

Ρυθμίσεις για τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

Περιλαμβάνονται το Σχέδιο Νόμου για τις συγχωνεύσεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - ΤΕΙ Ηπείρου και Ιονίου Πανεπιστημίου - ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
Δημοσίευση: 26/06/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σειρά τροποποιητικών διατάξεων  για τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ,περιλαμβάνει το Σχέδιο Νόμου  για τις συγχωνεύσεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - ΤΕΙ Ηπείρου και Ιονίου Πανεπιστημίου - ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, που κατατέθηκε από τον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕ.Ν.Ε.) της Βουλής  

Ειδικότερα:

Νόμος 4009/11

1. Καταργείται το τελευταίο εδάφιο της περίπτ. β ́ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4009/2011 (Α ́ 195), που ορίζει: “Αρμόδια όργανα για την απόδοση πιστωτικών μονάδων σε κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα του προγράμματος σπουδών είναι η κοσμητεία της οικείας σχολής, ύστερα από εισήγηση της συνέλευσης του οικείου τμήματος σε περίπτωση προγράμματος προπτυχιακών σπουδών, και η κοσμητεία της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών, ύστερα από εισήγηση της οικείας ομάδας διδασκόντων σε περίπτωση προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών”.

2. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. γ ́ της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης, το διδακτικό έργο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαέξι (16) ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης, εκ των οποίων το μέγιστο έξι (6) ώρες μπορεί να αφορά διδασκαλία θεωρητικού μαθήματος, ενώ στην περίπτωση μερικής απασχόλησης η υποχρέωση παροχής διδακτικού έργου μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό της απασχόλησης.»

3. Η περίπτ. γ ́ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 4ου του ν. 4405/2016 (Α ́ 129) αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Οι Καθηγητές και οι υπηρετούντες Λέκτορες δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα με τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης του Πρύτανη για το διορισμό τους στη βαθμίδα που υπηρετούν κατά το χρόνο της αίτησής τους. Τα ως άνω ισχύουν και για τη μονιμοποίηση των επί θητεία υπηρετούντων λεκτόρων και Επίκουρων Καθηγητών. Οι μόνιμοι λέκτορες και μόνιμοι Επίκουροι Καθηγητές δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα οποτεδήποτε μετά τη δημοσίευση της πράξης μονιμοποίησης τους, διατηρώντας τη μονιμότητά τους.».

4. α) Στο πρώτο εδάφιο της περίπτ. β ́ της παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011, μετά τη φράση «μπορούν να ζητήσουν» και πριν τις λέξεις «την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή» προστίθενται οι λέξεις «τη μονιμοποίηση τους στη βαθμίδα του λέκτορα ή».

β) Καταργείται το τρίτο εδάφιο της περίπτ. β ́ της παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011.

5. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. δ ́ της παρ. 3 του άρθρου 79 του ν. 4009/2011 (Α ́ 195), το οποίο αντικαθίσταται έχει ως εξής:

«Η ένταξη πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ή της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ή της Συγκλήτου, ανάλογα με τη μονάδα στην οποία ανήκει το μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 118/2002 (Α ́ 99) μετά από εισήγηση τριμελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από δύο (2) καθηγητές και ένα (1) μέλος Ε.ΔΙ.Π., που ορίζονται από το αρμόδιο σύμφωνα με τα ανωτέρω όργανο, και σχετική πράξη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα διάταξη καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς υποθέσεις, για τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες από τα αρμόδια ακαδημαϊκά όργανα, αλλά δεν έχουν δημοσιευθεί οι αποφάσεις.».

Νόμος 4521/2018

1. Το πέμπτο, έκτο και έβδομο εδάφιο της περίπτ. δ ́ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4521/2018 (Α ́ 38) αντικαθίστανται ως εξής:

«Προκειμένου περί γνωστικού αντικειμένου εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, όπου δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης, για την τροπή της θέσης αποφασίζει, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτ. α ́ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, πενταμελής επιτροπή αποτελούμενη από μέλη Δ.Ε.Π. τουλάχιστον της βαθμίδας του επίκουρου, ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό του αιτούμενου τη μετατροπή. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου και τουλάχιστον δύο (2) εκ των μελών της προέρχονται από άλλο Α.Ε.Ι.. Οι αποφάσεις της επιτροπής υποβάλλονται στον Πρύτανη για έλεγχο νομιμότητας, ο οποίος πραγματοποιείται σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Ο Πρύτανης εκδίδει για τη μετατροπή της θέσης σχετική πράξη εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης με συνημμένο το απαιτούμενο δικαιολογητικό, σε περίπτωση τροπής της θέσης με προσκόμιση διδακτορικού διπλώματος, άλλως εντός δέκα (10) ημερών από την παρέλευση της εξηκονθήμερης προθεσμίας για τον έλεγχο νομιμότητας. Η πράξη μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν υποβολής ένστασης που κατατίθεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευσή της. Οι πράξεις μετατροπής έχουν έναρξη ισχύος την ημερομηνία ίδρυσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, εφόσον ο αιτών είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ή κατέχει τα προσόντα κατά την ημερομηνία αυτή, άλλως την ημερομηνία έκδοσης της πράξης

Νόμος 4485/2017

2. α) Στην παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017 (Α ́ 114) προστίθεται τελευταίο εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:

«Ειδικά για το πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Ιόνιο πανεπιστήμιο το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου δεν ξεπερνά το πενήντα τοις εκατό (50%).».

β) Η περίπτ. δ ́ της παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4485/2017, αντικαθίσταται ως εξής: «δ) ο αριθμός και ο τρόπος επιλογής των εισακτέων στο Π.Μ.Σ., ο αριθμός των οποίων δεν είναι μικρότερος των δέκα (10) ατόμων, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής, στα οποία περιλαμβάνονται οι γλώσσες, των οποίων απαιτείται η γνώση, και τα επίπεδα της γλωσσομάθειας,».

γ) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4485/2017, διαγράφονται οι λέξεις «α ́ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου».

3. α) Ο έλεγχος νομιμότητας εκλογής, εξέλιξης, μετακίνησης και κάθε υπηρεσιακής μεταβολής των περιλαμβανομένων στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 (Α ́ 195) ειδικών κατηγοριών εργαστηριακού και διδακτικού προσωπικού, γίνεται από τον Πρύτανη εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη διαβίβαση του φακέλου από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο, με δικαίωμα να αναπέμψει τον φάκελο μόνο μία (1) φορά. Σε περίπτωση που για δεύτερη φορά κρίνει τη διαδικασία μη νόμιμη, παραπέμπει το φάκελο για έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στον οποίο μεταβιβάζεται στην περίπτωση αυτή και η αρμοδιότητα για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης. Η μη ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας ή η μη αναπομπή μέσα στην προθεσμία του πρώτου εδαφίου, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τον Πρύτανη.

β) Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ελέγχει, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την παραλαβή του φακέλου, τη νομιμότητα οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων είτε αυτεπαγγέλτως είτε μετά από αναφορά ή καταγγελία που του υποβάλλεται. Η παρούσα διάταξη καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς υποθέσεις, για τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες από τα αρμόδια ακαδημαϊκά όργανα, αλλά δεν έχουν δημοσιευθεί οι αποφάσεις στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Νόμος  4415/2016

4. α) Μετά την περίπτ. α ́ του άρθρου 66 του ν. 4415/2016 (Α ́159), προστίθεται περίπτ. β ́, η οποία έχει ως εξής:

«β) Ο έλεγχος νομιμότητας της ένταξης της περίπτ. α ́ γίνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την παραλαβή του φακέλου, είτε αυτεπαγγέλτως είτε μετά από αναφορά ή καταγγελία που του υποβάλλεται. Η παρούσα διάταξη καταλαμβάνει τις εκκρεμείς υποθέσεις, για τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες από τα αρμόδια ακαδημαϊκά όργανα, αλλά δεν έχουν δημοσιευθεί οι αποφάσεις τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

β) Οι περιπτ. β ́ και γ ́ αναριθμούνται σε περιπτ. γ ́ και δ ́, αντίστοιχα.

5. Στην κατανομή νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π. στο ίδρυμα, η Σύγκλητος οφείλει να στελεχώνει κατά προτεραιότητα τα Τμήματα μέχρι τη συμπλήρωση των οκτώ (8) μελών Δ.Ε.Π..

Σχόλια (7)

 
XA
28 Ιουν 2018 11:11

Καλημέρα.

Με βάση ότι είχε εφαρμοστεί στο παρελθόν (1982) για τους επιστημονικούς συνεργάτες θα πρότεινα την παρακάτω ρύθμιση:
«Όσοι κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού υπηρετούν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ ως Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. και πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογής στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87), όπως αυτό ίσχυε κατά τη δημοσίευση του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) και τροποποιήθηκε με Άρθρο 9 ν.4521/2018 (Α 38), έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την ένταξή τους σε μόνιμη προσωποπαγή θέση Επίκουρου Καθηγητή, μετά από κρίση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση στη γραμματεία του οικείου ή άλλου Τμήματος με συναφές γνωστικό αντικείμενο, του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι.. Η διαδικασία κρίσης ολοκληρώνεται εντός εξαμήνου από την ημερομηνία της αίτησης. Σε περίπτωση θετικής κρίσης το υπηρεσιακό τους καθεστώς και οι δυνατότητες περαιτέρω εξέλιξης των ενταχθέντων καθορίζονται από τα ισχύοντα για τους υπηρετούντες μόνιμους Επίκουρους Καθηγητές.
Η ένταξη στις προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση της σχετικής πράξης του Πρύτανη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης, ο υποψήφιος διατηρεί τη θέση στην οποία κατείχε, δύναται δε να υποβάλει εκ νέου αίτηση για ένταξη σε προσωποπαγή θέση μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή μετά την παρέλευση τουλάχιστον δύο (2) ετών από την προηγούμενη αρνητική κρίση.»

 
Γιώργος Παπαδόπουλος
27 Ιουν 2018 16:10

@Γιαννης Μ.
Τον πέτυχες τον σκοπό σου. Τις δηλώσεις αυτές τις ξέρω, όπως θυμάμαι και άλλες δηλώσεις για διάφορα θέματα και τελικά δεν έκανε τίποτα.

 
Thomas Paschalis
27 Ιουν 2018 14:50

@ Γιαννης Μ.
Όπως φαίνεται αυτές είναι Γιάννη. Εκτός αν εννοούσαν τον επόμενο Ιούνη!

 
Γιαννης Μ.
27 Ιουν 2018 12:20

@Γιώργος Παπαδόπουλος
Καλά έκανες γιατί και εγώ ειρώνικά έθεσα το σχόλιό μου. Το ότι υπήρξε η φήμη ή μάλλον η πληροφορία και μάλιστα από το στόμα του ίδιου του υπουργού δεν είναι της φαντασίας μου αλλά υπάρχει και οπτικά τεκμηριωμένο https://www.esos.gr/arthra/55768/ton-ioynio-i-diorthotiki-nomothetiki-pa...

 
ΜΜ_ΕΔΙΠ
27 Ιουν 2018 10:53

Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κ. Υπουργό που διάβασε τα σχόλια της διαβούλευσης και τα αξιοποίησε τόσο πολύ στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο!!!!!
Μήπως να την καταργήσει καλύτερα αφού του είναι άχρηστη.....
Κρίμα όμως που κρατάει όμηρο έναν ολόκληρο κλάδο. Είμαστε ίσως ο μόνος κλάδος που δεν έχει δυνατότητα εξέλιξης σε όλο το δημόσιο.
Ντροπή σας!

 
Γιώργος Παπαδόπουλος
27 Ιουν 2018 09:44

@Γιαννης Μ.
Νάσαι καλά. Με έκανες και γέλασα πρωινιάτικα.

 
Γιαννης Μ.
26 Ιουν 2018 21:21

Αυτές είναι οι φημολογούμενες διορθωτικές διατάξεις για τον 4521/2018, οι οποίες θα κατατίθονταν το καλοκαίρι;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.