Placeholder

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Επιμόρφωση υποψήφιων ανάδοχων γονέων και προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των αναδόχων γονέων

Δημοσίευση: 12/10/2018
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης υποψήφιων ανάδοχων γονέων και προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των αναδόχων γονέων, προβλέπει απόφαση του υπουργείου Εργασίας.

Σύμφωνα με την απόφαση:

1. Στόχος των προγραμμάτων είναι να προετοιμάσουν κατάλληλα τους υποψήφιους αναδόχους γονείς για την φροντίδα βρεφών, παιδιών και εφήβων ηλικίας από 0-18 ετών, και τους ανάδοχους γονείς, προκειμένου αυτοί να αντιμετωπίσουν τυχόν προβλήματα που θα ανακύψουν μετά την τοποθέτηση παιδιού σε αυτούς.

2. Τα εν λόγω προγράμματα παρέχονται δωρεάν στους συμμετέχοντες και η επιτυχής παρακολούθησή τους αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την εγγραφή των συμμετεχόντων σε αυτά στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Αναδόχων Γονέων του άρθρου 6 του ν.4538/2018 (Α’ 85).

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι υποψήφιοι ανάδοχοι γονείς αναμένεται να έχουν κατανοήσει:

α) Τα κατοχυρωμένα από το Σύνταγμα και τις Διεθνείς Συμβάσεις δικαιώματα κάθε παιδιού ανεξάρτητα από φυλή, φύλο, σωματική ή διανοητική κατάσταση.

β) Τα κίνητρα και το βαθμό ετοιμότητάς τους για ανάληψη φροντίδας παιδιού μέσω του θεσμού της αναδοχής.

γ) Τις ποικίλες αντιξοότητες που μπορούν να πλήξουν προσωρινά ή μακρόχρονια την επάρκεια στο γονεϊκό ρόλο μιας φυσικής οικογένειας, καθώς και τις επιπτώσεις
τους στα ανήλικα μέλη της.

δ) Τρόπους ενθάρρυνσης της έκφρασης συναισθημάτων και θετικής αντιμετώπισης τόσο αυτών όσο και συμπεριφορών ανασφάλειας ή και φόβου που προκαλεί η διακοπή σημαντικών δεσμών αλλά και η αλλαγή περιβάλλοντος.

ε) Τρόπους δημιουργίας και διατήρησης θετικού και ασφαλούς οικογενειακού κλίματος.

στ) Το θεσμό της αναδοχής και τη σημασία και τις διαδικασίες της συνεργασίας αναδόχων γονέων με τους φυσικούς γονείς και τις υπηρεσίες.

Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια των προγραμμάτων επιμόρφωσης/ συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ανέρχεται σε 30 ώρες, που υλοποιούνται σε 5-8 συναντήσεις, εντός 2 μηνών, με δυνατότητα διενέργειας των προγραμμάτων κατά τις απογευματινές ώρες και Σάββατο, προς διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των εργαζόμενων υποψηφίων αναδόχων γονέων και αναδόχων γονέων.

Τόπος διενέργειας του προγράμματος επιμόρφωσης/συνεχιζόμενης εκπαίδευσης

Ο τόπος διενέργειας του προγράμματος επιμόρφωσης ή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ορίζεται από τον, διενεργούντα το πρόγραμμα, φορέα εποπτείας δέκα ημέρες πριν τη διενέργειά του και γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες υποψήφιους ανάδοχους γονείς και αναδόχους γονείς με οποιοδήποτε τρόπο (εγγράφως π.χ. ή προφορικά). Ο χώρος διενέργειας των προγραμμάτων θα πρέπει να είναι προσβάσιμος σε όλους, με αίθουσες κατάλληλα εξοπλισμένες για διδασκαλία και να πληρούν τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.

Πληθυσμός Στόχος

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης απευθύνεται σε όλα τα σχήματα υποψήφιων αναδόχων γονέων που έχουν κριθεί κατάλληλοι από τον Φορέα Εποπτείας και έχουν εγγραφεί στο Ειδικό Μητρώο Υποψήφιων Αναδόχων Γονέων του άρθρου 6, παρ. 2 του ν.4538/2018 (Α’ 85). Τα προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης απευθύνονται σε όλους τους αναδόχους γονείς, που χρειάζονται συμβουλευτική και υποστήριξη μετά την αναδοχή ενός παιδιού.

Ο αριθμός συμμετεχόντων ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τέσσερα (4) άτομα και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι (20) άτομα.

Δομή και Περιεχόμενο των προγραμμάτων επιμόρφωσης / συνεχιζόμενης εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης των υποψήφιων ανάδοχων γονέων, χρονικής διάρκειας 30 ωρών, καλύπτει 6 θεματικές ενότητες που θα βοηθήσουν τους μελλοντικούς αναδόχους γονείς να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της ανατροφής παιδιών στη σύγχρονη εποχή.

Το περιεχόμενο των θεματικών ενοτήτων των προ- γραμμάτων αυτών ορίζεται ως εξής:

Θεματική Ενότητα Α: Το θεσμικό πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων στην Ελλάδα και στην ΕΕ. Ο χάρτης δικαιωμάτων των παιδιών.

Θεματική Ενότητα Β: Προσδοκίες αναδόχων γονέων. Οι βασικές ανάγκες των παιδιών για την ανάπτυξή τους. Σωματική και ψυχική ανάπτυξη βρέφους, νηπίου, παιδιού και εφήβου.

Θεματική Ενότητα Γ: Οι αντιξοότητες στη ζωή της οικογένειας και οι επιπτώσεις τους. Ζητήματα παραμέλησης, εγκατάλειψης και αποχωρισμού. Αποτυπώσεις επώδυνων εμπειριών και μετά-τραυματικού άγχους στη συμπεριφορά των παιδιών σε ανάδοχες οικογένειες. Μηχανισμοί προστασίας, ψυχικής ανθεκτικότητας και ανάκαμψης.

Θεματική Ενότητα Δ: Φροντίδα παιδιών με αυξημένες ανάγκες, ιδίως υγείας, αναπηρίας, εμπειρίας κακοποίησης, παραβατικότητας κ.λ.π. Διαπολιτισμικά ζητήματα.

Θεματική Ενότητα Ε: Σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας παιδιού και ανάδοχων γονέων με την οικoγένεια προέλευσης του. Δικαιώματα και υποχρεώσεις της ανάδοχης οικογένειας.

Θεματική Ενότητα ΣΤ: Κατανόηση του γονεϊκού ρόλου και ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων στο οικογενειακό περιβάλλον και η ενδυνάμωση των σχέσεων με τα μέλη της οικογένειας. Η προοπτική της σχέσης του παιδιού με την ανάδοχη οικογένεια. Η υποστήριξη της ανάδοχης οικογένειας από τον Φορέα Εποπτείας και από το δίκτυο των κοινωνικών υπηρεσιών.

Οι παραπάνω θεματικές ενότητες δύνανται να εξειδικεύονται ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ανηλίκων που πρόκειται να τεθούν σε αναδοχή (π.χ. βρέφη, προσφυγόπουλα, νήπια με πολυαναπηρία κ.ά.).

Το περιεχόμενο και η δομή των προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης καθορίζονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της ομάδας στόχου.

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση θα στηρίζεται εκτός από διαλέξεις, σε εργασία σε μικρές ομάδες, ανάλυση περιστατικών, παιχνίδια ρόλων, προβολή ταινιών με συναφές περιεχόμενο και αξιοποίηση μορφών τέχνης, μαρτυριών και εμπειριών. Στόχος είναι να αποκτήσουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι γονείς μέσα από βιωματικές δράσεις, εφόδια για τον απαιτητικό ρόλο που καλούνται να αναλάβουν.

Παρακολούθηση - Αξιολόγηση

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι γονείς παρακολουθούν το σύνολο του προγράμματος. Σε περίπτωση αδυναμίας παρακολούθησης ολόκληρης θεματικής ενότητάς του προγράμματος, ο υποψήφιος εντάσσεται στο αμέσως επόμενο πρόγραμμα. Η επιτυχής ολοκλήρωση των προ- γραμμάτων επιμόρφωσης βεβαιώνεται από τον Φορέα Εποπτείας, μετά από έκθεση των εκπαιδευτών του προ- γράμματος σχετικά με την εκπλήρωση των στόχων και των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας απόφασης. Η ανωτέρω έκθεση συντάσσεται βάσει των οδηγιών και του ειδικού εντύπου που καταρτίζεται από τον ΕΣΑΝΥ και αποστέλλεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Φορείς Εποπτείας.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος γίνεται αξιολόγηση και αποτίμηση της ικανοποίησης των εκπαιδευόμενων από την συμμετοχή τους σύμφωνα με έντυπο αξιολόγησης, που αποστέλλεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Φορείς Εποπτείας.

Βεβαίωση Παρακολούθησης του Προγράμματος

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή των υποψήφιων ανάδοχων γονέων στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Αναδόχων Γονέ- ων. Μετά το πέρας του προγράμματος, εκδίδεται βεβαίωση παρακολούθησης από το φορέα υλοποίησής του.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ