Placeholder

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ

Οδηγίες για την άσκηση του εποπτικού ρόλου των Δ/νσεων Εκπαίδευσης σε θέματα διορισμού και απόλυσης ιδιωτικών εκπαιδευτικών από ιδιωτικές σχολικές μονάδες της κατά τόπο αρμοδιότητάς τους

Δείτε την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας
Δημοσίευση: 03/08/2018
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Εγκύκλιες οδηγίες για την άσκηση του εποπτικού ρόλου των Δ/νσεων Εκπαίδευσης σε θέματα διορισμού και απόλυσης ιδιωτικών εκπαιδευτικών από ιδιωτικές σχολικές μονάδες της κατά τόπο αρμοδιότητάς τους, εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. Στο άρθρο 16, παρ. 1 και 2 του Συντάγματος ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει ως σκοπό την ηθική, πνευματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. Στην παρ. 8 του ίδιου άρθρου, ορίζεται: «8. Νόμος ορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους χορήγησης άδειας για την ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτηρίων που δεν ανήκουν στο Κράτος, τα σχετικά με την εποπτεία που ασκείται πάνω σ’ αυτά, καθώς και την υπηρεσιακή κατάσταση του διδακτικού προσωπικού τους. ...».

2. Κατά την κρατούσα γνώμη του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 2376/1988 Ολ.), «...με τις προαναφερόμενες διατάξεις των παρ. 1 και 8 του άρθρου 16 του Συντάγματος αναγνωρίζεται ατομικό δικαίωμα ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, ασφαλιζόμενης ούτω της από το άρθρο 2 του Προσθέτου Πρωτοκ. της Ευρωπ. Συμβάσεως των δικαιωμάτων του ανθρώπου πολυφωνίας στην εκπαίδευση, για την πληρέστερη ανάπτυξη της παιδείας, που αποτελεί κατά την παρ. 2 του αυτού άρθρου του Συντάγματος βασική αποστολή του Κράτους. Κατά τη ρητή όμως συνταγματική επιταγή της ως άνω παρ. 8, ο νόμος που ορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους χορηγήσεως της άδειας για την ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτηρίων, που δεν ανήκουν στο κράτος, καθορίζει τα σχετικά με την εποπτεία που ασκείται σε αυτά καθώς και την υπηρεσιακή κατάσταση του διδακτικού τους προσωπικού. Συνεπώς, με τη συνταγματική αυτή πρόβλεψη δεν παρέχεται απλώς η δυνατότητα ασκήσεως ιδιωτικής επιχειρήσεως στα πλαίσια του άρθρου 5 του Συντάγματος, αλλά δημοσίου λειτουργήματος από ιδιωτικό φορέα υποκείμενον σε κρατικόν έλεγχον και εποπτείαν..».

Επιπλέον, όπως έχει νομολογηθεί (μεταξύ άλλων, ΣτΕ 622/2010, 8η σκέψη) «... ενόψει της αναγωγής της παιδείας σε βασική αποστολή του Κράτους, θεσπίζεται η εποπτεία του τελευταίου επί των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων με συνέπεια την, κατά τα προεκτεθέντα, έντονη ρυθμιστική επέμβαση του νομοθέτη στην οργάνωση και λειτουργία τους καθώς και στην υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού τους. Ειδικότερα, με την ως άνω διάταξη του α ́ εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 16 του Συντάγματος κατοχυρώνεται μεν το δικαίωμα του ιδιοκτήτη ιδιωτικού σχολείου να επιλέγει το διδακτικό προσωπικό αυτού, ο νομοθέτης όμως, κινούμενος μέσα στα όρια της εν λόγω διάταξης, που καθιερώνει, όπως προαναφέρθηκε, την εποπτεία του Κράτους στην λειτουργία των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και στην υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού τους, μπορεί να θεσπίζει προϋποθέσεις και όρους ως προς την σύναψη και την λύση της εργασιακής συμβάσεως που συνδέει τον ιδιοκτήτη του σχολείου με το εκπαιδευτικό προσωπικό και να αναθέτει τον έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων και των όρων αυτών σε όργανα του Υπουργείου Παιδείας, ο οποίος ασκείται με την έκδοση αντίστοιχων διοικητικών πράξεων, αρκεί οι προϋποθέσεις και οι όροι αυτοί να υπαγορεύονται από λόγους δημοσίου συμφέροντος αναγόμενους στη διασφάλιση και βελτίωση της παρεχόμενης από τα ιδιωτικά σχολεία εκπαιδεύσεως και να μην αναιρούν ούτε να περιορίζουν υπέρμετρα την συνταγματικώς προστατευόμενη ελευθερία ιδρύσεως ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και την συνακόλουθη ελευθερία του ιδιοκτήτη του εκπαιδευτηρίου να επιλέγει το διδακτικό προσωπικό του σχολείου του (πρβλ. ΣτΕ 2283/2002, 2901/2000, 1357/1999 επταμ., 2374, 2376/1988 Ολομ.)».

Συνοπτικά, ο συντακτικός νομοθέτης, κατά τα ανωτέρω, ανάγει την παιδεία σε βασική αποστολή του Κράτους και επιτάσσει από τον κοινό νομοθέτη να μεριμνήσει για την έντονη (ουσιαστική και λεπτομερή) ρυθμιστική επέμβασή του στην εποπτεία (οργανωτική και λειτουργική) των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και της υπηρεσιακής κατάστασης του εκπαιδευτικού τους προσωπικού, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τους όρους που υπαγορεύονται από λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ειδικότερα οι λόγοι αυτοί εξειδικεύονται στη σχετική νομολογία.

3. Ο κοινός νομοθέτης, με το ν.682/1977 (Α’ 244), που εκδόθηκε σε εκτέλεση του άρθρου 16, παρ. 8, του Συντάγματος, καθορίζει, μεταξύ άλλων, τα διοικητικά όργανα, τις διαδικασίες και τον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων των οργάνων αυτών, σε θέματα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση του εκπαιδευτικού προσωπικού των ιδιωτικών σχολικών μονάδων.

Ενδεικτικά, η σύνθεση του διδακτικού προσωπικού των ιδιωτικών σχολικών μονάδων οφείλει να είναι (τουλάχιστον) ίδια με τη σύνθεση του διδακτικού προσωπικού των δημοσίων σχολείων και ανάλογη προς τα λειτουργούντα τμήματα κάθε σχολείου (άρθρο 24, παρ. 1 και 2), τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του διδακτικού προσωπικού και των διευθυντών/ντριών των ιδιωτικών σχολείων είναι ίδια με αυτά που, εκάστοτε, ισχύουν για τους εκπαιδευτικούς των δημόσιων σχολείων (άρθρο 26), το ανώτατο όριο των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, πλήρους απασχόλησης, οφείλει να είναι σύμφωνο με το εκάστοτε, ισχύον, εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών των δημοσίων σχολείων (άρθρο 27, παρ.1, πρώτο εδάφιο), ενώ η ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε ιδιωτικό εκπαιδευτικό γίνεται μετά από πρόταση του ιδιοκτήτη και έγκριση από το κατά τόπο αρμόδιο διοικητικό όργανο (άρθρο 27, παρ. 2, τελευταίο εδάφιο). Περαιτέρω, στο άρθρο 34, παρ.1 καθορίζεται ότι η βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των ιδιωτικών εκπαιδευτικών γίνεται βάσει των εκάστοτε ισχυόντων για τις «προαγωγές» των «δημόσιων εκπαιδευτικών λειτουργών» και η υλοποίηση της διαδικασίας των προαγωγών, συντελείται με πράξη του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από σχετική απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου.

Ειδικότερα, στο ν.682/1977 (Α’ 244) «Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων», αναφέρεται ότι:

(α) Στο άρθρο 1 («Έννοια») ορίζεται: «Ιδιωτικά σχολεία γενικής εκπαιδεύσεως, κατά την έννοιαν του παρόντος νόμου, είναι τα αντίστοιχα προς τα δημόσια σχολεία γενικής δημοτικής ή μέσης Εκπαιδεύσεως τα μη ανήκοντα εις το Κράτος, αλλά ιδρυόμενα και συντηρούμενα υπό φυσικών ή νομικών προσώπων κατά τα ειδικότερον εις τον παρόντα νόμον οριζόμενα.

(β) Στο άρθρον 2, («Εποπτεία») παρ. 1, ορίζεται: 1. Τα Ιδιωτικά σχολεία γενικής εκπαιδεύσεως υπάγονται εις την αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ασκούντος την επ' αυτών εποπτείαν δια των περιφερειακών εποπτικών οργάνων....»

(γ) Στο άρθρο 29 («Πρόσληψις διδακτικού προσωπικού»), παρ. 1, ορίζεται: «1. Το διδακτικόν προσωπικόν των ιδιωτικών σχολείων, επιλέγεται υπό των ιδιοκτητών αυτών, εκ των εγγεγραμμένων εις τους πίνακας της επετηρίδος ιδιωτικών εκπαιδευτικών... ... ... και διορίζεται υπό του οικείου Επιθεωρητού (πλέον, Δ/ντης-Δντρια Εκπαίδευσης), κατόπιν προτάσεως του ιδιοκτήτου του σχολείου. Ο ιδιοκτήτης κατά την επιλογήν, δεν δεσμεύεται εκ της σειράς εγγραφής εις τον πίνακα».

(δ) Στο άρθρο 30 («Σχέση εργασίας, διάρκεια σύμβασης-λύση σχέσης εργασίας»), όπως το εν λόγω άρθρο προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.4415/2016 (Α’ 159) και όπως κατόπιν τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται:

1. Οι διδάσκοντες στα ιδιωτικά σχολεία εκπαιδευτικοί, υπηρετούν με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.

2. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί προτείνονται προς πρόσληψη από τον ιδιοκτήτη του ιδιωτικού σχολείου και μετά την έγκριση της πρότασης από το Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης συνάπτουν σύμβαση ορισμένου χρόνου, η οποία αρχίζει την ημέρα παροχής των υπηρεσιών από τον εκπαιδευτικό και λήγει την 31η Αυγούστου του δεύτερου έτους από την πρόσληψή του. Κατά τη λήξη της διετίας ο ιδιοκτήτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση.

Μετά την πάροδο της διετίας και εφόσον η σύμβαση δεν καταγγελθεί κατά τα ανωτέρω, μετατρέπεται αυτοδικαίως σε σύμβαση αορίστου χρόνου.

3. Η σύμβαση αορίστου χρόνου είναι δυνατόν να καταγγελθεί μόνο για τους παρακάτω λόγους:

α) Εάν ο εργοδότης επικαλείται και αποδεικνύει επαρκώς αιτιολογημένη διαταραχή του εκπαιδευτικού κλίματος στο σχολείο λόγω αδυναμίας συνεργασίας εργοδότη-εκπαιδευτικού.
β) Κατάργηση σχολείων.
γ) Κατάργηση τάξεων και τμημάτων τάξεων. Στην περίπτωση αυτή είναι επιτρεπτή η απόλυση αυτών που έχουν τη μικρότερη προϋπηρεσία στην εκπαίδευση και μηδενίζεται το ωράριό τους. Από τις απολύσεις αυτές εξαιρούνται οι διδάσκοντες που είναι και ιδιοκτήτες των σχολείων.
δ) Συμπλήρωση του 70ού έτους της ηλικίας των εκπαιδευτικών.
ε) Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί απολύονται από τον ιδιοκτήτη του σχολείου στο οποίο υπηρετούν λόγω:
αα) σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας που διαπιστώνεται από την οικεία κατά τόπο πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή του Δημοσίου και, ύστερα από ένσταση του ενδιαφερομένου, από τη δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή του Δημοσίου,
ββ) συμπλήρωσης του χρόνου υπηρεσίας που θεμελιώνει δικαίωμα προς λήψη πλήρους σύνταξης από φορέα ασφάλισης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Σε αυτή την περίπτωση, η λύση της σχέσης εργασίας επέρχεται κατά τη λήξη του διδακτικού έτους,
γγ) επιβολής της πειθαρχικής ποινής της απόλυσης από το οικείο πειθαρχικό συμβούλιο,
δδ) διδακτικής, παιδαγωγικής ανεπάρκειας ή επαγγελματικής ασυνέπειας που στηρίζεται σε δύο (2) τουλάχιστον εκθέσεις και αφορούν δύο (2) τουλάχιστον συνεχόμενα διδακτικά έτη με κριτήρια που καθορίζονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, από τις οποίες η πρώτη συντάσσεται από το διευθυντή της σχολικής μονάδας και κοινοποιείται στον αρμόδιο συντονιστή εκπαιδευτικού έργου που έχει την επιστημονική ευθύνη του οικείου κλάδου και η δεύτερη συντάσσεται από το διευθυντή της σχολικής μονάδας και κοινοποιείται στον ανωτέρω συντονιστή εκπαιδευτικού έργου, ο οποίος προσθέτει συμπληρωματική έκθεση, εφόσον το κρίνει σκόπιμο και ειδικά αν η γνώμη του διαφέρει από αυτή του Διευθυντή1.

4. Στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, των οποίων η σύμβαση καταγγέλλεται κατά τα ανωτέρω, καθώς και στους αποχωρούντες ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς λόγω συμπληρώσεως του συντάξιμου χρόνου ή του 70ού έτους της ηλικίας τους, καταβάλλεται αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Στην αποζημίωση υπολογίζεται και η υπηρεσία τους με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

5. Ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός εκπίπτει αυτοδικαίως της υπηρεσίας, εάν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση σε ποινή συνεπαγόμενη απόλυση για τους δημοσίους υπαλλήλους.

6. ...3

7....

8. Μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης, άλλοι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. και συνταξιούχοι, οι οποίοι δεν μετέχουν σε φορείς ελέγχου των ιδιωτικών σχολείων, δύνανται να απασχολούνται στην ιδιωτική εκπαίδευση, εφόσον υπάρχει έλλειψη στην Επετηρίδα Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και στην αντίστοιχη ειδικότητα.

9. Η σύμβαση εργασίας μεταξύ του ιδιοκτήτη ιδιωτικού σχολείου και του ιδιωτικού εκπαιδευτικού λύεται με το θάνατο, την έκπτωση, την αποδοχή παραίτησης και την καταγγελία της σύμβασης εργασίας και εκδίδεται σχετική πράξη του αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Η νομιμότητα της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για τους λόγους που προβλέπονται στην περίπτωση α ́ και στην υποπερίπτωση δδ ́ της περίπτωσης ε ́ της παραγράφου 3 κρίνεται από ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία εξετάζει αν η σύμβαση εργασίας καταγγέλθηκε νομίμως και αν η καταγγελία είναι καταχρηστική ή μη και αποφαίνεται σχετικά.

Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, και αποτελείται από:

α) Έναν (1) Πρωτοδίκη, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, υπηρετούντες στο Τμήμα Εργατικών Διαφορών του Πρωτοδικείου Αθηνών, οι οποίοι υποδεικνύονται από το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου.

β) Δύο (2) Πρωτοδίκες υπηρετούντες στο Τμήμα Εργατικών Διαφορών του Πρωτοδικείου Αθηνών με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι υποδεικνύονται από το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου.

Ένας (1) εκπρόσωπος της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. που υποδεικνύεται με απόφαση της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. και ένας (1) εκπρόσωπος της αντιπροσωπευτικότερης εργοδοτικής οργάνωσης που υποδεικνύονται με απόφαση της παρίστανται ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτήν κανενός είδους αποζημίωση. Η ανωτέρω Επιτροπή λαμβάνει υπ’ όψιν και τις υπηρεσιακές εκθέσεις, συνεδριάζει δε και αποφαίνεται υποχρεωτικά εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την καταγγελία και υποβάλλει την πρότασή της στον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης στην οποία διατυπώνεται η κρίση της σχετικά με τη νομιμότητα της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας κατά τα ανωτέρω. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης έχει δέσμια αρμοδιότητα να εκδώσει σχετική απόφαση περί απόλυσης ή μη του εκπαιδευτικού, σύμφωνη με το περιεχόμενο της πρότασης της Επιτροπής εντός τριών (3) ημερών από την υποβολή σε αυτόν της πρότασης. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της εν λόγω προθεσμίας τεκμαίρεται η νομιμότητα και μη καταχρηστικότητα της καταγγελίας. Η καταγγελία της σύμβασης του εκπαιδευτικού δεν παράγει έννομα αποτελέσματα πριν από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της σχετικής απόφασης της Επιτροπής. Ύστερα από την έκδοση της απόφασης του Διευθυντή Εκπαίδευσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφύγουν στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης έκδοσης της απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής και έως την έκδοσή της, δεν απαιτείται η τήρηση της παραπάνω διαδικασίας για τη λύση της σύμβασης.

Απολύσεις ιδιωτικών εκπαιδευτικών που λαμβάνουν χώρα χωρίς την τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας είναι άκυρες.4

10. Παραίτηση ιδιωτικού εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους επιτρέπεται μόνο με τη συναίνεση του ιδιοκτήτη ή για αποχρώντα λόγο εκτιμώμενο από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η παραίτηση, για να θεωρείται έγκυρη, πρέπει να υποβάλλεται από τον εκπαιδευτικό αυτοπροσώπως στο ιδιωτικό σχολείο και εντός 5 ημερών στον Διευθυντή εκπαίδευσης. Η αποδοχή αυτής κοινοποιείται αμέσως προς τον ιδιοκτήτη, ο οποίος υποχρεούται εντός πέντε (5) ημερών να υποβάλει πρόταση για το διορισμό αντικαταστάτη. Ο παραιτηθείς δεν μπορεί να αποχωρήσει από το σχολείο πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του αντικαταστάτη του, εκτός εάν παρήλθε μήνας από την υποβολή της παραίτησής του και δεν του έγινε κοινοποίηση της αποδοχής της. Οι διοριζόμενοι στη δημόσια εκπαίδευση, ως μόνιμοι ή ως αναπληρωτές, ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, λογίζονται αυτοδικαίως παραιτούμενοι από το ιδιωτικό σχολείο στο οποίο υπηρετούν, μόλις αναλάβουν υπηρεσία στη δημόσια εκπαίδευση.

11. Η απόλυση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος, ανεπάρκειας ή νόσου, επέρχεται από την κοινοποίηση της οικείας πράξης στον ιδιωτικό εκπαιδευτικό».

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ/ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ.

1. Ο/Η Ιδιοκτήτης/τρια (ή η/ο νόμιμη/ος εκπρόσωπος) της ιδιωτικής σχολικής μονάδας υποβάλλει πρόταση διορισμού (σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ.2, του ν.682/1977) συγκεκριμένης/ου ιδιωτικού εκπαιδευτικού, στην κατά τόπο αρμόδια Δ/νση Εκπαίδευσης (εποπτεύουσα υπηρεσία), αφού ακολουθηθεί η διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν.682/1977. Το χρονικό διάστημα υποβολής των σχετικών προτάσεων για την κάλυψη του υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος της ιδιωτικής σχολικής μονάδας, είναι αυτό που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 32 του ν.682/1977), δηλ. «από την έναρξη του σχολικού έτους μέχρι την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων».

2. Μετά τον έλεγχο της συνδρομής των κείμενων προϋποθέσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), ο διορισμός του/της προτεινόμενου/της εκπαιδευτικού διενεργείται με πράξη (διοριστήριο) του/της Δ/ντή- Δ/ντριας Εκπαίδευσης.

3. Στην πράξη διορισμού (ατομική διοικητική πράξη) αναγράφονται τα ταυτοποιητικά στοιχεία της/του διοριζόμενης/ου (Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο και ΑΦΜ), ο εκπαιδευτικός κλάδος (κωδικός και λεκτικό εκπαιδευτικού κλάδου και ειδικότητας, εφόσον υπάρχει), το διδακτικό ωράριο (πλήρες ή μειωμένο –σε περίπτωση μειωμένου ωραρίου καθορίζεται ο αριθμός των διδακτικών ωρών-) και η σχέση εργασίας που συνδέει τον/την διοριζόμενο/νη με τη σχολική μονάδα στην οποία διορίζεται, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 30 του ν.682/1977, όπως ισχύει. (σχετική η παρ. 1 της αριθμ. 154892/Ε1/22-9-2016 με ΑΔΑ: 6ΚΖ64653ΠΣ-Ι74 εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ.).

Τονίζεται ότι νέα πρόσληψη εκπαιδευτικού σε ιδιωτικό σχολείο επιτρέπεται, εφόσον οι ήδη υπηρετούντες εκπαιδευτικοί, του ίδιου εκπαιδευτικού κλάδου (ή ειδικότητας) στο σχολείο αυτό, έχουν διοριστήριο πλήρους διδακτικού ωραρίου (σχετική η αριθμ. 249/1986 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ και η παρ. 2 της αριθμ. 154892/Ε1/22-9-2016 με ΑΔΑ: 6ΚΖ64653ΠΣ-Ι74 εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ.).

4. Μετά την έκδοση του διοριστηρίου, το οποίο κοινοποιείται στη σχολική μονάδα και στον/στην διοριζόμενο/νη, η/ο ιδιοκτήτρια/ της (ή ο/η νόμιμος εκπρόσωπος) της σχολικής μονάδας οφείλει να προσκομίσει στην εποπτεύουσα υπηρεσία (οικεία Δ/νση Εκπαίδευσης) τη σύμβαση εργασίας που συνδέει τους αντισυμβαλλόμενους (σχολάρχη / ιδιωτικό εκπαιδευτικό), προκειμένου η τελευταία να προβεί στον έλεγχο των μειζόνων συμβατικών όρων που οι αντισυμβαλλόμενοι έχουν συνομολογήσει.

Με ευθύνη της οικείας Δ/νσης Εκπαίδευσης καταχωρίζεται στην καρτέλα της ιδιωτικής σχολικής μονάδας που τηρείται στο ΠΣ Myschool, η πράξη διορισμού της/του εκπαιδευτικού, καθώς και τα ταυτοποιητικά και τα υπηρεσιακά της/του στοιχεία (κλάδος, διδακτικές ώρες, μισθολογικό κλιμάκιο κ.ο.κ.).

Κ ά θ ε μ ε τ α β ο λ ή που επέρχεται με σχετική διοικητική πράξη και αφορά εκπαιδευτικό ιδιωτικής σχολικής μονάδας καταχωρίζεται στο εν λόγω ΠΣ με ευθύνη της Δ/νσης Εκπαίδευσης που εξέδωσε την πράξη αυτή.

Σχετικές Οδηγίες καταχώρισης θα σταλούν άμεσα από τον διαχειριστή του ΠΣ Myschool.

5. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία πρόσληψης εκπαιδευτικού ή/και διδακτικού προσωπικού για την κάλυψη διδακτικών αναγκών από τη λειτουργία εγκεκριμένων πρόσθετων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (σύμφωνα με τις παρ. 2 έως 4 του άρθρου 4 του ν.682/1977, όπως ισχύει), τυγχάνει εφαρμογής η αριθμ. 20384/Ν1/6-2-2018 (ΑΔΑ: 7ΔΠΨ4653ΠΣ-ΥΩ6) διευκρινιστική εγκύκλιος, με θέμα: «Διευκρινίσεις αναφορικά με την απασχόληση ιδιωτικών εκπαιδευτικών (ή/και διδασκόντων) σε πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες».

Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1. Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 30 του ν.682/1977, όπως ισχύει, η απόλυση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών συντελείται με πράξη του κατά τόπο αρμόδιου διοικητικού οργάνου (Δ/ντη – Δ/ντριας Εκπαίδευσης). Μεταξύ των λόγων που ορίζονται στην οικεία διάταξη, είναι η παραίτηση του ιδιωτικού εκπαιδευτικού ή η καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη. H σύμβαση αορίστου χρόνου μπορεί να κ α τ α γ γ ε λ θ ε ί μόνο για τους λόγους που -αποκλειστικά και εξαντλητικά- αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 682/1977, όπως ισχύει.

Ειδικότερα, από τους αναφερόμενους λόγους καταγγελίας της σύμβασης, ο ι π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς : β’ (κατάργηση σχολείου), γ’ (κατάργηση τάξεων και τμημάτων τάξεων...), δ’ (συμπλήρωση του 70ού έτους της ηλικίας...), και ε ́ -υποπεριπτ. ββ’ (συμπλήρωση χρόνου υπηρεσίας συνταξιοδότησης...) και γγ’ (επιβολή της πειθαρχικής ποινής της απόλυσης...)- ε ί ν α ι αντικειμενικά ελέγξιμες και μπορούν ευθέως και ευκρινώς να διαπιστωθούν από το αρμόδιο διοικητικό όργανο (Δ/ντρια-Δ/ντή Εκπαίδευσης), το οποίο σε περίπτωση διαπίστωσης της συνδρομής τους οφείλει να προβεί στην έκδοση της σχετικής πράξης απόλυσης. Ομοίως, η υποπεριπτ. αα ́ (σωματική ή πνευματική ανικανότητα...) της περίπτωσης ε’, δύναται να διαπιστωθεί αντικειμενικά από το αρμόδιο διοικητικό όργανο, εφόσον υπάρξει σχετική γνωμάτευση από την οικεία -κατά τόπο- πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή του δημοσίου, ενώ κατόπιν ενδεχόμενης ενστάσεως του ενδιαφερόμενου, από τη δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή του δημοσίου.

Αντίθετα, η διαπίστωση της συνδρομής της περίπτ. α’ (εάν ο εργοδότης επικαλείται και αποδεικνύει επαρκώς αιτιολογημένη διαταραχή του εκπαιδευτικού κλίματος στο σχολείο λόγω αδυναμίας συνεργασίας εργοδότη-εκπαιδευτικού) ή της υποπεριπτ. δδ’ (διδακτική, παιδαγωγική ανεπάρκεια ή επαγγελματική ασυνέπεια ...) της περιπτ. ε’, επαφίεται στον έλεγχο (και την κρίση) της Ανεξάρτητης Επιτροπής των Δικαστών. Στις περιπτώσεις αυτές και προκειμένου η Επιτροπή των Δικαστών να προβεί στις κατά νόμο προβλεπόμενες ενέργειες, η εποπτεύουσα υπηρεσία διαβιβάζει το φάκελο της καταγγελίας στο Τμήμα Β’ της Αυτοτελούς Δ/νσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, η οποία εισάγει τον φάκελο της υπόθεσης στην αρμόδια δικαιοδοτική Επιτροπή.

2. Για την πρόωρη καταγγελία της διετούς σύμβασης (σύμβασης ορισμένου χρόνου), τυγχάνουν εφαρμογής οι κείμενες διατάξεις του Αστικού Κώδικα (ΑΚ).

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 672 ΑΚ, ο εργοδότης ή ο μισθωτός έχουν τη δυνατότητα να καταγγείλουν τη σύμβαση ορισμένου χρόνου για «σπουδαίο λόγο» πριν τη συμπλήρωση του χρόνου αυτού. Ο νόμος δεν προσδιορίζει τα γεγονότα που συνιστούν σπουδαίο λόγο, αλλά η διαπίστωσή του επαφίεται στην κρίση του εποπτεύοντος τη σύμβαση διοικητικού οργάνου (Δ/ντής – Δ/ντρια Εκπαίδευσης) και η οριστική και αμετάκλητη κρίση του επικαλούμενου λόγου επαφίεται, σε τελικό βαθμό, στον αρμόδιο τακτικό δικαστή. Η/Ο Δ/ντρια/Δ/ντης Εκπαίδευσης κρίνει σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση αν τα πραγματικά περιστατικά που έχουν τεθεί ενώπιόν του συνιστούν ή όχι σπουδαίο λόγο με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

Ο σπουδαίος λόγος σχετίζεται κυρίως με τις περιπτώσεις παράβασης των ουσιωδών όρων της σύμβασης όπου δημιουργείται κατάσταση που κάνει δυσανάλογα δυσχερή τη συνέχιση της συμβάσεως- για εκείνον που προβαίνει στην καταγγελία- αφού ληφθεί υπόψη το σύνολο των συνθηκών της συγκεκριμένης περίπτωσης. Ενδεικτικά, ως σπουδαίος λόγος έχει κριθεί από την γενική εργατική νομολογία ότι αποτελεί: η ανάρμοστη ή η υβριστική συμπεριφορά του εργαζομένου προς τον εργοδότη, η μη συμμόρφωση του μισθωτού προς τις οδηγίες του εργοδότη, η μη επιμελής εκτέλεση της εργασίας ή η άρνηση παροχής της, η πρόκληση βλάβης από πρόθεση ή αμέλεια, η μεγάλη απουσία, η διακοπή της εκτελέσεως έργου που είχε αναλάβει ο εργοδότης κ.α. Α ν τ ί θ ε τ α , έχει κριθεί ότι δεν συνιστά σπουδαίο λόγο η μεταβολή των προσωπικών ή περιουσιακών στοιχείων του εργοδότη, η μη ικανοποιητική πορεία των εργασιών του εργοδότη, η άρνηση του μισθωτού να δεχθεί μετάθεση στο εξωτερικό κ.α. (σχετικό το αριθμ. 45215/816/4-10- 2017 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση, το αρμόδιο εποπτεύον διοικητικό όργανο πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τον περιορισμό που θέτει το άρθρο 281 του ΑΚ, στο οποίο, ειδικότερα, ορίζεται ότι η άσκηση του όποιου δικαιώματος (εν προκειμένω, της πρόωρης καταγγελίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος. Κατά τη σχετική νομολογία των αστικών δικαστηρίων κρίνεται ως καταχρηστική η άσκηση του δικαιώματος (της πρόωρης καταγγελίας) όταν και εφόσον αυτή υπαγορεύεται από ταπεινά ελατήρια που δεν εξυπηρετούν τον σκοπό του δικαιώματος, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις που η καταγγελία οφείλεται σε εμπάθεια, μίσος ή έχθρα ή σε λόγους εκδικήσεως, συνεπεία προηγηθείσας νόμιμης, αλλά μη αρεστής στον εργοδότη, συμπεριφοράς του εργαζομένου. Στις περιπτώσεις αυτές ο καταγγελλόμενος οφείλει να αποδείξει (ή έστω να επικαλεστεί) συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν την υποκειμενική συμπεριφορά του καταγγέλλοντος επίμεμπτη.

Η πρόωρη καταγγελία της διετούς σύμβασης χωρίς να συντρέχει σπουδαίος λόγος και χωρίς να εκδοθεί πράξη απόλυσης από το αρμόδιο διοικητικό όργανο, επειδή στερείται νομίμου ερείσματος, δεν επάγεται κανένα έννομο αποτέλεσμα. Η σύμβαση εργασίας συνεχίζει να υπάρχει και ο εργοδότης που έκανε την καταγγελία, περιέρχεται σε υπερημερία για την οποία ο μισθωτός δικαιούται να αξιώσει τις αποδοχές όλου του υπόλοιπου χρόνου μέχρι τη λήξη της διετίας (σύμφωνα με το διοριστήριο).

Με ευθύνη της οικείας Δ/νσης Εκπαίδευσης καταχωρίζεται στην καρτέλα του ιδιωτικού εκπαιδευτικού της οικείας σχολικής μονάδας, που τηρείται στο ΠΣ Myschool, η πράξη απόλυσης της/του εκπαιδευτικού.

Με την έκδοση της παρούσας διαγράφεται η παρ. 7 της αριθμ. 154892/Ε1/22-9-2016 με ΑΔΑ: 6ΚΖ64653ΠΣ-Ι74 εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ., λόγω μεταγενέστερης τροποποίησης της ερειδόμενης διάταξης.

Σχόλια (2)

 
Υποχρεωτικη μεταθεση στη Μακρονησο
04 Αυγ 2018 11:45

Γελαει ο πλανητης με το σοβιετικο κρατιδιο του ελλαδισταν

 
Κώστας
07 Αυγ 2018 19:45

Προβλέπω νέα προσφυγή των Ιδιωτικών Σχολείων στην ΑΠΔΠΧ για το γνωστό θέμα-μαϊντανό των προσωπικών δεδομένων.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.