Τι αλλάζει στο Π.Δ 79/2017 για τη λειτουργία των Δημοτικών και Νηπιαγωγείων

Οι νέες τροποποιητικές διατάξεις στο νομοσχέδιο “Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις”

03/08/2018

Άκουσε το άρθρο

Σειρά αλλαγών στο Προεδρικό Διάταγμα 79/2017 (Α ́ 109), επιφέρει το άρθρο 23 του νομοσχεδίου “Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις”, που ψηφίστηκε στην ολομέλεια της Βουλής.

Ειδικότερα το  Προεδρικό Διάταγμα  79/2017, τροποποιείται ως εξής:

Το π.δ. 79/2017 τροποποιείται ως εξής:

α) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«Το ευέλικτο ωράριο καθορίζεται από τον εκπαιδευτικό της τάξης και το σύλλογο διδασκόντων, σε συνεργασία με τους γονείς ή τους κηδεμόνες του νηπίου.»

β) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«Μετά το τέλος των εορταστικών εκδηλώσεων, οι μαθητές αποχωρούν και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παραμένουν στο σχολείο για να συμμετέχουν σε έκτακτες ή τακτικές συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων ή και σε συνεδριάσεις του σχολικού συμβουλίου ή σε επιμορφωτικές/ενημερωτικές συναντήσεις με τους συντονιστές εκπαιδευτικού έργου ή για να διεκπεραιώνουν οποιοδήποτε άλλο διοικητικό έργο τους έχει ανατεθεί.»,

γ) Η παράγραφος 7 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Η σχολική περιφέρεια των τμημάτων ένταξης στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία καθορίζεται με απόφαση του οικείου διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου εκπαιδευτικών θεμάτων.»

δ) Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:

αα) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Επιτροπή αποτελείται από τον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων, ως πρόεδρο, και δύο (2) διευθυντές ή προϊσταμένους νηπιαγωγείου, ως μέλη.»

ββ) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης Α ́ της παραγράφου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.»

γγ) Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο για ένα (1)
ακόμη έτος μπορεί να γίνει με τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων, όταν βεβαιώνεται με γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιου ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σχετική βεβαίωση του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου ειδικής αγωγής και ενταξιακής εκπαίδευσης ή του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου νηπιαγωγών ότι ο μαθητής παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες για να παρακολουθήσει την Α ́ τάξη του δημοτικού σχολείου.»

ε) Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:

αα) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η επιτροπή αποτελείται από τον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων ως Πρόεδρο, και δύο (2) Διευθυντές ή Προϊσταμένους δημοτικού σχολείου, ως μέλη.»

ββ) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α ́ της παραγράφου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκ- παιδευτικές ανάγκες, οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δημόσια αρμόδια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.»

γγ) Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Καθυστέρηση εγγραφής στην Α ́ τάξη, εκτός από τις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 6, μπορεί να γίνει για σοβαρούς λόγους που πιστοποιούνται με βεβαίωση Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιας ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας ή δημόσιου νοσοκομείου, με την οποία προσδιορίζεται και η διάρκεια της δικαιολογημένης καθυστέρησης.»

στ) Η περίπτωση β ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) όσοι προέρχονται από Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και οι γονείς/κηδεμόνες τους επιθυμούν την κατάταξή τους σε τάξη του γενικού σχολείου, εφόσον υπάρχει γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ. με την οποία συστήνεται η εγγραφή του μαθητή σε γενικό σχολείο,».

ζ) Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:

αα) Η περίπτωση ι ́ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«ι) στη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων και συναντήσεων με τον συντονιστή εκπαιδευτικού έργου του οικείου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Συντονισμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.),».

ββ) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ο Διευθυντής του σχολείου αποστέλλει για ενημέρωση, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του κάθε σχολικού έτους, στον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων τον ετήσιο ή τριμηνιαίο προγραμματισμό των σχολικών δρά- σεων, την κατανομή τμημάτων/τάξεων και το πρόγραμμα εφημεριών.»

γγ) Η περίπτωση δ ́ της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) τη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων και συναντήσεων με τον συντονιστή εκπαιδευτικού έργου του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.,».

η) Το Κεφάλαιο Α ́ του άρθρου 11 τροποποιείται ως εξής:

αα) Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 5 αντικαθίστανται ως εξής:

«Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα στον Προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων για έγκριση. Ο Προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων επιστρέφει ένα θεωρημένο αντίγραφο στο σχολείο και ένα αντίγραφο στον οικείο Διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.»

ββ) Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Ο οικείος Προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων εισηγείται εγγράφως μέσω του Διευθυντή εκπαίδευσης, στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο (Π.Υ.Σ.Π.Ε.), προτείνοντας την αξιοποίηση των διδακτικών ωρών που πλεονάζουν στα σχολεία.»

γγ) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α ́ της παραγράφου 10 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ανάληψη του ίδιου τμήματος από εκπαιδευτικό για τρίτη συνεχόμενη χρονιά γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, παιδαγωγικά τεκμηριωμένη, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου.»

δδ) Η παράγραφος 11 αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Αν υπάρχουν σημαντικές διαφορές απόψεων και προκύπτουν δυσκολίες στην κατανομή των τάξεων/τμημάτων, ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος ορίζει μια έκτακτη συνεδρίαση σε μια προσπάθεια σύνθεσης των διαφορετικών απόψεων, στην οποία καλείται και ο προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων.»

εε) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 12 αντικαθίσταται ως εξής:

«Έως ότου τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού για την πλήρη ανάπτυξη του Εβδομαδιαίου Ωρολόγιου Προγράμματος Διδασκαλίας, αυτό αναμορφώνεται προσωρινά, με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων και ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή. Συγκεκριμένα, αξιοποιείται πλήρως το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο από τις διδακτικές ώρες των εκπαιδευτικών που είναι ήδη τοποθετημένοι στη σχολική μονάδα.»

) Η περίπτωση γ ́ της παραγράφου 16 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Αντίγραφο του πρακτικού συλλόγου διδασκόντων, στο οποίο αναφέρονται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν στο ολοήμερο πρόγραμμα, καθώς και η ημέρα για την οποία έχει οριστεί ο κάθε εκπαιδευτικός που έχει την ευθύνη λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος, κοινοποιείται στον οικείο Διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στον Προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων, επισυνάπτεται στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας ολοήμερου προγράμματος και αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο των εκπαιδευτικών.»

ζζ) Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης ζ ́ της παραγράφου 16 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η συγκρότηση και η λειτουργία τμήματος πρωινής ζώνης μαθητών γίνεται ύστερα από σχετική αιτιολογημένη πρόταση του συλλόγου διδασκόντων και σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Προϊσταμένου εκπαιδευτικών θεμάτων, με απόφαση του οικείου Διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και έγκριση του οικείου περιφερειακού Διευθυντή εκπαίδευσης.»

ηη) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης θ ́ της παραγράφου 16 αντικαθίσταται ως εξής:

«Μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, με ευθύνη του διευθυντή της σχολικής μονάδας, συντάσσεται και αποστέλλεται στην οικεία διεύθυνση αναλυτική κατάσταση μαθητών που φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα.»

θθ) Η περίπτωση ιβ ́ της παραγράφου 16 αντικαθίσταται ως εξής:

«ιβ) Η ώρα της σίτισης-χαλάρωσης εντάσσεται στην παιδαγωγική διαδικασία και θεωρείται ως διδακτική ώρα για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ορίζονται με σχετική πράξη του συλλόγου διδασκόντων ως υπεύθυνοι ολοήμερου προγράμματος τη συγκεκριμένη ημέρα, καθώς και για τους εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν την επίβλεψη της διαδικασίας σίτισης των μαθητών και διδάσκουν την επόμενη 2η ώρα του ολοήμερου προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένου και του υπευθύνου του ολοήμερου προ- γράμματος, στους οποίους ανατίθεται η ώρα της σίτισης- χαλάρωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των λειτουργούντων τμημάτων της 2ης διδακτικής ώρας (14:15-15:00) του ολοήμερου προγράμματος.»,

θ) το Κεφάλαιο Β ́ του άρθρου 11 τροποποιείται ως ε- ξής:

αα) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Το Ε.Ω.Π.Δ. καταρτίζεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου από το Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του νηπιαγωγείου, σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων. Το Ε.Ω.Π.Δ. βασίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια, και στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιείται το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών, καθώς και οι διδακτικές ώρες για τις οποίες έχουν τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα. Το Ε.Ω.Π.Δ. υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα στον Προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων για θεώρηση, ο οποίος επιστρέφει ένα θεωρημένο αντίγραφο στο σχολείο και ένα στέλνει για ενημέρωση στον οικείο Διευθυντή πρωτοβάθμιας εκ- παίδευσης. Αντίγραφο του πρακτικού του συλλόγου διδασκόντων:

α) Επισυνάπτεται στο Ε.Ω.Π.Δ. του σχολείου,

β) αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο των εκ- παιδευτικών. Ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες του κάθε νηπιαγωγείου το ωρολόγιο πρόγραμμα μπορεί να αναπροσαρμόζεται από τους νηπιαγωγούς, ύστερα από συνεργασία με τον Προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων.»,

ββ) η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων ορίζονται οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο υποχρεωτικό πρόγραμμα και οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο ολοήμερο πρόγραμμα. Σε περίπτωση διαφωνίας την οριστική λύση δίνει ο προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων. Το Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής μαθητών αναλαμβάνει ο εκπαιδευτικός που διδάσκει στο υποχρεωτικό πρόγραμμα. Αντίγραφο της παραπάνω απόφασης του συλλόγου διδασκόντων, στην οποία αναφέρονται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν στο υποχρεωτικό και στο ολοήμερο πρόγραμμα:

α) Κοινοποιείται στον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων και στον οικείο διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,

β) επισυνάπτεται στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας ολοήμερου προγράμματος,

γ) αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο των εκ- παιδευτικών.»,

γγ) η περίπτωση δ ́ της παραγράφου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Όταν ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα είναι χαμηλότερος των όσων προ- βλέπονται παραπάνω, τότε αναστέλλεται η λειτουργία του τμήματος με απόφαση του Διευθυντή εκπαίδευσης.»,

δδ) η περίπτωση ε ́ της παραγράφου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) Μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, με ευθύνη του Διευθυντή - προϊσταμένου της σχολικής μονάδας, συντάσσεται και αποστέλλεται στην οικεία διεύθυνση αναλυτική κατάσταση μαθητών που φοιτούν στο ολοήμε- ρο πρόγραμμα και στο τμήμα πρόωρης υποδοχής μαθητών.»,

ι) το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:

αα) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η εφημερία αφορά την επιτήρηση των μαθητών κατά τη διάρκεια της προσέλευσης και της αποχώρησής τους από το σχολείο, την ώρα των διαλειμμάτων, τη μέριμνα για την προστασία και τη σωματική τους ακεραιότητα, τον έλεγχο καθαριότητας των σχολικών χώρων και οτιδήποτε έχει σχέση με την υγιεινή και την ασφάλεια των μαθητών.»,

ββ) το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«Το πρόγραμμα των εφημεριών αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού και υποβάλλεται στον Προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων.»,

ια) το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής:

αα) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στις συναντήσεις αυτές μπορεί να συμμετέχει ο συντονιστής εκπαιδευτικού έργου ύστερα από πρόσκληση του συλλόγου διδασκόντων.»,

ββ) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Για την αντιμετώπιση των μαθητών που παρουσιάζουν σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες ή και προβλήματα συμπεριφοράς, ο εκπαιδευτικός της τάξης συνεργάζεται με το Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του σχολείου, τον εκπαιδευτικό του τμήματος ένταξης, τους γονείς/κηδεμόνες στο πλαίσιο της λειτουργίας της ομάδας εκπαιδευτικής υποστήριξης των μαθητών ή των Ε.Δ.Ε.Α.Υ., όπου αυτές λειτουργούν, με τα οικεία Κ.Ε.Σ.Υ., τον αρμόδιο συντονιστή εκπαιδευτικού έργου και το συντονιστή εκπαιδευτικού έργου ειδικής αγωγής και ενταξιακής εκ- παίδευσης, καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους φορείς για την προστασία και την υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους. Η αλλαγή περιβάλλοντος του μαθητή είναι μέτρο παιδαγωγικού ελέγχου και μπορεί να γίνει με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων:

α) όταν πρόκειται για αλλαγή τμήματος,

β) με τη συναίνεση του γονέα/κηδεμόνα όταν πρόκειται για αλλαγή σχολείου.»,

ιβ) το άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής:

αα) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στη συνέχεια υποβάλλονται για ενημέρωση στον Προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων, ο οποίος μπορεί να διατυπώνει τις δικές του παρατηρήσεις και προτάσεις.»,

ββ) το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι σχολικές δράσεις της περίπτωσης γ ́ της παραγράφου 2 μπορεί να μην εντάσσονται στον ετήσιο ή τριμηνιαίο προγραμματισμό του σχολείου, αλλά να είναι έκτακτες μετακινήσεις των μαθητών, οπότε εγκρίνονται από το Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του σχολείου, ύστερα από εισήγηση των διδασκόντων που είναι υπεύθυνοι για την εκάστοτε σχολική δράση και θα συνοδεύουν τους μαθητές σε αυτή, τη γραπτή ή προφορική ενημέρωση του προϊσταμένου εκπαιδευτικών θεμάτων και αφού ληφθούν υπόψη τα κριτήρια που ορίζονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).»,

γγ) το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αντίγραφο του πρακτικού υποβάλλεται στον οικείο διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για έγκριση.»,

δδ) το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«Κάθε διδακτική επίσκεψη πραγματοποιείται με την προϋπόθεση ότι συμμετέχουν σ’ αυτή τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον των μαθητών κάθε τμήματος/τάξης.»,

εε) το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 10 αντικαθίσταται ως εξής:

«Μεταφορά ωραρίου εργασίας σε απογευματινές ώρες για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί έως δύο (2) φορές ανά διδακτικό έτος με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων για την οποία ενημερώνεται ο οικείος Διευθυντής πρωτοβάθμιας εκ- παίδευσης.»,

στστ) το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η παρουσία τρίτων προσώπων στο σχολείο, στο πλαίσιο των δράσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β ́ της παραγράφου 2, προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων και την ενημέρωση του Προϊσταμένου εκπαιδευτικών θεμάτων.»,

ιγ) το άρθρο 17 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 17 Επιμορφωτικές δράσεις

1. Με απόφαση του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου και χωρίς να απαιτείται άδεια άλλης αρχής μπορεί να χρησιμοποιηθούν μέχρι δύο (2) εργάσιμες ημέρες το χρόνο ανά τάξη για την πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων. Στα επιμορφωτικά αυτά σεμινάρια και τις ημερίδες συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι εκπαιδευτικοί της περιφέρειας ή ομάδες εκπαιδευτικών κατά σχολεία ή τάξεις, σύμφωνα με την περίπτωση στ ́ της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 1566/1985.

2. Σκοπός των επιμορφωτικών αυτών συναντήσεων είναι η εξέταση των θεμάτων που έχουν σχέση με την επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών, την εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών, το συντονισμό, τον προγραμματισμό και την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου ή την αντιμετώπιση προβλημάτων που παρακωλύουν την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. Σε κάθε περίπτωση, για τη διαμόρφωση του θεματικού περιεχομένου των επιμορφωτικών αυτών συναντήσεων ο οικείος συντονιστής εκπαιδευτικού έργου λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις των εκπαιδευτικών της περιφέρειας ή ομάδων εκπαιδευτικών κατά σχολεία ή τάξεις.

3. Μέσα στα χρονικά διαστήματα από την 1η έως την 10η Σεπτεμβρίου και από την 15η έως την 21η Ιουνίου μπορεί να διοργανώνονται από το συντονιστή εκπαιδευτικού έργου επιμορφωτικές δράσεις, σε συνεργασία με τις αρμόδιες δομές υποστήριξης της πρωτοβάθμιας εκ- παίδευσης.»,

ιδ) το άρθρο 19 τροποποιείται ως εξής:

αα) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Διαφοροποίηση των συνθηκών λειτουργίας συστεγαζόμενων σχολείων επιτρέπεται ύστερα από γνώμη των διευθυντών ή των προϊσταμένων των σχολείων, του συλλόγου διδασκόντων και του διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους μαθητές και τους γονείς /κηδεμόνες τους.»,

ββ) το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση διαφωνίας, εκδίδεται απόφαση του διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.»,

ιε) στα Παραρτήματα, όπου γίνεται αναφορά σε «ΚΕ.Δ.Δ.Υ.» νοείται «Κ.Ε.Σ.Υ.».

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ