Placeholder

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ

Τι ισχύει για τους Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς για διακοπές και αργίες

Η απάντηση του υπουργείου Παιδείας σε ερώτημα της ΟΙΕΛΕ
Δημοσίευση: 19/07/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Μετά από ερώτημα της ΟΙΕΛΕ σχετικά με την απασχόληση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών από Ιδιωτικά Σχολεια  κατά τους καλοκαιρινούς μήνες   η Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπ. Παιδείας έστειλε στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μ. Κουρουτό αναλυτική απάντηση βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας:

(α) Οι ιδιωτικές σχολικές μονάδες τηςΑ/θμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία – Δημοτικά Σχολεία) δεν λειτουργούν από 22 Ιουνίου μέχρι και την 31η Αυγούστου εκάστου ημερολογιακού έτος. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους (δηλ. από 1ης Σεπτεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους έως τις 21 Ιουνίου του επόμενου)δεν λειτουργούν τα Σάββατα και τις Κυριακές, καθώς και τις ημέρες και περιόδους που ορίζονται ρητώς από το άρθρο 3 του π.δ/τος 79/2017.

(β) Οι ιδιωτικές σχολικές μονάδες της Β/θμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια) δεν λειτουργούν, κατά κανόνα, από 1η Ιουλίου μέχρι και την 31η Αυγούστου εκάστου ημερολογιακού έτος. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους (δηλ. από 1ης Σεπτεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου)δεν λειτουργούν τα Σάββατα και τις Κυριακές, λόγω της υπαγωγής τους στις ρυθμίσεις του ν. 1157/1981 (καθιέρωση πενθήμερης εβδομαδιαίας λειτουργίας) καθώς και τις ημέρες και περιόδους που ορίζονται ρητώς στην παρ. 4 του άρθρου 2 της ΥΑ 10645/ΓΔ4/2018 (Β’ 120).

(γ) Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, όπως αυτό ορίζεται για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί παρέχουν διδακτικό έργο, βάσει του εβδομαδιαίου διδακτικού ωραρίου του διοριστήριου τους, και παραμένουν στο σχολείοκατά τις ημέρες λειτουργίας αυτού (όπως ειδικότερα η ημέρες αυτές ορίζονται από τις προρρηθείσες κείμενες διατάξεις) για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών που συνδέονται με το εκπαιδευτικό τους έργο. Για τους εκπαιδευτικούς με πλήρες διδακτικό ωράριο η παραμονή στη σχολική μονάδα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 30 ώρες την εβδομάδα, ενώ για τους εκπαιδευτικούς με μειωμένο διδακτικό ωράριο ο χρόνος παραμονής τους στη σχολική μονάδα προσδιορίζεται αναλογικά.    

(δ) Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, που υπηρετούν σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες Α/θμιας ή/και Β/θμιας Εκπαίδευσης εντάσσονται στους εργαζόμενους που έχουν διακοπές εργασίαςκαι για το λόγο αυτόδεν δικαιούνται την κανονική άδεια των παρ. 1 και 2 του άρθρου 48 του Υπαλληλικού κώδικα. Εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης δικαιούνταικανονική άδεια με αποδοχές έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κατά διδακτικό έτος.

(ε) Η χρήση των κτηριακών εγκαταστάσεων των ιδιωτικών σχολικών μονάδων για υπηρεσίες πολιτισμικού, ψυχαγωγικού ή αθλητικού σκοπού επιτρέπεται μόνο κατά το χρονικό διάστημα από 10 Σεπτεμβρίου έως 30 Ιουνίου και η απασχόληση των εργαζομένων στα σχολεία αυτά είναι προαιρετική και νόμιμη, εάν και εφόσον αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής εργατικής νομοθεσία που ορίζουν πρόσθετη αμοιβή για υπερωριακή εργασία ή και εργασία κατά τις Κυριακές.

(στ) Οι κτιριακές εγκαταστάσεις και το σύνολο των λοιπών υποδομών των ιδιωτικών σχολείων δύναται να αξιοποιούνται σε χρόνους εκτός διδακτικού ωραρίου ή και διδακτικών ημερών, για την παροχή υπηρεσιών μορφωτικού καιεπιμορφωτικού σκοπού ή σκοπού φιλοξενίας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές δεν αντίκεινται στη φύση της εκπαίδευσης και στο χαρακτήρα του σχολείου και διασφαλίζεται η προσήκουσα παροχή υπηρεσιών γενικής εκπαίδευσης.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ  ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Για την καλύτερη προετοιμασία της επικείμενης συνάντησης για τη συζήτηση των θεμάτων που θέσατε με το αριθμ. 44873/12-7-2018 έγγραφο της Ομοσπονδίας, στο παρόν έγγραφο παρατίθενται αναλυτικά οι κρίσιμες διατάξεις της ισχύουσας κείμενης νομοθεσίας, που ρυθμίζει τα θέματα,τα οποία σχετίζονται με τα ερωτήματα του εγγράφου σας, και καταγράφονται τα συμπεράσματα που ευκρινώς και αβίαστα συνάγονται από αυτές. Τα συμπεράσματα μπορούν να αποτελέσουν τη βάση συζήτησης των θεμάτων αυτών.  

Α. Αργία Ιδιωτικών Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

Α.1. Στο άρθρο 15(«Αργίαι - Εορτολόγια -Ώραι λειτουργίας»)του ν.682/1977 όπως ισχύει, ορίζεται: « 1. Αι ισχύουσαι εκάστοτε διατάξεις ημερών αργίας, διακοπών και εορτών των δημοσίων σχολείων ισχύουν και δια τα αντίστοιχα ιδιωτικά.Τα ιδιωτικά σχολεία επιτρέπεται, ύστερα από σχετική γνωστοποίηση στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης, να αργούν έως δύο επιπλέον ημέρες ανά έτος, σε ημερομηνίες που σχετίζονται με την ιστορία και τη σχολική τους παράδοση ή, στην περίπτωση των ξένων σχολείων, που αποτελούν επίσημη εθνική ή θρησκευτική εορτή στη χώρα προέλευσής τους ».

Α.2.Στο ΠΔ 79/2017 (Α’ 109) με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργίανηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών», στο άρθρο 2 («Σχολικό έτος και διδακτικό έτος»), παρ. 1 έως 4, ορίζεται : « 1. Σχολικό έτος είναι η περίοδος που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους.2. Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 21η Ιουνίου του επόμενου έτους.3. Η διδασκαλία των μαθημάτων αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 15 Ιουνίου του επόμενου έτους. Όταν η 11η Σεπτεμβρίου ή η 15η Ιουνίου είναι αργία, τα μαθήματα αρχίζουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα ή λήγουν την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα αντίστοιχα.4.

Οι χρονικές περίοδοι από 1 μέχρι 10 Σεπτεμβρίου και από 15 μέχρι και 21 Ιουνίου μπορεί να αξιοποιούνται για την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών» και στο άρθρο 3 («Διακοπές, Αργίες και Εορταστικές Εκδηλώσεις»), παρ. 1, ορίζεται:  «1. Τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία δεν λειτουργούν τις ακόλουθες ημέρες και περιόδους:α) τα Σάββατα και τις Κυριακές,β) την 28η Οκτωβρίου (εθνική εορτή),γ) από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 7 Ιανουαρίου (διακοπές Χριστουγέννων),δ) την Καθαρά Δευτέρα,ε) την 25η Μαρτίου (εθνική εορτή),στ) από τη Μ. Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή της Διακαινησίμου (διακοπές Πάσχα), η) την 1η Μαΐου,θ) την εορτή του Αγίου Πνεύματος,ι) από 22 Ιουνίου μέχρι και 31 Αυγούστου (θερινές διακοπές) καιια) την εορτή των Τριών Ιεραρχών, την ημέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του σχολείου και την ημέρα της τοπικής εθνικής εορτής ».

Α.3. Στην ΥΑ 10645/ΓΔ4/2018 (Β’ 120) με θέμα: «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», στο άρθρο 1 («Σχολικό Έτος, Διδακτικό Σχολικό και Διδακτικό Έτος») παρ. 1 έως 3 ορίζεται: «1. Το σχολικό έτος για τα δημόσια και ιδιωτικά Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, Επαγγελματικά Λύκεια, Γυμνάσια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Λύκεια ΕΑΕ, Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια και Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), ημερήσια και εσπερινά, αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους.2. Το διδακτικό έτος για τα ίδια σχολεία αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους.3. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η διδασκαλία των μαθημάτων και διενεργούνται οι κάθε είδους εξετάσεις»και στο άρθρο 2 («Διακοπές – Αργίες – Εορταστικές Εκδηλώσεις»), παρ. 1 έως 5, ορίζεται: «1. Διδασκαλία μαθημάτων δεν διεξάγεται και εξετάσεις δεν διενεργούνται κατά τις ακόλουθες χρονικές περιόδους του σχολικού έτους:α) Διακοπές Χριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 7η Ιανουαρίου.β) Διακοπές Πάσχα, από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή του Θωμά.γ) Θερινές διακοπές, από την 1η Ιουλίου μέχρι και την 31η Αυγούστου, με την επιφύλαξη της παρ. 9 του άρθρου 1.2. Κατά τις θερινές διακοπές κάθε Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο, Επαγγελματικό Λύκειο και Εργαστηριακό Κέντρο, Ειδικό Γυμνάσιο, Ειδικό Λύκειο και Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. δέχεται το κοινό μία ημέρα την εβδομάδα, η οποία ορίζεται από τον/ τη Διευθυντή/ντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ανακοινώνεται στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου και εξωτερικά σε εμφανές σημείο. Την ημέρα αυτή ένας/μία τουλάχιστον από τους/τις διδάσκοντες/ουσες κάθε Σχολείου, ο/η οποίος/α ορίζεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών πριν από τη λήξη του διδακτικού έτους, είναι υπεύθυνος/η για τη διεκπεραίωση κάθε τρέχοντος υπηρεσιακού θέματος, ασκώντας εκτάκτως αρμοδιότητες Διευθυντή/ντριας σχολείου, και υπογράφει αντ' αυτού/ής κάθε έγγραφο ή τίτλο. Εάν τα καθήκοντα ασκούν περισσότεροι από ένας/ μία διδάσκοντες/ουσες, τις αρμοδιότητες αυτές ασκεί ο/η ανώτερος/η κατά τον βαθμό και επί ισόβαθμων ο/η αρχαιότερος/η. Εάν η ημέρα που έχει οριστεί συμπίπτει με ημέρα αργίας, η σχολική μονάδα δέχεται το κοινό την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Ειδικά στα Εργαστηριακά Κέντρα την ημέρα αυτή γίνονται οι εργασίες συντήρησης που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία τους.3. Για τα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, Επαγγελματικά Λύκεια, Ειδικά Γυμνάσια, Ειδικά Λύκεια, Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια και Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) ισχύουν οι διατάξεις του ν. 1157/1981 (Α' 126) για την καθιέρωση πενθήμερης εβδομάδας εργασίας, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.4. Ημέρες αργίας των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, Γυμνασίων ΕΑΕ, Λυκείων ΕΑΕ, Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων και Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) ορίζονται:α) όλες οι Κυριακές, β) οι θρησκευτικές εορτές του Αγίου Πνεύματος και των Τριών Ιεραρχών,γ) οι εθνικές επέτειοι της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίουδ) η Καθαρά Δευτέραε) η 1η Μαΐουστ) οι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ημέρες αργίας για την έδρα κάθε σχολείου λόγω τοπικής θρησκευτικής ή εθνικής εορτής.5. Τα ιδιωτικά σχολεία επιτρέπεται, ύστερα από σχετική γνωστοποίηση στον/στην οικείο/α Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης, να αργούν έως δύο επιπλέον ημέρες ανά έτος, σε ημερομηνίες που σχετίζονται με την ιστορία και τη σχολική τους παράδοση ή, στην περίπτωση των ξένων σχολείων, που αποτελούν επίσημη εθνική ή θρησκευτική εορτή στη χώρα προέλευσής τους».

Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

(α) Οι ιδιωτικές σχολικές μονάδες τηςΑ/θμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία – Δημοτικά Σχολεία) δεν λειτουργούν από 22 Ιουνίου μέχρι και την 31η Αυγούστου εκάστου ημερολογιακού έτος. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους (δηλ. από 1ης Σεπτεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους έως τις 21 Ιουνίου του επόμενου) δεν λειτουργούν τα Σάββατα και τις Κυριακές, καθώς και τις ημέρες και περιόδους που ορίζονται ρητώς από το άρθρο 3 του π.δ/τος 79/2017.

(β) Οι ιδιωτικές σχολικές μονάδες της Β/θμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια) δεν λειτουργούν, κατά κανόνα, από 1η Ιουλίου μέχρι και την 31η Αυγούστου εκάστου ημερολογιακού έτος. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους (δηλ. από 1ης Σεπτεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου) δεν λειτουργούν τα Σάββατα και τις Κυριακές, λόγω της υπαγωγής τους στις ρυθμίσεις του ν. 1157/1981 (καθιέρωση πενθήμερης εβδομαδιαίας λειτουργίας) καθώς και τις ημέρες και περιόδους που ορίζονται ρητώς στην παρ. 4 του άρθρου 2 της ΥΑ 10645/ΓΔ4/2018 (Β’ 120).

Β. Χρονικές περίοδοι παροχής εργασίας από του Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Β.1.Στο άρθρο 27 («Όριον ωρών διδασκαλίας – Υπερωρίαι) του ν.682/1977 όπως ισχύει, ορίζεται: «1. Το όριον των καθ' εβδομάδα ωρών διδασκαλίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών πλήρους απασχολήσεως, είναι το ισχύον εκάστοτε δια τους δημοσίους εκπαιδευτικούς των δημοσίων σχολείων. Πέραν των ωρών διδασκαλίας, ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός υποχρεούται εις την παροχήν και άλλων υπηρεσιών, συνδεομένων προς το εν γένει εκπαιδευτικόν έργον, ως συμμετοχή εις διαφόρους συνεδριάσεις των συλλόγων των διδασκόντων, συμμετοχή εις εορτάς και άλλας εκδηλώσεις, ενημέρωσις γονέων κλπ. παραμένων εις το σχολείον κατά τας ώρας και ημέρας λειτουργίας αυτού, και πάντως ουχί πέραν των 30 ωρών εν τω συνόλω εβδομαδιαίως, δια τους κατά πλήρες διδακτικόνωράριον απασχολουμένους εκπαιδευτικούς της Μέσης Εκπαιδεύσεως και κατ' αναλογίαν δια τους απασχολουμένους με ηλαττωμένονδιδακτικόνωράριον.  2. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δύνανται να διδάσκουν πέραν των υπό του παρόντος προβλεπομένου ανωτάτου ορίου υποχρεωτικής διδασκαλίας και μέχρι δέκα ωρών εβδομαδιαίως, μαθήματα της ειδικότητός των, εις το σχολείον εις το οποίον υπηρετούν ή εις έτερα σχολεία, επί ωριαία αντιμισθία ίση τουλάχιστον προς την αντίστοιχον τοιαύτην, των δημοσίων εκπαιδευτικών. Η ανάθεσης της υπερωριακής διδασκαλίας ενεργείται προτάσει του ιδιοκτήτου, μετ' έγκρισιν του οικείου Επιθεωρητού εις τον οποίον υπάγεται το Σχολείονκοινοποιουμένην και εις την Επιθεώρησιν του σχολείου εις το οποίον κυρίως απασχολείται».

Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, όπως ορίζεται για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί παρέχουν διδακτικό έργο, βάσει του εβδομαδιαίου διδακτικού ωραρίου του διοριστήριου τους, και παραμένουν στο σχολείοκατά τις ημέρες λειτουργίας αυτού (όπως ειδικότερα οι ημέρες αυτές ορίζονται από τις προρρηθείσες κείμενες διατάξεις) για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών που συνδέονται με το εκπαιδευτικό τους έργο.

Για τους εκπαιδευτικούς με πλήρες διδακτικό ωράριο η παραμονή στη σχολική μονάδα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 30 ώρες την εβδομάδα, ενώ για τους εκπαιδευτικούς με μειωμένο διδακτικό ωράριο ο χρόνος παραμονής τους στη σχολική μονάδα προσδιορίζεται αναλογικά.    

Β.2. Στο άρθρο 35 («Άδεια - Αναπλήρωσις») του ν.682/1977, ορίζεται: «1. Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί των ιδιωτιών σχολείων δικαιούνται εις εξαιρετικάς περιπτώσεις, 10ημέρου κανονικής αδείας μετά πλήρων αποδοχών κατά την διάρκειαν του διδακτικού έτους. Αι κανονικαί αύται άδειαι χορηγούνται υπό των οικείων Επιθεωρητών, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων και εκτιμήσεως των λόγων ένεκα των οποίων επιβάλλεται η χορήγησις, μετά προηγουμένηνγνωμάτευσιν του διευθυντού και του ιδιοκτήτου του σχολείου.2. Αναρρωτικαίάδειαι χορηγούνται κατά τας προϋποθέσεις και την διαδικασίαν την ισχύουσαν δια τον ασφαλιστικόν φορέα, εις τον οποίον είναι ασφαλισμένοι».

Β.3. Βάσει του άρθρου 53, παρ. 2 το ν.2721/1999 (Α’ 112), οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, με εξαίρεση τα θέματα που ρυθμίζονται από ειδικότερες για αυτούς διατάξεις, και βάσει του άρθρου 62, παρ. 7 του ν.1566/1985 (Α’ 167) ότι ισχύει για το εκπαιδευτικό προσωπικό των δημόσιων σχολικών μονάδων ισχύει κατ’ αναλογία και για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, εκτός αν ορίζεται ειδικότερα κάτι διαφορετικό για αυτούς.

Β.4. Στο άρθρο 48 («Δικαίωμα κανονικής άδειας») του ν.3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας), παρ. 1 και 4 ορίζεται: «1. Οι δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται κανονική άδεια με αποδοχές δύο (2) μήνες μετά το διορισμό τους. Η άδεια που δικαιούνται να λάβουν οι υπάλληλοι ορίζεται σε δύο (2) ημέρες για κάθε μήνα υπηρεσίας και δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τον αριθμό των ημερών κανονικής άδειας που δικαιούνται με τη συμπλήρωση ενός (1) έτους δημόσιας πραγματικής υπηρεσίας. 2. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, μετά τη συμπλήρωση ενός (1) έτους πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δικαιούνται κανονική άδεια απουσίας με αποδοχές, η διάρκεια της οποίας ορίζεται σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες αν ακολουθούν εβδομάδα πέντε (5) εργασίμων ημερών και είκοσι τέσσερις (24) εργάσιμες ημέρες αν ακολουθούν εβδομάδα έξι (6) εργασίμων ημερών. Ο χρόνος της κανονικής άδειας επαυξάνεται κατά μία (1) εργάσιμη ημέρα για κάθε έτος απασχόλησης και μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των είκοσι πέντε (25) ή τριάντα (30) εργασίμων ημερών προκειμένου για πενθήμερη ή εξαήμερη εβδομάδα εργασίας, αντίστοιχα. 3. … 4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται σε όσους έχουν κατά τις κείμενες διατάξεις διακοπές εργασίας. Οι υπάλληλοι αυτοί μπορούν, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, να παίρνουν κανονική άδεια με αποδοχές ως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος».

Β.5.Οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες δεν δικαιούνται την κανονική άδεια των παρ. 1 και 2 του άρθρου 48 του Υπαλληλικού κώδικα, καθώς εντάσσονται στους υπαλλήλους που έχουν διακοπές εργασίας και κατά συνέπεια τυγχάνει εφαρμογής για αυτούς η παρ. 4 της οικείας διάταξης. Βάσει αυτής, οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες δικαιούνται, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, κανονική άδεια με αποδοχές έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κατά ημερολογιακό έτος.  Σχετική η αριθμ. Φ.351.5/43/67822/Δ1/5-5-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-4ΘΑ) εγκύκλιος της Γενικής Δ/νσης Διοίκησης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Άδειες Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης».

Συνεπώς, κατ΄ αναλογία των ανωτέρω, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, που υπηρετούν σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες Α/θμιας ή/και Β/θμιας Εκπαίδευσης εντάσσονται στους εργαζόμενους που έχουν διακοπές εργασίαςκαι για το λόγο αυτό ισχύουν στο ακέραιο τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Γ. Χρήση Κτηριακών Εγκαταστάσεων Ιδιωτικών Σχολικών Μονάδων

Γ.1.Στην παρ. 4 του άρθρου 12 του ν.682/1977, όπως η εν λόγω παρ. αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν.4283/2014 (Α’ 189) ορίζεται: «4. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις και το σύνολο των λοιπών υποδομών των ιδιωτικών σχολείων δύναται να αξιοποιούνται σε χρόνους εκτός διδακτικού ωραρίου ή και διδακτικών ημερών, για την παροχή υπηρεσιών μορφωτικού,επιμορφωτικού, πολιτιστικού, ψυχαγωγικού ή αθλητικού σκοπού ή σκοπού φιλοξενίας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές δεν αντίκεινται στη φύση της εκπαίδευσης και στο χαρακτήρα του σχολείου και διασφαλίζεται η προσήκουσα παροχή υπηρεσιών γενικής εκπαίδευσης. Η άσκηση των ως άνω υπηρεσιών δύναται να γίνεται από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν άδεια λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις και το σύνολο των λοιπών υποδομών των ιδιωτικών σχολείων δύνανται να αξιοποιούνται σε χρόνους εκτός διδακτικών ημερών για τη διαμονή και φιλοξενία νέων έως 25 ετών, καθώς και των συνοδών τους με σκοπό την παροχή σε αυτούς καταλύματος και την παράλληλη διοργάνωση εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών ή αθλητικών δραστηριοτήτων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι όροι για τη διαμονή, η μετατροπή των κτιριακών υποδομών για τη διαμονή, οι όροι και οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται και το χρονικό διάστημα της διαμονής. Για την εξυπηρέτηση υπηρεσιών πολιτισμικού, ψυχαγωγικού ή αθλητικού σκοπού, εντός του χρονικού διαστήματος από 10 Σεπτεμβρίου έως 30 Ιουνίου κάθε έτους, επιτρέπεται η προαιρετική απασχόληση των εργαζομένων στα σχολεία αυτά. Η απασχόληση των εργαζομένων στις περιπτώσεις αυτές είναι νόμιμη και αμείβεται, σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ορίζουν πρόσθετη αμοιβή για υπερωριακή εργασία ή και εργασία κατά τις Κυριακές ».

Συνεπώς, η χρήση των κτηριακών εγκαταστάσεων των ιδιωτικών σχολικών μονάδων για υπηρεσίες πολιτισμικού, ψυχαγωγικού ή αθλητικού σκοπού επιτρέπεται μόνο κατά το χρονικό διάστημα από 10 Σεπτεμβρίου έως 30 Ιουνίου και η απασχόληση των εργαζομένων στα σχολεία αυτά είναι προαιρετική και νόμιμη, εάν και εφόσον αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής εργατικής νομοθεσία που ορίζουν πρόσθετη αμοιβή για υπερωριακή εργασία ή και εργασία κατά τις Κυριακές.

Δ. Σύνοψη - Συμπεράσματα

Από τα ανωτέρω αναφερόμενες κείμενες διατάξεις, ερμηνευόμενες αυτοτελώς και σε συνδυασμό μεταξύ τους συνάγονται τα εξής συμπεράσματα:  
(α) Οι ιδιωτικές σχολικές μονάδες τηςΑ/θμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία – Δημοτικά Σχολεία) δεν λειτουργούν από 22 Ιουνίου μέχρι και την 31η Αυγούστου εκάστου ημερολογιακού έτος. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους (δηλ. από 1ης Σεπτεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους έως τις 21 Ιουνίου του επόμενου)δεν λειτουργούν τα Σάββατα και τις Κυριακές, καθώς και τις ημέρες και περιόδους που ορίζονται ρητώς από το άρθρο 3 του π.δ/τος 79/2017.

(β) Οι ιδιωτικές σχολικές μονάδες της Β/θμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια) δεν λειτουργούν, κατά κανόνα, από 1η Ιουλίου μέχρι και την 31η Αυγούστου εκάστου ημερολογιακού έτος. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους (δηλ. από 1ης Σεπτεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου)δεν λειτουργούν τα Σάββατα και τις Κυριακές, λόγω της υπαγωγής τους στις ρυθμίσεις του ν. 1157/1981 (καθιέρωση πενθήμερης εβδομαδιαίας λειτουργίας) καθώς και τις ημέρες και περιόδους που ορίζονται ρητώς στην παρ. 4 του άρθρου 2 της ΥΑ 10645/ΓΔ4/2018 (Β’ 120).

(γ) Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, όπως αυτό ορίζεται για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί παρέχουν διδακτικό έργο, βάσει του εβδομαδιαίου διδακτικού ωραρίου του διοριστήριου τους, και παραμένουν στο σχολείοκατά τις ημέρες λειτουργίας αυτού (όπως ειδικότερα η ημέρες αυτές ορίζονται από τις προρρηθείσες κείμενες διατάξεις) για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών που συνδέονται με το εκπαιδευτικό τους έργο. Για τους εκπαιδευτικούς με πλήρες διδακτικό ωράριο η παραμονή στη σχολική μονάδα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 30 ώρες την εβδομάδα, ενώ για τους εκπαιδευτικούς με μειωμένο διδακτικό ωράριο ο χρόνος παραμονής τους στη σχολική μονάδα προσδιορίζεται αναλογικά.    

(δ) Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, που υπηρετούν σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες Α/θμιας ή/και Β/θμιας Εκπαίδευσης εντάσσονται στους εργαζόμενους που έχουν διακοπές εργασίαςκαι για το λόγο αυτόδεν δικαιούνται την κανονική άδεια των παρ. 1 και 2 του άρθρου 48 του Υπαλληλικού κώδικα. Εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης δικαιούνταικανονική άδεια με αποδοχές έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κατά διδακτικό έτος.

(ε) Η χρήση των κτηριακών εγκαταστάσεων των ιδιωτικών σχολικών μονάδων για υπηρεσίες πολιτισμικού, ψυχαγωγικού ή αθλητικού σκοπού επιτρέπεται μόνο κατά το χρονικό διάστημα από 10 Σεπτεμβρίου έως 30 Ιουνίου και η απασχόληση των εργαζομένων στα σχολεία αυτά είναι προαιρετική και νόμιμη, εάν και εφόσον αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής εργατικής νομοθεσία που ορίζουν πρόσθετη αμοιβή για υπερωριακή εργασία ή και εργασία κατά τις Κυριακές.

(στ) Οι κτιριακές εγκαταστάσεις και το σύνολο των λοιπών υποδομών των ιδιωτικών σχολείων δύναται να αξιοποιούνται σε χρόνους εκτός διδακτικού ωραρίου ή και διδακτικών ημερών, για την παροχή υπηρεσιών μορφωτικού καιεπιμορφωτικού σκοπού ή σκοπού φιλοξενίας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές δεν αντίκεινται στη φύση της εκπαίδευσης και στο χαρακτήρα του σχολείου και διασφαλίζεται η προσήκουσα παροχή υπηρεσιών γενικής εκπαίδευσης.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.