Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Αμετακίνητη η Σύγκλητος του Παν. Θεσσαλίας : Τα 11 «αγκάθια» για τον Κ. Γαβρόγλου

Τι προτείνει η Σύγκλητος στον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου για αλλαγές στο Σχέδιο Νόμου για το νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Δημοσίευση: 10/10/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Αμετακίνητη παραμένει η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στις αρχικές της θέσεις και εισηγείται στον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου σειρά τροποποιήσεων επί του Σχεδίου Νόμου.

Ειδικότερα πρόκειται για τις εξής προτάσεις:

140 νέες θέσεις ΔΕΠ-Αύξηση του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Το νομοσχέδιο του υπουργείου θα πρέπει να συνοδευτεί άμεσα από ένα συγκεκριμένο σχέδιο χρηματοδότησης και στελέχωσης με νέα μέλη ΔΕΠ.

Α. Ζητούνται τουλάχιστον 140 νέες θέσεις ΔΕΠ, κατανεμημένες εμπροσθοβαρώς στην περίοδο 2018-20 και επιπλέον της ισχύουσας κατανομής θέσεων ανά ΑΕΙ. Την κατανομή των θέσεων θα αποφασίσει η Σύγκλητος.

Β. Ζητείται αύξηση του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων πέραν αυτής που θα προκύψει από τη άθροισμα των Προϋπολογισμών των τριών Ιδρυμάτων, ώστε να αντιμετωπιστεί το κόστος ενσωμάτωσης των υποδομών των ΤΕΙ στο Πανεπιστήμιο και η περαιτέρω ομαλή λειτουργία του ιδρύματος.

Αριθμός εισακτέων

Η Σύγκλητος θεωρεί ότι ο αριθμός των εισακτέων τόσο στα νέα, όσο και στα υφιστάμενα τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα πρέπει να κινείται σε λογικά επίπεδα ώστε να στηρίξει το εγχείρημα της ακαδημαϊκής ανάπτυξης, διασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες και υψηλό επίπεδο σπουδών. Υπάρχουν διεθνώς αποδεκτοί λόγοι φοιτητών/καθηγητών ανά γνωστικό πεδίο και το Υπουργείο θα πρέπει να δεσμευτεί ότι θα τους τηρήσει, τόσο για τα νέα, όσο και για τα υφιστάμενα Τμήματα.

Ιατρική

Εμμένει στη θέση της και στηρίζει την απόφαση του Τμήματος Ιατρικής να μετασχηματιστεί σε μονοτμηματική Ιατρική Σχολή. Η αιτιολόγηση του αιτήματος έχει κατατεθεί με τη μορφή απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής και επισυνάπτεται.

Ενταξη όλων των υπηρετούντων ΕΔΙΠ στο καθεστώς του/της Λέκτορα Εφαρμογών

Εμμένει στη θέση της ότι στο πλαίσιο ανάπτυξης της νέας αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας η πολιτεία χρειάζεται να λάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες που να ρυθμίζουν το καθεστώς εργασίας καθώς και τις θέσεις του μη-καθηγητικού διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός ενιαίου κλάδου. Η Σύγκλητος υιοθετεί την απόφαση των συλλογικών οργάνων των συλλόγων ΕΔΙΠ και ΕΕΠ που αφορά την ένταξη όλων των υπηρετούντων στο καθεστώς του/της Λέκτορα Εφαρμογών, με τα ίδια δηλαδή δικαιώματα και υποχρεώσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κατατακτήριες για τους αποφοίτους των ΤΕΙ

Εμμένει στη θέση της ότι η δυνατότητα συνέχισης σπουδών απόφοιτων των σημερινών ΤΕΙ σε τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πρέπει να ακολουθεί την ισχύουσα διαδικασία των κατατακτηρίων εξετάσεων.

Δημιουργία νέου Τμήματος Ψυχολογίας

Εμμένει στη θέση της για τη δημιουργία νέου Τμήματος Ψυχολογίας στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Δημιουργία  Πειραματικών Γυμνασίων, Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων

Στο πλαίσιο της νέας αρχιτεκτονικής του Ιδρύματος η Σύγκλητος εμμένει για την ένταξη στο νομοσχέδιο της δημιουργίας Πειραματικών Γυμνασίων, Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων με τη στήριξη της Πολιτείας, ώστε να ενισχυθούν ακαδημαϊκά τα υπάρχοντα Παιδαγωγικά και άλλα Τμήματα που συνδέονται με την εκπαίδευση και επίσης να ενισχυθεί η διάχυση της επιστημονικής γνώσης που παράγεται στο Πανεπιστήμιο στην κοινωνία.  

Η έδρα της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών να παραμείνει στο Βόλο

Εμμένει στη θέση της η έδρα της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών να παραμείνει στο Βόλο, έδρα του παλαιότερου Τμήματος της Σχολής (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών), το οποίο θα αναλάβει σε μεγάλο βαθμό και την υλοποίηση της ανάπτυξης των νέων πανεπιστημιακών τμημάτων που ιδρύονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα νεοιδρυθέντα Γενικά Τμήματα Λαμίας και Λάρισας

Διαφωνεί με την ίδρυση και υλοποίηση νέων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στα νεοιδρυθέντα Γενικά Τμήματα Λαμίας και Λάρισας.

ΠΕΚ

Προτείνει να προστεθεί στο άρθρο που αφορά την ίδρυση και λειτουργία του ΠΕΚ «ΙΑΣΩΝ» η διατύπωση «Τα ινστιτούτα του ΠΕΚ ιδρύονται, μετονομάζονται, καταργούνται ή συγχωνεύονται με απόφαση Υπουργού του ΥΠΕΘ ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου».

Τροποποιήσεις σε διατάξεις του Σχεδίου Νόμου

Η Σύγκλητος κατέθεσε στον υπουργό Παιδείας τις εξής προτάσεις ως προς τις θεσμικές ρυθμίσεις:

Α) Προσθήκη στο άρθρο 3 παρ. 1 του σχεδίου νόμου: Στις σχολές που προστίθενται νέα τμήματα θα πρέπει να μπει ένα χρονικό όριο για την ανασυγκρότηση των συλλογικών οργάνων της Κοσμητείας, ως εξής: «Οι Κοσμητείες των Σχολών ανασυγκροτούνται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τον ορισμό της προσωρινής διοίκησης κάθε νέου Τμήματος, προκειμένου να προστεθούν ως μέλη εκπρόσωποι των νέων Τμημάτων».

Β) Συμπλήρωση του άρθρου 3, παρ. 2, περ. β του σχεδίου νόμου: «Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών μετονομάζεται σε Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Από τη μετονομασία δεν επέρχεται καμία μεταβολή στα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από τον παρεχόμενο τίτλο σπουδών ή από άλλες σχετικές διατάξεις και αποφάσεις που απορρέουν από το πρόγραμμα σπουδών (ΦΕΚ 3815/28-11-2016 τ.Β'). Ο παρεχόμενος τίτλος σπουδών στους φοιτητές…».

Γ) Αφαίρεση στο άρθρο 3, παρ. 5 της πρότασης «…έως την 31η-8-2019, οπότε και αναδεικνύεται Πρόεδρος με εκλογική διαδικασία σύμφωνα με τα άρθρο 23 του ν. 4485/2017, διαφορετικά..». Προτείνεται η εξής διατύπωση: «Στα Τμήματα της παρ. 1 λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση και ορίζεται προσωρινός Πρόεδρος, με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) έως να καταστούν αυτοδύναμα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4485/2017. Οι Πρόεδροι των Τμημάτων, προσωρινοί ή μη, καθώς και τα μέλη Δ.Ε.Π. αυτών, συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν. 4485/2017».

Δ) Η διάταξη για μετακίνηση πριν την μετατροπή της θέσης είναι προβληματική, ειδικά δε αν συνδυαστεί με τις υπόλοιπες διατάξεις. Προτείνει i) η μετατροπή προσωποπαγούς θέσης σε οργανική να γίνει πριν τη μετακίνηση, ή ii) οι μετακινήσεις να γίνουν μετά την 31η/12/2019 για να έχει εγκριθεί το πρόγραμμα σπουδών και να έχουν γίνει προκηρύξεις θέσεων.

Ε) Προσθήκη στο άρθρο 5, παρ. 6:  «…Οι φοιτητές Μηχανικοί Πληροφορικής του ΤΕΙΣ, πρέπει να έχουν τις ίδιες επιλογές με τους Μηχανικούς Πληροφορικής του ΤΕΙΘ, δηλαδή την επιλογή για συνέχιση των σπουδών στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων…».  

ΣΤ) Τροποποίηση στο άρθρο 18, παρ. 4, το οποίο διαμορφώνεται ως ακολούθως: «Μέλος Δ.Ε.Π. που κατέχει τακτική θέση ως μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας ή του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και εντάσσεται σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ή στο Ε.Κ.Π.Α. ή στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αντίστοιχα, δεν έχει δικαίωμα να εκλεγεί ή να οριστεί σε μονοπρόσωπο όργανο διοίκησης (Πρύτανης, Αντιπρύτανης, Κοσμήτορας, Πρόεδρος Τμήματος ή Διευθυντής Τομέα). Αν μέλος Δ.Ε.Π. επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για τέτοια θέση, η αίτηση μετατροπής της θέσης του εξετάζεται κατά προτεραιότητα. Τα μέλη Δ.Ε.Π. που κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και στο Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και παραμένουν σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Ε.Κ.Π.Α. και στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αντίστοιχα, δεν έχουν δικαίωμα εκλογής σε θέση μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης. Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης Τμημάτων και Τομέων και στα εκλεκτορικά σώματα για ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων».

Ζ) Προσθήκη στο άρθρο 18, παρ. 5, το οποίο διαμορφώνεται ως ακολούθως: «Μέλη Δ.Ε.Π. που κατείχαν τακτικές θέσεις ως μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, μετέχουν στα εκλεκτορικά σώματα του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 εκτός αν για τη  συμμετοχή απαιτείται η ιδιότητα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας, οπότε μετέχουν μόνο οι Καθηγητές Α΄ βαθμίδας που κατέχουν τακτική θέση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Ε.Κ.Π.Α. και στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκλεκτορικά σώματα που έχουν ήδη συγκροτηθεί δεν θίγονται. Τα μέλη Δ.Ε.Π. που κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και στο Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και παραμένουν σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Ε.Κ.Π.Α. και στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αντίστοιχα, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε εκλεκτορικά σώματα».

Το Σχέδιο Νόμου

Η Σύγκλητος τονίζει ότι:

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διεκδικεί μια δυναμική θέση στο νέο πανεπιστημιακό χάρτη της χώρας όπως αυτός διαμορφώνεται στο πλαίσιο του συνολικού εγχειρήματος αναδιάταξης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Βασική αρχή που διέπει την νέα αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η παραγωγή έρευνας σε ένα μεγάλο εύρος γνωστικών αντικειμένων που καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των νέων ανθρώπων και στηρίζουν την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας. Η Σύγκλητος αποφασίζει ότι το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο υπηρετεί επί της αρχής τα παραπάνω.

Σε σύνολο 28 παρόντων μελών Συγκλήτου, μειοψήφησαν επί της αρχής τα εξής 5 μέλη, κ. Ευριπίδης Μυστακίδης (Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών), κ. Δημήτριος Παντελής (Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών), κ. Ιωάννης Στεφανίδης (Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας), κ. Βασιλεία Τροβά (Πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) και κ. Νικόλαος Τσιρόπουλος (Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος) [επισυνάπτονται οι σχετικές αποφάσεις των Τμημάτων και Κοσμητείας).

Σχόλια (12)

 
Δρ. ΕΔΙΠ
10 Οκτ 2018 14:29

Πολλά μπράβο στην σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που στηρίζει το αίτημα των ΕΔΙΠ/Ε.Ε.Π. Αυτό σημαίνει πραγματική αλληλεγγύη από τα μέλη ΔΕΠ προς το κατώτερό τους-βοηθητικό προσωπικό και όχι μερικά απαξιωτικά και κακεντρεχή σχόλια που διαβάζουμε συχνά πυκνά εδώ.
Αυτή είναι η καλύτερη λύση.
Ένταξη σε θέσεις Λεκτόρων εφαρμογών. Πλεονεκτήματα:
1. Η καθηγητικές βαθμίδες παραμένουν τρεις (Επίκουρος-Αναπληωτής-Καθηγητής) και η εκλογή σε αυτές μόνο με ανοιχτές διαδικασίες.
2. Δημιουργία μια ενιαίας μή καθηγητικής βαθμίδας με διεθνώς αναγνωρισμένο τίτλο (Lecturer)
3. Άρση αδικιών (μισθολογικών) μεταξύ ΕΔΙΠ/ΕΕΠ. αλλά και μεταξύ των ήδη λεκτόρων εφαρμογών των συγχωνευμένων ΤΕΙ.
Υπουργέ πρέπει να το κάνεις...!

 
αποφοιτος μηχανικος ΤΕ
10 Οκτ 2018 19:00

Γιατι κατατακτηριες κυριες και κυριοι; Για ποια τμηματα; Με τι ποσοστο;

 
Δρ ΕΔΙΠ με αυξημένα προσόντα σε αναμονή
11 Οκτ 2018 09:15

Θερμά συγχαρητήρια στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που έθεσε το θέμα της εξέλιξης των ΕΔΙΠ καταρχήν στη βαθμίδα του λέκτορα εφαρμογών. Προς ενημέρωση όλων τον Μάρτιο του 2018 υπογράψαμε τετρακόσιοι (400) ΕΔΙΠ ΑΕΙ από όλη την Ελλάδα που έχουμε τα ακαδημαϊκά προσόντα για εξέλιξη με πρωτοβουλία ομάδας ΕΔΙΠ του ΑΠΘ και ζητήσαμε να μας δοθεί η δυνατότητα της εξέλιξης. Οι 400 αυτές υπογραφές βρίσκονται από τότε στο γραφείο του Υπουργού Παιδείας και περιμένουν το αυτονόητο: Να δοθεί η δυνατότητα της εξέλιξης στους ΕΔΙΠ που άλλωστε την έχει υποσχεθεί ο Υπουργός και ο οποίος μας ώθησε να συγκεντρώσουμε αυτές τις υπογραφές. Κύριε Υπουργέ το θέμα γίνεται τσουνάμι πια. Θα ακούσετε τώρα την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αφού σε εμάς κωφεύετε ;

 
ΕΔΙΠ
11 Οκτ 2018 10:22

Επιτέλους μια ορθή και δίκαιη πρόταση η οποία λύνει όλα τα προβλήματα.
Όλες οι σχετικές κατηγορίες εντάσσονται σε μια ενιαία κατηγορία που έχει τη διεθνή αντιστοιχία, αυτή του λέκτορα. Από αυτή τη θέση και με ανοιχτές για όλους διαδικασίες κάθε Λέκτορας μπορεί να εξελιχθεί στις καθηγητικές βαθμίδες. Αν κριθεί ότι υπάρχουν άλλοι ικανότεροι και με περισσότερα προσόντα για τη θέση αυτή, ο Λέκτορας χάνει την εξέλιξη και στη θέση του εξελίσσεται ο αξιότερος αυτού.
Είναι δίκαιο και πρέπει να γίνει πράξη.

 
ΕΕΠ-ΕΔΙΠ
11 Οκτ 2018 11:24

Ας μην γελιόμαστε. Είτε ΕΕΠ-ΕΔΙΠ είτε "Λέκτορες" είναι το ίδιο και το αυτό. Ο λέκτορας δεν είναι πλέον ΔΕΠ. Το ζουμί είναι στο να δοθεί η δυνατότητα εξέλιξης σε θέση ΔΕΠ. Κάτι που δεν εξασφαλίζεται με μια απλή μετονομασία.
Και για να θυμηθούμε το παρελθόν, το ΦΕΚ που βγήκε πριν δύο χρόνια και αποσύρθηκε σε μία εβδομάδα για να γίνουν αλλαγές, έλεγε για τους ΕΕΠ-ΕΔΙΠ με διδακτορικό. Υπάρχουν πολλοί ΕΕΠ και ΕΔΙΠ που δεν έχουν διδακτορικό.
Η οριζόντια λεκτοροποίηση όλων των ΕΕΠ και ΕΔΙΠ μόνο κακό θα κάνει στον κλάδο μακροπρόθεσμα

 
ΕΕΠ
11 Οκτ 2018 12:02

@ΕΕΠ-ΕΔΙΠ, συνάδελφε(;) δεν νομίζω πως έχεις δίκιο. Μπορεί οι λέκτορες εφαρμογών να μην είναι μέλη ΔΕΠ, όμως θα δίνεται η δυνατότητα από τον νόμο, αν έχεις τα προσόντα και το επιθυμείς, με ανοιχτές διαδικασίες να διεκδικήσεις θέση επίκουρου. Σου δίνει λοιπόν το κίνητρο, αν δεν το έχεις ήδη, να βελτιωθείς, και στο γνωστικό σου αντικείμενο (και αυτό είναι σημαντικό) να αξιολογηθείς και να ζητήσεις να γίνεις μέλος ΔΕΠ (επίκουρος καθηγητής). Τώρα, σαν ένας ΕΕΠ - ΕΔΙΠ Α’ βαθμίδας 45 χρονών, τι επιλογές έχεις; Νομίζω πως είναι ευκαιρία, μιας και είναι η πρώτη φορά, που το ανώτερο όργανο ενός Πανεπιστημίου, αναφέρεται και παίρνει θετική στάση σε ένα θέμα τόσο σημαντικό για εμάς. Μέχρι τώρα τα πανεπιστήμια ήταν απολύτως αρνητικά σε μία τέτοια προοπτική. Θα δούμε… Μπορεί να ακολουθήσουν και άλλα Πανεπιστήμια. Εγώ το βλέπω σαν μία πολύ θετική εξέλιξη, αν συμβεί, και για τους ΕΕΠ και για τους ΕΔΙΠ.

 
Μείωση προσωπικού
11 Οκτ 2018 13:51

Πρέπει τα ιδρύματα και το υπουργείο να κινηθούν σε εξορθολογισμό όλων των κλαδων του προσωπικού. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο με τη συγχώνευση σχολών και τμημάτων.

Για πάρα πολλά χρόνια τα τμήματα στηρίζονταν σε συμβασιούχους και με την κρίση έχουν "εφευρεθεί" νέοι τρόποι να καλύπτονται τα κενά (διδασκαλία μαθημάτων από ΕΔΙΠ με διδακτορικό, πανεπιστημιακοί υπότροφοι κτλ.) - όλα αυτά τα τεχνάσματα απλώς κρύβουν το πρόβλημα της υπερ-διασποράς τμημάτων που ποτέ δε θα αποκτήσουν επαρκές μόνιμο προσωπικό, διότι φυσικά η Ελλάδα ως χώρα είναι παράλογο να συντηρεί 20.000 προσωπικό στα ΑΕΙ της.

Συνεπώς, τα διάφορα κλαδικά αιτήματα δεν μπορούν να έχουν προτεραιότητα έναντι των απαιτήσεων για υψηλή ποιότητα σπουδών σε έναν λειτουργικό ακαδημαϊκό χάρτη: το να αναβαθμίσουν οι ΕΔΙΠ και οι ΕΤΕΠ τη θέση τους σε απαξιωμένα τμήματα δεν ωφελεί κανέναν νέο φοιτητή και φοιτήτρια.

 
Εφαρμογών
11 Οκτ 2018 14:02

Γίνεται λόγος για λέκτορες εφαρμογών και οχι για λέκτορες σκέτο. Δεν ξέρω αν οι λέκτορες εφαρμογών με διδακτορικό (ή και οι λέκτορες, οι οποίοι νομίζω ότι επανήλθαν με κάποιο νόμο) έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές διδακτορικών διατριβών. Αν όχι, νομίζω ότι μια τέτοια εξέλιξη δεν έχει ιδιαίτερη ακαδημαϊκή αξία, εκτός από κάποια αναγνωρισιμότητα εκτός και εντός Ελλάδας, στοιχείο βέβαια πολύ θετικό.

 
ΕΔΙΠ
11 Οκτ 2018 18:02

@εφαρμογων
Αναφέρει λέκτορες εφαρμογών γιατί τα Εδιπ χωρίς διδακτορικό δεν μπορούν να γίνουν λέκτορες. Όμως σύμφωνα με το νομοσχέδιο που πέρασε από τη διαβούλευση είναι σαφές ότι όσοι λέκτορες εφαρμογών έχουν διδακτορικό εντάσσονται στη βαθμίδα του λέκτορες. Επίσης τα δικαιώματα αυτών τον κατηγοριών είναι ίδια με των έως τώρα Λεκτόρων σύμφωνα με το ίδιο κείμενο

 
Εφαρμογών
11 Οκτ 2018 23:09

@ΕΔΙΠ
Ευχαριστώ για τη διευκρίνιση. Δεν το γνώριζα. Σε ποιο νομοσχέδιο αναφέρεστε; Σ' αυτό του ΠΘ, του οποίου επίκειται η ψήφιση;

 
ΕΔΙΠ_ΤΕΙ
12 Οκτ 2018 00:23

Είναι Αυταπόδεικτο ότι η κατάσταση με το λοιπό διδακτικό προσωπικό στα νέα πανεπιστήμια είναι τουλάχιστον τραγελαφική έως Τραγική.
Πέρα από τα μέλη ΔΕΠ, Επίκουρος – Αναπληρωτής – Καθηγητής (και εκεί θα έχουμε θέματα με τις προσωποπαγής θέσεις) στις παρακάτω βαθμίδες θα έχουμε :
1.Λέκτορες. προσωποπαγή θέση ΔΕΠ (η θέση έχει καταργηθεί από το 2011 άρα Λέκτορες δεν έπρεπε να υπάρχουν).
2. Λέκτορες (πρώην καθηγητές) εφαρμογών των ΤΕΙ επίσης προσωποπαγής θέση και επίσης έχει καταργηθεί από το 2011
3. ΕΕΠ
4. ΕΔΙΠ από παν/μια
5. ΕΔΙΠ από τα ΤΕΙ
Η κατηγορία 1 θα έπρεπε να μην υπάρχει αφού οι Λέκτορες θα είχαν Θητεία το μέγιστο 7 χρόνια άρα και οι τελευταίοι εκλεγμένοι Λέκτορες ή θα έπρεπε να έχουν γίνει Επίκουροι ή να είχαν φύγει.
Προσωπικό της κατηγορίας 2 δεν διαθέτει Διδακτορικό Δίπλωμα (αν διαθέτει μένει σε προσωποπαγή θέση της κατηγορίας 1 που θα έπρεπε να μην υπάρχει). Ο μισθός της κατηγορίας αυτής είναι χαμηλότερος από τον μισθό δημοσίου υπαλλήλου ανάλογων προσόντων αλλά είναι προσωπικό της κατηγορίας αυτής θεωρείται μέλος ΔΕΠ.
Η κατηγορία 3 (μουσικοί, ξενόγλωσσοι, γυμναστές) αμείβεται περισσότερο από την κατηγορία 2,4,& 5 ασχολείται δε με γνωστικά αντικείμενα που δεν θεραπεύει το τμήμα στο οποίο ανήκει.
Στην κατηγορία 4 και 5) ανήκει προσωπικού που μπορεί να είναι από εμπειροτέχνης (σπανίως) μέχρι Διδάκτορας με τυπικά προσόντα Επίκουρου καθηγητή (στις πρόσφατες μετατάξεις από Α/μια &Β/μια ήταν απαραίτητο προσόν). Το προσωπικό αυτό τουλάχιστον για το 2019 θα αμείβεται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους !!!!! ΕΔΙΠ που προέρχονται από τα Παν/μια θα αμείβονται περισσότερο από ΕΔΙΠ που προέρχονται από ΤΕΙ και θα ανήκουν (παρόλο που έχουν τα ίδια χρόνια υπηρεσία) σε 1 ΜΚ παραπάνω αλλά και στα ΕΔΙΠ από ΤΕΙ θα υπάρχει διαφοροποίηση αφού ΕΔΙΠ που πληρώνονταν με το Ενιαίο στις 31/12/2016 θα κρατούν προσωπική διαφορά που δεν θα έχουν ΕΔΙΠ που προέρχονται από Β/μια.
ΕΔΙΠ ΕΕΠ που προέρχονται από Α/μια – Β/μια θα έχουν (αφού ήταν αναγκαία συνθήκη για την μετάταξη) τυπικά προσόντα Λεκτόρων ή Επίκουρων καθηγητών ενώ καθηγητές εφαρμογών θα μπορούν να προαχθούν σε μόνιμο Λέκτορα αν λάβουν Διδακτορικό Δίπλωμα που έχουν ήδη ορισμένα ΕΔΙΠ και ΕΕΠ.
Διαφορά Μισθού ΕΔΙΠ ΤΕΙ και ΕΕΠ (που μπορεί να είναι στο ίδιο γραφείο)με τα ίδια προσόντα (αν προέρχονται και οι δύο από τη Β/μια πριν 1 χρόνο είχαν τον ίδιο μισθό) μπορεί να είναι και 500 €.
Η Ενοποίηση όλων των παραπάνω σε 1 ΕΝΙΑΙΟ κλάδο με ΕΝΙΑΙΟ μισθολόγιο θεωρείται επιβεβλημένη. Κατάταξη του υπάρχοντος προσωπικού σε βαθμίδες στον κλάδο αυτό δυνατότητα εξέλιξης (στον κλάδο) και ανάλογη μισθοδοσία. Οποιαδήποτε εξέλιξη σε ΔΕΠ ΜΟΝΟ με ανοικτές διαδικασίες επί ίσοις όροις με οποιοδήποτε άλλο υποψήφιο. !!!!!

 
Τσιρκος
12 Οκτ 2018 08:12

Τα πράγματα ειναι απλα: Οι ΕΔΙΠ/ΕΕΠ πρέπει να μπορούν να εξελισσονται σε βαθμιδα επίκουρου με ανοικτή διαδικασία. Δεν χρειαζόμαστε άλλους υπουργους άνευ χαρτοφυλλακιου, αλλα ανθρώπους που αν εχουν τα προσόντα να μπορούν να προσφέρουν (Επίβλεψη διατρίβων, υποβολή ερευνητικων προτάσεων, δημοσιεύσεις)

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.