Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Σύγκλητος Παν. Ιωαννίνων προς υπουργό:Δεκατρείς ενστάσεις-επισημάνσεις επί του Σχεδίου Νόμου για το νέο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η Σύγκλητος με λύπη της διαπιστώνει ότι το υποβληθέν νέο σχέδιο εμπεριέχει πρόσθετες διατάξεις, οι οποίες δεν συνάδουν με την εξασφάλιση της επιτυχούς ολοκλήρωσης του εγχειρήματος από τον κύριο φορέα της υλοποίησής του, που είναι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Δημοσίευση: 08/07/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δεκατρείς ενστάσεις-επισημάνσεις  επί του Σχεδίου Νόμου για το νέο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το οποίο βρίσκεται στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή ης Βουλής, απέστειλε στον υπουργό Κ. Γαβρόγλου , με ομόφωνη απόφαση, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η Σύγκλητος με λύπη της διαπιστώνει ότι το υποβληθέν νέο σχέδιο εμπεριέχει πρόσθετες διατάξεις, οι οποίες δεν συνάδουν με την εξασφάλιση της επιτυχούς ολοκλήρωσης του εγχειρήματος από τον κύριο φορέα της υλοποίησής του, που είναι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Παράλληλα υπογραμμίζει προς τον υπουργό Παιδείας πως πολλά είναι τα σημεία που θα προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στην διοικητική και ακαδημαϊκή οργάνωση και λειτουργία του.

Ιδιαίτερα σοβαρό, σημειώνει η Σύγκλητος, είναι το προβλεπόμενο κενό που θα προκύψει σε ό,τι αφορά τη στελέχωση, τόσο με εκπαιδευτικό όσο και με διοικητικό προσωπικό.

«Είναι βέβαιο ότι χωρίς την κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε επίπεδο διοικητικών υπηρεσιών και γραμματειών των Τμημάτων, το περιεχόμενο του σχεδίου Νόμου είναι αδύνατον να υποστηριχθεί αποτελεσματικά» επισημαίνουν οι Συγκλητικοί  του Ιδρύματος.

ΟΙ 13 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Η Σύγκλητος  αποφάσισε   να θέσει υπ’ όψιν του υπουργού Κ. Γαβρόγλου,  τις αρνητικές και προβληματικές διατάξεις του υφιστάμενου σχεδίου Νόμου, που θέτουν σε κίνδυνο το εγχείρημα και ακυρώνουν, όπως τονίζει, την ουσία του , οι οποίες , με ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αποτελούν προϋπόθεση της διαδικασίας απορρόφησης των Τμημάτων ΤΕΙ .

Ειδικότερα οι 13 ενστάσεις -επισημάνσεις της Συγκλήτου επί του Σχεδίου Νόμου για το νέο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, είναι οι εξής:

1.    Συμμετοχή του νυν Πρυτάνεως του ΤΕΙ Ηπείρου στο Πρυτανικό Συμβούλιο και τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων

Η συμμετοχή του νυν Πρυτάνεως του ΤΕΙ Ηπείρου στο Πρυτανικό Συμβούλιο και τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων, και μάλιστα με δικαίωμα ψήφου, συνεπάγεται συμμετοχή στις πανεπιστημιακές Αρχές μέλους μη εκλεγμένου από την πανεπιστημιακή κοινότητα, πράγμα που παραβιάζει το αυτοδιοίκητο του Ιδρύματος. Μια τέτοια συμμετοχή στα ανώτερα συλλογικά όργανα, χωρίς την νομιμοποίηση της εκλογής, θα δημιουργήσει σοβαρές αμφισβητήσεις ως προς τη νομιμότητα των αποφάσεων των οργάνων αυτών ακόμη και πιθανές προσφυγές στο ΣτΕ.

Κατ’ αναλογίαν, δεν νομιμοποιείται η συμμετοχή του προέδρου ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Ηπείρου ως αντιπροέδρου στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπου μπορούν να συμμετέχουν μόνο οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Πολύ περισσότερο μάλιστα όταν υφίσταται ήδη νόμιμα εκλεγμένος αναπληρωτής πρόεδρος από το Πανεπιστήμιο.

Οι συγκεκριμένες διατάξεις, σε συνδυασμό με τις διοικητικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στο «Συμβούλιο Μετάβασης», εγκαθιστούν ένα ιδιότυπο και καινοφανές σύστημα διαρχίας, που είναι αποσταθεροποιητικό, αν όχι επικίνδυνο για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Για την ενίσχυση των ακαδημαϊκών οργάνων με βάση τις απαιτήσεις της νέας συνθήκης, η μόνη νόμιμη λύση είναι η εκλογή 4ου αντιπρύτανη, σύμφωνα με το Νόμο 4485/2017.

Η απορρόφηση του ΤΕΙ Ηπείρου δεν θα είναι ομαλή και γρήγορη αν δεν υποστηριχθεί για τα μέλη του η αίσθηση του ανήκειν στον φορέα υποδοχής χωρίς εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις.

2.    ΕΛΚΕ

Τα ζητήματα που αφορούν στον συντονισμό και την επίλυση θεμάτων προϋπολογισμού, οικονομικής διαχείρισης, ΕΛΚΕ και πληροφοριακών συστημάτων αποτελούν αντικείμενο αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών του Ιδρύματος και μάλιστα των οργάνων διοίκησης του Πανεπιστημίου, όπως η Σύγκλητος, το Πρυτανικό Συμβούλιο, οι Αντιπρυτάνεις Έρευνας και Οικονομικής Διαχείρισης, η Επιτροπή Ερευνών. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να είναι αντικείμενο του προτεινόμενου «Συμβουλίου Μετάβασης» του οποίου τα 4 από τα 5 μέλη δεν θα έχουν εκλεγεί από την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Ο τίτλος «Συμβούλιο Μετάβασης» θα πρέπει να αλλάξει, ώστε να παραπέμπει αποκλειστικά στον συμβουλευτικό ρόλο που αυτό πρέπει να έχει ως προς τα ακαδημαϊκά θέματα των Τμημάτων του ΤΕΙ και της ολοκλήρωσης των σπουδών των φοιτητών του ΤΕΙ.

3.    Ενταξη των μελών ΔΕΠ του ΤΕΙ Ηπείρου

Οι προτεινόμενες διατάξεις για την ένταξη των μελών ΔΕΠ του ΤΕΙ Ηπείρου δεν εξασφαλίζουν την επιθυμητή ακαδημαϊκή ισοπολιτεία. Η ένταξη θα έπρεπε να γίνεται μετά από αίτησή τους, με κλειστές διαδικασίες μεν, αλλά με κανονική συγκρότηση εκλεκτορικών, όπως προβλέπεται από το Νόμο για τα Πανεπιστήμια. Ειδικά για τους «λέκτορες εφαρμογών», η συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα διοίκησης είναι δέον να γίνεται δι’ εκπροσώπων τους, για λόγους ισονομίας προς τα μέλη ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ.

4.    Ιδρυση νέου Τμήματος Ειδικής Αγωγής

Η Σύγκλητος επαναφέρει την πρότασή της για την ίδρυση νέου Τμήματος Ειδικής Αγωγής, σύμφωνα με προηγούμενη απόφασή της και τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Ιδρύματος.

5.    Κατάργηση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου

Όσον αφορά την κατάργηση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα και την ίδρυση νέου Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας, κρίνεται αναγκαία η ένταξη των μελών ΔΕΠ του πρώτου  στο δεύτερο, εφόσον το γνωστικό τους αντικείμενο το επιτρέπει και όχι η ένταξή τους σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

6.    Ο Τομέας Παιδαγωγικής του ΦΠΨ

Ο Τομέας Παιδαγωγικής του ΦΠΨ του ΠΙ, που δεν εμφανίζεται στο σχέδιο νόμου, θα πρέπει να ενταχθεί ως Τομέας στο Τμήμα Φιλοσοφίας. Ο αριθμός των θέων ΔΕΠ του Τομέα Ψυχολογίας του ΦΠΨ που θα μετακινηθεί στο νέο Τμήμα Ψυχολογίας πρέπει να αναπληρωθεί για το Τμήμα Φιλοσοφίας από τις πιστώσεις των νέων θέσεων του Τμήματος Ψυχολογίας. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που λειτουργούν στο ΦΠΨ με αντικείμενο στην επιστήμη της Ψυχολογίας μπορεί να κατανέμονται στο Τμήμα της Ψυχολογίας μετά από απόφαση της Συγκλήτου. Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος ΦΠΨ, των οποίων την επίβλεψη έχουν μέλη ΔΕΠ που θα ενταχθούν στο Τμήμα Ψυχολογίας, μπορεί επίσης να εντάσσονται στο Τμήμα αυτό μετά από αίτησή τους και απόφαση της Συγκλήτου. Ωστόσο, τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Παιδαγωγικής και Φιλοσοφίας παραμένουν αυτοδικαίως στο Τμήμα Φιλοσοφίας.

7.    Τμήμα Ψυχολογίας

Η Σύγκλητος θεωρεί ότι το Τμήμα Ψυχολογίας πρέπει να ενταχθεί στην Φιλοσοφική Σχολή, όπως ισχύει στο ΕΚΠΑ και το ΑΠΘ, το δε Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία στη Σχολή Επιστημών Αγωγής.

8.    Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών πρέπει να έχει διάρκεια φοίτησης 5 ετών (10 εξαμήνων), όπως ισχύει για όλα τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών της χώρας.

9.    Διοικητικοί υπάλληλοι

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διαθέτει 4-6 φορές λιγότερους διοικητικούς υπαλλήλους, αναλογικά με τον αριθμό των εξυπηρετούμενων μελών ΔΕΠ και φοιτητών, σε σχέση με το ΤΕΙ Ηπείρου. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διαθέτει τον μικρότερο αριθμό διοικητικών υπαλλήλων μετά από τις δυο διαθεσιμότητες της περιόδου 2012-2014 σε σχέση με τα άλλα ΑΕΙ της χώρας. Η ενίσχυσή του, λοιπόν, με νέες θέσεις διοικητικών υπαλλήλων και η απορρόφηση και αξιοποίηση όλων των διοικητικών υπαλλήλων του ΤΕΙ Ηπείρου αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση του υπό νομοθέτηση σχεδίου ανάπτυξης του Ιδρύματος.

Η Σύγκλητος επισημαίνει το δικαίωμά της να σταθμίσει την κανονική και ορθή λειτουργία του Ιδρύματος, προβαίνοντας σε λογική κάλυψη των κενών σε προσωπικό. Οι τοποθετήσεις των διοικητικών υπάλληλων του ΤΕΙ που θα απορροφηθούν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και εργάζονται σε πόλεις εκτός των Ιωαννίνων, θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία από το Πρυτανικό Συμβούλιο, αφού ληφθεί υπόψη η οικογενειακή κατάστασή τους και άλλες παράμετροι παρόμοιου χαρακτήρα.  

10.    Ινστιτούτο  «Οικονομικής Ανάλυσης και Αλληλέγγυας Οικονομίας»

Ως έδρα του Ινστιτούτου «Οικονομικής Ανάλυσης και Αλληλέγγυας Οικονομίας» προτείνεται η πόλη των Ιωαννίνων, όπου βρίσκεται η έδρα της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, αλλά και ο κύριος αριθμός των μελών ΔΕΠ και ερευνητών στο συγκεκριμένο πεδίο.

11.    Μονάδα Οικονομικής Διαχείρισης

Η πρόταση: «Η οικονομική διαχείριση των έργων/προγραμμάτων των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ. ασκείται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου», χρειάζεται αποσαφήνιση και περαιτέρω εξειδίκευση, καθόσον αφορά δύο διακριτές οικονομικές οντότητες με διαφορετικά ΑΦΜ, διαφορετικά PIC Number για τα ευρωπαϊκά έργα, και διαφορετικούς κωδικούς ΟΠΣ για τα έργα ΕΣΠΑ. Επιπροσθέτως, υπάρχουν επίσης ζητήματα νόμιμης εκπροσώπησης κατά την κατάρτιση δημοσίων συμβάσεων και ανάληψης δεσμεύσεων. Επίσης, τίθενται ζητήματα κάλυψης μη-επιλέξιμων δαπανών και πιθανών καταλογιστικών πράξεων επί των έργων και προγραμμάτων του ΠΕΚ, ιδιαίτερα καθώς ο ΕΛΚΕ ανήκει στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης και εφαρμόζει δημοσιολογιστικές διατάξεις.

Για την επίλυση των παραπάνω ζητημάτων, θα ήταν πιο ορθό να δημιουργηθεί Μονάδα Οικονομικής Διαχείρισης που να ανήκει στις υπηρεσίες του ΠΕΚ, κατά το πρότυπο των λοιπών αντίστοιχων ερευνητικών κέντρων, όπως άλλωστε προβλέπεται και στις παρ. 13.ε και 13.στ που αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του ΠΕΚ.

12.    Απαιτούμενος αριθμός ίδρυσης νέων θέσεων στα νέα Τμήματα

Επισημαίνεται ότι ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός ίδρυσης νέων θέσεων στα νέα Τμήματα, τα οποία απορροφούν Τμήματα του ΤΕΙ όπως αυτά αναφέρονται στο σχέδιο Νόμου, και στα νεοϊδρυθέντα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανέρχεται σε 50. Οι θέσεις αυτές πρέπει να δοθούν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, χωρίς να επηρεάζεται ο απαιτούμενος αριθμός νέων θέσεων του Ιδρύματος για την κάλυψη των διαγνωσμένων κενών των σημερινών Τμημάτων του Πανεπιστημίου:

-    Τμήμα Νοσηλευτικής,  1 θέση
-    Τμήμα Λογοθεραπείας, 3 θέσεις
-    Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Ηλικία, 4 θέσεις
-    Τμήμα Μουσικών Σπουδών, 4 θέσεις
-    Τμήμα Ειδικής Αγωγής, 6 θέσεις
-    Τμήμα Ψυχολογίας, 8 θέσεις
-    Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας, 8 θέσεις
-    Τμήμα Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής, 8 θέσεις
-    Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, 8 θέσεις

13.    Δυο πανεπιστημιουπόλεις

Τέλος η Σύγκλητος επισημαίνει ότι διατηρεί το δικαίωμα της μελλοντικής οργάνωσης της ακαδημαϊκής λειτουργίας του Πανεπιστημίου σε δυο πανεπιστημιουπόλεις, Ιωαννίνων και Άρτας, ανάλογα με τις δυνατότητες των κτιριακών και επιστημονικών υποδομών.

Σχόλια (12)

 
Γιώργος
09 Ιουλ 2018 09:45

"Η ένταξη θα έπρεπε να γίνεται μετά από αίτησή τους, με κλειστές διαδικασίες μεν, αλλά με κανονική συγκρότηση εκλεκτορικών, όπως προβλέπεται από το Νόμο για τα Πανεπιστήμια"

Προκαλεί θλίψη και οργή για χιλιάδες νέους επιστήμονες η απαίτηση για κλειστές διαδικασίες. Σε κανένα Πανεπιστήμιο κύριοι δεν υπάρχουν κλειστές διαδικασίες. Όποιος αξίζει ας διεκδικήσει θέση με ανοιχτές διαδικασίες. Εκλέχτηκαν καθηγητές σε ΤΕΙ και όχι σε Πανεπιστήμιο. Θλίψη πραγματικά .....

 
Ενας καθηγητης ΤΕΙ
09 Ιουλ 2018 10:17

Σε ότι αφορα την συμμετοχη του πρυτανη του ΤΕΙ στο πρυτανκο Συμβούλιο με δικαίωμα ψήφου στην σύνθεση της Συγκλητου του Πανεπιστημίου Ιωαννινων υπάρχουν μέλη εκπρόσωποι ομάδων του Πανεπιστημίου όπως για παράδειγμα των διοικητικών υπαλλήλων, των ΕΤΕΠ και των ΕΔΙΠ χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα στις αποφάσεις των οργάνων.
Σε ότι αφορά την ένταξη των μελών ΔΕΠ του ΤΕΙ ας αναρωτηθούν οι συνάδελφοι εαν του Πανεπιστημίου εαν είναι λογικό να μπορούν να συμμετέχουν στα εκλεκτορικά μελών μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων μέλη ΔΕΠ του ΤΕΙ (όπως δυνητικά δίνει ο νόμος και εφαρμόζεται) ενώ τα μέλη αυτά θα πρέπει να κριθούν για την βαθμίδα τους με κλειστές διαδικασίες.

 
Διοικητικός
09 Ιουλ 2018 16:38

απορρόφηση;;;;;;;;;; μα η επιτροπή που είχε συσταθεί μιλούσε για συνέργεια....

 
Πανος
09 Ιουλ 2018 22:24

Φιλε Γιωργο,
Μεχρι και τη βαθμιδα του αναπληρωτη τα μελη ΔΕΠ ΤΕΙ εχουν εκλεγει με ανοιχτες διαδικασιες και με τον ιδιο νομο των πανεπιστημιων. Και σε πληροφορω οτι οι εκτος μονιμης θεσης ανθρωποι κανουν αιτηση ταυτοχρονα και στο ΤΕΙ και στο πανεπιστημιο. Για τη βαθμιδα του καθηγητη εχεις δικιο μονο.

 
ΓΣ
10 Ιουλ 2018 00:23

Εκλεχτηκαν καθηγητές σε ΤΕΙ, τώρα πανε σε ΑΕΙ με ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ. Σε καμια χώρα του κόσμου δε γίνονται αυτά. Κλαίγεστε για brain drain, για το ότι οι καλύτεροι φεύγουν. Που να μείνουν; Στους χαμηλούς μισθούς; Ή στις ανύπαρκτες θέσεις που τις μοιράζετε με προσωποπαγείς διαδικασίες;

 
@ΓΣ
10 Ιουλ 2018 09:42

Θα έπρεπε να γνωρίζεις ότι και οι καθηγητές των ΤΕΙ και οι καθηγητές των Πανεπιστημίων είναι καθηγητές ΑΕΙ. Οι καθηγητές σε όλες τις βαθμίδες δεν εκλέγονται με κλειστές διαδικασίες. Απλώς, όταν προκειται για έξελιξη, τόσο στα Πανεπιστήμια όσο και στα ΤΕΙ οι διαδικασίες έναι κατ' επίφαση ανοιχτές (μπορείς να διερευνήσεις τους λόγους) και εκλέγονται, ως συνήθως, τα προς εξέλιξη μέλη ΔΕΠ. Συνεπώς η πιθανή αγανάκτησή σου θα έπρεπε να απευθύνεται γενικώς για όλα τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ. Γενικά υπάρχουν τρόποι αξιοκρατικής επιλογής μελών ΔΕΠ στα ΑΕΙ, αλλά δυστυχώς κανείς δεν θέλει να τους εφαρμόσει, γιατί έτσι, ακόμη και στις πραγματικά ανοιχτές διαδικασίες, δε θα μπορουν να επιλέγονται οι εκλεκτοί των διάφορων ομάδων.

 
Απόφοιτος ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
10 Ιουλ 2018 09:50

@ΓΣ

Ενώ να θεωρείς οτι τα ΤΕΙ δεν είναι ΑΕΙ και επιπλέον να θεωρείς τους αποφοίτους ΑΤΕΙ υποδεέστερους γίνονται στις άλλες χώρες,έτσι;Διάβασε πρώτα κανένα νόμο,δες με τι σεβασμό και αξιοπρέπεια συμπεριφέρονται τα άλλα ευρωπαικά κράτη στους αποφοίτους των ΑΤΕΙ της συντεχνιακής Ελλάδας και μέτα κάνε όσες κρίσεις θες περί brain drain.

 
@ΓΣ
10 Ιουλ 2018 10:12

Πριν εκφέρεις άποψη ψαξε το λίγο.. εκτίθεσαι..

 
Πανος
10 Ιουλ 2018 14:31

Επειδη οπως θα γνωριζετε υπαρχει το συνταγμα και οι νομοι, μεχρι και τη βαθμιδα του αναπληρωτη δεν μπορουν να κριθουν ξανα τα μελη ΔΕΠ του ΤΕΙ. αυτο ειναι αντισυνταγματικο, αφου εχουν ηδη κριθει με τον ιδιο νομο. Και εφοσον τα ΤΕΙ βασει νομου ειναι ΑΕΙ η κριση ξανα ειναι παρανομη. Ετσι και αλλιως η κριση ξανα ειναι παρανομη και την κανουν κλειστη για να χρυσωσουν το χαπι της παρανομιας. Τα μελη ΔΕΠ ΤΕΙ εχουν τις εγγυησεις του αρθρου 16 του συνταγματος οπως και στα πανεπιστημια. Μπορει καποιος να θεωρει ΙΕΚ καποια ΤΕΙ σε σχεση με τα πανεπιστημια αλλα αυτο ειναι προσωπικη γνωμη και δεν εχει καμια νομικη βαση για να κριθουν ξανα. Θα συμφωνησω μονο οτι χατηρικα γινεται με κλειστη διαδικασια η κριση καθηγητων πρωτης μονο βαθμιδας. Πρεπει να λειτουργουμε με τους νομους και το συνταγμα και οχι με προσωπικες αποψεις.

 
Ανώνυμος
10 Ιουλ 2018 14:48

Όσον αφορά το σημείο 7 των 13 ενστάσεων που εισηγείται η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το Σχέδιο Νόμου, θα ήθελα να υποβάλλω 2 ερωτήματα - σχόλια:

1. Βάσει ποιων κριτηρίων "επιβάλλεται" η ένταξη ενός Τμήματος Ψυχολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή;

Η αιτιολογία ότι 2 από τα 4 Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας ακολούθησαν αυτό το δρόμο συνιστά δόκιμο ακαδημαϊκό κριτήριο; Κι αν ναι, γιατί τότε να μη λάβετε υπόψη το Πάντειο Πανεπιστήμιο και εκείνο της Κρήτης που εντάξανε τα αντίστοιχα Τμήματα Ψυχολογίας στις Σχολές Κοινωνικών Επιστημών; Γιατί, επίσης, να μη λάβετε υπόψη τι ακριβώς συμβαίνει διεθνώς σε αυτή την περίπτωση;

2. Αντίστοιχες αποφάσεις δεν θα πρέπει να στηρίζονται σε επιστημονικά κριτήρια;

Δυστυχώς ουδεμία αναφορά γίνεται στην αρμόζουσα επιχειρηματολογία επί του ζητήματος. Θα είχε ενδιαφέρον να γνωρίζαμε, αν ερωτήθηκαν οι πιο αρμόδιοι, οι οποίοι δεν είναι άλλοι από τους ψυχολόγους. Πώς αντιλαμβάνονται οι ίδιοι επιστημονικά τον εαυτό τους και κάτω από ποια επιστημονική στέγη τον τοποθετούν;

 
Χουρδακης Μιχαηλ
10 Ιουλ 2018 19:00

Εδω εχουμε τα τμηματα Μουσικων Σπουδων μεσα στις φιλοσοφικες και εσεις λετε για την ψυχολογια;

 
Κρίσεις καθηγητών ΤΕΙ
15 Ιουλ 2018 23:48

Ειναι γνωστό ότι το 2001 κάποιοι πρωτοβάθμιοι καθηγητές των ΤΕΙ εκλέχτηκαν από πενταμελείς επιτροπές ( αποκλειστικά ) καθηγητών πανεπιστημίου. Πώς είναι δυνατόν αυτοί οι καθηγητές να ξανακριθούν, σε περίπτωση συνένωσης, ενώ οι καθηγητές πανεπιστημίουνα μην έχουν την ίδια αντιμετώπιση; Μήπως είναι λιγάκι αντισυνταγματικό;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.