Placeholder

ΒΟΥΛΗ

Ενστάσεις για τη μετατροπή των ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια από την Επ. Υπηρεσία της Βουλής

"Ευνοήτως, μία τέτοια ένταξη χρήζει τεκμηρίωσης και θέσπισης κανόνων, οι οποίοι να περιλαμβάνουν την αξιολόγηση των υφιστάμενων δομών και του διδακτικού προσωπικού του ιδρύματος που πρόκειται να ενταχθούν στο Πανεπιστήμιο"
Δημοσίευση: 01/08/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Α. Η ένταξη ΤΕΙ σε Πανεπιστημιακό ίδρυμα εξισώνεται με την μετατροπή του σε πανεπιστημιακό.

Β. Ευνοήτως, μία τέτοια ένταξη χρήζει τεκμηρίωσης και θέσπισης κανόνων, οι οποίοι να περιλαμβάνουν την αξιολόγηση των υφιστάμενων δομών και του διδακτικού προσωπικού του ιδρύματος που πρόκειται να ενταχθούν στο Πανεπιστήμιο, αλλά και ρύθμισης ως προς τον απαιτούμενο χρόνο και τις ειδικότερες διαδικασίες μετάβασης, ώστε, αφενός, να εκ- πληρώνεται εν τοις πράγμασι η προβλεπόμενη πανεπιστημιακή αποστολή και, αφετέρου, να μην ματαιώνεται η τεχνολογική ανώτατη εκπαίδευση, περιλαμβανομένων των εφαρμοσμένων επιστημών.

Τις παραπάνω παρατηρήσεις  κάνει η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής, στην έκθεση της για το νομοσχέδιο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.

Ειδικότερα, η έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής,αναφέρει τα εξής:

ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων

1. Επί των Κεφαλαίων Α ́ και Β ́ (άρθρα 1 έως 14)

Α. Ως προς το γενικό συνταγματικό πλαίσιο που διέπει την ανώτατη εκ- παίδευση, γίνεται δεκτό στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι «η ανώτατη εκπαίδευση, σκοπός της οποίας είναι η προαγωγή και μετάδοση της επιστημονικής γνώσης με την έρευνα και τη διδασκαλία, παρέχεται από αυτοτελή ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σύμφωνα αφενός με την αρχή της ακαδημαϊκής ελευθερίας και αφετέρου την αρχή της πλήρους αυτοδιοίκησης των ιδρυμάτων αυτών. Ειδικότερα, η αρχή της ακαδημαϊκής ελευθερίας, η οποία εγγυάται την αδέσμευτη επιστημονική έρευνα και διδασκαλία, αποτελεί ατομικό δικαίωμα του πανεπιστημιακού ερευνητή ή διδασκάλου, το οποίο ασκείται ως οργανωμένη δραστηριότητα μέσα στα πλαίσια της οργάνωσης και λειτουργίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Η αρχή της πλήρους αυτοδιοίκησης των Α.Ε.Ι. έχει ως περιεχόμενο την εξουσία των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να αποφασίζουν για τις δικές τους υποθέσεις με δικά τους όργανα, της κρατικής εποπτείας περιοριζομένης στην άσκηση ελέγχου νομιμότητας επί των πράξεων των οργάνων αυτών. Η πιο πάνω εξουσία των Α.Ε.Ι. περιορίζεται στην εφαρμογή των κανόνων δικαίου που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία τους, δεν περιλαμβάνει όμως και το δικαίωμα της θέσπισης των σχετικών κανόνων ή της σύμπραξης στην παραγωγή τους και, μάλιστα, κατά τρόπο δεσμευτικό για τα όργανα που θεσπίζουν κανόνες δικαίου, πράγμα που προϋποθέτει άλλωστε δηλαδή όχι απλώς αυτοδιοίκηση αλλά αυτονομία των εν λόγω ιδρυμάτων, η οποία δεν τους έχει παραχωρηθεί από το Σύνταγμα. (...) Με το συνταγματικό αυτό πλαίσιο, η θέσπιση των κανόνων που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανήκει στην αρμοδιότητα της νομοθετικής λειτουργίας και ασκείται από τα όργανα και με τη διαδικασία που προβλέπει το Σύνταγμα. Κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς του αυτής, ο νομοθέτης διαθέτει ευρύτατα περιθώρια εξουσίας και δεν υποχρεούται να ακολουθήσει ορισμένο οργανωτικό και λειτουργικό πρότυπο, πρέπει, όμως, να οργανώνει τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και να ορίζει τα πρόσωπα που μετέχουν στα πανεπιστημιακά όργανα ενόψει των εκάστοτε κρατουσών επιστημονικών, οικονομικών και κοινωνικών συν- θηκών, διασφαλίζοντας, παράλληλα, την πλήρη αυτοδιοίκηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και την ακώλυτη άσκηση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και επιλέγοντας ρυθμίσεις πρόσφορες για την επίτευξη των σκοπών που επιδιώκει κάθε φορά. Ενόψει αυτών και προκειμένου να συγκροτηθούν τα αρμόδια πανεπιστημιακά όργανα, επιβάλλεται πάντοτε η επιλογή των καταλληλότερων για την επιδίωξη του σκοπού τους προσώπων, ήτοι προσώπων τα οποία διαθέτουν τα απαραίτητα εφόδια ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις αρμοδιότητες που ανατίθενται στα όργανα αυτά και, κατ’ επέκταση, στην πραγματοποίηση των σκοπών τους» (ΣτΕ 1013/2013 Ολ).

Β. Με τον νόμο 2916/2001 («Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής») ορίσθηκε ότι η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους και διακριτούς τομείς, τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, και τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Σε αυτό το νέο πλαίσιο, τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα ως «σχολές ανώτερης βαθμίδας» καταργήθηκαν, ταυτόχρονα δε ιδρύθηκαν, με την ίδια ονομασία, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Υπό την αρχική νομοθετική ρύθμιση, τα ιδρύματα των δύο τομέων της ανώτατης εκπαίδευσης προβλεπόταν να λειτουργούν συμπληρωματικώς, με διακριτές φυσιογνωμίες και ρόλους, σκοπό και αποστολή (άρθρο 1 περ. (β) ν. 2916/2001). Υπό το σημερινό καθεστώς, η αποστολή των ανωτάτων εκ- παιδευτικών ιδρυμάτων ορίζεται κατά τρόπο ενιαίο, προβλέπεται όμως ο «διακριτός» ρόλος των τεχνολογικών ιδρυμάτων, τα οποία «εστιάζουν στις εφαρμογές των σύγχρονων επιστημών, της τεχνολογίας και των τεχνών συνδυάζοντας την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υποβάθρου σπουδών με την υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση» (άρθρο 1 παρ. 2 και άρθρο 4 παρ. 2 ν. 4485/2017, αντιστοίχως).

Η, με τον νόμο 2916/2001, ένταξη των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην ανώτατη εκπαίδευση κρίθηκε στη νομολογία σύμφωνη με το Σύνταγμα, με το σκεπτικό ότι «σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2916/2001 τα Τ.Ε.Ι. αποβλέπουν στην παροχή εκπαιδεύσεως, η οποία δεν έχει τα χαρακτηριστικά της ανώτερης επαγγελματικής εκπαίδευσης, δηλαδή απλής μετάδοσης εξειδικευμένων γνώσεων, εμπειριών και δυνατοτήτων για την άσκηση ορισμένου επαγγέλματος, και τούτο διότι δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική κατάρτιση των αποφοίτων τους και την διεξαγωγή τεχνολογικής έρευνας για την ανάπτυξη και μεταφορά σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, προβλέπεται δυνατότητα συμμετοχής ή σύμπραξης σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, παραλλήλως δε, με την διάταξη του άρθρου 6 παρ. 6 εδ. α ́ ορίζεται μεταβατική περίοδος για την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών όλων των Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. Εξ άλλου, τα νέα Τ.Ε.Ι. οργανώνονται ως ν.π.δ.δ. με πλήρη αυτοδιοίκηση, κατά το άρθρο 16 παρ. 5 του Συντάγματος, με εκ- παιδευτικό προσωπικό αυξημένων προσόντων που ασκεί το κύριο διδακτικό και ερευνητικό έργο και απολαμβάνει των εγγυήσεων του άρθρου 16 παρ. 6 του Συντάγματος. Για την στελέχωση των Τ.Ε.Ι. με τις απαραίτητες για την λειτουργία τους θέσεις κύριου διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού ο νομοθέτης προέβλεψε την σύσταση τακτικών θέσεων καθηγητών και την μετατροπή των κενών οργανικών θέσεων καθηγητών και επικούρων καθηγητών των προ του ν. 2916/2001 Τ.Ε.Ι. σε τακτικές θέσεις αναπληρωτών και επικούρων καθηγητών, για την ομαλή δε μετάβαση από το παλαιό στο νέο οργανωτικό καθεστώς λειτουργίας των Τ.Ε.Ι. προέβλεψε, παραλλήλως, μεταβατική περίοδο μέχρι 31.8.2008 για την μετατροπή σε τακτικές θέσεις των προσωποπαγών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού, παρέχοντας την δυνατότητα στο προ του ν. 2916/2001 εκπαιδευτικό προσωπικό των Τ.Ε.Ι., το ο- ποίο εντάσσεται στις θέσεις αυτές και ασκεί διδακτικό-ερευνητικό έργο, να κριθεί από εκλεκτορικά σώματα βάσει των νέων αυξημένων προσόντων για να καταλάβει τακτικές θέσεις της ίδιας ή της επόμενης βαθμίδας. Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, με την, δυνάμει της διατάξεως του άρθρου 1 του ν. 2916/2001, μετατροπή, δηλαδή την κατάργηση ανώτερων επαγγελματικών σχολών και την ταυτόχρονη ίδρυση ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ο νομοθέτης κινείται εντός του πλαισίου των διατάξεων του άρθρου 16 του Συντάγματος για την ανώτατη εκπαίδευση, ενώ εξ άλλου, η σχετική ρύθμιση δεν αντίκειται στην κατά το Σύνταγμα διάκριση της ανώτατης από την ανώτερη επαγγελματική εκπαίδευση» (ΣτΕ Γ ́ 2514/2003, με μειοψ.).

Γ. Συμφώνως με το άρθρο 16 παρ. 5 εδ. (γ) του Συντάγματος, επιτρέπεται η συγχώνευση ή κατάτμηση ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η διάταξη αυτή ουδέν αναφέρει περί μετατροπής. Η έννοια της μετατροπής εισήχθη για την ένταξη ανώτερων σχολών στην κατηγορία της ανώτατης εκπαίδευσης, στο ρυθμιστικό εύρος της οποίας ο συντακτικός νομοθέτης δεν περιελάμβανε τα εν λόγω ιδρύματα. Επομένως, η έννοια της μετατροπής έχει, κατά κανόνα, ως περιεχόμενο την αναβάθμιση του καθεστώτος της παρεχόμενης εκπαίδευσης και σε καμία περίπτωση την αλλοίωση της συνταγματικής προστασίας του πανεπιστημιακού τομέα, τον οποίο και είχε υπόψη ο συντακτικός νομοθέτης.

Κατά τα ανωτέρω, η μετατροπή υφιστάμενου ιδρύματος του πανεπιστημιακού τομέα σε ίδρυμα του τεχνολογικού τομέα δεν είναι επιτρεπτή κατά το Σύνταγμα. Η μετατροπή υφιστάμενου ιδρύματος του τεχνολογικού τομέα σε αντίστοιχο ίδρυμα του πανεπιστημιακού τομέα αποτελεί εξαιρετική ρύθμιση, η οποία ευνοήτως χρήζει επαρκούς θεμελίωσης. Σημειωτέον εν προκειμένω ότι, κατά την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, «η αυτόματη μετατροπή των Τ.Ε.Ι. σε πανεπιστήμια, από την άλλη πλευρά, μπορεί να δηλαδήμιουργήσει πλείστα άλλα προβλήματα. Να αυξήσει αχρείαστα τον αριθμό των πανεπιστημίων, να δημιουργήσει γνωστικές και άλλες αλληλοεπικαλύψεις με τα υφιστάμενα πανεπιστήμια, κυρίως, όμως, να οδηγήσει σε δευτεροκλασάτα ιδρύματα που δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν ούτε στις ανάγκες των φοιτητών ούτε στις ανάγκες, κοινωνικές και παραγωγικές, της χώρας».

Η ένταξη ΤΕΙ σε Πανεπιστημιακό ίδρυμα εξισώνεται με την μετατροπή του σε πανεπιστημιακό. Ευνοήτως, μία τέτοια ένταξη χρήζει τεκμηρίωσης και θέσπισης κανόνων, οι οποίοι να περιλαμβάνουν την αξιολόγηση των υφιστάμενων δομών και του διδακτικού προσωπικού του ιδρύματος που πρόκειται να ενταχθούν στο Πανεπιστήμιο, αλλά και ρύθμισης ως προς τον απαιτούμε- νο χρόνο και τις ειδικότερες διαδικασίες μετάβασης, ώστε, αφενός, να εκ- πληρώνεται εν τοις πράγμασι η προβλεπόμενη πανεπιστημιακή αποστολή και, αφετέρου, να μην ματαιώνεται η τεχνολογική ανώτατη εκπαίδευση, περιλαμβανομένων των εφαρμοσμένων επιστημών.

Σχόλια (50)

 
Νικητας Χιωτίνης
01 Αυγ 2018 10:23

Στο σκεπτικό της επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής :

1. δεν υπάρχει καθόλου η διαπίστωση πως οι "τεχνολοκικές" δεξιότητες του παρελθόντος μετετράπησαν σε επιστημονικές πανεπιστημιακού επιπέδου. Οι ηλεκτρονικοί δεν έχουν ως αντικείμενο να αλλάζουν λυχνίες από τα τρανζίστορ, οι μαίες χρειάζεται να έχουν περαιτπερω γνώσεις από αυτές της Γεωργίας Βασιλειάδου στη γνωστή ταινία, κ.λ.π.
2. Για τους ανωτέρω λόγους τα ΚΑΤΤΕ των 3 ετών μετετράπησαν σε ΤΕΙ που έγιναν τετραετή, όπως το ΕΜΠ από Σχολή πετράδων μονοετους φοιτήσεως έγινε Σχολή Μηχανικών πενταετούς, η Πάντειος Σχολής Πάντειο Πανεπιστήμιο, η Χαροκόπειος, κ.λ.π.
3. Διεθνώς -για να μπορούμε να συννενοούμαστε- τα τετραετή μεταλυκειακά εκπαιδευτικά ιδρύματα ονομάζονται Πανεπιστήμια. Τούτο καθιστούσε τα ΤΕΙ ελληνικά υβρίδια, με διεθνή σύγχυση περί του επιπέδου τους, αλά και έδινε ευκαιρία στα Ελληνικά Επιστημονικά Επιμελητήρια (τα μόνα που διεθνως δίνουν επαγγελματικά δικαιώμτα σε προστατευμένα επαγγέλματα) να τα αγνοούν εντελώς.
4. τα ΤΕΙ λοιπόν έπρεπε είτε να γίνουν τεχνικές σχολές 2ετούς ή 3ετούς φοιτήσεως ή να ονομαστούν ΔΟΚΙΜΩΣ Πανεπιστημια (με όλες τις προσήκουσες ρυθμισεις).
5. Το σημερινό υπουργείο Παιδείας με γνώση και τόλμη τακτοποίησε το εκπαιδευτικό τοπίο της χώρας
(6. Η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής καλά θα κάνει να συμβουλεύεται ειδικούς επί του θέματος και να λαμβάνει υπ' όψιν την ελληνική ιστορία και τα διεθνώς τεκταινόμενα. Ομοίως και οι εισηγητές των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά και τα αντιπολιτευόμενα κόμματα να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και της διεθνούς πραγματικότητας, την οποίαν υποτίθεται αποδέχονται)

 
Παλαιός
01 Αυγ 2018 10:36

Και λίγη ουσία . Δεν βλέπουν οι σοφοί ότι σε όλες τις περιπτώσεις ΔΕΝ έχουμε μετεξέλιξη τμημάτων , αλλά ΝΕΑ τμήματα , οπότε πλέον αυτό που συμβαίνει είναι η κατάργηση των ΤΕΙ . Αρα τζάμπα κόπος ήταν η αναδρομή στα αίσχη των νομοθετών επί δεκαετίες , στα οποία έχουν συμμετοχή και οι σοφοί .

 
Στοχαστης
01 Αυγ 2018 10:43

Χαιρετιζουμε την επανοδο του Στοχαστη Νικητα.

 
δημητρης
01 Αυγ 2018 10:54

Όπως βλέπεις Νικήτα μιλάνε για αξιολόγηση δομών και προσωπικού και όχι για αυτόματη ένταξη (όπως στο ΠαΔΑ). Εκλεκτορικά για όλους και όχι δοτές διαδικασίες για να μην έχουμε καθηγητές δύο ταχυτήτων και ταλαιπωρηθούν τα ιδρύματα μέχρι να πάρουν όλοι αυτοί σύνταξη.

 
Α.Φ
01 Αυγ 2018 11:02

αξιότιμε κε Χιωτίνη

άσε τις φιλοσοφίες .... το κεφάλι μας πονάει όταν γράφεις ...
Η νομική υπηρεσια έχει δίκιο .. και το ξέρετε

 
Κωνσταντίνος Δ.
01 Αυγ 2018 11:05

Πολύ σωστές οι παρατηρήσεις του κ.Χιωτίνη, όπως επίσης θα πρέπει να εστιάσουμε και στη παρατήρηση νούμερο 3 που δείχνει τις παθογένειες του Ελληνικού εκπαιδευτικού-επαγγελματικού συστήματος . Αυτές θέλει να διορθώσει ο υπουργός και για τις οποίες το ΔΝΤ έχει ακόμη ενστάσεις για το μη άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων με ευθύνη των επιμελητηρίων.

 
Νικητας Χιωτίνης
01 Αυγ 2018 11:09

Κε "δημητρης":
αυτοματη ένταξη θα υπήρχε αν όλοι οι εκπαιδευτικοί είχαν ....αυτομάτως διοριστεί. Αλλά δεν έγινε έτσι: πέρασαν όλοι από εκλεκτορικά -ενιοτε δοτά, είναι αλήθεια, όπως άλλωστε και στα Πανεπιστήμια- αναβαθμίστηκαν γνωσιακώς, απέκτησαν πολύτιμη εκπαιδευτική εμπειρία, συμμετείχαν σε ερευνητικά προγράμματα. Θεωρώ πως καλώς έγινε ότι έγινε. Ως προς τους καθηγητές δύο ταχυτήτων...δεν βλέπω κάτι το μεμπτό. Παντού υπάρχουν διαβαθίσεις ευθυνών και παντού, οπως και εδώ, υπάρχουν διαδικασίες μετάβασης από τη μια αρμοδιότητα ευθύνης στην άλλη. Προς τι ο πόνος και ο σπαραγμός;

 
Νικητας Χιωτίνης
01 Αυγ 2018 11:13

Κε Α.Φ.,
σας συνιστώ να μη διαβάζετε αυτά που γράφω -κάνουν κακό στο κεφάλι σας- αλλά και να έχετε το θάρρος να υπογράφετε τις "καταγγελίες" σας... (ίσως σας συνδράμει κάποιος ειδικός για τον ..μαζοχισμό να με διαβάζετε!)

 
Συντεχνία
01 Αυγ 2018 11:24

Κύριε Καθηγητά μπορείτε να μου λύσετε μια απορία; Κάποιος που πριν 30 χρονια έγινε (όπως έγινε....) καθηγητής εφαρμογών (μόνο με το πτυχίο του...) γιατί τώρα πρέπει να γίνει λέκτορας; Και γιατί ο υπέρλαμπρος υπουργός σου του δίνει 4 χρόνια περιθώριο για να πάρει (όπως το πάρει....) το διδακτορικό του και να ανέβει στην ιεραρχία; Μπορείς να μου εξηγήσεις;

 
Tasos
01 Αυγ 2018 11:34

'' Υπό το σημερινό καθεστώς, η αποστολή των ανωτάτων εκ- παιδευτικών ιδρυμάτων ορίζεται κατά τρόπο ενιαίο, προβλέπεται όμως ο «διακριτός» ρόλος των τεχνολογικών ιδρυμάτων, τα οποία «εστιάζουν στις εφαρμογές των σύγχρονων επιστημών, της τεχνολογίας και των τεχνών συνδυάζοντας την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υποβάθρου σπουδών με την υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση» (άρθρο 1 παρ. 2 και άρθρο 4 παρ. 2 ν. 4485/2017, αντιστοίχως).''

Εκτός μερικών περιπτώσεων σχολών Τεχνολογικών Ιδρυμάτων που η γνώμη μου είναι πως δεν πρέπει να ανήκουν στην Ανώτατη Εκπαίδευση ( π.χ. Αισθητική και κοσμετολογία), είναι ντροπή εν έτει 2018 να μιλάμε για ''ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ'' και ''ΑΝΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ?'' Επιστήμες. Με αυτήν την λογική έπρεπε στα Πανεπιστήμια να υπάρχει μόνο Φυσική,Χημεία,Βιολογία κλπ. Τα πολυτεχνεία δεν είναι Εφαρμοσμένες Επιστήμες? Η Ιατρική δεν είναι εφαρμοσμένη Επιστήμη συνδυασμός Βιολογίας,Χημείας,Φυσικής κ.α. επιστημών? Οπότε λύνουμε το πρώτο πρόβλημα. Ο κακεντρεχής θα ερωτηθεί, '' Συγκρίνεις την Ιατρική, με την Εργοθεραπεια?'' Όχι, ειναι διαφορετικές Επιστήμες. Όμως στην Ελλάδα η Ιατρική είναι Πανεπιστημιακή όπως και στο εξωτερικό πανταχού στον κόσμο. Η Εργοθεραπεία γιατί πανταχού στον κόσμο ανήκει σε Πανεπιστήμιο ώς ανεξάρτητη σχολή και επιστήμη, και στην Ελλάδα αντιμετωπίζεται σαν μια Επιστήμη ''Α μωρέ, σε ΤΕΙ είναι''. Αυτά τα προβλήματα έπρεπε να επιλυθούν εδώ και δεκαετίες. Και δεν είναι νομοθετικό το θέμα, είναι και θέμα αντιλήψεως πολιτών,καθηγητών,φοιτητών,εργοδοτών κ.α.

Ακούω ξένους Μηχανικούς με 3,5 χρόνια σπουδών στην Αγγλία ( χωρίς να είμαι μηχανικός, ίσως κάνω καποιο λάθος) να εγγράφονται στο Τ.Ε.Ε. και τους αντίστοιχους Έλληνες Μηχανικούς Ανωτάτων Τεχν. Ιδρ. με 4 χρόνια εκπαίδευσης να τους αναφέρουν στα παραρτήματα τους και στα πρακτικά ως ''Πτυχιουχους κατώτερης εκπαίδευσης'' και να μην τους δηλώνουν ώς μελη, με ότι αυτό συνεπάγεται με τα εργασιακά δικαιώματα. Αυτό δεν είναι ξεπεσμός για το κράτος; Ειδικά όταν οι Ελληνες εγγράφονται σε ξένα αντίστοιχα Τ.Ε.Ε.

Μήπως πρέπει όλοι να αναρωτηθούν, κάποιοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους, και να γίνουν οι απαιτούμενες αναδιαρθρώσεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση; Η ιστορία κάνει κύκλους. Όταν το '90 βλέπαμε ''Πανεπιστημιοποιήσεις'' και ''χάιδεμα'' αυτιών είτε με μπλέ είτε με πράσινα χέρια πέρασαν πολλά νομοσχέδια χωρίς πολλες φορές προσόντα καθηγητών,φοιτητών και σχολές χωρίς καν να έχουν τις απαιτούμενες βάσεις για να ενταχθούν σαν Πανεπιστημιακές, να γίνονται εν μια νυκτί. Παιδαγωγικές,ΤΕΦΑΑ,Πάντειος,Χαροκόπειος,Ανωτατες βιομηχανικές κ.α. είχαν σίγουρα τα απαραίτητα προσόντα για Πανεπιστημιοποιηση; Οχι, το γνωρίζουμε σήμερα. Είχαν όλοι οι καθηγητές διδακτορικά? οχι, είχαν όλοι οι φοιτητές συμπληρώσει 4 έτη σπουδών για να θεωρούνται ότι έκαναν ''πανεπιστημιακές σπουδες'' και να ισοτιμηθουν αυτόματα τα πτυχία τους ενώ είχαν αποφοιτησει? οχι. Όμως το κράτος, Πανεπιστημιοποίησε τα πτυχία τους και τους έδωσε πλήρη πανεπιστημιακά δικαιώματα.
Απο τις πιο αξιόποινες αν επιτρέπεται η εκφραση πράξεις του κράτους σε βάρος των ΤΕΙ, είναι και η στέρηση του δικαιώματος να εκπονούν διδακτορικές σπουδές,όταν τα περισσότερα ΤΕΙ πληρούν υψηλά standards απο πλευράς Καθηγητικού, και φοιτητικού πληθυσμού. Και απ'την άλλη μπαίνει στην διαδικασία να συγκρίνει τους δυο παράλληλους τομείς της Ανωτ. εκπ. ενώ στον ένα τομέα στερεί τα διδακτορικά, την ερευνα δηλαδή.
Είναι άδικο σε βάρος των περισσότερων σχολων ΤΕΙ, να μην βρίσκονται σε πανεπιστήμια εδώ και χρόνια, ελπίζουμε όλη αυτή η κίνηση να βγεί σε καλό.

 
δημητρης
01 Αυγ 2018 11:53

Αντιπαρέρχομαι τη σοφιστεία περί διορισμού όλων των εκπαιδευτικών, η οποία δείχνει τάσεις υπεκφυγής, και εξηγώ τι εννοώ ως δοτή διαδικασία. Δεν υπάρχει πουθενά στη νομοθεσία δυνατότητα ένταξης σε πανεπιστημιακό τμήμα χωρίς κρίση είτε αυτό λέγεται εκλεκτορικό (προ 4547) είτε αυτό λέγεται απόφαση συνέλευσης (μετά 4547). Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η ένταξη των διδασκόντων στο ΠαΔΑ. Όσα εκλεκτορικά και αν έχουν γίνει είναι για άλλη θέση σε άλλο ίδρυμα, διαφορετικού τύπου αν θέλουμε να μπούμε σε λεπτομέρειες. Με την ίδια λογική θα μπορούσε να ενταχτεί χωρίς κρίση και οποιοσδήποτε ερευνητής αφου "οι διαδικασίες επιλογής είναι σχεδόν ίδιες". Είστε σίγουρος ότι η επιχειρηματολογία αυτή μπορεί να σταθεί σε κάποιο ακυρωτικό δικαστήριο; Η γνώμη της επιστημονικής επιτροπής σας δίνει μια πρώτη ένδειξη.

 
ανώνυμος
01 Αυγ 2018 15:04

για τον κο Δημήτρη, λέτε
"Δεν υπάρχει πουθενά στη νομοθεσία δυνατότητα ένταξης σε πανεπιστημιακό τμήμα χωρίς κρίση είτε αυτό λέγεται εκλεκτορικό (προ 4547) είτε αυτό λέγεται απόφαση συνέλευσης (μετά 4547). Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η ένταξη των διδασκόντων στο ΠαΔΑ". Μάλλον ζείτε σε άλλη χώρα. Εγώ κρίθηκα 3 φορές από εκλεκτορικό για να γίνω Αν. καθηγητής στο ΤΕΙ, από καθηγητές Παν/κους καιΤΕΙ, με τις διαδικασίες που περιγράφετε. Σε τι διαφέρει αυτό από τις κρίσεις των Πανεπιστημιακών καθηγητών. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω σαν πρόταση, αν πάρετε ένα δείγμα καθηγητών τμημάτων των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά και αντίστοιχα από άλλα πανεπιστημιακά τμήματα και αναζητήσετε τα ciatations τους Google Scholar, θα καταλάβετε (αν θέλετε βέβαια) ότι δεν υφίσταται διαφορά ουσιώδης και σε αρκετές περιπτώσεις καθηγητές των ΤΕΙ υπερτερούν συναδέλφων τους από πανεπιστημιακά τμήματα. Τα υπόλοιπα είναι προς κατανάλωση και εξυπηρετούν συμφέροντα άλλων και όχι της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του κράτους.

 
Απόφοιτος
01 Αυγ 2018 15:26

Κύριε Χιωτίνη,

Έχω να σας εκφράσω 3 απορίες:

1)Είμαι απόφοιτος μηχανικός Αυτοματισμού του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ.Εφόσον το ίδρυμα έχει επισήμως καταργηθεί - παραβιάζοντας η πρυτανεία τις κόκκινες γραμμές της- μπορείτε να μου πείτε ποια ακριβώς είναι η ισχύς του πτύχιου που κατέχω;
2)Μπορείτε να με ενημερώσετε το τι προτίθεται να κάνει η ΔΕ του ΠΑΔΑ όσον αφορά τις ισοτιμήσεις των ακυρωμένων μας πτυχίων.
3)Είστε σύμφωνος με την πρόταση Μουτζούρη ώστε η σχολή μηχανικών του ΠΑΔΑ να γίνει πενταετής;

Υ.Γ:Δεν υπογράφω με το ονομά μου μιας και ο Υπουργός και η κυβέρνηση δεν με θεωρούν πολίτη αυτής της χώρας παρά μόνο όταν μου στέλνουν τη φορολογική δήλωση.

 
Νικητας Χιωτίνης
01 Αυγ 2018 18:51

αγαπητέ "απόφοιτε":
1. δεν υφιστανται ακυρωμένα πτυχία, μιας και δεν υφίστανται ακυρωμένες γνωσεις.
2.στο βαθμό που αναφέρεστε σε προστατευμένα επαγγελματικά δικαιώματα, προφανώς και η Επιτροπή που τώρα εργάζεται σχετικώς με τους Μηχανικούς, θα δώσει συνέχεια, θετική θέλω να πιστεύω. Αν μιλάμε για μη προστατευμένα επαγγέλματα, όποιος ξέρει δουλεύει και η πιάτσα γνωρίζει την ισχύ των πτυχίων (μου έλεγε φίλος, προϊστάμενος σε μηχανοργάνωση , πως ο καλλίτερος στην ομάδα του είναι απόφοιτος ΙΕΚ)
3. δεν είμαι σύμφωνος με την πρόταση του κ.Μουτζούρη η Σχολή Μηχανικών του ΠαΔΑ να γίνει πενταετής. Θεωρώ πως πρέπει να δοθούν μειωμένα επαγγελματικά δικαιώματα στους Μηχανικούς ΠαΔΑ, σε σχέση με Μηχανικούς ΕΜΠ, 5ετούς φοιτησης -π.χ. να κτίζουν μέχρι δυώροφα κτήρια- και να θεσμοθετηθούν μεταπτυχιακά 1 ή 2 ετών, που θα ισοτιμεί τους αποφοίτους με Μηχανικούς 5ετούς φοίτησης. Τούτο γιατί δεν χρειάζεται όλοι να έχουν αρμοδιότητες υπογραφής γεφυρών και προεντεταμένων δοκών, αν το θέλουν μπορούν ελεύθερα να κάνουν 1-2 χρόνια μεταπτυχιακά. Εξ αρχής δηλαδή 5 χρόνια σπουδές, για να κτίζεις διώροφα ή να μετράς κτηματα, είναι σπατάλη.

 
Απόφοιτος
01 Αυγ 2018 19:24

Κύριε Χιωτίνη,

Απ τη στιγμή που το ίδρυμα δεν υπάρχει και δεν έχει γίνει ισοτίμηση των πτυχίων-πράμα που επιτάσει ο νόμος και εν γενει η ισονομια- είναι προφανής η ακύρωση.Οι γνώσεις-πράγματι,μιας και πλέον εδράζονται στον εγκέφαλο του υποκειμένου- είναι προφανές ότι δεν υφίστανται ως ακυρωμένες,όμως σε ένα άλλο επίπεδο ερμηνείας αυτής της θέσης θα μπορούσε κάποιος με μία μελέτη ενός βιβλίου παιδαγωγικής και μαθηματικών και χωρίς σπουδές, να μπορεί να διδάσκει στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση μιας και οι γνώσεις απλώς υφίστανται και ας μη πιστοποιούνται με ένα εν ισχύ πτυχίο.
Όοσν αφορά την απάντησή σας στο δεύτερο ερώτημά μου διακρίνω μια ανησυχητική ασάφεια μιας και δεν αναφέρομαι σε επαγγελματικά δικαιώματα αλλά στην ισοτίμηση των πτυχίων των δύο ΑΤΕΙ με αυτά του ΠαΔΑ.Κύριε Χιωτίνη έχουν το αυτοδιοίκητο πλέον.Γιατί τέτοια συμπεριφορά εναντίον μας;

Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.

 
δημητρης
01 Αυγ 2018 19:26

@ανώνυμος

Κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε τι είπα και πετάτε την μπάλα στην εξέδρα. Ο οποιοσδήποτε ΔΕΠ ΑΛΛΑΞΕΙ τμήμα περνά από κρίση ακόμη και αν έχει κριθεί τριάντα φορές ακόμη στο τμήμα προέλευσης. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η απευθείας ένταξη των μελών ΔΕΠ των ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιώς σε τμήματα του ΠαΔΑ. Προφανώς ο κ. Χιωτίνης, και πιθανότατα και εσείς, ανήκετε στη εξαίρεση αυτή. Αφήστε τις γενικολογίες για τα συμφέροντα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και απαντήστε στο εξής (αν μπορείτε):

Ποια συμφέροντα εξυπηρετεί αυτή η εξαίρεση και γιατί δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία που ισχύει για όλα τα μέλη ΔΕΠ που αλλάζουν ίδρυμα ή ακόμη και τμήμα μέσα στο ίδιο ίδρυμα;

 
Γιάννης Μ.
01 Αυγ 2018 20:03

@Νικητας Χιωτίνης 01 Αυγ 2018 18:51
Την πρόταση 3 πώς θα την εφαρμόζατε, αν ήσασταν σε υπουργική θέση, ως προς τους αποφοίτους των ΤΕΙ; Το ρωτάω γιατί η διατύπωσή σας αναφέρεται σε αποφοίτους Μηχανικούς ΠαΔΑ και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το θέμα των χιλιάδων αποφοίτων, αρκετοί εκ των οποίων διαθέτουν μακρόχρονη επαγγελματική εμπειρία, αλλά όχι μεταπτυχιακά προσόντα.

 
Γιωργος
01 Αυγ 2018 20:07

@Χιωτινης
δηλαδη ολα αυτα τα χρονια το μαχητικο κρεσεντο σας κ. Χιωτίνη ηταν για 2οροφα και κτηματα ή κατεληξε ετσι τωρα που γινατε "πανεπιστημιακος δασκαλος"?
απο ποτε ο +1 χρονος που οδηγει στην απειρότητα του "δικαιώματος των ευλογητών" για τα 35-40 χρονια καριερας αποτελει "σπαταλη" ?? και απο ποτε η γνώση δεν ακυρώνεται όταν δεν εχει διαιωμα να εξασκειται? Αν ειναι ετσι γιατι δεν μεινατε καθηγητες ΤΕΙ?
Και απο πότε δεν υποστηρίζετε οτι το 4+1μαστερ ειναι επιπεδο 7 ενω το 5ετες ειναι ακομα 6??

 
Κωνσταντίνος - Απόφοιτος ΤΕΙ Πειραιά
01 Αυγ 2018 22:05

O "τσάι και συμπάθεια" είναι ξανά κοντά μας, είναι ξανά δίπλα μας. Σαν τα σαλιγκάρια μετά τη βροχή ... ! Άλλα τον ρωτούν, άλλα απαντάει (π.χ. ισοτίμηση πτυχίων) ...! Είχε "σκάσει" τόσο καιρό, χωρίς να ακουσθεί. Ευτυχώς που βρίσκει βήμα, στο κατά τ΄άλλα έγκριτο esos. Αγαπητέ "τσάι και συμπάθεια" η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής έχει καθ΄ολοκληρίαν δίκιο. Τα ψέματα και τα παραμύθια, καλά είναι και δε στοιχίζουν, έχουν όμως ημερομηνία λήξης. Αφού θέλουν κατατακτήριες για τους αποφοίτους (κάτι που θα εξυπηρετήσει μόνο ελαχίστους), τότε αξιολόγηση και για τους αξιότιμους καθηγητές. Όσον αφορά το ΠΑΔΑ οι εκπλήξεις δεν θα έχουν τέλος, γιατί όπως λέεί και ο θυμόσοφος λαός μας, "στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό".

 
Αφήστε τα ΤΕΙ ήσυχα
01 Αυγ 2018 22:07

Τα ΤΕΙ έχουν άλλη διαφορετική αποστολή, όποιος δεν το καταλαβαίνει και θέλει να τα "αναβαθμίσει" ας τα κάνει πιο πρακτικά διαφορετικά τα καταστρέφει ακαδημοποιώντας τα και δυστυχώς μαζί με αυτά και τους σπουδάζοντες...

 
ΑΓ
01 Αυγ 2018 22:25

@Νικήτας Χιωτίνης

κ. Χιωτίνη...με το χέρι στη καρδιά, είστε σε θέση να μας γνωρίσετε (στους Μηχανικούς των ΤΕΙ) αν υπάρχει η βούληση για έκδοση ΕΔ για εμάς επιτέλους, ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΝΑ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΘΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΤΕΕ και με προϋποθέσεις να συγκλίνουμε με τους μηχανικούς 5ετών προγραμμάτων;

Ας μας πει κάποιος ΤΙ ΠΑΙΖΕΤΑΙ!
Ούτως ή άλλως τα Διοικητικά Δικαστήρια που θα έπρεπε αυτεπαγγέλτως να παρέμβουν υπέρ των δικαιωμάτων μας....ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ.

ΑΣ ΜΑΣ ΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ τι πρόθεση υπάρχει
Κ Α Ι
ΤΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ.

Το θέμα των κλάσεων των Μηχανικών βάσει της προϋπηρεσίας παίζει στο τραπέζι ή τελικώς οι Μηχανικοί ΤΕΙ θα μείνουν πάλι ξεκρέμαστοι;

MASSACRE encore une fois Monsieur?

 
Thomas Paschalis
02 Αυγ 2018 09:13

@ Νικήτας Χιωτίνης
«δεν υφιστανται ακυρωμένα πτυχία, μιας και δεν υφίστανται ακυρωμένες γνωσεις.»
Κε Χιωτίνη βλέπω άρχισες να κάνεις εκπτώσεις. Από υπερασπιστής των πτυχιούχων και το δικαίωμά τους για αντιστοίχηση των πτυχίων τους με τα νέα, τώρα λες απλά πως δεν υφίσταται για ακυρωμένα πτυχία και ακυρωμένες γνώσεις. Σαφώς και οι γνώσεις δεν ακυρώνονται αλλά για να το αποδείξεις προϋποθέτει και ένα πτυχίο το οποίο φυσικά πρέπει να έχει αντίκρισμα. Διαφορετικά δε θα χρειαζόταν να σπουδάζουμε αλλά θα παίρναμε αυτές τις γνώσεις διαβάζοντας μόνοι μας. Το ξέρεις καλά πως σε όλες τις περιπτώσεις πανεπιστημιοποιήσεων στο παρελθόν υπήρξαν διαδικασίες αντιστοίχησης. Βραχυπρόθεσμα στο δημόσιο δεν θα υπάρχουν θέσεις για πτυχιούχους ΤΕΙ γιατί απλά δεν θα υφίσταται πλέον πτυχία ΤΕΙ.

«δεν είμαι σύμφωνος με την πρόταση του κ.Μουτζούρη η Σχολή Μηχανικών του ΠαΔΑ να γίνει πενταετής….»
Για τα πολυτεχνεία είσαι υπέρ των πενταετών σπουδών αλλά για όλους τους υπόλοιπους κατά. Γιατί αυτή η διαφοροποίηση??? Για τα πολυτεχνεία 5 χρόνια σπουδές εξ αρχής για να κτίζεις διώροφα ή να μετράς κτήματα δεν είναι σπατάλη?

Η κα Βενετίκου η οποία δεν είναι και μηχανικός είναι υπέρ τον πενταετών σπουδών στο ΠΑΔΑ και μάλιστα πρόσφατα δήλωσε πως η διπλωματική εργασία στα πολυτεχνεία δεν σχετίζεται με την πτυχιακή εργασία άλλων Πανεπιστημιακών μη Πολυτεχνικών τμημάτων!!! Ήταν η πρώτη φορά από αυτά που άκουσα που διαπίστωσα πως τελικά υπάρχουν οι «καλές» διπλωματικές εργασίες των πολυτεχνείων και οι «υποδεέστερες» πτυχιακές των υπολοίπων!!! Φυσικά σύμφωνα με αυτά και κάποια άλλα που δήλωσε η κα Βενετίκου εμμέσως βγαίνει και το συμπέρασμα πως οι μηχανικού των ΤΕΙ με τέσσερα έτη σπουδών δεν επαρκούν να ασκήσουν το επάγγελμα του μηχανικού!!!
Μπορείς παρακάτω να δείς τι δήλωσε η κα Βενετίκου αλλά είμαι σίγουρος πως ήδη έχεις ενημερωθεί:
https://www.esos.gr/arthra/58132/eisigisipentaetis-foitisi-ton-mihanikon...

Και όλα αυτά από τα χείλη ανθρώπων που κάποτε ήταν οι διδάσκαλοί μας!!!
Σας ευχαριστούμε πολύ όλους σας!!!

 
Νικητας Χιωτίνης
02 Αυγ 2018 09:14

Κε "ΑΓ",
από τη δεκαετία του 2000 είχα "εξωδίκως" συζητήσει το ζήτημα με ηγετικά στελέχη του ΤΕΕ. Η πρότασή μου ήταν να ενταχθειτε στο ΤΕΕ με διαβάθμιση δικαιωμάτων, τα οποία όμως θα καθίστανται εντελώς ίδια, αν είχατε σχετικά Μεταπτυχιακά ή παρακολουθούσατε 1-2 χρόνια στο ΕΜΠ, ή σε άλλη πολυτεχνική, χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις. Είχαν περίπου συμφωνήσει -παρακαλώ πιστέψτε με. Αντιδρούσε μαξιμαλιστικά ο σύλλογος αποφοίτων ΚΑΤΕΕ (είχε γίνει Επτροπή, ήμουν μέλος, στην οποίαν δεν ήθελαν να συμμετάσχουν...... μέλη του ΤΕΙ........ δεν μπορώ να πώ περισσότερα). Θεωρώ πως τώρα το ζήτημα θα προχωρήσει, ειμαι βέβαιος πως υπάρχει πολιτική βούληση. Εν περιλήψει: ίδια δικαιώματα με τις πενταετείς σπουδές αν κάνετε μεταπτυχιακό σχετικό. Ειδάλλως μειωμένες ευθύνες, π.χ. πλήρη τοπογραφικά σχέδια -δεν χρειάζοντα 5 χρόνια σπουδών για να μετρήσεις συντεταγμένες, 2-3 όροφοι κτηρίων, μελέτες μηχανολογικού εξοπλισμού περιορισμένων εγκαταστάσεων εργοστασίων, βεβαιως οικιών, κ.λ.π. Τα προεντεταμένα, οι γέφυρες, τα φράγματα υδροηλεκτρικών κατασκευών, κ.λ.π. σχετικά, στους πενταετεις και στους 4ετείς με μεταπτυχιακό. Σας διαβεβαιώ πως δεν θα θέλουν όοι οι απόφοιτοι μεταπτυχιακά, δεν είναι συνήθης η κατασκευή γεφυρών.

 
Αστέριος Βυθουλκας
02 Αυγ 2018 10:09

Ενα δημοτικό τραγουδάκι για να ηρεμήσει το κεφαλι μας απο τις φιλοσοφίες του δάσκαλου χιωτίνη του "τσάι και συμπάθεια" όπως τον λέει και φίλος μας παραπάνω

Ιτιά, ιτιά μοσχοϊτιά
μου `χεις μαράνει την καρδιά.
Ιτιά, ιτιά λουλουδιασμένη,
συ μου `χεις την καρδιά καμένη.

Ιτιά, ιτιά λουλουδιασμένη,
αχ, πώς μοσχοβολάς καημένη.
Ιτιά, ιτιά μέσα στο ρέμα,
πως σ’ αγαπώ δεν είναι ψέμα.

Ιτιά μου σε παρακαλώ,
σκύψε να κόψω τον ανθό
Στη Ρούμελη και στο Μοριά,
όλοι χορεύουν την ιτιά.

 
ΑΓ
02 Αυγ 2018 12:42

@Νικήτας Χιωτίνης

κ. Χιωτίνη σας ευχαριστώ για την απάντηση.
Ειλικρινά θα ήθελα να πιστέψω (δεν αναφέρομαι σε εσάς) την ύπαρξη υγιούς πολιτικής πρόθεσης να επιλυθεί ένα τέτοιο πρόβλημα.
Πραγματικά θα είναι κάτι σαν να απελευθερωνόμαστε από τη "σκλαβιά" δεκαετιών (οι Μηχανικοί των ΤΕΙ). Μακάρι να γίνουν τα πράγματα όπως περιγράφετε. Δηλαδή να υπάρξει σύγκλιση ΕΔ έστω με κάποιες επιπλέον προϋποθέσεις.

Μία τελευταία ερώτηση παρακαλώ (με δύο σκέλη):
1. ΠΟΤΕ βλέπετε να υπάρξει κάτι προς ψήφιση; Υπάρχει χρονικός ορίζοντας (deadline κλπ.); Ήδη έχει παρέλθει 12μηνία.
2. Το αποτέλεσμα που αναμένεται θα αφορά όλες τις ειδικότητες των Μηχανικών των ΤΕΙ; Σας ρωτώ γιατί για παράδειγμα για την ειδικότητα των Ηλεκτρονικών Μηχανικών δεν είχε συσταθεί (εξ όσων γνωρίζω) κάποια επιτροπή μελέτης των ΕΔ.

Αναμένω την απάντηση σας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον!!

 
Thomas Paschalis
02 Αυγ 2018 15:02

@ Νικήτας Χιωτίνης
Και κάτι ακόμη κε Χιωτίνη. Το γνωρίζεις αυτό? Αν στο ΠΑΔΑ οι σχολές μηχανικών παραμείνουν τετραετείς, τότε οι απόφοιτοι δεν θα έχουν καμία διέξοδο να εργαστούν στο δημόσιο στην ειδικότητά τους διότι εκεί δεν υπάρχουν οργανικές θέσεις ΠΕ μηχανικών με τετραετείς σπουδές. Όλες οι οργανικές θέσεις ΠΕ μηχανικών απαιτούν πενταετείς σπουδές και εγγραφή στο ΤΕΕ. Πως σου φαίνεται?

 
Έκτορας
02 Αυγ 2018 17:13

Πέρασε πολύς καιρός για να καταλάβουν κάποιοι την ανοησία της χωρίς σχέδιο-μελέτης πανεπιστημιοποίησης ( ή καλύτερα αλλαγής χαρακτήρα ) των ΤΕΙ. Το μόνο που χρειαζόντουσαν τα ΤΕΙ ήταν τα ξεκάθαρα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων τους, την ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού τους με μέλη ΔΕΠ και την ενίσχυση της εφαρμοσμένης ερευνητικής τους διάστασης με την καθιέρωση υψηλού επιπέδου διδακτορικών σπουδών.

 
@Thomas Paschalis
02 Αυγ 2018 20:45

Δεν είναι θέμα 4ετών ή 5ετών Μηχανικών. Είναι (και έχεις δίκιο) θέμα μεταξύ ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών!!!
Απλά θα σου πω ότι πολλοί μηχανικοί ΠΕ του δημοσίου είναι απόφοιτοι BSc+MSc (Αγγλοσαξωνικών σπουδών) που λογίζεται ως ένα πτυχίο και αυτοί δεν θεωρούνται 5ετών αδιάσπαστων σπουδών.
Άρα το θέμα είναι να υπάρξει μετασχηματισμός από ΤΕ σε ΠΕ Μηχανικών και ας είναι και 4ετών σπουδών. Μετά το ΤΕΕ θα πει ότι οι 4ετείς μηχανικοί διαχωρίζονται στο επίπεδο ΕΠΠ από τους 5ετούς αλλά αυτό δε σημαίνει ότι ο μηχανικός 4ετούς δεν θα είναι ΠΕ μηχανικός και θα μπορεί κανονικά να συμμετέχει στη πλήρωση θέσεων στο δημόσιο.

 
Πολυτεχνική Σχολή ΠΑΔΑ
02 Αυγ 2018 23:14

Το μόνο ορθολογικό σχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι να υπάρχει ΕΝΙΑΙΑ αντιμετώπιση των σχολών σε ΟΛΑ τα ιδρύματα (πχ. Ιατρικές Σχολές και Σχολές Επιστημών Υγείας, όπου υπάρχουν)

Οι Πολυτεχνικές Σχολές που είναι ενταγμένες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα (ΑΠΘ, Παν. Πατρών, ΔΠΘ, Παν. Θεσσσαλίας, Παν. Ιωαννίνων κ.α.) έχουν ΟΜΟΕΙΔΗ τμήματα με τα Πολυτεχνεία (Αθήνας και Κρήτης).

Ακαδημαϊκά σωστό, επομένως, είναι μέχρι το 2020 τα τμήματα της Σχολής Μηχανικών (Πολυτεχνικής Σχολής) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής να καταστούν ομοειδή με τα υπόλοιπα τμήματα μηχανικών.

Καθαρά ακαδημαϊκά, για την ευθυγράμμιση των προγραμμάτων σπουδών σε όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια, τα οποία ιστορικά έχουν δομηθεί με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο (5ετείς σπουδές) και όχι το αγγλοσαξονικό.

Δεν απαιτείται καμία αναφορά σε επαγγελματικά δικαιώματα και δυνατότητα υπογραφών κατηγοριών μελετών από τους αποφοίτους μηχανικούς, αυτή είναι μια άλλη ανεξάρτητη συζήτηση.

(Προς κ. Ν. Χιωτίνη και όλους τους ενδιαφερόμενους: Πρωταρχικός στόχος είναι να μη δημιουργηθούν ποτέ ξανά πτυχία δύο ταχυτήτων στα ΑΕΙ. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν επιτέλους και στο Υπουργείο, και οι ακαδημαϊκοί, και τα επιμελητήρια.)

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.