Απόφαση: Νέα παράταση μέχρι τον Φεβρουάριο του 2019 στους Σχολικούς Συμβούλους

Δείτε την απόφαση μόνο στο esos

04/09/2018

Ενημερώθηκε: 05/09/2018, 00:15

Άκουσε το άρθρο

Νέα εξάμηνη παράταση στη θητεία των Σχολικών Συμβούλους έδωσε ο υπουργός Παιδείας  Κ. Γαβρόγλου, με απόφαση που υπέγραψε.

 Ως αιτολογικό της απόφασης ο υπουργός Παιδείας προβάλει το γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης ή απόσπασης των Οργανωτικών Συντονιστών των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), των Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ή των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών,

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθμ. Φ.351.1/22/141872/Ε3

Παράταση προθεσμίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 10 του ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτο- βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 102).
2. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α ́ 210).
3. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α ́98).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με την αριθμ. Φ.1/Γ/322/141829/ Β1/03-09-2018 Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικο- νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
5. Το γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης ή απόσπασης των Οργανωτικών Συντονιστών των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), των Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ή των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, αποφασίζουμε:

Παρατείνεται για έξι (6) μήνες από την 1-9-2018 η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 20 του ν. 4547/2018 για την παύση λειτουργίας των υπηρεσιών και των οργανικών μονάδων που καταργούνται με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ίδιου νόμου, καθώς και για την έναρξη της πλήρους λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και των Κ.Ε.Σ.Υ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 20 ΠΑΡ. 10  ΚΑΙ 11 ΤΟΥ Ν. 4547/18

Το άρθρο 20, παρ. 10 και 11 του ν.4547/2018 ορίζει:

10. Η παύση της λειτουργίας των υπηρεσιών και των οργανικών μονάδων που καταργούνται με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 και η έναρξη της πλήρους λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και των Κ.Ε.Σ.Υ. πραγματοποιείται το αργότερο έως την 1η.9.2018 και διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να παραταθεί έως έξι (6) μήνες και για μία μόνο φορά, εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης ή απόσπασης των Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. ή των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.

11. Από την παύση της λειτουργίας, σύμφωνα με την παράγραφο 10, των υπηρεσιών και των οργανικών μονάδων που καταργούνται με την παράγραφο 2 του άρθρου 17, λήγουν οι θητείες των σχολικών συμβούλων, καθώς και των μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης, των κάθε είδους προϊσταμένων και του προσωπικού με θητεία των καταργούμενων υπηρεσιών ή οργανικών μονάδων.

Σχόλια (78)

Νέμεσις
|

@Αριστείδης
" Πληροφορίες λένε ότι θα διενεργηθεί εξονυχιστικός έλεγχος για τη διαδικασία επιλογής ΣΕΕ, από τη διερεύνηση των πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών, τα πρακτικά των συμβουλίων για τις μοριοδοτήσεις, την ανάθεση επεξεργασίας φακέλων σε αναρμόδιους διοικητικούς έως και τις βαθμολογίες στις συνεντεύξεις". Έτσι ακριβώς πρέπει να γίνει! Από τη "λανθασμένη" προσμέτρηση του διδακτικού χρόνου (εσκεμμένα ή μη) ως την αναιτιολόγητη βαθμολόγηση στη συνέντευξη. Πάντως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είδαμε ηχηρά ονόματα υποψηφίων να προσμετρούν λιγοστά μόρια εξαιτίας των διδακτικών χρόνων υπηρεσίας τους. Αντίθετα σε κάποιες άλλες γεωγραφικές περιφέρειες δόθηκαν με περισσό θράσος και χωρίς συστολή... Άραγε συνεκτιμήθηκε το περιεχόμενου του φακέλου του υποψηφίου δεδομένου ότι έπρεπε να γίνει σχετική εισήγηση του αρμόδιου μέλους της επιτροπής;;; Διότι σωρευτικά όλοι πήραν 7 ή 9 μόρια για τα πτυχία τους ανεξάρτητα από τον αριθμό των πτυχίων/μεταπτυχιακών που είχε ο καθένας. Ενώ απο την άλλη για τα επιμορφωτικά/διδακτική εμπειρία/ερευνητικά υπήρξε αναλογία στην κατανομή και προσμέτρηση. Και βέβαια είδαμε κάποιοι να τα παίρνουν όλα και να αναρωτιέται κανείς για τις τόσες συμμετοχές στα ερευνητικά
και επιμορφωτικά προγράμματα. Επίσης δεν μπορεί κάποιος επιμορφωτής στις ΤΠΕ να παϊρνει αφενός το μόριο της πιστοποίησης και παράλληλα να παίρνει και το 0,50 της επιμόρφωσής του στις ΤΠΕ ως ετήσια και τις ώρες επιμόρφωσης επιπλέον !!! Δηλαδή τη στιγμή που απαξιώνεται ένα δεύτερο μεταπτυχιακό ή ένας τίτλος πτυχίου και δεν λαμβάνονται καθόλου υπόψη την ίδια στιγμή η επιμόρφωση που έλαβε κανείς στις ΤΠΕ προκειμένου να επιμορφώσει επί αμοιβή για όφελος οικονομικό του ιδίου με 0,50 του μορίου. Μακάρι κάποια στιγμή να σταματήσει αυτή η ισοπέδωση και να υπάρχει διακριτή προσμέτρηση των τίτλων και επιβράβευση για τον υποψήφιο που κοπιάζει και εμπλουτίζει τις γνώσεις του για τις ανάγκες της σύγχρονης και εξελισσόμενης εκπαίδευσης!!!!

ΗΡΑ*
|

@ Πλατάρος Γιάννης

Όλα τα περίμενα από σας κ. Πλατάρε, αλλά να αναλάβετε την υπεράσπιση του νοθετικού έργου και όχι μόνο της κ. Διαμαντοπούλου δεν το περίμενα ! Πράγμα που σημαίνει ότι επιβεβαιώνετε και ενισχύετε ΚΑΙ την παραπάνω εκτίμησή μου γιατί στο σχόλιό σας(Πλατάρος Γιάννης:05 Σεπ 2018 19:36 ) και τη σχετική σύγκριση στοιχείων συνειδητά αποσιωπάται η διαδικασία που ακολουθήθηκε στις επιλογές των ΣΣ επί Διαμαντοπούλου. Σε ό,τι αφορά δε τη θέση σου ότι τρέφω εμπάθεια απέναντι στην κ. Διαμαντοπούλου, έχω να σημειώσω τούτο: Το γεγονός ότι η αρνητική θέση μου απέναντι στα "έργα και τις ημέρες" της κ. Διαμαντοπούλου στο Υπουργείο Παιδείας εναρμονίζεται πλήρως με αυτήν της συντριπτικής πλειόνητας των εκπαιδευτικών εκ των πραγμάτων ακυρώνει και την εκτίμησή σου για προσωπική εμπάθεια... Κι όλα αυτά, αγαπητέ κ. Πλατάρε, ανεξάρτητα από τους σοβαρούς προσωπικούς λόγους...

@Στράτο
|

Στράτο και όλοι όσοι συμφωνούν μαζί σου, μη τρέφετε αυταπάτες... Τρία πράγματα κρατήστε μόνο στο νου σας:

1) Έ Κ Λ Ο Γ Ε Σ έρχονται και δεν προλαβαίνει το κόμμα σας να κάνει πράξη τις επαίσχυντες βλέψεις του για τις δομές που θα "αποδομήσουν" την Παιδεία μας,
2) Δ Ι Κ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α θα "χορτάσουν" στο Υπουργείο Παιδείας για την αδικία και την αδιαφάνεια ,
3) "Σ Ι Δ Ε Ρ Ε Ν Ι Α" θα βγει η ΠΕΣΣ από τη δικαίωση που θα λάβει στο ΣτΕ και ο θεσμός των ΣΣ θα ισχυροποιηθεί περισσότερο από ποτέ..

Περίμενε κι έρχονται όλα τούτα... Το "τσίρκο" άρχισε ήδη να συμμαζεύεται...

Πλατάρος Γιάννης
|

@ΗΡΑ*
Πληκτρολόγησε στην Google «2.250 υποψήφιοι για 803 θέσεις Σχολικών Συμβούλων.
*Βρες τον σύνδεσμο και έλεγξε την αυθεντικότητα της πηγής.
* Ζήτα συγγνώμη για το ύφος σου το απαξιωτικό, που (φλασιά μου ήρθε) με έχεις διαψεύσει και άλλοτε (πολύ παλιά) γι αυτούς τους αριθμούς. Σου έχει καθίσει κάτι λάθος και επιμένεις. Η διαφορά μας είναι ποιος ζητά συγγνώμη για τα λάθη του, εκούσια τε και ακούσια.
* Για την κα Διαμαντοπούλου, έχω να πώ ότι έφτιαξε τον καλύτερο νόμο (3848/2001) για επιλογή στελεχών και τον πάτησε η ίδια. Ομοίως τον καλύτερο νόμο για επιλογή εκπαιδευτών στα ΙΕΚ και τον απενεργοποίησε η ίδια, το καλύτερο θεσμικό πλαίσιο για επιλογή Υποδιευθυντών και δεν ίσχυσε ούτε ένα μήνα, το πήραν πίσω. Όλα κατόπιν κομματικών πιέσεων. Την αλήθεια λέω. Όπως και την λοιδορώ για το «ευαλφάλεια» που μας πέταξε ως υποδειγματικό τρόπο παραγωγής Ελληνικών, όπως και πάντα είμια κριτικός προς όλους. Για πολλοστή φορά αντιλαμβάνομαι , ότι έχεις ΜΕΓΑΛΟ πρόβλημα με την Διαμαντοπούλου . Μάλλον για τις κρίσεις του 2011. Και εγώ έχω, αλλά δεν κάνω κι έτσι! Δεν μας έχεις πει και τι σου κάνανε για να κρίνουμε την βαρύτητα του περιστατικού. Όπου ακούς «Διαμαντοπούλου» σαν να σε τσιμπάει μύγα τσε-τσε. Λιγότερη εμπάθεια. Τόσα χρόνια περάσανε. Και μας μας έχουν κάνει χειρότερα . (Όχι η εν λόγω)
* Είναι αστείο να με ακολουθείτε ως ψαράκι -δορυφόρος (βλ. ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΚΑ) και να σχολιάζετε τον σχολιασμό μου. Επειδή κάνετε τον επαΐοντα θα σας μάθω την δεοντολογία των σχολίων για να την ασκείται υπεύθυνα.
1. Σχολιάζουμε ελευθέρως τα πάντα, χωρίς να βρίζουμε κτλ κτλ (Αυτό το αναλαμβάνει η διαχείρηση του esos.gr
2. Σε περίπτωση που σχολιάζουμε σχόλιο, υπάρχει εξτρά δεοντολογία:
α) Για να πούμε ένα «συμφωνώ» ή ένα «μπράβο» χωρίς αιτιολόγηση.
β) Για να επισημάνουμε μια λανθασμένη πληροφορία.
γ) Για να επισημάνουμε μια λανθασμένη εξαγωγή συμπεράσματος με λογική λαθροχειρία.
Σε καμία περίπτωση δεν επιτιθέμεθα στον άνθρωπο που γράφει ένα σχόλιο, σε ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ επίπεδο, αλλά διαλύουμε συντρίβουμε, απορρίπτουμε, αναθεωρούμε, ανασκευάζουμε, τροποποιούμε , συμπληρώνουμε, επεκτείνουμε, γενικεύουμε , ειδικεύουμε, ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ.
Με εμένα το έχεις παρακάνει.
Αβ
Επίσης σου αποκαλύπτω ότι με κάνεις να βελτιώνομαι με τα λάθη που μου επισημαίνεις συνέχεια (και τα σωστά και τα επινοημένα) Είσαι -άρα-χρήσιμος , όπως όλοι οι αντιλέγοντες και οι εχθροί. :-)

ΗΡΑ*
|

@ Πλατάρος : " ...διότι ήθελα να κάνω την σύγκριση πιο αντιθετικη..." (!) Αυτό από μόνο του αποτελεί ισχυρό αποδεικτικό στοιχείο του λόγου μου/μας το αληθές. Και τούτο ανεξάρτητα από τη συνειδητή παράλειψη (επιμένω !) της διαδικασίας επιλογής των ΣΣ επί Διαμαντοπούλου. Η ίδια ... λογική α-συνέπεια τηρείται με ...συνέπεια εκ μέρους σου και στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων/ συμπερασμάτων : επιτυχής αποπεράτωση των διαδικασιών στις επιλογές του 2007 - αποτυχημένη σ' αυτές του 2018... Εκεί όμως που δεν μπορώ πλέον να παρακολουθήσω τη ... λογική σου α-συνέπεια - που αποτελεί και το κερασάκι στην τούρτα της αρλουμπολογίας -είναι τούτο 'δώ : " Υποθέτω ότι πάμε σε εκλογές τον Οκτώβριο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς..." Η τελείως άσχετη και ξεκάρφωτη - με ό,τι προηγείται αυτής - υπόθεση - εκτίμησή σου χρήζει διευκρίνισης : Εννοείς Οκτώβρη του '18 ή του '19 ; Αν εννοείς του ' 19 θα συμφωνήσω μαζί σου...

Πικραμένε Πληνετάρχη-Υποψήφιε Συντονίστη
|

@Κώστα. Θέλεις μεν αλλά δεν θέλεις δε. Για πες μας λοιπόν εσένα ως εκπαιδευτικό δεν σε θίγει το γεγονός οτι χρόνος υπηρεσίας σου στο ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ δεν αναγνωρίζεται ως διδακτικός (για καθήκοντα μιλάω) και αναγνωρίζεται αυτός των υπηρετούντων στα ΚΠΕ, ΓΡΑΣΕΠ, ΓΡΑΣΥΠ ακόμη και στο βοηθητικό των ΚΕΔΔΥ !!!. Δεν σε ενοχλεί αυτό; δεν είναι διάκριση; δεν είναι αντισυνταγματικό; ή σε βολεύει;

Πλατάρος Γιάννης
|

@ΕΕ
Δεν αναφέρθηκα στο 2011, διότι ήθελα να κάνω την σύγκριση πιο αντιθετικη.
Δεν αφισταμαι των όσων έχω γράψει για το 2011.
Πρόκειται για μια θλιθερη Ιστορία.
Ήμουν υποψήφιος ΣΣ και μάλιστα με 1,5 μόριο παραπάνω μετρησιμα από τον επικρατησαντα Σύμβουλο. Δεν πήγα στην συνέντευξη, προτίμησα διευθυντής στο Λύκειο Μεσσήνης, διότι ξέρω τις ανατροπές της συνέντευξης.
Το 2011, οι διαδικασίες επιλογής ΣΣ ήταν κάτι παραπάνω από γελοιοποιηση των θεσμων. Το είχα ως αξεπέραστο μέτρο. Δεν φανταζόμουν την φετινή τσιρκολαγνια των ΣΣΕ με τους κόφτες, με τις μοναδικές υποψηφιοτητες, τις μηδενικες ή ευαριθμες... Χρειάζεται προσεκτικός και σοβαρός σχεδιασμός για να γελοιοποιησεις τόσο πολύ τις επιλογές στελεχών εκπαίδευσης, τόσο πολύ και να υπερβεις όλα τα γνωστά μέτρα του αμαρτωλου παρελθοντος.
Πρόκειται για τον ορισμό της ασυμμετρης γελοιοποιησης, τελικα πάντων ημών, ας μην έχει γίνει ακόμα αντιληπτό...
Εχθρός του κακού, είναι το τρισχειροτερο και επετευχθη.
Πρέπει όμως να παραδεχθω, ότι ο κλάδος είναι στην Νιρβανα του, όταν δεν πανηγυρίζει από τον επαγγελματικό διασυρμο του.
Ελπίζω να φύγουν όλοι αυτοί οι μαθητευόμενοι ερασιτέχνες ιδεολογηματικοι μαγοι, οι οποίοι έχουν κυβερνητική εντολή, λόγω της προτίμησης του καναπέ, για το 20% των συμπολιτων μας, που δεν πήγαν να ψηφίσουν στις τελευταίες εκλογές.

alastor
|

@ΟΤΙ ΝΑΝΑΙ
Σε ότι με αφορά, καμία αδημονία αγαπητέ: ούτε ΣΣ εν ενεργεία είμαι, ώστε να επιθυμώ εξάμηνη παράταση της θητείας μου (μήπως ανήκετε σε αυτή την κατηγορία;), ούτε έχω υποβάλει υποψηφιότητα για τις νέες δομές, ούτε κάνω αστείες υποθέσεις για εκλογές τον Οκτώβρη, επειδή παρατάθηκε η προθεσμία μιας διαδικασίας σε εξέλιξη....
Σε δύο σχόλια παρέθεσα επιχειρήματα για τη θέση μου κι εσείς επαναλαμβάνετε μονότονα να ... ξαναδιαβάσουμε το νόμο και τα σχετικά άρθρα. Γράψτε επιτέλους τι διαβάζετε εσείς που αδυνατούμε να καταλάβουμε...

ΤΟΤΑ
|

Μάνα μου όλα περνούνε και όλα γίνονται ξανά
όμως τούτη η θητεία ....δε σταματάει πουθενά...
ΠΑΜΕ ΞΑΝΑ που τραγουδάει η Μποφίλιου

ΗΡΑ*
|

@ Πλατάρος : Όχι άλλο "γαλάζιο" κάρβουνο ! Από τις 6.000 πήγες στις 2.250 ! Που ούτε αυτός ο αριθμός ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, όπως πολύ καλά γνωρίζεις. Κρίμα, είσαι και μαθηματικός ! Το όπερ έδει δείξαι κ. Πλατάρε μπορεί να ισχύει στα θεωρητικά Μαθηματικά, δεν είναι όμως παντός καιρού και πάσης χρήσεως. Τέτοιες .... εκπτώσεις ούτε στη ...Βενεζουέλα ουτε στην Κούβα ούτε στη Β. Κορέα ούτε στη πρώην Σοβιετία κ.λπ., κ.λπ...Αν ξέχασα κάποια από τις "προσφιλείς" σου/σας αναφορές, διόρθωσέ με...
@ ΕΕ : Ειναι συνειδητή η παράλειψη των επιλογών των ΣΣ του 2011 εκ μέρους του κ. Πλατάρου. Με σχεδόν δεδομένη τη σύμπραξη της κ. Διαμαντοπούλου και των συνεργατών της με τη Ν.Δ. κάθε αρνητική πολιτική πρακτική της πρώην υπουργού Παιδείας ( και φωτοτυπίας) θα πρέπει να αποσιωπάται...
Και βέβαια τα όσα κατά καιρούς γράφω και σχολιάζω δεν πρέπει ν σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν υποστηρικτικά για την παρούσα μνημονιακή/ μεταμνημονιακή κυβέρνηση. Αυτό το τελευταίο ως αναγκαία διευκρίνιση...

ΓΙΩΡΓΟΣ
|

"Το πεπρωμένον φυγείν αδύνατον..."

ΕΕ
|

@Πλατάρο.Γιατί παραλείπετε τις επιλογές των ΣΣ του 2011;Από το 2007 πάτε στο 2018 και αποσιωπείτε των αριθμό υποψηφίων ΣΣ του 2011.Σε παλαιότερο σχολιασμό σας για τις επιλογές ΣΣ του 2011 γράψατε εσείς ο ίδιος των αριθμό των υποψηφίων που ήταν για την Α/θμια εκπαίδευση 793(563 δάσκαλοι,153 νηπιαγωγοί και 77 ειδ.αγωγης) .Από αυτούς έγιναν συμβουλοι 386 δηλ. λιγότεροι από ένας στους δυο.Εσείς ο ίδιος γράψατε ότι με το εκβιαστικό δίλιμμα της Διαμαντοπούλου που ζήτησε όσοι ήθελαν να συνεχίσουν για υποψήφιοι ΣΣ έπρεπε να παραιτηθούν πρώτα από τις θέσεις ευθύνης που κατείχαν; Αποκλείστηκαν έτσι μόνο από τους δασκάλους 575 (52% των υποψηφίων). Για αυτό αποσιωπήσατε τις επιλογές του 2011 .Εσείς μόνο τα είπατε αυτά και ο Παληγιάννης.Τί άλλαξε τώρα και δεν λέτε τίποτε; Όσο για τις εκλογές φέτος δεν θα γίνουν.

Αλεξάνδρα
|

@Πλάταρε Γιάννη

Η υπόθεση σου είναι απόλυτα ορθή. Οι εκλογές είναι προ των πυλών.
Και καλά κάνουν και είναι, για να απαλλαγούμε συν τοις άλλοις και από αυτό το νομοσχέδιο "τερατούργημα" που έβαλε σε κίνδυνο τα κεκτημένα των εκπαιδευτικών που δεν απειλήθηκαν ποτέ όσο αυτή την εποχή...
Συγχαρητήρια στην ΠΕΣΣ

ΠΕ 06
|

Πάρτε το όλοι είδηση...
Σχολικοί Σύμβουλοι και Εκπαιδευτικό σύστημα=Μαζί δεν κάνουμε και χώρια δε μπορούμε...
Αυτοί είναι το πεπρωμένο μας...

Πλατάρος Γιάννης
|

Να διορθώσω:
Ότι οι υποψήφιοι ΣΣ το 2007 ήταν 2.250 για 803 θέσεις και όχι 6.000
Σε κάθε περίπτωση η αξία του σχολίου μένει αλώβητη, αφού τις κρίσεις έκανε ένα συμβούλιο για πολλαπλάσιο αριθμό στον ίδιο χρόνο και τις άλλες δεν τις περάτωσαν 14 Συμβούλια για υποπολλπαλάσιο αριθμό.
Αυτά τα καμώματα της εξουσίας, θέλουν ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΞΗΓΗΣΗ.
Υποθέτω ότι πάμε σε εκλογές τον Οκτώβριο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς...

Πλατάρος Γιάννης
|

Επιλογές 2007, επιλογές 2018 ΣΥΓΚΡΙΣΗ:

2007
1 Συμβούλιο Επιλογής (ΚΥΣΔΕ)
Υποψήφιοι για συνέντευξη 6.000 (αν θυμάμαι καλά)
Χρόνος υλοποίησης το Θέρος
Συνεντεύξεις από 9 π.μ. -9.μ.μ
Αποτέλεσμα : Επιτυχής διεκπεραίωση.

2018
13 Συμβούλια Επιλογής ( στις ΠΔΕ)
Υποψήφιοι για συνέντευξη το 1/10
Χρόνος υλοποίησης το Θέρος
Συνεντεύξεις από ;;;;;
Αποτέλεσμα : Αποτυχία.

Επειδή έχουμε σχολιαστές που έφτιαξαν τον νόμο επιλογής, να μας πουν, γιατί σταμάτησε η διαδικασία.
(Να μην λέω εγώ τις εικασίες μου, έστω κι αν είναι εύλογες και προφανείς)
Να εξηγηθεί το ποιος έδωσε εντολή -προφορική υποθέτω- του «παυσάτω» στις ΠΔΕ
Να επισημανθεί αν θυμούνται οι εκπαιδευτικοί ΤΕΤΟΙΕΣ διαδικασίες τσίρκουλου. Όχι ότι στερούμεθα εμπειριών τσίρκου στο παρελθόν, όχι ότι δεν είχαμε δει το τσίρκο Μεντράνο, για όσους το θυμούνται, όχι ότι δεν είμαστε θαμώνες του Αλλού- φανπαρκ , αλλά αυτά ούτε στη Βενεζουέλα -που είναι και υπόδειγμα δημοκρατίας - δεν γίνονται.

ΟΤΙ ΝΑΝΑΙ
|

@Κώστας@Μανώλης@alastor και λοιπούς αδημονούντες ! Ξαναδιαβάστε με ηρεμία τα σχετικά άρθρα.
@Στράτος. Προαναγγελία αναιρετικής ;

Tο επάγγελμα του μέλλοντος...
|

Ισόβιος Σχολικός Σύμβουλος ! Μπράβο "ήταν δίκαιο έγινε πράξη"

ΠΕ70
|

Εσείς όλοι που προσπαθείτε να δικαιολογήσετε την απόφαση του υπουργείου, έχετε πολύ σαθρά επιχειρήματα. Είναι κανείς που να νομίζει πως όλες οι δομές είναι δυνατόν να υλοποιηθούν σε διάστημα μέχρι τον Φεβρουάριο, για να παύσουν οι ΣΣ;
Ήρθαν στα σχολεία εγκύκλιοι που παραπέμπουν στις νέες δομές, οι οποίες με τη χθεσινοβραδυνή νέα απόφαση πρέπει να αναθεωρηθούν. Το υπουργείο έδωσε τροφή στους συγγραφείς σατυρικών εκπομπών.

Πέτρος
|

Το υπουργείο κατάλαβε για την αντισυνταγματικότητα αυτού του δαιδαλώδους και ανεφάρμοστου νόμου και με υπεκφυγές προσπαθεί να ρίξει το μπαλάκι στους επόμενους,

Κώστας
|

@alastor

Ακριβώς έτσι! Είναι διαφορετικό το να ξέρεις ότι είσαι στη θέση σου για ένα εξάμηνο (=παράταση θητείας 6 μηνών) και διαφορετικό να ξέρεις ότι κάποια στιγμή μέσα στο επόμενο εξάμηνο (θεωρητικά ίσως και αύριο!!) θα πρέπει να εγκαταλείψεις τη θέση σου. Σε κάποιους μοιάζει λεπτομέρεια αλλά η διαφορά είναι τεράστια!

Κώστας
|

Αγαπητέ @Λειτουργός, ανήκω στις δομές που καταργούνται (ΚΕΠΛΗΝΕΤ) και θα ήθελα ο νόμος να μην εφαρμοστεί!!
Όμως αυτό δε μου αφαιρεί (ελπίζω!) την ικανότητα να μπορώ να διαβάσω μία παράγραφο νόμου και να τη συνδέσω με μία απόφαση υπουργείου.

Αυτά που λες για τις προσφυγές τις ΠΕΣΣ είναι πολύ ωραία και μακάρι να δικαιωθείτε αλλά σε ένα πράγμα δε συμφωνούμε: Άλλο η παράταση θητείας για έξι μήνες και άλλο η παράταση της προθεσμίας για παύση μέσα στο επόμενο εξάμηνο των δομών που καταργούνται. Αν δεν μπορείς να δεις τη διαφορά τότε μίλα ίσως και με κάποιον νομικό να στο εξηγήσει...

Λειτουργός
|

@alastor
Κάνεις λάθος... Γιατί ναι μεν έτσι όπως διατυπώνεται, αφήνεται να φάνεί ότι ο Υπουργός όποτε θέλει, παύει την θητεία των ΣΣ.....ΑΛΛΑ:

Υπάρχει και διπλό "ΑΛΛΑ":

1)Επειδή το σύνολο των δομών ΔΕΝ πρόκειται να είναι έτοιμο για ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ λειτουργία..(Λόγω του ότι τα ΚΕΣΥ και τα ΚΕΑ δεν προλαβαίνουν να προκηυρηχθούν, ούτε όμως και να ολοκληρωθούν. Επίσης το ΣτΕ θα δικαιώσει την ΠΕΣΣ. Και φυσικά συνεχώς προκύπτουν βαριές καταγγελίες και αγωγές για τις διαδικασίες επιλογής των ΣΕΕ, οι οποίες "ανυπόφορο πονοκέφαλο" στο Υπουργείο)
ΚΑΙ
2) Επειδή διαφαίνονται εκλογές, ο Υπουργός είναι 100% απίθανο να επισπεύσει τις διαδικασίες επιλογών, οι οποίες θα αφορούν ένα νόμο που θα καταργηθεί κατά προτεραιότητα από τη ΝΔ. Το πολιτικό κόστος σε μια τέτοια περίπτωση θα είναι δυσβάσταχτο και θα στοιχίσει συνολικά στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ...

alastor
|

@ΟΤΙ ΝΑΝΑΙ

Μήπως πρέπει εσείς να μάθετε να διαβάζετε Νόμους και Αποφάσεις;

Στο άρθρο 20/παρ. 10 του ν.4547/2018 δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης με Υ.Α. μόνο της καταληκτικής ημερομηνίας εφαρμογής των νέων δομών.
Αυτή ακριβώς η καταληκτική ημερομηνία τροποποιείται.

Σε ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ 01.09.2018 ΕΩΣ (ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ) 01.03.2019 ο Υπουργός μπορεί με νέα ΥΑ να παύσει τις υφιστάμενες δομές και ταυτόχρονα να λήξει η παράταση θητείας των ΣΣ.

Λειτουργός
|

@Κώστα
Παράταση στην προθεσμία παύσης ισοδυναμεί με θητεία 6 μηνών αγαπητέ Κώστα!
@Προς όλους τους αιθεροβάμονες σχολιαστές που πρόσκεινται στα πεπραγμένα του παρόντος Υπουργείου: Αγαπητοί συνάδελφοι, ΠΕΚΕΣ. ΣΕΕ και λοιπές δομές δεν πρόκειται να υπάρξουν...
Αυτό που θα υπάρξει είναι φοβερά μπλεξίματα με το νόμο, καθώς η ΠΕΣΣ θα δικαιωθεί πανηγυρικά... Και η οποία αξίζει συγχαρητήρια για αυτή τη "νίκη"...
Επίσης το κυριότερο... Εκλογές στο προσκήνιο... Όπερ σημαίνει ριζική κατάργηση ολόκληρου αυτού του κατάπτυστου νομοσχεδίου από τη ΝΔ...
Τα πάντα ρει λοιπόν...

νίκος
|

"Ως αιτολογικό της απόφασης ο υπουργός Παιδείας προβάλει το γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης ή απόσπασης των Οργανωτικών Συντονιστών των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), των Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ή των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών,"
Άρα θα πρέπει να γίνει η τοποθέτηση όλων των δομών, για να ενεργοποιηθεί και ο θεσμός το ΣΕΕ. ΄Οπότε θα υπάρξει παράταση τουλάχιστον για ένα χρόνο. Έως τότε θα κληθούν οι ΣΣ να καθοδηγήσουν τους εκπαιδευτικούς Για αυτό το αλαλούμ οι μόνοι που δεν φταίνε είναι οι ΣΣ, φού το υπουργείο πέφτει από γκάφα σε γκάφα.

Νίκος
|

Στράτο, στράααατα-στρατουουουούλα.....

Κώστας
|

@ΟΤΙ ΝΑΝΑΙ Το νόμο διαβάζω αγαπητέ!

Η προθεσμία παύσης παρατείνεται ΟΧΙ η θητεία! Δυστυχώς πιο λιανά δεν μπορώ να το κάνω (δες δεύτερο εδάφιο- δηλ. περίοδος κειμένου - παραγράφου 10, αφορά στην προθεσμία παύσης από τον υπουργό).

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 20 ΠΑΡ. 10 ΚΑΙ 11 ΤΟΥ Ν. 4547/18
|

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 20 ΠΑΡ. 10 ΚΑΙ 11 ΤΟΥ Ν. 4547/18

Το άρθρο 20, παρ. 10 και 11 του ν.4547/2018 ορίζει:

10. Η παύση της λειτουργίας των υπηρεσιών και των οργανικών μονάδων που καταργούνται με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 και η έναρξη της πλήρους λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και των Κ.Ε.Σ.Υ. πραγματοποιείται το αργότερο έως την 1η.9.2018 και διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να παραταθεί έως έξι (6) μήνες και για μία μόνο φορά, εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης ή απόσπασης των Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. ή των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.

ΟΤΙ ΝΑΝΑΙ
|

@ΚΩΣΤΑΣ@ΜΑΝΩΛΗΣ,κ.α. Ξαναδιαβάστε το ΝΟΜΟ και όχι μόνο την απόφαση !

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ