Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Τα 6 διετή τμήματα που ενέκρινε το Παν. Δυτικής Αττικής

Κ. Μουτζούρης: “Το ΠΑΔΑ φιλοδοξεί να τεθεί στην πρωτοπορία της ιδρύσεως και λειτουργίας των διετών Προγραμμάτων, απαραιτήτων στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας”
Δημοσίευση: 03/10/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Συνολικά 6 διετή προγράμματα σπουδών για αποφοίτους ΕΠΑΛ, κυρίως Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης ενέκρινε η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής δήλωσε στο esos ο πρόεδρός του και πρώην Πρύτανης του ΕΜΠ . καθηγητής Κώστας Μουτζούρης.

Πριν ληφθεί η σχετική απόφαση ο Κ. Μουτζούρης συναντήθηκε με τον υπουργό Ναυτιλίας Φώτη Κουβέλη και συζήτησε μαζί του για τα υπό ίδρυση τμήματα Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης.

Ειδικότερα πρόκειται για τα εξής τμήματα:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ             ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ  ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΛΟΙΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ     ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ  ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

6. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

Οπως τόνισε το esos ο Κ. Μουτζούρης:

Α. Η  Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποφάσισε στη συνεδρίαση της 2.10.2018 την προώθηση στο υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για χρηματοδότηση των  ιετών Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως υπό την αιγίδα του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως του Πανεπιστημίου.

Β. Η επιλογή των Προγραμμάτων έγινε μετά από σύμφωνη γνώμη των συνεργαζόμενων φορέων με τους οποίους θα λειτουργήσουν και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Γ. Η έναρξη των Προγραμμάτων θα καταστεί δυνατή, εφόσον εξασφαλιστεί από το Υπουργείο η χρηματοδότηση λειτουργίας τους, η οποία ανέρχεται σε 75.000€ ανά διετή κύκλο.

Δ. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής φιλοδοξεί να τεθεί στην πρωτοπορία της ιδρύσεως και λειτουργίας των διετών Προγραμμάτων, απαραιτήτων στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας.

Η φοίτηση παρέχεται δωρεάν

Οι εκπαιδευόμενοι επιλέγονται στο πρόγραμμα βάσει του βαθμού του απολυτηρίου από το ΕΠΑ.Λ..

Επιπλέον κριτήρια μπορεί να ορίζονται στον Κανονισμό του Κ.Ε.Ε.. Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα (4) εξάμηνα και περιλαμβάνει θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση, συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών ωρών, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών και πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας 960 ωρών, που μπορεί να πραγματοποιείται παράλληλα με τη φοίτηση, μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου εξαμήνου.

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να πραγματοποιούν την πρακτική άσκηση σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και δημόσιες υπηρεσίες, με ευθύνη του Α.Ε.Ι. στο οποίο φοιτούν, υπό την εποπτεία του Διευθυντή προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης, ο οποίος παρακολουθεί την παρουσία και επίδοση του εκπαιδευομένου, διενεργεί επιτόπιους ελέγχους στην επιχείρηση για τη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας και τηρεί ατομικό φάκελο πρακτικής άσκησης με τις σχετικές μηνιαίες εκθέσεις προόδου.

Οι εκπαιδευόμενοι που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/ 1986 από την υποχρέωση πρακτικής άσκησης.

Η πρακτική άσκηση μπορεί να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους.

Τα μαθήματα διεξάγονται σε χώρους του οικείου Α.Ε.Ι., καθώς και σε κτίρια σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απογευματινές μόνο ώρες, ή άλλα κτίρια, που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις και παραχωρούνται για το σκοπό αυτόν στο οικείο Α.Ε.Ι..

Για τους εκπαιδευόμενους που δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις που απαιτούνται για την πρακτική άσκηση γίνονται δωρεάν από δημόσια νοσοκομεία ή από ιατρούς συμβεβλημένους με το Δημόσιο ή με φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Κατά τα λοιπά, υπάγονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 10 του άρ- θρου 15 του ν. 3232/2004, μόνο για την περίπτωση ατυχήματος στους χώρους εργασίας κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμονται διπλώματα επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Οι πόροι για τη λειτουργία των  Κ.Ε.Ε. προέρχονται από:

α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι.,

β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

γ) χρηματοδοτήσεις, δωρεές και κάθε είδους χορηγίες από φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς,

δ) μέρος των πόρων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. και πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος, που μπορεί να διατίθενται ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου για την ανάπτυξη του Κ.Ε.Ε.,

ε) κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

Ως διδάσκοντες στα προγράμματα απασχολούνται:

α) μέλη Δ.Ε.Π.,

β) Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. του Ιδρύματος με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκουν,

γ) ερευνητές και Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες (Ε.Λ.Ε.),

δ) ακαδημαϊκοί υπότροφοι της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α ́ 195), επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες του άρθρου 19 του ν. 1404/1983 (Α ́ 173),

ε) προσωπικό με ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έως τριών (3) διδακτικών ετών, πλήρους η μερικής απασχόλησης. Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου και των απαιτούμενων προσόντων γίνεται από τη Σύγκλητο, ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου του Κ.Ε.Ε.. Το προσωπικό της παρούσας περίπτωσης λαμβάνει αμοιβή ωρομισθίου, η οποία υπολογίζεται κατ’ αναλογία των αποδοχών εκπαιδευτικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκτός αν πρόκειται για εκπαιδευτές ενηλίκων της περίπτωσης γ ́ της παρ. 14 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193), οπότε λαμβάνουν την αμοιβή που ορίζεται για τους εκπαιδευτές αυτούς.

Οι συμβάσεις που συνάπτονται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν υπάγονται στις διατάξεις των Κεφαλαίων A ́, Β ́ και Γ ́ του ν. 2190/1994 (Α ́ 28), αλλά στις εξαιρέσεις της ΠΥΣ 33/2006 (Α ́ 280). Τα κριτήρια επιλογής των διδασκόντων ορίζονται στον Κανονισμό του Κ.Ε.Ε. της παραγράφου 16.

Σχόλια (6)

 
συγγνωμη
03 Οκτ 2018 17:13

εδω ακομα δεν ξερετε αν θα ειναι 5ετες και τι επαγγελματικα δικαιωματα θα εχουν και εγκρινετε 2ετη προγραμματα.

 
konstantinos
03 Οκτ 2018 19:00

Μα δεν βλέπετε τα 75000 ανά πρόγραμμα. Σύνολο 500000. Και προσέξτε: "Η έναρξη των Προγραμμάτων θα καταστεί δυνατή, εφόσον εξασφαλιστεί από το Υπουργείο η χρηματοδότηση λειτουργίας τους, η οποία ανέρχεται σε 75.000€ ανά διετή κύκλο". Η χρημτοδότηση από το Υπουργείο....

 
Λευτέρης
03 Οκτ 2018 19:30

Τόσα αιτήματα για 5ετή τόσο καιρό. Μα ήρθαν τα 2ετή, μια χαρά. Αλήθεια το ΕΜΠ ποια 2ετή θα δημιουργήσει?

 
Πρυτανικές εκλογές
03 Οκτ 2018 22:37

Αμεσα, θα πρέπει ο κ. Μουτζούρης να ξεκινήσει τις διαδικασίες για Πρυτανικές εκλογές. Το ΠΑΔΑ είναι αυτοδύναμο Ίδρυμα και θα πρέπει να έχει εκλεγμένη Διοίκηση. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για παρατάσεις.

 
Φοιτητής
23 Οκτ 2018 21:53

Τα διετή τα φτιάξατε. Τα 5ετή που υποσχεθήκατε, που είναι;

 
Θετικό
23 Οκτ 2018 23:04

Πολύ σημαντική για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ η απόφαση λειτουργίας των διετων προγραμμάτων σπουδών. Θα είναι και ένα επιπρόσθετο κίνητρο για τους μαθητές αφού θα μετράει και ο βαθμός απολυτηρίου.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ