ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Το Πόρισμα για τη συγχώνευση του Διεθνούς Πανεπιστημίου με τα ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Επισπεύδον της όλης διαδικασίας είναι το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), το οποίο διατηρεί την έδρα και τον τίτλο του
Δημοσίευση: 28/07/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το esos δημοσιεύει κατ' αποκλειστικότητα το πόρισμα της Επιτροπής «Γαβρόγλου» για τη διερεύνηση μορφών συνεργασίας ανάμεσα στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος και τα ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η Επιτροπή  "Γαβρόγλου" συνεδρίασε έξι φορές, τέσσερις από τις οποίες στη Θεσσαλονίκη, μία στις Σέρρες και μία στην Καβάλα. Διαμορφώθηκε ευθύς εξ αρχής συναινετικό κλίμα, και διάθεση παραγωγικής επίλυσης των ακαδημαϊκών και κοινωνικών προβλημάτων που ανέκυπταν.

Οι βασικές αρχές που όρισαν το πεδίο της συζήτησης προέβλεπαν:

α) τη μη μετακίνηση διδακτικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού χωρίς τη συμφωνία τους καθώς και φοιτητών,

β) τον σεβασμό του ιστορικού και των δεσμών που το κάθε Ίδρυμα είχε αναπτύξει με τις τοπικές κοινωνίες,

γ) τον σεβασμό των αναπτυξιακών σχεδιασμών των επιμέρους Ιδρυμάτων,

δ) οι αναδιαρθρώσεις, η δημιουργία και οι πιθανές καταργήσεις Τμημάτων να προτείνονται στη βάση της ομοφωνίας.

Για τη διαμόρφωση των τελικών προτάσεων της επιτροπής συνεκτιμήθηκαν επίσης οι κοινωνικές, οικονομικές, αναπτυξιακές και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, καθώς και το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των Τμημάτων των δύο ΤΕΙ διαθέτει γενικά αξιόλογο εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσωπικό, ενώ λιγοστά είναι τα Τμήματα που εμφανίζουν λειτουργικά προβλήματα.

Ο διεθνής χαρακτήρας του Ιδρύματος

Επισπεύδον της όλης διαδικασίας είναι το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), το οποίο διατηρεί την έδρα και τον τίτλο του. Tο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ι. Κ.Μ.), με έδρα τις Σέρρες, και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ.), με έδρα την Καβάλα, συγχωνεύονται διά απορροφήσεως από το ΔΙ.ΠΑ.Ε., αυτοδικαίως, χωρίς άλλη διαδικασία και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης. Το Κέντρο Διοίκησης του ΔΙΠΑΕ θα είναι στην Θεσσαλονίκη, ενώ Κόμβοι Διοίκησης θα υπάρχουν σε όλες τις πανεπιστημιουπόλεις.

Η δυνατότητα οργάνωσης από τις σχολές του Διεθνούς Πανεπιστημίου ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων με δίδακτρα προσδιορίζει τον διεθνή του χαρακτήρα και συνιστά το συγκριτικό του πλεονέκτημα. Ωστόσο, η ανεξέλεγκτη χρήση αυτής της δυνατότητας μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά. Επιπρόσθετα, η γενικευμένη χρήση αυτής της δυνατότητας στο ΔΙΠΑΕ μπορεί δημιουργήσει απαιτήσεις και από το σύνολο των άλλων ιδρυμάτων με συνέπεια τη διακινδύνευση των επιδιωκόμενων από του Υπουργείο πολιτικών υπέρ του Δημόσιου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 16. Η διεθνοποίηση θα πρέπει να είναι ένας από τους διακριτούς ρόλους του νέου ιδρύματος, χωρίς όμως να διακυβεύεται η κύρια αποστολή της παροχής δημόσιας και δωρεάν, υψηλού επιπέδου ανώτατης εκπαίδευσης όπως επιτάσσει το Σύνταγμα. Για τους παραπάνω λόγους η χρήση αυτής της δυνατότητας οφείλει να υπόκειται σε ισχυρούς, αξιόπιστους και διαρκείς περιορισμούς.

Στο έδαφος των παραπάνω διαπιστώσεων απαιτείται ο ακριβής προσδιορισμός των ορίων ισχύος των ειδικών ρυθμίσεων που προσφέρει ο ιδρυτικός νόμος του ΔΙΠΑΕ καθώς και ο διαρκής έλεγχος εφαρμογής αυτών των ρυθμίσεων. Για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο του ΔΙΠΑΕ ιδρύεται το Ινστιτούτο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών. Για τη δομή αυτή ισχύουν οι ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπει ο ιδρυτικός νόμος του ΔΙΠΑΕ. Στόχο της δομής αυτής αποτελεί η διασφάλιση των όρων εύρυθμης λειτουργίας των ειδικών ρυθμίσεων του ιδρυτικού νόμου του ΔΙΠΑΕ και ιδίως η δυνατότητα δημιουργίας ξενόγλωσσων Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών.

Το μοντέλο οργάνωσης του νέου Ιδρύματος

Στη Θεσσαλονίκη ιδρύεται Ινστιτούτο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών, στο οποίο εντάσσονται οι τρείς Σχολές και οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας. Το Ινστιτούτο Διεθνών Προγραμμάτων διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ένας εκπρόσωπος από την κάθε Σχολή του Ιδρύματος και ένα μέλος από την Πρυτανεία ή την Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου. Το Ινστιτούτο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών (Ι.Δ.Π.Σ.) θα λειτουργεί βάσει του Ιδρυτικού Νόμου του υφιστάμενου ΔΙΠΑΕ και θα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ξενόγλωσσα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών. Το 60% της διδασκαλίας, έως και το 80% κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης, μπορεί να παρέχεται εξ αποστάσεως. Οι Σχολές του Ινστιτούτου θα δέχονται φοιτητές εκτός του Μηχανογραφικού Δελτίου. Οι υποψήφιοι φοιτητές θα μπορούν να εγγράφονται δυο (2) χρόνια μετά τη λήψη Απολυτηρίου Λυκείου και με βάση κριτήρια εισαγωγής που καθορίζει η ΔΕ και αργότερα η Πρυτανεία του Ιδρύματος.

Τα Τμήματα των δυο ΤΕΙ τα οποία θα ενταχθούν είτε ως έχουν, ή αναμορφωμένα, καθώς και όσα νέα που πιθανόν θα δημιουργηθούν, εντάσσονται στις Σχολές που ιδρύονται στο πλαίσιο του Ιδρύματος. Τμήματα, το γνωστικό αντικείμενο των οποίων δεν εμπίπτει στο γενικότερο γνωστικό αντικείμενο των Σχολών μπορούν να λειτουργούν ως ανεξάρτητα Τμήματα.

Στα Τμήματα που προέρχονται από την αναδιάρθρωση των υφισταμένων στα δύο ΤΕΙ οι φοιτητές θα εισέρχονται μέσω του Μηχανογραφικού Δελτίου Τμημάτων. Τα Τμήματα αυτά ωστόσο θα μπορούν να οργανώνουν ξενόγλωσσα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών σε συνεργασία με τις σχολές του Ινστιτούτου και μόνο. Οι τελευταίες απονέμουν και τα πτυχία.

Για την ίδρυση των ξενόγλωσσων Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών απαιτείται σαφής αιτιολογική έκθεση καθώς και έκθεση βιωσιμότητας, σύμφωνη γνώμη της διοίκησης του Ινστιτούτου, σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Ιδρύματος και τελική έγκριση του ΥΠΕΠΘ. Η ποιότητα των ως άνω προγραμμάτων καθώς και η βιωσιμότητά τους κρίνονται σε ετήσια βάση από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Ανάπτυξης (βλέπε σε επόμενη παράγραφο) που ιδρύεται στο πλαίσιο της δομής, τα συμπεράσματα του οποίου υποβάλλονται στη διοίκηση του Ινστιτούτου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών η οποία και αναλαμβάνει την ευθύνη συνέχισης του προγράμματος.

Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. κατόπιν γνώμης του διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Δ.Π.Σ. και του Κέντρου Εκπαιδευτικών Ερευνών και Ανάπτυξης (Κ.Ε.Ε.Α.), μπορεί να ιδρύονται, να καταργούνται, να κατατέμνονται, να αλλάζουν γνωστικό αντικείμενο ή να μετονομάζονται τα Προγράμματα Σπουδών του Ι.Δ.Π.Σ.

Αμέσως μετά το τέλος των διαδικασιών συγχώνευσης, στο Ι.Δ.Π.Σ. θα λειτουργήσουν από 1η-10-2019, χωρίς άλλες διατυπώσεις, και στη Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας, τρία (3) προπτυχιακά προγράμματα σπουδών:

αα) Μηχανικών Πετρελαίου (Petroleum Engineering), με έδρα την Καβάλα,

ββ) Αρχιτεκτονικής Εσωτερικού Χώρου (Interior Design Architecture), με έδρα τις Σέρρες.

γγ) Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ενδύματος (Creative Design and Fashion), με έδρα το Κιλικίς.

Στη Θεσσαλονίκη δημιουργούνται τρεις πρόσθετες οριζόντιες δομές:

α) Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Ανάπτυξης (Κ.Ε.Ε.Α.) ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Σκοπός του Κ.Ε.Ε.Α. είναι η έρευνα και η προώθηση της εφαρμογής σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων στα γνωστικά πεδία σπουδών του Πανεπιστημίου, η μελέτη και εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων ηλεκτρονικής μάθησης, η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία και η εν γένει χρήση και διάδοση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην εκπαίδευση. Το Κ.Ε.Ε.Α. συνεργάζεται με τις Σχολές και τα Τμήματα του Πανεπιστημίου και μελετά την αποτελεσματικότητα των παραπάνω μεθόδων, όπως αυτές εφαρμόζονται στην εκπαιδευτική πράξη και μεριμνά για τη συστηματική παρακολούθηση και μελέτη των κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών του φοιτητικού σώματος που παρακολουθεί σπουδές στο Ίδρυμα. Το Κ.Ε.Ε.Α. αξιολογεί όλες τις δομές εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου και εισηγείται στα αρμόδια όργανα τη συνέχιση ή μη των προγραμμάτων σπουδών, τις τυχόν διορθώσεις που θα πρέπει να μεσολαβήσουν, κλπ. Το Κ.Ε.Ε.Α. μπορεί να συνεργάζεται η να εκπονεί ερευνητικά προγράμματα η να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και σε άλλα Ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό .

β) Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για τα Διετή Προγράμματα Σπουδών. Το διοικητικό μέρος των Διετών Προγραμμάτων θα μπορεί να διενεργείται στην Πανεπιστημιούπολη όπου θα παρέχεται η απαραίτητη εργαστηριακή υποδομή, ενώ οι χώροι κατάρτισης θα μπορούν να είναι εντός και εκτός της Πανεπιστημιούπολης και

γ) Ερευνητικό Κέντρο. Σε κάθε έναν από τους τρεις κόμβους του νέου Ιδρύματος θα δημιουργηθούν αντίστοιχοι κόμβοι του Ερευνητικού Κέντρου
Προβλέπεται επίσης ενίσχυση των ανθρωπιστικών σπουδών, η διατύπωση σχεδίου διακυβέρνησης εξ αποστάσεως μετά από ειδική μελέτη καθώς και η ανάπτυξη και τυποποίηση των σχέσεων με άλλους φορείς της περιοχής (ερευνητικά κέντρα, δομές natura κ.ά.)

Σχολές και Τμήματα του ΔΙΠΑΕ

Με βάση τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, το ιστορικό των Ιδρυμάτων, τις υφιστάμενες υποδομές, τον στρατηγικό τους σχεδιασμό, τις μελέτες βιωσιμότητας των προτεινόμενων τμημάτων, καθώς και τις μελλοντικές προοπτικές η επιτροπή προτείνει τα ακόλουθα:

Στο νέο Ίδρυμα δημιουργούνται Σχολές στις οποίες εντάσσονται όλα τα Τμήματα στα οποία εισάγονται φοιτητές μέσω Μηχανογραφικού.

Σχολές και Τμήματα του Ινστιτούτου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών (Κόμβος Θεσσαλονίκης)

Εντάσσονται οι 3 σχολές του υφιστάμενου ΔΙΠΑΕ οι οποίες και συναποτελούν το Ινστιτούτο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών.

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Κοινωνιολογίας

Προγράμματα Σπουδών

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής

Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Προγράμματα Σπουδών

Μηχανικών Πετρελαίου

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Σχολές και Τμήματα του Κόμβου Σερρών

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες)

Προκύπτει από την αναδιοργάνωση του υφιστάμενου Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Σέρρες)

Προκύπτει από την αναδιοργάνωση του υφιστάμενου Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη)

Προκύπτει από την αναδιοργάνωση του υφιστάμενου Τμήματος με τίτλο «Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού».  

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (Σέρρες)

Προκύπτει από την αναδιοργάνωση του υφιστάμενου Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Τμήμα Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (Σέρρες)

Προκύπτει από τη διάσπαση του υφιστάμενου Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (πρώην εισαγωγική κατεύθυνση Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής)

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Σέρρες)

Προκύπτει από τη διάσπαση του υφιστάμενου Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (πρώην εισαγωγική κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών)

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
προκύπτει από την αναδιοργάνωση του υφιστάμενου Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ ΚΜ. Λόγω εσωτερικής διαφωνίας του προσωπικού παρατίθενται και οι δύο προτεινόμενοι τίτλοι και κατατίθενται οι αντίστοιχες μελέτες βιωσιμότητας.

Σχολές και Τμήματα του κόμβου Καβάλας

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Φυσικής (Καβάλα)
Προκύπτει από την αναδιοργάνωση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Τμήμα Χημείας (Καβάλα)
Προκύπτει από την αναδιοργάνωση του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φ.Α. και Μηχανολόγων Μηχανικών

Τμήμα Πληροφορικής (Καβάλα)
Προκύπτει από την αναδιοργάνωση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα)
Προκύπτει από την αναδιοργάνωση του Τμήματος Διοίκηση Επιχειρήσεων

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα)
Προκύπτει από την αναδιοργάνωση του Τμήματος  Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα)
Προκύψει από την αναδιοργάνωση του Τμήματος Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Τμήμα Οινολογίας και Αγροτικής Βιοτεχνολογίας (Δράμα)
Προκύπτει από την αναδιοργάνωση και ενίσχυση του Τμήματος Οινολογίας

Το Τμήμα Νοσηλευτικής με έδρα το Διδυμότειχο, προτείνεται να ενταχθεί στο Δ.Π.Θ. με όλα τα εμπράγματα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, κλπ.

Ένταξη προπτυχιακών φοιτητών στα Τμήματα του νέου Ίδρύματος

Οι εν ενεργεία φοιτητές/τριες, που έχουν εισαχθεί στα τμήματα των ΤΕΙ πριν τη δημιουργία του νέου ιδρύματος, μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να λάβουν τον αντίστοιχο τίτλο Σπουδών του ΤΕΙ. Το Πανεπιστήμιο θα λάβει μέριμνα ώστε να τελειώσουν κανονικά τις σπουδές τους.

Εναλλακτικά:

(α) Οι φοιτητές/τριες των τμημάτων τα οποία μετεξελίσσονται σε νέα το γνωστικό αντικείμενο των οποίων είναι συναφές, μπορούν με αίτησή τους να ενταχθούν στο αντίστοιχο νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) και να λάβουν τον νέο τίτλο Σπουδών. Η διαδικασία μετάβασης από το υφιστάμενο ΠΣ στο νέο ΠΣ και τα νέα μαθήματα που πρέπει να παρακολουθήσουν καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

(β) Οι φοιτητές/τριες των τμημάτων που το τμήμα τους μετεξελίσσεται σε τμήμα με διαφορετικό αντικείμενο σπουδών (το νέο τμήμα δεν θεωρείται διάδοχο του παλαιού, όπως επί παραδείγματι τα τμήματα Φυσικής και Χημείας) προτείνεται να τους δοθεί η δυνατότητα εγγραφής σε άλλο ομοειδές τμήμα, μετά από ειδική διαδικασία κατάταξης που θα αποφασιστεί από το τμήμα (π.χ. εσωτερικές κατατακτήριες εξετάσεις).

Σχετικά με τους παλαιούς αποφοίτους των τμημάτων των δύο ΤΕΙ, το ζήτημα προτείνεται ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά σε νομοθετικό επίπεδο, με την κατάργηση της διάκρισης σε ΤΕ και ΠΕ για όλους τους αποφοίτους των ΤΕΙ, η οποία κανονικά δεν θα έπρεπε να υφίσταται από το 2001 με την μετεξέλιξη των ΤΕΙ σε ΑΕΙ. Με βάση αυτό, η επικαιροποίηση των πιστοποιητικών των αποφοίτων θα μπορεί να γίνεται με τα χαρακτηριστικά του ΔΙΠΑΕ.

Ένταξη Ακαδημαϊκού προσωπικού

Προτείνεται η ένταξη του ακαδημαϊκού προσωπικού στις Σχολές και στα Τμήματα του ΔΙΠΑΕ σε συμφωνία με ότι ισχύει στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, άρθρο 9 ν. 4521/2018. Σε ειδικές περιπτώσεις πρωτοβάθμιων Καθηγητών, μεγάλου ερευνητικού και διοικητικού έργου προτείνεται η ένταξη να γίνεται κατ΄ αναλογία της παραγράφου 6 του άρθρου 14 του Νόμου 1268/1982.

Προτείνεται επίσης, στις διευθυντικές θέσεις Διεθνών ή Ευρωπαϊκών Οργανισμών, της υποπερίπτωσης iii της υποπερίπτωσης γγ’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α195), όπως αντικαταστάθηκε από τον ν. 4521/2018 (Α38), να υπάγονται και οι θέσεις Διευθυντών/Κοσμητόρων καθώς και όλες οι ιεραρχικά ανώτερες θέσεις στα όργανα διοίκησης των Τ.Ε.Ι..

Συμφωνήθηκε, τέλος, να ετοιμαστούν από το υφιστάμενο ΔΙΠΑΕ εισηγήσεις προς το Υπουργείο σχετικά με τα μέλη των Επιτροπών Αξιολογήσεων και να τεθούν υπ’ όψη χρονικοί περιορισμοί συγκρότησης των επιτροπών.

Στην περίπτωση που το Υπουργείο δεν απαντήσει εντός εύλογης προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, οι Επιτροπές Αξιολόγησης να συσταθούν με ευθύνη της Διοικούσας Επιτροπής του υφιστάμενου ΔΙΠΑΕ.

Μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν σε καταργούμενα Τμήματα ή το γνωστικό τους αντικείμενο παύει να υπάρχει στο αναδιοργανωμένο Τμήμα, μπορούν με αίτησή τους προς τη ΔΕ να ζητήσουν αλλαγή Τμήματος ή Σχολής και η ΔΕ αποφασίζει πέραν οποιασδήποτε άλλης διάταξης για τη μετακίνησή τους.

Προτείνεται τέλος τα υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ βαθμίδας «Καθηγητή Εφαρμογών», με την ίδρυση του νέου Πανεπιστημίου θα ενταχθούν σε προσωποπαγείς θέσεις μελών ΔΕΠ στη βαθμίδα του «Λέκτορα».

Μισθολογικά

Ζητείται η εξίσωση των μισθών των υπηρετούντων στα υφιστάμενα ΤΕΙ καθηγητών με τους αντίστοιχους μισθούς των Καθηγητών Πανεπιστημίων. Η εξίσωση αυτή να ισχύει και για την πιθανή περίοδο που τα μέλη ΔΕΠ των ΤΕΙ θα έχουν ενταχθεί σε προσωποπαγείς θέσεις του νέου Ιδρύματος.

Ερευνητικό Κέντρο του νέου Ιδρύματος

Προτείνεται η δημιουργία Ερευνητικού Κέντρου με τα κάτωθι Ερευνητικά Ινστιτούτα:

Επιστημών Ζωής (Θεσσαλονίκη)

Πετρελαίου (Καβάλα)

Τουρισμού και Φιλοξενίας (Καβάλα)

Αστικού Περιβάλλοντος (Σέρρες)

Νέα μέλη

Εκτιμάται ότι η λειτουργία του νέου Πανεπιστημίου θα χρειαστούν περί τα 35 νέα Μέλη ΔΕΠ.

Διοικητική Οργάνωση

Το ΔΙΠΑΕ, μετά το τέλος των διαδικασιών απορρόφησης, υπεισέρχεται σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων Ιδρυμάτων, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νομικών προσώπων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα. Ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες των Τμημάτων και Σχολών των συγχωνευόμενων Ιδρυμάτων μεταφέρονται στα αντίστοιχα Τμήματα και Σχολές του Πανεπιστημίου στις αντίστοιχες Πανεπιστημιουπόλεις. Το Πανεπιστήμιο συνεχίζει αυτοδικαίως τις εκκρεμείς δίκες, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές.

Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των συγχωνευόμενων Ιδρυμάτων μεταφέρονται στο Πανεπιστήμιο με συνένωση των Μονάδων Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξής τους και εντάσσονται στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου, ο οποίος υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα και τις υποχρεώσεις τους και ο οποίος συνεχίζει και υλοποιεί όλα τα έργα/προγράμματα που αυτοί έχουν αναλάβει, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνονται και όσα απορρέουν από συμβάσεις εργασίας και έργου μέχρι τη λήξη τους.

Τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου είναι όσα ορίζονται στο ν.4485/2017. Προσωρινά, και μέχρι την 31η-8-2022 με δυνατότητα παράτασης οπότε και θα γίνει ανάδειξη των οργάνων αυτών με εκλογική διαδικασία, το Ίδρυμα διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή, η οποία έχει τις αρμοδιότητες της Συγκλήτου. Η Διοικούσα Επιτροπή είναι τουλάχιστον δεκαπενταμελής και αποτελείται από τους εκλεγέντες Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις των πρώην ΤΕΙ, ΑΜΘ και ΚΜ, σε θέσεις αντιπροέδρων και μελών αντίστοιχα. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συμπληρώνεται η ΔΕ με μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ, ενεργά ή αφυπηρετήσαντα, και ορίζεται ο Πρόεδρος και ο τρίτος Αντιπρόεδρος αυτής, οι οποίοι ασκούν καθήκοντα Πρύτανη και Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας.

Το Πανεπιστήμιο εκτείνεται πέραν της έδρας του στους κόμβους της Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τις Σέρρες και της Ανατολικής Μακεδονίας με έδρα την Καβάλα. Στον κόμβο της Κεντρικής Μακεδονίας υπάγονται οι πανεπιστημιουπόλεις της Κατερίνης και του Κιλκίς και στον κόμβο της Ανατολικής Μακεδονίας η πανεπιστημιούπολη της Δράμας

Στις έδρες των πρώην ΤΕΙ, ΑΜΘ και ΚΜ, Καβάλα και Σέρρες, λειτουργούν Συμβούλια, τα οποία απαρτίζονται από τους εκλεγέντες Πρυτάνεις ως προέδρους και αντιπρυτάνεις, ως μέλη. Τα Συμβούλια είναι αρμόδια για τη διευθέτηση θεμάτων που αφορούν τα Προγράμματα Σπουδών, το συντονισμό και την επίλυση διαδικαστικών θεμάτων ως προς την ενοποίηση των προϋπολογισμών τους και την οικονομική διαχείριση αυτών στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου, συμπεριλαμβανομένων και των θεμάτων που αφορούν την ενοποίηση των ΕΛΚΕ. Τα Συμβούλια ασκούν όσες αρμοδιότητες τους αναθέτει, για συγκεκριμένο χρόνο, με αιτιολογημένη απόφασή της, η ΔΕ.

Το Πανεπιστήμιο διοικείται ηλεκτρονικά. Μέχρι την εγκατάσταση και ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, το αργότερο μέχρι τη λήξη της θητείας της Διοικούσας Επιτροπής, η διοίκηση του πανεπιστημίου, όπου δεν μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, γίνεται με συμβατικό τρόπο. Η Διοικούσα Επιτροπή επιλαμβάνεται όλων των απαιτούμενων λεπτομερειών για την εφαρμογή της διαδικασίας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Εκτιμήθηκε, τέλος, ότι για την επεξεργασία του σχεδίου Ηλεκτρονική Διακυβέρνησης του Ιδρύματος, καθώς και της απαιτούμενης υποδομής απαιτείται η χρηματοδότηση ειδικής μελέτη.

Οι Σχολές και τα Τμήματα του ΔΙ.ΠΑ.Ε. καθώς και τα θεσμοθετημένα εργαστήρια, το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Α.Μ.Θ. και τα Προγράμματα Σπουδών του Ι.Δ.Π.Σ., που έχουν έδρα την Καβάλα και τη Δράμα είναι δικαιούχοι σε όλα τα περιφερειακά προγράμματα που διαχειρίζεται η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα που έχουν αποκτηθεί από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δεν επιτρέπεται να εκτελεστούν ή μεταβιβαστούν σε άλλες πανεπιστημιουπόλεις του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Παράρτημα: Διετή Προγράμματα Κέντρου Κατάρτισης

Προτείνεται ενδεικτικά η δημιουργία διετών προγραμμάτων σπουδών ως ακολούθως:

Συντήρηση δικτύων και άρδευσης στις Σέρρες

Τεχνικός γεωργίας ακριβείας στις Σέρρες

Ηλεκτρολόγων πλοίων στην Καβάλα

Επεξεργασία μαρμάρων στη Δράμα

Επεξεργασία προϊόντων ξυλείας στη Δράμα

Τεχνικοί  Αυτοκινήτων - Οχημάτων στην Καβάλα

Τεχνικοί Μηχανουργείου στην Καβάλα

Θερμοϋδραυλικοί και Ψυκτικοί στην Καβάλα

Διοίκηση αγροτικής εφοδιαστικής αλυσίδας στην Κατερίνη

Διοίκηση τουριστικής εφοδιαστικής αλυσίδας στην Κατερίνη

Αμπελουργίας και οινοποιίας στο Κιλκίς

Τεχνολογίας τροφίμων στο Κιλκίς

Τεχνικός ραφείου – κοπτηρίου στο Κιλκίς

Τεχνικός ελέγχου ποιότητας προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας/Ένδυσης στο Κιλκίς

Διαχείριση και τυποποίηση προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής στην Κατερίνη

Διαχείριση εφοδιασμού τουριστικών επιχειρήσεων στην Κατερίνη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ESOS: Ενδεχομένως στα παραπάνω σημεία του πορίσματος να υπήρξαν ανεπαίσθητες αλλαγές.

Σχόλια (16)

 
ΛΙΑ Κ.
06 Νοε 2018 08:50

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΟΡΚΙΣΤΩ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2018 ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΜΘ. ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ, ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΜΑΣ?

 
Δημ Κ.
26 Αυγ 2018 21:53

Καλησπέρα σας
για τους ήδη απόφοιτους ΤΕΙ Θεσσαλονίκης τι προβλέπεται? θα υπάρξει αναβάθμιση πτυχίων από ΠΕ σε ΤΕ μέσω εξέτασεων σε 2-3 μαθήματα ενδεχομένως?

 
ριζου ξ.
01 Αυγ 2018 01:17

Το τμήμα φυσικοθεραπεια με την υψηλότερη βάση τι θα γίνει;πόσο θα υποβαθμιστεί;

 
anonymous
01 Αυγ 2018 01:14

@Χρηστος μια ματιά στο πρόγραμμα σπουδών δεν βλάπτει

 
Dimitris
31 Ιουλ 2018 00:52

Μια νέα ιατρική σχολή λείπει, π.χ. με έδρα την Καβάλα!

 
Άννα
30 Ιουλ 2018 22:43

Εγώ δεν καταλαβα αν τα τμήματα που υπάρχουν τώρα στις διάφορες πόλεις, θα εξακολουθούν να υπάρχουν εκει που είναι τώρα ή θα μετακινηθούν σε άλλες πολεις

 
fanh prouska
30 Ιουλ 2018 17:29

καλησπερα
το τμημα Βρεφονηπιοομιας που θα ενταχθει?

 
Αλλεργικός στους ημετέρους ΔΕΠ
30 Ιουλ 2018 10:40

Η "πρόταση" προβλέπει τη θεσμοθέτηση 3 ΣΧΟΛΩΝ Διοίκησης και Οικονομίας (με 6 Τμήματα), οι οποίες θα γίνουν οσονούπω 4 με την ενσωμάτωση και του ΑΤΕΙ (Θεσ/νίκη).
Παγκόσμια πρωτοτυπία!!!!!

Μήπως θα έπρεπε να το ονομάσουμε Διεθνές Οικονομικό Πανεπιστήμιο Ελλάδας?

Αντίθετα, ελκυστικά Τμήματα (Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Σχεδιασμού Ενδυμάτων) κλείνουν οριστικά ενώ θα μπορούσαν να αποτελέσουν μία Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών με 3 Τμήματα.

 
Χρήστος
30 Ιουλ 2018 10:17

Κοντά στα ξερα καίγονται και τα χλωρα. Και κοντά στο βασιλικό ποτιζεται και γλαστρα. Οι φοιτητές του τει πληροφορικής σερρων να λέγονται ΗΜΜΥ;

 
ερωτηση
29 Ιουλ 2018 19:05

"Σχολές και Τμήματα του Ινστιτούτου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών (Κόμβος Θεσσαλονίκης)

Εντάσσονται οι 3 σχολές του υφιστάμενου ΔΙΠΑΕ οι οποίες και συναποτελούν το Ινστιτούτο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών.

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Κοινωνιολογίας

Προγράμματα Σπουδών

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής

Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Προγράμματα Σπουδών

Μηχανικών Πετρελαίου"
οι σχολές αυτές θα ειναι με δίδακτρα; στην αγγλική;αν γνωρίζει κάποος ας απαντήσει...

 
συμφωνω
29 Ιουλ 2018 19:01

συμφωνώ απόλυτα με τον Ανώνυμο

 
Κωνσταντίνος
29 Ιουλ 2018 15:43

Να υποθέσουμε ότι η αναδημοσίευση του πορίσματος (με περισσότερες λεπτομέρειες αυτή τη φορά) σημαίνει ότι ΔΕΝ θα συμμετέχει τελικά το Α.Τ.Ε.Ι.Θ.;

 
St
28 Ιουλ 2018 21:01

Κύριε Τζιώνα/Πρυτανη
Για αυτόν τον λόγο Εμείς οι φοιτητές και απόφοιτοι είμασταν απ'την αρχή στο πλευρό σας. Προσγειωθειτε και μπείτε στο σχήμα!

 
Ανώνυμος
28 Ιουλ 2018 17:47

Το ΤΕΙΘ μπήκε στην συζήτηση απο την αρχή. Αρχικά διατυπώνοντας απαράδεκτους όρους οι οποίοι παρότι έγιναν δεκτοί, το ΤΕΙΘ αποφάσισε να αποχωρήσει και να συζητήσει με το ΑΠΘ και το Μακεδονίας. Δικαίωμά του. Τα υπόλοιπα ιδρύματα όμως, προχώρησαν την συζήτηση με ειδικές επιτροπές υπο τον συντονισμό του Υπουργείου. Το ΤΕΙΘ αρνήθηκε να συμετάσχει. Τώρα που το ΤΕΙΘ θυμήθηκε (λίγες μόλις μέρες πριν βγει το πόρισμα) ότι θέλει να συμετάσχει σε αυτό το εγχείρημα. Καλώς είναι ευπρόσδεκτο αλλά όχι να ξεκινήσει ο διάλογος απο την αρχή. Αν πάλι δεν θέλει να μπει στον διάλογο σε αυτό το σημείο που αποφάσισε, πολύ καλή ιδέα είναι να μην μπει καθόλου.

 
Απόφοιτος
28 Ιουλ 2018 13:49

Το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης θα συμμετέχει τελικά στο νέο διεθνές Πανεπιστήμιο; Αν ναι, το πόρισμα αυτό ισχύει; Και το ΤΕΙ θεσσαλινικης θα είναι ο φτωχός συγγενής που θα πάρει τα τμήματα που θα περισσέψουν από τα άλλα ιδρύματα;

Αν αυτο δεν ίσχυει, δεν καταλαβαίνω γιατί ανακοινώνεται αυτό το πόρισμα; Πρέπει η συζήτηση να ξεκινήσει από το μηδέν με το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Αν η συζήτηση δεν ξεκινήσει από μηδενική βάση, όσοι απο το ΤΕΙΘ απιφασισαν το να βάλουν το ΤΕΙΘ στο σχήμα του διεθνές Πανεπιστήμιου με τόσους μήνες καθυστέρηση θα είναι υπεύθυνοι και υπόλογοι στους φοιτητές και αποφοίτους για το έκτρωμα που θα δημιουργηθεί στη Σίνδο.

Τι θα γίνει το τμήμα λογιστικής, το τμήμα πολιτικών μηχανικων, το τμήμα πληροφορικής, το τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων και το τμήμα γεωπονίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης αφού το πόρισμα προβλέπει δημιουργία αυτών των τμημάτων σε άλλες πόλεις;

Ότι δεν έγινε τελικά στο σχέδιο Αθηνά θα γίνει τώρα; Αλλά τώρα δεν μας νοιάζει. Θα είμαστε καθηγητές πανεπιστημίου. Τότε, οι καθηγητές ξεσήκωναν τους φοιτητές να συμμετέχουν σε πορείες στο υπουργείο Μακεδονίας Θρακης και στο δημαρχείο. Τώρα;

Αν είναι να κλείσουν αυτά τα τμήματα με χιλιάδες φοιτητές και αποφοίτους ή να αλλάξουν γνωστικό αντικείμενο για να μην διαταράξουν το πόρισμα, ναι, καλημέρα το ΤΕΙΘ να μείνει ΤΕΙ.

Δεν νομίζω ότι κανένας υπουργός να θέλει να υπάρχουν 2 ΤΕΙ σε όλη την Ελλάδα. Ένα στην Κρήτη και ένα στη Θεσσαλονίκη. Το ΤΕΙΘ άφου δεν μπήκε στη συζήτηση στην αρχή, δεν πρέπει να μπει και τωρα αν η συζήτηση δεν ξεκινήσει από το μηδέν.

 
Σοφία PhD
28 Ιουλ 2018 09:39

Κύριε Τζιώνα, πρύτανη του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ , που βρίσκεστε? Που είστε χαμένος σε όλο αυτό το εγχείρημα????
Γνωρίζω από πηγές, κάποιους γνωστους καθηγητές του εν λόγω ΤΕΙ ότι αυτές τις μέρες οι συζητήσεις μεταξύ του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και των άλλων ήταν πιο έντονες, αλλά πίστευα σε μια καταληξη αυτήν την φορά. Προτιμάτε οριζόντια Πανεπιστημιοποίηση του Ιδρύματος με έδρα την Θεσσαλονίκη? προτιμάτε να συγχωνευτείτε με το Απθ ? με το ΠαΜακ?
Για όνομα του Θεού μας έχετε μπερδέψει όλους τους φοιτητές και αποφοίτους , και δυστυχώς δεν φαινεται ότι μπορείτε να χειριστείτε σωστά το θέμα! Αν δεν μπορείτε να προχωρήσετε μαζί με τις υπόλοιπες αλλαγές καλύτερα εγκαταλείψτε , προτιμάμε έναν πρύτανη που θα μεριμνά για το μέλλον του Ιδρύματος, και μέλλον για το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ δεν είναι να παραμείνει σαν ΤΕΙ. Αν άξιζε το ΤΕΙ Αθήνας να γινει Πανεπιστήμιο το Αλεξάνδρειο αξίζει πολύ περισσότερο. Ξυπνήστε και κάντε αυτο το οποίο είχε αναγγείλει ο Κύριος Βαρσαμίδης πέρυσι, για την Πανεπιστημιοποίηση του 4ου μεγαλύτερου ΑΕΙ της χώρας.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ