Placeholder

ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι (ΠΕΣΣ) για τη διαδικασία επιλογή Συντονιστών Εκπαιδευτικού Εργου

Δημοσίευση: 31/07/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η ΠΕΣΣ εκφράζει και πάλι, παρά τις επανειλημμένες δημόσιες τοποθετήσεις της για την αβελτηρία και τις προβληματικές περιοχές του νέου θεσμικού πλαισίου επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης, την έντονη ανησυχία και προβληματισμό της για την ακολουθούμενη διαδικασία.

Πολλά σημεία της εξελισσόμενης διαδικασίας παραμένουν προς διευκρίνιση και αποτελεί ζητούμενο η αντικειμενική και δίκαιη αντιμετώπιση του συνόλου των συναδέλφων εκπαιδευτικών, υποψηφίων στελεχών.
Εγγενή προβληματική παράμετρο της διαδικασίας αποτελεί η λειτουργία των πολλαπλών συμβουλίων επιλογής ανά περιφερειακή διεύθυνση, η συγκρότηση των συμβουλίων αυτών και οι σημαντικές διαφοροποιήσεις στις αποφάσεις τους.

Η όλη διαδικασία με τη μορφή του κατεπείγοντος δεν εξυπηρετεί το συμφέρον της εκπαίδευσης και διαμορφώνει προβληματικό πλαίσιο λειτουργίας από την αρχή της διαδικασίας, και εν προκειμένω στην αποτύπωση μετρήσιμων και αντικειμενικών κριτηρίων, πόσω μάλλον όταν η διαδικασία προχωρήσει στην υποκειμενική φάση των συνεντεύξεων, η οποία βαρύνει υπέρμετρα τις τελικές αποφάσεις.

Οι αποφάσεις των συμβουλίων, οι συνεχείς ανακοινοποιήσεις πινάκων, οι δημόσιες καταγγελίες συμμετεχόντων αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών και η σωρεία των ενστάσεων δημιουργεί έντονη ανησυχία για την εγκυρότητα και την αποτελεσματικότητα της όλης διαδικασίας. Ενδεικτικά, η διαδικασία περιγράφεται από γεγονότα που δημιουργούν εύλογα ερωτήματα στην εκπαιδευτική κοινότητα:

➢    Η ανακοίνωση συμπληρωματικών πινάκων μη δεκτών υποψηφίων, παρά την έλλειψη σχετικής πρόβλεψης στο νόμο 4547/2018 ή την προκήρυξη, αναδεικνύει το πρωτοφανές φαινόμενο, υποψήφιοι οι οποίοι είχαν ενταχθεί στον αρχικό πίνακα των δεκτών υποψηφίων, να εντάσσονται στο νέο πίνακα μη δεκτών. Ακόμη και αν το Συμβούλιο θέλησε να θεραπεύσει λάθη που διαπίστωσε, εύλογα δημιουργούνται αναπάντητα ερωτήματα.

➢    Ο έλεγχος των δικαιολογητικών των υποψηφίων, όπως είχε επισημανθεί από αιρετά μέλη των Συμβουλίων, γινόταν από διοικητικούς υπαλλήλους, παρά το γεγονός ότι αυτό αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του συμβουλίου επιλογής. Έτσι ήταν αναμενόμενο, οι πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων της 12-7-2018 να περιέχουν λάθη. Όμως ο έλεγχος των φακέλων των υποψηφίων από μη αρμοδίους υπαλλήλους και όχι από το Συμβούλιο Επιλογής, δημιουργεί σοβαρό ζήτημα πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα υποψηφίων από αναρμόδια πρόσωπα. Το θέμα των προσωπικών δεομένων συνδέεται επίσης και με το γεγονός ότι μέσα από αντιπαραβολή των ονομαστικών πινάκων των δεκτών υποψηφίων που αναρτήθηκαν στις 12-7-2018, των συμπληρωματικών πινάκων μη δεκτών υποψηφίων, καθώς και των πινάκων των δεκτών υποψηφίων  που αναρτήθηκαν στις 20-7-2018, αποκαλύπτονται τα ονόματα εκείνων των υποψηφίων που δεν έχουν γίνει δεκτοί. Αντίθετα, για λόγους προστασίας της προσωπικότητας εκείνων που δεν γίνονται δεκτοί, δεν είχαν γραφεί τα ονόματα αλλά μόνο οι αριθμοί μητρώου. στους πίνακες που είχαν αναρτηθεί στις 12 -7-2018.Έτσι, κάποιοι απορριπτόμενοι υποψήφιοι δεν έτυχαν της απαραίτητης προστασίας της προσωπικότητάς τους όπως ορθά συνέβη για κάποιους άλλους υποψηφίους.

➢    Σε κάποιες περιφερειακές διευθύνσεις, ακόμη και στους πίνακες μοριοδότησης, εμφανίζονται εκ των υστέρων μειώσεις στα έτη διδακτικής εμπειρίας  σε σχολικές μονάδες, χωρίς μάλιστα να δίδεται στους θιγόμενους υποψήφιους δικαίωμα ένστασης.

➢    Οι πίνακες μη δεκτών υποψηφίων καταδεικνύουν, ότι πολλοί υποψήφιοι αποκλείστηκαν για καθαρά τυπικές παραλείψεις, όπως ότι δεν είχαν προσκομίσει μετάφραση του πιστοποιητικού γλωσσομάθειας ή είχαν ξεχάσει μία υπογραφή, ή έλειπε μια υπεύθυνη δήλωση. Τέτοιες παραλείψεις υποψηφίων αφενός έπρεπε να είχαν εντοπισθεί κατά την κατάθεση της αίτησης αφετέρου θα μπορούσαν οι υπηρεσίες να ειδοποιήσουν τον υποψήφιο να καλύψει τις ενδεχόμενες τυπικές παραλείψεις, όπως συνέβαινε κατά το παρελθόν. Με ποια αρχή δεοντολογίας ένα συμβούλιο παρακάμπτει τυπικής σημασίας ζητήματα και παραλείψεις του ιδίου, αλλά είναι άτεγκτο και ακραία αυστηρό σε τυπικής σημασίας παραλείψεις ενός υποψηφίου. Με τον τρόπο αυτό πλήθος ικανών εκπαιδευτικών αποκλείστηκε για τυπικούς λόγους από κάποια Περιφερειακά Συμβούλια, ενώ για τους ίδιους ακριβώς λόγους διαφορετικά Περιφερειακά Συμβούλια έκριναν ως δεκτούς άλλους υποψήφιους.

➢    Η απροθυμία των εκπαιδευτικών για την κατάληψη θέσεων ΣΕΕ, καθώς υπάρχουν Περιφέρειες στις οποίες είτε δεν μπορούν να γίνουν καθόλου επιλογές είτε οι επιλογές θα είναι αναγκαστικές, αφού: α) Δεν υπάρχει κανένας υποψήφιος ακόμα και σε βασικές ειδικότητες, όπως για παράδειγμα Μαθηματικού ή Φυσικού. β) Υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος. γ) Οι υποψήφιοι είναι όσες και οι θέσεις.

Ο τρόπος και οι πρακτικές λειτουργίας των Συμβουλίων επιλογής αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα. Το υπουργείο, ξεκίνησε τη διαδικασία μέσα στη θερινή περίοδο, θέτοντας ασφυκτικές και μη εφαρμόσιμες προθεσμίες υλοποίησης. Τα συμβούλια λειτουργώντας υπό καθεστώς πίεσης, υποπίπτουν σε σωρεία λαθών τα οποία δυναμιτίζουν αυτή καθαυτή τη διαδικασία, πλήττοντας ταυτόχρονα την όποια εμπιστοσύνη μπορούσε και έπρεπε να υπάρχει στη δίκαιη διαδικασία επιλογής των ΣΕΕ.

Η ΠΕΣΣ είχε έγκαιρα διατυπώσει τις θέσεις της για τη φιλοσοφία και τις προβληματικές διατάξεις του νόμου 4547/2018 επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης καθώς και για τη διαδικασία εφαρμογής του. Οι συνέπειες της απουσίας ενός συγκροτημένου διαλόγου με τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες και τους επιστημονικούς φορείς του στελεχιακού δυναμικού στην Εκπαίδευση αναδεικνύουν, ήδη από την πρώτη φάση της εφαρμογής του, σοβαρά ζητήματα που θέτουν σε αμφισβήτηση την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της διαδικασίας επιλογής των νέων στελεχών στην Εκπαίδευση.

Ωστόσο, στα μεγάλα ζητήματα της Εκπαίδευσης, όπως είναι η επιλογή των στελεχών καθοδήγησης και επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών, πρέπει κάθε φορά να αναζητείται το καλύτερο στελεχιακό δυναμικό χωρίς στοχοποιήσεις και αποκλεισμούς. Προς αυτή την κατεύθυνση ζητούμε τον πλήρη συντονισμό δράσεων και αποφάσεων όλων των Περιφερειακών Συμβουλίων, έτσι ώστε να πρυτανεύσει το αναγκαίο αίσθημα δικαίου στις τελικές αποφάσεις τους.

Ο υπουργός πρέπει να παρέμβει και να αποκαταστήσει τόσο τον τύπο όσο και την ουσία όσων συμβαίνουν και διαμορφώνουν ένα νοσηρό πλαίσιο αντεγκλήσεων και διαδικασιών που δεν συνάδουν με την ιστορία και τις προσδοκίες  της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΣΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ    ΑΡΒΑΝΙΤΗ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΤΟΤΑ

Σχόλια (6)

 
ΝΙΚΟΛΑΣΟΣ
04 Αυγ 2018 13:38

To νομοθέτημα καταρρέει.Είναι θέμα χρόνου.Δεν μπορούν να σταθούν οι επιλεγμένοι Συντονιστές.Θα είναι αντισυνταγματικοί και με μεροληψία επιλεγμένοι.Επιλογές θα κάνει μόνο η ελθούσα Ν.Δ. με σωστό-αναλογικό Νόμο και σε άλλο πλαίσιο.Τίποτα από τις δομές δεν πρόκριται να λειτουργήσει ,ένα ανείπωτο και χωρίς προηγούμενο χάος θα επικρατήσει.

 
Γιάννης
04 Αυγ 2018 10:25

Γιατί η περιφέρεια Κρήτης δέχτηκε εκ των υστέρων την υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου συντονιστή ΠΕ01 και οι άλλες περιφέρειες όχι; Δύο μέτρα στον ίδιο νόμο; Δεν προκύπτει νομικό θέμα;

 
ΗΡΑ*
02 Αυγ 2018 11:02

@ Πάνος , @ Alekos Salonikios

Πάνος : " Σωστά και σοβαρά", " λάθος και ασόβαρα". " ότι λάχει". Η επιτομή του ό, λάχει... Φτωχότερα Ελληνικά δεν γίνεται. Πού να 'γραφες και περισσότερα !

Alekos Salonikios : Προέχει το Φαίνεσθαι κι εσύ ρωτά για το Είναι. Τι σόι "φρούτο" είναι αυτό;

 
ΗΡΑ*
01 Αυγ 2018 19:52

@ Πάνος , @ Alekos Salonikios

Πάνος : Άψογα τα... Ελληνικά σου ! Πού να ' γραφες και περισσότερα... Σωστά/λάθος , σοβαρά/ ασόβαρα, ότι λάχει... Κυριολεκτικά ό,τι λάχει...

Alekos Salonikios : Αγαπητέ μου, στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις. Σημασία έχει το "φαίνεσθαι", όσο για το " είναι" ... άστα να πάνε...

 
Alekos Salonikios
01 Αυγ 2018 19:00

Αυτό το "βασικές ειδικότητες, όπως για παράδειγμα Μαθηματικού ή Φυσικού",τι ...κόλλημα Θεέ μου, για μια Ενωση που θέλει να ονομάζεται "επιστημονική"...

 
Πανος
01 Αυγ 2018 14:43

Σωστά και σοβαρά σε αντίθεση με το Υπουργείο που είναι σε λάθος κατευθυνση και ασόβαρα ότι λάχει

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ