Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Δημοσίευση: 08/10/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπουργική απόφαση που ρυθμίζει θέματα σχετικά    με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Ειδικότερα η υπουργική απόφαση ορίζει τα εξής:

Άρθρο 1 Προκήρυξη

1. Τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης εκδίδει προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, με την οποία προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στη σχετική προκήρυξη, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών.

2. Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και διαβιβάζεται στο Α.Σ.Ε.Π. προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου έχουν οργανική θέση. Με την αίτηση υποψηφιότητας δηλώνεται η Διεύθυνση Εκπαίδευσης για τα σχολεία της οποίας ο υποψήφιος εκδηλώνει ενδιαφέρον για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής.

2. Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα, ο οποίος περιλαμβάνει:

α) Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.

β) Βιογραφικό σημείωμα.

γ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

δ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.

ε) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).

στ) Αποδεικτικά συγγραφικού έργου.

ζ) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό - επιμορφωτικό έργο καθώς και στην διοικητική και διδακτική εμπειρία, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

η) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησής του.

θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α ́ 75) με την οποία βεβαιώνεται:

αα) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α ́ 26),

ββ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών,

γγ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως στέλεχος της εκπαίδευσης για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)/Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.). Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

3. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων μίας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
Εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει δύο συνεχόμενες θητείες πλήρων διδακτικών ετών που προηγούνται της επιλογής στην ίδια θέση διευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ., δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση του διευθυντή του σχολείου ή Ε.Κ. που υπηρετούν αλλά μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την επιλογή σε θέση διευθυντή οποιουδήποτε άλλου σχολείου ή Ε.Κ. Σε κάθε περίπτωση ο επιλεγείς διευθυντής σχολικής μονάδας πρέπει να συμπληρώνει  το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του διευθυντή στη σχολική μονάδα ή το Ε.Κ. που έχει επιλεγεί.

Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους της εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης είναι αρμόδιες για τη συγκέντρωση των αιτήσεων, τον έλεγχο της ακρίβειας των δηλουμένων στοιχείων, τη θεώρηση της αίτησης και της έκδοσης πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών. Αντίγραφο κάθε αίτησης παραμένει στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης υποβολής και η πρωτότυπη αίτηση, μαζί με τον φάκελο υποψηφιότητας, διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης για την οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον ο υποψήφιος. Οι αιτήσεις και οι φάκελοι υποψηφιότητας διατηρούνται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων.

Άρθρο 3
Πίνακας δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων

1. Το Συμβούλιο Επιλογής, σε συνεδρίασή του που πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων και με τη σύνθεση που προβλέπεται κατά περίπτωση στην παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4547/2018, επιλέγει τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στις διαδικασίες επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και καταρτίζει τους σχετικούς πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων ανά κλάδο και κατά αλφαβητική σειρά, παραθέτοντας την αιτιολογία περιπτώσεων υποψηφιοτήτων που δεν γίνονται δεκτές. Το συμβούλιο κοινοποιεί τους πίνακες στο Τμήμα Προσωπικού της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, το οποίο μεριμνά για την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

2. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ανάρτησή τους. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή τηλεομοιοτυπία (fax).

3. Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, το συμβούλιο αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τους πίνακες και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους με τη διαδικασία του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1.

Άρθρο 4
Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας

Το συμβούλιο επιλογής καταρτίζει προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, στον οποίο κατατάσσονται οι δεκτοί υποψήφιοι σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περιπτώσεων α ́ και β ́ της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4547/2018. Ο πίνακας κοινοποιείται στο Τμήμα Προσωπικού της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, το οποίο μεριμνά για την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 3.

Άρθρο 5
Κλήση των υποψηφίων σε συνέντευξη

1. Μετά την αναπροσαρμογή του προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα, το Συμβούλιο Επιλογής ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη. Η πρόσκληση, με τις ημερομηνίες κατά τις οποίες καλούνται οι υποψήφιοι στη συνέντευξη, αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

2. Υποψήφιοι, οι οποίοι δηλώνουν κώλυμα προσέλευσης κατά την καθορισμένη γι’ αυτούς ημερομηνία υποβάλλουν, ιδιοχείρως ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αίτημα αλλαγής ημερομηνίας προς το οικείο συμβούλιο επιλογής. Το συμβούλιο εξετάζει την αναγκαιότητα, βάσει της τεκμηρίωσης του αιτήματος του υποψηφίου και σε εξαιρετική περίπτωση, δύναται να ορίζει νέα ημερομηνία προσέλευσης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συνεντεύξεων και πριν από την κατάρτιση των τελικών ενιαίων αξιολογικών πινάκων.

3. Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

Άρθρο 6
Προετοιμασία και διεξαγωγή της συνέντευξης των υποψηφίων

1. Οι φάκελοι των υποψηφίων κατανέμονται στα μέλη του συμβουλίου επιλογής, με εξαίρεση τον πρόεδρο, για μελέτη προκειμένου να προετοιμάσουν σχετική τεκμηριωμένη εισήγηση για κάθε υποψήφιο, ως εξής: Οι φάκελοι ταξινομούνται αλφαβητικά και χωρίζονται σε τόσα ίσα μέρη όσα και τα μέλη του συμβουλίου που θα εισηγηθούν σχετικά. Το κάθε μέλος του συμβουλίου παραλαμβάνει το μέρος που του αναλογεί μετά από κλήρωση, η οποία διεξάγεται ενώπιον όλων των μελών και του γραμματέα του συμβουλίου. Η διαδικασία μελέτης των φακέλων υποψηφιότητας ξεκινάει αμέσως μετά την κατάρτιση του αναμορφωμένου προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα με τα μοριοδοτούμενα στοιχεία και γίνεται στην έδρα κάθε Διεύθυνσης Εκ- παίδευσης.

2. Η διαδικασία της συνέντευξης περιλαμβάνει τρείς (3) φάσεις:

α) εισήγηση μέλους του οικείου Συμβουλίου Επιλογής,

β) παρουσίαση από τον υποψήφιο σχεδίου προβληματισμού και δράσης με αναφορά σε θέμα παιδαγωγικού ενδιαφέροντος,

γ) ερωτήσεις των μελών του συμβουλίου προς τον υποψήφιο.

Ειδικότερα, πριν από την είσοδο του υποψηφίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του συμβουλίου, το μέλος του συμβουλίου που είχε αναλάβει τη μελέτη του φακέλου του υποψηφίου, παρουσιάζει την εισήγησή του για τον υποψήφιο.

Στη συνέχεια ο υποψήφιος προσέρχεται στην αίθουσα και παρουσιάζει σχέδιο προβληματισμού και δράσης δικής του επιλογής, με αναφορά σε θέμα παιδαγωγικού ενδιαφέροντος, σχετικό με τις αρμοδιότητες των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, με χρονική διάρκεια έως πέντε (5) λεπτών της ώρας.

Τέλος τα μέλη του Συμβουλίου υποβάλλουν ερωτήσεις, με σκοπό να μορφώσουν γνώμη για την παιδαγωγική και οργανωτική συγκρότηση, τη συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα καθώς και την επικοινωνιακή και εκφραστική ικανότητα του υποψηφίου.

Άρθρο 7
Ηχογράφηση της συνέντευξης

Στην αίθουσα συνεδριάσεων εγκαθίσταται και λειτουργεί με ευθύνη του προέδρου του συμβουλίου επιλογής σύστημα ηχογράφησης. Με την προσέλευση του υποψηφίου στην αίθουσα για τη διεξαγωγή της συνέντευξης και την προσφώνηση του ονόματος του, τίθεται σε λειτουργία το σύστημα ηχογράφησης.

Η λειτουργία του συστήματος διαρκεί καθόσον ο υποψήφιος βρίσκεται στην αίθουσα και διακόπτεται με το πέρας της συνέντευξης και πριν την αποχώρηση του υποψηφίου. Το προϊόν ηχογράφησης τηρείται ως ηχητικό αρχείο και φυλάσσεται μαζί με τα πρακτικά του συμβουλίου επιλογής.

Άρθρο 8
Μοριοδότηση της συνέντευξης

Κάθε μέλος του Συμβουλίου Επιλογής καταγράφει αιτιολογημένα τις μονάδες με τις οποίες βαθμολόγησε τον υποψήφιο κατά τη διαδικασία της συνέντευξης.

Η βαθμολογία κάθε μέλους του συμβουλίου αποτυπώνεται για κάθε υποψήφιο σε ξεχωριστό έντυπο αξιολόγησης, σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας, που περιλαμβάνει τα αξιολογούμενα στοιχεία και τη στάθμισή τους και υποχρεώνει κάθε μέλος του συμβουλίου να δώσει ξεχωριστή και αιτιολογημένη βαθμολογία. Ο μέσος όρος στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Τα έντυπα αξιολόγησης συγκεντρώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και φυλάσσονται σε φάκελο, ο οποίος μονογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη του συμβουλίου. Οι φάκελοι φυλάσσονται με ευθύνη του προέδρου του Συμβουλίου Επιλογής μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συνέντευξης όλων των υποψηφίων, οπότε αποσφραγίζονται προκειμένου να καταγραφεί η βαθμολογία των υποψηφίων στο εν λόγω κριτήριο.

Άρθρο 9
Τήρηση των πρακτικών της συνέντευξης

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο γραμματέας του συμβουλίου έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών της διαδικασίας, τα οποία περιλαμβάνουν συνοπτικά το περιεχόμενο της συνέντευξης, με μνεία της παρουσίασης από τον υποψήφιο του σχεδίου προβληματισμού και δράσης, καθώς των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από τα μέλη του συμβουλίου και των απαντήσεων που δόθηκαν από τον υποψήφιο. Περαιτέρω, στο πρακτικό καταγράφεται η βαθμολογία κάθε μέλους του συμβουλίου και η αιτιολόγησή της, καθώς και η εξατομικευμένη κρίση του συμβουλίου για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης κάθε υποψηφίου. Επίσης, στα πρακτικά μνημονεύεται η πρόσκληση των υποψηφίων στη συνέντευξη και η ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, η προσέλευση των υποψηφίων με τη σειρά και την ώρα που έχουν κληθεί, και τέλος, η λήξη των εργασιών.

Άρθρο 10
Τελικός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας

1. Μετά το πέρας της συνέντευξης όλων των υποψηφίων, το Συμβούλιο Επιλογής καταρτίζει αξιολογικό ενιαίο πίνακα με βάση τις συνολικές μονάδες κάθε υποψηφίου, που έχει συμμετάσχει στη διαδικασία. Το σύνολο των μονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων στα επιμέρους κριτήρια.

2. Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθμού μονάδων, προηγείται στον αξιολογικό πίνακα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες στα κριτήρια κατά τη σειρά που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4547/2018.

3. Μετά το τέλος της διαδικασίας, ο πρόεδρος του συμβουλίου επικυρώνει τα αναλυτικά πρακτικά που τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών από το γραμματέα του συμβουλίου.

Άρθρο 11
Κύρωση Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα

1. Εντός πέντε (5) ημερών από την κατάρτισή του ο τελικός πίνακας επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων υποβάλλεται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για την κύρωση του, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4547/2018.

2. Ο ανωτέρω πίνακας, ύστερα από την κύρωσή του αναρτάται αυθημερόν στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, καθώς και της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, για ενημέρωση των υποψηφίων.

Άρθρο 12
Δήλωση προτίμησης

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, μετά την κύρωση των τελικών ενιαίων αξιολογικών πινάκων καλούν τους εγγεγραμμένους στους πίνακες να υποβάλουν δήλωση με τη σειρά προτίμησης για την τοποθέτησή τους στις σχολικές μονάδες και Εργαστηριακά Κέντρα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την ανάρτηση του πίνακα στις ιστοσελίδες της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Υποψήφιοι που δεν υποβάλλουν δήλωση προτίμησης διαγράφονται από τον πίνακα.

Άρθρο 13 Τοποθέτηση

Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής, τοποθετούνται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, που δημοσιεύεται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Το συμβούλιο διαμορφώνει την πρότασή του με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στον οικείο τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα, σε συνδυασμό με τις δηλωθείσες προτιμήσεις των υποψηφίων.

Άρθρο 14
Πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων

1. Η τοποθέτηση σε κενές και κενούμενες θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. γίνεται, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του συμβουλίου επιλογής.

2. Σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιοτήτων για κάποιες σχολικές μονάδες, διευθυντές σε αυτές τοποθετούνται, εφόσον το δηλώσουν, υποψήφιοι που δεν έχουν τοποθετηθεί, κατά τη σειρά κατάταξής τους στον πίνακα. Για το σκοπό αυτόν καλούνται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης. Αν μετά το τέλος της διαδικασίας αυτής, εξακολουθούν να παραμένουν κενές θέσεις, οι θέσεις αυτές επαναπροκηρύσσονται. Στην περίπτωση αυτή, μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας και άσκησης διδακτικών καθηκόντων από τον προβλεπόμενο στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ν. 4547/2018, ενώ δεν εφαρμόζεται ο περιορισμός του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας.

Άρθρο 15 Θητεία

Η επιλογή και τοποθέτηση των Διευθυντών Σχολικών μονάδων ή Ε.Κ. γίνεται για τριετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους. Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων.

Άρθρο 16 Παράρτημα

Στην παρούσα απόφαση προσαρτάται Παράρτημα με τον τύπο του έντυπου υποδείγματος για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης των υποψηφίων, στο πλαίσιο της συνέντευξης των άρθρων 5 έως 9, ως εξής:

Σχόλια (12)

 
STAV
04 Ιουλ 2019 18:45

Ας ελπίσουμε τώρα ότι στη νέα επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων το 2020 θα είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ προσόν η κατοχή πτυχίου ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ σε επίπεδο Β2, όπως είναι υποχρεωτικό προσόν η κατοχή πτυχίου επιμόρφωσης ΤΠΕ Α Επιπέδου ή ECDL ( ή αντίστοιχου). Τώρα που τα ευρωπαικά εκπαιδευτικά προγράμματα θα αναπτυχθούν περισσότερο, όπως και η επικοινωνία με σχολεία της Ευρώπης. Επίσης , η ενασχόληση με τα θέματα της εκπαίδευσης προσφύγων προυποθέτει καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας, προκειμένου να επικοινωνεί ο διευθυντής με τους πρόσφυγες γονείς και να τους ενημερώνει για τα θέματα της εκπαίδευσης των παιδιών τους.

 
ph
09 Οκτ 2018 12:02

@Νίκο δεν υπάρχει η γνώμη του Συλ. Διδ. (θα βγει αντισυνταγματική αρχές του 19, μετά την προσφυγή των 150 δ/ντών). Το διευκρινίζει, για να μην υποχρεωθεί να κάνει κρίσεις το 19.

 
Νίκος
09 Οκτ 2018 06:29

Εκείνη η περιβόητη «Δημοκρατική» ψηφοφορία από το σύλλογο διδασκόντων που πήγε !!!!!

 
Ναταλία
08 Οκτ 2018 23:10

Ο λόγος είναι η κάλυψη κενών, πχ Αν Αττική, ελλείψει ενδιαφέροντος από τους υπάρχοντες υποψηφίους. Θα συγκροτηθεί Συμβούλιο Έπιλογής με βάση τον 4547.

 
Στράτος
08 Οκτ 2018 21:02

Σε αντίθεση με όσους περιμένουν σχετική ενημέρωση από εμένα, εγώ περιμένω ενημέρωση από το έγκυρο esos που μπορεί να θέσει ένα ερώτημα στο επιτελείο του Υπουργείου Παιδείας.

 
ΜΗΤΣΟΣ
08 Οκτ 2018 20:26

Η αντικατάσταση των διευθυντών με "δικά μας παιδιά" προφανώς δεν ήταν εφικτή με τον παλιό νόμο.Συνεχίζοντας τις παρανομίες (βλέπε που γράφουν τις αποφάσεις του ΣΕ), επέλεξαν να αναδιαμορφώσουν το πλαίσιο αντικατάστασης με τον πιο συμφέρον για αυτούς τρόπο.

 
Αlekos
08 Οκτ 2018 19:11

Στην ακροτελεύτια διάταξη (σελ. 54175 του ΦΕΚ) αναφέρεται ότι "Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία (σ.σ.: 05.10.2018) δημοσίευσής της. Aρα...

 
@Στράτο εμάς ρωτάς;
08 Οκτ 2018 18:44

Εσύ ο γνώστης των θεμάτων του υπουργείου μας ρωτάς για το θέμα;Ρώτα απευθείας τους συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ και πληροφόρησε μας.

 
monica smith
08 Οκτ 2018 17:42

Mήπως γνωρίζεις Στράτο το χρονοδιάγραμμα για τις επιλογές των Διευθυντών Εκπαίδευσης; Γιατί είδα ότι συγκροτείται το Συμβούλιο Επιλογής.

 
Ασημίνα
08 Οκτ 2018 17:37

Μήπως αντί να βγει η υπουργική απόφαση για τους υποδιευθυντές για σχολεία με 120 μαθητές και άνω έκαναν λάθος;

 
Στράτος
08 Οκτ 2018 13:40

Για ποιο λόγο και σκοπό εκδόθηκε αυτή η Υ.Α.; Επίκειται αλλαγή Διευθυντών σχολείων; Αφού για τη λήξη της θητείας τους απομένουν περίπου δύο χρόνια ακόμη. Ή αφορά στη διαδικασία πλήρωσης κενών και κενούμενων θέσεων;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ