Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Κοινή Ανακοίνωση των δύο Συλλόγων ΣΕΠ Αθήνας και ΕΣΕΠ Πειραιά (Παν. Δυτικής Αττικής)

Δημοσίευση: 23/07/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ως σύλλογοι τοποθετηθήκαμε κατά τη διαδικασία της ενοποίησης των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά ως «Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής», θεωρώντας αυτονόητη την πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων και της θέσης του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του νέου Πανεπιστημίου και την καταβολή κάθε προσπάθειας για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του νέου Ιδρύματος .

Η κοινοποίηση όμως αποσπάσματος πράξης της Διοικούσας Επιτροπής με αριθμό 15/10-07-2018, η οποία αφορά σε «Αυτοδύναμη Διδασκαλία σε Μαθήματα Προπτυχιακών Σπουδών στο ΠΑ.Δ.Α», δεν διασφαλίζει καμία από τις αυτονόητες επιδιώξεις και κυρίως δεν εδράζεται στα εκ του Νόμου προβλεπόμενα.

Α.  Συγκεκριμένα στο προοίμιο αναφέρεται ότι η ΔΕ έλαβε υπόψη της την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Ν. 4009/2011 (παρ. 2 της πράξης).  Στο εν λόγω άρθρο αναφέρεται «Το διδακτικό και ερευνητικό έργο στα Α.Ε.Ι. ασκείται από τους καθηγητές οι οποίοι διακρίνονται σε καθηγητές πρώτης βαθµίδας (καθηγητές), αναπληρωτές καθηγητές και επίκουρους καθηγητές. Ως διδακτικό έργο νοείται αυτό που ορίζεται στο άρθρο 31, ενώ το ερευνητικό έργο περιλαµβάνει ιδίως τη βασική ή εφαρµοσµένη έρευνα, την καθοδήγηση διπλωµατικών εργασιών, µεταπτυχιακών διπλωµάτων και διδακτορικών διατριβών και συµµετοχή σε συνέδρια και ερευνητικά σεµινάρια» και στο άρθρο 31 ως διδακτικό έργο αναφέρεται «Το Διδακτικό έργο κατανέµεται σε εξαµηνιαία µαθήµατα. Ως Διδακτικό έργο θεωρείται: α) η αυτοτελής διδασκαλία ενός µαθήµατος, β) η αυτοτελής διδασκαλία µαθηµάτων εµβάθυνσης σε µικρές οµάδες φοιτητών, γ) οι εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις και η εν γένει πρακτική εξάσκηση των φοιτητών, δ) η επίβλεψη εργασιών ή διπλωµατικών εργασιών και ε) η οργάνωση σεµιναρίων ή άλλων ανάλογων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην εµπέδωση των γνώσεων των φοιτητών».

Τα μέλη ΔΕΠ αυτοδίκαια αναλαμβάνουν Διδακτικό Έργο το οποίο εμπίπτει στις προηγούμενες διατάξεις χωρίς να κρίνεται η κατοχή ή μη Διδακτορικού Διπλώματος, η οποία κρίνεται ως προσόν στη διαδικασία εκλογής ή εξέλιξης τους. Συνεπώς με βάση τα παραπάνω δεν μπορούν να αποκλείονται συνάδελφοι μέλη ΔΕΠ από τη διαδικασία ανάθεσης διδακτικού έργου όπως προβλέπεται, με διατυπώσεις όπως

«Α. η ανάθεση αυτοδύναµης διδασκαλίας, δηλ. αυτοτελούς διδασκαλίας ενός τουλάχιστον εξαµηνιαίου προπτυχιακού µαθήµατος σε σχετικό αντικείµενο του οικείου Τοµέα, είναι δυνατή µόνο σε όσα µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) του Ιδρύµατος, Βαθµίδας Καθηγητών Α βαθµίδας, Αναπληρωτών Καθηγητών, Επίκουρων Καθηγητών κατέχουν διδακτορικό δίπλωµα σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. (άρθρο 16 παρ. 1 του Ν.4009/2011, Φ.Ε.Κ. 195/06-09-2011, τ. Α΄. )»

Τα μέλη ΔΕΠ τα οποία εντάχθηκαν στη βαθμίδα λέκτορες εφαρμογών έχουν στηρίξει επί σειρά ετών την επιτυχή πορεία των δύο ΤΕΙ με αυτοδύναμη διδασκαλία, έρευνα, επίβλεψη διπλωματικών εργασιών και όλες εκείνες τις δραστηριότητες που αποσκοπούν στην εμπέδωση των γνώσεων των φοιτητών. Για αυτό το θέμα γίνεται επίκληση του από 17-05-2018 υπομνήματος που κατέθεσε η ΠΟΣΔΕΠ και ανέσυρε για τη συνεδρίαση ο ομότιμος καθηγητής κ. Κλ. Οικονόμου. Σε αυτό γίνεται αναφορά στους Λέκτορες και ζητείται η αποκατάστασή τους ως προς το αυτοδύναμο διδακτικό έργο και ως προς το ότι είναι καθηγητές πανεπιστημίου. Ως προς την αναφορά στο «εκπαιδευτικό προσωπικό (Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι. που θα πρέπει να εντάσσεται σε βαθμίδες καθηγητών Πανεπιστημίου με ουσιαστική αξιολόγηση των προσόντων τους. Η ένταξη σε θέσεις καθηγητών Παν/μίου θα πρέπει να γίνει για όλες τις βαθμίδες μετά από διαδικασία αξιολόγησης από επιτροπές κρίσης με τη διαδικασία αλλά και με τα κριτήρια που κρίνονται οι Καθηγητές Παν/μίου», στο ίδιο υπόμνημα αναφέρεται ότι:

«Άγνωστα παραμένουν το στρατηγικό σχέδιο, ο ουσιαστικός στόχος και η αναγκαιότητα των συμπράξεων πανεπιστημίων και ΤΕΙ αλλά και τα σχέδια της κυβέρνησης για το ρόλο και την τύχη του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα…». Δεν είναι κατανοητό πώς περιλαμβάνεται υπόψη υπόμνημα συνδικαλιστικού οργάνου και μάλιστα με επιλεκτικότητα περιεχομένου, στο προοίμιο εφαρμογής απόφασης η οποία θα πρέπει να εδράζεται σε νόμους και διατάξεις.

Β. Σε ότι αφορά τη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού και το προσόν της αντικατάστασης διδακτορικού τίτλου με καλλιτεχνικό έργο, το προσόν αυτό έχει αντικατασταθεί με τη διατύπωση του άρθρου 17 παρ. 2 «Η προϋπόθεση κατοχής Διδακτορικού διπλώματος για κατάληψη θέσης καθηγητή δεν ισχύει προκειμένου περί γνωστικών αντικειμένων εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Οργανισμό του Ιδρύματος. Στις περιπτώσεις αυτές ο Οργανισμός του Ιδρύματος προβλέπει τους ειδικότερους τρόπους αναγνώρισης των υποψηφίων, όπως ιδίως βραβεύσεις σε εθνικούς και Διεθνείς διαγωνισμούς, συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και διεθνή αναγνώριση καλλιτεχνικού έργου».  Η διατύπωση αυτή και πάλι αναφέρεται  ως προσόν στη διαδικασία εκλογής ή εξέλιξης.

Γ. Σε ότι αφορά στην ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας σε μέλη ΕΔΠ κατόχους Διδακτορικού Τίτλου, η αναφορά του εγγράφου 18568 / 14-4-2016 (που ανέσυρε για τη συνεδρίαση ο ομότιμος καθηγητής κ. Κλ. Οικονόμου), αποτελεί απόφαση της συγκλήτου του ΑΠΘ και αναφέρει ότι στους «κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος μπορεί να ανατίθεται διδακτικό έργο και ασκήσεις εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες φοιτητών και επίβλεψη πτυχιακών ή άλλων εργασιών με την εποπτεία των καθηγητών της Σχολής». (άρθρο 29 παρ.2α Ν. 4009/2011) . Αυτοδύναμη διδασκαλία μπορεί ν’ ανατεθεί με απόφαση της Συγκλήτου, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του τμήματος. (άρθρο 39 παρ.27, Ν. 4186/2013).

Οι αποφάσεις των Συνελεύσεων μετά από εισήγηση των Τομέων μαθημάτων, αποτελούν στοιχειώδες δικαίωμα και αρμοδιότητα για την ανάθεση του Διδακτικού Έργου. (άρθρο 10 παρ.6 Ν. 4009/2011).

Στην παρούσα κατάσταση δεν είναι κατανοητό με ποιο τρόπο η απόφαση αυτή της ΔΕ, κατά παρέκκλιση  των αρμοδιοτήτων των συνελεύσεων,  συμβάλλει στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών των τμημάτων και των Σχολών του ΠΑΔΑ αποκλείοντας  μέλη ΔΕΠ από την αυτοδύναμη διδασκαλία και την άσκηση των δικαιωμάτων και των καθηκόντων τους. Εξάλλου οι Γ.Σ των τομέων γνωρίζουν ότι η υιοθέτηση των διευκρινήσεων της Δ.Ε ουδόλως τους απαλλάσσει από πιθανές ποινικές ευθύνες όπως έχει συμβεί στο παρελθόν και στα πρώην ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά, που δυστυχώς ακόμη και  σήμερα μπορεί βρίσκονται στα δικαστήρια ζητώντας μάλιστα αποζημιώσεις για παράνομες πράξεις της Γ.Σ των μελών των τομέων του Προέδρου, του Κοσμήτορα και του υπεύθυνου Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών θεμάτων.

Επίσης με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται τριβές μεταξύ συναδέλφων που είναι ότι ακριβώς πρέπει να αποφύγουμε στο ΠΑ.Δ.Α με τοποθετήσεις ότι  σε μέλη  ΕΔΙΠ, που  δεν είναι ΔΕΠ, και σε σημαντικό βαθμό προέρχονται από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ δεν διαθέτουν την απαραίτητη διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δίδεται η δυνατότητα ανάθεσης αυτοδύναμης διδασκαλίας, κάτι που αποστερείται από  μέλη ΔΕΠ (Λέκτορες, Λέκτορες Εφαρμογών , Επίκουρους Καθηγητές κ.ά., μη κατόχους διδακτορικού τίτλου), όταν μάλιστα το προσωπικό αυτό (ΕΔΙΠ) δεν προέρχεται, στο σύνολό του, από  διεργασίες με τα ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά που ισχύουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Απαιτούμε άμεση ανάκληση της συγκεκριμένης απόφασης της Δ.Ε.  δεδομένου ότι την αρμοδιότητα για την ανάθεση του Διδακτικού Έργου την έχουν οι Συνελεύσεις των τμημάτων. Αυτό θα συμβάλλει  στην εύρυθμη λειτουργία του νέου Ιδρύματος, η οποία άλλωστε αποτελεί στόχο όλων μας- διδασκόντων και ασκούντων διοίκηση.  Σε αντίθετη περίπτωση δηλώνουμε ότι θα βρισκόμαστε σε επαγρύπνηση προκειμένου να προβούμε σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις για την διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων μας.

Οι Πρόεδροι:
Κοκκόσης Απόστολος.  Αντωνίου Ευαγγελία

 

Σχόλια (15)

 
dimitrov
25 Ιουλ 2018 12:02

Το θεμα με την "ουσια" και τον "τυπο" ενος διδακτορικού ειναι πραγματι λιγο μπερδεμενο!
Χρειαζονται και πείρα και γνώση. Την γνωση του αντικειμενου την πιστοποιει το διδακτορικό, όπως και την ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ για ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ εργασία, κατι το οποίο ειναι "εκ των ων ουκ ανευ" για ενα τριτοβαθμιο ιδρυμα.

Απλα, θα μπορουσαν να υπαρχουν 2 "αξιολογησεις" για καθε ΔΕΠ (ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ κλπ).
1ον: Ερενητικό κομματι, 2ον: Διδακτικό κομματι.

Πιστευω οτι ο καλύτερος συνδυασμός ειναι τη θεωρια να την κανει ενας διδακτορικός (ο οποίος να μπορει "στοιχειωδώς" να διδαξει, ας μην ειναι και Feyman!), και τις ασκησεις-φροντιστήρια κλπ να τα κανουν "βοηθοί", κι ας ειναι με μετεπτυχιακά, δεν πειραζει, αλλα να ειναι "δασκαλοι" και να μπορουν να αφιερώσουν "απειρες" ωρες στους φοιτητες! Από αυτο το τελευταίο πασχει το ελληνικο Πανεπιστήμιο, κατι που εχει και αρνητική επίδραση στην εν γενει επιστημονική συγκροτηση των φοιτητων.

Γνωριζω περιπτωσεις όπου υποψηφιοι διδακτορες "αγκομαχούν" να ολοκληρωσουν το διδακτορικό τους, ετσι ωστε να "μπουν" και με τον "νομο" στην ακαδημαϊκή κοινοτητα, επειδη ακριβώς ξοδευουν δεκαδες ωρες καθε εβδομαδα στη συγγραφή ασκησεων, πραγματοποίηση τεστ, διορθωση γραπτων κλπ.

Πιστευω οτι πρεπει να επιλέξουμε την Αριστοτελική "μεσοτητα"!
"Και τουτο ποιήσαι, κακείνο μη αφιέναι"!

 
Κ.Ε
25 Ιουλ 2018 00:53

Πείρα και γνώση?

Μάλλον είστε μπερδεμένοι.

Φαίνεται στο μυαλό σας είναι τρομερή η διαφορά ενός διδάκτορα όσο αφορά τη γνώση με ένα εξαιρετικό επιστήμονα διακεκριμένο σε εσωτερικό και εξωτερικό με σίγουρη γνώση επί του αντικειμένου του αλλά που δεν έκανε ένα διδακτορικό.

Λέτε να μη μπορούσε???

Τι να πω? Σταματώ εδώ γιατί δεν έχει νόημα.

 
Όχι μισές αλήθειες
24 Ιουλ 2018 16:33

@ K.E. " Γνωρίζω πολλούς διδάκτορες οι οποίοι δε μπορούν να σταθούν σε τάξη. Αυτό άλλωστε προκύπτει από τις αξιολογήσεις των φοιτητών τους".

Σωστό, αυτό όμως δεν αναιρεί την ουσία, ότι δηλαδή ο λέκτορας σε ΑΕΙ είναι μέλος ΔΕΠ, δηλ. Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό και όχι απλώς Διδακτικό. Και αν υπάρχουν διδάκτορες που είναι ελλιπείς δάσκαλοι, ας φανταστούμε τους μη διδάκτορες που μπορεί να είναι ελλιπείς γενικότερα. Γεβικότερα, οι εξαιρέσεις δεν αλλάζουν τον κανόνα. Αν κάποιοι θεωρούν ότι αξίζουν να είναι μέλη ΔΕΠ και χωρίς διδακτορικό, όπως συνέβαινε (παρά συμβαίνει) στο εξωτερικό), ας ζητήσουν να εξεταστούν από επιτροπές ξένων πανεπιστημιακών με γνώση της της ελληνικής γλώσσας....

 
GMerakos
24 Ιουλ 2018 14:24

Ορισμένοι λέκτορες εφαρμογών χωρίς διδακτορικό έχουν ζητήσει να μετακινηθούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
κ. Υπουργέ θα μπορούσε να εξεταστεί αυτή η δυνατότητα ;
Το γεγονός ότι κάποιοι δεν έχουν διδακτορικό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν προσόντα και δεν είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία του Κράτους.

 
Αλληλοδιδακτικό πανεπιστήμιο
24 Ιουλ 2018 11:13

Στο αλληλοδιδακτικό πανεπιστήμιο, θα μπορούσε πχ. ένας αριστούχος απόφοιτος Φυσικής να διδάσκει με σύμβαση στο Α' Εξάμηνο τους πρωτοετείς Μηχανική, να εξηγεί τις βασικές έννοιες, να λύνει και 10 ασκήσεις στον πίνακα, δεν είναι και δύσκολο... Αυτές όμως δεν είναι σοβαρές προτάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στον 21ο αιώνα.

Είναι εξωφρενικό το 2018 να συζητείται η αυτοδύναμη διδασκαλία σε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ τμήματα από κατόχους πτυχίου ή έστω μεταπτυχιακού τίτλου. Άλλο η επικουρική διδασκαλία ενός μέρους του μαθήματος (εργαστήρια, φροντιστήρια, σεμινάρια) άλλο το ολοκληρωμένο ακαδημαϊκό μάθημα.

Αντικατάσταση διδακτορικού τίτλου με έργο είναι εφικτή μόνο σε λίγες σχολές ειδικού αντικειμένου (πχ. Καλών Τεχνών).

Για την ποιότητα των παρεχόμενων μαθημάτων, ας γίνει επιτέλους αυστηρή ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ από τις Γενικές Συνελεύσεις των τμημάτων.

Μην συγχέουμε καταστάσεις: Η ρίζα του προβλήματος είναι ότι δεν γίνεται σοβαρός έλεγχος κάθε εξάμηνο από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων, καθώς στην πράξη κανείς δεν μπορεί να απομακρύνει ανεπαρκείς καθηγητές όχι τα ελάχιστα τυπικά προσόντα τα οποία σαφώς πρέπει να παραμείνουν ως απαίτηση για ανάληψη διδακτικού έργου στο πανεπιστήμιο.

 
@ Κ.Ε
24 Ιουλ 2018 11:01

Δεν αρκεί το διδακτορικό για να είναι κάποιος καλός δάσκαλος και, προφανώς, δεν αρκεί μόνο η εμπειρία. Απαιτείται συνδυασμός αυτών των δύο. Το διδακτορικό, όμως, είναι το ελάχιστο τυπικό προσόν για να γίνει κάποιος Πανεπιστημιακός δάσκαλος σε όλες τις χώρες του κόσμου.

 
Χουρδακης Μιχαηλ
24 Ιουλ 2018 04:42

Η πείρα δεν αντικαθιστά τη γνώση.

Άμα ήταν έτσι να βάλω έμπειρους μαθητές μου της τρίτης Λυκείου να διδάσκουν πρώτη Γυμνασίου.

 
Παράνοια...
24 Ιουλ 2018 01:15

Συνάδελφοι, έχετε δίκιο αλλά το διεκδικείται επιτιθέμενοι σε άλλους κλάδους και δεν το καταλαβαίνετε... Όχι μόνο οι ΕΔΙΠ αλλά πλέον και οι ΕΤΕΠ χωρίς διδακτορικό έχουν δικαίωμα αυτοδύναμου διδακτικού έργου βάσει νεότερης νομοθεσίας και από τη γνωμοδότησου του ΑΠΘ του 2016. Προφανώς είναι παράλογο μέλος ΔΕΠ να μην έχει το ίδιο δικαίωμα. Αυτό αρκεί ως επιχείρημα και τα λοιπά περί ΕΔΙΠ από τη Β' Βάθμια αφήστε τα γιατί χάνετε το δίκιο σας. Εκτός από τη Β' Βάθμια που είναι ελάχιστοι οι συνάδελφοι, οι περισσότεροι ΕΔΙΠ έχουν περισσότερα τυπικά προσόντα από τους νέους λέκτορες εφαρμογών (και διδακτορικά), οπότε μη βγάζετε μόνοι τα μάτια σας ενώ έχετε δίκιο...

 
ΠΟΛΙΤΗΣ
23 Ιουλ 2018 22:00

Διαβαζω με ιδιαιτερη προσοχη τα σχολια των επιστημονων που λενε οτι οι τιτλοι δεν εχουν σημασια. Αυτο σημαινει οτι στην οποια ταξη (απο νηπιαγωγειο μεχρι πανεπιστημιο) μπορει να μπαινει ο οποιοσδηποτε επιθυμει χωρις κανενα τιτλο αφου αυτοι δεν εχουν σημασια. Θα εχει ιδιαιτερο ενδιαφερον αυτο το εγχειρημα κυριοι του ΠΔΑ. Επισης (οπως πολυ σωστα τονισε και αλλος σχολιαστης) αν υπαρξουν μη διδακτορες που θα εχουν αυτοδυναμες αναθεσεις στο ΠΔΑ τοτε αυτο θα πρεπει να ισχυσει σε ολα τα ελληνικα πανεπιστημια.

 
Γιώργος
23 Ιουλ 2018 21:32

"Τα διδακτορικά δεν είναι το μόνο κριτήριο για αυτοδύναμη διδασκαλία."
Αν δεν ειναι το διδακτορικο το ισχυροτερο κριτηριο τι ειναι τοτε; Εχετε καταλαβει οτι μιλαμε για πανεπιστημια και οχι για ανωνυμες εταιρειες; Τι αλλο θα διαβασουμε εδω μεσα!!! Και χιλιαδες λαμπροι επιστημονες διαβαζουν αυτες τις αποψεις και ριχνουν μαυρη πετρα στο Ελλαδισταν του ΠΔΑ!!!!

 
Παρατηρητής
23 Ιουλ 2018 19:27

Αν στο ΠΑΔΑ αναλάβουν την αυτοδύναμη διδασκαλία μαθημάτων μη διδάκτορες διδάσκοντες, το ίδιο πρέπει να γίνει σε όλα τα Πανεπιστήμια...Επίσης, με την ίδια λογική, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση να διδάσκουν απόφοιτοι λυκείου με εξαιρετική εμπειρία....

 
Κ.Ε
23 Ιουλ 2018 18:00

Το επιστημονικό σύγγραμμα στην Αγγλική ελέγχθηκε από διακεκριμένους καθηγητές ξένων Πανεπιστημίων αλλιώς δε στο κάνει δεκτό ο εκδοτικός οίκος - εάν είναι από τους επώνυμους.

Γνωρίζω πολλούς διδάκτορες οι οποίοι δε μπορούν να σταθούν σε τάξη. Αυτό άλλωστε προκύπτει από τις αξιολογήσεις των φοιτητών τους.

Η έννοια διδάκτωρ και καλός δάσκαλος δεν είναι αυτονόητη. Δυστυχώς στην Ελληνική πραγματικότητα μετράνε μόνο οι τίτλοι ενώ θα τονίσω εκ νέου ότι στο εξωτερικό μετράει πολύ η εμπειρία και οι μονογραφίες.

 
Προκρούστης
23 Ιουλ 2018 16:32

Εύγε στα ανακλαστικά του Συλλόγου! Καλοκαιριάτικα προσπαθούν να αλλάξουν ότι ξέραμε με συνοπτικές διαδικασίες! Τα διδακτορικά δεν είναι το μόνο κριτήριο για αυτοδύναμη διδασκαλία.

 
Προς Κ.Ε.
23 Ιουλ 2018 16:05

Ένας που έχει διδακτορικό δεν είναι απαραίτητα καλύτερος δάσκαλος, όμως έχει αποδείξει ότι δουλεύει και ότι έχει διαβάσει.

Η οποιαδήποτε άλλη δουλειά εκτός Πανεπιστημίου δεν είναι επιστημονικά κατοχυρωμένη και δεν μπορεί να ελεγχθεί.

Μπορεί το σύγγραμμα σου να είναι το τελειότερο που υπάρχει, εφόσον όμως δεν μπορώ να το ελέγξω (και επιπλέον δεν θα κάτσω να διαβάσω μηχανική για να καταλάβω τι λες) τότε η αξία του είναι μηδαμινή.

Το διδακτορικό κάποιοι το έχουν ελέγξει.

 
Κ.Ε
23 Ιουλ 2018 15:28

Ένας διδακτορικός τίτλος σπουδών καθιστά κάποιον ικανό για διδασκαλία?

Ας υποθέσουμε ότι ένας Μηχανικός έχει συγγράψει ένα τεχνικό σύγγραμμα στην Αγγλική γλώσσα που είναι καταχωρημένο στις Βιβλιοθήκες όλου του κόσμου (π.χ MIT LIBRARIES) αλλά δεν είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου. Πιστεύετε μέλη της Δ.Ε ότι δεν είναι ικανός να διδάξει το τεχνικό αυτό αντικείμενο σε ένα Πανεπιστημιακό τμήμα?

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ